68 cơ CHẾ tự CHỦ tài CHÍNH tại NHÀ hát dân CA QUAN họ bắc NINH THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - Tác giả luận văn : Nguyễn Đương Ninh Lớp : CQ52/18.02 Báo cáo thực tập ĐỀ TÀI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành : Phân tích Chính sách tài Mã số : 18 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Nguyễn Trọng Hòa HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv LỜI MỞ ĐẦU Chương 1.1 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CĨ THU VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CÓ THU .4 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm đơn vị nghiệp cơng lập có thu 1.1.2 Phân loại đơn vị nghiệp công lập có thu 1.1.3 Hoạt động tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu .7 1.2 GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CĨ THU 10 1.2.1 Sự cần thiết việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài cho đơn vị nghiệp cơng lập có thu 10 1.2.2 Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu .11 1.3 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CÓ THU 14 1.3.1 Khái niệm chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu .14 1.3.2 Nguyên tắc thực quyền tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu 15 1.3.3 Vai trò chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu .15 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu 16 1.3.5 Các văn liên quan đến chế tự chủ tài .18 1.3.6 Đánh giá kết thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu 19 Chương 23 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ TỈNH BẮC NINH .23 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm tài 23 Trong đó: Tổng chi hoạt động chi từ nguồn ngân sách nguồn thu 25 2.1.3 Tình hình thực tiêu biên chế lao động trình thực chế tự chủ tài mơ hình quản lý tài nhà hát 26 Căn vào yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc khả tài đơn vị ,hằng năm Giám đốc NHDCQHBN xây dựng du cầu, cấu ,chức danh nghiệp vụ chuyên môn số lượng nhân lực cần thiết trình Giám đốc Sở (qua Phòng Tổ chức- Pháp chế) tổng hợp trình cấp có thẩm quyền định tiêu biên chế, hợp đồng lao động 68 khung biên chế tự chủ 26 2.2 THỰC TRẠNG THỰC THI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ TỈNH BẮC NINH .28 2.2.1 Thực trạng chế huy động tài 28 2.2 Thực trạng chế chi tài .34 2.2.3 Thực trạng hạch toán kế toán chế độ thực báo cáo toán thu, chi .39 2.2.4 Thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát .41 2.4 ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DCQHBN 42 2.4.1 Những kết đạt 42 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế 45 Chương 47 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DCQH BẮC NINH 47 3.1.1 Định hướng Nhà nước ta cải tiến chế quản lý tài ĐVSN cơng lập có thu 47 3.1.2 Những hội thách thức Nhà Hát DCQH Bắc thực chế tự chủ tài theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP 50 3.1.3 Mục tiêu, định hướng phát triển Nhà Hát DCQH Bắc NinhChính trị quốc gia Hồ Chí Minh 51 3.1.4 Phương hướng thực chế tự chủ tài Nhà Hát DCQH Bắc Ninh đến năm 2020 52 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHÀ HÁT DCQH BẮC NINH .53 3.2.1 Hồn thiện chế huy động nguồn tài 53 3.2.2 Hoàn thiện chế chi tài .55 3.2.3 Nâng cao lực, bồi dưỡng đạo đức cho cán quản lý tài 57 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TẠO ĐIỀU KIỆN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DCQH BẮC NINH 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐVDT : Đơn vị dự toán ĐVSN : Đơn vị nghiệp ĐVSNCL : Đơn vị nghiệp công lập NHDCQHBN : Nhà Hát ca quan họ Bắc Ninh NSNN : Ngân sách Nhà nước PTHĐSN : Phát triển hoạt động nghiệp QCCTNB : Quy chế chi tiêu nội TNTT : Thu nhập tăng thêm TSCĐ : Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Tên bảng Tổng hợp kinh phí NSNN giao thực tự chủ Trang 26 tài theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Bảng 2.2 Các đơn vị thuộc Nhà Hát 27 Bảng 2.3 Tình hình thực tiêu lao động 27 Bảng 2.4 Tổng hợp nguồn thu nghiệp thực tự chủ tài 32 Bảng 2.5 Tổng hợp nguồn thu từ hoạt động nghiệp 33 Bảng 2.6 Tổng hợp tốn kinh phí ngân sách tự chủ 37 Bảng 2.7 Tổng hợp kết chênh lệch thu lớn chi thực 39 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.8 Tổng hợp phân phối kết chênh lệch thu lớn chi 40 giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.9 Tổng hợp hệ số thu nhập tăng thêm giai đoạn 2011-2013 45 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Mơ hình quản lý tài Nhà Hát Trang 28 So sánh cấu nguồn thu từ hoạt động nghiệp 34 giai đoạn 2015-2017 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Cùng với trình đổi kinh tế từ chế kế hoạch hóa bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động nghiệp ngày phong phú đa dạng góp phần to lớn vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Bất kì hoạt động cần có nguồn tài nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu đảm bảo cho hoạt động tồn phát triển Trong điều kiện kinh tế thị trường, nguồn tài cho hoạt động nghiệp đa dạng, khơng bó hẹp phạm vi ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp mà hình thành q trình xã hội hố hoạt động nghiệp Vì vậy, chế sách Nhà nước hoạt động thời gian qua có thay đổi nhằm khuyến khích, động viên đơn vị nghiệp (ĐVSN) việc chủ động khai thác cách có hiệu nguồn lực từ sở vật chất, trang thiết bị nguồn nhân lực để cung cấp dịch vụ đa dạng, phong phú với chất lượng tốt nhất; đồng thời để Nhà nước có điều kiện tập trung chăm lo tốt cho đối tượng nghèo, thuộc diện sách, hỗ trợ cho vùng nơng thơn vùng nhiều khó khăn kinh tế Phù hợp với xu đó, Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh đơn vị nghiệp cơng lập (ĐVSNCL) có thu năm qua tích cực cải cách đổi chế quản lý theo hướng chế tự chủ tài chính, đem lại chuyển biến hoạt động quản lý Nhà Hát Tuy nhiên, trình triển khai thực chế tự chủ tài vấn đề tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến mục tiêu trình đổi năm tới Vì vậy, tơi chọn đề tài: "Cơ chế tự chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng giải pháp" làm đề tài nghiên cứu luận văn mong muốn đóng góp thiết thực cho việc hồn thiện chế tự chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh  Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận chế tự chủ tài ĐVSNCL có thu thực tiễn có liên quan đến chế tự chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh - Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chế tự chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh thời gian qua - Đề xuất số giải pháp để khắc phục hạn chế hồn thiện chế tự chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh thời gian tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu Là giải pháp hoàn thiện chế tự chủ nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh * Phạm vi nghiên cứu Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp chuyên ngành sử dụng trình nghiên cứu là: phân tích định tính qua số liệu thứ cấp, phương pháp thống kê, phương pháp đối chiếu - so sánh, phương pháp phân tích - tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, Số liệu phân tích thu thập từ số liệu duyệt toán Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh Kết cấu đề tài Nội dung luận văn bao gồm chương chính: Chương 1: Những vấn đề chung tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu Chương 2: Thực trạng thực thi chế tự chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh - Nhà Hát chưa chủ động thực công tác tự giám sát, kiểm tra mặt hoạt động nhằm khắc phục kịp thời sai sót q trình triển khai nhiệm vụ - Mặc dù hàng năm Sở VHTT Du lịch Tỉnh bước quan tâm đến công tác tập huấn chế, sách, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác chuyên môn tài thời gian kinh phí có hạn nên giải vấn đề vướng mắc, chưa tập trung chuyên sâu lĩnh vực có liên quan đến cơng tác quản lý tài chính, tài sản đầu tư xây dựng Từ kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DCQH BẮC NINH 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DCQH BẮC NINH 3.1.1 Định hướng Nhà nước ta cải tiến chế quản lý tài ĐVSN cơng lập có thu Trong thời gian qua, kết thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP cho thấy chủ trương mở rộng quyền tự chủ cho ĐVSNCL hướng thân 51 ĐVSNCL xã hội ủng hộ bên cạnh số hạn chế trình thực gặp nhiều vướng mắc cần giải Vì vậy, thời gian tới, cần tập trung vào số vấn đề sau: - Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động nghiệp, dịch vụ công Cùng với phát triển đời sống kinh tế - xã hội, Nhà nước cần chi tiêu cho lĩnh vực dịch vụ cơng y tế, giáo dục, văn hố dịch vụ xã hội khác Các đơn vị nghiệp tập trung thực cung cấp loại dịch vụ công mà cá nhân tổ chức thuộc khu vực tư không muốn đảm nhận - Sắp xếp đổi đơn vị nghiệp công theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đầy đủ cho ĐVSN với chế độ quản lý giám sát chặt chẽ; thay đổi phương thức đánh giá kết hoạt động; thực thống tiêu chí đánh giá quy trình đánh giá hiệu hoạt động lĩnh vực nghiệp cơng - Rà sốt, phân loại lại đơn vị nghiệp công để thiết kế chế cụ thể loại Trên sở đó, xây dựng ban hành chế, sách, lộ trình thực thích hợp nhằm đổi cơ chế tài chính, chế nhân lực, lao động khu vực nghiệp Trên sở đó, Bộ Tài xây dựng trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng năm 2015 thay Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Nghị định 16/2015/NĐ-CP điều chỉnh chế hoạt động, chế tài ĐVSNCL theo hướng tăng cường trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ mức cao 52 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Chính phủ bao gồm Chương 24 Điều, đó, có số điểm bật so với Nghị định 43/2006/NĐ-CP sau: + Việc phân loại đơn vị nghiệp công lập dựa mức độ tự chủ tài đơn vị chi thường xuyên chi đầu tư Theo đó, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định loại đơn vị nghiệp công lập: (i) đơn vị nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư, (ii) đơn vị nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên, (iii) đơn vị nghiệp công tự bảo đảm phần chi thường xuyên, (iv) đơn vị nghiệp công Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên + Việc tự chủ đơn vị thực nhiệm vụ, tổ chức máy, nhân tài nguyên tắc đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động nhiều mức độ tự chủ cao để khuyến khích đơn vị tăng thu, giảm dần bao cấp từ ngân sách Nhà nước, có bao cấp tiền lương tăng thêm để dần chuyển sang loại hình đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư + Để có bước phù hợp nhằm tạo điều kiện bước thực tính đủ giá dịch vụ nghiệp cơng vào chi phí, Nghị định dành mục quy định cụ thể giá, phí dịch vụ nghiệp cơng; đó, quy định rõ cách xác định giá dịch vụ nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước giá dịch vụ nghiệp cơng sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước Đồng thời, quy định lộ trình tính giá dịch vụ nghiệp công dịch vụ nghiệp cơng sử dụng kinh phí NSNN Quy định nhằm tạo điều kiện để bước tính đủ giá dịch vụ nghiệp cơng vào chi phí + Về quy định chuyển tiếp, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP có quy định chuyển hướng chưa ban hành sửa đổi Nghị định quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lĩnh vực, đơn vị 53 nghiệp công theo lĩnh vực tiếp tục thực chế tự chủ theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Nghị định hành tự chủ lĩnh vực 3.1.2 Những hội thách thức Nhà Hát DCQH Bắc thực chế tự chủ tài theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP 3.1.2.1 Cơ hội - Nâng cao tính tích cực, chủ động, động sáng tạo việc tổ chức thực nhiệm vụ trị Tỉnh Bộ giao - Thực mở rộng đa dạng hóa hình thức hoạt động biểu diễn , liên kết, cung cấp dịch vụ phù hợp, đa dạng hóa nguồn lực thực hoạt động nghiệp sở chức nhiệm vụ giao - Tổ chức xếp máy theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, chủ động quản lý nhân sự, nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn lao động - Chủ động quản lý tài tài sản, sở vật chất đơn vị, nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn nhân lực tài - Mở rộng hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm hợp tác với tổ chức, đơn vị khác lĩnh vực hoạt động biểu diễn - Phát triển nguồn thu sở nâng cao chất lượng số lượng hoạt động dịch vụ, tăng thu nhập, tăng phúc lợi khen thưởng cho đơn vị người lao động 3.1.2.2 Thách thức - Phải động sáng tạo hơn: để cung cấp sản phẩm dịch vụ công với chất lượng số lượng cao - Phải xây dựng quy trình quản lý hiệu quả: từ nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công Trước hết, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh phải xác định chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình; sau tiến hành xây dựng quy 54 trình quản lý hiệu nội đơn vị, đó, trọng tới cơng tác quản lý cán tài Hiện nay, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh chưa chủ động xây dựng chức năng, nhiệm vụ cách rõ ràng, cụ thể - Phải cung cấp hoạt động dịch vụ với chất lượng cao Việc chuyển đổi từ việc giao dự toán sang phương thức đặt hàng Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh đơn vị nghiệp với nhau, đòi hỏi đơn vị phải mở rộng đa dạng hóa hình thức dịch vụ, giảm khoản chi lãng phí tạo sản phẩm dịch vụ có chất lượng - Phải có chế chi trả lương thỏa đáng để đảm bảo ngày tốt thu nhập cho cán người lao động, thu hút người tài làm việc 3.1.3 Mục tiêu, định hướng phát triển Nhà Hát DCQH Bắc NinhChính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Về cơng tác văn hóa: Phát triển đơn vị thành trung tâm lưu giữ phát huy giá trị truyền thống Biểu diễn, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Quan Họ Bắc Ninh cho khán thính giả ngồi nước nhiều hình thức thể - Về cơng tác nghiên đào tạo: Tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sưu tầm bổ sung hát, hình thức biểu diễn hát Quan Họ sân khấu, đào tạo truyền dạy cho hệ diễn viên trẻ Nhà Hát, phối hợp truyền dạy làm nòng cốt cho phong trào ca hát Quan Họ địa phương - Về lĩnh vực: Kiện toàn tổ chức máy gọn nhẹ, khoa học phù hợp với việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài Mở rộng hoạt động quảng bá quốc tế với đối tác nước nhằm thu hút nguồn tài trợ từ bên để mở rộng hoạt động Nhà Hát Tăng cường việc đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho biểu diễn, học tập sinh hoạt cán văn nghệ sĩ 55 3.1.4 Phương hướng thực chế tự chủ tài Nhà Hát DCQH Bắc Ninh đến năm 2020 Xuất phát từ mục tiêu, định hướng bảo tồn phát triển loại hình biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống, đặc biệt thực cam kết với Unesco, để đảm bảo hiệu chất lượng cho việc bảo tồn phát huy DCQH Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, luận văn đưa số phương hướng thực chế tự chủ tài Nhà Hát DCQH Bắc Ninh đến năm 2020 sau: - Cơ chế quản lý tài Nhà Hát DCQH Bắc Ninh phải thống theo quan điểm, sách Đảng Nhà nước Đây quan điểm xun suốt q trình thực hồn thiện, đổi chế quản lý tài - Việc lập dự toán thu chi tảng kế hoạch tài Để đảm bảo đổi cơng tác quản lý tài chính, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần trọng đến công tác lập kế hoạch tài Đây khâu quan trọng định tồn trình hoạt động đơn vị Việc lập kế hoạch tài chi tiết giúp cho cơng tác tổ chức Nhà Hát DCQH Bắc Ninh thực thuận lợi, chủ động hoạt động tài chính, hạn chế thay đổi bất thường - Cơ chế tự chủ tài phải tạo điều kiện tăng cường nguồn lực tài cho Nhà hát: mở rộng khai thác nguồn thu từ hoạt động Biểu diễn, quảng bá tăng cường xã hội hóa nguồn lực tài phục vụ cho hoạt động nghiệp, từ giảm dần gánh nặng NSNN - Cơ chế tự chủ tài phải tạo điều kiện phát huy tính tự chủ tài cho Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần chủ động việc định vần đề tài q trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng thời thực chế độ thông tin báo cáo định kỳ đầy đủ với quan quản lý Nhà nước Việc thu, chi phải định thủ trưởng đơn vị nguyên tắc 56 pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển ngành, đảm bảo tính hiệu trình triển khai - Cơ chế tự chủ tài phải đảm bảo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Nhà nước Nhà hát Trước hết phải đảm bảo công tác tự kiểm tra, giám sát nội Nhà Hát Sau đảm bảo tăng cường kiểm tra, giám sát quan quản lý Nhà nước Sở VHTT DL tỉnh, Kho bạc tỉnh, quan thuế nơi giao dịch, Sở Tài chính,… Việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh sai sót, tháo gỡ vướng mắc trình triển khai nguyên tắc đảm bảo tính định hướng, tính mục tiêu, tính hợp pháp hoạt động đơn vị, góp phần thực mục tiêu, định hướng phát triển chung Nhà Hát - Việc triển khai chế tự chủ tài Nhà Hát DCQH Bắc Ninh phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế vị trí địa lý, chức năng, nhiệm vụ giao, tiềm lực sẵn có Nhà Hát DCQH Bắc Ninh để từ có thay đổi linh hoạt 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHÀ HÁT DCQH BẮC NINH 3.2.1 Hoàn thiện chế huy động nguồn tài Căn vào định hướng phát triển chung Nhà Hát năm tới, nguồn lực tài yếu tố quan trọng để trì phát triển nghiệp văn hóa Nhà Hát Nhằm mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng biểu diễn quảng bá, xây dựng sở hạ tầng, đại hóa sở vật chất, đầu tư trang thiết bị mới, công nghệ đại đồng bộ, Nhà Hát Dân Ca Quan Họ cần quan tâm đến xây dựng chiến lược nguồn tài chính, thực đa dạng hóa nguồn lực tài chính, hướng đến tính hiệu công phân bổ dụng nguồn lực này, cụ thể: 57 3.2.1.1 Đối với nguồn thu từ NSNN Hàng năm, Nhà nước tăng cường nguồn kinh phí cho Sở VHTT DL thơng qua chi Ngân Sách, sau giao cho Nhà hát Đây nguồn thu chủ yếu tổng thu hàng năm Nhà Hát Trong trình xây dựng kế hoạch ngân sách, vào văn hướng dẫn xây dựng dự tốn hàng năm Nhà Hát DCQH Bắc Ninh, Phòng Tài Chính Kế Hoạch tiến hành lập dự tốn NSNN sở chức năng, nhiệm vụ; hệ thống tiêu giao; chế độ, định mức hành Nhà nước; kết thu nghiệp chi hoạt động thường xuyên năm trước liền kề để làm lập dự toán thu chi năm kế hoạch 3.2.1.2 Đối với nguồn thu NSNN Nguồn thu NSNN nguồn thu đáng kể bổ sung cho nguồn ngân sách, huy động từ nguồn thu biểu diễn, cho thuê sở vật chất, thu liên kết đào tạo, xuất bản, thu khác,… - Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần thực liên kết với đòan nghệ thuật khác, Nhà Hát phục vụ biểu diễn nghệ thuật nhằm nâng cao hiệu biểu diễn trước công chúng mang lại nguồn thu từ hoạt động biểu diễn - Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần chủ động mở rộng hoạt động thu hút tài trợ từ doanh nghiệp lớn tỉnh với ưu đơn vị trực tiếp biểu diễn lưu giữu sắc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Dân ca quan họ cơng nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại sau nhã nhạc cung đình Huế, khơng gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên đợt với ca trù - Tận dụng nguồn viện trợ thông qua quan hệ hợp tác song phương, đa phương; ủng hộ tài trợ cá nhân, tổ chức nước ngồi thơng qua phương thức đưa đoàn biểu diễn nước ngồi 58 - Xây dựng chế độ khuyến khích thỏa đáng tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu cho việc tăng nguồn thu dịch vụ cho đơn vị Để thực tốt giải pháp trên, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần thực thể chế hóa quy chế khoản thu sử dụng khoản đóng góp ngồi thù lao biểu diễn Thực cơng khai hóa mức thù lao khoản đóng góp khác vào đầu năm điều chỉnh có tính đến yếu tố trượt giá, yếu tố chất lượng, chi phí đơn vị, khả đảm bảo ngân sách so với chi phí yếu tố khác (địa lý, yếu tố kinh tế - xã hội) Đối với công tác xuất bản, đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch xuất tổng thể năm hợp đồng đặt hàng Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cho loại sản phẩm âm nhạc Đồng thời, mở rộng hoạt động liên kết với đối tác cá nhân, tổ chức bên ngồi cơng tác xuất nhằm khai thác mở rộng nguồn thu cách có hiệu 3.2.2 Hồn thiện chế chi tài Trên sở chức năng, nhiệm vụ giao, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần thực hoàn thiện quy định định mức khoản chi tiêu sở quy định Nhà nước đặc thù Nhà Hát DCQH Bắc Ninh quy chế chi tiêu nội sở chất lượng, hiệu đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao thu nhập cho người lao động, tập trung vào nội dung sau: * Đối với chi thường xuyên: - Trên sở việc xây dựng tiêu chí đánh giá cơng việc, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh tiến hành rà soát xếp lại nhân dựa lực, trình độ chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức - Rà soát, thay chế độ, định mức chi lạc hậu, đồng thời cập nhật chế độ, định mức chi QCCTNB phù hợp với tình hình thực tế 59 phát sinh Nhà Hát, theo Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần tập trung vào số nội dung sau: + Tập trung nghiên cứu chế độ, sách chi cho người lao động sở vận dụng định mức hành Nhà nước đồng thời tạo cân thu nhập bình quân với mặt chung xã hội, sở cân đối cấu nhóm chi nguồn kinh phí giao + Tăng cường trách nhiệm quản lý điều hành thủ trưởng đơn vị nhằm đảm bảo nguồn vốn Nhà nước giao cho Nhà Hát DCQH Bắc Ninh sử dụng mục đích, có hiệu thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao + Việc xây dựng quy QCCTNB làm toán quản lý chi tiêu phạm vi nội đơn vị; để quan quản lý cấp trên, quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, quan tra, kiểm tra thực việc kiểm soát chi - Tăng cường sử dụng hợp đồng thuê khoán Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cung cấp dịch vụ vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp đồng thời hạn chế việc tuyển dụng nhân dịch vụ vệ sinh mơi trường, chăm sóc vườn hoa cảnh,… thực áp dụng mức khoán văn phòng phẩm, mực in, xăng xe,… + Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần quy định việc quản lý chặt chẽ việc chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập sử dụng quỹ, nguồn vốn tài sản Trong trình chi trả thu nhập tăng thêm trích lập quỹ, đơn vị cần tính toán cân việc tái đầu tư phát triển hoạt động nghiệp thông qua quỹ phát triển hoạt động nghiệp xác định rõ đối tượng, định mức chi cho người lao động đảm bảo cơng bằng, hợp lý nhằm khuyến khích động viên người lao động đóng góp vào phát triển chung đơn vị 60 - Hàng năm, thực việc tổng kết, đánh giá tình hình thực tự chủ tài chính, đồng thời xây dựng phương án thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định Nhà nước giai đoạn với quan cấp để có định hướng phát triển với đơn vị - Thực tốt chế độ thông tin, báo cáo hoạt động nghiệp đơn vị gửi quan quản lý theo định kỳ * Đối với chi không thường xuyên: Việc quản lý nhiệm vụ chi không thường xuyên phải đảm bảo tuân thủ theo quy định hành văn hướng dẫn Học viện ban hành Hàng năm, Nhà Hát DCQH Bắc Ninhchỉ thực nhiệm vụ chi theo kế hoạch Sở giao Đối với trường hợp đặc thù, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần phải có báo cáo Sở Tài Chính phê duyệt chủ trương, chế độ, định mức chi trước thực Cần có định hướng, sách đầu tư theo quy hoạch tổng thể, tránh đầu tư dàn trải, hiệu Mặt khác, việc sử dụng sở vật chất phải đảm bảo công phục vụ tối đa cho công tác biểu diễn, quảng bá văn hóa truyền thống Cuối năm, nhiệm vụ chi không thường xuyên chưa chi hết, đơn vị phải thực công tác đối chiếu với Kho bạc Nhà nước hoàn tất thủ tục báo cáo Sở VHTT DL để tổng hợp báo cáo đề nghị Bộ Tài xét chuyển theo quy định Để đảm bảo thực nhiệm vụ giao, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh cần đẩy nhanh tiến độ triển khai toán niên độ ngân sách năm, tránh số dư kinh phí tồn đọng chuyển sang năm sau 3.2.3 Nâng cao lực, bồi dưỡng đạo đức cho cán quản lý tài Để nâng cao lực quản lý tài chính, Nhà Hát DCQH Bắc Ninhcần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán kế hoạch tài quản lý sở vật chất, cụ thể: 61 - Tiếp tục kiện tồn đội ngũ làm cơng tác quản lý tài Sở VHTT DL Sắp xếp phân công cán phù hợp với khả trình độ chun mơn người theo vị trí chức năng, nhiệm vụ thực thi cơng việc Phát huy mạnh cán phân công công tác nhằm đạt hiệu cao - Cần thực chế tuyển dụng cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, khách quan dựa tiêu chí chất lượng, lực chun mơn, phẩm chất ý thức đạo đức lên hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán làm công tác quản lý tài chuẩn hố lực, nghiệp vụ chun môn, đạo đức nghề nghiệp - Cần tổ chức lớp tập huấn cho cán làm công tác quản lý tài chính, kế tốn đơn vị chủ trương, sách Đảng Nhà nước lĩnh vực quản lý tài hạch tốn kế tốn Đồng thời khuyến khích cán tự chủ động học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên mơn thơng qua sách tạo điều kiện mặt thời gian, kinh phí - Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng công tác cán sở tiêu chí đánh giá cơng việc để từ có phương án xây dựng củng cố đội ngũ cán kế cận, đáp ứng yêu cầu nhiều vị trí khác - Có sách đãi ngộ đảm bảo thu nhập tương xứng với cán Đối với cán lớn tuổi, có trình độ chun mơn, trình độ tin học thấp, đơn vị cần khuyến khích họ học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc, không đáp ứng được, thực việc luân chuyển, xếp lại công việc cho cán bộ, tạo điều kiện tuyển cán có lực 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TẠO ĐIỀU KIỆN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DCQH BẮC NINH Sau năm hoạt động theo chế tự chủ tài chính, Nhà Hát DCQH Bắc Ninh đạt số thành tựu định sở vật chất tăng cường, hoạt động Văn hóa biểu diễn mở rộng quy mô, nâng cao chất 62 lượng Để đạt thành tựu phải kể đến cố gắng nỗ lực Đoàn dân ca quan họ Bên cạnh thành tựu đạt được, tồn khó khăn q trình thực chế tự chủ tài Nhà hát, việc đổi hồn thiện chế quản lý tài yêu cầu đặt quan quản lý Nhà nước Vì vậy, nhà hát cần tranh thủ phối hợp Bộ, ngành, quan quản lý nhà nước để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVSN đổi chế quản lý - Về phía Nhà Hát DCQH Bắc Ninh, cần rà soát hệ thống văn cũ lạc hậu, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn thống thực chế quản lý tài chính, tài sản đầu tư xây dựng đơn vị; cần có hướng dẫn cụ thể để định hướng xây dựng phương án tự chủ tài giai đoạn phù hợp với quy định đặc thù Nhà Hát DCQH Bắc Ninh đồng thời tăng cường kiểm tra thường xuyên, định kỳ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Ninh Nghị định số 48/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh 63 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Học viện Tài (2009), Giáo trình Quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội Trương Thúy Vân (2012), Cơ chế tự chủ tài đơn vị dự tốn trực thuộc Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ bảo vệ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW, Trung tâm Thơng tin - Tư liệu, Chủ trương sách đổi hoạt động đơn vị nghiệp cơng Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung nghiên cứu luận văn 64 Phụ lục 3: Các số liệu sử dụng để làm luận văn 65 ... biên chế, hợp đồng lao động 68 khung biên chế tự chủ 26 2.2 THỰC TRẠNG THỰC THI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ TỈNH BẮC NINH .28 2.2.1 Thực trạng chế huy động tài. .. chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh - Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chế tự chủ tài Nhà Hát dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh thời gian qua - Đề xuất số giải pháp để khắc phục hạn chế. .. động 23 Chương THỰC TRẠNG THỰC THI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ TỈNH BẮC NINH 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ TỈNH BẮC NINH 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: 68 cơ CHẾ tự CHỦ tài CHÍNH tại NHÀ hát dân CA QUAN họ bắc NINH THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP , 68 cơ CHẾ tự CHỦ tài CHÍNH tại NHÀ hát dân CA QUAN họ bắc NINH THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn