65 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại tổng công ty cơ khí xây dựng

101 1 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi cam kết cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Hiền Gấm Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm i Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ii DANH MỤC CÁC BẢNG .vi LỜI MỞ ĐẦU 1.2.2.1.Xác định nhu cầu vốn lưu động tổ chức nguồn vốn lưu động 2.1.3 Khái quát tình hình tài Tổng cơng ty khí xây dựng .36 CHƯƠNG 75 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CƠNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG 75 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Tổng cơng ty khí xây dựng thời gian tới 75 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 75 Tích cực tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu nhanh, ổn định để giảm lượng dự trữ hàng tồn kho .88 Quản lý chặt chẽ doanh thu chi phí 89 Chủ động sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro xảy 90 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT BCTC DN HTK LNST NPT NVLĐTX NWC Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm : Bảng cân đối kế tốn : Báo cáo tài : Doanh nghiệp : Hàng tồn kho : Lợi nhuận sau thuế : Nợ phải thu : Nguồn vốn lưu động thường xuyên : Networking capital ii Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp TNDN TSCĐ TSDH TSNH TNHH VCSH VLĐ Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm Học viện Tài : Thu nhập doanh nghiệp : Tài sản cố định : Tài sản dài hạn : Tài sản ngắn hạn : Trách nhiệm hữu hạn : Vốn chủ sở hữu : Vốn lưu động iii Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình tài trợ thứ .12 Hình 1.2: Mơ hình tài trợ thứ hai .13 Hình 1.3: Mơ hình tài trợ thứ ba 14 Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm iv Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 : Tổ chức máy quản lý công ty .29 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ Tổ chức máy kế toán 32 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ Quy trình sản xuất – kinh doanh 34 Sơ đồ 2.4: CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN 38 Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm v Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu biến động nguồn vốn năm 2016-2017 41 Bảng 2.3: Bảng tính hệ số tiêu tài Cơng ty Cơ khí Xây dựng giai đoạn 2016-2017 .43 Bảng 2.4: Cơ cấu biến động VLĐ Tổng cơng ty khí xây dựng giai đoạn 2016-2017 47 Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn lưu động công ty 50 Bảng 2.7: Tình hình quản trị vốn tiền Tổng cơng ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2016 -2017 54 Bảng 2.8: Hệ số khả tốn Tổng cơng ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2016 -2017 56 Bảng 2.9:Quy mô cấu HTK Tổng công ty Cơ khí Xây dựng 60 giai đoạn 2016-2017 .60 Bảng 2.10: Đánh giá tình hình quản trị HTK Tổng cơng ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2016-2017 61 Bảng 2.13:Tình hình cơng nợ Tổng cơng ty Cơ khí Xây dựng giai đoạn 2016-2017 .68 Bảng 2.14: Một số tiêu phản ánh hiệu suất hiệu sử dụng VLĐ Tổng cơng ty Cơ khí Xây dựng giai đoạn 2016-2017 70 BẢNG 3.2: TỶ LỆ PHẦN TRĂM GIỮA CÁC KHOẢN MỤC CÓ QUAN HỆ TRỰC TIẾP VÀ CHẶT CHẼ VỚI DOANH THU 85 Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm vi Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Vốn yếu tố định thiếu trình thành lập tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì doanh nghiệp ln phải đảm bảo vốn cho hoạt động đồng thời liên tục nâng cao hiệu sử dụng vốn nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận giá trị doanh nghiệp từ tồn phát triển Trước Việt Nam bao cấp, vốn kinh doanh doanh nghiệp chủ yếu Nhà nước cấp phát Vì doanh nghiệp nhà nước không quan tâm đến hiệu sử dụng vốn Ngày nay, theo xu hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam gia nhập WTO Mỗi doanh nghiệp đơn vị kinh tế xã hội, định đến phát triển lớn mạnh kinh tế đất nước Tham gia vào kinh tế thị trường, trước cạnh tranh ngày khốc liệt, doanh nghiệp phải tự khẳng định Nền kinh tế mở, doanh nghiệp tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh Mục tiêu doanh nghiệp hướng tới khẳng định giá trị doanh nghiệp Trong đó, mục tiêu hàng đầu tối đa hóa lợi nhuận Vì phải quản lý doanh nghiệp cho đồng vốn bỏ phải đem lại tỉ suất lợi nhuận cao Quản lý sử dụng vốn lưu động nội dung tài quan trọng để đạt mục tiêu Đây vấn đề thiết thực, cấp bách có ý nghĩa sống doanh nghiệp kinh tế quốc gia, thu hút ý nhà quản trị doanh nghiệp Vốn lưu động phận lớn cấu thành nên tài sản doanh nghiệp Thông qua số lượng, giá trị tài sản ngắn hạn ta đánh giá lực hoạt động sản xuất doanh nghiệp Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động có ý nghĩa định, giúp doanh nghiệp tìm biện pháp nâng cao lợi nhuận hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Xuất phát từ vần đề nêu trên, qua thời gian thực tập với giúp đỡ nhiệt tình TS Nguyễn Thị Bảo Hiền, em định chọn đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Tổng cơng ty khí xây dựng” Đối tượng mục đích nghiên cứu - Đối tượng: Quản trị vốn lưu động doanh nghiệp - Mục đích: Hệ thống hóa vấn đề liên quan đến vốn lưu động quản trị sử dụng vốn lưu động Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động, để từ đưa giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Tổng công ty khí xây dựng Phạm vi nghiên cứu - Về khơng gian: Tổng cơng ty khí xây dựng - Về thời gian: Trong hai năm 2016 2017 - Về số liệu: sử dụng BCTC Tổng cơng ty khí xây dựng Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng xu biến động tiêu phương pháp khác Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận , nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung vốn lưu động quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Tổng cơng ty khí xây dựng thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Tổng cơng ty khí xây dựng Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn lưu động 1.1.1.1 Khái niệm vốn lưu động Mỗi doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất kinh doanh ngồi tư liệu lao động phải có đối tượng lao động, đối tượng lao động tham gia vào q trình sản xuất khơng giữ ngun hình thái vật chất ban đầu tham gia một chu kỳ sản xuất Vì vậy toàn bộ giá trị đối tượng lao động dịch chuyển toàn bộ một lần vào sản phẩm bù đắp giá trị sản phẩm thực hiện Đối tượng lao động doanh nghiệp biểu hiện thành hai bộ phận: Một bộ phận vật tư dự trữ để chuẩn bị cho trình sản xuất liên tục (nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ), một bộ phận vật tư trình chế biến (sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, CCDC ) Hai bộ phận biểu hiện hình thái vật chất gọi tài sản lưu động sản xuất Ngồi ra, q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gắn liền với trình lưu thơng chọn lọc, đóng gói, xuất giao sản phẩm, toán tài sản nằm q trình lưu thơng hàng hố chưa tiêu thụ, khoản tiền phát sinh lưu thông gọi tài sản lưu thơng lưu thơng TSLĐ q trình sản xuất TSLĐ q trình lưu thơng thay chỗ vận động không ngừng nhằm đảm bảo trình tái sản xuất liên tục Do để hình thành tài sản lưu động, Doanh nghiệp cần phải ứng số vốn tiền tệ định để mua sắm tài sản đó, sổ vốn gọi vốn lưu động doanh nghiệp VLĐ doanh nghiệp khoản đầu tư doanh nghiệp vào tài Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài sản ngắn hạn tiền mặt, khoản đầu tư tài ngắn hạn, khoản phải thu, hàng tồn kho tài sản lưu động khác có khả năng chuyển đởi thành tiền vòng 01 năm 1.1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động Vốn lưu động biểu tiền tài sản lưu động nên đặc điểm vận động vốn lưu động chịu chi phối đặc điểm tài sản lưu động Mặt khác, tùy thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà vận động vốn có khác Có thể khái quát đặc điểm vận động vốn lưu động doanh nghiệp qua sơ đồ sau: Đối với doanh nghiệp sản xuất: T – H… sản xuất… H’ – T’ Đối với doanh nghiệp thương mại: T – H – T’ Đối với tổ chức tín dụng trung gian: T – T’ Như vậy, thấy vốn lưu động ln thay đổi hình thái biểu Tại thời điểm tồn phận vốn lưu động hình thái khác Điều có nghĩa xét vòng tuần hồn lập vốn lưu động chuyển từ hình thái sang hình thái khác Nhưng xét thời điểm vốn lưu động tồn hình thái khác khâu Do vốn lưu động có đặc điểm chủ yếu sau: + Vốn lưu động tham gia vào chu kỳ sản xuất ln thay đổi hình thái biểu Vốn lưu động DN thường xuyên vận động, chuyển hóa qua hình thái khác Đối với DN sản xuất, VLĐ từ hình thái ban đầu tiền chuyển sang hình thái vật tư dự trữ, sản phẩm dở dang, thành phẩm hàng hóa, kết thúc q trình tiêu thụ lại trở hình thái ban đầu tiền Trong trình kinh doanh, VLĐ chu chuyển khơng ngừng, nên thời điểm định, VLĐ thường xuyên có phận tồn hình thái khác nhanh giai đoạn mà vốn qua Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tiêu tài chính, tốn khoản nợ hạn Đối với cơng tác sử dụng vốn, thực phải vào kế hoạch huy động sử dụng vốn lập làm sở để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty 3.2.2 Đảm bảo mức dự trữ tiền hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu toán tăng khả sinh lời Thực tế nay, công ty quản lý vốn tiền mặt chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Công ty chưa sử dụng phương thức quản lý mang tính khoa học để quản lý tiền mặt Điều làm giảm hiệu sử dụng VBT công ty Để giảm thiểu rủi ro khả toán, tăng hiệu sử dụng VBT, đồng thời ngăn ngừa hành vi gian lận tài nội công ty, công ty nên thực số biện pháp sau đây: Thứ nhất, công ty cần xác định quản lý lưu lượng tiền mặt cách hợp lý Sau xác định lưu lượng tiền mặt dự trữ thường xuyên, công ty nên áp dụng sách, quy trình sau để giảm thiểu rủi ro thất thoát hoạt động: + Số lượng tiền mặt quỹ giới hạn mức thấp để đáp ứng nhu cầu tốn khơng thể chi trả qua ngân hàng Ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp có tài khoản ngân hàng Thanh tốn qua ngân hàng có tính minh bạch cao, giảm thiểu rủi ro gian lận, đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan + Xây dựng quy trình thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, bao gồm danh sách mẫu bảng biểu, chứng từ (hợp đồng kinh tế, hóa đơn, phiếu nhập kho, biên giao nhận…) Đưa quy tắc rõ ràng trách nhiệm quyền hạn phận liên quan đến q trình tốn để việc tốn diễn thuận lợi, xác + Tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm, tách bạch vai trò kế tốn thủ quỹ Có kế hoạch kiểm kê quỹ thường xuyên đột xuất, đối chiếu tiền mặt tồn quỹ thực tế, sổ quỹ với số liệu kế toán Đối với tiền gửi ngân hàng, Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 81 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài định kỳ đối chiếu số dư sổ sách kế tốn cơng ty số dư ngân hàng để phát kịp thời xử lý khoản chênh lệch có Thứ hai, công ty cần lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ nhằm dự kiến khoản thu khoản chi tiền công ty kỳ tìm biện pháp để tạo cân thu, chi tiền nhằm đảm bảo thường xuyên có khả tốn Các bảng lập dựa vào kế hoạch doanh thu kế hoạch đầu tư cơng ty thời gian tới tình hình thực tế năm vừa qua Thơng qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty tiến hành lập dự báo chi tiết cho nhu cầu VBT năm tới, tìm biện pháp để tạo cân đối Thứ ba, áp dụng hiệu quy trình quản lý tiền mặt trên, nhiều ngun nhân khác nhau, cơng ty bị thừa tiền thiếu tiền mặt, cơng ty áp dụng biện pháp sau để cải thiện tình hình: + Biện pháp cần làm thiếu tiền mặt: đẩy nhanh tiến trình thu nợ, giảm số lượng HTK; giảm tốc độ toán cho nhà cung cấp cách sử dụng hối phiếu toán thương lượng lại thời hạn toán với nhà cung cấp; bán tài sản thừa khơng sử dụng; hỗn thời gian mua sắm hoạch định lại khoản đầu tư; sử dụng dịch vụ thấu chi ngân hàng vay ngắn hạn; sử dụng biện pháp bán thuê lại TSCĐ + Biện pháp cần làm thừa tiền mặt ngắn hạn: toán khoản thấu chi; sử dụng hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với điều kiện rút gốc linh hoạt; đầu tư vào SP tài có tính khoản cao (như trái phiếu phủ); đầu tư vào cổ phiếu ngắn hạn + Biện pháp cần làm thừa tiền mặt dài hạn: toán khoản vay dài hạn… 3.2.3 Xác định đắn hợp lý nhu cầu vốn lưu động Hoạt động kinh tế thị trường, điều kiện tiên Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 82 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khơng thể thiếu doanh nghiệp phải có vốn Xác định đắn nhu cầu vốn tối thiểu, cần thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành liên tục, tiết kiệm có hiệu kinh tế cao vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Để thuận tiện cho cơng tác tính tốn cơng ty áp dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu sau:  Bước 1: Tính số dư bình quân khoản mục bảng cân đối kế toán kỳ thực Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 83 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BẢNG 3.1: SỐ DƯ BÌNH QN CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2017 Đơn vị tính: đờng Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định III Tài sản dở dang dài hạn IV Các khoản đầu tư tài V Tài sản dài hạn khác Số dư bình quân Nguồn vốn Số dư bình quân 559,702,209,393 A Nợ phải trả 611,183,547,657 19,371,685,523 I Nợ ngắn hạn 610,518,920,915 507,750,000 Phải trả người bán ngắn hạn 127,271,088,402 429,238,197,258 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 53,441,505,846 104,647,701,076 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 114,208,850,755 5,936,875,537 Phải trả người lao động 4,505,600,687 261,553,918,789 Chi phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn 36,277,150,462 38,895,534 687,577,495 119,491,825,072 hạn 7.Phải trả nội ngắn hạn 282,486,977 Phải trả ngắn hạn khác 206,111,846,122 153,332,764,593 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 67,616,080,360 5,299,699,508 II Nợ dài hạn 6,644,767,472 399,366,288 B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu II Nguồn kinh phí quỹ khác 226,924,452,588 224,047,845,266 2,876,607,322 (Nguồn: Số liệu dựa BCTC Công ty năm 2016-2017) Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 84 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp  Học viện Tài Bước2: Tính tỷ lệ % so với doanh thu Theo báo cáo kết kinh doanh cơng ty, ta có doanh thu năm 2016 đạt 750.164.685.969 đồng Dưới bảng tính tốn tỷ lệ phần trăm khoản mục có mối quan hệ chặt chẽ với doanh thu năm 2017: BẢNG 3.2: TỶ LỆ PHẦN TRĂM GIỮA CÁC KHOẢN MỤC CÓ QUAN HỆ TRỰC TIẾP VÀ CHẶT CHẼ VỚI DOANH THU Đơn vị tính: đồng Tỷ lệ Tài sản doanh Tỷ lệ Nguồn vốn doanh thu I Tiền khoản tương 8.28 đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 0.22 183.38 thu Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước 44.71 Phải trả người lao động 2.54 7.Phải trả nội ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 239.11 Tổng Tổng 54.37 22.83 48.79 1.92 0.17 88.05 216.14 (Nguồn: Số liệu dựa BCTC Công ty năm 2016-2017) Từ bảng cho thấy: Để tăng thêm đồng doanh thu cần phải tăng thêm 2,3911 đồng vốn lưu động đồng doanh thu tăng lên cơng ty chiếm dụng nguồn vốn 2,1614 đồng Vậy thực chất đồng doanh thu tăng lên công ty cần phải tăng số vốn lưu động ròng là: 2,3911 - 2,1614 = 0,2297 (đồng) Theo bảng doanh thu – chi phí công ty năm 2018, doanh thu dự kiến công ty đạt 239 tỷ đồng Như vậy, nhu cầu VLĐ ròng cơng ty là: Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 85 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 239 × 0,2297 = 54,8983(tỷ đồng)  Bước 3:Tính nhu cầu VLĐ tăng thêm Cơng ty dự tính năm kế hoạch doanh thu công ty 239 tỷ đồng nhu cầu vốn lưu động cần bổ sung kỳ kế hoạch là: ( 239 - 234) 0.2297 = 1.1485 tỷ đồng Với nhu cầu VLĐ công ty trên, ta thấy công ty thiếu hụt lượng VLĐ cần thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công ty cần trọng tăng VLĐ để hoạt động kinh doanh diễn cách liên tục hiệu Bước 4: Dự báo nguồn tài trợ vốn lưu động Dựa vào nhu cầu VLĐ xác định công ty cần vào kế hoạch huy động sử dụng VLĐ tạo lập làm sở điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Việc xác định nhu cầu sử dụng VLĐ thiết phải dựa vào phân tích tính tốn tiêu kinh tế tài kỳ trước với dự tính tình hình hoạt động kinh doanh, khả tăng trưởng kỳ tới dự kiến biến động thị trường 3.2.4 Quản lý chặt chẽ hợp lý khoản nợ phải thu Trong năm gần đây, khoản phải thu Công ty chiếm lượng lớn VLĐ mà chủ yếu phải thu ngắn hạn khách hàng phải thu nội ngắn hạn khác Do cần có biện pháp quản lý khoản phải thu sau: - Công ty lập bảng phân tuổi, mở sổ theo dõi chi tiết khoản phải thu công ty để nắm rõ quy mô khoản phải thu, thời hạn khoản thường xuyên đôn đốc để thu hồi hạn - Phân loại khoản nợ hạn, tìm nguyên nhân khoản nợ để có biện pháp thích hợp gia hạn nợ, thỏa ước xử lý nợ, xóa phần nợ Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 86 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cho khách hàng yêu cầu Tòa án kinh tế giải theo thủ tục phá sản doanh nghiệp - Công ty cần thực nghiêm túc điều khoản thỏa thuận thống hợp đồng thi công, đảm bảo tiến độ, đặc biệt chất lượng cơng trình, điều dẫn đến việc cơng ty bên chủ đầu tư nghiệm thu nhanh, khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thi công bên nghiệm thu cuối khoản phải thu đơn vị toán nhanh đảm bảo tự chủ việc phân phối nguồn vốn lưu động cách linh hoạt - Phân tích uy tín khách hàng mua chịu: Cần đánh giá khả tài khách hàng mua chịu, xem họ có khả trả nợ hạn không, tùy vào loại khách hàng mà định, cần khai thác khách hàng tiềm mục tiêu, tạo dựng tốt mối quan hệ - Áp dụng biện pháp quản lý nâng cao hiệu thu hồi nợ tùy trường hợp cụ thể mà áp dụng biện pháp phù hợp như: + Khi khoản nợ chuẩn bị đến hạn trả Công ty gửi thông báo cho khách hàng biết để khách hàng chủ động chuẩn bị tiền trả nợ + Xác định trọng tâm quản lý thu hồi nợ thời kỳ để có sách thu hồi nợ thích hợp:điều động nhân viên trực tiếp thu hồi nợ, tăng chi phí cho việc thu hồi nợ, quản lý khoản thu tính toán chi tiết khoản khách hàng nợ, thực biện pháp thích hợp để thu hồi nợ đến hạn, nợ hạn gia hạn nợ, thỏa ước xử lý nợ, bán lại nợ, yêu cầu can thiệp tòa án kinh tế khách hàng chây ỳ khả toán nợ + Thực biện pháp phòng ngừa rủi ro trích trước dự phòng nợ phải thu khó đòi; trích lập quỹ dự phòng tài Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 87 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Có ràng buộc chặt chẽ hợp đồng bán hàng, vượt thời hạn tốn theo hợp đồng Cơng ty thu lãi suất tương ứng lãi suất hạn ngân hàng Mặc dù Cơng ty đưa sách quản trị nợ chi tiết vậy, tình trạng việc chấp hành, tn thủ thời hạn trả nợ khách hàng chưa tốt, cố tình kéo dài thời gian trả nợ Đối với trường hợp Cơng ty cần mạnh tay việc xử phạt hạn nợ Ngồi có trường hợp khách hàng có thiện chí trả nợ, gặp khó khắn tài Trong trường hợp này, cán phụ trách thu hồi nợ vạch kế hoạch trả nợ cho khách nợ Khả thu nợ lớn Công ty chấp nhận cho khách nợ trả làm nhiều đợt 3.2.5 Một số giải pháp khác Tích cực tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu nhanh, ổn định để giảm lượng dự trữ hàng tồn kho − Khi nhập nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa với khối lượng lớn cơng ty nên đưa thẳng đến cơng trình − Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu gần cơng trường thi cơng, tránh chi phí vận chuyển, tránh sử dụng kho bãi để lưu trữ, bảo quản − Đảm bảo phương tiện vận chuyển an tồn nhanh chóng, kịp thời đầy đủ đến cơng trình, khơng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực cơng trình − Vấn đề biến động giá nguyên, vật liệu giảm thiểu điều kiện ràng buộc hợp đồng đấu thầu Nếu giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng 3% nhà thầu chủ đầu tư tìm phương án phân tán chi phí hợp lý − Công ty cần đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí Lượng dự trữ nguyên vật liệu xem xét gia tăng để đảm bảo tiến độ thi công không bị ảnh hưởng Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 88 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài − Thường xuyên kiểm tra, đánh giá giá trị vật tư, hàng hóa, tránh mát quản lý thiếu trách nhiệm sử dụng vật tư bừa bãi − Nhanh chóng hồn thành cơng trình thi cơng dở dang hồn thiện hồ sơ thủ tục để bàn giao lại cho chủ đầu tư giảm thiểu tình trạng giá trị sản xuất kinh doanh dở dang mức cao  Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, tăng cường đổi đầu tư vào tài sản cố định Trong điều kiện cách mạng công nghệ, việc mạnh dạn áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh điều kiện định lợi khả phát triển doanh nghiệp Việc áp dụng tiến khoa học vào sản xuất đẩy nhanh trình sản xuất, rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí vật tư Bên cạnh chất lượng sản phẩm nâng cao nhờ mà doanh nghiệp tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, tăng lợi nhuận Quản lý chặt chẽ doanh thu chi phí Doanh thu lợi nhuận tác động trực tiếp đến hiệu sử dụng VLĐ Lợi nhuận có mối quan hệ thuận chiều với doanh lợi VLĐ Còn doanh thu có mối quan hệ ngược chiều với kỳ thu tiền bình quân tức doanh thu tăng nhanh thu hồi vốn tốn Vì việc quản trị có hiệu VLĐ đồng nghĩa với việc tăng doanh thu lợi nhuận, muốn tăng lợi nhuận ngồi viêc tăng doanh thu cơng ty phải quản lý chặt chẽ loại chi phí Để giảm chi phí cơng ty áp dụng số giải pháp sau: -Cắt giảm chi phí khơng cần thiết -Tinh giảm biên chế theo hướng số lượng đảm bảo hiệu quản công việc Đó khối lượng cơng việc giảm tương Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 89 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đối nhiều cán kỹ thuật phụ trách hạng mục, khâu tương đối nhiều Chủ động sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro xảy Khi kinh doanh kinh tế thị trường công ty phải nhận thức phải sẵn sàng đối phó với thay đổi, biến động phức tạp xảy lúc Những rủi ro bất thường kinh doanh kinh tế lạm phát, giá thị trường tăng lên mà nhiều nhà quản lý không lường hết Vì để hạn chế phần tổn thất xảy ra, cơng ty cần phải thực biện pháp để phòng ngừa vốn kinh doanh nói chung VLĐ nói riêng bị hao hụt, cơng ty có nguồn để bù đắp, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn cách thường xuyên, liên tục Cụ thể biện pháp áp dụng như: mua bảo hiểm hàng hố, trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việc cơng ty tham gia bảo hiểm tạo chỗ dựa vững kinh tế, giúp cơng ty có điều kiện chống đỡ có hiệu rủi ro, tổn thất bất ngờ xảy mà không ảnh hưởng nhiều đến VLĐ Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, tăng cường đổi đầu tư vào tài sản cố định Trong điều kiện cách mạng công nghệ, việc mạnh dạn áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh điều kiện định lợi khả phát triển doanh nghiệp Việc áp dụng tiến khoa học vào sản xuất đẩy nhanh trình sản xuất, rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí vật tư Bên cạnh chất lượng sản phẩm nâng cao nhờ mà doanh nghiệp tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, tăng lợi nhuận Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 90 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chú trọng phát huy nhân tố người Nhân tố người ln đóng vai trò định thành công bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt chế thị trường ngày nay, người ta khơng cần có vốn, công nghệ mà quan trọng người Song người có sẵn tài đức chưa đủ mà người phải tạo thành khối thống thật vững mạnh Để khai thác tối đa nguồn nhân lực, cơng ty sử dụng số biện pháp sau: Thường xuyên đánh giá, tổng kết cấu tổ chức, trình độ nghiệp vụ chun mơn cán cơng nhân viên, từ có khố học đào tạo chun sâu, nâng cao trình độ chun mơn cho đáp ứng nhu cầu thay đổi Trên tảng cán công nhân viên dày dặn kinh nghiệm để bước đưa cán công nhân viên trẻ chưa nhiều kinh nghiệm học hỏi dần khảng định cống hiến tài nghiệp chung công ty Công tác quản lý cán cần thực cách nghiêm túc, công minh, nhìn nhận, đánh giá đắn điểm tích cực tiêu cực trình hoạt động đội ngũ lao động cơng ty để từ phát huy điểm tích cực hạn chế điểm tiêu cực Để làm điều trước hết đội ngũ lãnh đạo công ty phải noi gương sáng, đầu hoạt động công ty Trong q trình hoạt động mình, cơng ty phải thường xuyên tổng kết định kỳ, từ kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, đóng góp cho phát triển chung công ty, đồng thời phải nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm cá nhân có hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến phát triển công ty Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 91 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Thường xun có hoạt động văn hoá, văn nghệ, nghỉ mát, cử người công ty tham gia hoạt động văn hố đồn thể quần chúng Điều tạo lên đoàn kết, thoải mái tinh thần cán cơng nhân viên tạo khơng khí làm việc văn minh Đưa kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực vào chiến lược phát triển lâu dài công ty 3.3 Điều kiện thực giải pháp Trên số giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác quản trị vốn lưu động rút từ thực tế công ty Để đảm bảo thực giải pháp bên cạnh cố gắng, nỗ lực tập thể cơng ty điều kiện mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng khơng nhỏ Môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng lớn tới phương hướng mục tiêu doanh nghiệp thị trường Chính vậy, cần có điều kiện thích hợp mơi trường kinh tế vĩ mơ mà Nhà nước chủ thể định hướng để phát huy hiệu giải pháp - Tạo lập mơi trường pháp luật ởn định, bình đẳng: Trong kinh tế thị trường, hoạt động kinh tế chịu định chế Nhà nước pháp luật, tạo khuôn khổ hành lang pháp lý phù hợp với lợi ích phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hiện nay, Nhà nước ta ban hành luật như: Luật Doanh nghiệp , Luật thương mại, Luật đầu tư nước ngoài… Tuy nhiên, hệ thống luật chưa đủ để điều chỉnh vấn đề nhạy cảm thị trường cạnh tranh, phá giá,… Do vậy, Nhà nước Quốc hội cần ban hành điều luật có liên quan đến vấn đề tạo công cho tất doanh nghiệp - Tạo môi trường kinh tế - xã hội ổn định, đảm bảo cho việc huy động vốn có hiệu quả: Nhà nước cần thơng qua sách, công cụ khác nhằm tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho việc đầu tư, huy động vốn Điều thể điểm: Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 92 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Định hướng phát triển thị trường cách đưa kế hoạch sách phát triển dài hạn cho thị trường vốn, có biện pháp cải thiện đại hóa hệ thống tài + Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mơ kiềm chế lạm phát, ban hành sách kiềm chế giá leo thang, hỗ trợ giá cho doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu mặt hàng thiết yếu xăng, dầu, sắt, thép, … + Nhà nước nên xây dựng tiêu trung bình ch̉n cho ngành, từ tìm mặt mạnh, mặt yếu để có biện pháp điều chỉnh thích hợp + Nhà nước cần có hệ thống dự báo chuẩn tình hình thị trường, giá vật liệu giá nhiên liệu… để doanh nghiệp nói chung vào kịp thời đề phương án kinh doanh hay dự trữ nguyên, nhiên liệu hợp lý - Thực ưu đãi chế, sách tài + Đối với vấn đề cho vay vốn đầu tư, Nhà nước nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp việc hạ lãi suất, kéo dài thời hạn cho vay… + Xem xét bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp Nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước chủ động sản xuất, kinh doanh Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 93 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Qua phân tích khẳng định lại rằng: việc sử dụng quản lý vốn lưu động hiệu khó khăn phức tạp Nhưng đồng thời vấn đề cấp bách quan trọng doanh nghiệp Đặc biệt doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động chiếm tỷ lệ lớn Tổng cơng ty khí xây dựng Việc quản lý sử dụng vốn lưu động Tổng cơng ty khí xây dựng tốt hiệu Chính điều giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty diễn liên tục, đảm bảo khả toán doanh nghiệp, đồng thời giảm chi phí sử dụng vốn tạo nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Tuy nhiên bên cạnh cơng ty tồn số vấn đề quản lý sử dụng vốn lưu động Nếu khắc phục tồn này, chắn thời gian tới cơng ty phát triển nữa, doanh thu lợi nhuận tăng qua năm Hy vọng vấn đề nêu phân tích chuyên đề phần giúp công ty nâng cao hiệu tổ chức, quản trị vốn lưu động Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bảo tận tình thầy mơn Tài doanh nghiệp, đặc biệt Cơ giáo - TS Nguyễn Thị Bảo Hiền toàn thể người phòng tài kế tốn phòng ban khác Tổng cơng ty khí xây dựng nhiệt tình giúp đỡ tơi nghiên cứu viết chuyên đề Mặc dù cố gắng hạn chế kiến thức điều kiện nghiên cứu nên luận văn em không tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp thầy cô giáo để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Hiền Gấm Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 94 Lớp: CQ50/11.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (chủ biên) (2013), “Giáo trình Tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, TS Nghiêm Thị Thà (chủ biên) (2010), “Giáo trình phân tích Tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Báo cáo Tài chính, Báo cáo thường niên 2016 2017 Tổng công ty xây dựng số tài liệu liên quan Các tài liệu luận văn tốt nghiệp sinh viên Học viện Tài khóa trước Các tài liệu từ Internet Sinh viên: Nguyễn Hiền Gấm 95 Lớp: CQ50/11.08 ... quan đến vốn lưu động quản trị sử dụng vốn lưu động Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động, để từ đưa giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Tổng cơng ty khí xây dựng Phạm... vốn lưu động quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Tổng cơng ty khí xây dựng thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu. .. vốn lưu động tổ chức nguồn vốn lưu động 2.1.3 Khái qt tình hình tài Tổng cơng ty khí xây dựng .36 CHƯƠNG 75 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 65 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại tổng công ty cơ khí xây dựng , 65 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại tổng công ty cơ khí xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn