80 THỰC HIỆN THỦ tục hải QUAN đối với HÀNG hóa NHẬN GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN nước NGOÀI tại CÔNG TY TNHH sản XUẤT THƯƠNG mại HƯƠNG LINH

76 9 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

1 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -Nguyễn Thị Hiền CQ52/05.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HĨA NHẬN GIA CƠNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGỒI TẠI CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG LINH Chuyên ngành Mã số : Hải quan : 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN THỊ KIM OANH HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hiền MỤC LỤC Trang bìa i Lời cam đoan II Mục lục III Danh mục chữ viết tắt .VI Danh mục bảng VII Danh mục hình .VIII LỜI MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HĨA NHẬN GIA CƠNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI .4 1.1 Những vấn đề gia công 1.1.1 Khái niệm gia công 1.1.2 Phân loại gia cơng hàng hóa 1.1.3 Đặc điểm hoạt động nhận gia cơng hàng hóa cho thương nhân nước ngồi 1.1.4 Vai trò hoạt động gia cơng cho thương nhân nước với kinh tế Việt Nam 1.2 Những vấn đề TTHQ hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước .11 1.2.1 Cơ sở pháp lý TTHQ hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi 11 1.2.2 Quy trình TTHQ hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi 13 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HĨA NHẬN GIA CƠNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGỒI TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG LINH 22 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh .22 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Hương Linh .24 2.2 Tình hình kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh 33 2.2.1 Đánh giá khái quát chung .33 2.2.2 Tình hình kinh doanh 34 2.3.1 Quy trình thủ tục Hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh 37 2.4 Đánh giá công tác thực TTHQ hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Linh 45 2.4.1 Những kết đạt .45 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân thực TTHQ hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Cơng ty Hương Linh 47 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HĨA NHẬN GIA CƠNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGỒI TẠI CƠNG TY TNHH SX TM HƯƠNG LINH 51 3.1 Xu hướng phát triển kinh doanh Công ty TNHH SX TM Hương Linh 51 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn hoạt động gia công xuất hoàn cảnh 51 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển hoạt động nhận gia cơng hàng hóa cho thương nhân nước ngồi Cơng ty TNHH SX TM Hương Linh 53 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thực thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Linh thời gian tới 54 3.2.1 Hoàn thiện sở vật chất .54 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 55 3.2.3 Đẩy mạnh quản lý chứng từ sổ sách liên quan đến hoạt động gia công Công ty .56 3.2.4 Nên xuất theo điều kiện CIF 57 3.2.5 Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin 57 3.2.5 Xây dựng quan hệ đối tác với hải quan 58 3.3 Các kiến nghị để hồn thiện TTHQ hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi 58 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý quản lý hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi 58 3.3.2 Hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quản lí rủi ro thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi 60 3.3.3 Một số kiến nghị khác 62 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 67 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban giám đốc CNTT Công nghệ thông tin CO., LTD Công ty trách nhiệm hữu hạn HĐTV Hội đồng thành viên NVL Nguyên vật liệu QLRR Quản lý rủi ro SXTM Sản xuất thương mại TGĐ Tổng giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTHQ Thủ tục hải quan VNACCS/VCI S Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System / Vietnam Customs Intelligence Information System WTO World Trade Organization WCO World Customs Organization XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Cấu trúc lao động Công ty Hương Linh 31 Bảng 2.2 Số lượng lao động Công ty Hương Linh giai đoạn 32 2014 – 2017 Bảng 2.3 Tổng doanh thu Công ty Hương Linh giai đoạn 35 2014 – 2017 Bảng 2.4 Thống kê số lượng tờ khai nhập, xuất gia công giai 41 đoạn 2014 – 2017 Công ty Hương Linh Bảng 2.5 Tình hình kim ngạch xuất nhập Công ty Hương linh giai đoạn 2014 – 2017 44 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty Hương Linh 25 Hình 2.2 Tỷ lệ tăng trưởng lao động Cơng ty TNHH Hương Linh 32 Hình 2.3 Doanh thu từ hoạt động gia công Công ty Hương Linh giai đoạn 2014 – 2017 36 Hình 2.4 Thống kê số lượng tờ khai theo phương thức vận 42 tải Hình 2.5 Số lượng hợp đồng gia cơng cho thương nhân 43 nước ngồi giai đoạn 2014 – 2017 Hình 2.6 Thống kê cơng tác kiểm hóa giai đoạn 2014 – 2017 46 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế nước ta hội nhập vào kinh tế giới, hoạt động thương mại tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt lĩnh vực xuất nhập khẩu, Hải quan Việt Nam tham gia vào tổ chức Hải quan giới (WCO) tham gia kí kết vào hiệp định thương mại tự do.Vì vậy, song song với ngành Hải quan đại hóa đơn giản hóa thủ tục Hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập hàng hóa Kim ngạch xuất nhập Việt Nam ngày tăng cao dệt may ngành cơng nghiệp đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất nhập nước, mặt hàng có kim ngạch xuất 30 tỷ USD Mặc dù kim ngạch xuất cao phần lớn sản phẩm dệt may sản xuất hình thức gia cơng Tuy gia cơng khơng phải hoạt động chủ lực mà Việt Nam hướng tới bước phát triển ngành dệt may nay, gia cơng hàng may mặc xuất đóng vai trò quan trọng hoạt động xuất ngành Hàng hóa gia cơng Việt Nam góp phần khơng nhỏ giải việc làm, nâng cao mức sống cho người lao động, có ngày nhiều doanh nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực gia cơng hàng hóa cho thương nhân nước Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập tiềm ẩn nhiều rủi ro doanh nghiệp không nắm rõ thủ tục hải quan Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Linh Công ty chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc thị trường nội địa thị trường quốc tế, đóng góp khơng nhỏ vào phát triển kinh tế địa bàn tình nói riêng nước nói chung Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Linh, em chọn đề tài “Thực thủ tục hải quan với hàng nhận gia công cho thương nhân nước ngồi Cơng ty TNHH Hương Linh” để làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, tìm hiểu lý luận chung hàng gia cơng - Đi sâu nghiên cứu, phân tích vấn đề hàng gia công cho thương nhân nước ngồi - Tìm hiểu thực trạng thực thủ tục hải quan hàng gia công cho thương nhân nước ngồi doanh nghiệp sở đóng góp ý kiến để hồn thiện quy trình thủ tục hải quan doanh nghiệp Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác thực thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Linh - Phạm vi nghiên cứu: Thực thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi giai đoạn 2014-2017 Công ty TNHH SXTM Hương Linh Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với việc sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, đối chiếu dự đoán để giải vấn đề mục tiêu xác định Thu thập số liệu: Các số liệu luận văn lấy từ báo cáo, tài liệu, số liệu tổng hợp từ Cơng ty Hương Linh theo năm Đóng góp cơng trình - Đưa nhìn tổng thể hoạt động gia cơng 54 Từ khó khăn thách thức nêu dựa vào định hướng phát triển tương lai Công ty, xin đề số giải pháp giúp cho quy trình thủ tục hải quan hàng nhận gia công cho thương nhân nước ngồi Cơng ty hồn thiện hơn, đáp ứng mục tiêu tới mà Cơng ty đặt 3.2.1 Hồn thiện sở vật chất Công ty nên trang bị thêm thiết bị máy móc đại, phục vụ cho q trình nhập nguyên liệu vật tư kho Công ty Với số lượng tờ khai ngày tăng qua năm định hướng tới Công ty, số lượng hợp đồng với bên đặt gia công ngày tăng lên kéo theo lượng nguyên liệu nhập vào Công ty lượng thành phẩm xuất trả ngày lớn Để đảm bảo tiến độ giao hàng cho đối tác hạn trình vận chuyển tương đối quan trọng, phía Cơng ty ngồi số lượng xe chở hàng Cơng ty tự cung ứng ( xe lớn nhỏ ) phần lớn thuê với giá tương đối cao Với mục đích làm ăn lâu dài, mở rộng quy mơ ngày lớn Cơng ty nên đưa giải pháp trang bị thêm đầu xe có trọng lượng lớn để đáp ứng trình vận chuyển nguyên liệu từ cảng tới địa điểm sản xuất xuất trả sản phẩm để tránh tình trạng giao hàng khơng hạn cho bên đặt gia công thiệt hại lợi nhuận bồi thường hợp đồng Ngoài ra, số lượng máy tính nhân viên Cơng ty hạn chế, số máy cũ có tượng bị treo xử lý liệu lớn Công ty nên trang bị thêm đến máy để nâng cấp, thay máy tính cũ, đảm bảo điều kiện cho nhân viên Công ty làm việc đạt kết tốt 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nhân tố quan trọng nhân tố, định tới lợi nhuận Cơng ty Vì cần đầu tư thích cho nhân tố 55 Vì Công ty, nhân viên phận XNK có chun mơn chưa sâu nên đơi lúc nguyên nhân gây hiệu q trình hoạt động Cơng ty Chính vậy, Công ty nên chủ động bồi dưỡng cán chuyên môn giỏi nhằm gắn kết với thị trường Hàng năm Cơng ty cần có kế hoạch trích khoản chi phí cho việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập Tích cực cho nhân viên học lớp nghiệp vụ chuyên sâu ngồi nước nhằm phục vụ Cơng ty ngày tốt Ngồi hoạt động kinh doanh Cơng ty ngày có lợi nhuận cao, định hướng phát triển ngày rộng năm nên cấu tổ chức nhân Cơng ty khơng phù hợp phù hợp Công ty chưa lớn mạnh, khối lượng cơng việc chưa nhiều người hỗ trợ làm công việc liên quan với Như tại, cấu Công ty hoạt động theo chế, người phòng XNK làm tất cơng việc để nhập nguyên liệu gia công kho Cơng ty Nhưng áp dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, Công ty nên chuyên môn hóa phận để dễ dàng quản lý, dễ dàng giao cơng việc Hiện phòng kế tốn – xnk gộp chung vào làm Công ty nên tách riêng phòng kế tốn phòng XNK chia phòng XNK thành: - Nhóm kinh doanh XNK: nhân viên nhóm có nhiệm vụ chun tìm kiếm khách hàng chăm sóc khách hàng cũ, đàm phán kí kết hợp đồng - Nhóm nhân viên chứng từ: chuyên chuẩn bị hồ sơ chứng từ, làm thủ tục hải quan, thực yêu cầu cơng chức hải quan 56 - Nhóm nhân viên trường: thực làm việc trực tiếp với hải quan, đưa hàng hóa tới địa điểm kiểm tra thực tế (nếu có), làm thủ tục để thơng quan cho lơ hàng Ngồi ra, với Cơng ty nên có chế đãi ngộ thích đáng nhân viên, làm động lực cho nhân viên phát triển làm việc hiệu 3.2.3 Đẩy mạnh quản lý chứng từ sổ sách liên quan đến hoạt động gia công Công ty Như phân tích trên, Cơng ty đơi bị chậm đơn hàng, gây thiệt hại doanh thu uy tín cho Cơng ty Và nguyên nhân việc quản lý chứng từ nhân viên ty lơi lỏng, chưa có tính hệ thống, dẫn đến việc thiếu, chứng từ Để đảm bảo hiệu tối đa cho Công ty, phía Cơng ty nên đẩy mạnh quản lý chứng từ sổ sách hoạt động nhập nguyên liệu, để đảm bảo nhập nguyên liệu không xảy chậm trễ, chủ động việc chuẩn bị chứng từ hồ sơ hải quan nâng cao hiệu cho hoạt động thông quan lô hàng 3.2.4 Nên xuất theo điều kiện CIF Công ty cần nhận thức đắn đầy đủ điều kiện giá CIF FOB XNK hàng hóa Nếu xuất theo điều kiện CIF, thu trị giá ngoại tệ cao hơn, so với việc xuất theo điều kiện FOB Ngồi ra, Cơng ty thiếu vốn, dùng thư tín dụng (L/C) chấp ngân hàng, vay số tiền cao Công ty chủ động việc giao hàng, lệ thuộc vào việc điều tầu (hoặc container) người nhập định Đơi lệ thuộc vào khách nước ngoài, tầu đến chậm làm chậm đơn hàng Công ty 3.2.5 Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin 57 Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu quy trình thủ tục hải quan điều tất yếu điều kiện Các nhân viên Công ty cần nhận thức rõ vai trò việc ứng dụng CNTT vào thực thủ tục hải quan, làm cho q trình thơng quan nhanh chóng hiệu Ứng dụng CNTT vào bước quy trình thủ tục hải quan mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Chi cục Hải quan doanh nghiệp Việc khai báo từ xa rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục hải quan chi phí lại doanh nghiệp Một số gợi ý đề cho doanh nghiệp là: - Thường xuyên cử nhân viên Công ty tham dự lớp tập huấn CNTT Chi cục Hải quan Hưng Yên tổ chức - Nâng cấp kết nối chương trình kế tốn, quản lý rủi ro để khắc phục tình trạng truyền liệu chậm bị ngắt kết nối - Thường xuyên tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm nhân viên XNK ngồi Cơng ty ứng dụng cơng nghệ - Khi có vướng mắc, khó khăn kịp thời nhờ đến hướng dẫn, giúp đỡ cán CNTT Chi cục Hải quan - Thay nâng cấp máy tính cũ, trang bị máy cho nhân viên XNK để đảm bảo hệ thống máy tính có cấu hình đủ mạnh, sử dụng liệu nhanh chóng 3.2.5 Xây dựng quan hệ đối tác với hải quan Khó khăn xảy đơi xuất phát từ việc cán hải quan thiếu thiện chí việc tiếp nhận lô hàng Công ty, đặc biệt với mặt hàng khó xác định mã số HS Do vậy, phía Cơng ty Hương Linh ngồi việc có đội ngũ nhân viên giỏi Cơng ty cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với hải quan hạn chế giao nhận ngồi hành quan hải quan Giữ 58 mối liên hệ trực tiếp với quan hải quan để giải quyết, khắc phục cố xảy trình làm thủ tục hải quan Xây dựng hình ảnh Cơng ty uy tín, chất lượng với quan hải quan để tạo niềm tin điều kiện thuận lợi cho trình làm thủ tục hải quan 3.3 Các kiến nghị để hoàn thiện TTHQ hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý quản lý hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động nhận gia cơng hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, thủ tục hải quan hàng hóa gia cơng quy định bởi: Luật Hải quan năm 2014; Luật thuế xuất khẩu, nhập 2005; Luật quản lý thuế năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế năm 2014 Cùng với văn hướng dẫn như: Nghị định 187/2013/NĐCP ngày 20/11/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng q cảnh hàng hóa với nước ngồi; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm sốt hải quan; Thơng tư 38/2015/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 25/03/2015 quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Tuy nhiên, ngày đầu áp dụng hệ thống pháp luật Hải quan khơng phải tồn cơng chức Hải quan cộng đồng doanh nghiệp nắm hết tinh thần thay đổi thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Do đó, cơng 59 chức Hải quan doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vướng mắc thủ tục hải quan loại hình Cơ quan Hải quan cần tiếp tục tiếp thu phản hồi doanh nghiệp để giải đáp hoàn thiện hệ thống pháp luật mới, tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp giúp việc quản lý hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi ngày dễ dàng, thơng thống Cụ thể: - Thứ nhất, cần bổ sung mẫu biểu báo cáo báo cáo tốn tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập sản phẩm xuất cho báo cáo phải thể thông tin: Từng mã sản phẩm xuất sử dụng loại nguyên liệu với số lượng ngun liệu tiêu dùng cụ thể Khi đó, thơng quan mẫu biểu này, quan hải quan gián tiếp kiểm tra thông tin định mức sử dụng nguyên liệu mà không cần DN nộp báo cáo định mức Từ đó, quan hải quan kiểm tra số lượng nguyên liệu, vật tư nhập sử dụng cho sản phẩm gia công xuất có sở liệu quản lý rủi ro đối định mức sử dụng nguyên liệu sản phẩm gia công Mặt khác, cần thống mẫu biểu báo cáo toán theo đơn vị tính số lượng giá trị nguyên liệu, vật tư nhập sản phẩm xuất Bởi vì, thơng qua tiêu báo cáo số lượng quan hải quan đánh giá phân tích tình hình sử dụng ngun liệu nhập phục vụ cho hợp đồng gia công Thứ hai, cần thống 01 cách xác định tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư tỷ lệ hao hụt tính theo tỷ lệ % so với định mức thực tế sản xuất Vì theo cách phản ánh chất sản xuất tỷ lệ hao hụt lớn tổng lượng nguyên liệu cho sản xuất Khi DN quan hải quan dễ dàng cách xây dựng kiểm tra tiêu Đây tiêu quan trọng để đánh giá việc sử dụng nguyên liệu 60 mục đích quy định sản xuất sản phẩm gia cơng, nhằm ngăn ngừa tình trạng gian lận định mức sử dụng nguyên liệu tỷ lệ hao hụt để trốn thuế thực hợp đồng gia cơng 3.3.2 Hồn thiện nâng cao hiệu áp dụng quản lí rủi ro thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước Luật Hải quan 2014 quy định thực thủ tục hải quan chủ yếu phương pháp điện tử Với phương pháp này, quan Hải quan hạn chế đến mức thấp can thiệp hành vào hoạt động xuất nhập nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn chân chính, tự nguyện tn thủ pháp luật, góp phần làm giảm chi phí, nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việc áp dụng phương pháp quản lý rủi ro (QLRR) coi lựa chọn khơng thể thiếu, giúp quản lý cách có trọng điểm, thủ tục thơng quan hàng hóa thuận tiện nhanh chóng QLRR nội dung quan trọng, khó từ nhận thức đến cách thức triển khai thực hiện, nhiệm vụ vừa tạo thuận lợi, thông thoáng, vừa phải quản lý chặt chẽ với tư tạo thuận lợi hóa thương mại cải thiện tuân thủ Qua việc xác định đối tượng rủi ro cao, tập trung nguồn lực để quản lý, giảm bớt áp lực công việc, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật Hải quan Nó trở thành điều kiện cho việc triển khai thực phát triển đại hóa ngành Hải quan, làm giảm thiểu thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển Vì vậy, cần phải hồn thiện hệ thống QLRR tổ chức tập huấn QLRR cho cán làm công tác QLRR Chi cục; xây dựng hồ sơ doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ rủi 61 ro cấp Tổng cục, cấp Cục; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm QLRR để áp dụng thống cho thủ tục hải quan điện tử thủ tục hải quan truyền thống Bên cạnh đó: Thứ nhất, phải xây dựng tiêu chí QLRR cho đánh giá rủi ro khoa học hiệu hơn, với việc ứng dụng tối đa công cụ CNTT việc hỗ trợ áp dụng QLRR Để QLRR hỗ trợ tốt cho trình thơng quan hàng hóa, phải áp dụng QLRR tồn quy trình Bên cạnh đó, tất đơn vị, cơng chức bên có liên quan cần tham gia vào trình QLRR Cơ quan Hải quan doanh nghiệp cần phải thỏa thuận để xác lập tiêu chí quản lý loại hàng hóa cho hợp lý Chuẩn hóa việc đánh giá doanh nghiệp thơng qua q trình chấp hành pháp luật, chưa có chuyển đổi từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập, đổi mã số doanh nghiệp, đổi tên Cơng ty,… Có chế tài cụ thể, nhiều trường hợp mang tính bắt buộc doanh nghiệp cố tình khơng hợp tác công tác thu thập thông tin phục vụ QLRR Có quy chế rõ ràng quản lý, khai thác sử dụng phần mềm QLRR nói riêng phần mềm nghiệp vụ khác nói chung Thứ hai, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan ngày tăng, khối lượng công việc nhiều nên Chi cục phải triển khai mạng cải tiến thủ tục hải quan áp dụng chương trình quản lý hàng đầu tư gia cơng máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức Hải quan cho doanh nghiệp tra cứu hợp đồng gia công Đồng thời, phải đẩy mạnh ứng dụng công tác tin học làm thủ tục hải quan quản lý tờ khai máy tính, sử dụng phần mềm kế toán xuất nhập khẩu, phần mềm quản lý hàng gia công… Hệ thống sở liệu truyền dẫn liên thơng với mạng máy tính Cục Hải 62 quan Hải Phòng, đảm bảo chất lượng số liệu truyền nhận theo nhiều tiêu thức khác nhau, đáp ứng cho việc làm thủ tục hải quan nhanh chóng xác Thứ ba, tăng kim ngạch hàng hóa gia cơng sử dụng hình thức khai điện tử 3.3.3 Một số kiến nghị khác - Tập trung đào tạo chuyên nghiệp chuyên sâu kế toán kiểm tốn cho đội ngũ cơng chức hải quan làm cơng tác giám sát quản lý Từ đó, giúp cho công chức hải quan kiểm tra sổ sách kế tốn DN có kết nhanh chóng, xác nâng cao tính chuyên nghiệp kiểm tra - Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sau thông quan DN nhận gia cơng hàng hóa cho thương nhân nước ngồi Cơng đoạn u cầu đội ngũ cơng chức hải quan chun nghiệp, có kiến thức chuyên sâu kế toán, kiểm toán kinh nghiệm kiểm tra sổ sách kế toán DN - Xây dựng hệ thống thông tin DN gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngồi Thơng tin DN phải thể thông tin tư cách pháp nhân, trình hoạt động hợp đồng gia công DN, mặt hàng gia công, đối tác nước ngồi đặt gia cơng, giá trị hợp đồng gia cơng mà DN thực hiện, tình hình chấp hành pháp luật DN.Trong quản lý nhà nước hải quan loại hình hàng hóa này, thơng tin DN giúp cho nhà quản lý định nhanh chóng, dễ dàng Hệ thống thơng tin củng cố sở liệu tốt để ngành Hải quan khai thác có biện pháp quản lý DN tốt 63 KẾT LUẬN Việt Nam hội nhập kinh tế giới ngày sâu rộng Việc Việt Nam trở thành thành viên tổ chức kinh tế giới đặt thách thức không nhỏ kinh tế nước ta Hoạt động XNK ngày diễn mạnh mẽ, hoạt động đầu tư vào Việt Nam nước ngồi ngày có nhiều hình thức phong phú Trong đó, loại hình nhận gia cơng hàng hóa cho thương nhân nước ngồi phát triển mạnh Việt Nam loại hình tận dụng nhiều lợi doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động diễn phức tạp, có mn hình vạn trạng hình thức gian lận liên quan đến loại hình Do đó, đòi hỏi quan quản lý nói chung quan Hải quan nói riêng phải có chế sách phù hợp, thủ tục hải quan phải đơn giản, khoa học, công tác kiểm tra giám sát phải hợp lý để quản lý tốt loại hình Sau thời gian tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH SX TM Hương Linh, em nêu thực tế 64 công tác thực thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi luận văn Những ý kiến em đưa chưa sát với thực tế chưa có kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động Hải quan, em hy vọng làm rõ thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn quy phạm Pháp luật Báo cáo tài Cơng ty TNHH SXTM Hương Linh giai đoạn 20142017 Bộ Tài (2014), “Thơng tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 Bộ Tài quy định thủ tục hải quan hàng hóa gia cơng với thương nhân nước ngồi” Bộ Tài Chính (2015), “Thông tư 38/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” Bộ Tài chính, “Cơng văn số 1171/TCHQ-GSQL việc thủ tục hải quan hàng hóa GC, SXXK, DNCX 65 Bộ Tài chính, “Cơng văn số 18195/BTC-TCHQ việc hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư số 38/TT-BTC” Bộ Tài chính, “Cơng văn số 2733/TCHQ-GSQL việc hướng dẫn thực số nội dung Thông tư 38/TT-BTC” Cơng ước Kyoto sửa đổi Chính phủ (2013), “Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công cảnh hàng hóa với nước ngồi” Chính phủ (2015), “Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan” 10 Quốc hội (2014), “Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014” 11 Quốc hội 2005, “Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày14/06/2005” II Tài liệu Internet Tạp chí tài chính: www.Tapchitaichinh.vn Trang thông tin điện tử Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn III Tài liệu khác Giáo trình Hải quan bản, NXB Tài Chính Giáo trình Kiểm tra giám sát Hải quan hàng hóa XNK thương mại, NXB Tài Chính 67 PHỤ LỤC Phụ lục NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Hiền Khóa: CQ52 Lớp: 05.01 Đề tài: “ Thực thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Cơng ty TNHH SX TM Hương Linh” Nội dung nhận xét: Về tinh thần, thái độ thực tập sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm Về kiến thức chuyên môn Người nhận xét Phụ lục NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ KIM OANH Nhận xét trình thực tập, tốt nghiệp sinh viên: Nguyễn Thị Hiền Khóa: CQ52 Lớp 05.01 Đề tài: “Thực thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Công ty TNHH SXTM Hương Linh” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Về chất lượng, nội dung luận văn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày…tháng…năm 2018 -Điểm: Bằng số -Bằng chữ Người nhận xét (ký tên) Phụ lục NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập, tốt nghiệp sinh viên: Nguyễn Thị Hiền Khóa: CQ52 Lớp 05.01 Đề tài: “Thực thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Cơng ty TNHH SX TM Hương Linh” Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày…tháng…năm 2018 -Điểm: Bằng số -Bằng chữ Người nhận xét (ký tên)   ... quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân nước ngồi Cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Linh Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác thực thủ tục hải quan hàng hóa nhận gia cơng cho thương nhân. .. quan Hải quan thực thủ tục xuất chỗ thủ tục xuất hàng hóa thương mại Cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập chỗ theo dõi tờ khai hàng hóa xuất chỗ hoàn thành thủ tục hải quan để thực thủ tục hải quan. .. HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HĨA NHẬN GIA CƠNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGỒI TẠI CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG LINH 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh 2.1.1 Quá
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 THỰC HIỆN THỦ tục hải QUAN đối với HÀNG hóa NHẬN GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN nước NGOÀI tại CÔNG TY TNHH sản XUẤT THƯƠNG mại HƯƠNG LINH , 80 THỰC HIỆN THỦ tục hải QUAN đối với HÀNG hóa NHẬN GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN nước NGOÀI tại CÔNG TY TNHH sản XUẤT THƯƠNG mại HƯƠNG LINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn