86 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và chi phí hoạt động tài chính trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán CPA việt nam thực hiện

136 1 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày ….tháng … năm 2018 Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Mai SV: Nguyễn Thị Mai i Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOANi MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Các vấn đề kiểm toán khoản mục doanh thu chi phí hoạt dộng tài kiểm tốn báo cáo tài 1.1.1 Đặc điểm khoản mục doanh thu tài chi phí tài chính: 1.1.2 Kiểm soát nội khảo sát kiểm soát nội kiểm tốn doanh thu tài chi phí tài 1.1.3 Mục tiêu, kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài 1.1.4 Một số sai phạm thường gặp kiểm toán khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài 1.2 Quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài kiểm tốn báo cáo tài 10 1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán cho khoản mục doanh thu chi phí tài 10 1.2.2 Thực kiểm toán 15 1.2.3 Kết thúc kiểm toán 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KIỂM SV: Nguyễn Thị Mai ii Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN CPA VIỆT NAM THỰC HIỆN 23 2.1 Khái quát công ty công ty Kiểm tốn CPA Việt Nam 23 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty Kiểm tốn CPA Việt Nam 23 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý & hoạt động Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA VIETNAM 25 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm tốn cơng ty .28 2.2 Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam thực 29 2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch 29 2.2.2 Thực kiểm toán 71 2.2.3 Tổng hợp kết kiểm tốn 93 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TỐN BCTC CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM 97 3.1 Nhận xét, đánh giá quy trình kiểm tốn Doanh thu tài Chi phí tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực 97 3.1.1 Đánh giá ưu điểm 97 3.1.2 Đánh giá hạn chế tồn 100 3.1.3 Nguyên nhân thực trạng 102 3.1.4 Những học kinh nghiệm rút từ thực trạng103 SV: Nguyễn Thị Mai iii Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiếm tốn Doanh thu Chi phí hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam thực 103 3.2.1 Định hướng phát triển cơng ty 103 3.2.2 Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu tài Chi phí tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam thực 3.3 Nguyên tắc yêu cầu hoàn thiện 104 106 3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 106 3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện 106 3.4 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tốn Doanh thu Chi phí hoạt động tài 107 3.4.1 Hồn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn 107 3.4.2 Hồn thiện giai đoạn thực kiểm tốn 108 3.4.3 Hồn thiện giai đoạn kết thúc kiểm toán 3.5 Điều kiện thực giải pháp 109 110 3.5.1 Về phía nhà nước 110 3.5.2 Về phía hiệp hội Kế Tốn Kiểm Tốn 111 3.5.3 Về phía cơng ty kiểm tốn 3.5.4 Về phía khách hàng 111 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Nguyễn Thị Mai 115 iv Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: A110-Chấp nhận khách hàng 32 Bảng 2.2: A250-Phân cơng nhiệm vụ nhóm kiểm tốn 39 Bảng 2.3: A310-Tìm hiểu khách hàng mơi trường hoạt động 43 Bảng 2.4: A610 – Đánh giá chung hệ thống KSNB đơn vị .51 Bảng 2.5: Phân tích sơ BCKQHĐKD 60 Bảng 2.6: A710 - Xác định mức độ rủi ro trọng yếu .62 Bảng 2.7: G530 - Chương trình kiểm toán mẫu .67 Bảng 2.8: G520 – Đặc điểm tài khoản, sách kế toán, vấn đề nhận xét 72 Bảng 2.9: G540.1 - Phân tích doanh thu, chi phí hoạt động tài 75 Bảng 2.10:G540.2 – Phân tích chi tiết doanh thu, chi phí hoạt động tài 76 Bảng 2.11: G541– Tổng hợp khoản mục doanh thu, chi phí tài theo tháng, phân tích biến động 78 Bảng 2.12: G542 - Tổng hợp đối ứng tài khoản 515,635 với tài khoản liên quan 81 Bảng 2.13: G543 - Đọc lướt sổ cái, chọn nghiệp vụ bất thường nội dung giá trị .83 Bảng 2.14:G552- Cut off doanh thu tài chi phí tài .89 Bảng 2.15: G545 - Kiểm tra giao dịch với bên liên quan .92 SV: Nguyễn Thị Mai v Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Trình tự cơng việc khảo sát KSNB khoản mục doanh thu tài chi phí tài .7 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty CPA VIETNAM 26 Hình 2.2 Quy trình Kiểm tốn BCTC cơng ty gồm giai đoạn sau: 28 SV: Nguyễn Thị Mai vi Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển xã hội phát triển kế tốn phát triển khơng ngừng cơng cụ kiểm sốt kế tốn Ở đâu có hoạt động ngừơi có hoạt động kiểm tra, kiểm sốt Ở đâu có kế tốn, có kiểm tra kế tốn Vì kiểm tốn đời phát triển tất yếu khách quan nhu cầu quản lý phục vụ cho quản lý nhằm cung cấp thông tin trung thực, tin cậy cho đối tượng quan tâm thị trường Đặc biệt bối cảnh kinh tế nay, xu tồn cầu hóa diễn biến cách mạnh mẽ, kiểm toán trở thành hoạt động chuyên sâu, môn khoa học chuyên ngành ngày giữ vai trò quan trọng việc làm lành mạnh hóa tài quốc gia Trong loại hình kiểm toán tồn Việt Nam, kiểm tốn độc lập ngày khẳng định vai trò quan trọng Một hoạt động chủ yếu kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC, loại kiểm tốn nhằm kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý BCTC kiểm toán, đặc biệt bối cảnh kinh tế muốn cổ phần hóa điều kiện khơng thể thiếu phải có BCTC kiểm tốn Báo cáo tài phản ánh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung khía cạnh q trình kinh doanh Trong kiểm tốn BCTC, kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài phần hành quan trọng khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài ảnh hưởng nhiều tới kết hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp; đồng thời ảnh hưởng tới tiêu quan trọng khác như: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nhận thức vấn đề này, kiến thức học Học viện trình thực tập Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam, em tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động SV: Nguyễn Thị Mai Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh tài kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam thực hiện” Mục đích đề tài Đề tài nghiên cứu với mục đích:  Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận quy trình kiểm tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài kiểm tốn báo cáo tài  Nghiên cứu làm rõ thực trạng quy trình kiểm tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam Qua đánh giá ưu, nhược điểm tìm nguyên nhân thực trạng  Thông qua lý luận thực trạng quy trình kiểm tốn doanh thu, chi phí hoạt động Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn chi phí hoạt động kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quy trình kiểm tốn doanh thu chi phí hoạt động tài kiểm tốn BCTC Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung sâu nghiên cứu thực trạng quy trình kiểm tốn doanh thu chi phí hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam thực khách hàng với tư cách khoản mục kiểm tốn báo cáo tài Thời gian nghiên cứu: năm tài 2017 Chủ thể nghiên cứu: Kiểm toán viên độc lập Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương pháp sau: + Phương pháp chung: Phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, + Phương pháp cụ thể: Phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp khảo sát thực tiễn,… SV: Nguyễn Thị Mai Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh Nội dung kế cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục sơ đồ bảng biểu, phụ lục, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những lí luận quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài kiểm tốn báo cáo tài Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực Chương 3: Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo – PGS.TS Thịnh Văn Vinh anh chị Công ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ em q trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức thực tế chưa nhiều nên viết em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý thầy anh chị để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Mai SV: Nguyễn Thị Mai Lớp: CQ52/22.07 Luận văn tốt nghiệp PGS.TS.Thịnh Văn Vinh CHƯƠNG NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Các vấn đề kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt dộng tài kiểm tốn báo cáo tài 1.1.1 Đặc điểm khoản mục doanh thu tài chi phí tài chính: Doanh thu tài chi phí tài khơng phải nguồn thu chi doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh như: lợi nhuận trước thuế, chi phí thuế lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Mặt khác doanh thu chi phí tài khoản mục ảnh hưởng phức tạp đến báo cáo tài doanh nghiệp Tùy vào loại hình doanh nghiệp khoản mục doanh thu chi phí tài có ảnh hưởng nhiều đến báo cáo tài 1.1.2 Kiểm soát nội khảo sát kiểm soát nội kiểm tốn doanh thu tài chi phí tài 1.1.2.1 Kiểm soát nội Hoạt động kiểm soát nội công việc tất yếu thân đơn vị trình sản xuất kinh doanh nói chung chu kì nói riêng Đặc thù khoản mục DTTC CPTC doanh nghiệp khác xảy thường xun khơng thường xun xảy ra, ví dụ doanh nghiệp giao dịch ngoại tệ thường xuyên phát sinh nghiệp vụ DTTC CPTC hay doanh nghiệp có nhiều khoản đẩu tư khoản tiền gửi, tiền vay nhiều phải xây dựng hệ thống kiểm sốt nội khoản mục doanh thu tài chi phí tài cần phải chặt chẽ hơn, doanh nghiệp khoản đầu tư, giao dịch ngoại tệ khoản vay cho vay việc kiểm sốt nội doanh thu tài chi phí tài xây dựng khác Nội dung công việc KSNB cụ thể không khái quát sau: SV: Nguyễn Thị Mai Lớp: CQ52/22.07 Phụ lục 02: Hợp đồng kiểm toán CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o Số: …… , ngày …… tháng … năm 20 HỢP ĐỒNG KIỂM TỐN V/v: Kiểm tốn báo cáo tài năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Công ty TNHH ABC  Căn Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;  Căn Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;  Căn Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;  Căn Nghị định 17/2012/NĐ - CP ngày 13/3/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật kiểm toán độc lập;  Căn Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 Hợp đồng kiểm toán; Sau thỏa thuận, hợp đồng lập Bên: BÊN A : CÔNG TY ABC (Dưới gọi tắt Bên A) Người đại diện : Chức vụ : Địa : Điện thoại : Email : Mã số thuế : BÊN B: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN CPA VIET NAM (Dưới gọi tắt Bên B) Người đại diện : Chức vụ : Địa : Điện thoại : Email : Mã số thuế : Tài khoản : ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Bên B đồng ý cung cấp cho bên A dịch vụ kiểm toán báo cáo tài bên A cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2017, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Cuộc kiểm tốn bên B thực với mục tiêu đưa ý kiến kiểm tốn báo cáo tài bên A ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN Trách nhiệm bên A: Cuộc kiểm toán bên B thực sở Ban Giám đốc Ban quản trị bên A (trong phạm vi phù hợp) hiểu thừa nhận có trách nhiệm: - Đối với việc lập trình bày báo cáo tài trung thực hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến lập trình bày báo cáo tài áp dụng; - Xây dựng trì kiểm soát nội mà Ban Giám đốc Ban quản trị (trong phạm vi phù hợp) xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn; - Đảm bảo cung cấp kịp thời cho bên B: + Quyền tiếp cận với tất tài liệu, thông tin mà Ban Giám đốc nhận thấy có liên quan đến q trình lập trình bày báo cáo tài chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài liệu vấn đề khác; + Các thông tin bổ sung mà kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán yêu cầu Ban Giám đốc cung cấp giải trình để phục vụ cho mục đích kiểm tốn; + Quyền tiếp cận không hạn chế nhân bên A mà kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán xác định cần thiết để thu thập chứng kiểm tốn Bố trí nhân liên quan làm việc với bên B trình kiểm toán - Ban Giám đốc Ban quản trị bên A (trong phạm vi phù hợp) có trách nhiệm cung cấp xác nhận văn giải trình cung cấp trình kiểm tốn vào “Thư giải trình Ban Giám đốc Ban quản trị”, yêu cầu chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam, nêu rõ trách nhiệm Ban Giám đốc bên A việc lập trình bày báo cáo tài khẳng định ảnh hưởng sai sót, tổng hợp sai sót khơng điều chỉnh bên B phát tổng hợp trình kiểm tốn cho kỳ sai sót liên quan đến kỳ trước không trọng yếu tổng thể báo cáo tài chính.Tạo điều kiện thuận tiện cho nhân viên bên B trình làm việc Văn phòng bên A Thanh tốn đầy đủ phí dịch vụ kiểm tốn phí khác (nếu có) cho bên B theo quy định Điều hợp đồng Trách nhiệm bên B: Bên B thực công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, pháp luật quy định có liên quan Các chuẩn mực kiểm toán quy định bên B phải tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài chính, xét phương diện tổng thể, có sai sót trọng yếu hay khơng Trong kiểm tốn, bên B thực thủ tục để thu thập chứng kiểm toán số liệu thơng tin trình bày báo cáo tài Các thủ tục thực tùy thuộc vào đánh giá kiểm toán viên, bao gồm việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Cuộc kiểm toán bao gồm việc đánh giá phù hợp sách kế tốn sử dụng ước tính kế tốn Ban Giám đốc, đánh giá cách trình bày tổng quát báo cáo tài Bên B có trách nhiệm thơng báo cho bên A nội dung kế hoạch kiểm toán, cử kiểm toán viên trợ lý có lực kinh nghiệm thực kiểm tốn Bên B thực cơng việc kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan bảo mật số liệu Theo bên B khơng quyền tiết lộ cho bên thứ ba mà khơng có đồng ý bên A, ngoại trừ theo yêu cầu pháp luật quy định có liên quan, trường hợp thông tin quan quản lý Nhà nước phổ biến rộng rãi bên A cơng bố Bên B có trách nhiệm u cầu bên A xác nhận giải trình cung cấp cho bên B trình thực kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, việc đáp ứng yêu cầu Thư giải trình Ban Giám đốc Ban quản trị bên A vấn đề liên quan sở để bên B đưa ý kiến báo cáo tài bên A Do hạn chế vốn có kiểm tốn kiểm sốt nội bộ, có rủi ro khó tránh khỏi kiểm tốn viên khơng phát sai sót trọng yếu, kiểm tốn lập kế hoạch thực theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Để đánh giá rủi ro, bên B xem xét kiểm soát nội mà bên A sử dụng trình lập báo cáo tài để thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp trường hợp, khơng nhằm mục đích đưa ý kiến tính hữu hiệu kiểm soát nội bên A Tuy nhiên, bên B thông báo tới bên A văn khiếm khuyết kiểm soát nội mà bên B phát trình kiểm tốn báo cáo tài ĐIỀU 3: BÁO CÁO KIỂM TỐN Sau kết thúc kiểm tốn, bên B cung cấp cho bên A tám (08) báo cáo kiểm tốn kèm theo báo cáo tài kiểm toán tiếng Việt, tám (08) báo cáo kiểm tốn kèm theo báo cáo tài kiểm toán tiếng (Anh); ba (03) Thư quản lý tiếng Việt (nếu có) ba (03) Thư quản lý tiếng (Anh - có), đề cập đến thiếu sót cần khắc phục đề xuất kiểm tốn viên nhằm hồn thiện hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội bên A Báo cáo kiểm toán lập văn bản, gồm nội dung theo quy định Luật kiểm toán độc lập, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, chuẩn mực kiểm tốn quy định pháp lý khác có liên quan Trong trường hợp bên A dự định phát hành báo cáo kiểm toán bên B dạng tài liệu nào, phát hành tài liệu có thơng tin báo cáo tài kiểm toán, Ban Giám đốc bên A đồng ý họ cung cấp cho bên B tài liệu phổ biến rộng rãi tài liệu sau có đồng ý bên B văn ĐIỀU : PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TỐN Phí dịch vụ Tổng phí dịch vụ cho dịch vụ nêu Điều là: Phí dịch vụ bao gồm tồn chi phí ăn, ở, lại phụ phí khác, chưa bao gồm 10% thuế GTGT Điều khoản toán Lần 1: Thanh toán 50% sau ký hợp đồng; Lần 2: Thanh tốn 50% lại sau Bên B giao dự thảo Báo cáo kiểm tốn cho Bên A Phí kiểm tốn toán chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Bên B Bên B phát hành hóa đơn GTGT cho bên A phù hợp với quy định pháp luật thuế hành ĐIỀU 5: CAM KẾT THỰC HIỆN Hai Bên cam kết thực tất điều khoản ghi Hợp đồng Trong trình thực hiện, phát sinh vướng mắc, hai Bên phải kịp thời thơng báo cho để tìm phương án giải Mọi thay đổi phải thông báo trực tiếp cho bên văn (hoặc qua email) theo địa Thời gian hoàn thành kiểm toán dự kiến 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hoặc ngày bắt đầu thực kiểm toán) Mọi tranh chấp khiếu kiện phát sinh trình thực hợp đồng giải thương lượng theo Bộ luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tòa án kinh tế hai bên lựa chọn ĐIỀU 6: HIỆU LỰC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG Hợp đồng lập thành 04 (02 tiếng Việt 02 tiếng Anh, Bên giữ 01 tiếng Việt 01 tiếng Anh, có giá trị có hiệu lực kể từ ngày có đủ chữ ký, dấu hai Bên Hợp đồng tự động được lý sau bên A bên B hoàn thành nghĩa vụ bên Đại diện Bên A CÔNG TY ABC Giám đốc Đại diện Bên B CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN CPA VIỆT NAM Giám đốc Phụ lục 03: Danh mục tài liệu cần KH cung cấp Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH ABC Ngày khóa sổ: 31/12/2017 Nội dung: DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN KH CUNG CẤP A240 Người thực ĐLT 5/3/2018 Người soát xét DND 5/3/2018 HTL 5/3/2018 Người soát xét Người soát xét DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN KHÁCH HÀNG CUNG CẤP Phục vụ kiểm toán báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 A - TỔNG QUÁT: Nội dung Ngày đề nghị nhận Ngày nhận thực tế Biên họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Ban Tổng Giám đốc năm/kỳ thời điểm kiểm toán 6/3/2018 6/3/2018 Điều lệ hoạt động Công ty điều lệ sửa đổi (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 Quyết định thành lập Cơng ty (Nếu có) Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kể điều chỉnh (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Sơ đồ tổ chức Công ty gần 6/3/2018 6/3/2018 Công văn chấp thuận Bộ Tài chế độ kế tốn sử dụng (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 6/3/2018 6/3/2018 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 6/3/2018 6/3/2018 Các Báo cáo kiểm tốn nội năm/kỳ (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 10 Giấy chứng nhận đăng ký thuế 6/3/2018 6/3/2018 11 Cơng văn chấp thuận sử dụng hóa đơn đặc thù (nếu có) 12 Các văn bản, sách thuế có liên quan đến hoạt động Cơng ty (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 13 Thỏa ước lao động tập thể (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 14 Biên kiểm tra lao động năm/kỳ (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 15 Các sách có liên quan đến nhân thu nhập nhân viên 16 Các hợp đồng thuê đất, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thuê cho thuê (bao gồm thuê tài chính) dài hạn 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 17 Các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 18 Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài năm trước (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 19 Thư quản lý Kiểm tốn viên năm trước (nếu có) 20 Bảng cân đối số phát sinh Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 21 Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 22 Sổ Cái sổ chi tiết tài khoản Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 23 Sổ Cái số sổ chi tiết tài khoản từ ngày 31/12/2017 đến thời điểm kiểm toán (theo yêu cầu cụ thể Kiểm toán viên) 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 B - CỤ THỂ Nội dung Ngày đề nghị nhận Ngày nhận thực tế Tiền: Giấy báo số dư ngân hàng (hoặc xác nhận ngân hàng) giải thích chênh lệch (nếu có) ngày 31/12/2011 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 - 6/3/2018 6/3/2018 Các khoản phải thu: Danh mục khoản phải thu khách hàng phải thu khác ngày 31/12/2017 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Các Biên đối chiếu công nợ phải thu ngày 31/12/2017 Bảng phân tích tuổi nợ khoản nợ phải thu: năm, từ năm đến năm, từ năm đến năm, năm Chi tiết khoản toán sau ngày 31/12/2017 (nếu có) gồm: ngày tốn, chứng từ tham chiếu, số tiền toán 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Danh mục nợ phải thu lập dự phòng ngày 31/12/2017 định xóa sổ nợ phải thu khó đòi năm/kỳ có) 6/3/2018 6/3/2018 Hàng tồn kho 6/3/2018 6/3/2018 - Danh mục hàng tồn kho cuối ngày 31/12/2017 6/3/2018 6/3/2018 Biên kiểm kê hàng tồn kho ngày 31/12/2017 Bảng giải trình chênh lệch số liệu kiểm kê số liệu sổ sách (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 - Các Biên xác nhận hàng gửi bán ngày 31/12/2017 6/3/2018 6/3/2018 - Danh mục hàng tồn kho lập dự phòng ngày 31/12/2017 6/3/2018 6/3/2018 Chi phí trả trước 6/3/2018 6/3/2018 - Chính sách phân bổ loại chi phí trả trước 6/3/2018 6/3/2018 - Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn dài hạn năm/kỳ 6/3/2018 6/3/2018 Biên kiểm kê quỹ tiền mặt ngày 31/12/2017 Tài sản cố định hữu hình 6/3/2018 6/3/2018 - Chính sách kế tốn thời gian/tỷ lệ khấu hao TSCĐ hữu hình 6/3/2018 6/3/2018 - Danh mục TSCĐ hữu hình ngày 31/12/2017 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Danh mục TSCĐ tăng, giảm năm/kỳ chứng từ liên quan đến TSCĐ tăng, giảm 6/3/2018 6/3/2018 Lãi/(lỗ) việc lý, nhượng bán TSCĐ chứng từ liên quan đến phê duyệt cấp có thẩm quyền, phiếu thu tiền giấy báo Có ngân hàng 6/3/2018 6/3/2018 Tài sản cố định thuê tài 6/3/2018 6/3/2018 - Chính sách kế tốn thời gian/tỷ lệ khấu hao TSCĐ thuê tài 6/3/2018 6/3/2018 Danh mục TSCĐ thuê tài ngày 31/12/2017 Bảng tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ thuê tài năm/kỳ Bản thuyết minh Báo cáo tài gồm: Máy móc thiết bị; Phương tiện vận tải, truyền dẫn; Thiết bị, dụng cụ quản lý, TSCĐ khác,… 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Danh mục TSCĐ thuê tài tăng, giảm năm/kỳ chứng từ liên quan đến TSCĐ tăng, giảm 6/3/2018 6/3/2018 Tài sản cố định vơ hình 6/3/2018 6/3/2018 - Chính sách kế tốn thời gian/tỷ lệ khấu hao TSCĐ vơ hình 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 - Danh mục TSCĐ vô hình tăng, giảm năm/kỳ chứng từ liên quan đến TSCĐ tăng, giảm 6/3/2018 6/3/2018 Lãi/(lỗ) việc lý, nhượng bán TSCĐ chứng từ liên quan đến phê duyệt cấp có thẩm quyền, phiếu thu tiền giấy báo Có ngân hàng 6/3/2018 6/3/2018 Chi phí đầu tư XDCB dở dang Tài liệu XDCB tình hình biến động tăng, giảm cơng trình, hạng mục cơng trình 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Bất động sản đầu tư 6/3/2018 6/3/2018 - Chính sách kế tốn thời gian/tỷ lệ khấu hao bất động sản đầu tư 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Biên kiểm kê TSCĐ hữu hình ngày 31/12/2017 (nếu có) Bảng chi tiết tình hình biến động tăng, giảm loại TSCĐ hữu hình năm/kỳ Bản thuyết minh Báo cáo tài gồm: Nhà xưởng, vật kiến trúc; Máy móc thiết bị; Phương tiện vận tải, truyền dẫn; Thiết bị, dụng cụ quản lý, TSCĐ khác,… Danh mục TSCĐ vơ hình ngày 31/12/2017 Bảng chi tiết tình hình biến động tăng, giảm loại TSCĐ vơ hình năm/kỳ Bản thuyết minh Báo cáo tài gồm: Quyền sử dụng đất; Bản quyền, sáng chế; Nhãn hiệu hàng hóa; Phần mềm vi tính,… Danh mục bất động sản đầu tư ngày 31/12/2017 Bảng chi tiết tình hình biến động tăng, giảm loại bất động sản đầu tư năm/kỳ Bản thuyết minh Báo cáo tài gồm: Quyền sử dụng đất, Nhà,… Danh mục bất động sản đầu tư tăng, giảm năm/kỳ chứng từ liên quan đến bất động sản đầu tư tăng, giảm 6/3/2018 6/3/2018 Lãi/(lỗ) việc lý, nhượng bán bất động sản đầu tư chứng từ liên quan đến phê duyệt cấp có thẩm quyền, phiếu thu tiền giấy báo Có ngân hàng 6/3/2018 6/3/2018 10 Các khoản đầu tư tài Danh mục khoản đầu tư tài chính: cho vay, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết… 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 'Danh mục dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư ngày 31/12/2017 Biên xác nhận chứng từ, tài liệu liên quan đến khoản đầu tư tài 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 11 Các tài sản khác Danh mục khoản tạm ứng cho nhân viên, ký quỹ, ký cược, tài sản thiếu chờ xử lý ngày 31/12/2017 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Kế hoạch chuyển lỗ khoản lỗ phát sinh năm trước năm nay/kỳ 6/3/2018 6/3/2018 - 6/3/2018 6/3/2018 13 Phải trả cho người bán 6/3/2018 6/3/2018 - 6/3/2018 6/3/2018 Các Biên đối chiếu nợ phải trả cho người bán ngày 31/12/2017 Danh mục khoản tốn sau ngày 31/12/2017 (nếu có) gồm: ngày toán, chứng từ tham chiếu, số tiền toán 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 14 Các khoản phải trả khác Danh mục khoản chi phí phải trả, khoản phải trả, phải nộp khác ngày 31/12/2017 Các Biên đối chiếu khoản nợ phải trả, phải nộp khác ngày 31/12/2017 Cơ sở tính tốn khoản chi phí phải trả chứng từ, tài liệu Danh mục toán sau khoản 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 15 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Tờ khai tự toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT loại thuế khác (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 - Biên kiểm tra toán thuế năm gần 6/3/2018 6/3/2018 - Biên tra thuế gần (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 - Bảng tổng hợp loại thuế phải nộp năm 6/3/2018 6/3/2018 Các đối chiếu, xác nhận hay tài liệu liên quan đến khoản tạm ứng cho nhân viên, ký quỹ, ký cược ngày 31/12/2017 12 Thuế thu nhập hoãn lại Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời chịu thuế chênh lệch tạm thời khấu trừ chưa sử dụng Bảng tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả Danh mục khoản phải trả cho người bán ngày 31/12/2017 16 Phải trả người lao động 6/3/2018 6/3/2018 - Các tài liệu liên quan đến quỹ lương phép chi năm/kỳ (nếu có) 6/3/2018 6/3/2018 - Các định tăng, giảm lương nhân viên năm/kỳ 6/3/2018 6/3/2018 17 Các khoản vay nợ Danh mục khoản vay (cả ngắn dài hạn) bao gồm: tên đơn vị cho vay (công ty/ngân hàng), hạn mức vay, thời hạn vay, biện pháp đảm bảo, lãi suất, số dư tiền vay ngày 31/12/2017; lãi vay phải trả năm/kỳ 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 - Thư xác nhận khoản vay nợ ngày 31/12/2017 6/3/2018 6/3/2018 - Các hợp đồng vay có hiệu lực năm/kỳ 6/3/2018 6/3/2018 - Bảng biến động khoản vay nợ thuê tài chính, nợ dài hạn năm 6/3/2018 6/3/2018 18 Dự phòng phải trả Chính sách Cơng ty liên quan đến bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Các tài liệu liên quan đến việc tái cấu doanh nghiệp, Bảng ước tính chi phí cho việc tái cấu 6/3/2018 6/3/2018 - 6/3/2018 6/3/2018 Bảng tổng hợp khoản dự phòng nợ phải trả năm (dự phòng chi phí bảo hành) 6/3/2018 6/3/2018 19 Vốn chủ sở hữu 6/3/2018 6/3/2018 Bảng đối chiếu tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm Chi tiết vốn điều lệ/pháp định tài liệu liên quan chứng minh tình hình biến động (nếu có) vốn điều lệ/pháp định Công ty năm 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Các định biên Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên phân phối lợi nhuận sau thuế năm 6/3/2018 6/3/2018 20 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 6/3/2018 6/3/2018 - 6/3/2018 6/3/2018 21 Giá vốn hàng bán 6/3/2018 6/3/2018 - 6/3/2018 6/3/2018 22 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi tiết Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp hàng tháng/quí theo khoản mục chi phí (ví dụ: tiền điện, nước, điện thoại, lương nhân viên, chi phí khấu hao,…) 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 23 Thu nhập Chi phí hoạt động tài 6/3/2018 6/3/2018 - 6/3/2018 6/3/2018 24 Thu nhập Chi phí khác 6/3/2018 6/3/2018 - 6/3/2018 6/3/2018 Các hợp đồng có rủi ro lớn Bảng liệt kê doanh thu hàng tháng/quí cho loại sản phẩm, dịch vụ Bảng liệt kê giá vốn hàng bán theo khoản mục hàng tháng/quí Chi tiết khoản thu nhập chi phí tài năm/kỳ Chi tiết khoản thu nhập chi phí khác năm/kỳ 25 Giao dịch với bên liên quan Chi tiết thu nhập thành viên Ban lãnh đạo Công ty (gồm Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng) năm/kỳ Bảng liệt kê nghiệp vụ phát sinh năm/kỳ nợ phải thu, phải trả ngày 31/12/2017 với Ban lãnh đạo Công ty (gồm Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế tốn trưởng) thành viên ruột thịt Ban lãnh đạo Công ty (gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) Bảng liệt kê bên liên quan khác (bao gồm: công ty liên kết, sở kinh doanh đồng kiểm soát, cá nhân có quyền trực tiếp gián tiếp biểu Công ty thành viên gia đình có quan hệ họ hàng thân thuộc họ, doanh nghiệp nhân viên quản lý chủ chốt cá nhân có quyền trực tiếp gián tiếp biểu Công ty thành viên ruột thịt họ) Bảng chi tiết nghiệp vụ phát sinh năm/kỳ nợ phải thu, phải trả ngày 31/12/2017 với bên liên quan khác 26 Tài liệu khác 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 6/3/2018 Phụ lục 04: CHỈ MỤC HỒ SƠ A - KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN A110 Chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng A120 Chấp nhận, trì khách hàng cũ đánh giá rủi ro hợp đồng A230 Thư gửi khách hàng Kế hoạch kiểm toán A240 Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp A260 Cam kết tính độc lập thành viên nhóm kiểm tốn A270 Sốt xét yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập KTV A280 Biện pháp đảm bảo tính độc lập thành viên nhóm kiểm tốn A290 Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị kế hoạch kiểm tốn A310 Tìm hiểu khách hàng mơi trường hoạt động A410 Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu thu tiền A420 Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả trả tiền A430 Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành giá vốn A440 Tìm hiểu chu trình lương phải trả người lao động A450 Tìm hiểu chu trình TSCĐ xây dựng A510 Phân tích sơ báo cáo tài A610 Đánh giá chung hệ thống kiểm soát nội đơn vị A620 Trao đổi với Ban Giám đốc gian lận A630 Trao đổi với phận Kiểm toán nội bộ/Ban kiểm soát A710 Xác định mức trọng yếu kế hoạch – thực A810 Xác định phương pháp chọn mẫu A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán B - TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO B110 Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm toán Thư quản lý B120 Soát xét chất lượng thành viên Ban Giám đốc độc lập B130 Soát xét giấy tờ làm việc chi tiết B210 Thư quản lý năm B310 Báo cáo tài báo cáo kiểm toán năm B340 Báo cáo tài trước sau điều chỉnh kiểm tốn B360 Các bút toán điều chỉnh phân loại lại B370 Các bút tốn khơng điều chỉnh B380 Báo cáo tài báo cáo kiểm toán năm trước B410 Tổng hợp kết kiểm tốn B420 Phân tích tổng thể báo cáo tài lần cuối B430 Thư giải trình Ban Giám đốc khách hàng B450 Thư giải trình Ban Quản trị khách hàng B560 Danh mục tài liệu quan trọng để lưu hồ sơ kiểm toán chung C - KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ C110 Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền C210 Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền C310 Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình tồn kho, tính giá thành giá vốn C410 Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình lương phải trả người lao động C510 Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình tài sản cố định xây D - KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN D100 Tiền khoản tương đương tiền D200 Đầu tư tài ngắn hạn dài hạn D300 Phải thu khách hàng ngắn hạn dài hạn D400 Phải thu nội phải thu khác ngắn hạn dài hạn D500 Hàng tồn kho D600 Chi phí trả trước & tài sản khác ngắn hạn, dài hạn D700 TSCĐ hữu hình, vơ hình, XDCB dở dang bất động sản đầu tư D800 TSCĐ thuê tài E - KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ E100 Vay nợ ngắn hạn dài hạn E200 Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn dài hạn E300 Thuế khoản phải nộp nhà nước E400 Phải trả người lao động, khoản trích theo lương dự phòng trợ cấp việc làm E500 Chi phí phải trả ngắn hạn dài hạn E600 Phải trả nội phải trả khác ngắn hạn dài hạn F - KIỂM TRA CƠ BẢN NVCSH VÀ TK NGOẠI BẢNG F100 Vốn chủ sở hữu F200 Cổ phiếu quỹ F300 Nguồn kinh phí quỹ khác F400 Tài khoản ngoại bảng cân đối kế toán G - KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH G100 Doanh thu G200 Giá vốn hàng bán G300 Chi phí bán hàng G400 Chi phí quản lý doanh nghiệp G500 Doanh thu chi phí hoạt động tài G600 Thu nhập chi phí khác G700 Lãi cổ phiếu H - KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC H110 Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật quy định có liên quan H120 Sốt xét bút toán tổng hợp H130 Kiểm toán năm – Số dư đầu năm H140 Soát xét giao dịch với bên có liên quan H150 Sốt xét kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài H160 Đánh giá khả hoạt động liên tục H170 Kiểm tra thông tin khác tài liệu có báo cáo tài kiểm tốn H180 Soát xét tài sản, nợ tiềm tàng khoản cam kết H190 Sốt xét thay đổi sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót H210 Trao đổi vấn đề với chuyên gia H220 Sử dụng cơng việc kiểm tốn nội H230 Thủ tục kiểm tốn khách hạng có sử dụng dịch vụ bên ... trình kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động tài kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam thực Chương 3: Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt động. .. VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Các vấn đề kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt dộng tài kiểm tốn báo cáo tài. .. Mục tiêu, kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí hoạt Thiết kế khảo sát khoản mục doanh thu tài chi phí tài 1.1.3.1 Mục tiêu kiểm tốn doanh thu chi phí hoạt động tài động tài a) Mục tiêu kiểm toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 86 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và chi phí hoạt động tài chính trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán CPA việt nam thực hiện , 86 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và chi phí hoạt động tài chính trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán CPA việt nam thực hiện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn