19 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 8

21 7 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:53

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ I Trắc nghiệm (2điểm) Trả lời câu hỏi cách chọn đáp án đáp án A, B, C D Câu Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc ẩn ? A   0; B  x   0; C x + y = 0; D 0.x + = x Câu Giá trị x = - nghiệm phương trình A 2,5x = -10; B 2,5x = 10; C 3x – = 0; D 3x – = x + Câu Tập nghiệm phương trình ( x  )( x  2)  là:   B {2}; C  ;2 ; D  ;2 A   ;    3   x x 1 Câu Điều kiện xác định phương trình  là:  2x   x 1 A x   x ≠ -3 B x   ; C x   x ≠ - 3; D x ≠ -3 2 AB CD = 21 cm Độ dài AB là: Câu Biết  CD A cm B cm; C cm; D 10 cm Câu Cho tam giác ABC, AM phân giác (hình 1) Độ dài đoạn thẳng MB bằng: A 1,7 B 2,8 C 3,8 D 5,1 Câu Trong hình biết MM' // NN', MN = 4cm, OM’ = 12cm M’N’ = 8cm Số đo đoạn thẳng OM là: A 6cm; B 8cm; C 10cm; D 5cm Câu Trên hình có MN // BC Đẳng thức MN AM MN AM BC AM AM AN A B C D     BC AN BC AB MN AN AB BC Hình II Tự luận (8 điểm) Hình Câu (3 điểm) Giải phương trình: a) 7x - = 3x +1 Hình b) x  12   x2 x2 x 4 Câu 10 (1,5điểm) Giải tốn sau cách lập phương trình: Một ôtô dự định từ A đến B với vận tốc 35 km/h, thực tế với vận tốc 42km/h đến sớm dự định 30phút Tính chiều dài quãng đường AB? Câu 11 (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông A Đường cao AH cắt đường phân giác BD I Chứng HI AD minh rằng: a IA.BH = IH.BA b  ABC   HBA c)  IA DC Bài 5.(0,5®iĨm) Giải phương trình: 9x3- 6x2 +12x = https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ Câu 1:(3 điểm) Giải phương trình sau: a) 5(3x + 2) = 4x + b) (x – 3)(x + 4) = c) x  11   x  x  ( x  1)( x  2) Câu 2: (3 điểm) Giải toán sau cách lập phương trình: Một ơtơ từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h Lúc về, ơtơ với vận tốc trung bình 60km/h, nên thời gian thời gian 30 phút Hỏi quãng đường AB dài kilômét? Câu 3: (3,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, có AB = 12cm, AC = 15 cm Trên cạnh AB AC lấy điểm D E cho AD = cm, AE = 5cm a, Chứng minh rằng: DE // BC, từ suy ra:  ADE đồng dạng với  ABC ? b, Từ E kẻ EF // AB (F thuộc BC) Tứ giác BDEF hình gì? Từ suy ra:  CEF đồng dạng  EAD ? c, Tính CF FB biết BC = 18 cm ? Câu 4: (0,5 điểm) Giải phương trình sau: x -1 2013 + x-2 2012 + x -3 2011 = x-4 2010 + x -5 2009 + x -6 2008 -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (3 điểm) Giải phương trình sau: 1) 3x - 12 = 2) ( x  2)  x  3  3) x2 x2   x2 x2 x 4 Câu (1,5 điểm) 1) Tìm giá trị m để phương trình 2x - m = - x nhận giá trị x = -1 nghiệm x 1  với x  1, x ≠ -1 x  2) Rút gọn biểu thức A      x 1 x 1  x  1 Câu (2 điểm) Một xe khách xe tải xuất phát lúc từ tỉnh A đến tỉnh B Mỗi xe khách chạy nhanh xe tải 5km nên xe khách đến B trước xe tải 30 phút Tính quãng đường AB, biết vận tốc xe tải 40 km/h Câu (3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm Gọi H chân đường vng góc kẻ từ A xuống BD, phân giác BCD cắt BD E 1) Chứng minh: Tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD 2) Chứng minh AH.ED = HB.EB 3) Tính diện tích tứ giác AECH Câu (0,5 điểm) Cho số a  102015  1 , tính tổng chữ số a Hết Họ tên thí sinh: , Số báo danh: https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (4,0 điểm) Giải phương trình: 1) 3x  12  ; 2) x x2  ; 3)  x  3 2x    ; 4)   x  x   x   x   Câu (2,0 điểm) Cho a < b, so sánh: 1) a  b  ; 2) a  b  ; 3) 3a 3b ; 4) 2a  2b  Câu (2,0 điểm) So sánh a b nếu: 1 a b 3 1) a   b  2) 3)  a   b a  b2  a  b   4)    * Câu (2,0 điểm) Giải toán cách lập phương trình: Một canơ xi dòng từ bến A đến bến B ngược dòng từ bến B bến A Tính khoảng cách hai bến A B, biết vận tốc dòng nước 2,5 km/h –––––––– Hết –––––––– https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (2,0 điểm) Cho tam giác ABC, lấy hai điểm M N thứ tự thuộc hai cạnh AB AC cho MN // BC, biết AM = 4cm, MB = 2cm, MN = 5cm, AC = 9cm Tính độ dài AN, BC Câu (3,0 điểm) Khơng cần vẽ hình, cho biết  ABC đồng dạng với  MNK trường hợp sau ? Vì ?file word đề-đáp án Zalo 0986686826 a) AB = 6cm, BC = 9cm, AC = 12cm MN = 2cm, NK = 4mm, MK = 5mm; b) AB = 4cm, BC = 5cm, AC = 6cm MN = 8mm, NK = 10mm, MK = 12mm; c) A  800 , B  600 M  800 , N  620 ; d) A  650 , B  700 M  650 , K  450 ; e) AB = 4cm, AC = 6cm, A  500 MN = 2cm, MK = 3cm, M  500 ; f) AB = 3cm, AC = 6cm, A  500 MN = 2cm, MK = 4cm, N  500 ; Câu (5,0 điểm) Cho tam giác ABC ( A  900 ), đường  K  BC, E  AC, F  AB Gọi H trực tâm tam giác ABC Chứng minh rằng: 1) Tam giác ABE đồng dạng với tam giác ACF; 2) AEF  ABC 3) H giao điểm đường phân giác tam giác KEF –––––––– Hết –––––––– cao AK, BE, CF https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (3,0 điểm) Cho a < b, so sánh: 1) a  b  2)  a  b 3) 3a  3b  4)  2a  2b Câu (2,0 điểm) Trong trường hợp sau, số a số âm hay số dương? 1) 9a < 12a 2) 7a < 5a 3) - 13a > - 15a 4) - 11a > - 16a Câu (3,0 điểm) Giải bất phương trình: 1) 2x   2) – 3x > 3)  x  4)  x  3x  Câu (1,0 điểm) Một người có số tiền nhiều 700 nghìn đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá 20 nghìn đồng 50 nghìn đồng Tính xem người có đồng? Câu (1,0 điểm) Chứng minh với m, n ta có: m2  n   2mn  m  n –––––––– Hết –––––––– https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (3,5 điểm) Khơng vẽ hình, giải thích tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF trường hợp sau: 1) AB = 4,5cm, BC = 6cm, AC = 9cm DE = 1,5cm, EF = 2cm, DF = 3cm; 2) A  700 , B  650 D  700 , F  450 3) AB = 6cm, AC = 4cm, A  550 DE = 3cm, DF = 2cm, D  550 Câu (5,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH 1) Chứng minh rằng: Tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC 2) Chứng minh rằng: AH2 = HB.HC AB AC = BC AH 3) Biết AB = 6cm, AC = 8cm Tính BC, AH, HB, HC Câu (1,5 điểm) Cho tam giác ABC, phân giác góc A cắt cạnh BC D Chứng minh rằng: AD2 < AB.AC –––––––– Hết –––––––– https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TOÁN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ Bài 1: Giải phương trình: a) x(x - 3) + 2(x - 3) = b) x 1 x 1 x 1   0 2016 Bài 2: Một học sinh xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h Lúc nhà với vận tốc 12km/h nên thời gian nhiều thời gian 10 phút Tính quãng đường từ nhà đến trường Bài 3: Cho ΔABC có AB = 8cm, AC = 12cm Trên cạnh AB lấy điểm D cho BD = 2cm, cạnh AC lấy điểm E cho AE = 9cm a) Tính tỉ số AE AD ; AD AC b) Chứng minh: ΔADE đồng dạng ΔABC c) Đường phân giác BAˆ C cắt BC I Chứng minh: IB.AE = IC.AD Bài 4: Giải phương trình: 1 1    x  x  20 x  11x  30 x  13x  42 18 –––––––– Hết –––––––– https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Bài 1: (1,5 điểm) Giải phương trình sau: 8(3x – 2) – 6(x – 4) = 14x + 20 Bài 2: (2,0 điểm) Giải phương trình sau: Bài 3: (2,0 điểm) Giải phương trình sau: Bài 4: (2,0 điểm) Giải tốn cách lập phương trình: Một xe từ A đến B với vận tốc 50 km/giờ từ B đến A với vận tốc giảm bớt 10 km/giờ Cả 12 phút Tính độ dài quãng đường AB Bài 5: a) (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức: A = b) (1,0 điểm) Giải phương trình: –––––––– Hết –––––––– https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 10 Câu (1,5 điểm): Phương trình sau phương trình bậc ẩn, xác định hệ số phương trình đó: a/ 2x2 + = b/ 3x – = c/ 40 x d/ -2x = Câu (3,0 điểm): Giải phương trình sau: a/ 2x -3 = 12 c/7 + 2x = 22 – 3x b/ (x-2)(x+3) = Câu (2,0 điểm): Giải phương trình sau: a) 2x 2x 1  4 c) x2   x  x x(x  2) Câu (1,0 điểm): Lập phương trình tìm x hình vẽ sau: 3x cm x cm Chu vi hình chữ nhật 24cm Câu (2,0 điểm): Một người xe đạp từ A đến B, với vận tốc trung bình 15km/h Lúc người với vận tốc trung bình 12km/h, nên thời gian nhiều thời gian 45phút Tính quãng đường AB? Câu (0,5 điểm): Giải phương trình: (x2 – 6x +9)2 -15(x2 – 6x +10) = –––––––– Hết –––––––– 10 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 11 Câu (3 điểm): Giải phương trình sau: a) 4x + 16 = b) (x – 2)(2x + 3) = 5(x – 2) c) 3x x 2  x2 x2 Câu (1.5 điểm): Cho phương trình: 2(m - 1)x + = 2m – (1) a) Tìm m để phương trình (1) phương trình bậc ẩn b) Với giá trị m phương trình (1) tương đương với phương trình 2x + = 3(x + 2) - (*) Câu (2 điểm): Một ô tô từ A đến B với vận tốc trung bình 50 km/h Lúc từ B A ô tô với vận tốc nhỏ vận tốc lúc 20 km/h nên thời gian lúc hết nhiều lúc 40 phút Tính độ dài quãng đường AB Câu (2.5 điểm): Cho tam giác ABC cân A Đường phân giác BM ( M  AC ) CN ( N  AB ) cắt O Biết độ dài AB = 15cm, AM = 9cm a) Tính độ dài cạnh BC b) Chứng minh MN // BC c) Tính độ dài đoạn thẳng MN Câu (1.0 điểm): a) Chứng tỏ phương trình: mx – = 2m – x – nhận x = làm nghiệm với giá trị m b) Cho hai số phương liên tiếp Chứng minh tổng hai số cộng với tích chúng số phương lẻ -Hết - 11 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 12 Bài (2,5đ): x 10x   x  x  25 x  a) Tìm tập xác định A rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị A biết x = c) Tìm giá trị nguyên x để biểu thức A đạt giá trị nguyên Bài (1,5đ): Giải phương trình sau: a) 2x – = 3(x – 1) + x + ; b) 2x(x – 3) – 5(x – 3) = Cho biểu thức A = 2x x2  x  c)  x  (x  1)(x  4) Bài (2đ): Giải tốn cách lập phương trình Một người xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h Lúc người với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian nhiều thời gian 22 phút Tính độ dài quãng đường từ A đến B Bài (3,5đ): Cho tam giác AOB có AB = 18cm ; OA = 12cm ; OB = 9cm Trên tia đối tia OB lấy điểm D cho OD = 3cm Qua D kẻ đờng thẳng song song với AB cắt tia AO C Gọi F giao điểm AD BC a) Tính độ dài OC ; CD b) Chứng minh FD BC = FC AD c) Qua O kẻ đờng thẳng song song với AB cắt AD BC lần lợt M N Chứng minh OM = ON Bài (0,5đ): Giải phương trình sau x  1  3x  x  1  2x  -Hết - 12 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 13 Câu (2,0 điểm) Giải phương trình: x  2x   3x  3 4) 5 x2 2x  1) 2x   3x  2) 3)2x  x  5   x  5  Câu (2,0 điểm) 1) Cho m < n, so sánh: a) m + n + 2) Hãy so sánh m n nếu: a) m + > n + b) 3m - 3n - b) - 2m - < - 2n - Câu (2,0 điểm) Giải tốn cách lập phương trình: Một ô tô từ A đến B với vận tốc 60 km/h, quay trở A với vận tốc 50 km/h Thời gian lúc thời gian lúc 48 phút Tính quãng đường AB Câu (3,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD, điểm E thuộc cạnh AB, tia DE cắt tia CB F 1) Chứng minh rằng: AED đồng dạng với BEF 2) Chứng minh rằng: AD CD = AE CF 1   3) Gọi G giao điểm DE AC Chứng minh rằng: DG DE DF xm x2   vô nghiệm Câu (1,0 điểm) Tìm m để phương trình x 1 x –––––––– Hết –––––––– Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……… ………………… 13 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 14 I Trắc nghiệm (2điểm): Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Trong phương trình sau đâu phương trình bậc ẩn? A 3y + = B 20 x C 3x2 – = D x + z = Phương trình 2x + = tương đương với phương trình sau đây? A 6x + = B 2x – = C 4x + = D 4x – = x là:  1 x 1 x 1 C x  D x  Điều kiện xác định phương trình A x  -1 B x   Tập nghiệm phương trình (x2 + 1)(x – 2) = là: A S = 1;1; 2 B S = 2 C S = 1; 2 Mẫu thức chung phương trình sau D S = Ф x2 2x   là: x 2( x  2) A 2x(x + 2) B x(x – 2) C 2x(x - 2) Cho hình Biết DE // BC Chọn câu sai: A AD AE  AB AC B AD AE  BD EC C D 2(x – 2) A AB AC  BD AE Cho hình Biết DE // BC Số đo x hình là: A 10,5 B C 9,5 A ’ ’ A' B ' B 'C '  AB BC ’ B II Tự luận (7điểm): Giải phương trình sau: a) 2x + = x – A' B ' A'C '  AB AC b) x3 + 2x2 + x + = E x C B Cho A B C ABC có  A’ =  A Để A B C ’ D ’ ’ C Hình ABC cần thêm điều kiện: A ' B ' BC  AB B 'C ' c) x 2x  0 x 1 x 1 Một xe máy từ A đến B với vận tốc 50km/h Đến B người nghỉ 15 phút quay A với vận tốc 40km/h Biết thời gian tổng cộng hết 30 phút Tính quãng đường AB? Cho tam giác ABC vng A có AB = 12 cm, AC = 16 cm Vẽ đường cao AH a) Chứng minh  HBA  ABC b) Tính BC? –––––––– Hết –––––––– 14 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 15 Bài (3đ) : Giải phương trình sau: a) 2x + = x – ; b) 2x(x – 3) – 5(x – 3) = c) 2x x2  x   x  (x  1)(x  4) Bài (3đ): Giải toán cách lập phương trình Một người xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h Lúc người với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian nhiều thời gian 22 phút Tính độ dài quãng đường từ A đến B Bài (3,5đ): Cho tam giác AOB có AB = 18cm; OA = 12cm; OB = 9cm Trên tia đối tia OB lấy điểm D cho OD = 3cm Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt tia AO C Gọi F giao điểm AD BC a) Tính độ dài OC; CD ; b) Chứng minh FD BC = FC AD ; c) Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD BC lần lợt M N Chứng minh OM = ON Bài (0,5đ) Giải phương trình sau x  1  3x  x  1  2x  *******Hết******* 15 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 16 I TRẮC NGHIỆM: (3đ) Hãy chọn câu trả lời ghi kết vào làm Câu Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc ẩn: A 3+x=0 B x+x2=0 C -6y+x=0 D 0x-1=0 Câu Hãy xét xem x=7 nghiệm phương trình phương trình đây: A x+7=0 B x2+7=0 C 2x-4=0 D x-7=0 Câu Phương trình 4x- = 2x+a có nghiệm x= -1 khi: A a=3 B a=-7 C a= -6 D a=-3 x 1 x    có ĐKXĐ là: 3x  x  B x  1; x  -3; C x  -1; x  Câu Phương trình A x  -3; x  Câu Phương trình x(x2+3)=0 có tập nghiệm là: D x  -1; x  -3 A S={0} B S={0; -3} C S={0;  ; Câu Các cặp phương trình sau tương đương nhau? a) 3-x=0 c) x2+3x=0 D S=  b) (x+7)(3x2+4)=0 A a) b) d) C b) d) II TỰ LUẬN: (7đ) Bài (5đ) Giải phương trình: a) x(x-1) –(x+1)(x-2) =2 c) 1   x x( x  3) x  x 1 x   B b) c) D a) d) b) (3x-2)(x2+1)=3x-2 d) 108  x 107  x 106  x 105  x    40 92 93 94 95 Bài (2đ) Giải toán cách lập phương trình: Trong buổi lao động lớp 815 có 54 học sinh chia thành hai tốp: Tốp thứ trồng tốp thứ hai tưới hoa Tốp trồng đông tốp tưới hoa học sinh Hỏi có học sinh trồng học sinh tưới hoa? –––––––– Hết –––––––– 16 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 17 I-PHẦN TRẮC NGHIỆM(3 điểm) Câu 1: Phương trình sau phương trình bậc ẩn: A 5  x B  x 1  C 3x+2y=0 D 0x+5=0 Câu 2: Số nghiệm phương trình (x – 4)(x – 3)(x – 2) = là: A 4;3;2 B C Câu3: Tập xác định phương trình A x ≠ 0; x ≠ C x ≠ 2; x ≠ - D 1 là:   x2  x  x B x = 0; x = D x ≠ 0; x ≠ 2; x ≠ - Câu 4: Trong hình 1, biết: MN//BC, suy ra: A AM MN  MB BC B AN MN  NC BC C AM AN  MB NC D MB BC  AM MN Hình Câu 5: Số cặp tam giác đồng dạng hình là: A B C D Hình 17 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Câu 6: Cho tam giác ABC; AM tia phân giác góc BAC, đoạn thẳng có kích thước hình vẽ Khi độ dài đoạn thẳng x là: A B C D A 1,5 B x M Hình C II PHẦN TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 7:(2 điểm) Giải phương trình sau: d) 5(3x + 2) = 4x + e) 3x  11   x  x  ( x  1)( x  2) Câu 8: (2 điểm) Giải toán sau cách lập phương trình: Một ơtơ từ A đến B với vận tốc trung bình 60km/h Lúc về, ơtơ với vận tốc trung bình 50km/h, nên thời gian nhiều thời gian 30 phút Hỏi quãng đường AB dài kilômét? Câu 9: (3 điểm) Cho hình thang ABCD có AB//CD, có AB = 2,5cm; AD = 3,5 cm; BD = 5cm; DAˆ B  DBˆ C a) Chứng ming tam giác ADB đồng dạng với tam giác BCD? b) Tính độ dài đoạn thẳng BC CD? -Hết 18 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 18 I Trắc nghiệm(2đ): Chọn đáp án đúng, Câu 1: Số nghiệm phương trình(x – 4)(x – 3)(x + 2) = là: A vô nghiệm B C Câu 2: Tìm x biết 13 – 4x > x có giá trị là: A x >2 B x < C x > – Câu Phương trình 12 – 6x = 5x + có nghiệm A B C Câu 4:Trong hình vẽ, biết: MN//BC, suy ra: A AN  MN B AM  MN C MB  BC D AM  AN NC AM BC MN MB MB D D x < – D vô nghiệm BC NC II Tự luận(8đ): Câu 5(3đ) Giải phương trình: a) x2 – 3x + = b)  12  x   x3 c) x  3x  2x  x   x  10 Câu 6:(2đ) Một ca nô chạy xuôi dòng khúc sơng dài 72 km sau chạy ngược dòng khúc sơng 54 km hết tất Tính vận tốc thật ca nơ vận tốc dòng nước km/h Câu 7(3đ) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, tia phân giác góc AMB, AMC cắt AB, AC D, E a) Chứng minh DE // BC b) Cho BC = 6cm, AM = 5cm Tính DE? c) Gọi I giao điểm AM DE tam giác ABC có BC cố định, AM khơng đổi điểm I chuyển động đường –––––––– Hết –––––––– 19 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 19 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1.(3 điểm) Giải phương trình sau: a) (3x - 7)(x + 5) = (5 + x)(3 - 2x) x  x  x 1 12    1 b) c) x2 x2 x 4 Bài 2: (2điểm) a) Tính độ dài x hình vẽ (Biết DE // BC) E x D A 2cm 3cm C cm, b Cho tam giác ABC có AB = 2cm, AC = 3cm, BC = B 4cm phân giác AD Tính độ dài BD CD Bài (1,5 điểm) Số học sinh lớp 8A số học sinh lớp 8B bạn Nếu chuyển 10 bạn từ lớp 8A sang lớp 8B số học sinh lớp 8B số học sinh lớp 8A Tính số học sinh lúc đầu lớp Bài (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, kẻ đường cao AH, gọi M N hình chiếu điểm H lên cạnh AB, AC Chứng minh  HBA a)  MHA b) AM AB = AN.AC c) Gọi I trung điểm AH Tìm điều kiện tam giác ABC để M; I; N thẳng hàng Bài (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = 2x2 + y2 + 2xy + 5x + y + –––––––– Hết –––––––– 20 37 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 20 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút CĨ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN CẤP 1-2 18 đề-8 đáp án Toán Lương Thế Vinh=10k 20 đề đáp án Toán AMSTERDAM=30k 22 đề-4 đáp án Toán Marie Cuire Hà Nội=10k 28 DE ON VAO LOP MÔN TỐN=40k 13 đề đáp án vào mơn Tốn=20k 20 đề đáp án KS đầu năm Toán 6,7,8,9=30k/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT TOÁN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ TOÁN LẦN 1,2,3=30k/1 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2018-2019; 2019-2020=60k/bộ 16 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=30k GIÁO ÁN DẠY THÊM TOÁN 6,7,8,9 (40 buổi)=80k/1 khối Ơn hè Tốn lên 6=20k; Ơn hè Tốn lên 7=20k; Ơn hè Tốn lên 8=20k; Ôn hè Toán lên 9=50k TẶNG: đề đáp án Toán Giảng Võ Hà Nội 2008-2012 300-đề-đáp án HSG-Toán-6-Thay Duy 225-đề-đáp án HSG-Toán-7-Hồ-Khắc-Vũ 200-đề-đáp án HSG-Toán-8-Hồ-Khắc-Vũ 20 đề đáp án HSG Toán năm 2013-2016 20 đề đáp án HSG Toán năm 2016-2017 45 đề đáp án HSG Toán 99 đề đáp án HSG Toán 22 đề đáp án HSG Chuyên Toán 50 ĐỀ ĐA VÀO 10 CHUYÊN TOÁN 2018-2019 ĐÁP ÁN 50 BÀI TỐN HÌNH HỌC Cách tốn: Thanh tốn qua tài khoản ngân hàng Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu gửi vào email bạn qua Zalo 0986686826 21 ... Duy 22 5 -đề- đáp án HSG -Toán- 7-Hồ-Khắc-Vũ 20 0 -đề- đáp án HSG -Toán- 8- Hồ-Khắc-Vũ 20 đề đáp án HSG Toán năm 20 13 -20 16 20 đề đáp án HSG Toán năm 20 16 -20 17 45 đề đáp án HSG Toán 99 đề đáp án HSG Toán 22 ... khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7 ,8, 9=30k/1 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 18 -2 019; 2 019- 20 20=60k/bộ 16 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2 019- 20 20=30k... CẤP 1 -2 18 đề- 8 đáp án Toán Lương Thế Vinh=10k 20 đề đáp án Toán AMSTERDAM=30k 22 đề- 4 đáp án Toán Marie Cuire Hà Nội=10k 28 DE ON VAO LOP MƠN TỐN=40k 13 đề đáp án vào mơn Tốn =20 k 20 đề đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 8 , 19 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn