66 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD tại công ty TNHH jang won tech vina

114 0 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Trần Thị Hiền SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VKD VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VKD CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh .4 1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh .4 1.1.1.2 Đặc trưng vốn kinh doanh 1.1.2 Thành phần vốn kinh doanh 1.1.2.1 Theo kết hoạt động đầu tư 1.1.2.2 Theo đặc điểm luân chuyển vốn 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3.1 Dựa vào quan hệ sở hữu vốn 1.1.3.2 Dựa vào thời gian huy động sử dụng vốn 10 1.1.3.3 Dựa vào phạm vị huy động vốn 12 1.2 Quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 13 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 13 1.2.2 Nội dung quản trị sử dụng vốn kinh doanh .13 1.2.2.1 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh 13 1.2.2.2 Phân bổ vốn kinh doanh 15 1.2.2.3 Quản trị vốn cố định doanh nghiệp 16 1.2.2.4 Quản trị VLĐ doanh nghiệp 21 SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 25 1.2.3.1 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị VLĐ 25 1.2.3.2 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị VCĐ 30 1.2.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu suất hiệu vốn kinh doanh 33 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn kinh doanh doanh nghiệp 35 1.2.4.1 Nhân tố khách quan 35 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH JANG WON TECH VINA TRONG THỜI GIAN QUA .38 2.1 Quá trình hình thành phát triển đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina 38 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển cơng ty TNHH Jang Won Tech Vina 38 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina .39 2.1.2.1 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 39 2.1.2.2 Đặc điểm sản xuất-kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina .40 2.1.2.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Công ty TNHH Jang Won Tech Vina .40 2.1.2.4 Tổ chức máy quản lí hoạt động sản xuất - kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina 42 2.1.2.5 Thị trường tiêu thụ vị canh tranh doanh nghiệp 44 2.1.3 Khái qt tình hình tài cơng ty 44 SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.3.1 Những thuận lợi, khó khăn q trình hoạt động công ty 45 2.1.3.2 Tình hình quản trị tài cơng ty thời gian qua .46 2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina thời gian qua 52 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh nguồn vồn kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina .52 2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina 59 2.2.2.1 Thực trạng quản trị sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Jang Won Tech Vina 59 2.2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn cố định công ty TNHH Jang Won Tech Vina .82 2.2.3 Đánh giá chung tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina 89 2.2.3.1 Những kết đạt 89 2.2.3.2 Những hạn chế tồn .90 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH JANG WON TECH VINA 92 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty TNHH Jang Won Tech vina 92 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội .92 SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty 94 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina 95 3.2.1 Giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Jang Won Tech Vina 95 3.3 Điều kiện thực giải pháp .100 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTCP Cơng ty cổ phần DN Doanh nghiệp ĐBTC Đòn bẩy tài HTK Hàng tồn kho LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên NVDH Nguồn vốn dài hạn NVNH Nguồn vốn ngắn hạn 10 ROA Tỷ suất lợi nhận sau thuế vốn kinh doanh 11 ROAE Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản 12 ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 13 SXKD Sản xuất kinh doanh 14 TSCĐ Tài sản cố định 15 TSDH Tài sản dài hạn 16 TSNH Tài sản ngắn hạn 17 VCĐ Vốn cố định 18 VCSH Vốn chủ sở hữu 19 VKD Vốn kinh doanh 20 VLĐ Vốn lưu động SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu biến động VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina 2017,2016,2015 47 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn công ty TNHH Jang Won Tech Vina 2017,2016,2015 .48 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina .49 Bảng 2.4 Cơ cấu tái sản công ty TNHH Jang Won Tech Vina 53 Bảng 2.5 quy mô kết cấu vốn lưu động công ty TNHH Jang Won Tech Vina .59 Bảng 2.6 Nguồn vốn lưu động thường xuyên công ty TNHH Jang Won Tech Vina .63 Bảng 2.7 Cơ cấu nguồn tiền công ty TNHH Jang Won Tech Vina 67 Bảng 2.8 Hệ số tốn cơng ty TNHH Jang Won Tech Vina 69 Bảng 2.9 Cơ cấu biến động khoản phải thu công ty TNHH Jang Won Tech Vina 72 Bảng 2.10 Tốc độ luân chuyển nợ phải thu công ty TNHH Jang Won Tech Vina .75 Bảng 2.11 Cơ cấu biến động hàng tồn kho công ty TNHH Jang Won Tech Vina .77 Bảng 2.12 Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho công ty TNHH Jang Won Tech Vina .80 Bảng 2.13 Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Jang Won Tech Vina .81 Bảng 2.14 Cơ cấu biến động TSCĐ công ty TNHH Jang Won Tech Vina .83 Bảng 2.15 Hiệu sử dụng VCĐ, TSDH tài công ty TNHH Jang Won Tech Vina .85 Bảng 2.16 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh tai công ty TNHH Jang Won Tech Vina .87 SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường hầu hết doanh nghiệp phải tự chủ sản xuất kinh doanh, tự lo, tự tạo lập sử dụng nguồn lực Chính mà nhu cầu nguồn vốn kinh doanh ngày cấp thiết doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp khơng đủ nguồn vốn để hoạt động gặp nhiều khó khăn SXKD đầu tư Tuy nhiên có đủ tiềm lực tài khơng có giải pháp để quản trị sử dụng VKD khơng mang lại hiệu doanh nghiệp chí dẫn đến thua lỗ Chính làm để phát huy tối đa nguồn VKD vấn đề nan giải doanh nghiệp Mặt khác, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt kinh tế thị trường Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp thích ứng kịp thời, tận dụng hội, vượt qua thách thức để tồn có có khơng doanh nghiệp SXKD, đầu tư không hiểu quả, dẫn đến lợi nhuận không bù đắp chi phí, dẫn đến thua lỗ kéo dài Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại doanh nghiệp chưa có giải pháp quản trị sử dụng VKD cho có hiệu Chính vậy, xuất phát từ thực tiễn trên, với tận tình giáo hướng dẫn- TS.Phạm Thị Vân Anh quan tâm giúp đỡ cán nhân viên phòng Tài Chính- Kế Tốn Cơng ty TNHH Jang Won Tech Vina, em chọn đề tài: “ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích: Đề tài nhằm đưa đến cho người đọc hiểu biết chung VKD đưa giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD doanh nghiệp SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Nhiệm vụ:  Hệ thống hóa lý luận chung VKD quản trị /vkd doanh nghiệp  Thưc trạng quản lý sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina  Nêu nguyên nhân , hạn chế việc quản trị sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina thời gian qua  Đưa giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD công ty Jang Won Tech Vina thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Đối tượng mà đề tài hướng tới tình hình VKD, nguồn VKD, tình hình quản trị VKD cơng ty TNHH Jang Won Tech Vina Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài công ty TNHH Jang Won Tech Vina Đó tồn liên quan đến Cơng ty từ q trình hình thành phát triển, chức nhiệm vụ kinh doanh, cấu tổ chức hoạt động, đặc điểm hoạt động SXKD, tình hình tài chính,… Số liệu sử dụng chủ yếu liên quan đến tình hình tài hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016 2017 như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng lưu chuyển tiền tệ tài liệu liên quan khác Phương pháp nghiên cứu Phương pháp so sánh  So sánh theo thời gian (giữa kỳ với kỳ trước, thực tế với kế hoạch) để biết biến động vốn, tình hình thực kế hoạch vốn DN  So sánh theo không gian (giữa sở thực tập với DN khác ngành, sở thực tập với mức trung bình ngành) để đánh giá vị SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đơn vị ngành xem xét biến động vốn, tài sản đơn vị phù hợp hay chưa  So sánh số tuyệt đối để thấy quy mô tổng nguồn vốn loại vốn Công ty, so sanh số tương đối để đánh giá tình hình tài hiệu sử dụng vốn Công ty (thông qua hệ số, tỷ số, tỷ suất) Phương pháp đồ thị: Phản ánh trực quan cấu vốn tình hình biến động nguồn vốn cơng ty Phương pháp phân tích nhân tố: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu kết luận, chuyên đề gồm chương Chương I: Lý luận chung VKD quản trị sử dụng VKD doanh nghiệp Chương II: Thực trang quản trị sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina thời gian qua Chương III: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina Với đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Jang Won Tech Vina” em mong phần tác động tốt đến quản trị sử dụng VKD thích hợp, nâng cao hiệu sử dụng VKD, từ đạt tăng trưởng phát triển bền vững Do kiến thức hạn hẹp lý luận thực tiễn nên viết khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận hướng dẫn, góp ý Cơng ty thầy để viết em hồn thiện Em xin chân thành cám ơn! SV: Trần Thị Hiền Lớp: CQ52/11.01 khách hàng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên khả tiềm lực tài chưa đủ để toán cho doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Bên cạnh bối cảnh kinh tế quốc dân bước phục hồi sau giai đoạn suy thối để tiếp tục trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, cơng ty phải tăng cường da đạng hóa quan hệ trao đổi bn bán với đối tác kinh doanh theo tiến trình mở rộng thị trường nên để khuyến khích khách hàng tích cực tiêu dùng sản phẩm hàng hóa mình, cơng ty có nhiều sách ưu đãi toán khách hàng Thứ ba, khoản tiền tương đương tiền thời điểm cuối năm 2017 tăng nhiều so với hai năm trước , đảm bảo đáp ứng kịp thời khả toán nhanh doanh nghiệp bên cạnh để lượng tiền lớn gây lãng phí nguồn tiền nhàn rỗi Thứ tư kết cấu tồn kho doanh nghiệp mức cao, chủ yếu tồn kho dang thành phẩm tồn kho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Hàng tồn kho lớn công ty cần trọng đến biện pháp quản trị hàng tồn kho phải trích lập dự phòng hàng tồn kho Trên sở nghiên cứu, phân tích đánh giá tồn diện mặt tích cực hạn chế công tác quản trị vốn lưu động năm vừa qua, cơng ty cần có giải pháp bản, đồng sát với tình hình thực tiễn để tiếp tục phát huy ưu điểm kịp thời khắc phục nhược điểm tồn tại, qua khơng nâng cao hiệu công tác quản trị sử dụng vốn lưu động, đảm bảo trì ổn định an tồn tài mà giúp cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tình hình góp phần đưa cơng ty tiếp tục vững bước phát triển CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH JANG WON TECH VINA 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty TNHH Jang Won Tech vina 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội Năm 2017 cho năm mà kinh tế giới gặp nhiều khó khăn Bước sang năm 2017, kinh tế giới phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng toàn cầu kinh tế lớn với hàng loạt biện pháp mạnh thực thi Trong đó, nhiều kinh tế thực sách thắt chặt thơng qua việc tăng lãi suất nhằm giảm áp lực tiền tệ, tăng trưởng kinh tế khu vực gặp trở ngại Kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh giới vừa có thuận lợi, tồn khơng rủi ro, thách thức tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp diễn biến khó lường mà trọng tâm khó khăn sản xuất kinh doanh chưa giải triệt để yếu nội kinh tế chậm khắc phục Trước tình hình đó, mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Chính phủ xác định là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát; Thực tăng trưởng hợp lý nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế sở đẩy mạnh thực ba đột phá chiến lược tái cấu đầu tư công, tái cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cấu tổ chức tín dụng gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế, tái cấu ngành, lĩnh vực; Bảo đảm an sinh xã hội phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Sử dụng hợp lý có hiệu tài nguyên, bảo vệ môi trường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh cải cách hành cải thiện mơi trường kinh doanh; Mở rộng nâng cao hiệu công tác đối ngoại hội nhập quốc tế Mặc dù năm 2017, kinh tế nước ta đạt số thành tựu đáng ghi nhận: kinh tế vĩ mô năm 2017 bước ổn định; tăng trưởng sản xuất có chuyển biến tích cực lên cuối năm Tuy nhiên, tăng trưởng mức thấp, cân đối ngân sách nhiều thách thức doanh nghiệp chưa thực thoát khỏi khó khăn vấn đề tiếp tục đặt cho năm 2018 - Thị trường tiền tệ - ngoại hối ổn định Tỷ giá ổn định, mặt lãi suất giảm mạnh so với năm ngối Tình trạng nợ xấu có cải thiện giúp tháo gỡ khó khăn chi phí tài cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng - Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu cải thiện vào cuối năm nhờ xuất tăng khá.Xuất khu vực kinh tế nước có chuyển tích cực Sản xuất cải thiện làm hoạt động nhập doanh nghiệp nước tăng trở lại, đặc biệt hoạt động nhập máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất - Doanh nghiệp bớt khó khăn với số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động có xu hướng tăng dần qua tháng (so với kỳ) số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng thấp so với tháng trước - Cơ cấu tín dụng tích cực tập trung phục vụ cho sản xuất hỗ trợ thị trường Cụ thể số lĩnh vực ưu tiên cấp tín dụng có mức tăng cao so với mức tăng trưởng tín dụng chung kinh tế Tính đến hết cuối tháng 9/2017, tín dụng dành cho nông nghiệp, nông thôn tăng doanh nghiệp ứng dụng cơng nghệ tăng khoảng 13-15% Tín dụng tiêu dùng bất động sản tăng cao mức tăng kinh tế phù hợp với định hướng sách hỗ trợ thị trường Chính phủ 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hướng tới mục tiêu cuối lợi nhuận giá trị doanh nghiệp ngày cao Để thực mục tiêu cần có định hướng phát triển rõ ràng bao quát để khai thác hết tiềm công ty Sau số định hướng phát triển công ty: - Tập trung lực, phát huy cao độ tính sáng tạo, trí tuệ tập thể, tìm biện pháp để đảm bảo tăng cường khả tích luỹ ngày lớn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Công ty - Công ty mở rộng quy mô đầu tư theo chiều rộng chiều sâu lĩnh vực có nhiều tiềm - Tổ chức đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng, xây dựng bảo toàn đội ngũ cán bộ, cơng nhân có trình độ lĩnh để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh ngày cao phục vụ nhiệm vụ trước mắt lâu dài công ty - Không ngừng nâng cao chất lượng cơng trình, mở rộng thị trường để nhận thầu cơng trình mới, tạo dựng uy tín với khách hàng, nhằm củng cố vị cạnh tranh phục vụ cho cho hoạt động kinh doanh Công ty ngày tốt - Triển khai thực biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, tài sản thiết bị thi công công trường Cải thiện điều kiện làm việc không ngừng nâng cao đời sống mặt, tạo dựng mối quan hệ ngày tốt đẹp, gần gũi, thân thiện với cán công nhân viên - Tích cực triển khai tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường cơng tác hạch tốn kinh doanh để đảm bảo SXKD ngày có hiệu nâng cao khả cạnh tranh thị trường - Thực xác định đắn nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời kỳ, lựa chọn phương pháp hình thức huy động vốn phù hợp đáp ứng kịp thời đầy đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ tất mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Phát kịp thời tồn tại, vướng mắc kinh doanh từ giúp cơng ty đưa biện pháp điều chỉnh phù hợp trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Tiếp tục tìm kiếm, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến phục vụ công tác sản xuất kinh doanh quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao suất lao động, giảm thời gian thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh thị trường, hàng xuất hàng tiêu dùng 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina 3.2.1 Giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Jang Won Tech Vina  Xác định mức dự trữ vốn tiền, tăng lượng dự trữ tiền mặt hợp lý Lập kế hoạch dòng tiền, tăng tốc q trình thu tiền từ khoản khách hàng chưa trả cho công ty Vốn tiền (gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển) phận quan trọng VLĐ Đây loại vốn có tính khoản cao định khả toán nhanh doanh nghiệp Tuy nhiên vốn tiền có tính khoản cao nên dễ bị thất thoát, gian lận, lợi dụng Dòng tiền vận động nhịp nhàng, đảm bảo cân đối tối đa hóa giá trị DN cho chủ sở hữu Nhìn chung cơng tác quản trị vốn tiền công ty năm qua có điểm tích cực nhiên hiệu khơng cao Nợ ngắn hạn tăng so với năm 2016 2015 nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, tiền tương đương tiền từ 2016 sang đến năm 2017 tăng mạnh Để chủ động toán khoản nợ giảm gánh nặng trả nợ công ty, đảm bảo “sức khỏe tài chính” cho cơng ty, cần thực công việc: Xác định mức dự trữ vốn tiền mặt cách hợp lý (dựa vào kinh nghiệm thực tế, sử dụng mơ hình quản lý EOQ…) Tăng lượng dự trữ tiền chủ yếu tăng lượng tiền gửi ngân hàng đầu tư tài ngắn hạn làm gia tăng khả tạo tiền, gia tăng thêm định mức dự trữ tiền tương đương tiền cơng ty cách giải phóng HTK, thu hồi nợ phải thu; tránh tình trạng tiền nằm im khơng sinh lời, đồng thời đảm bảo tốn kịp thời khoản nợ nghĩa vụ tài đến hạn, tránh rủi ro khơng có khả tốn, giữ uy tín với khách hàng, đối tác tạo điều kiện cho công ty chớp hội kinh doanh tốt, tạo khả thu lợi nhuận cao Công ty nên lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng tháng, hàng quý không nên lập vào cuối năm Qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó, cơng ty lập kế hoạch cụ thể để quay vòng vốn, để vốn liên tục vận động sinh lời, tránh trường hợp số dư tiền mặt quỹ lớn công ty nhu cầu chi trả nhiều dẫn đến tình trạng lãng phí vốn đồng thời bảo đảm khả toán khoản nợ đến hạn Công ty Đồng thời công ty nên lập kế hoạch dòng tiền để cân đối khả cung ứng nhu cầu chi tiêu tiền, thơng qua chủ động biện pháp, cách thức để huy động sử dụng tiền đảm bảo cân đối dòng tiền Thơng qua kỳ ln chuyển tiền qua kỳ luân chuyển HTK , kỳ thu tiền trung bình, kỳ trả tiền trung bình để nắm vững thời gian luân chuyển tiền từ biết cách thức quản trị cân đối dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh thường xuyên DN Hàng tồn kho doanh nghiệp mức cao, doanh nghiệp cần có kế hoạch trích lập dự phòng hàng tồn kho cho năm Xem xét lại khoản nợ ngắn hạn hiệu chúng, giảm khoản nợ không đem lại hiệu cân nhắc khoản nợ mới, không nên vay nhiều không thực cần thiết Khi vay nợ cần tính tốn khả trả nợ, có kế hoạch vay hồn trả nợ hợp lý, tránh tình trạng cần trả nợ lại khơng có tiền gây lòng tin với đối tác, ảnh hưởng xấu đến tình hình tài hình ảnh, uy tín cơng ty Tăng tốc q trình thu tiền từ khoản mà khách hàng chiếm dụng chưa toán cho cơng ty, ngồi cơng ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để phòng trường hợp khách hàng không trả nợ trường hợp xấu xảy Quản lý tốt công tác nhập, xuất quỹ tiền mặt dựa đối chiếu sổ sách phiếu thu chi hàng tháng, quản lý chặt chẽ quỹ tạm ứng: xác định rõ đối tượng tạm ứng, trường hợp tạm ứng mức độ tạm ứng, thời gian tạm ứng, hồn ứng, đồng thời, cơng ty cần có kế hoạch cân đối khoản thu chi tiền mặt, xây dựng quy chế việc quản lý tiền mặt  Cân đối khoản phải thu, áp dụng sách bán chịu hợp lý, tích cực triển khai biện pháp để nhanh thu hồi nợ Trong năm 2017, lượng VLĐ công ty bị chiếm dụng lớn chiếm tỷ trọng lớn Việc tồn khoản phải thu điều kiện kinh tế hiên điều tất yếu để khoản phải thu lớn ảnh hưởng đến khả tài Cơng ty Thực tế số liệu cho ta thấy khoản phải thu tăng dần với doanh thu tăng tăng nợ phải thu điều khơng tốt cho DN Do cơng ty cần phải có biện pháp: Quản lí chặt chẽ khoản phải thu khách hàng để giảm khả bị chiếm dụng vốn, cần phải nắm bắt lực trả nợ khách hàng, tài sản riêng dùng để đảm bảo cho khoản nợ… Thường xuyên phân tích, phân loại khách hàng theo nhóm cụ thể, đồng thời phải xác định hạn mức tối đa cho phép nhóm khách hàng Làm tốt công tác giúp cho công ty thu hồi khoản phải thu nhanh chóng nâng cao hiệu sử dụng VKD Theo dõi chặt chẽ thời hạn khoản nợ cũ mà khách hàng đơn vị khác chiếm dụng, tiếp tục cho họ nợ hoàn thành nợ cũ Công tác thu hồi nợ cần tiến hành theo phương pháp chiếu: thu hồi tiến hành tới dứt điểm khoản nợ phát sinh Bộ phận kế toán cần theo dõi chặt chẽ khoản nợ đến hạn, tránh tình trạng để nợ lâu khó đòi Cơng ty cần có chiến lược riêng nhóm đối tượng khách hàng Đối với khách hàng cơng ty, tổ chức có mối quan hệ mật thiết với công ty thông thường tiến độ tốn cơng ty cần trì tốt mối quan hệ với khách hàng để tăng dự án tương lai Đối với khách hàng đơn vị ngồi, cơng ty cần theo dõi chi tiết đối tượng giá trị hợp đồng đối tượng đó, xem xét đâu khách hàng thường xuyên, đâu khách hàng tạm thời từ có sách ưu đãi thiết thực Chính sách giá hợp lý để khuyến khích khách hàng tốn nhanh chóng như: giảm giá cho khách hàng toán trước thời hạn toán tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, lựa chọn phương thức mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phù hợp để giảm lượng tiền vốn bị chiếm dụng, để tránh thất thoát vốn, dự trữ vốn để sử dụng cho đầu tư sản xuất kinh doanh  Giảm chi phí sản xuất dở dang, toán hợp lý giảm chi phí lưu kho, tồn kho Cơng ty cần xem xét dự đoán nhu cầu nguyên liệu, vật liệu để có biện pháp dự trữ nguyên liệu, vật liệu cách hợp lý tránh tình trạng lúc cần khơng có lúc lại thừa gây ứ đọng vốn (bằng phương pháp EOQ…) So sánh chi phí nhân cơng, chi phí đặt hàng,… để từ đưa định dự trữ tồn kho mức hợp lý Theo dõi biến động nguồn cung nguyên liệu, vật liệu, giá thị trường lạm phát ảnh hưởng biến động kinh tế từ có sách dự trữ HTK hợp lí tránh việc khan hàng hay giá yếu tố bị đẩy lên cao gây khó khăn cho sản xuất Cơng ty cần trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp lâu năm uy tín đồng thời mở rộng tìm kiếm nguồn cung đảm bảo cho hoạt động SXKD diễn bình thường Chủ động đặt hàng trước dự đốn có biến động giá 3.2.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn cố định công ty TNHH Jang Won Tech Vina  Tăng cường công tác quản lý, sử dụng TSCĐ VCĐ, đầu tư đổi công nghệ máy móc, thiết bị cách đồng Thực tế cho thấy năm 2017 công tác quản trị TSCĐ VCĐ cơng ty có chuyển biến tích cực, đạt hiệu tốt so với năm 2016,chỉ có vài máy móc sáp hết khấu hao cần thay mua Bên cạnh Cơng ty cần thực số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ VCĐ: Cần có biện pháp nhằm đầu tư vào TSCĐ hay VCĐ để cải thiện tình hình năm Có thể tăng cường đầu tư vào TSCĐ nguồn VCSH thông qua lợi nhuận để lại, quỹ khấu hao huy động từ vốn vay dài hạn Xem xét chi phí nguồn vốn để đảm bảo chi phí thấp cấu nguồn vốn hợp lý Hạn chế tối đa tình trạng ngừng làm việc TSCĐ, phải tận dụng khai thác tối đa công suất hoạt động máy móc thiết bị, bố trí dây truyền sản xuất cách hợp lý, sử dụng triệt để diện tích sản xuất từ giảm chi phí khấu hao Tổ chức theo dõi phân loại TSCĐ, tình trạng kỹ thuật TSCĐ để có biện pháp sửa chữa bảo dưỡng, thay kịp thời, hạn chế ảnh hưởng hao mòn Đối với tài sản hết giá trị cũ kỹ lạc hậu cần phải lý, nhượng bán… làm giảm chi phí khấu hao nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư cho hoạt động khác Lập kế hoạch đầu tư TSCĐ năm tới, nguồn huy động, tính tốn tiêu hiệu đầu tư để cân nhắc, xem xét việc đổi máy móc, thiết bị nhằm nâng cao suất, hiệu hoạt động chất lượng sản phẩm 3.3 Điều kiện thực giải pháp  Khuyến nghị với Chính phủ quan quản lý Nhà nước: Nhà nước với vai trò quan trọng việc quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế tạo hành lang pháp lý môi trường hoạt động kinh doanh cho DN đặc biệt có sách để hỗ trợ DN, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cơng cạnh tranh bình đẳng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động phát triển Tuy nhiên có nhiều bất cập chế, sách Nhà nước đặc biệt lĩnh vực xây dựng gây khó khăn, vướng mắc Nhà nước cần xem xét điều chỉnh, cụ thể:  Sửa đổi quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 có hiệu lực từ ngày 15/04/2013 Chính phủ theo hướng gọn nhẹ nhằm giảm bớt khối lượng biên nghiệm thu, điều đồng nghĩa với việc giảm nhân lực tham gia làm hồ sơ rút ngắn thời gian hoàn chỉnh hồ sơ  Theo quy định, hồ sơ dự tốn thi cơng xây dựng cơng trình xây dựng khơng tính đến khoản chi phí lãi vay mà doanh nghiệp xây dựng phải bỏ để triển khai thực thi công Tuy nhiên thực tế, doanh nghiệp phí cho khoản lãi vay cho dù doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có Để đảm bảo cho doanh nghiệp xây dựng SXKD có lãi, khuyến nghị quy định lập hồ sơ dự tốn cơng trình xây dựng tính tốn bổ sung thành phần chi phí  Có sách thuế, sách khuyến khích đầu tư đầu tư vào cho doanh nghiệp xây lắp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, khó khăn  Hỗ trợ DN giảm chi phí đầu vào, nâng cao khả cạnh tranh thông qua tăng cường xây dựng sở hạ tầng, giao thông, điện nước, hỗ trợ DN nghiên cứu đổi mới, phát triển khoa học công nghệ, đào tạo bồi dưỡng cán quản lý, tay nghề người lao động DN  Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Bộ tài Ngân hàng Nhà nước với chức hoạch định, tổ chức, kiểm soát điều tiết việc thực sách tiền tệ quốc gia nhằm đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống tài phù hợp với phát triển kinh tế thị trường Trong thời gian tới, để doanh nghiệp phát huy công tác huy động vốn nhàn rỗi dân cư sách vĩ mô Ngân hàng Nhà nước cần phải hoàn thiện đổi phù hợp với biến động kinh tế thị trường Bằng biện pháp:  Ổn định sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát tăng cao  Sử dụng công cụ tỷ giá hối đối cách có hiệu  Có sách, biện pháp mở rộng chế cho vay, giảm bớt rút gọn thủ tục giấy tờ doanh nghiệp đến vay vốn ngân hàng Từ tạo điều kiện để cơng ty chủ động nguồn VKD, nâng cao khả cạnh tranh có điều kiện xâm nhập, mở rộng thị trường  Điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với biến động thị trường.: Đối với DN, lãi suất ngân hàng chi phí vốn Vì vậy, việc lãi suất cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh DN Bởi vậy, Ngân hàng Nhà nước cần có điều chỉnh lãi suất cách hợp lý cho phù hợp với lợi nhuận bình quân chung DN Đảm bảo vừa khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh có lãi, vừa hỗ trợ tạo điều kiện cho họ tiến hành SXKD thuận lợi  Phát huy tính hiệu thị trường vốn: Sự phát triển thị trường vốn có tác động lớn đến việc huy động vốn đầu tư kinh tế, đồng thời tiền đề quan trọng cho đời phát triển thị trường Chứng khốn Nó góp phần huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi nằm rải rác dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp xúc với nguồn vốn có chi phí thấp Việc phát triển thị trường vốn đòi hỏi phối hợp chặt chẽ tất ngành đạo quán Chính phủ, Bộ tài việc thực công tác tra, kiểm tra nhằm xử lý kịp thời hành vi, biểu sai trái rối loạn hoạt động thị trường gây lòng tin cho nhà đầu tư KẾT LUẬN Trong thực tế, VKD khẳng định vai trò quan trọng trình hình thành phát triển doanh nghiệp VKD đảm bảo trình hoạt động doanh nghiệp diễn bình thường ổn định VKD yếu tố định đến sống còn, thành bại DN đặc biệt bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều biến động khó lường ngày Các nhà quản trị DN phải ln tìm giải pháp để nâng cao hiệu SXKD nâng cao hiệu sử dụng vốn Trên sở kiến thức học Học viện Tài Chính, em vận dụng lý luận vào việc phân tích cơng tác quản trị sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina Trong năm 2017 vừa qua, tác động kinh tế nhiều khó khăn, dấu hiệu phục hồi tốt chậm chạp cán công nhân viên công ty TNHH Jang Won Tech Vina nỗ lực cơng việc làm cho công ty SXKD mở rộng Hình ảnh, uy tín cơng ty mắt người tiêu dùng đối tác củng cố tăng cường Công tác quản trị sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina năm 2017 có thành tích định, nhiên bên cạnh tồn nhiều mặt hạn chế mà công ty cần khắc phục năm để đảm bảo công ty hoạt động ổn định phát triển, xây dựng công ty trở thành công ty lớn mạnh, tiên phong công xây dựng đất nước Lý luận điểm được, điểm hạn chế cần phải áp dụng vào thực tế để phát huy thành tích, giảm thiểu mặt hạn chế công tác quản trị sử dụng VKD cơng ty Cần phải có vận dụng sáng tạo, tùy vào tình hình thực tế áp dụng phù hợp với tình hình cơng ty, ngành xây dựng kinh tế Do trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế nên luận văn em chưa thể phân tích, lột tả đầy đủ tình hình quản trị sử dụng VKD công ty năm vừa qua Em hy vọng giải pháp mà đề góp phần giúp cho cơng ty cải thiện tình hình đồng thời phát triển vững mạnh Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS.Phạm Thị Vân Anh, thầy giáo Học viện Tài Chính trang bị kiến thức lý luận cho em, ban lãnh đạo công ty TNHH Jang Won Tech Vina đặc biệt cán nhân viên phòng Tài – Kế tốn tạo điều kiện cho em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn!   TÀI LIỆU THAM KHẢO TS.Bùi Văn Vần (chủ biên), TS.Vũ Văn Ninh (2013), “Giáo trình Tài doanh nghiệp”, NXB Tài PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ, TS.Nghiêm Thị Thà (2010), “Giáo trình Phân tích Tài doanh nghiệp”, NXB Tài Báo cáo tài công ty TNHH Jang Won Tech Vina Trang web: www.pvv.com.vn Trang web: www.cophieu68.com Trang web: www.cafef.vn   ... trạng quản lý sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina  Nêu nguyên nhân , hạn chế việc quản trị sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina thời gian qua  Đưa giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường. .. phát triển công ty 94 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Jang Won Tech Vina 95 3.2.1 Giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn... quản trị sử dụng VKD doanh nghiệp Chương II: Thực trang quản trị sử dụng VKD công ty TNHH Jang Won Tech Vina thời gian qua Chương III: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD công
- Xem thêm -

Xem thêm: 66 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD tại công ty TNHH jang won tech vina , 66 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD tại công ty TNHH jang won tech vina

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn