84 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN DOANH THU bán HÀNG

103 0 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - SINH VIÊN: LÊ THỊ THÙY LINH LỚP: CQ52/41.03 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ 360 ĐỘ LOGISTICS Chuyên ngành : TIN HỌC TÀI CHÍNH KẾ TỐN Mã số : CQ52/41.03 Giảng viên hướng dẫn : ThS HOÀNG HẢI XANH Hà Nội - 2018 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em Các số liệu, kết nêu đồ án tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị em thực tập Tác giả đồ án Lê Thị Thùy Linh SV: Lê Thị Thùy Linh Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập rèn luyện trường Học viện Tài Chính, ngồi việc nỗ lực, cố gắng thân, em may mắn thầy giáo, giáo trường, đặc biệt thầy cô khoa Hệ thống Thơng tin Kinh tế tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu, kinh nghiệm nghề nghiệp bổ ích làm hành trang vững để bước vào sống sau tốt nghiệp Được dìu dắt, hướng dẫn thầy bước đi, em thấy dần trưởng thành Em ghi nhớ công ơn thầy cô – người lái đò tận tình đưa chúng em tới chân trời tri thức Trong q trình nghiên cứu hồn thành đồ án “Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng Công ty Cổ phần vận tải quốc tế 360 Độ Logistics”, em nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều người Trước hết, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Hoàng Haỉ Xanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian qua để hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian thực tập này, khơng có giúp đỡ nhiệt tình thầy em khơng thể hoàn thành đồ án Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo tồn Học viện, đặc biệt thầy cô giáo Khoa Hệ thống Thơng tin Kinh tế có giảng bổ ích giảng dạy nhiệt tình suốt thời gian em theo học trường để em vận dụng tốt kiền thức chuyên mơn hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp đường nghề nghiệp vững tương lai Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị đơn vị thực tập, đặc biệt anh chị thuộc Phòng Tài Chính - Kế SV: Lê Thị Thùy Linh Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Tốn Cơng ty Cổ phần vận tải quốc tế 360 Độ Logistics tạo điều kiện cho em thực tập hướng dẫn em thời gian thực tập công ty Đồ án không tránh khỏi hạn chế định, em mong muốn tiếp tục nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2018 Sinh viên Lê Thị Thùy Linh SV: Lê Thị Thùy Linh Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ XÂY DỰNG PHỀM MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thành phần phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.2 Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế tốn doanh nghiệp 1.1.3 Quy trình xây dựng phần mềm kế toán 1.1.4 Các cơng cụ để tin học hóa phần mềm kế toán doanh nghiệp 16 1.2 Lý luận chung kế toán doanh thu bán hàng doanh nghiệp thương mại 21 1.2.1 Một số khái niệm liên quan đến kế toán doanh thu bán hàng 21 1.2.2 Những lưu ý hạch toán doanh thu 23 1.2.3 Các tài khoản kế toán sử dụng 25 1.2.4 Các chứng từ kế toán sử dụng .26 1.2.5 Các phương thức bán hàng 26 1.2.6 Quy trình hạch tốn kế toán doanh thu bán hàng 28 SV: Lê Thị Thùy Linh Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ 360 ĐỘ LOGISTICS 35 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ Phần vận tải quốc tế 360 Độ Logistics 35 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty .35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty .37 2.2 Thực trạng HTTT kế tốn doanh thu bán hàng Cơng ty 39 2.2.1 Tổ chức máy kế toán Công ty .39 2.2.2 Hình thức sổ kế tốn 44 2.2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng 45 2.2.4 Hệ thống chứng từ sử dụng 46 2.2.5 Hệ thống báo cáo 46 2.2.6 Quy trình hạch tốn kế tốn 47 2.2.7 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thông tin doanh nghiệp 49 2.3 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng Công ty Cổ phần vận tải quốc tế 360 Độ Logistics giải pháp khắc phục 49 2.3.1 Về tổ chức máy kế toán, sở vật chất, người 49 2.3.2 Các chứng từ sử dụng 50 2.3.3 Tài khoản sử dụng 51 2.3.4 Tổ chức sổ kế toán 51 2.3.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 52 2.3.6 Quy trình hạch tốn kế tốn 52 2.3.7 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thông tin .53 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ 360 ĐỘ LOGISTICS 55 SV: Lê Thị Thùy Linh Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài 3.1 Phân tích hệ thống 55 3.1.1 Xác định mục tiêu hệ thống 55 3.1.2 Xác định yêu cầu mô tả tốn .56 3.2Phân tích hệ thống chức 59 3.2.1Mơ hình nghiệp vụ tốn .59 3.2.2Ma trận thực thể - chức .63 3.2.3Phân tích mơ hình khái niệm - logic 65 3.2.4 Mơ hình thực thể liên kết – Mơ hình E/R 70 3.3Thiết kế mơ hình vật lý 77 3.3.1Thiết kế mơ hình logic .77 3.3.2Thiết kế sở liệu vật lý .81 3.3.3Xác định luồng hệ thống 89 3.4.Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng Công ty cổ phần vận tải quốc tế Độ Logistics .94 3.4.1Hệ thống giao diện tương tác hệ thống 94 3.4.2 Thiết kế giao diện .95 SV: Lê Thị Thùy Linh Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt CKTM CKTT CT DMHH DMKH DMKho GTGT HDHH HTTT HBTL HTTT QĐ TK VND SV: Lê Thị Thùy Linh Tên đầy đủ Chiết khấu thương mại Chiết khấu toán Chi tiết Danh mục hàng hóa Danh mục khách hàng Danh mục kho Giá trị gia tăng Hóa đơn hàng hóa Hệ thống thông tin Hàng bán trả lại Hệ thống thông tin Quyết định Tài khoản Việt Nam đồng Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Ma trận thực thể chức Bảng 3.2: Bảng từ điển liệu Bảng 3.3: Bảng sở vật lý danh mục tài khoản Bảng 3.4: Bảng sở vật lý danh mục khách hàng Bảng 3.5: Bảng sở vật lý danh mục hàng hóa Bảng 3.6: Bảng sở vật lý danh mục kho Bảng 3.7: Bảng sở vật lý phiếu nhập Bảng 3.8: Bảng sở vật lý phiếu xuất Bảng 3.9: Bảng sở vật lý danh mục chi tiết phiếu nhập Bảng 3.10: Bảng sở vật lý chi tiết phiếu xuất Bảng 3.11: Bảng sở vật lý hóa đơn hàng hóa Bảng 3.12: Bảng sở vật lý chi tiết hóa đơn Bảng 3.13: Bảng sở vật lý chiết khấu thương mại Bảng 3.14: Bảng sở vật lý chiết khấu toán Bảng 3.15: Bảng sở vật lý giảm giá Bảng 3.16: Bảng sở vật lý chi tiết giảm giá SV: Lê Thị Thùy Linh Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần vận tải quốc tế 360 Độ logistics Hình 2.2: Cơ cấu máy kế tốn Cơng ty Cổ phần vận tải quốc tế 360 Độ logistics Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh Hình 3.2: Biểu đồ phân cấp chức Hình 3.3: Biểu đồ luồng liệu mức Hình 3.4: Biểu đồ luồng liệu mức – Tiến trình “Cập nhật thơng tin tiền xử lý” Hình 3.5: Biểu đồ luồng liệu mức – Tiến trình “Hạch tốn tăng doanh thu” Hình 3.6: Biểu đồ luồng liệu mức – Tiến trình “Hạch tốn giảm doanh thu” Hình 3.7: Biểu đồ luồng liệu mức – Tiến trình “Lập báo cáo” Hình 3.8: Mơ hình liệu E-R Hình 3.9: Mơ hình liệu quan hệ Hình 3.10: Luồng hệ thống cho biểu đồ liệu mức “Cập nhật thông tin tiền xử lý” Hình 3.11: Luồng hệ thống cho biểu đồ liệu mức “Hạch tốn tăng doanh thu” Hình 3.12: Luồng hệ thống cho biểu đồ liệu mức “Hạch tốn giảm doanh thu” Hình 3.13: Luồng hệ thống cho biểu đồ liệu mức “Lập báo cáo” SV: Lê Thị Thùy Linh Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài DMKH Tên trường Kiểu Cỡ Ma_KH nchar 10 Ten_KH nvarchar 150 SDT nchar 12 Dia_Chi nvarchar 200 So_TK_NH nchar 15 Ma_So_Thue nchar 15 - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu viết tắt khách hàng: KH  ký tự sau số thứ tự khách hàng  Ví dụ: KH0002 Ràng buộc Khóa Bảng 3.5: Bảng sở vật lý danh mục hàng hóa DMHH Tên trường Kiểu Cỡ Ma_HH nchar 10 Ten_HH nvarchar 120 Dvt nvarchar 10 Don_Gia numeric 18,0 Mo_Ta nvarchar 250 - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu viết tắt hàng hóa: HH  ký tự sau số thứ tự hàng hóa  Ví dụ: HH00002 Ràng buộc Khóa Bảng 3.6: Bảng sở vật lý danh mục kho DMKHO Tên trường Ma_Kho Ten_Kho Dia_Chi Thu_Kho SDT SV: Lê Thị Thùy Linh Kiểu nchar nvarchar nvarchar nvarchar nchar Cỡ 10 120 250 150 12 79 Ràng buộc Khóa Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu KHO  ký tự sau số thứ tự kho  Ví dụ: KHO2 Bảng 3.7: Bảng sở vật lý phiếu nhập Phieu_Nhap Tên trường Kiểu Cỡ So_Phieu nchar 10 Ngay_Phieu datetime TK_No nchar 10 TK_Co nchar 10 Ma_KH nchar 10 Ma_Kho nchar 10 Ma_HH nchar 10 Dien_Giai nvarchar 250 CTLQ nvarchar 50 Tong_Tien numeric 18,0 Trang_Thai bit - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu viết tắt phiếu nhập: PN  ký tự sau số thứ tự phiếu nhập  Ví dụ: PN0002 Ràng buộc Khóa Bảng 3.8: Bảng sở vật lý phiếu xuất Phieu_Xuat Tên trường So_Phieu Ngay_Phieu TK_No TK_Co Ma_KH Ma_Kho Ma_HH Dien_Giai CTLQ Tong_Tien SV: Lê Thị Thùy Linh Kiểu nchar datetime nchar nchar nchar nchar nchar nvarchar nvarchar numeric Cỡ 10 10 10 10 10 10 250 50 18,0 80 Ràng buộc Khóa Khố ngoại Khóa ngoại Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Trang_Thai Bit - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu viết tắt phiếu xuất: PX  ký tự sau số thứ tự phiếu  Ví dụ: PX0002 SV: Lê Thị Thùy Linh 81 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 3.9: Bảng sở vật lý danh mục chi tiết phiếu nhập CT_Phieu_Nhap Tên trường So_Phieu Ma_HH Ten_HH Dvt So_Luong Don_gia Thanh_Tien Kiểu nchar nchar nvarchar nvarchar numeric numeric numeric Cỡ 10 10 120 10 18,0 18,0 18,0 Ràng buộc Khóa Khóa ngoại Bảng 3.10: Bảng sở vật lý chi tiết phiếu xuất CT_Phieu_Xuat Tên trường So_Phieu Ma_HH Ten_HH Dvt So_Luong Don_gia Thanh_Tien SV: Lê Thị Thùy Linh Kiểu nchar nchar nvarchar nvarchar numeric numeric numeric Cỡ 10 10 120 10 18,0 18,0 18,0 82 Ràng buộc Khóa Khóa ngoại Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 3.11: Bảng sở vật lý hóa đơn hàng hóa HDHH Tên trường Kiểu Cỡ So_HD nchar 10 Ngay_HD datetime Ma_KH nchar 10 TK_No_Thanh_Toan nchar 10 TK_Co_Doanh_Thu nchar 10 TK_Co_Thue nchar 10 TK_Chiet_Khau nchar 10 Tien_CK Numeric 18,0 Tien_Thanh_Toan numeric 18,0 Tien_Doanh_Thu numeric 18,0 Tien_Thue numeric 18,0 HTTT nvarchar 50 Trang_Thai Bit - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu viết tắt hóa đơn: HD  ký tự sau số thứ tự hóa đơn  Ví dụ: HD0002 SV: Lê Thị Thùy Linh 83 Ràng buộc Khóa Khóa ngoại Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 3.12: Bảng sở vật lý chi tiết hóa đơn CT_Hoa_Don Tên trường So_HD Ma_HH Ten_HH Dvt So_Luong Don_Gia Thue Thanh_Tien Kiểu nchar nchar nvarchar nchar numeric numeric numeric numeric Cỡ 10 10 120 10 18,0 18,0 18,0 18,0 Ràng buộc Khóa Khóa ngoại Bảng 3.13: Bảng sở vật lý chiết khấu thương mại CKTM Tên trường Kiểu Cỡ Ràng buộc So_bang char 10 Khóa Ma_HH nchar 120 Khóa ngoại Ngay_HLuc datetime Tyle_CK numeric 10 Tien_CK numeric 10 - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu viết tắt chiết khấu mại: CKM  ký tự sau số thứ tự bảng chiết khấu  Ví dụ: CKM002 SV: Lê Thị Thùy Linh 84 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 3.14: Bảng sở vật lý chiết khấu toán CKTT Tên trường Kiểu Cỡ Ràng buộc So_bang char 10 Khóa Ma_KH nchar 120 Khóa ngoại Ngay_HLuc datetime Tyle_CK numeric 10 Tien_CK numeric 10 - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu viết tắt chiết khấu toán: CKT  ký tự sau số thứ tự bảng chiết khấu  Ví dụ: CKT002 Bảng 3.15: Bảng sở vật lý giảm giá Giam_Gia Tên trường So_Phieu Ngay_Phieu Ma_KH Ma_HH TK_No TK_No_Thue TK_Co Dien_Giai CTLQ Tong_Tien - SV: Lê Thị Thùy Linh Kiểu nchar datetime nchar nchar nchar nchar nchar nvarchar nvarchar numeric Cỡ 10 10 120 10 10 10 10 250 50 18,0 85 Ràng buộc Khóa Khóa ngoại Khóa ngoại Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài - Quy tắc mã hóa:  ký tự đầu viết tắt phiếu giảm giá: PGG  ký tự sau số thứ tự phiếu  Ví dụ: PGG002 Bảng 3.16: Bảng sở vật lý chi tiết giảm giá CT_GiamGia Tên trường So_Phieu Ma_HH Ten_HH Dvt So_Luong Don_gia Thanh_Tien Kiểu nchar nchar nvarchar nvarchar numeric numeric numeric Cỡ 10 10 120 10 18,0 18,0 18,0 Ràng buộc Khóa Khóa ngoại 3.3.3Xác định luồng hệ thống Xác định luồng hệ thống nhằm phân định công việc người máy, kho liệu liên quan đến tiến trình máy làm thay File tương ứng  Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng liệu mức “Cập nhật thông tin tiền xử lý” SV: Lê Thị Thùy Linh 86 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Hình 3.10: Luồng hệ thống cho biểu đồ liệu mức “Cập nhật thông tin tiền xử lý”  Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng liệu mức “Hạch toán tăng doanh thu” SV: Lê Thị Thùy Linh 87 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Hình 3.11: Luồng hệ thống cho biểu đồ liệu mức “Hạch toán tăng doanh thu”  Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng liệu mức “Hạch toán giảm doanh thu” SV: Lê Thị Thùy Linh 88 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài Hình 3.12: Luồng hệ thống cho biểu đồ liệu mức “Hạch toán giảm doanh thu” SV: Lê Thị Thùy Linh 89 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài  Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng liệu mức “Lập báo cáo” Hình 3.13: Luồng hệ thống cho biểu đồ liệu mức “Lập báo cáo” SV: Lê Thị Thùy Linh 90 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài 3.4.Xây dựng phần mềm kế tốn doanh thu bán hàng Công ty cổ phần vận tải quốc tế Độ Logistics 3.4.1Hệ thống giao diện tương tác hệ thống Hệ thống Menu gồm có: Menu Hệ thống, Menu Danh mục, Menu Chứng từ, Menu Báo cáo, Menu Sổ tài khoản, Menu Cập nhật, Menu Trợ giúp - Menu hệ thống - Menu danh mục - Menu chứng từ - Menu báo cáo - Menu sổ sách SV: Lê Thị Thùy Linh 91 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài - Menu trợ giúp 3.4.2 Thiết kế giao diện - Giao diện đăng nhập hệ thống: Bắt đầu chạy chương trình, người dùng phải đăng nhập vào hệ thống form đăng nhập Nếu đăng nhập vào hình giao diện chương trình, điều khiển thơng qua hệ thống Menu Còn đăng nhập sai khơng cho đăng nhập đăng nhập lại - Giao diện chương trình: SV: Lê Thị Thùy Linh 92 Lớp:CQ52/41.03 Đồ án tốt nghiệp Học viện Tài - Giao diện đăng ký: Bất kì người dùng đăng ký tài khoản để đăng nhập chương trình - Giao diện danh mục: Ở form danh mục, người dùng thực thao tác thêm, sửa, xóa ghi mà lựa chọn SV: Lê Thị Thùy Linh 93 Lớp:CQ52/41.03 ... LUẬN ĐỂ XÂY DỰNG PHỀM MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thành phần phần mềm kế toán doanh. .. kế toán doanh thu bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Một số khái niệm liên quan đến kế toán doanh thu bán hàng a Bán hàng doanh thu bán hàng Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng. .. DỰNG PHỀM MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thành phần phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: 84 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN DOANH THU bán HÀNG , 84 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN DOANH THU bán HÀNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn