97 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại hoàng phú

88 6 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Thương mại Hồng Phú” cơng trình nghiên cứu riêng em Các số liệu kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập, Nếu có sai sót em xin hồn tồn chịu trách nhiệm Sinh viên thực Bùi Ngọc Hà GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 i SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại .5 1.1.1 Khái niệm, chất kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: .5 1.2.4 Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 10 1.2.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng .10 1.2.4.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 13 1.2.4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 18 1.2.5.1 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 18 1.2.6 Sổ kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh trình bày thông tin báo cáo tài chính 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 2.1 Tổng quan về cơng ty CP ĐT sản x́t TM Hồng Phu 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần ĐTSX TM Hoàng Phú 26 2.5 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phu 31 2.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng .31 2.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu kế toán thuế GTGT 41 2.6 Nhận xét đánh giá về kế toán bán hàng xác định kết công ty CP ĐT SX TM Hoàng Phu 69 2.6.1 Ưu điểm 69 2.6.2 Nhược điểm 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân tồn kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty 73 3.1.3 Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phú 75 GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 ii SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp iii SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chữ viết tắt SXKD TNDN TGNH GTGT TSCĐ DNSX DNTM BHYT BHXH KPCĐ TK HH TP DTTC CPTC CPBH CPQLDN ĐT SX TM Chữ viết thường Sản xuất kinh doanh Thu nhập doanh nghiệp Tiền gửi ngân hàng Giá trị gia tăng Tài sản cố định Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp thương mại Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Kinh phí cơng đồn Tài khoản Hàng hóa Thành phẩm Doanh thu tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Đầu tư Sản xuất Thương mại DANH MỤC CÁC BẢNG 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại .5 1.1.1 Khái niệm, chất kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: .5 GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 iv SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 1.2.4 Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 10 1.2.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng .10 1.2.4.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 13 1.2.4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 18 1.2.5.1 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 18 1.2.6 Sổ kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh trình bày thông tin báo cáo tài chính 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 2.1 Tổng quan về cơng ty CP ĐT sản x́t TM Hồng Phu 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần ĐTSX TM Hoàng Phú 26 2.5 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phu 31 2.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng .31 2.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu kế toán thuế GTGT 41 2.6 Nhận xét đánh giá về kế toán bán hàng xác định kết công ty CP ĐT SX TM Hoàng Phu 69 2.6.1 Ưu điểm 69 2.6.2 Nhược điểm 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân tồn kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty 73 3.1.3 Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phú 75 GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 v SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại .5 1.1.1 Khái niệm, chất kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: .5 1.2.4 Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 10 1.2.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng .10 1.2.4.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 13 1.2.4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 18 1.2.5.1 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 18 1.2.6 Sổ kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh trình bày thông tin báo cáo tài chính 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 2.1 Tổng quan về cơng ty CP ĐT sản x́t TM Hồng Phu 26 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần ĐTSX TM Hoàng Phú 26 2.5 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phu 31 2.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng .31 2.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu kế toán thuế GTGT 41 2.6 Nhận xét đánh giá về kế toán bán hàng xác định kết công ty CP ĐT SX TM Hoàng Phu 69 2.6.1 Ưu điểm 69 2.6.2 Nhược điểm 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân tồn kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty 73 3.1.3 Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phú 75 GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 vi SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp vii SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại .5 1.1.1 Khái niệm, chất kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: .5 1.2.4 Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 10 1.2.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng .10 1.2.4.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 13 1.2.4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 18 1.2.5.1 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 18 1.2.6 Sổ kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh trình bày thông tin báo cáo tài chính 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 2.1 Tổng quan về cơng ty CP ĐT sản x́t TM Hồng Phu 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần ĐTSX TM Hoàng Phú 26 2.5 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phu 31 2.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng .31 2.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu kế toán thuế GTGT 41 2.6 Nhận xét đánh giá về kế toán bán hàng xác định kết công ty CP ĐT SX TM Hoàng Phu 69 2.6.1 Ưu điểm 69 2.6.2 Nhược điểm 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân tồn kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty 73 3.1.3 Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phú 75 GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 viii SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn Hiện đất nước ta ngày phát triển kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, hoạt động kinh doanh người ngày đa dạng để bắt kịp xu toàn cầu, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Điều làm cho doanh nghiệp cạnh tranh ngày gay gắt Đòi hỏi việc quản lý kinh tế tài cách chặt chẽ, quản lý pháp luật công cụ biện pháp quản lý có hiệu lực tạo ổn định môi trường kinh tế; việc quản lý kinh doanh doanh nghiệp cách hợp lí để tăng hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo vị cạnh tranh vững vàng Thực tế năm qua cho thấy, khơng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đến phá sản doanh nghiệp khác không ngừng phát triển Lý đơn giản doanh nghiệp xác định nhu cầu xã hội biết sản xuất kinh doanh gì? Và kinh doanh phục vụ ai? Chính mà doanh nghiệp bán nhiều thành phẩm hàng hoá với doanh số bù đắp khoản chi phí bỏ có lãi, từ tồn đứng vững thị trường chiến thắng cạnh tranh Việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh điều cần thiết, khơng đóng góp phần nâng cao hiệu công tác tổ chức kế tốn mà giúp nhà quản lý nắm bắt xác thơng tin phản ánh kịp thời tình hình bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Những thông tin sở cho họ phân tích đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu Tóm lại, doanh nghiệp tiêu thụ vấn đề cần giải quyết, khâu then chốt hoạt động sản xuất kinh doanh, định đến sống GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp doanh nghiệp Với kiến thức trang bị phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cách lập chứng từ vào sổ sách kế toán… Và hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại Hoàng Phú nên em lựa chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Thương Mại Hồng Phú” Mục đích nghiên cứu - Hệ thống làm rõ vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hoàng Phú - Nghiên cứu mô tả thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hồng Phú - Phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hoàng Phú Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hoàng Phú - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hoàng Phú + Về không gian: Nghiên cứu công ty Cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hoàng Phú thuộc số nhà 38 tổ 49, p Phương Liên, q Đống Đa, Hà Nội GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Các phân hệ phần mềm có mối liên kết mật thiết với Q trình hạch tốn áp dụng máy vi tính: kế tốn viên từ chứng từ kế toán thu thập tiến hành cập nhập số liệu ban đầu vào máy Máy tự động xử lý vào sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết sổ tương ứng Kế toán mở loại sổ theo yêu cầu quản lý công việc theo yêu cầu có sẵn máy Trình tự thao tác để vào làm việc phần mềm kế toán sau: Từ hình Windows, chọn biểu tượng “AC pro” kích đúp chuột trái vào biểu tượng, máy chuyển vào hình nhập mật chương trình Tại khung cửa sổ mật khẩu, nhập tên người sử dụng, mật mã đơn vị sau ấn nút “Enter”, máy chuyển đến hình giao diện chương trình phần mềm kế tốn 2.5.8.2 Khai báo thơng tin ban đầu phần mềm  Quản lý đối tượng phần mềm kế toán Ac Pro: Để phản ánh kịp thời, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh yêu cầu quản lý Nhà nước tài chính, kế toán, thuế, ngân hàng… yêu cầu quản trị doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán để đáp ứng thông tin tốt nâng cao chất lượng thông tin cung cấp Để thuận tiện công tác quản lý chi tiết đối tượng phần hành kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng kế tốn phải mã hóa cấp quản lý cho đối tượng đó.Để tiến hành khai báo mã hóa đối tượng ta vào Danh mục công cụ, chọn loại đối tượng tiến hành khai báo, sau chọn “X” phần mềm tự động lưu - Danh mục TSCĐ: Cần khai báo phần: Mã, ngày tăng, tên tài sản, nguyên giá, Chọn F3” sửa tiến hành khai báo thông tin liên quan phần GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 66 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Hình 2.2: Danh mục TSCĐ - Danh mục Khách hàng, nhà cung cấp: Việc khai báo khách hàng, nhà cung cấp nhằm theo dõi chi tiết khoản công nợ phải thu, phải trả theo đối tượng Để làm điều ta chọn danh mục chi tiết sau chọn “Thêm mới”: F2 để tiến hành khai báo Hình 2.3: Danh mục khách hàng, nhà cung cấp GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 67 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Danh mục Vật tư, hàng hoá: Để khai báo tên kho hàng hóa ta vào danh mục “ Vật tư, hàng hố” chọn “ thêm” sau khai báo thơng tin bảng bao gồm: Nhóm Mã vật tư, Tên vật tư, Hình 2.4: Danh mục vật tư Danh mục hệ thống tài khoản: việc khai báo khoản mục nhằm hệ thống tài khoản mà công ty áp dụng theo định ban hành nhà nước Để làm điểu ta vào chọn danh mục: Số Tài khoản, Tên Tài Khoản, Tên Tiếng anh, Nhóm Tài khoản, Tính Chất sau chọn “thêm” để tiến hành khai báo Hình 2.5: Danh mục hệ thống tài khoản GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 68 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Xong phần khai báo ban đầu để cập nhật hệ thống danh mục công ty ta tiến hành nhập liệu vào phần mềm kế tốn với thơng tin khai báo ban đầu 2.5.8.3 Tổ chức nhập liệu vào phần mềm kế toán Vào phần chứng từ chọn mục tương ứng để hạch toán nghiệp vụ phát sinh Do giao diện đơn giản nên chúng ta dễ dàng cập nhật nghiệp vụ phát sinh nhanh chóng 2.6 Nhận xét đánh giá kế tốn bán hàng xác định kết công ty CP ĐT SX TM Hoàng Phú 2.6.1 Ưu điểm Phương pháp hạch toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, nên việc theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn hàng hóa dễ dàng, thường xuyên, đảm bảo công việc quản lý hàng tồn kho hiệu Phương pháp tính giá vốn xuất kho doanh nghiệp sử dụng phương pháp bình quân gia quyền kỳ, khơng phải theo dõi chi tiết loại vật tư hàng hóa, thích hợp với đặc điểm kinh doanh mặt khác giảm nhẹ bớt khối lượng tính tốn GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 69 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp phát sinh kỳ Việc ghi nhận doanh thu bán hàng kế toán thực đúng theo nguyên tắc đồng thời phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí, xác định thuế tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định kết kinh doanh Nhờ đặc điểm phần mềm kế tốn máy Cơng ty ứng dụng, phận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cung cấp thơng tin kết hoạt động vào thời điểm nào, việc máy tính làm tự động Bên cạnh đó, việc phản ánh theo dõi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thực cụ thể hơn, chi tiết xác sở cho việc tiến hành xác định kết bán hàng doanh nghiệp nhanh chóng xác 2.6.2 Nhược điểm Việc tổ chức công tác kế tốn nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty nói riêng dựa khoa học, dựa đặc điểm tình thực tế Cơng ty thực theo đúng chế độ quy định Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khác mà cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty số hạn chế định - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty xác định chung cho tồn hàng hóa Công ty chưa phân bổ cho hoạt động, chưa tạo điều kiện để xác định kết hoạt động chưa thể xác định thực lãi thực lỗ mặt hàng Để đưa biện pháp đúng đắn, kịp thời nhằm làm cho kết kinh doanh đạt hiệu cao nhất, cơng ty nên phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh công ty - Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ chưa phản ánh vào sổ chi tiết tài khoản TK 511, TK 632, nên làm cho việc theo dõi cách chi tiết doanh thu, giá vốn chi phí diễn khó khăn Khơng xác định cách nhanh chóng tình hình tiêu thụ, giá vốn hay chi phí loại hàng riêng biệt mà theo dõi cách tổng hợp GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 70 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua chương cho thấy thực trạng “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty CP Đầu tư sản xuất Thương mại Hoàng Phú ” Qua quy trình nhập liệu, hệ thống sổ sách phần mềm cơng ty, em thấy nhiều hạn chế Tuy nhiên có ưu điểm bật phần mềm đơn giản dễ sử dụng Trên sở đó, em đưa kiến nghị cá nhân, giải pháp điều kiện thực để phát huy tối đa ưu điểm đạt khắc phục hạn chế, từ giúp cho nhà quản trị phân tích đánh giá đúng tình hình đưa giải pháp đúng đắn góp phần làm tăng doanh thu bán hàng, tiết kiệm chi phí liên quan đến q trình bán hàng trình quản lý doanh nghiệp, thực mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thúc đẩy phát triển công ty GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 71 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHU 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Thương mại Hoàng Phú Đối với doanh nghiệp bất kì, kết cơng tác hạch tốn kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh có ý nghĩa vơ quan trọng, phản ánh thực trạng kinh doanh doanh nghiệp dựa số liệu cụ thể, giúp cho ban lãnh đạo đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu Qua thời gian thực tập công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Thương mại Hoàng Phú, tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh máy kế tốn, đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty, nhìn chung cơng ty đà phát triển, máy kế toán hoạt động hiệu mang lại lợi ích thiết thực cho công ty Tuy nhiên, phần lớn công ty khác, tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Sau số nhận xét em ưu, nhược điểm cụ thể công tác kế tốn đặc biệt tổ chức cơng tác bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Thương mại Hồng Phú 3.1.1 Những ưu điểm cơng tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty  Về bộ máy kế tốn: Phòng kế tốn gồm kế tốn trưởng kế tốn viên phân cơng phần hành tương đối rõ ràng, đòi hỏi kế tốn viên phải có trách nhiệm cao cơng việc mình, từ tạo GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 72 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp hiệu cao công tác kế tốn  Về hình thức kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung phù hợp với quy mô tổ chức công ty, ưu điểm hình thức mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, dễ hiểu Mặt khác, công ty sử dụng phần mềm kế tốn để hỗ trợ cho cơng tác kế toán, giúp việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kịp thời, nhanh chóng; cơng việc tính tốn, ghi sổ, lập báo cáo trở nên đơn giản  Về hệ thống chứng từ kế tốn: Cơng tác lập chứng từ luân chuyển chứng từ phận kinh doanh Phòng Tài - kế tốn hợp lý, nhanh chóng Các chứng từ ghi đầy đủ, xác nghiệp vụ kinh tế theo đúng thời gian, đúng với chế độ tài quy định, điều quan trọng công tác kiểm tra đối chiếu số liệu thực tế với số liệu sổ kế toán  Về hệ thống tài khoản kế tốn: Cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản phù hợp với chế độ kế toán theo TT133/TT – BTC ngày 26/8/2016 BTC Hệ thống tài khoản chi tiết hoá đến đối tượng, vụ việc cụ thể, tạo điều kiện lớn việc kiểm sốt, tập hợp loại chi phí, doanh thu Công ty  Về hệ thống sổ sách báo cáo: Hệ thống sổ sách báo cáo công ty đầy đủ, mẫu sổ, báo cáo theo đúng quy định phù hợp với chế độ kế toán mà công ty áp dụng  Về phương pháp hạch tốn: Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoàn toàn hợp lý để phản ánh, theo dõi thường xuyên, liên tục biến động hàng tồn kho tài khoản kế tốn 3.1.2 Những hạn chế ngun nhân tồn kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Bên cạnh ưu điểm nêu cơng ty có nhiều hạn chế mặt sau: GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 73 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Quản lý hàng hóa: Do doanh nghiệp thường bán hàng theo đơn đặt hàng nên cuối năm tài chính, kế tốn kho công ty không tiến hàng kiểm kê hàng tồn kho Do khơng phản ánh kịp thời khoản hao hụt hàng tồn kho  Tài khoản sử dụng: Hiện nay, với khoản chi phí: chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN, kế tốn cơng ty tập hợp TK cấp 1: 642 mà chưa tiến hành phân loại cụ thể chi phí, chưa mở TK cấp có nhiều khoản chi phí có tính chất khác Do mà khoản chi phí chưa phản ánh xác nội dung kinh tế việc kiểm sốt khoản chi phí trở nên khó khăn cho cơng tác kế tốn  Thanh tốn với người mua: Khách hàng công ty chủ yếu khách hàng quen thuộc, kí nhiều hợp đồng Quy chế công ty đưa chấp nhận toán chịu trước nhận chuyến hàng sau phải toán hết chuyến hàng trước, nhiên thực tế, quan hệ khách hàng quen thuộc nên có nhiều khách hàng thường kéo dài thời gian tốn với cơng ty Hiện kế tốn cơng ty theo dõi công nợ khách hàng chi tiết cho đối tượng mà không thực phân loại nợ để theo dõi theo thời gian, nợ hạn khơng trích lập dự phòng Việc khơng trích lập khoản dự phòng ảnh hưởng đến tính trung thực hợp lí BCTC vi phạm nguyên tắc thận trọng cơng tác hạch tốn kế tốn  Hạch tốn chi phí: Trong q trình hạch tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý DN, có nhiều khoản chi mà kế tốn DN hạch tốn phân loại chưa đúng TK Các khoản chi kế toán DN khơng phân biệt rõ ràng chi phí bán hàng chi phí quản lý DN, kế tốn hạch tốn tất khoản mục chi phí vào TK 642- Chi phí lý DN Việc khiến khoản chi phí khơng phản ánh đúng chất kinh tế lên BCTC cuối kì gây khó khăn cho việc kiểm sốt chi phí Một số khoản mục chi phí DN phân loại chưa đúng: GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 74 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Hạch tốn doanh thu Trong năm, DN có phát sinh số khoản chiết khấu toán cho khách hàng Kế tốn cơng ty tiến hành ghi giảm doanh thu cho khoản Cơng ty có số lượng khách hàng tương đối nhiều với đơn đặt hàng số lượng lớn Tuy nhiên khơng có sách thức quy định khoản chiết khấu thương mại công ty áp dụng cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn Trong thực tế bán hàng, có số trường hợp cơng ty có thực khoản với khách không xây dựng TK 521 nên kế toán trừ tiền khoản hóa đơn ghi giảm doanh thu Việc hạch tốn khơng hợp lý với chế độ kế toán quy định 3.1.3 Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phú Ngày hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển kéo theo đổi hoạt động chế quản lý tinh tế Mục tiêu hướng tới doanh nghiệp làm để đạt lợi nhuận tối đa, đứng vững thị trường Để đạt điều đòi hỏi cơng ty phải có giải pháp quan trọng công tác bán hàng sản phẩm Với kiến thức học trường, với thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế cơng ty, em xin mạnh dạn bày tỏ số ý kiến cá nhân hy vọng có nhiều đóng góp nhằm nâng cao chất lượng kế toán đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh  Quản lí hàng hóa: Cuối năm, kế tốn kho nên thực việc kiểm kê kho hàng hóa để kịp thời phản ánh xử lí hao hụt hàng hóa kho Đồng thời việc đảm bảo cơng tác kế tốn cơng ty thực chặt chẽ, đúng nguyên tắc chế độ quy định, giúp quản lí tốt hàng hóa chất GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 75 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp lượng số lượng, đảm bảo đầy đủ số lượng hàng cho hợp đồng theo đúng thời hạn Khi kiểm kê phải lập hội đồng ban kiểm kê với đầy đủ thành phần theo quy định, tiến hành cân đo đong đếm cụ thể với mã hàng hóa, lập biên kiểm kê theo quy định mẫu, xác định số chênh lệch thực tế sổ sách Trường hợp kiểm kê phát thừa thiếu, vào biên bản, chưa xác định ngun nhân kế tốn ghi sổ: Thừa: Nợ TK 156: Hàng hóa Có TK 3381: Tài sản thừa chờ giải Thiếu: Nợ TK 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý Có TK 156: Hàng hóa  Phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Một vấn đề quan trọng để tổ chức kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa học Bởi vì, mặt hàng có tính thương phẩm khác nhau, dung lượng chi phí quản lý doanh nghiệp có tính chất khác nhau, cơng dụng nhóm hàng khác nên khơng sử dụng chung tiêu thức phân bổ mà phải tùy thuộc vào tính chất khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp Đối với khoản chi phí bán hàng phân bổ theo doanh số bán Khi phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho nhóm hàng lơ hàng tiêu thụ, ta xác định kết kinh doanh mặt hàng  Về sách chiết khấu thương mại: Công ty áp dụng số sách khuyến khích tiêu thụ chiết khấu thương mại, Hàng bán bị trả GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 76 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp lại… Nhưng thực tế kế tốn khơng theo dõi khoản hàng bán bị trả lại sổ sách kế toán, điều gây ảnh hưởng đến việc theo dõi kết bán hang Bên cạnh việc theo dõi TK 521 lại khơng xác cuối kỳ kết chuyển từ TK 521 sang TK 911 Do khoản giảm trừ doanh thu, nên công ty cần thay đổi cuối kỳ kết chuyển từ TK 521 sang TK 511  Hồn thiện cơng tác kế toán hạch toán doanh thu Kế toán hạch toán khoản chiết khấu toán cho khách hàng ghi hóa đơn vào giảm doanh thu kì Do doanh thu bán hàng bị phản ánh khơng xác Tương tự khoản chiết khấu thương mại phát sinh công ty Việc ghi giảm hóa đơn dẫn đến việc phản ánh doanh thu bán hàng chưa xác Do kế tốn cơng ty nên xây dựng thêm TK 521: chiết khấu thương mại để hạch toán khoản Khi phát sinh chiết khấu thương mại cho khách hàng: Nợ TK 521: Nợ TK 3331: Có TK 111/112/131: Mẫu sổ TK 521 tương tự mẫu sổ TK 511  Về kế toán quản trị Trong điều kiện kinh doanh nay, cơng ty vận dụng kế toán quản trị việc lập thêm báo cáo hoạt động kinh doanh theo số đảm phí, báo cáo mang tính nội Biến phí gồm: tổng giá vốn hàng bán, chi phí bao bì, bao gói hàng… Định phí gồm: chi phí tiền lương, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hiểm xã hội, chi phí tiếp khách, chi phí quảng cáo… Nhìn vào báo cáo giúp cho người quản lý biết doanh thu bán hàng có đủ để bù đắp tổng chi phí phát sinh kỳ hay khơng, số đảm phí cho thấy lợi nhuận gộp có đủ bù đắp tổng định phí phát sinh hay khơng, từ GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 77 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp có biện pháp điều chỉnh tổng định phí q nhiều khơng hợp lý Ngồi cơng ty vận dụng thơng tin thích hợp kế toán quản trị cung cấp vào việc định kinh doanh như: có nên tiếp tục hay loại bỏ kinh doanh sản phẩm đó, thực tế nhiều ban lãnh đạo cơng ty phải đứng trước định có nên tiếp tục hay ngừng kinh doanh mặt hàng hiệu quả, so sánh phương án kinh doanh, thấy phương án hiệu hơn, rút khoản thu, chi, chênh lệch phương án, từ đưa định đúng đắn Lãi biến phí = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm – Chi phí biến đổi Lợi nhuận trước thuế = Lãi biến phí - Định phí • Dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp gồm nhiều khoản khác nhau, phân chia thành định phí biến phí Khi lập dự tốn, khoản chi phí phải vào dự tốn tiêu thụ, dự tốn chi phí sản xuất nhân tố khác ảnh hưởng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, như: Phương thức bán hàng, phương thức quản lý, địa điểm kinh doanh, nơi tiêu thụ - Đối với biến phí bán hàng dự tốn vào khối lượng sản phẩm tiêu thụ đơn giá biến phí đơn vị sản phẩm tiêu thụ vào doanh thu tiêu thụ tỷ suất biến phí tiêu thụ (số tiền biến phí tính cho 100 hay 1000đ doanh thu bán hàng) - Đối với định phí bán hàng dự tốn tương tự biến phí, lấy tổng định phí bán hàng chia cho q tính đến số yếu tố thay đổi khác giá phí, tính thời vụ văn minh bán hàng • Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh cung cấp số liệu phục vụ cho việc so sánh, đánh giá tình hình thực kế hoạch lợi nhuận, tình hình thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước Trên sở so sánh thực tế với dự toán, doanh nghiệp phát tồn tại, khả tiềm tàng chưa GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 78 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp khai thác trình kinh doanh Từ đó, có biện pháp tích cực phát huy mặt mạnh tìm nguyên nhân, khắc phục tồn  Hồn thiện hình thức kế tốn sử dụng Hiện công ty ứng dụng phần mềm kế tốn AC pro Trên tình hình thực tế công ty như: kinh doanh ngày mở rộng, khối lượng nghiệp vụ phát sinh tăng lên nhiều, phức tạp nội dung Và phần mềm kế toán ngày cập nhật thông tư, chế độ hành Do em xin có kiến nghị việc cơng ty nên cập nhật ứng dụng phần mềm kế toán máy để thay phần mềm kế toán giúp cho việc hạch toán việc kiểm tra thuận lợi dễ dàng Trên số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng mà em rút sau thời gian nghiên cứu thực tế công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Thương mại Hoàng Phú Để nâng cao hiệu cơng tác kế tốn cần phát huy ưu điểm đạt đồng thời không ngừng khắc phục thiếu sót Điều đòi hỏi khơng có cố gắng nỗ lực phòng kế tốn mà đòi hỏi quan tâm đạo ban lãnh đạo cơng ty KẾT LUẬN Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh có ý nghĩa to lớn phát triển doanh nghiệp Đây tiêu phản ánh chất lượng họat động doanh nghiệp Vì để tồn phát triển kinh tế thị trường, điều kiện cạnh tranh gay gắt việc khơng ngừng hồn thiện kế tốn đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết bán hàng không mối quan tâm hàng đầu mà yêu cầu cần thiết doanh nghiệp Qua thời gian thực tập công ty cổ phần đầu tư sản GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 79 SV: Bùi Ngọc Hà Học viện tài Luận văn tốt nghiệp xuất thương mại Hoàng Phú, sâu tìm hiểu đề tài, quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ thầy giáo, giáo mơn anh chị phòng kế tốn cơng ty giúp em nắm bắt thực tế, vận dụng kiến thức học trường vào thực tiễn Trên sở đó, em phân tích số ưu nhược điểm mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất với mong muốn góp phần nhỏ vào việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty Mặc dù sâu tìm hiểu trình độ kinh nghiệm thực tế thân nhiều hạn chế, ý kiến đề xuất chủ yếu dựa vào lý thuyết học nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo cán phòng kế tốn để em bổ sung hồn thiện cho luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ths Dương Thị Yến, toàn thể anh chị phòng kế tốn cơng ty Cổ phần ĐT SX TM Hoàng Phú nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành Luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Bùi Ngọc Hà GVHD: Ths Dương Thị Yến CQ52/21.03 80 SV: Bùi Ngọc Hà ... chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại .5 1.1.1 Khái niệm, chất kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: .5 1.2.4 Kế toán bán hàng xác định kết kinh. .. chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại .5 1.1.1 Khái niệm, chất kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: .5 1.2.4 Kế toán bán hàng xác định kết kinh. .. chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại .5 1.1.1 Khái niệm, chất kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: .5 1.2.4 Kế toán bán hàng xác định kết kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 97 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại hoàng phú , 97 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại hoàng phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn