17 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 7

19 4 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:53

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ A/ Trắc nghiệm khách quan: (2 đ) Chọn đáp án đáp án sau: Biểu thức sau không đơn thức: A 4x2y B 3+xy2 C 2xy.(- x3) D - 4xy2 Giá trị biểu thức - 2x2 + xy2 x= -1; y = - là: A - B - 18 C D 2 Bậc đơn thức 5x y x z là: A B C D 2 Đơn thức ô vuông đẳng thức: 2x y + = - 4x y là: A 2x2y B -2x2y C -6x2y D - 4x2y Số thực đơn thức có bậc là: A B C Khơng có bậc D Đáp án khác Điểm kiểm tra mơn tốn lớp 7A ghi lại bảng sau 9 7 9 8 5 Tần số điểm là: A B C 10 D Điểm trung bình cộng mơn tốn học sinh lớp 7A bảng là: A 5,0 B 6,4 C 6,0 D 5,9 Cho tam giác ABC có Â = 90 , AB = 2, BC = độ dài cạnh AC là: A.3 B 12 C D B/ Tự luận: (8 đ) Bài 1: (4 đ) Cho biểu thức A= 3 2 x xy z B = 9xy3.(- 2x2yz3) 1/ Thu gọn tìm bậc đơn thức thu gọn A B 2/ Cho biết phần biến phần hệ số đơn thức thu gọn A B 3/ Tính tích hai đơn thức thu gon A B Bài 2: (4 đ) Cho tam giác ABC cân A Kẻ BE CF vng góc với AC AB (E  AC; F  AB) 1/ Chứng minh BE = CF góc ABE = góc ACF 2/ Gọi I giao điểm BE CF, chứng minh IE = IF 3/ Chứnh minh AI tia phân giác góc A -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Bài 1: (2 điểm) Cho hàm số y= f(x) = ax, biết đồ thị hàm số qua điểm A(2;1) a) Hãy xác định hệ số a b) Tính f(-2); f(4); f(0) Bài 2: (2điểm) Thời gian làm tập Toán số học sinh lớp (tính phút) thống kê bảng sau: 8 5 10 a) Dấu hiệu gì? Số giá trị bao nhiêu? b) Lập bảng tần số Tính số trung bình cộng? c) Tìm Mốt dấu hiệu? Bài 3: (2 điểm) Cho hai đa thức A = x  xy  y B = y  xy  x  Tính A+B; A-B tìm bậc đa thức thu Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC có B = 600; AB= 7cm; BC= 15 cm Vẽ AH  BC (H BC) Lấy điểm M HC HM= HB a) So sánh BAC ACB b) Chứng minh tam giác ABM c)Tam giác ABC có phải tam giác vng khơng? Vì sao? Bài 5: (1 điểm) Cho đa thức P(x)= ax2 + bx + c hệ số a, b, c số nguyên Biết giá trị đa thức chia hết cho với giá trị nguyên x Chứng minh a, b, c chia hết cho -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TOÁN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ Bài (2 điểm): Số điện tiêu thụ 20 hộ gia đình tháng (tính theo kWh) ghi lại bảng sau: 101 152 65 85 70 85 70 65 65 55 70 65 70 55 65 120 115 90 40 101 a, Dấu hiệu gì? b, Hãy lập bảng”tần số” c, Hãy tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu? Bài 2(2 điểm): Tính giá trị biểu thức 2x4-5x2+4x x=1 x= 1 Bài 3(3 điểm): Cho hai đa thức: P(x) = x4 + x3 – 2x + Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – a, Tìm bậc hai đa thức b, Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x) Bài (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông A Tia phân giác góc B cắt cạnh AC D Kẻ DH vng góc với BC H a, Chứng minh ABD =HBD b, Hai đường thẳng DH AB cắt E Chứng minh BEC cân c, Chứng minh AD < DC Hết - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (2 điểm) Thu gọn tìm bậc đơn thức sau: 2 xy (3x yz ) 2) x yx y  x  1) Câu (2 điểm) Điểm kiểm tra mơn tốn học kì II 30 học sinh lớp 7A ghi lại bảng sau: 8 10 9 10 9 8 6 10 1) Dấu hiệu gì? Số giá trị khác dấu hiệu? 2) Lập bảng tần số tính số trung bình cộng Câu (2,5 điểm) 1) Cho đa thức: x  5x y   x y  x a) Tìm bậc đa thức b) Tính giá trị đa thức x = -1, y = 2) Cho điểm A0;3; B 1;3 , điểm thuộc đồ thị hàm số y = -3x? sao? file word đề-đáp án Zalo 0986686826 Câu (3 điểm) Cho tam giác ABC vng A có đường phân giác BD Kẻ DE vng góc với BC (E thuộc BC) Gọi F giao điểm AB DE a) Chứng minh AB = EB b) So sánh AD DC c) Chứng minh tam giác BCF tam giác cân Câu (0,5 điểm) Cho a, b, c số nguyên f x   ax  bx  c chia hết cho với x Chứng minh a, b, c đồng thời số nguyên chia hết cho Hết Họ tên thí sinh: , Số báo danh: https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1:(2 điểm) Thực phép tính a) (-7,5).13,5 + 13,5.(-2,5) b) 3,5 - (  ) Câu 2:(1,5 điểm) Cho hàm số y = f(x) =  x a) Tính f(-2); f(4) b)Tìm giá trị x y = 0; y = -1 Câu3: (3điểm) Số ngày vắng mặt 30 học sinh lớp 7A học kì ghi lại sau: 2 0 1 2 a) Dấu hiệu gì? b) Lập bảng”tần số” Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Câu 4:(3điểm) Cho tam giác ABC cân A, kẻ AI vng góc với BC, I thuộc BC a) Chứng minh: IB = IC b) Biết AB = 15cm; BC =18cm Tính AI? c) Trên cạnh AB lấy điểm E, cạnh AC lấy điểm F cho AE = AF chứng minh EF // BC Câu 5:(0.5điểm) Tìm x biết: x   x   x    x  2014  2015 x -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ A Đại Số Câu (2,0 điểm) Trong biểu thức sau, biểu thức đơn thức? Xếp đơn thức sau thành nhóm đơn thức đồng dạng: Câu (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức: 1) A = 3x – 2y x = -2; y = 2) B = -6xy + 15xy x = -1/3; y = Câu (2,0 điểm) Cho hai đa thức: M = x + y + z; N = x – y – z Tính: 1) M + N; 2) M – N Câu (2,0 điểm) Cho đa thức: P(x) = 23 + 5x2 - 3x5 + 5x - 4x2 + 7x4 + 3x5 1) Hãy thu gọn, xếp hạng tử P(x) theo lũy thừa giảm biến 2) Tìm tìm hệ số cao nhất, hệ số tự của P(x) Câu (2,0 điểm) 1) Xác định hệ số, phần biến bậc đơn thức Q =2015abx²yz biết a số b, x, y, z biến 2) Hai đơn thức -2015xy² 10x3y4 có giá trị dương khơng? sao? B Hình Học Câu (6,0 điểm) 1) Dựa vào quan hệ góc cạnh đối diện tam giác, khơng cần vẽ hình so sánh góc tam giác ABC, biết rằng: a) AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 6cm; b) AB = AC = 5cm, BC = 4cm 2) Dựa vào quan hệ góc cạnh đối diện tam giác, khơng cần vẽ hình so sánh cạnh tam giác ABC, biết rằng: a) ∠A = 70º, ∠B 65º b) ∠B = ∠C = 75 º 3) Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem ba đoạn thẳng sau ba cạnh tam giác a) 7cm, 11cm, 18cm; b) 12cm, 15cm, 20cm Câu (4,0 điểm) Cho tam giác ABC cân A(∠A < 90º) Vẽ BH vng góc với AC(H ∈ BC), vẽ CK vng góc với AB(K ∈ AB) Gọi I giao điểm BH CK Chứng minh: 1) ABH = ACK; 2) IB = IC; 3) Đường thẳng AI vng góc với BC -Hết -6 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: 1) A = x + 2y x = 2; y = -1 2) B = 4x - 3y x = -1/2; y = Câu (2,0 điểm) 1) Tìm bậc đơn thức sau: a) 2015 b) 2016x c) 18xyz d)  x y 2) Tính tổng tính tích hai đơn thức: 6x2y -5x2y Câu (2,0 điểm) 1) Tìm đơn thức Q biết: 3xy2 + Q = -7xy2 2) Thu gọn đa thức: P = + 5x2 - 3xy + 5y - 5x2 - 11 + 2xy + x3 Câu (2,0 điểm) Cho hai đa thức: M = xy + x2 + y2; N = x2 - y2 - 2xy Tính: 1) M + N 2) N - M Câu (2,0 điểm) 1) Viết đơn thức có hai biến x, y, có hệ số 2016 có bậc 2) Cho đa thức P(x) = ax2 + bx (biến x), biết 5a - 3b = Chứng tỏ P(- 1) P(- 2)  -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (5,0 điểm) 1) Không cần vẽ hình so sánh góc tam giác ABC, biết rằng: AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm 2) Khơng cần vẽ hình so sánh cạnh tam giác ABC, biết rằng: A  650 , B  700 3) Hãy kiểm tra xem ba đoạn thẳng 18cm, 6cm, 11cm có ba cạnh tam giác hay khơng? Vì sao? Câu (4,0 điểm) Cho tam giác ABC cân A, cạnh AB AC lấy hai điểm E D cho AD = AE, BD cắt CE G Chứng minh rằng: 1) BD = CE 2) Tam giác GDE cân 3) Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài hai cạnh 4,8cm 10cm Câu (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, kẻ AH vng góc với cạnh BC Biết HB < HC, chứng minh rằng: HAB  HAC -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (2,0 điểm): Cho đơn thức sau: A = (-4x3y2z)(-2 x2y3)3xy a) Thu gọn đơn thức A b) Chỉ phần hệ số, phần biến bậc đơn thức Câu (1,5 điểm): Tính giá trị biểu thức sau: A= 2 x y – x y + x y + x = -1, y = -1 3 Câu (2,5 điểm): Kết điểm kiểm tra khảo sát mơn Tốn bán kỳ II ghi lại bảng sau: 7 8 7 6 8 9 10 10 a) Dấu hiệu điều tra gì? b) Lập bảng”Tần số”của dấu hiệu c) Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu Câu (3,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông A, đường phân giác BE, kẻ EH vng góc với BC H, gọi K giao điểm hai đường thẳng BA HE a) Chứng minh AE = HE, AB = BH b) Chứng minh tam giác BCK tam giác cân c) Tính độ dài BK, AC biết AB = 6cm, BC = 10cm Câu 5.(1,0 điểm): Tìm giá trị nguyên biến x để biểu thức B = -Hết 8 x có giá trị nhỏ x 3 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 10 Câu (3,0 điểm) Điểm kiểm tra mơn tốn lớp 7A thống kê sau: 10 10 10 9 9 7 a) Dấu hiệu gì? b) Hãy lập bảng”tần số” c) Hãy tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu? d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét việc học toán học sinh lớp 7A Câu (1,5 điểm): Tính giá trị biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x x = x = Câu (2,0 điểm): Cho hai đa thức: 1 P(x) = x4 + x3 – 2x + Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – a, Tìm bậc hai đa thức b, Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x) Câu 4: (3,0 điểm) Cho tam giác MNK vuông M Biết MN = 9cm; MK = 12cm a) Tính NK b) Trên tia đối tia MN lấy điểm I cho MN = MI Chứng minh: ΔKNI cân c) Từ M vẽ MA  NK A, MB  IK B Chứng minh ΔMAK = ΔMBK Chứng minh: AB // NI Câu 5: (0,5 điểm) Tính nhanh: A = 1.5.6  2.10.12  3.15.18  4.20.24  5.25.30 1.3.5  2.6.10  3.9.15  4.12.20  5.15.25 -Hết 10 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 11 Bài 1: (3,0 điểm) Thời gian (tính phút) làm tốn 30 học sinh lớp 7A ghi lại bảng sau: 8 10 10 9 10 5 8 9 10 10 a Dấu hiệu gì? b Lập bảng”tần số”và rút nhận xét? c Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu Bài 2: (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức: 1 A  6x  3xy3  xy2   xy3  6x  2xy2 x  , y  1 2 Bài 3: (1,0 điểm) Cho A  2 x yz , B  x y4 z a Tìm C = A.B b Chỉ rõ phần hệ số, phần biến bậc C? Bài 4: (4,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông A, đường phân giác BE Kẻ EK vng góc với BC (K  BC) a Chứng minh EA = EK b Gọi H hình chiếu C BE Vẽ điểm D cho H trung điểm DE Chứng minh góc CDE góc CED, từ so sánh góc CDE góc AEB? c So sánh CD CB? d Tìm điều kiện tam giác ABC để góc DCA = 2.góc ACB? Bài 5: (0,5 điểm): Tìm giá trị ngun x để A  8 x có giá trị nhỏ nhất? x 3 -Hết 11 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 12 Câu (3,0 điểm) Điểm kiểm tra mơn tốn lớp 7A thống kê sau: 10 10 10 9 9 7 a) Dấu hiệu gì? b) Hãy lập bảng”tần số” c) Hãy tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu? d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét việc học toán học sinh lớp 7A Câu (1,5 điểm): Tính giá trị biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x x = x = Câu (2,0 điểm): Cho hai đa thức: 1 P= Q= a, Tìm bậc hai đa thức b, Tính P + Q; P - Q Câu 4: (3,0 điểm) Cho ΔABC vuông A Đường phân giác BD Vẽ DH ⊥ BC (H ∈ BC) a) Chứng minh ΔABD = ΔHBD b) Chứng minh AD < DC c) Trên tia đối AB lấy điểm K cho AK = HC Chứng minh ΔDKC cân Câu 5: (0,5 điểm) Tính nhanh: A = 1.5.6  2.10.12  3.15.18  4.20.24  5.25.30 1.3.5  2.6.10  3.9.15  4.12.20  5.15.25 -Hết 12 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 13 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút 13 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ CĨ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MƠN CẤP 1-2 18 đề-8 đáp án Toán Lương Thế Vinh=10k 20 đề đáp án Toán AMSTERDAM=30k 22 đề-4 đáp án Toán Marie Cuire Hà Nội=10k 28 DE ON VAO LOP MƠN TỐN=40k 13 đề đáp án vào mơn Tốn=20k 20 đề đáp án KS đầu năm Toán 6,7,8,9=30k/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT TOÁN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ TOÁN LẦN 1,2,3=30k/1 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2018-2019; 2019-2020=60k/bộ 16 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=30k GIÁO ÁN DẠY THÊM TỐN 6,7,8,9 (40 buổi)=80k/1 khối Ơn hè Tốn lên 6=20k; Ơn hè Tốn lên 7=20k; Ơn hè Tốn lên 8=20k; Ơn hè Tốn lên 9=50k TẶNG: đề đáp án Toán Giảng Võ Hà Nội 2008-2012 300-đề-đáp án HSG-Toán-6-Thay Duy 225-đề-đáp án HSG-Toán-7-Hồ-Khắc-Vũ; 200-đề-đáp án HSG-Toán-8-Hồ-Khắc-Vũ 20 đề đáp án HSG Toán năm 2013-2016; 20 đề đáp án HSG Toán năm 2016-2017 45 đề đáp án HSG Toán 9; 99 đề đáp án HSG Toán 9; 22 đề đáp án HSG Chun Tốn 50 ĐỀ ĐA VÀO 10 CHUN TỐN 2018-2019; ĐÁP ÁN 50 BÀI TỐN HÌNH HỌC Cách toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu gửi vào email bạn hoặc qua Zalo 0986686826 14 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 14 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút 15 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 16 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 15 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Câu (2,0 điểm) 1) Trong biểu thức sau, biểu thức đơn thức ? 3 b) xyz a) xy  z c)  xyz d) xyz e)  13xy 2 2) Xếp đơn thức sau thành nhóm đơn thức đồng dạng: xy2 ; 3x;  xy; 4xy ; 15x;  6yx; 7x; 5xy; 2y 2x Câu (2,0 điểm) 1) Tìm a biết đồ thị hàm số y = ax qua điểm A(2; -6) 2) Tính tích hai đơn thức  x yz xy2z tìm bậc, hệ số phần biến đơn thức thu Câu (2,0 điểm) Cho hai đa thức: A  x  2xy  y ; B  x  3xy  x 1) Tính: A + B Tìm bậc đa thức A + B 2) Tìm đa thức M, biết M + B = A Câu (3,0 điểm) Cho góc nhọn xOy, hai tia Ox, Oy lấy hai điểm A, B cho OA = OB, hai đoạn thẳng OA, OB thứ tự lấy hai điểm C, D cho OC = OD (C khác O A, D khác O B) 1) Chứng minh rằng: OAD  OBC 2) Gọi I giao điểm AD BC Chứng minh rằng: IA = IB 3) Chứng minh rằng: OI tia phân giác góc xOy Câu (1,0 điểm) Có đơn thức chứa hai biến x, y có có hệ số có bậc 2014, biết đơn thức số mũ x, y khác –––––––– Hết –––––––– Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………………………… 17 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 16 A.Lý thuyết: (Học sinh chọn một hai câu sau) Câu1: (2 điểm) a Muốn nhân hai đơn thức ta làm nào? b Áp dụng: Tính tích 3x2yz –5xy3 Câu 2: (2 điểm) a Nêu tính chất ba đường trung tuyến tam giác b Áp dụng: Cho ABC, AM đường trung tuyến (MЄBC) G trọng tâm Tính AG biết AM = 9cm B.Bài tập: (Bắt buộc) Câu 1: (2 điểm) Điểm kiểm tra mơn Tốn 30 bạn lớp 7B ghi lại sau: 6 7 10 5 8 7 a Dấu hiệu gì? b Lập bảng tần số? c Tính số trung bình cộng Câu 2: (2,5 điểm) Cho hai đa thức: P(x)= 3x  x  5x  x  x  ; Q( x)  x  5x  x  x  a Sắp xếp hạng tử đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến b Tính P( x ) + Q( x ) P( x ) – Q( x ) Câu 3:(3,5 điểm) Cho  ABC vuông A Đường phân giác BD (DЄ AC) Kẻ DH vng góc với BC (H  BC) Gọi K giao điểm BA HD Chứng minh: a) AD = HD b) BD  KC c) DKC = DCK d) 2( AD+AK ) > KC –––––––– Hết –––––––– 18 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 17 Bài 1: ( 3,0đ) Số cân nặng 20 bạn học sinh (tính tròn đến kg) lớp ghi lại sau: 32 32 36 30 30 32 32 31 36 45 28 28 30 31 31 31 28 32 32 31 a) Dấu hiệu gì? b) Lập bảng “tần số”, rút nhận xét c) Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu Bài 2: (1,5đ) 3 xy z nêu hệ số, phần biến, bậc đơn Tìm tích đơn thức ( -2x2yz) thức tích Bài 3: (1,5đ) Tính giá trị biểu thức 1 M = -2x2y - 5x3 + y2 – x2y + 5x3 - - 2y2 x= - 2, y= 2 Bài 4: ( 3,5 đ ) Cho tam giác ABC cân A Trên cạnh BC lấy hai điểm D E cho BD=CE (D nằm B E), kẻ DH EI vng góc với AB AC ( H  AB ; I  AC ) a) Chứng minh hai tam giác ADB AEC b) Chứng minh DH=EI c) Chứng minh HI // BC d) Gọi M trung điểm BC Chứng minh ba đường thẳng AM, DH, EI cắt điểm Bài 5: (0,5đ) Tìm giá trị lớn biểu thức: A= x   x  –––––––– Hết –––––––– 19 ... Nội 20 08 -20 12 300 -đề- đáp án HSG -Toán- 6-Thay Duy 22 5 -đề- đáp án HSG -Toán- 7- Hồ-Khắc-Vũ; 20 0 -đề- đáp án HSG -Toán- 8-Hồ-Khắc-Vũ 20 đề đáp án HSG Toán năm 20 13 -20 16; 20 đề đáp án HSG Toán năm 20 16 -2 0 17. .. A = 1.5.6  2. 10. 12  3.15.18  4 .20 .24  5 .25 .30 1.3.5  2. 6.10  3.9.15  4. 12. 20  5.15 .25 -Hết 12 https://nguyenthienhuongvp 77. violet.vn/ ĐỀ 13 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN... KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6 ,7, 8,9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6 ,7, 8,9=30k/1 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 18 -20 19; 20 19 -20 20=60k/bộ 16 ĐỀ ĐÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 7 , 17 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn