93 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần traphaco

156 3 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Luận văn “Kế toán bán hàng xác định k ết qu ả kinh doanh cơng ty Cổ phần Traphaco” cơng trình nghiên c ứu khoa học riêng em dựa số liệu thực tế công ty Cổ phần Traphaco, hướng dẫn thầy GS TS NGND Ngô Thế Chi Nếu có sai sót em xin hồn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên Bùi Tố Quỳnh SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC HÌNH SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh hàng hố dư th ừa, cơng nghệ kĩ thuật chất lượng sản phẩm sản xuất ngày cao, doanh nghiệp c ần phải động sáng tạo, định hướng sản xuất kinh doanh cho đáp ứng nhu cầu thị trường có th ể cạnh tranh đ ược v ới doanh nghiệp khác Từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng bán hàng đánh giá khâu quan trọng trình s ản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giúp cho nhà quản trị doanh nghi ệp th ường xuyên có thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh c doanh nghiệp đồng thời giúp họ xây dựng chiến lược kinh doanh cho kỳ sau lâu dài Việc tổ chức hợp lý trình bán hàng xác định kết bán hàng đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kết qu ả bán hàng doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý t ốt h ơn hoạt động bán hàng mình, đảm bảo chu kỳ kết bán hàng diễn đặn, không bị ứ đọng vốn, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động Trên sở vận dụng lý luận kế toán bán hàng xác đ ịnh kết bán hàng học nhà trường vào tình hình th ực t ế công ty Cổ phần Traphaco, giúp đỡ tận tình c Thầy giáo GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi cán phòng kế tốn Cơng ty em tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Đây th ời gian nhà trường tạo điều kiện cho học sinh củng cố kiến th ức h ọc, đồng thời bổ sung nâng cao kiên thức thực tế Xuất phát từ em xin SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài mạnh dạn sâu vào nghiên cứu đề tài “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty Cổ phần Traphaco” Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực tế tìm hiểu Cơng ty Cổ phần Traphaco, em có tìm hiểu sâu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, để từ đưa nhận xét tổng quan thành tự đạt được,những hạn chế tồn kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty.Từ thực tế tìm hiểu nghiên cứu đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Traphaco Phạm vi nghiên cứu Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty C ổ phần Traphaco tháng 12 năm 2017 Nguồn tài liệu thu th ập đ ược trình thực tập đơn vị làm để hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu vật biện ch ứng kết h ợp thống kê phân tích với cách tiếp cận số liệu thong tin th ực tế thu thập cơng ty, từ đánh giá nhận xét đ ưa ki ến ngh ị đ ối với kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty C ổ phần Traphaco Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu kết luận, luận văn em gồm chương chính: SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chương 1: Lý luận kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Traphaco Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Traphaco CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Bán hàng phương thức bán hàng doanh nghi ệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm đặc điểm trình bán hàng Bán hàng q trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa g ắn v ới phần lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, q trình chuyển hóa vốn từ hình thái hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán  Đặc điểm q trình bán hàng - Có thỏa thuận trao đổi người mua người bán Người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, trả tiền ch ấp nhận trả tiền - Có thay đổi quyền sở hữu hàng hóa: người sở hữu quyền sở hữu người mua có quyền sở hữu hàng hóa mua bán SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Trong q trình tiêu thụ hàng hóa đơn vị kinh tế cung cấp cho khách hàng khối lượng hàng hóa nh ất đ ịnh nh ận lại từ khách hàng khoản tiền gọi doanh thu tiêu th ụ hàng hóa 1.1.2 Các phương thức bán hàng 1.1.2.1.Phương thức bán buôn Bán buôn gồm hai phương thức bán buôn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng Tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất, thông thường tồn phương thức bán buôn qua kho Bán buôn qua kho: hàng giao bán từ kho c xí nghi ệp bán bn, thực hai hình th ức Giao hàng tr ực ti ếp kho chuyển hàng cho bên mua - Hình thức giao hàng trực tiếp kho: bên bán xuất hàng t kho giao trực tiếp cho bên mua Hàng ghi nhận bán bên mua nh ận hàng ký xác nhận hóa đơn bán hàng - Hình thức chuyển hàng: bên bán xuất hàng từ kho để chuy ển đến cho bên mua theo thời gian địa điểm ghi hợp đồng Hàng đ ược coi bán bên mua nhận hàng trả tiền ch ấp nh ận tr ả tiền số hàng nhận 1.1.2.2 Phương thức bán lẻ Bán lẻ hàng hóa bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng Qua khâu bán lẻ, thành phẩm, hàng hóa vĩnh viễn rời khỏi lĩnh v ực l ưu thông, giá trị thực đầy đủ Bán lẻ gồm hai phương thức Bán lẻ thu tiền trực tiếp Bán l ẻ thu tiền tập trung SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Bán hàng thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng tr ực tiếp thu ti ền giao cho khách hàng Việc thừa, thiếu hàng hóa quầy tiền thu bán hàng nhân viên bán hàng hóa hồn tồn chịu trách nhiệm  Bán hàng thu tiền tập trung: Ở quầy có nhiều nhân viên thu ngân chuyên làm nhiệm vụ thu tiền viết hóa đơn Căn vào hóa đ ơn thu ti ền nhân viên bán hàng giao hàng cho khách hàng Ở đây, th ừa thi ếu ti ền bán hàng thuộc trách nhiệm nhân viên thu ngân, th ừa thiếu hàng hóa quầy thuộc trách nhiệm nhân viên bán hàng 1.1.3 Khái niệm kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 1.1.3.1 Doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu  Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng toàn số tiền thu số thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán hàng hóa cho khách hàng gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) Điều kiện ghi nhận: Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời th ỏa mãn tất c ả điều kiện sau: - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; - Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa hoăch quyền kiểm sốt hàng hóa; - Doanh thu xác định tương đối chắn; - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh t ế từ giao dịch bán hàng; SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Xác định chi phí liên quan đến giao d ịch bán hàng  Các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: - Chiết khấu thương mại: khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ giá niêm yết doanh nghiệp giảm trừ cho người mua hàng việc người mua hàng mua sản phẩm, hàng hóa v ới kh ối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng - Giảm giá hàng bán: khoản tiền doanh nghiệp giảm trừ cho bên mua hàng trường hợp đặc biệt lý hàng bán bị phẩm chất, không quy cách, không th ời h ạn… ghi hợp đồng - Hàng bán bị trả lại: số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp xác định tiêu thụ, ghi nhận doanh thu nh ưng bị khách hàng trả lại vi phạm điều kiện cam k ết h ợp đ ồng kinh tế theo sách bảo hành, như: Hàng phẩm chất, sai quy cách, chủng loại 1.1.3.2 Giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng bán toàn chi phí kinh doanh liên quan đến q trình bán hàng, bao gồm trị giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất, xác định giá vốn hàng bán xác định trị giá thành phẩm tiêu thụ kỳ - Trường hợp thành phẩm sản xuất hồn thành tiêu th ụ ln khơng qua kho, giá vốn hàng bán thành phẩm đ ược xác đ ịnh theo giá thành sản xuất thực tế lơ thành phẩm SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Trường hợp thành phẩm xuất kho tiêu thụ giá vốn hàng bán xác định theo phương pháp tính giá sau: + Phương pháp tính theo giá đích danh: áp dụng đối v ới doanh nghiệp có loại mặt hàng mặt hàng ổn định nh ận diện đ ược Theo phương pháp này, hàng hóa, thành phẩm nhập kho t ừng lơ theo giá xuất theo giá không quan tâm đến thời gian nhập, xu ất Phương pháp bình quân gia quyền: giá trị loại hàng hóa, thành + phẩm xuất kho tính theo giá trị trung bình loại hàng hóa, thành phẩm tương tự đầu kỳ giá trị loại hàng hóa đ ược mua kỳ Giá trị trung bình tính theo th ời kỳ ho ặc vào m ỗi nhập lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp Phương pháp bình quân gia quyền cố định phương pháp áp dụng phổ biến thực tế phù hợp với thời điểm doanh nghiệp sản xuất xác định giá thành sản xuất thực tế thành phẩm Phương pháp nhập trước, xuất trước: Phương pháp giả đ ịnh hàng + hóa mua trước hay thành phẩm sản xuất trước đ ược xu ất tr ước lấy giá thực tế lần giá hàng hóa xuất kho 1.1.3.3 Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghi ệp  Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng tồn chi phí liên quan đ ến q trình bán, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa Nội dung chi phí bán hàng bao gồm yếu tố sau: - Chi phí nhân viên bán hàng - Chi phí vật liệu, bao bì - Chi phí dụng cụ, đồ dùng - Chi phí khấu hao TSCĐ SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 142 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Về hệ thống sổ sách báo cáo : Hệ thống sổ sách báo cáo công ty đầy đủ, mẫu sổ, báo cáo theo quy định phù h ợp v ới ch ế đ ộ k ế  tốn mà cơng ty áp dụng Về phương pháp hạch tốn: Cơng ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoàn toàn hợp lý để ph ản ánh, theo dõi thường xuyên, liên tục biến động hàng tồn kho tài khoản k ế toán 3.1.2 Những hạn chế cần hoàn thiện:  Về quản lý chi phí bán hàng chi phí QLDN: Đây khoản chi phí quan trọng phục vụ kinh doanh,  công ty chưa quản lý chặt chẽ, chưa xác định d ự toán, k ế hoạch, thực khoán cho đối tượng, chưa thực phân tích đánh giá chi phí cao  Về phương pháp tính trị giá hàng xuất kho: Cơng ty sử dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng Phương pháp có nh ược ểm độ xác khơng cao, cơng việc dồn vào cu ối tháng gây ảnh hưởng đến phần hành khác Ngoài phương pháp ch ưa đáp ứng yêu cầu kịp thời thông tin kế toán th ời ểm phát sinh nghiệp vụ  3.2 Định hướng phát triển Công ty CP Traphaco  Năm 2017, Traphaco hoàn thành tiêu Đại hội đồng cổ đông giao: tiêu tài (Doanh thu, Lợi nhuận, Tiền thu về); đăng ký Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam đạt GMP - WHO, đưa vào hoạt động có doanh thu Đặc biệt có 38 sản phẩm Cục Quản lý dược cấp phép sản xuất, kết thực ngoạn mục Quản trị công ty ngày tốt ứng dụng SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 143 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cơng nghệ thơng tin tích hợp DMS-ERP, phần mềm khác lộ trình tích hợp với ERP, triển khai thực sử dụng hóa đơn điện tử Đây kết đánh giá thực ấn tượng Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 triển khai Kế hoạch năm 2018  Năm 2017, doanh thu hợp Traphaco thực 1.923 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch Trong đó, doanh thu hàng sản xuất & phân phối độc quyền đạt 100% so với kế hoạch, tăng 11% so với năm 2016 Đây mảng chính, hàng năm mang lại doanh thu lợi nhuận cho Cơng ty Hồn thành nhiệm vụ bối cảnh cạnh tranh khốc liệt bị nhái sản phẩm chủ lực tâm cao Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV Traphaco  Về tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ ước đạt 225 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch, tăng 8% so với năm 2016, tiếp tục trì mức tăng trưởng khả quan bối cảnh doanh thu giảm nhẹ sách kế tốn thị trường nhiều khó khăn Năm 2017, thu nhập bình qn người lao động đạt 21,3 triệu/tháng, tăng 6,2% so với năm 2016, hoàn thành mục tiêu Hội đồng quản trị giao, đảm bảo thu nhập Người lao động tăng 5-10%  Năm 2017 năm Traphaco công bố & thực chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 Về mục tiêu Phát triển hệ thống phân phối: xác định sức mạnh cạnh tranh Traphaco; hệ thống phân phối trọng mở rộng củng cố Năm 2017, Traphaco thành lập thêm 04 chi nhánh (Thái Nguyên, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang) nâng tổng số lên 24 chi nhánh toàn quốc Số lượng khách hàng năm 2017 26.000 nhà thuốc bán lẻ, tăng 3.000 khách hàng so với năm 2016 Với mục tiêu phát triển thị trường miền Nam, nỗ lực đáng kể, thu kết tốt Tổng Doanh thu tăng %, Doanh thu OTC tăng 13 % so với năm 2016 SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 144 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Năm 2017, cơng tác xây dựng sách thúc đẩy doanh thu sản phẩm Sức khỏe Xanh đẩy mạnh nhằm tập trung nguồn lực khối kinh doanh Kết doanh thu Sức khỏe Xanh 758 tỷ (có VAT) đạt 126% so với kế hoạch 2017 (600 tỷ); tăng trưởng 23% so với 2016 Doanh số sản phẩm khai thác đạt 106% so với Kế hoạch  Với chiến lược phát triển thương hiệu dựa tảng chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối đại, rộng khắp (hiện diện 63 tỉnh thành với 26.000 khách hàng nhà thuốc bán lẻ), năm 2017 Tổng Giám đốc đưa thông điệp năm “Hiệu công việc” phát động chương trình thi đua Kết có 311 chương trình tham gia, số có 257 chương trình báo cáo 20 chương trình đoạt giải Qua đó, Cơng ty Gia tăng hiệu chuỗi giá trị Traphaco, giữ vững thương hiệu uy tín số ngành Dược Việt Nam Khai thác tốt hệ thống phân phối sâu rộng, gia tăng số lượng sản phẩm quầy kệ góp phần tăng trưởng doanh thu OTC so với năm 2016 Tăng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận  Về định hướng tiêu kế hoạch năm 2018 sau: Doanh thu hợp 2.400 tỷ VND; Lợi nhuận sau thuế hợp 300 tỷ VND; Vốn hoá thị trường 6.000 tỷ VND; Đột phá thị trường miền Nam: doanh thu 500 tỷ VND; Phát triển sản phẩm mới: sản phẩm; Thành lập mới: chi nhánh ; Năng suất lao động tăng: 5% so với 2017; Thu nhập người lao động tăng: 5% so với 2017  Với chiến lược “Con đường sức khoẻ Xanh”, mục tiêu đến 2020: Traphaco Doanh nghiệp số thị trường Dược Việt Nam tốc độ tăng trưởng Doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường trở thành thương hiệu Xanh hàng đầu Việt Nam; Trong đó, giá trị vốn hóa thị trường đạt 10.000 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng tổng lợi nhuận 500 tỷ đồng Traphaco thiết lập thành công hệ thống quản trị đại dựa SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 145 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tảng thơng tin tích hợp Đồng thời, doanh nghiệp có cơng nghệ đạt chuẩn cao ngành Dược Việt Nam; người Traphaco hạnh phúc, hài lòng sống cơng việc, mơi trường làm việc xếp vào nhóm tốt Việt Nam 3.3 Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Traphaco   3.3.1 Yêu cầu hồn thiện Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải đảm bảo yêu cầu sau:  - Yêu cầu phù hợp: giải pháp hoàn thiện phải phù h ợp v ới sách, chuẩn mực, chế độ kế tốn theo quy định nhà nước; phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, sách định hướng chung doanh nghiệp  - Yêu cầu xác kịp thời: Các giải pháp h ướng tới mục tiêu nâng cao hiệu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh; đồng thời cung cấp hệ thống thơng tin kế tốn bán hàng kết kinh doanh kịp thời, trung thực, có độ tin cậy cao đối v ới đối tượng sử dụng thông tin doanh nghiệp quan ch ức năng, quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, đối tác kinh doanh,  - Yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả: giải pháp hoàn thiện cần đ ảm bảo tính khả thi, hiệu đảm bảo tính tiết kiệm tác động tới thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn thực trạng tổ ch ức phần hành kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh t ại doanh nghiệp  - Yêu cầu quán: đảm bảo thực giải pháp hoàn thiện quán nội dung phương pháp xuyên suốt máy kế toán SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 146 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tồn doanh nghiệp Sự thay đổi cần đảm bảo tính hợp lý chấp nhận  3.3.2 Nội dung giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP Traphaco  Ngày hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển kéo theo đổi hoạt động chế quản lý kinh tế M ục tiêu hướng tới doanh nghiệp làm để đạt lợi nhuận tối đa, đứng vững thị trường Để đạt điều đòi h ỏi cơng ty phải có giải pháp quan trọng công tác bán hàng s ản phẩm  Với kiến thức học trường, với th ời gian thực tập, tìm hiểu thực tế cơng ty, em xin mạnh dạn bày t ỏ m ột s ố ý kiến cá nhân hy vọng có nhiều đóng góp nhằm nâng cao ch ất l ượng k ế toán đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết bán hàng  Thứ nhất, phân bổ chi phí bán hàng chi phí qu ản lý doanh nghiệp  Hàng hóa cơng ty kinh doanh gồm nhiều chủng loại chia làm hai nhóm chính: nhóm hàng dược phẩm nhóm hàng tiêu dùng Một biện pháp tăng lợi nhuận phải trọng nâng cao doanh thu c tùng nhóm mặt hàng cho mức lãi cao Vì ta cần xác định đ ƣợc kết qu ả tiêu thụ nhóm hàng từ xây dựng kế hoạch tiêu thụ s ản ph ẩm mang lại hiệu cao Để thực đƣợc điều ta sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghi ệp cho t ừng nhóm mặt hàng tiêu thụ sau kỳ báo cáo Một nh ững v ấn đ ề quan trọng để tổ chức kế tốn chi phí bán hàng chi phí qu ản lý doanh nghiệp việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa học Bởi vì, m ỗi m ặt hàng có tính thương phẩm khác nhau, dung lượng chi phí quản lý doanh SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 147 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nghiệp có tính chất khác nhau, cơng dụng nhóm hàng khác nên khơng sử dụng chung tiêu th ức phân bổ mà ph ải tùy thuộc vào tính chất khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu th ức phân bổ thích hợp Đối với khoản chi phí bán hàng có th ể phân b ổ theo doanh số bán Khi phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho t ừng nhóm hàng lơ hàng tiêu thụ, ta xác định kết kinh doanh t ừng m ặt hàng  Chi  Chi phí  phí BH(QLDN)  BH( phân bổ cho + QLD HTKđk Chi phí BH(QLDN) cần phẩn bổ phát sinh kỳ N) phân bố cho HTK    =  Trị giá xuất kỳ hang   Trị giá hang tồn đầu Trị giá x hang tồn cuối kỳ + kỳ cuối kỳ  CPBH(QLDN phân bổ cho hàng bán kỳ= CPBH(QLDN) phân b ổ cho hàng tồn đk + CPBH(QLDN) phân bổ cho hàng phát sinh kỳ CPBH(QLDN) phân bổ cho hàng tồn ck  Cuối kỳ kế toán vào số liệu tính t cơng th ức đ ể ghi bút toán kết chuyển:  + kết chuyển CPBH(QLDN) số hàng bán kỳ:  Nợ TK 911  Có TK 641,642 SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 148 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  + kết chuyển CPBH(QLDN) số hàng bán kỳ:  Nợ TK 242  Có TK 641,642  Ví dụ, lựa chọn phân bổ chi phí bán hàng cho sản phẩm theo tiêu thức doanh thu tiêu thụ sản phẩm:  - Tổng chi phí bán hàng phát sinh tháng 12/2017 1.960.855.341 đ  - Tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tháng 12/2017 6.968.612.152 đ  - Doanh thu sản phẩm Trimafort 10ml 12/2017: 37.620.000 đ  Như vậy, phân bổ chi phí bán hàng cho sản phẩm Trimafort 10ml nh sau:  CPBH cho Trimafort 10ml = (1.960.855.341 / 6.968.612.152 ) x 37.620.000 = 10.585.663 đ   Thứ hai, sách chiết khấu thương mại Công ty áp dụng số sách khuyến khích tiêu thụ chiết kh ấu th ương mại, Hàng bán bị trả lại …Nhưng thực tế kế tốn khơng theo dõi khoản hàng bán bị trả lại sổ sách kế toán, điều gây ảnh hưởng đến việc theo dõi kết bán hàng  Bên cạnh việc theo dõi TK 521 lại khơng xác cu ối kỳ k ết chuyển từ TK 521 sang TK 911 Do khoản giảm tr doanh thu, nên công ty cần thay đổi cuối kỳ kết chuy ển từ TK 521 sang TK 511 SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 149 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Như vậy, kế toán cần thiết lập lại bút toán kết chuyển Bảng bút toán kết chuyển phần mềm kế toán Từ chức “Thao tác cuối kỳ”, chọn “Kết chuyển xác định kết kinh doanh”, m B ảng kết chuyển, thêm bút toán kết chuyển từ TK 521 sang TK 511 đ ể xác định doanh thu (bước kết chuyển lần 01), sau thêm bút   toán kết chuyển từ TK 511 sang TK 911 (bước kết chuy ển lần 02) Thứ ba, việc vận dụng kế toán quản trị Trong điều kiện kinh doanh nay, cơng ty vận dụng kế toán quản trị việc lập thêm báo cáo hoạt đ ộng kinh doanh theo số dƣ đảm phí, báo cáo mang tính nội Biến phí gồm: tổng giá vốn hàng bán, chi phí bao bì, bao gói hàng… Định phí gồm: chi phí tiền lương, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí b ảo hi ểm xã h ội, chi phí tiếp khách, chi phí quảng cáo… Nhìn vào báo cáo giúp cho ngƣời quản lý biết doanh thu bán hàng có đ ể bù đắp t chi phí phát sinh kỳ hay khơng, số dư đảm phí cho th l ợi nhuận gộp có đủ bù đắp tổng định phí phát sinh hay khơng, t có biện pháp điều chỉnh tổng định phí q nhiều khơng hợp lý Ngồi cơng ty vận dụng nh ững thơng tin thích h ợp kế tốn quản trị cung cấp vào việc định kinh doanh nh ư: có nên tiếp tục hay loại bỏ kinh doanh sản phẩm đó, thực tế nhiều ban lãnh đạo công ty phải đứng tr ước quy ết định có nên tiếp tục hay ngừng kinh doanh mặt hàng hiệu quả, so sánh phương án kinh doanh, th đ ƣợc phƣơng án hiệu hơn, rút khoản thu, chi, chênh l ệch phương án, từ đưa quy ết định đắn  SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 150 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài   Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh d ạng lãi bi ến phí theo bảng sau  BÁO CÁO K ẾT QU Ả HO ẠT Đ ỘNG KINH DOANH  Tháng năm  Đơn vị tính:   Chỉ tiêu   Dược phẩm T ổ n g s ố   đ v s p  Hàng dùng Tổ n g s ố tiêu  Tổng số  1đ vs p  1.Doanh thu      tiêu thụ sản phẩm  2.Chi phí biến      đổi  -hoa hồng bán hàng  -Chi phí bao bì  -biến phí QLDN  -  3.Lãi      biến phí  4.Định phí       -Chi phí quảng cáo  -Định phí QLDN  -  5.Lợi Nhuận      Trước thuế  Trong :  Lãi biến phí = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm – Chi phí bi ến đ ổi  Lợi nhuận trước thuế= Lãi biến phí - Định phí  SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 151 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Thứ tư, Về phương pháp tính trị giá hàng xuất kho  Để khắc phục hạn chế phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ, cơng ty sử dụng phương pháp bình qn gia quy ền liên hồn  Giá đơn vị bình qn tính sau:  Trị  Trị giá  Trị giá hàng giá hàng  hóa nhập hà hóa tồn + trước lần xuất ng đầu kỳ thứ i hó  a xu ất kh o Số lượng   =  Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ   + x hàng hóa xuất kho Số lượng hàng hóa lần thứ i nhập trước lần xuất thứ i lần thứ i  Tuy phương pháp bình qn gia quyền liên hồn tính tốn ph ức tạp hơn, phần mềm kế toán có hỗ trợ việc tính giá hàng xuất kho theo phương pháp nên việc tính tốn tự động hóa Ph ương pháp đáp ứng u cầu kịp thời thơng tin kế tốn t ại thời điểm phát sinh nghệp vụ  Ví dụ:  Có tài liệu tình hình nhập xuất tồn kho vật li ệu A tháng t ại doanh nghiệp sau:  - Ngày 1/3: Tồn kho 100kg, đơn giá: 200.000đ/kg  - Ngày 6/3: Nhập kho 350 kg, đơn giá: 200.000đ/kg  - Ngày 14/3: Xuất kho 80 kg  - Ngày 20/3: Nhập kho 400 kg, đơn giá: 220.000đ/kg SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 152 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  - Ngày 26/3: Xuất kho 250 kg  - Ngày 28/3: Nhập kho 150 kg, đơn giá: 240.000đ/kg  Yêu cầu: Tính trị giá thực tế vật liệu A xuất kho tháng?  Lời giải   Ngày 14/3: Đơn giá xuất kho sau lần nhập ngày 6/3 = (200.000 x 1000 + 200.000 x 350) / (100 + 350) = 90.000.000/450 = 200.000đ/kg    - Ngày 26/3: Đơn giá xuất kho sau lần nhập ngày 20/3 = ((90.000.000 - 16.000.000) + 400 x 220.000) / (450 - 80) + 400 = 162.000.000 / 770 = 210.389,6  đ/kg   Trị giá xuất kho ngày 26/3: 210.389,6 x 250 = 52.597.400đ Tổng trị giá xuất kho tháng 3: 16.000.000 + 52.597.400 = 68.597.400đ  Thứ năm, Quản lý với chi phí bán hàng, chi phí QLDN công tác hoạt động bán hàng  - Lập dự toán bán hàng: Phải xác định khối lượng sản xuất tồn kho kỳ để tránh tình trạng tồn kho nhiều dẫn đến ứ đọng vốn, phát sinh chi phí khơng cần thiết  Lập dự toán bán hàng vào nguồn tài liệu sau: đ ơn đặt hàng, lực sản xuất doanh nghiệp, nhu cầu th ị tr ường tiêu thụ sản phẩm, từ lập kế hoạch sản xuất cho loại s ản phẩm cụ thể Ngoài ra, từ dự tốn bán hàng cơng ty có th ể lập dự toán doanh thu tiền hàng hàng kỳ SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 153 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  - Lập dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý: Đây b ản d ự tốn chi phí ước tính phát sinh kỳ kế hoạch ngồi lĩnh v ực sản xuất bao gồm: Biến phí dự tốn, định phí quản lý lưu thơng… Ngồi Công ty cần quản lý chặt chẽ nh ằm ti ết kiệm  khoản chi phí khâu sản xuất, quản lý lưu thông        KẾT LUẬN  Trong thời kỳ đại hóa, kế tốn cơng cụ quan trọng ph ục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô, giúp doanh nghiệp có bước vững Bên cạnh y ếu t ố c ạnh tranh buộc doanh nghiệp cần có sản phẩm với chất lượng cao, giá c ả thấp Điều giúp doanh nghiệp nâng cao vị th ế nh kh ẳng đ ịnh uy tín chất lượng sản phẩm Để đạt điều đòi hỏi s ự cố gắng nỗ lực không ngừng doanh nghiệp Cơng tác k ế tốn nói chung cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty thương mại nói riêng thành yếu tố vô quan trọng  Qua trình thực tập thực tế Cơng ty Cổ Ph ần TRAPHACO, với giúp đỡ bảo nhiệt tình chị phòng kế tốn đặc bi ệt SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 154 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn – Thầy GS TS NGND Ngơ Thế Chi giúp em hồn thành luận văn v ới đ ề tài : “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ ph ần Traphaco” Lu ận văn đưa vấn đề sau:  - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại  - Qua thực tập Công ty Cổ phần Traphaco, luận văn trình bày thực trạng cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh t ại cơng ty.Từ đưa ưu điểm hạn chế công tác k ế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty  - Trên sở tồn tại,luận văn đưa phướng h ướng gi ải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh t ại công ty Cổ phần Traphaco  Mặc dù cố gắng, nhiên trình độ nh ận th ức c thân hạn chế thời gian tìm hiểu ngắn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đ ược nh ững ý kiến đóng góp thầy giáo anh chị phòng K ế tốn t ại công ty Một lần em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Th ầy GS TS NGND Ngô Thế Chi, thầy giáo khoa Kế Tốn tr ường H ọc Vi ện Tài Chính, cán bộ,nhân viên phòng Tài – Kế tốn Cơng ty Cổ ph ần Traphaco giúp đỡ em hoành thành luận văn tốt nghiệp  Em xin chân thành cảm ơn !   Sinh viên th ực hi ện Bùi T ố Quỳnh    SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 155 Luận văn tốt nghiệp  Học viện Tài               DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  1, Chuẩn mực kế tốn Việt Nam  2, Bộ Tài chính, Chế độ kế tốn Việt Nam theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014  3, Nhà xuất Tài chính, năm 2013, chủ biên GS.TS.NGND Ngô Th ế Chi, PGS.TS Trương Thị Thủy, Học viện Tài chính, “Giáo trình K ế tốn Tài chính” SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 156 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  4, Nhà xuất Tài chính, 2009, ch ủ biên PGS.TS Đồn Xn Tiên, Học viện Tài chính, “Giáo trình Kế tốn quản trị doanh nghiệp”  5, website: http://traphaco.com.vn  SV: BÙI TỐ QUỲNH Lớp: CQ52/21.1 ... thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Traphaco Phạm vi nghiên cứu Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công. .. hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Traphaco CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Bán hàng phương thức bán hàng doanh nghi ệp... xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Traphaco Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: 93 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần traphaco , 93 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần traphaco

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn