20 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 6

21 4 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:51

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ I TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Bài 1(1 điểm): Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu 1: Kết phép tính (-1)2(-2)3 là: A B -6 C -8 D Câu 2: Phân số phân số 5 3 là: 9 D  15 10  28  21 Câu 3: Tập hợp số nguyên x cho là:  x, A B A {-6;-5;- 4} Câu 4: Hai phân số  15 C B {- 7; -6;-5;-4;-3} C {-6; -5; -4;-3} D {- 7; -6;-5;-4} c a gọi nếu: d b A ad = bc B ac = bd C ab = cd D Cả đáp án A,B,C sai Bài 2(1 điểm): Điền dấu (X) thích hợp vào ô đúng, sai tương ứng câu sau: Câu Đúng Sai 1) Góc hình gồm hai tia chung gốc 2) Hai góc phụ hai góc có tổng số đo 1800 3) Góc tù góc có số đo nhỏ 900 4) Nếu xOy + xOz = yOz tia Ox nằm hai tia Oy Oz II Tù ln (8 ®iĨm): Bài 1: (2 điểm) So sánh phân số sau: a)  10 36  24 b) 419  697  723  313 Bài 2: (3 ®iĨm) T×m số nguyên x biết: a) 2x = -23.17 + 23.19 b) -25 + x = - 17 - 23 c) 15  21  28 x Bài 3: (2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB OC cho AOB = 130 , AOC= 400 a) Trong ba tia OA, OB, OC tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Hỏi BOC góc vng, góc nhọn hay góc tù? Vì sao? Bài 4: (0,5 điểm) Tìm số nguyên n để phân số A = B = đồng thời số nguyên n 1 n3 Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (2.0 điểm) Thực phép tính 1)  5 5  3) 12 Câu (2.0 điểm) Tìm x, biết 11 1) x   7 6 15  3) x   4  7  4)  6 7 2) 5 x  12 x 32 4)  x 2) Câu (2.0 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài km, chiều rộng chiều km Tính chu vi diện tích khu đất Câu (2.0 điểm) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy Oz Ot cho xOy  400 ; xOz  800 ; xOy  xOt dài 1) Tính yOz 2) Tia Ot có tia phân giác yOz khơng, sao? Câu (2.0 điểm) 1) Tìm số nguyên n để A  3n  có giá trị số nguyên n 2) Cho a, b  N* Hãy so sánh a an bn b Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (2 điểm) 1) Tìm số đối số sau: ; 1 1 ;   ; -10   2) Rút gọn: a) 15  21 b) 16.18  16.7 15.33  33 Câu (2 điểm) Thực phép tính: a) 8576  535  8576 b)   40   19 12 19 57 Câu (2,5 điểm) Tìm số nguyên x, y biết: a) 15  x    2 b) 3 x  18   y 2 c) 1 x   Câu (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, a) Vẽ tia Oy Ot cho xOy  500 , xOt  1000 b) Tia nằm tia lại? Vì sao? c) Tia Oy có phải tia phân giác góc xOt khơng? Vì sao? Câu (0,5 điểm) Cho A  số nguyên 2n (biết n  Z , n  ) Hãy tìm số nguyên tố n để giá trị A n2 Hết Họ tên thí sinh: , Số báo danh: https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: (3 điểm) a) Cho A = {x  Z  - < x < 3} Viết tập hợp A cách liệt kê phần tử b) Sắp xếp số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 12; - 8; 137; |-100|; - 324; 0; - 15 c) Tìm ước số nguyên sau: Ư(6) Ư(-7) Câu 2: (2 điểm) Tính nhanh a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12 b) (– 5) (– 2) (-25) Câu 3: (2 điểm) Tìm số nguyên x, biết: a) x – 105: = - 23 b) |x – 8| + 12 = 25 Câu 4: (2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox a) Vẽ tia Oy Ot cho góc xOy = 500, góc xOt = 1200 a) Tia nằm tia lại? Vì sao? Câu 5: (1 điểm) Tìm số nguyên n cho n + chia hết cho n – Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12 b) (– 5) (– 2) (-25) Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết: a) x – 105: = - 23 b) |x – 8| + 12 = 25 Câu 3: (2,0 điểm) Thực phép tính: a) b) c) d) Câu 4: (3,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ tia Oy Oz cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200 Vẽ Om tia phân giác cua góc xOy, On tia phân giác góc xOz file word đề-đáp án Zalo 0986686826 a) Tia nằm tia lại? Vì sao? b) Tính số đo góc: xOm, xOn, mOn? Câu 5: (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức: A= Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (2,0 điểm) Rút gọn phân số: 1) 8 12 2) 15 60 3) 16 72 4) 35 14.15 3)  4) 15 21 14 20 3) 1 1 x   4)  :x  Câu (3,0 điểm) Thực phép tính: 1) 7  12 12 2) 2  Câu (3,0 điểm) Tìm x, biết 1) x   2) x   Câu (2,0 điểm) 1) Tính tổng tất phân số có mẫu số 12 nhỏ 1 1 lớn 12 1 1    2) Tính nhanh: A    24 48 80 120 Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (2,0 điểm) Trong trường hợp sau, không cần vẽ hình cho biết góc xOy góc vng, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt? 1) xOy  900 2) xOy  1100 3) xOy  1800 4) xOy  650 Câu (3,0 điểm) 1) Vẽ hai góc kề bù aOb bOc, biết aOb  800 Tính bOc ? 2) Vẽ mOn  1100 tia Ok tia phân giác góc mOn Tính mOk ? Câu (5,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho xOy  350 , xOz  700 ; vẽ tia Ot tia đối tia Ox 1) Tính yOz ? 2) Tia Oy có tia phân giác góc xOz khơng? Vì sao? 3) Vẽ tia Oy’ tia phân giác góc zOt Tính xOy', yOy' ? Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Bài (3,0 điểm): Tính a) – 47 69 + 31 (- 47) – (- 155) + (-3)2 b) 27 5 16     23 21 23 21 c) 8   9 9 Bài (3,5 điểm): Tìm x a) – (17 – x) = 289 – (36 + 289) b) x + 17 17   10 12 20 d) x 11   20 12 30 e) x 10 (với x số nguyên dương)   x x Bài (2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho xOy  300 , xOz  1050 a) Tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính góc yoz? c) Vẽ tia Oa tia đối tia đối tia Ox Tia Oz có tia phân giác góc aOy khơng? Vì sao? Bài (1,0 điểm): Cho A = 1 1     2 Chứng tỏ:  A Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ Bài (1 điểm) So sánh phân số: a 17 18 b 6 6 Bài (3 điểm) Thực phép tính a 6   14 c 13 13  5 b 27  1 14 d 1 1   12 Bài (3 điểm) Tìm x, biết: a x  3  12 b x 1   c x   Bài (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ xOy  200 ; xOz  600 a Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính yOz ? c Vẽ Ot tia phân giác yOz Hỏi Oy có phải tia phân giác xOt khơng? Vì sao? Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 10 Bài 1: (1điểm) So sánh phân số: a 11 13 b 4 7 Bài 2: (3 điểm) Thực phép tính a 7   15 c b 23  1 12 d 11  7 1 1   12 Bài 3: (3 điểm) Tìm x, biết: a x  b 6  14 c x   x 1   15 Bài (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ xOy  200 ; xOz  600 d Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? e Tính yOz ? f Vẽ Ot tia phân giác yOz Hỏi Oy có phải tia phân giác xOt khơng? Vì sao? Hết 10 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 11 I.TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) (Hãy viết câu trả lời vào giấy thi) Trong cách viết sau cách cho ta phân số? 1,2 C 2 4,5 3 2 là: Kết phép tính: 6 1 A B C 72 12 12 7 Số đối là: 15 15 7 A B C 7  15 15  27 Khi rút gon phân số ta phân số tối giản là: 63 9 B C A 21 21 A B D 3 D  72 D  (7)  15 D 3 Cho hai góc kề bù có góc 600 Góc lại bao nhiêu? A 1000 B 900 C 1100 D 1200 Cho hai góc kề bù xOy yOz Gọi Om On tia phân giác góc xOy yOz Số đo góc mOn bằng: A 900 B 750 C 650 D 400 II.TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) Bài (1,5 điểm) Thực phép tính sau: a (-3) 23 + 27: (-3)2 Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: a x -  15 b 1   25 20 b x  17   12 18 c 9.6  9.3 17.6  17.2  18 17 c x  = Bài (3,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔt = 600, xÔy = 1200 a Tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính t ? c Tia Ot có tia phân giác góc xOy khơng? sao? Câu (1 điểm) Tìm số ngun n để phân số A = n5 có giá trị số nguyên n2 .Hết 11 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 12 Bài (2,0 điểm) Thực phép tính a) (–1999) + (– 40) b) 55 + (–90) c) (–1995) – (99 – 1995) d) (–5) 8.(–2).90 Bài (2,0 điểm) Cho số nguyên: 2; 0; –25; –19 a) Hãy xếp số cho theo thứ tự tăng dần b) Tìm giá trị tuyệt đối số cho Bài (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết a) x: 23 = –3 b) 2x – (–27) = 25 c) x – 12 = -13 Bài (2,0 điểm) a) Tìm ước -18 b) Tìm năm bội 19 Bài (1,0 điểm) Tìm tập hợp tất ước 27 Bài (1,0 điểm) Tính tổng sau: S = + (-3) + + (-5) + … + 2010 + (-2011) + 2012+ (-2013) + 9999 .Hết 12 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 13 Câu 1: (3,0 điểm) Thực phép tính 1 7  a)  b)  25 20 399  13  11 13 11   c)  d)  131  16 131  18 18 1 1     e) 1 1  1       50 Câu 2: (3,0 điểm) Tìm x biết x 29 17 1   b) x    c) a) x   45 30 12 18 15 Câu 3: (1,0 điểm) Viết tập hợp số nguyên x thỏa mãn: 10 2 2 5  x  3 7 Câu 4: (2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho a) Tính số đo khơng Vì sao? b) Tia Oy có tia phân giác c) Vẽ tia Ot tia đối tia đối tia Ox Tia Oz có tia phân giác góc khơng? Vì sao? Câu 5: (0,5 điểm) So sánh A B Biết 2017100 A=  2017  2017  20173   2017100 2016100 B=  2016  20162  20163   2016100 .Hết 13 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 14 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu (1,0 điểm) a) Tìm ước -12 b) Tìm bội -4 Câu (2 điểm) Tìm x biết a) x - 15 = 11 - (-32) b) 13 - (5 - x) = x  8  d) c) x   12 2 x  Câu (1,5 điểm) Rút gọn quy đồng phân số sau: 12 16 21 35 và b) a) 36 20 105 150 Câu (2,0 điểm) Tính  a) b) -27.36 + 64.(-27) + 23.(-100) 10 10 2 15 16     c)  d) 12 17 19 17 19 Câu (3,0 điểm): Trên nửa mặt phẳng có bờ tia Ox vẽ tia Oy tia Oz cho góc xOy có số đo 600, góc xOz có số đo 1200 a) Trong ba tia Ox, Oy,Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) So sánh góc xOy góc yOz c) Chứng tỏ tia Oy tia phân giác góc xOz Câu (0,5 điểm): 1 1 Cho A      Chứng tỏ A < 20 .Hết 14 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 15 Câu 1: (2.0đ) Tìm x? a/ - x = 17 - (-5) b/ x  21 Câu 2: (3.0đ) Tính: a/ - (-229) + (-219) -401 +12 b/ 92 (-5)4 c/ 54 - (17 + 9) d/ Câu 3: (2.0đ) So sánh: 3.7.11 22.9  11 17 12  18 Câu 4: (3.0đ) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho x0y = 800, x0z = 1400 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) So sánh y0z với x0y? c) Tia Oy có phải tia phân giác x0z khơng? Vì sao? Câu 5: (1.0đ) Học sinh lớp 6A3, 6A4 làm câu Áp dụng công thức: 1 1 1 để tính tổng sau:      n n  nn  1 2.3 3.4 99.100 (Đối với lớp chọn 6A3, 6A4 làm Câu 2c/;2d/: 0.5đ, Câu 4: 1.0đ) .Hết 15 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 16 Câu 1: (2.0đ) Tìm x? a/ - x = 27 - (-3) b/ x 9  Câu 2: (3.0đ) Tính: a/ 555 - (-333) -100 -80 b/ 33 (-8)2 c/ 33 - 17 (33 - 5) d/ Câu 3: (2.0đ) So sánh: 2.14.5 7.8 2 6 Câu 4: (3.0đ) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho x0y = 600, x0z = 1200 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) So sánh y0z với x0y? c) Tia Oy có phải tia phân giác x0z khơng? Vì sao? Câu 5: (1.0đ) Học sinh lớp 6A3, 6A4 làm câu Áp dụng công thức: 1 1 1 để tính tổng sau:      n n  nn  1 2.3 3.4 99.100 (Đối với lớp chọn 6A3, 6A4 làm Câu 2c/;2d/: 0.5đ, Câu 4: 1.0đ) .Hết 16 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 17 A Trắc nghiệm (2đ) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời (từ câu đến câu 4): Câu 1: Cặp phân số nhau? 24 C 21 39 13 1 1 Câu 2: Cho phân số ; ; câu đúng? 12 1 1 1 1 1 1 A > > B > > C > > 12 12 12 15 21 Câu 3: Tập hợp số nguyên x thoả mãn x A 3; 2; 1;0;1; 2 B 0;1; 2 C 2; 1;0;1; 2 A 5 11 11 5 B 14 13 26 D D 1 1 > > 12 D 3; 2; 1;0;1; 2;3 Câu 4: Cho hình vẽ bên Biết tia OI nằm hai tia OA OB; AOB  600 , BOI  AOB Khi COI bằng: A 250 C 1650 A B 1150 D 1200 I C O B Câu 5: Xác định đúng, sai khẳng định cách đánh dấu”x”vào thích hợp Khẳng định Đúng Sai 1) Muốn rút gọn phân số phân số tối giản ta cần chia tử mẫu phân số cho ước chung chúng 2) Biểu thức (-2)9.34 125 (-7) < 3) Cho bốn tia chung gốc khơng có hai tia đối nhau, số góc tạo thành góc 4) Hai góc có tổng số đo 1800 hai góc kề bù B TỰ LUẬN (8 điểm) Bài 1: (2điểm) Thực phép tính 2   36 9 3 d)    3 12 1  a)     12  12 b) 10 5 12 c)  Bài 2: (2điểm) Tìm số x, y biết a) x= 18 15  24 21 b) 1 1 x  4 17 c) 5  y 18   x 72 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Bài 3: (3điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz cho xOy  600 , xOz  1200 a)Tính số đo yOz ? b) Tia Oy có tia phân giác xOz khơng? Vì sao? c) Vẽ tia Om tia đối tia Ox, tia On tia phân giác mOz Chứng tỏ nOz yOz phụ nhau? 1 1      50 51 52 98 99 Chứng tỏ S > Bài 4: Cho S= CÓ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MƠN CẤP 1-2 18 đề-8 đáp án Tốn Lương Thế Vinh=10k 20 đề đáp án Toán AMSTERDAM=30k 22 đề-4 đáp án Toán Marie Cuire Hà Nội=10k 28 DE ON VAO LOP MƠN TỐN=40k 13 đề đáp án vào mơn Tốn=20k 20 đề đáp án KS đầu năm Toán 6,7,8,9=30k/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT TOÁN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ TOÁN LẦN 1,2,3=30k/1 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2018-2019; 2019-2020=60k/bộ 16 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=30k GIÁO ÁN DẠY THÊM TỐN 6,7,8,9 (40 buổi)=80k/1 khối Ơn hè Tốn lên 6=20k; Ơn hè Tốn lên 7=20k; Ơn hè Tốn lên 8=20k; Ơn hè Tốn lên 9=50k TẶNG: đề đáp án Toán Giảng Võ Hà Nội 2008-2012 300-đề-đáp án HSG-Toán-6-Thay Duy 225-đề-đáp án HSG-Toán-7-Hồ-Khắc-Vũ 200-đề-đáp án HSG-Toán-8-Hồ-Khắc-Vũ 20 đề đáp án HSG Toán năm 2013-2016 20 đề đáp án HSG Toán năm 2016-2017 99 đề đáp án HSG Toán 22 đề đáp án HSG Chuyên Toán 50 ĐỀ ĐA VÀO 10 CHUYÊN TOÁN 2018-2019 ĐÁP ÁN 50 BÀI TỐN HÌNH HỌC Cách tốn: Thanh tốn qua tài khoản ngân hàng Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu gửi vào email bạn qua Zalo 0986686826 18 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TOÁN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 18 I Trắc nghiệm khách quan(2 điểm) Chọn câu ghi vào thi em - 45 60 1/ Phân số rút gọn đến tối giản là: -6 -3 _ A 10 B 10 C D _ _ _ _ 2/ Tổng số nguyên x thoả mãn -6 < x < là: A -5 B - C -1 D -11 C 450 D Đáp án khác 3/ Góc bù với góc 450 là: A 900 B 1350 4/ Tia Om phân giác góc aOb khi: A mOa = mOb B mOa + mOb = aOb C mOa + mOb = aOb mOa = mOb D Cả đáp án sai II Tự luận (8 điểm) Bài (1 điểm): Rút gọn phân số sau dạng tối giản Bài (2 điểm) Tìm x thuộc Z biết: a) 4 x  15 90 60 ; -150 _ b) -84 -126 ; 18 12  27 x Bài (2 điểm) Tính tổng a) 3 12  b) 13 2 12    9 Bài 4(2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ hai tia Oy Oz cho xOy = 400, xOz = 800 a) Tính yOz ? b) Gọi Om phân giác góc xOy Tính góc mOz ? Bài (0,5 điểm) Tìm n nguyên để 4n + chia hết cho n - .Hết 19 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 19 I.Trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn chữ đứng trước đáp án chomỗi câu hỏi sau Câu 1: Với a = -1; b = -2 giá trị biểu thức a2.b2 là: A.1 B.-2 C.3 D.4 Câu 2: Cho a  a bằng: A B.4 C.2 3 là: Câu 3: Số đối phân số 3 B  A 8 C  D.8 Câu 4: Kết luận sau đúng: A.Hai góc kề có tổng số đo 900 B.Hai góc phụ có tổng số đo 1800 C.hai góc bù có tổng số đo 900 D.Hai góc kề bù có tổng số đo 1800 II.Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) Thực phép tính 2  5 5 5 c)   11 11 b)          13 13  a) d) 3 3     1.3 3.5 5.7 99.100 b) x 13   20 10 20 Câu 6: (2 điểm) Tìm x biết a) x 8     D.-  5 7  12 12 Câu 7: (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy cho xOy  350 , vẽ tia Ot cho xOt  700 a) Tia Oy có phải tia phân giác góc xOt khơng? Vì sao? b) Vẽ tia Oz tia đối tia Oy Tính số đo góc kề bù với góc xOy Câu 8: (1 điểm) Cho biểu thức A = 2n  với n  Z 2n  a) Với giá trị n A phân số? b) Tìm giá trị n để A số nguyên Hết 20 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 20 Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12 b) (– 5) (– 2) (-25) Câu 2: (2 điểm) Tìm số nguyên x, biết: a) x – 105: = - 23 b) |x – 8| + 12 = 25 Câu 3: (3 điểm) Thực phép tính: a) b) c) Câu 4: (2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox a) Vẽ tia Oy Ot cho góc xOy = 500, góc xOt = 1200 b)Tia nằm tia lại? Vì sao? c) vẽ tia phân giác Ov góc xOt Câu 5: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức: A= Hết 21 d) ... sánh A B Biết 20 1 7100 A=  20 1 7  20 1 7  20 1 73   20 1 7100 20 1 61 00 B=  20 1 6  20 1 62  20 1 63   20 1 61 00 .Hết 13 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 14 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời... HSG -Toán- 6- Thay Duy 22 5 -đề- đáp án HSG -Toán- 7-Hồ-Khắc-Vũ 20 0 -đề- đáp án HSG -Toán- 8-Hồ-Khắc-Vũ 20 đề đáp án HSG Toán năm 20 1 3 -20 1 6 20 đề đáp án HSG Toán năm 20 1 6 -20 1 7 99 đề đáp án HSG Toán 22 đề đáp án HSG... khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6, 7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 1 8 -20 1 9; 20 1 9 -20 2 0 =60 k/bộ 16 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 1 9 -20 2 0=30k
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 6 , 20 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn