96 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh hà nội công ty TNHH kiểm toán hùng vương thực hện

155 2 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm tốn Báo cáo tài Chi nhánh Hà Nội - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương thực hện” Chun nghành Mã số : Kiểm toán : 22 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS VŨ THÙY LINH HÀ NỘI - 2018 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên NGUYỄN NHUNG Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 i THỊ HỒNG Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC CHI PHÍ PHẢI TRẢ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm khoản mục chi phí phải trả 1.2 KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 1.2.1 Mục tiêu kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả .8 1.2.2 Căn kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả 10 1.2.3 Một số sai sót thường gặp kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm tốn báo cáo tài 11 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12 1.3.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 12 1.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán .20 1.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán .29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHI NHÁNH HÀ NỘI - CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 33 2.1.3 Đặc điểm hoạt động công ty 37 2.1.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh đơn vị (ít năm gần đây) 40 2.1.5 Quy trình kiểm tốn BCTC Chi nhánh Hà Nội – Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương 40 Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 ii Luận văn tốt nghiệp 2.2 GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH HÀ NỘI – CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG THỰC HIỆN 43 2.2.1 Khái qt quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm toán BCTC Chi nhánh Hà Nội – Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương thực 43 2.2.2 Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm toán BCTC Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Hùng Vương thực .45 2.2.3: Thực trạng kết thúc kiểm toán 103 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI – CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG 108 3.1 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ PHẢI TRẢ DO CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG THỰC HIỆN 108 3.1.1 Ưu điểm 108 3.1.2 Hạn chế 109 3.1.3 Nguyên nhân thực trạng 113 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH HÀ NỘI - CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC 114 3.2.1 Định hướng phát triển Chi nhánh Hà Nội – Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương thời gian tới 114 3.2.2 Sự cần thiết hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả Chi nhánh Hà Nội – Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương 115 3.3 NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI - CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG .116 3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 116 3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện .117 Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 iii Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh 3.4 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TẠI CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TỐN CHI NHÁNH HÀ NỘI - CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG .118 3.5 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO 120 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC 125 Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 iv Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.2 Mục tiêu kiểm tốn chi phí phải trả Bảng 2.1: Doanh thu HVAC năm 40 Bảng 2.2 Tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động .47 Bảng 2.3 Đánh giá chung HTKSNB 60 Bảng 2.4 Đánh giá chung rủi ro gian lận 73 Bảng 2.5 Xác định mứctrọng yếu 76 Bảng 2.6 Xác định phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu 80 Bảng 2.7 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán 83 Bảng 2.8 Chương trình kiểm tốn chi phí phải trả 87 Bảng 2.9 Tổng hợp số liệu 89 Bảng 2.10 Phân tích sơ .91 Bảng 2.11 Tổng hợp số dư/ số phát sinh .98 Bảng 2.12 Tổng hợp đối ứng tài khoản 99 Bảng 2.13 Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ phát sinh 101 Bảng 2.14 Kiểm tra tính kỳ 102 Bảng 2.15 Tổng hợp kết kiểm toán 103 Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 v Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ Tổ chức máy quản lý công ty HVAC 34 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế tốn CN Hà Nội – Cơng ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương 35 Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm tốn chung HVAC 40 Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 vi Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC BCKT BCKQKD CĐKT BGĐ CSDL DN GTLV KTV KSNB TNHH Báo cáo tài Báo cáo kiểm toán Báo cáo kết kinh doanh Cân đối kế toán Ban Giám đốc Cơ sở dẫn liệu Doanh nghiệp Giấy tờ làm việc Kiểm toán viên Kiểm soát nội Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 vii Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, đối tác kinh doanh doanh nghiệp phải đảm bảo thơng tin tài cơng khai minh bạch thơng qua xác nhận tổ chức kiểm toán độc lập Trong dịch vụ mà kiểm toán độc lập cung cấp kiểm tốn BCTC chiếm tỷ trọng đáng kể Thơng tin kiểm tốn độc lập xác nhận giúp đưa định đầu tư thực thi trách nhiệm điều hành, quản lý giám sát mình, đồng thời ý kiến tư vấn kiểm tốn giúp cho đơn vị kiểm tốn biết sai sót, yếu cảu hệ thống kiểm sốt nội bộ, cơng tác quản lý tài từ đưa biện pháp khắc phục hồn thiện nhằm nâng cao hiệu suất lực tài phát triển đơn vị Khi xem xét, nghiên cứu phân tích BCTC doanh nghiệp, tiêu xác định kết hoạt động đặt lên hàng đầu, khoản mục chi chí Chi phí phát sinh kì phong phú, phức tạp, tồn nhiều nghiệp vụ khó nắm rõ chất làm ảnh hưởng đến cơng tác tổ chức hạch tốn việc ghi chép hàng ngày, làm tăng khả dẫn đến sai phạm Thêm vào đó, nhà quản trị doanh nghiệp thường có xu hướng phản ánh chi phí khơng so với thực tế nhằm đạt mục tiêu quản trị khác Trong đó, chi phí phải trả khoản mục dễ gây nhầm lẫn đánh giá sai chất thường hay bị bỏ qua Các sai phạm khoản mục chi phí ảnh hưởng đến nhiều tiêu khác BCTC doanh nghiệp Chính vậy, quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí ảnh hưởng phần lớn đến chất lượng kiểm tốn Theo đó, quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả đánh giá phần hành quan trọng công kiểm toán BCTC Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh Trên thực tế Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương, quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm tốn báo cáo tài chưa thực hồn thiện, tồn số hạn chế gây ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán việc đánh giá hệ thống KSNB chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, khả xét đốn nghề nghiệp KTV, thủ tục phân tích sâu vào biến động lớn mà bỏ qua biến động nhỏ trọng yếu, việc chọn mẫu kiểm tra chi tiết phụ thuộc vào tính chủ quan KTV,… Qua thời gian thực tập Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương, em có điều kiện tốt để tiếp cận với thực tế, vận dụng kiến thức trang bị nhà trường vào thực tế từ củng cố kiến thức, sâu tìm hiểu nắm bắt cách thức tổ chức kiểm toán Trên sở em nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm tốn báo cáo tài Chi nhánh Hà Nội - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương thực hiện” Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm toán BCTC Chi nhánh Hà Nội - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương Mục tiêu cụ thể gồm:  Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm tốn BCTC;  Phân tích làm rõ thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm toán BCTC Chi nhánh Hà Nội - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương thực đánh giá thực trạng quy trình kiểm tốn và;  Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 Luận văn tốt nghiệp Tên đơn vị Địa điểm GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh Lĩnh vực kinh doanh Vốn góp Tỷ lệ vốn góp Tỷ lệ quyền biểu Ngày trở thành công ty Tỷ lệ quyền biểu Ngày trở thành công ty liên doanh, liên kết Thông tin khác Không 19 Thông tin công ty liên doanh, liên kết khoản đầu tư dài hạn khác Tên công ty Địa điểm Lĩnh vực kinh doanh Vốn góp Tỷ lệ vốn góp Thơng tin khác Không 20 Các bên liên quan Bên liên quan Không Mối quan hệ Nội dung giao dịch chủ yếu sách giá 21 Thơng tin hoạt động kinh doanh Chi tiết Phù hợp Chính sách giá bán Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 133 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh Thị trường Cách thức bán hàng (bán thu tiền ngay, trả chậm, bán qua đại lý, bán buôn, bán lẻ ) Thị trường Việt Nam, Hàn Quốc Trong nước Xuất nước ngồi Các khách hàng Cơng ty Seo Jin Vina, Hàn Việt Plastic, Fabinno Vina, Fabchem Vina, Digitx IND Corp, Shin Segae Co.,Ltd; Jong ro tent Co.,Ltd … Các hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ chủ yếu thường mua Phế liệu nhựa, hạt nhựa, hóa chất xử lý, chế biến hạt nhựa Phương thức mua hàng (nhập khẩu, nước ) Các nhà cung cấp Mua nước, nhập Công ty TNHH TJP Vina, Công ty TNHH Korea Tarpia 22 Thơng tin kế tốn KSNB Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Năm tài kết thúc ngày Các thay đổi sách kế tốn Các sách kế tốn đặc biệt Đơn vị có sử dụng phần mềm kế tốn khơng? (Nếu có, nêu tên phần mềm, nhà cung cấp phần mềm, có mua quyền phần mềm hay khơng) Chi tiết Thông tư 200/TT/2014-BTC VND 31/12/2016 Không Không Phần mềm kế tốn Misa Có thay đổi phần mềm năm ảnh hưởng thay đổi? Không Đơn vị có thiết lập quy trình/ quy định thức KSNB khơng? Có Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 134 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh Đơn vị có quy chế tài khơng? Đơn vị có quy chế hoạt động liên quan đến bán hàng, mua hàng, sản xuất (manual/SOP) khơng? Khơng Có Có thay đổi quy chế thời gian qua không? Không Các đơn vị trực thuộc hạch tốn nào? Số lượng nhân viên phòng kế tốn Có thay đổi nhân phòng kế tốn thời gian qua không? Không Thông tin khác kế tốn KSNB khác Khơng Khơng 23 Thơng tin kiểm tốn Đây có phải lần kiểm tốn đầu tiên?Nếu không, tên DNKiT năm trước lý chuyển đổi DNKiT Chi tiết DNKiT năm tài 2015: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Việt Nhất - Chi nhánh HN Ý kiến KTV năm trước BCTC riêng (nếu có) Mục đích sử dụng người sử dụng BCKiT Chấp nhận toàn phần BCKiT sử dụng cho quan yêu cầu Các dịch vụ báo cáo u cầu ngày hồn thành Yêu cầu thời hạn nộp báo cáo cho công ty Mẹ (nếu có) BCTC theo luật định Báo cáo kiểm tốn Khơng Thơng tin kiểm tốn khác Không 24 Mô tả mối quan hệ DNKiT khách hàng thiết lập nào: Không Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 135 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh 25 Kiểm tra thông tin liên quan đến DN người lãnh đạo thông qua phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, internet ) - Kiểm tra thơng tin liên quan đến DN người lãnh đạo thông qua Internet 26 Thơng tin tài chủ yếu DN 03 năm trước liền kề Chỉ tiêu (Số liệu từ BCTC DNKiT kiểm toán) Tổng tài sản Kỳ hoạt động từ 01/01/2014 - 31/12/2014 Kỳ hoạt động từ 01/01/2016 31/12/2016 (Theo BCTC chưa kiểm toán) Theo BCTC Cty XYZ kiểm toán) (Theo BCTC Cty Việt Nhất kiểm toán) 304,586,155,56 304,586,155,56 866,611,952,75 35,241,896,31 Nguồn vốn kinh doanh Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Ghi khác: Kỳ hoạt động từ 01/01/2013 31/12/2013 Khơng 27 Giá trị vốn hóa thị trường DN (đối với Công ty niêm yết): Không Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 136 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh II CÁC VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TỐN VIÊN TIỀN NHIỆM Khách hàng có thường xun thay đổi KTV q khứ khơng? Có £ Không  N/A £ Ghi  Đã gửi thư đến KTV tiền nhiệm để biết lý không tiếp tục làm kiểm toán  £ £  Đã nhận thư trả lời KTV tiền nhiệm Thư trả lời có yếu tố cần phải tiếp tục xem xét theo dõi trước chấp nhận? £ £  £ £    Nếu có vấn đề phát sinh, tiến hành bước công việc cần thiết để đảm bảo việc bổ nhiệm chấp nhận được?  £ £  Có vấn đề cần phải thảo luận với Thành viên khác BGĐ £  £  III XEM XÉT NĂNG LỰC CHUYÊN MÔNG, KHẢ NĂNG THỰC HIỆN HĐKiT, TÍNH CHÍNH TRỰC CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TỐN/KHÁCH HÀNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU KHÁC Năng lực chuyên môn khả thực hợp đồng DNKiT nhóm kiểm tốn có đủ lực chun mơn khả để thực hợp đồng dịch vụ, bao gồm thời gian nguồn lực cần thiết khơng? Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 137 Có Khơng N/A  £ £ Ghi Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh - Cán bộ, nhân viên CNKiT có hiểu biết ngành nghề, lĩnh vực hoạt động vấn đề có liên quan khách hàng hay không?  £ £ - Cán bộ, nhân viên cảu DNKiT có kinh nghiệm quy định pháp lý, yêu cầu báo cáo có liên quan có khả đạt kỹ kiến thức cần thiết khách hàng cách hiệu hay khơng?  £ £ - DNKiT có đủ nhân có lực chun mơn khả cần thiết hay không?  £ £  £ £ - Có cá nhân đáp ứng tiêu chí yêu cầu lực để thực việc soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng dịch vụ hay khơng?  £ £ - DNKiT có khả hoàn thành hợp đồng dịch vụ thời hạn phải đưa báo cáo hay không?  £ £ £  £  £ £ - Có sẵn chuyên gia, cần, hay không? - Các vấn đề khác cần xem xét Tính trực đơn vị kiểm toán vấn đề trọng yếu khác BCKiT BCTC năm trước có "ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp nhận tồn phần"? Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 138 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh Có dấu hiệu cho thấy lặp lại vấn đề dẫn đến ý kiến kiểm tốn năm khơng? £  £ Liệu có giới hạn phạm vi kiểm toán dẫn đến việc ngoại trừ/từ chối đưa ý kiến BCT năm không? £  £ Có vấn đề việc nhận biết người chủ thực đơn vị khơng? £  £ Có Thành viên BGĐ HĐQT/HĐTV có khả ảnh hưởng đến vấn đề liên quan đến rủi ro kiểm tốn khơng? £  £ Có nghi ngờ phát sinh trình làm việc liên quan đến tính trực BGĐ DN khơng? £  £ DN có hoạt động mơi trường pháp lý đặc biệt, hoạt động lĩnh vực suy thoái, giảm mạnh lợi nhuận? £  £ Có vấn đề liên quan đến không tuân thủ luật pháp nghiêm trọng BGĐ DN khơng? £  £ Có nghi ngờ lớn khả hoạt động liên tục DN khơng? £  £ Có vấn đề bất lợi, kiện tụng, tranh chấp bất thường, rủi ro trọng yếu liên quan đến lĩnh vực hoạt động DN khơng? £  £ Có dấu hiệu cho thấy khách hàng liên quan đến việc rửa tiền hoạt động phạm tội khơng? £  £ Có vấn đề liên quan đến phương thức hoạt động KD khách hàng đưa đến nghi ngờ danh tiếng tính trực khơng? £  £ Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 139 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh Khách hàng có phải phần tập đồn có cấu trúc phức tạp khơng? £  £ Khách hàng có mua bán có lợi ích nước ngồi khơng?/đặc biệt quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc nhóm “thiên đường thuế” hay khơng? £  £ DN có nhiều giao dịch quan trọng với bên liên quan khơng?/Các giao dịch có phải giao dịch ngang giá không? £  £ DN có giao dịch bất thường năm gần cuối năm khơng? £  £ DN có vấn đề kế toán nghiệp vụ phức tạp dễ gây tranh cãi mà chuẩn mực, chế độ kế toán hành chưa có hướng dẫn cụ thể? £  £ Có dấu hiệu cho thấy hệ thống KSNB DN có khiếm khuyết nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính tn thủ pháp luật, tính trung thực hợp lý BCTC? £  £ Các vấn đề khác cần xem xét £    £  IV XEM XÉT TÍNH ĐỘC LẬP VÀ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TÍNH ĐỘC LẬP CỦA DNKiT VÀ THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT NHÓM KIỂM TỐN (tham chiếu sang mẫu A270 - Sốt xét yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập biện pháp đảm bảo tính độc lập thành viên nhóm kiểm tốn) Kết luận: Các thủ tục thích hợp chấp nhận quan hệ khách hàng HĐKiT thực để đảm bảo hợp lý việc chấp nhận quan hệ khách hàng HĐKiT phù hợp với quy định chuẩn mực nghề nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 140 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh V ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO HỢP ĐỒNG £ Cao  Trung bình £ Thấp VI GHI CHÚ BỔ SUNG V KẾT LUẬN Chấp nhận khách hàng:  Có £ Khơng Thành viên BGĐ (2): Ngày (1): Thành viên BGĐ độc lập (3): Ngày (1): Lưu ý: (1) (2) (3) Mẫu phải hoàn thành trước ký kết HĐKiT thức; DNKiT phải quy định cụ thể thẩm quyền lập phê duyệt Mẫu này; Trường hợp hợp đồng đánh giá rủi ro cao, nên có tham khảo ý kiến Thành viên BGĐ khác (hoặc toàn BGĐ) trước chấp thuận khách hàng Điều tùy thuộc sách quản lý chất lượng kiểm toán DNKiT Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 141 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh Phụ lục Lập hợp đồng kiểm tốn chọn nhóm kiểm tốn CN HÀ NỘI - CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG Tên khách hàng: Cơng ty XXX Người thực Người sốt xét Người sốt xét Người sốt xét Ngày khóa sổ: 31/12/2017 Nội dung: PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ NHĨM KIỂM TỐN Tên Ngày TTV 27/02/2018 BTT PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ NHĨM KIỂM TỐN Thành viên Nội dung cơng việc A- KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN A110 Chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng A120 Chấp nhận, trì khách hàng cũ đánh giá rủi ro hợp đồng A230 Thư gửi khách hàng kế hoạch kiểm toán A240 Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp A260 Cam kết tính độc lập thành viên nhóm kiểm tốn A270 Sốt xét yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập biện pháp đảm bảo tính độc lập thành viên nhóm kiểm toán A271 Theo dõi luân chuyển kiểm toán viên A280 Trao đổi với nhóm kiểm tốn kế hoạch kiểm toán A290 Trao đổi với BGĐ đơn vị kế hoạch kiểm toán A291 Soát xét vấn đề cần trao đổi với BQT A292 Thư trao đổi với BQT tính độc lập A310 Tìm hiểu khách hàng mơi trường hoạt động A410 Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu thu tiền A420 Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả trả tiền A430 Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành giá vốn A440 Tìm hiểu chu trình lương phải trả người lao động A450 Tìm hiểu chu trình TSCĐ XDCB A460 Tìm hiểu chu trình khố sổ, lập trình bày BCTC A510 Phân tích sơ BCTC A610 Đánh giá chung kiểm soát nội đơn vị A620 Trao đổi với BGĐ gian lận A630 Trao đổi với phận Kiểm toán nội bộ/Ban kiểm soát A710 Xác định mức trọng yếu kế hoạch – thực A810 Xác định phương pháp chọn mẫu A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 142 Ngày hoàn thành TTV 27/02/2018 TTV 27/02/2018 TTV TTV TTV 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 TTV 27/02/2018 TTV TTV TTV TTV TTV TTV TTV TTV 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 TTV 27/02/2018 TTV TTV TTV TTV TTV TTV TTV TTV TTV TTV 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh B- TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO B110 Phê duyệt phát hành BCKiT Thư QL B120 Soát xét việc KSCL kiểm toán B130 Soát xét giấy tờ làm việc chi tiết B210 Thư QL năm B310 BCTC BCKiT năm B340 BCTC trước sau điều chỉnh kiểm toán B360 Các bút toán điều chỉnh phân loại lại B370 Các bút tốn khơng điều chỉnh B380 BCTC BCKiT năm trước B410 Tổng hợp kết kiểm toán B420 Phân tích tổng thể BCTC lần cuối B430 Thư giải trình BGĐ khách hàng B450 Thư giải trình BQT khách hàng B560 Danh mục tài liệu quan trọng để lưu hồ sơ kiểm toán chung C- KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ C110 Kiểm tra KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền C210 Kiểm tra KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền C310 Kiểm tra KSNB chu trình tồn kho, tính giá thành giá vốn C410 Kiểm tra KSNB chu trình lương phải trả người lao động C510 Kiểm tra KSNB chu trình TSCĐ XDCB D- KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN D100 Tiền khoản tương đương tiền D200 Đầu tư tài ngắn hạn dài hạn D300 Phải thu khách hàng ngắn hạn dài hạn D400 Phải thu nội phải thu khác ngắn hạn dài hạn D500 Hàng tồn kho D600 Chi phí trả trước & tài sản khác ngắn hạn, dài hạn D700 TSCĐ hữu hình, vơ hình, XDCB dở dang BĐS đầu tư D800 TSCĐ thuê tài E- KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ E100 Vay nợ ngắn hạn dài hạn E200 Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn dài hạn E300 Thuế khoản phải nộp nhà nước E400 Tiền lương phải trả người lao động, E500 Chi phí phải trả ngắn hạn dài hạn E600 Phải trả nội phải trả khác ngắn hạn dài hạn F- KIỂM TRA CƠ BẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC KHOẢN MỤC NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN F100 Vốn chủ sở hữu F200 Cổ phiếu quỹ F300 Nguồn kinh phí quỹ khác F400 Các khoản mục ngồi bảng CĐKT G- KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 143 BTT BTT BTT BTT BTT BTT BTT BTT BTT BTT BTT BTT BTT 19/03/2017 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 BTT 09/03/2018 NTHN TTV TTV NTHN NTHN 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 NTHN N/A NTHN NTHN TTV TTV 02/03/2018 NTHN 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 N/A NTHN TTV NTHN NTHN NTHN N/A 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 BTT N/A N/A N/A 02/03/2018 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh G100 Doanh thu G200 Giá vốn hàng bán G300 Chi phí bán hàng G400 Chi phí quản lý doanh nghiệp G500 Doanh thu chi phí hoạt động tài G600 Thu nhập chi phí khác G700 Lãi cổ phiếu H- KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC H110 Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật quy định có liên quan H120 Soát xét bút toán ghi sổ điều chỉnh khác H130 Kiểm toán năm – Số dư đầu năm H140 Soát xét giao dịch với bên có liên quan H150 Sốt xét kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán H160 Đánh giá khả hoạt động liên tục H170 Kiểm tra thơng tin khác tài liệu có BCTC kiểm toán H180 Soát xét tài sản, nợ tiềm tàng khoản cam kết H190 Soát xét thay đổi sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót H210 Sử dụng cơng việc chun gia H220 Sử dụng cơng việc kiểm tốn nội H230 Thủ tục kiểm toán khách hàng có sử dụng dịch vụ bên ngồi Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 144 NTHN TTV BTT BTT NTHN BTT N/A N/A N/A TTV TTV TTV TTV N/A N/A N/A N/A N/A N/A 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thùy Linh Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung; Khóa: 52; Lớp: 22.09 Đề tài: Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam thực Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Độ tin cập tính đại phương pháp nghiên cứu Hà Nội, ngày… tháng… Năm 2018 Điểm: Bằng số: Người nhận xét Bằng chữ: Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 (Ký ghi rõ họ tên) 145 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung; Khóa: 52; Lớp: 22.09 Đề tài: Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm tốn BCTC Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Hùng Vương thực Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Đối tượng mục đích nghiên cứu - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu - Nội dung khoa học Hà Nội, ngày… tháng… Năm 2018 Điểm: Bằng số: Người nhận xét Bằng chữ: Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 (Ký ghi rõ họ tên) 146 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Vũ Thuỳ Linh NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: ………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Khóa: 52; Lớp: 22.09 Đề tài: Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm tốn BCTC Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Hùng Vương thực Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………… Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………… Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………… Về kiến thức chuyên môn ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………… Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Hồng Nhung/CQ52_22.09 147 ... nhánh Hà Nội - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương thực Kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả nội dung kiểm toán BCTC Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực khách hàng kiểm tốn... báo cáo tài Chi nhánh Hà Nội - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương thực hiện” Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả kiểm toán BCTC Chi nhánh. .. TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH HÀ NỘI – CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG THỰC HIỆN 43 2.2.1 Khái qt quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí phải trả
- Xem thêm -

Xem thêm: 96 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh hà nội công ty TNHH kiểm toán hùng vương thực hện , 96 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh hà nội công ty TNHH kiểm toán hùng vương thực hện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn