74 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ sản PHẨM của CÔNG TY sản XUẤT và THƯƠNG mại VMIX VIỆT NAM

81 1 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  CHU THỊ HỒNG VÂN CQ52/31.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VMIX VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 31 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN XUÂN ĐIỀN Hà Nội - 2018 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu đề tài trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn (Ký ghi rõ họ tên) SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Thị trường vai trò thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Thị trường 1.1.2 Quy luật thị trường 1.1.2.1 Quy luật giá trị 1.1.2.2 Quy luật cung cầu giá 1.1.2.3 Quy luật cạnh tranh 1.1.2.4 Quy luật lưu thông tiền tệ 1.1.3 Vai trò thị trường 1.1.3.1 Thị trường yếu tố định sống hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3.2 Thị trường điều tiết sản xuất lưu thơng hàng hố 1.1.3.3 Thị trường phản ánh lực doanh nghiệp .7 1.2 Phát triển thị trường 1.2.1 Khái niệm phát triển thị trường 1.2.2 Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường 1.2.2.1 Nghiên cứu thị trường 1.2.2.2 Xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp 10 12.2.3 Tổ chức phát triển mạng lưới bán hàng 13 1.2.2.4 Tổ chức thực điều khiển hoạt động tiêu thụ 14 SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.2.3 Nội dung phát triển thị trường 15 1.2.3.1 Phát triển theo chiều sâu 16 1.2.3.2 Phát triển theo chiều rộng 16 1.2.3.3 Phát triển hợp 17 1.2.3.4 Phát triển sản phẩm 18 1.2.3.5 Phát triển khách hàng 18 1.2.3.6 Phát triển theo phạm vi địa lý 18 1.2.3.7 Đa dạng hóa kinh doanh 19 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 19 1.3.1 Nhân tố khách quan 19 1.3.2 Nhân tố chủ quan .21 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VMIX VIỆT NAM 23 2.1 Tổng quan công ty tnhh sản xuất thương mại vmix việt nam .23 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty .23 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty 23 2.1.3 Giới thiệu ngành nghề kinh doanh Công ty 24 2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vmix Việt Nam 25 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty 26 2.1.5.1.Mơ hình tổ chức máy quản lý Công ty 26 2.1.5.2 Chức phận 26 2.1.5.3 Lao động điều kiện lao động .28 2.1.6 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Vmix Việt Nam .29 2.1.6.1 Nguyên vật liệu 29 SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.6.2 Cơng nghệ, sở vật chất trang thiết bị 29 2.1.6.3 Sản phẩm vật liệu chống thấm Công ty Vmix Việt Nam 31 2.1.7 Thị trường, khách hàng .32 2.1.8 Quy mô thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty 38 Biểu đồ thể doanh thu khu vực 39 2.2 Một số tiêu kinh doanh 40 2.3 Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty tnhh sản xuất thương mại vmix việt nam 43 2.3.1 Công tác nghiên cứu thị trường 43 2.3.2 Xây dựng chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm theo 45 chiều rộng 45 2.3.3 Xây dựng chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chiều sâu 47 2.3.4 Xây dựng chiến lược phát triển hợp 48 2.3.5 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm 48 2.3.6 Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng 50 2.3.7 Xây dựng chiến lược phát triển theo phạm vi địa lý 50 2.3.8 Xây dựng chiến lược đa dạng hóa kinh doanh 51 2.4 Đánh giá kết hoạt động tiêu thụ phát triển thị trường 51 2.4.1 Thành công 51 2.4.2 Hạn chế tồn 53 2.5 Nguyên nhân gây hạn chế 54 2.5.1 Nguyên nhân chủ quan 54 2.5.2 Nguyên nhân khách quan: 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẦM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG 56 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 56 CỦA VMIX VIỆT NAM .56 SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.1 Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ .56 3.1.1 Dự báo thị trường 56 3.1.2 Kế hoạch nhiệm vụ công ty 57 3.1.3 Đánh giá vai trò hoạt động phát triển thị trường công ty .57 3.1.4 Những lợi ích đem lại tham gia hoạt động phát triển thị trường công ty .58 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty tnhh sản xuất thương mại vmix việt nam 59 3.2.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm vật liệu chống thấm 59 3.2.2 Định hướng phát triển sản phẩm 60 3.2.3 Biện pháp tổ chức tiêu thụ sản phẩm 62 3.2.3.1 Quảng cáo 64 3.2.3.2 Phát triển Marketing online .64 3.2.3.3 Xúc tiến bán hàng 64 3.2.3.4 Dịch vụ khách hàng 65 3.2.3.5 Tổ chức điều tra, tiếp cận thị trường 65 3.2.4 Biện pháp hoàn thiện việc đào tạo tổ chức cán kinh doanh, nhân viên bán hàng 66 3.2.5 Biện pháp tổ chức quản lý điều hành kinh doanh .68 3.2.6 Củng cố trí quản lý chất lượng theo ISO 9001 69 3.3 Đề xuất kiến nghị .70 3.3.1 Đề xuất đối nhà nước 70 3.3.2 Đề xuất Công ty TNHH sản xuất thương mại Vmix Việt Nam .71 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức 26 Bảng 2.1: Cơ cấu lao động công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vmix Việt Nam 28 Sơ đồ 2.1: Phát đề xuất ghi nhận sáng kiến cải thiện .30 Bảng 2.2: Bảng doanh thu theo khu vực: 39 Bảng 2.3: Bảng cập nhật sản phẩm công ty: 49 Bảng 2.4: Bảng phân phối lượng khách hàng: 50 SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế sản xuất để phục vụ cho tiêu dùng Nếu sản phẩm sản xuất mà khơng tiêu thụ sản xuất trở thành lý để tồn tại, dù muốn hay không nhà kinh doanh từ sản xuất sản phẩm tính đến việc lập kế hoạch tiêu thụ xây dựng chiến lược phân phối sản phẩm mình, nhằm đảm bảo tính liên tục q trình sản xuất hiệu kinh doanh doanh nghiệp, tiến hành phương pháp chiến lược tiêu thụ cách linh động để doanh nghiệp thực hoạt động mở rộng thị trường có thị trường xuất Ứng với chế quản lý kinh tế, công tác tiêu thụ sản phẩm thực hình thức khác Hiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải đương đầu với cạnh tranh khốc liết thị trường Thị trường chiến trường thị trường chơi nên doanh nghiệp phải tìm lợi lợi dụng đối thủ cạnh tranh chơi để dành lấy thị phần thích hợp với khả tầm vóc thị trường Do để trì tồn tại, bảo vệ thành đạt việc theo đuổi mục tiêu lâu dài tương lai, doanh nghiệp phải tạo cho chỗ đứng vững thích hợp Tiêu thụ sản phẩm hoạt động quan trọng góp phần định sống đơn vị sản xuất kinh doanh Là doanh nghiệp chuyên sản xuất cung cấp dịch vụ thương mại vật liệu chống thấm, nhận thức vai trò cơng tác tiêu thụ tính cấp thiết hoạt động này, sau thời gian thực tập công ty, chọn đề tài “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty sản xuất SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thương mại Vmix Việt Nam” để làm báo cáo chuyên đề Mục tiêu nghiên cứu Trên sở tìm hiểu chức quan trọng hiểu biết việc nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty Nghiên cứu vừa đánh giá tình hình phát triển thị trường công ty, ưu điểm hạn chế cơng ty, từ đưa giải pháp cho công ty Nghiên cứu đề tài giúp có nhìn rõ rang thực tế phát triển thị trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vmix Việt Nam Phạm vi nghiên cứu đề tài là: Hoạt động phát triển thị trường công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vmix Việt Nam, thực trạng việc phát triển thị trường công ty, quan điểm giải pháp Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực dựa việc áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp dẫn chiếu , thống kê , vấn … Từ phân tích đánh giá cơng tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty Kết cấu đề tài Đề tài nghiên cứu bao gồm phần mở đầu, kết luận chương sau: Chương 1: Thị trường hoạt động phát triển thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường công ty Vmix Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường công ty Vmix Việt Nam Trước đề tài lớn sâu rộng, đòi hỏi kiến thức tổng hợp, SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài có nhiều mặt hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong góp ý thầy giáo, bạn sinh viên cán công ty Vmix Việt Nam để chun đề hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn cán bộ, công nhân viên công ty Vmix giúp thực đề tài Và đặc biệt xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Xuân Điền tận tình giúp đỡ tơi thực hồn thành báo cáo SV: Chu Thị Hồng Vân Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài năm tới Nhưng cần mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu phân loại theo nhóm khách hàng có nhu cầu loại sản phẩm công ty theo tiêu thức khác nhóm khách hàng mua với số lượng lớn, thường xuyên , theo giá trị đơn đặt hàng hàng năm … Nghiên cứu chu kỳ sống sản phẩm Khi tung sản phẩm thị trường người sản xuất muốn sản phẩm người tiêu dùng chấp nhận tiêu dùng rộng rãi Nhưng khơng có sản phẩm tồn mà có chu kỳ sống, đến lúc khơng người tiêu dùng chấp nhận Vậy ta hiểu chu kỳ sống sản phẩm thị trường khoảng thời gian từ tung thị trường để bán cho khách hàng khơng mua Thơng thường sản phẩm trải qua giai đoạn (4 pha) chu kỳ sống thị trường định theo doanh số lợi nhuận Công ty phải hiểu biết phân tích tỷ mỉ giai đoạn tong chu kỳ sống nhằm chủ động lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ biện pháp kèm theo tương ứng với pha chu kỳ sống Điều giúp việc kéo dài khai thác tốt pha có nhiều lợi thế, tiên đoán cách nhậy bén để chủ động rút lui khỏi thị trườngkhi sản phẩm bước vào giai đoạn suy tàn 3.2.3 Biện pháp tổ chức tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm nói cách khác phân phối sản phẩm công ty thị trường phải để phân phối nhiều sản phẩm nhất, tạo lợi nhuận cao chiếm lĩnh nhiều thị trường Điều thực hệ thống phân phối tổ chức hoàn chỉnh Cần phải đặt mục tiêu hệ thống phân phối đạt tiêu số lượng doanh thu Doanh thu phải đặt bán sản phẩm, khu vực giai đoạn Doanh thu phải tối ưu hoá cho loại sản phẩm, cho loại SV: Chu Thị Hồng Vân 60 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khách hàng Hệ thống phân phối sản phẩm công ty Vmix có hình thức sau: + Bán lẻ qua cửa hàng, đại lý + Bán hàng cho công ty, đơn vị đặt hàng + Bán hàng thông qua mạng internet: website, trang mạng xã hội, trang giao hàng online,… Tuy nhiên năm qua hệ thống phân phối sản phẩm công ty bao gồm cửa hàng chưa phát huy hết khả việc tiêu thụ sản phẩm công ty Để hệ thống bán hàng cơng ty cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường cần phải thực số biện pháp sau : - Nghiên cứu khách hàng, xác định thị trường để có sách bán hàng hợp lý - Củng cố mạng lưới bán hàng có: Cơng ty cần nâng cáp cửa hàng, điểm bán hàng quầy hàng trog cửa hàng nhằm thu hút ý khách hàng đến với cửa hàng, tăng số lượt khách vào cửa hàng, tăng hội bán hàng Công ty cần xây dựng phương án đầu tư vốn cho cửa hàng có mở thêm số hàng - Công ty cần phát triển thêm đại lý mới, đại lý thuộc khơng thuộc cơng ty có ưu điểm giảm bớt đầu tư ban đầu giúp mở rộng thị trường địa bàn công ty chưa xác định chắn tiềm thị trường Một ưu điểm khác tạo điều kiện khách hàng so sánh giá chất lượng hàng công ty hãng nước khác 3.2.3.1 Quảng cáo Sản xuất hàng hoá ngày phát triển, tiến khao học kỹ thuật ngày nhanh, nhu cầu sử dụng người tiêu dùng cần đa dạng quảng cáo SV: Chu Thị Hồng Vân 61 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài trở nên quan trọng Do công ty cần quan tâm đến việc quảng cáo sản phẩm cách tạo ấn tượng cho khách hàng tên công ty sản phẩm Công ty phải thực quảng cáo thông qua cửa hàng chi nhánh công ty, việc phục vụ tốt khách hàng làm cho họ hài lòng họ giới thiệu cho bạn bè họ đến với cửa hàng công ty, công tác cần coi trọng Các cửa hàng nơi gợi mở nhu cầu cho khách hàng thông qua việc giới thiệu sản phẩm Để công tác quảng cáo thực tốt công ty cần phải thực yêu cầu như: thơng tin phải hợp lý, đảm bảo tính pháp lý tính nghệ thuật, cơng ty phải sử dụng kiến thức marketing công tác quảng cáo 3.2.3.2 Phát triển Marketing online Với thời đại công nghệ 4.0 để tiêu thụ sản phẩm khơng thể bỏ qua công cụ marketing online Công ty tập trung tiến hành quảng bá sản phẩm thông qua website, trang thương mại điện tử lớn,… Đây đường đưa sản phẩm tới với người tiêu dùng đại nhanh chóng thuận tiện 3.2.3.3 Xúc tiến bán hàng Công ty thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng, qua cơng ty cần có nội dung gợi ý để khách hàng nói ưu nhược điểm sản phẩm, vướng mắc trình mua bán, thiếu sót quan hệ mua bán công ty sản phẩm nhu cầu thời gian tới Đối với khách hàng mua với số lượng lớn phục vụ cho cơng trình dự án, bán hàng thường cần thường xuyên áp dụng giá chào hàng thời gian Cơng ty cần phải có sách giá mềm dẻo linh hoạt, giá phải hợp lý với nhu cầu khả đối tượng khách hàng Khơng ngừng hồn thiện phương thức tốn, đơn giản hoá thủ tục toán, tạo thuận lợi cho khách hàng khâu toán mua SV: Chu Thị Hồng Vân 62 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hàng 3.2.3.4 Dịch vụ khách hàng Công ty phải tham gia hội trợ triển lãm để quảng cáo sản phẩm mình, bán hàng nắm bắt nhu cầu khách hàng nhận biết ưu nhược điểm mặt hàng để rút kinh nghiệm Ln đưa sách hậu quan tâm khách hàng 3.2.3.5 Tổ chức điều tra, tiếp cận thị trường Thăm dò thu thập thơng tin dòng máu ni dưỡng cơng ty, tạo khả thoả mãn nhu cầu cụ thể khách hàng tiềm tàng có, đồng thời ln ln nắm bắt dự phát triển chiều hướng thị trường Thu thập thông tin cần phải xem phận tách rời chiến lược cơng ty người cơng ty có vai trò quan trọng phải thực Khơng có thông tin coi nhỏ ý nghĩa Sự rắc rối thị trường giải từ kết hợp vô số thơng tin đơn lẻ thành tranh khái khốt Thu thập thông tin đặc biệt thiết thực tiếp xúc ban đầu tiến hành với người trở thành khách mua Đội ngũ bán hàng nguồn chủ yếu thông tin xác thực từ bên liên quan đặc biết tới hoạt động đối thủ chiều hướng thị trường Việc cung cấp cho người quản lý thông tin thực tế tiến triển nên xem chức cần xác định cẩn thận rõ ràng độ ngũ bán hàng Việc thu thập thông tin phân tích sau tạo cho cơng ty tiềm dồi dào, dẫn tới cải tiến sản phẩm, tính hiệu cao sản xuất chiến lược thị trường tương lai xác 3.2.4 Biện pháp hoàn thiện việc đào tạo tổ chức cán kinh doanh, nhân viên bán hàng Trong kinh tế không ngừng đổi việc thích nghi SV: Chu Thị Hồng Vân 63 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài với đổi biết chủ động sáng toạ kinh doanh, bán hàng khối lượng lớn để đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp,đòi hỏi cán cơng nhân viên phải có cố gắng lớn, người phải tự vươn lên, tự trau dồi để chiến thắng đối thủ cạnh tranh Người bán hàng giữ vai trò quan trọng, họ người tác động trực tiếp đến định mua hàng khách hàng, họ người biết gợi mở nhu cầu, dẫn dắt khách hàng từ chỗ khơng có nhu cầu đến chỗ có nhu cầu, từ chỗ có nhu cầu đến chỗ có nhu cầu nhiều, từ lưỡng lự mua đến dứt khoát mua Muốn cơng ty cần đào tạo và tìm kiếm người bán hàng giỏi Đồng thời công ty phải mở lớp marketing bán hàng cho cán công nhân viên bán hàng đạt hiệu cơng tác cao Bên cạnh cơng ty phải khơng ngừng củng cố nâng cao trình độ nghiệp vụ cán công nhân viên biện pháp cụ thể : đào tạo chỗ, gửi học, tiếp nhận cán đào tạo có lực thật nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe kinh tế thị trường tốc độ khoa học kỹ thuật Cán lãnh đạo cần phát huy hết lực mình, phải biết chủ động sáng tạo việc định … Công ty phải thường xuyên cử cán uọc lớp quản trị kinh doanh để nâng cao trình độ chun mơn Song song với việc đào tạo thời gian dài, cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nhắn ngày (thường từ 1-3 tháng) để cập nhật kiến thức mới, kỹ thuật cho cấn bộ, công nhân công ty để nâng cao tay nghề chuyên môn nghiệp vụ Khi tập huấn nên mời chuyên gia nước giới thiệu kinh nghiệm, công nghệ giới cho cán bộ, công nhân viên công ty Đối với lãnh đạo thiếu lực, khơng thích ứng với thay đổi thị trường làm cho công việc kinh doanh bị ách tắc, trì trệ, cần phải SV: Chu Thị Hồng Vân 64 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chuyển đổi cơng việc cho thích hợp Chấm dứt tượng ngồi chỗ trông chờ khách hàng đến mua, phải thực nơi có nhu cầu có hàng, có người tới đến tổ chức bán hàng Trong cơng ty phải có chế độ giấc làm việc nghiêm chỉnh, phải có tinh thần nghiêm túc công tác phải bồi dưỡng vật chất công nhân viên làm hao hụt tổn thất hàng hố cơng ty Ngồi việc đào tạo kỹ thuật tiếp thị tiêu thụ, hiểu biết đầy đủ sản phẩm cho nhân viên kinh doanh điều tối quan trọng Vì thực thành cơng nhờ tai mắt công ty Thông qua đội ngũ bán hàng cơng ty thực thành cơng chiến lược tiêu thụ trao đổi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để từ nắm bắt nhu cầu họ thoả mãn nhu cầu cách tốt Trong công tác cán bộ, tuyển người vào làm việc cơng ty, cần có chế độ thi tuyển khách quan chặt chẽ Tuyển người có đủ trình độ việc làm, thành thạo ngoại ngữ, biết sử dụng kỹ thuật chuyên môn đại, nhậy bén động kinh doanh Mời chuyên gia giỏi hãng nước ngồi làm cố vấn, hợp đồng ngắn hạn từ – tháng từ – năm Có thể ký hợp đồng tài trợ cho trường đại học để sau tuyển nhứnginh viên xuất sắc làm việc cho công ty sau trường Mặt khác, công ty phải chăm lo đến đời sống cán bộ, công nhân viên, tạo việc làm ổn định cho họ có lương thưởng xứng đáng để họ yên tâm làm việc cho lợi ích cơng ty lợi ích cá nhân họ Con người nhân tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh,do doanh nghiệp biết đầu tư phát triển nguồn nhân lực cách hợp lý mang lại hiệu kinh doanh cao 3.2.5 Biện pháp tổ chức quản lý điều hành kinh doanh Trong kinh tế nay, , cạnh tranh diễn liệt gay SV: Chu Thị Hồng Vân 65 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài gắt, tìm kiếm bạn hàng tin cậy điều cần thiết khó khăn, việc kết hợp bán hàng quản lý vấn đề đặt hàng đầu Vậy khơng có thay đổi phương thức đường lối đạo kinh doanh khó đứng vững kinh doanh khó đem lại lơi nhuận cho công ty Do vậy, công ty tiến hàng xắp xếp lại mạng lưới kinh doanh, cán phòng ban cơng ty làm việc nâng cao chun mơn hố hiểu biết lẫn phòng ban, đơn vị cửa hàng tồn cơng ty Thực chế độ khoán bán hàng nhằm tăng cường trách nhiệm người bán hoạt động công ty, phát huy hết lực sở trường họ Công ty cần chấn chỉnh phận tiếp thị, kinh doanh, cần có đội ngũ chuyên gia giỏi để nghiên cứu thị trường nước quốc tế để đưa định đắn việc thu mua hàng hoá Tăng cường đổi trang thiết bị phục vụ kinh doanh cửa hàng nhằm thu hút thêm khách hàng đẩy mạnh tốc độ trình mua bán hàng hoá Bộ phận kỹ thuật nhậy bén linh hoạt việc vận dụng máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất sản phẩm truyền thống sản phẩm Đảm bảo hoạt động đặn máy móc, thiết bị dây truyền để trì sản xuất cung ứng sản phẩm cho thị trường kịp thời yêu cầu SV: Chu Thị Hồng Vân 66 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.6 Củng cố trí quản lý chất lượng theo ISO 9001 Để trì ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khách hàng thực chiến lược phát triển thị trường lâu dài công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Nhưng để hoạt động thành cơng việc thực phải dựa ý thức tự giác, tinh thần làm chủ trách nhiệm người, phận cấp cơng ty, cơng ty đòi hỏi người phải tuân thủ sách chất lượng đặc biệt trách nhiệm trưởng phòng quản lý chất lượng sản phẩm: Phải nắm vững thể chế, chế độ nhà nước công tác quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý mơi trường, an tồn lao động, nghiên cứu đề biện pháp tuân thủ quy định Không ngừng học tập nghiên cứu nâng cao kiến thức chất lượng công ty sản xuất Hoạch định chiến lược đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty trước mắt lâu dài Tham gia nghiên cứu nhu cầu thị trường, đề xuất mục tiêu chất lượng kế hoạch chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm công ty Tham gia giúp đại diện lãnh đạo chất lượng việc phối hợp hoạt động toàn hệ thống, kiểm tra giám sát hệ thống đó, kiến nghị hoạt động khắc phục phòng ngừa nhằm hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động hệ thống chất lượng Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức việc kiểm tra chất lượng khâu sản xuất công ty Tổ chức việc soạn thảo, theo dõi, đề nghị cập nhật, sửa đổi hướng đẫn kiểm tra thử nghiệm chất lượng sản phẩm Tổ chức việc quản lý, phân phối, lưu trữ toàn tài liệu, hồ sơ hệ SV: Chu Thị Hồng Vân 67 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thống chất lượng Nắm vững chức nhiệm vụ phòng, xây dựng chức trách nhiệm vụ cho thành viên phòng, quản lý điều hành tổ chức thực hiệnmọi nhiệm vụ khác mà phòng giao Tham gia tổ chức trực tiếp tham gia đợt đánh giá hệ thống chất lượng cơng ty đoưn vị ngồi cơng ty thực Ngoài để xem xét, đánh giá hiệu việc thực sách chất lượng, cơng ty phải đưa giải pháp khắc phục, phòng ngừa biện pháp thúc đẩy hệ thống chất lượng hoạt động có hiệu hơn: cơng ty trì đặn họp, xem xét lãnh đạo chất lượng theo quy định số lần năm Các thông tin sau đưa vào xem xét : - Hiệu hệ thống chất lượng - Thơng tin phản hồi từ phía khách hàng từ nguồn thông tin khác - Báo cáo kết đánh giá nội - Các vấn đề kỳ họp lần trước nêu để thực hiệu thay đổi hệ thốg chất lượng -Việc thực kế hoạch chất lượng đề ra, cấu tổ chức, nguồn lực, đào tạo - Chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty so với yêu cầu so với đối thủ cạnh tranh - Công ty cần đưa biện pháp khắc phục phòng ngừa không phù hợp 3.3 Đề xuất kiến nghị 3.3.1 Đề xuất đối nhà nước Việt Nam nước có kinh tế thị trường nằm quản lý điều tiết nhà nước, nên nhà nước đóng vai trò quan trọng việc phát triển SV: Chu Thị Hồng Vân 68 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài doanh nghiệp Để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Vmix Việt Nam nói riêng nhà nước cần tạo sân chơi lành mạnh, thực bình đẳng cho doanh nghiệp Riêng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH sản xuất thương mại Vmix tơi xin đưa số đề xuất với nhà nước sau: -Nhà nước cần nhanh chóng đưa biện pháp sách đồng việc quản lý chất lượng vật liệu chống thấm công ty thị trường -Nhà nước cần có sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu chống thấm cách cung cấp vốn bảo lãnh cho vay khoản vay trung dài hạn để doanh nghiệp có điều kiện đầu tư dài hạn, đầu tư trang thiết bị đại đáp ứng nhu cầu thị trường 3.3.2 Đề xuất Công ty TNHH sản xuất thương mại Vmix Việt Nam -Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm tất loại sản phẩm vật liệu chống thấm để khẳng định tính ưu việt sản phẩm khách hàng -Công ty cần đầu tư, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, tăng cường hợp tác với đối tác xây dựng, phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm -Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu dự báo thị trường, tăng cường hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng, tham gia hội chợ nước -Đầu tư trang thiết bị, công nghệ phát triển sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp thị trường -Công ty cần xây dựng số chương trình đào tạo, tập huấn cho nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh kỹ mềm kiến thức sản phẩm -Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển sản phẩm đến tận nơi cho khách hàng, tránh tình trạng để người tiêu dung phải chờ đợi SV: Chu Thị Hồng Vân 69 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhận hàng bị thiếu số lượng SV: Chu Thị Hồng Vân 70 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Thị trường môi trường doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh thực ý đồ tìm kiếm lợi nhuận Thị trường thu nhiều lợi nhuận có nhiều đối thủ tham gia Thị trường vật liệu chống thấm Việt Nam thị trường vơ tiềm Thời tiết mưa nhiều ẩm ướt nên nhu cầu sử dụng sản phẩm chống thấm cao Dù hoạt động công ty bước đầu tạo doanh thu tăng qua năm, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày mở rộng Công ty áp dụng tiến khoa học quản lý, cải tiến thay đổi trang thiết bị phù hợp với phát triển chung ngành vật liệu xây dựng Tuy nhiên, trình tổ chức tiêu thụ sản phẩm, cơng ty khơng tránh khỏi số khó khăn định Do để khác phục số khó khăn tơi đưa số biện pháp số phương hướng công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm theo hướng mở rộng thị trường tiêu thụ Mặc dù sinh viên đến thực tập công ty muốn thông qua ý kiến đóng góp luận văn để góp tiếng nói chung tham gia vào trình xây dựng phát triển cơng ty DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vmix Việt Nam năm 2016, 2017 Giáo trình Quản trị chiến lược Học viện Tài SV: Chu Thị Hồng Vân 71 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hồ sơ giới thiệu công ty Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vmix Việt Nam Trang web : http://tailieu.vn http://doc.edu.vn Hoàng Văn Hải (2010), Quản trị chiến lược, Nhà xuất đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Kinh tế PGS.TS Hoàng Văn Quỳnh, Th.S Cao Minh Tiến, Giáo trình Quản lý danh mục đầu tư, NXB Tài SV: Chu Thị Hồng Vân 72 Lớp: CQ52/31.01 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học:………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Thị Đức; Khóa CQ52; Lớp CQ52/02.04 Đề tài: " Giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc – Nghệ An " Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 20 -Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Thị Đức; Khóa CQ52; Lớp CQ52/02.04 Đề tài: " Giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc – Nghệ An " Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Đối tượng mục đích nghiên cứu .- Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu - Nội dung khoa học Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VMIX VIỆT NAM 2.1 Tổng quan công ty tnhh sản xuất thương mại vmix việt nam 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty  Tên công ty: Công ty TNHH... động phát triển thị trường công ty .58 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty tnhh sản xuất thương mại vmix việt nam 59 3.2.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu. .. 2.2 Một số tiêu kinh doanh 40 2.3 Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty tnhh sản xuất thương mại vmix việt nam 43 2.3.1 Công tác nghiên cứu thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 74 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ sản PHẨM của CÔNG TY sản XUẤT và THƯƠNG mại VMIX VIỆT NAM , 74 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ sản PHẨM của CÔNG TY sản XUẤT và THƯƠNG mại VMIX VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn