57 tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH và TM dũng tiến

94 1 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn: “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến” cơng trình nghiên cứu riêng em dựa số liệu thực tế Công ty, hướng dẫn giúp đỡ cô giáo Dương Thị Yến Nếu có sai sót em xin hồn tồn chịu trách nhiệm Sinh viên thực hiện Lê Thị Chính SV: Lê Thị Chính i Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vi CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH VÀ TM DŨNG TIẾN 1.1.Lí luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến 1.1.1.Khái niệm bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.2.Các phương thức bán hàng 1.1.3.Các phương thức toán .6 1.2.Vị trí, vai trò nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến .7 1.2.1.Vị trí, vai trò kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2.Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.3.Yêu cầu quản lí hoạt động bán hàng xác đinh kết kinh doanh doanh nghiệp 1.3.Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 10 1.3.1.Kế toán giá vốn hàng bán 10 1.3.2.Kế toán doanh thu bán hàng 15 1.3.3.Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 19 1.3.4.Kế tốn chi phí quản lí kinh doanh 21 1.3.5.Kế toán xác định kết kinh doanh .26 SV: Lê Thị Chính ii Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện 1.4.Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến .29 1.4.1.Danh mục sổ kế toán 29 1.4.2.Các hình thức sổ kế tốn 30 CHƯƠNG 34 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VÀ TM DŨNG TIẾN .34 1.5.Tình hình chung công ty TNHH TM Dũng Tiến 34 1.5.1.Sự hình thành phát triển cơng ty TNHH TM Dũng Tiến 34 1.5.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 35 1.5.3.Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 39 1.5.4.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 42 1.6.Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến 47 1.6.1.Các phương thức bán hàng phương thức toán 47 1.6.2.Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán 48 1.6.3.Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu bán hàng .55 1.6.4.Kế toán toán với khách hàng 59 1.6.5.Kế toán thuế GTGT đầu 60 1.6.6.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 61 1.6.7.Chi phí tài doanh thu tài chính-doanh nghiệp koong phát sinh chi phí tài 68 1.6.8.Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 68 1.6.9.Kế toán xác định kết kinh doanh .68 1.7.Nhận xét chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến 72 CHƯƠNG 74 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VÀ TM DŨNG TIẾN 74 SV: Lê Thị Chính iii Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện 1.8.Ưu điểm .74 1.9.Hạn chế nguyên nhân 76 1.10.u cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 79 1.11.Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến 80 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 SV: Lê Thị Chính iv Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt BCTC Diễn giải Báo cáo tài BĐSĐT Bất động sản đầu tư BH Bán hàng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DV Dịch vụ GBC Giấy báo có 10 GBN Giấy báo nợ 11 GTGT Giá trị gia tăng 12 HĐ Hóa đơn 13 K/C Kết chuyển 14 KD Kinh doanh 15 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 16 LNKT Lợi nhuận kế tốn 17 NH Ngân hàng 18 TK Tài khoản 19 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 20 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 21 TSCĐ Tài sản cố định 22 XHCN Xã hội chủ nghĩa SV: Lê Thị Chính v Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 : Trình tự kế tốn GVHB theo phương pháp kê khai thường xuyên .13 Sơ đồ 1.2 : Trình tự kế tốn GVHB theo phương pháp kiểm kê định kỳ 14 Sơ đồ 1.3:trình tự kế tốn doanh thu bán hàng 19 Sơ đồ 1.4 Trình tự hạch toán khoản giảm trừ doanh thu 21 Sơ đồ 1.5: Trình tự kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 25 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán tài khoản 911 28 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức quản lý công ty 39 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế toán: .43 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn cơng ty TNHH TM Dũng Tiến 45 Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ, ghi sổ giá vốn hàng bán 50 Sơ đồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ, ghi sổ doanh thu bán hàng.55 SV: Lê Thị Chính vi Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trường, với cạnh tranh Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế …chuyên sản xuất kinh doanh loại mặt hàng tương tự diễn gay gắt Vì thị trường vấn đề sống Doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp phải gắn liền với thị trường thân Doanh nghiệp phải tìm nguồn mua tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá họ để tồn phát triển Doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển phải có phương thức kinh doanh tốt, để vừa tạo uy tín niềm tin khách hàng cũ, vừa thu hút khách hàng Kinh doanh chế thị trường gắn trực tiếp với mục tiêu tối đa hố lợi nhuận Vì điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, việc thực sách bán hàng kế tốn bán hàng có ảnh hưởng lớn đến doanh thu lợi nhuận Doanh nghiệp Nó cung cấp thơng tin kịp thời, xác cho hoạt động bán hàng Với vai trò quan trọng cơng tác kế tốn nói chung phận kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh chiếm vị trí khơng nhỏ Vấn đề bán hàng xác định kết kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp tới tồn phát triển doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thương mại Vậy để đứng vững thị trường doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng xác định kết kinh doanh phải có chiến lược tiêu thụ thích hợp nhằm đảm bảo thu hiệu cao kinh doanh Nhận thức tầm quan trọng kế tốn bán hàng xác định kết kình doanh tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp nên thời gian thực tập công ty TNHH TM Dũng Tiến, em lựa chọn đề tài: SV: Lê Thị Chính Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện “Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến.” 2.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Được thực tập công ty TNHH TM Dũng Tiến hội tốt cho em tiếp cận với thực tế tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp thương mại học hỏi kinh nghiệm từ anh chị máy kế tốn chun nghiệp cơng ty hồn thành tốt đề tài nghiên cứu kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế Công ty TNHH TM Dũng Tiến, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM Dũng Tiến Kết cấu đề tài nghiên cứu: Kết cấu luận văn lời mở đầu kết luận gồm chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM Dũng Tiến Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến Chương 3: Một số ý kiến hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM Dũng Tiến Do thời gian thực tập không dài, nhận thức thân hạn chế đề tài nghiên cứu rộng nên luận văn em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cán phòng kế tốn cơng ty TNHH TM Dũng Tiến để chuyên đề luận văn cuối khóa em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SV: Lê Thị Chính Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH VÀ TM DŨNG TIẾN 1.1 Lí luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hố gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Trong doanh nghiệp thương mại bán hàng khâu cuối quan trọng quy trình kinh doanh, trình chuyển hố vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hố sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán Doanh thu tổng giá trị kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Chi phí nhìn nhận khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động doanh nghiệp để đạt sản phẩm, lao vụ, dịch vụ định Chi phí xác định tiền hao phí lao động sống, lao động vật hóa… sở chứng từ, tài liệu chứng chắn Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, biểu số tiền lãi hay lỗ Khi q trình kinh doanh hồn thành, doanh nghiệp xác định kết kinh doanh sở so sánh tổng doanh thu thu tổng chi phí phát sinh q trình kinh doanh Kết kinh doanh lãi lỗ; lỗ bù đắp theo chế độ quy định cấp có thẩm quyền; lãi SV: Lê Thị Chính Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện phân phối sử dụng theo mục đích phù hợp với chế tài quy định cho loại doanh nghiệp 1.1.2 Các phương thức bán hàng Bán buôn: Là vận động ban đầu hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất tới lĩnh vực tiêu dùng, khâu hàng hóa thực phần giá trị,chưa thực giá trị sử dụng Bán bn hàng hóa thường áp dụng với khối lượng hàng hóa lớn thực hai hình thức: Hình thức bán bn qua kho: hàng hóa xuất bán cho khách hàng từ kho dự trữ doanh nghiệp thực theo cách: • Hình thức xuất bán trực tiếp: hình thức bán hàng mà DN xuất hàng giao trực tiếp cho khách hàng kho nơi bảo quản trực tiếp DN Hàng hóa coi bán hình thành doanh thu bán hàng khách hàng nhận đủ hàng hóa ký hóa đơn xác nhận đủ hàng • Hình thức chuyển hàng: định kỳ vào hợp đồng kinh tế kế hoạch giao hàng, DN xuất hàng gửi cho khách hàng giao địa điểm ký hợp đồng Hàng hóa gửi thuộc quyền sở hữu bên bán Chỉ khách hàng báo nhận hàng chấp nhận toán toán tiền hàng hàng hóa chuyển quyền sở hữu xác định bán hàng doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng Chi phí vận chuyển tùy theo hợp đồng kí bên Hình thức bán bn vận chuyển thẳng hình thức bán hàng mà bên bán mua hàng nhà cung cấp để bán cho khách hàng, hàng hóa khơng qua kho bên bán Hình thức bao gồm nhiều hình thức nhỏ: • Bán bn giao tay ba (bán bn vận chuyển thẳng trực tiếp): doanh nghiệp thương mại mua hàng bên cung cấp để giao bán thẳng cho người mua bên mua ủy nhiệm đến nhận hàng trực tiếp địa điểm hai bên SV: Lê Thị Chính Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VÀ TM DŨNG TIẾN 1.8 Ưu điểm Về tổ chức máy kế tốn: Bộ máy kế tốn Cơng ty bố trí theo chủ trương đơn giản, hiệu gọn nhẹ Bộ máy kế toán gồm người( kế toán trưởng, kế toán viên); đạo, phân cơng kế tốn trưởng, kế tốn viên bố trí đảm nhận phần hành phù hợp với lực chun mơn Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm công việc, việc phối hợp kế toán viên phần hành ln đảm bảo có nhịp nhàng làm cho cơng việc kế tốn khơng chồng chéo giảm thiểu cơng việc kế tốn Về hạch tốn ban đầu: Mọi hố đơn, chứng từ nói chung hóa đơn chứng từ sử dụng kế toán xác định kết kinh doanh theo mẫu quy định Bộ tài Việc lập, ghi chép yếu tố chứng từ kế tốn đầy đủ, xác, đảm bảo tính pháp lý chứng từ kế tốn Hiện nay, cơng ty áp dụng chế độ kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ theo định số 48/2006/QĐ- BTC Với tình hình số lượng cơng nhân viên vốn điều lệ việc áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa nhỏ hồn tồn phù hợp giúp cơng ty đơn giản cơng việc hạch tốn kế tốn Các chứng từ kế tốn sử dụng q trình hạch tốn ban đầu tiêu thụ hàng hoá phù hợp với yêu cầu kinh tế đảm bảo tính pháp lý chứng từ Cụ thể, chứng từ bắt buộc Phiếu xuất kho, Hoá đơn giá trị gia tăng, Phiếu SV: Lê Thị Chính 74 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện thu, Phiếu chi công ty sử dụng theo mẫu Bộ tài ban hành có đầy đủ chữ ký người có liên quan Chứng từ phân loại, hệ thống hoá theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh đóng thành tập theo tháng niên độ kế toán để thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu cần Hệ thống sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng xây dựng theo quy định chế độ kế toán Việc xác định chứng từ bên kiểm tra chặt chẽ xử lý kịp thời Cơng ty có kế hoạch luân chuyển chứng từ hàng hoá tương đối tốt, chứng từ phân loại, hệ thống hoá theo nghiệp vụ, thời gian lưu trữ gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng theo chế độ kế toán hành Các tiêu doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, doanh thu trình bày cụ thể, xác báo cáo tài Về kế tốn tổng hợp: Các tài khoản công ty sử dụng phù hợp với chế độ kế toán hành theo hướng dẫn Bộ Tài Chính Với kế tốn xác định kết kinh doanh kế toán sử dụng tài khoản 911- “ Xác định kết kinh doanh” tài khoản 511, 641, 642, 421… phù hợp tuân thủ theo chế độ kế toán Là doanh nghiệp thương mại, khối lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều, liên tục tháng nên để hạch tốn tình hình biến động hàng hố, cơng ty áp dụng phương pháp quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hợp lý Với phương pháp kê khai thường xun việc xác định kết kinh doanh tiến hành nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý SV: Lê Thị Chính 75 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện Phương pháp kế tốn hàng tồn kho Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi thường xuyên biến động hàng hoá mặt số lượng Phương tính trị giá hàng xuất kho Cơng ty áp dụng tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền tức thời (sau lần nhập) Phương pháp giúp tính trị giá vốn hàng hoá sau lần xuất, đồng thời cung cấp số liệu cách nhanh chóng cho kế tốn kho nắm tình hình biến động hàng hoá số lượng giá trị báo cáo bán hàng Hạch toán doanh thu bán hàng Xác định doanh thu thuần, thu nhập khác: Trong cơng ty, việc hạch tốn doanh thu thu nhập khác thực theo chuẩn mực kế toán số 14- Doanh thu thu nhập khác; điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng Cập nhật thường xuyên thay đổi sách, chế độ kế tốn Kế tốn trưởng ln cập nhật thường xuyên phổ biến quy định thay đổi hạch toán, thuế (thuế suất mặt hàng thay đổi, thời gian ) cho kế toán viên, đảm bảo hạch toán, kê khai quy định 1.9 Hạn chế ngun nhân Nhìn chung, việc thực cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty phù hợp với chế độ kế toán, quy định hành Bên cạnh điểm đạt được, cơng tác kế tốn cơng ty nói chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng số tồn định Về luân chuyển chứng từ SV: Lê Thị Chính 76 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện Q trình lưu chuyển hoá đơn, chứng từ từ lúc phát sinh nghiệp vụ hố đơn phòng kế tốn chậm làm cho kế tốn khơng phản ánh kịp thời tình hình tiêu thụ hàng hố cơng ty Việc luân chuyển chứng từ nhiều thời gian, gây đình trệ công việc Về sử dụng tài khoản Tại cơng ty có tháng có phát sinh nghiệp vụ kế tốn chiết khấu thương mại, kế tốn khơng thực hạch toán vào tài khoản 5211, mà trừ chiết khấu số tiền phải trả khách hàng hố đơn (tính doanh thu ngay) Điều đó, chưa đảm bảo thực nguyên tắc hạch tốn kế tốn, cơng ty khơng thể theo dõi chi tiết tên hàng, số hàng, khách hàng thực chiết khấu thương mại Về hạch toán Trong kỳ hạch tốn có khoản chi phí trả trước dài hạn phân bổ cho tháng thuộc chi phí quản lý kinh doanh Thơng thường khoản hạch toán tháng sau: Nợ TK 642 Có TK 242 Nhưng kế tốn cơng ty theo dõi riêng khoản coi tài khoản phản ánh chi phí, cuối tháng hạch tốn: Nợ TK 911 Có TK 242 Do kế tốn kết chuyển khoản vào chi phí quản lý kinh doanh nên không ảnh hưởng đến bảng báo cáo kết kinh doanh sổ sách khác SV: Lê Thị Chính 77 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện Về công nợ khách hàng Việc đôn đốc, thu tiền công nợ với khách hàng mua chịu chưa thực hoàn thiện Vẫn tồn trường hợp, khách hàng chiếm dụng vốn lâu, thu hồi tiền hàng chậm Về sách bán hàng: Cơng ty thực chiết khấu thương mại khuyến khích khách hàng mua hàng với khối lượng lớn Điều đó, làm giảm khả tiêu thụ công ty môi trường cạnh tranh ngày cao Bộ phận bán hàng chưa đẩy mạnh tiến hành xúc tiến quảng cáo sản phẩm công ty phương tiện thông tin đại chúng Trong điều kiện cạnh tranh nay, lượng hàng tiêu thụ tháng qua chủ yếu từ khách hàng quen Về kế toán quản trị: Kế tốn quản trị cung cấp thơng tin thỏa mãn nhu cầu nhà quản trị doanh nghiệp, nhằm giúp nhà quản trị cấp doanh nghiệp thực chức quản trị Thông tin kế toán quản trị cung cấp liên quan đến việc báo cáo hoạt động kinh tế phận, hoạt động doanh nghiệp không thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế doanh nghiệp khứ mà cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế doanh nghiệp tương lai Vì kế tốn quản trị phận cấu thành khơng thể tách rời hệ thống kế toán doanh nghiệp Trong cơng ty lại khơng có phận kê toán quản trị Về hệ thống sổ sách báo cáo kế toán: - Phần mềm kế toán Auges bước đầu lộ rõ điểm yếu hạch toán công tác công ty - Công tác tổ chức cơng việc nhiều mâu thuẫn, chưa thích hợp với trình độ, lực kế tốn SV: Lê Thị Chính 78 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện - Với hệ thống báo cáo kế toán việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cơng ty nhiều thiếu xót xuất phát từ không khớp đặc điểm phần mềm kế tốn Auges mà cơng ty sử dụng quy định chế độ kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ - công ty nên áp dụng thông tư 133 để đảm bảo độ xác áp dụng luật nhà nước đề 1.10.Yêu cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Trong điều kiện kinh tế canh tranh ngày gay gắt, liệt; sản phẩm hàng hố, cơng ty dịch vụ ngành nghề ngày phong phú, đa dạng Muốn đứng vững ngày phát triển tất yếu công ty phải ln đổi mới, học hỏi để tìm biện pháp quản lý tối ưu với hoạt động kinh doanh Kế tốn cơng cụ quan trọng quản lý kinh tế, vậy, kế tốn đòi hỏi phải ln đổi mới, hồn thiện để đáp ứng tốt vai trò Trong hoạt động kinh doanh thương mại, q trình tiêu thụ hàng hố khâu cuối cùng, khâu quan trọng nhất, trình tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, định tồn phát triển doanh nghiệp Vì vậy, hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh vấn đề cần thiết điều kiện nay; đảm bảo cho việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác, nhà quản lý nắm rõ tình hình thực tiêu thụ hàng hoá kết lãi lỗ hoạt động bán hàng, từ đưa định đắn, kịp thời xác Để có phương hướng hồn thiện phù hợp, sát thực có tính khả thi cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh nói riêng, phương hướng phải đảm bảo yêu cầu sau: SV: Lê Thị Chính 79 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài ▪ Học viện Đảm bảo nguyên tắc thống tập trung dân chủ tính độc lập tương đối Thống phương pháp đánh giá, việc sử dụng chứng từ, tài khoản hệ thống sổ sách báo cáo Tính thống đảm bảo việc thu thập tài liệu, số liệu đồng kịp thời sở thống ▪ Tuân thủ sách kinh tế, tài nhà nước chế độ kế toán hành Hoạt động kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải chịu quản lý, điều hành, kiểm soát nhà nước pháp luật biện pháp hành chính, cơng cụ quản lý kinh tế Chính vậy, biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn phải dựa chế độ quản lý tài chế độ kế tốn hành, có kế tốn thực công cụ quản lý không phạm vị doanh nghiệp mà nhà nước doanh nghiệp kinh tế quốc dân Việc tuân thủ chế độ kế toán hành thể từ việc tuân thủ tài khoản sử dụng, phương pháp trình tự kế tốn đến việc sử dụng hệ thống sổ kế toán, lập báo cáo ▪ Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty: Trong kinh tế nhiều thành phần, doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý riêng, Nhà nước ban hành sách, qui định chung cho tất loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần biết vận dụng cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm doanh nghiệp ▪ Phải đáp ứng việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác ▪ Tổ chức cơng tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu 1.11.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến Trong thời gian thực tập Công ty TNHH TM Dũng Tiến, với góc độ sinh viên tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, kết hợp với SV: Lê Thị Chính 80 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện lý luận nghiên cứu trường, em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty sau: Thứ nhất: ln chuyển hố đơn, chứng từ phòng kế tốn: cần đơn đốc, nhắc nhở, nhân viên giao hàng, mang hố đơn (khách hàng ký) phòng kế toán sau lần giao hàng về, nộp tiền cho thủ quỹ Thứ hai: hồn thiện cơng tác kế toán khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thương mại Tuy rằng, việc khấu trừ khoản chiết khấu thương mại vào tổng số tiền phải tốn khách hàng (tính ln doanh thu thuần) làm giảm việc hạch toán, ghi chép; chưa đảm bảo nguyên tắc kế toán Hơn nữa, việc theo dõi tài khoản 5211, giúp công ty nắm bắt chi tiết tổng số tiền chiết khấu thương mại, khách hàng nào, mặt hàng chiết khấu; giúp ban lãnh đạo đưa sách hồn thiện nhằm khích thích tăng số lượng hàng tiêu thụ Thực chiết khấu thương mại, công ty nên sử dụng TK 5211- Chiết khấu thương mại Trình tự hạch toán chiết khấu thương mại sau: TK 111, 112,131 TK 5121 Chiết khấu thương mại TK 3331 Thuế GTGT Giả sử kỳ có khách hàng mua hàng với số lượng lớn, chẳng hạn SV: Lê Thị Chính 81 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện Khoản chiết khấu thương mại doanh nghiệp nên theo dõi riêng để thực sách thúc đẩy bán hàng tốt Vì vậy, kế tốn nên hạch toán chi tiết doanh thu khoản chiết khấu thương mại sau: Nợ TK 111: 7.400.000 Có TK 511: 6.678.545 Có TK 3331: 667.855 Có TK 711 : 53.600 Và: Nợ TK 521: 134.545 Nợ TK 3331: 13.455 Có TK 111: 148.000 Thứ ba: Đối với khoản chi phí trả trước nêu nhược điểm thứ sáu hàng tháng kế tốn nên phân bổ chi phí trả trước vào tài khoản 642, để đảm bảo thống nhất, chế độ quy định Có thể lập thêm tài khoản chi tiết tài khoản 642, ví dụ TK 6422 để theo dõi riêng khoản chi phí trả trước phân bổ vào chi phí quản lý kinh doanh Cứ cuối tháng kế tốn kết chuyển chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh theo bút tốn Thứ tư: cơng nợ: phận kế tốn cơng nợ, cần tăng cường việc đôn đốc, nhắc nhở khách hàng tốn tiền hàng sớm có thể, thời hạn, tránh tình trạng cơng ty bị chiếm dụng vốn lâu, làm tăng vòng quay đồng vốn bỏ Cơng ty nên có sách chiết khấu tốn khách hàng toán ngay, sớm thời hạn tốn; có thoả thuận từ đầu với khách hàng trường hợp toán chậm tiền hàng ( ví dụ như: trả thêm tiền lãi số tiền hàng theo lãi suất định ) SV: Lê Thị Chính 82 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện Thứ năm: sách bán hàng: thực thêm sách chiết khấu thương mại: Việc thực chiết khấu thương mại công ty thực cần thiết, thúc đẩy trình tiêu thụ hàng hố thu hút nhiều đơn đặt hàng với khối lượng lớn Do vậy, công ty nên có sách chiết khấu thương mại với khối lượng hàng định, loại hàng Tình hình giá có nhiều biến động thay đổi thời gian ngắn, điều khiến cho khách hàng chưa thực hài lòng bất ngờ Nếu cơng ty khơng có biện pháp phương hướng cụ thể kế hoạch kinh doanh tương lai dễ khách hàng quen Thứ sáu: Kế toán quản trị có vai trò quan trọng, phận cấu thành tách rời với hệ thống kế tốn doanh nghiệp, cơng cụ quan trọng thiếu công tác quản lý nội doanh nghiệp Thơng tin kế tốn quản trị nguồn thông tin chủ yếu giúp cho nhà quản trị thực chức quản trị: lập kế hoạch, tổ chức điều hành thực kế hoạch; kiểm tra đánh giá tình hình thực kế hoạch định Với tình hình kinh doanh ngày phát triển, quy mô doanh nghiệp ngày mở rộng việc cần phải thành lập phận kế toán quản trị cần thiết Với đặc điểm quy mô vừa nhỏ công ty nên tổ chức kế tốn quản trị theo mơ hình tổ chức kế tốn quản trị kết hợp kế tốn tài Theo mơ hình này, phòng kế tốn doanh nghiệp bao gồm phận kế toán đảm nhiệm phần hành kế tốn tài cụ thể Tương ứng với phận kế tốn tài bao gồm phần hành kế toán quản trị Nhân viên kế toán phận thực đồng thời cơng việc kế tốn tài kế tốn quản trị Tổ chức theo mơ hình kết hợp chặt chẽ quản lý tổng hợp quản lý chi tiết theo tiêu, việc phân cơng, phân nhiệm phòng kế tốn thuận lợi, đơn giản, dễ làm tạo điều kiện quản lý chặt chẽ SV: Lê Thị Chính 83 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện cơng việc nhân viên kế tốn Việc thu nhận, xử lý thơng tin nhanh thuận lợi cho việc giới hóa cơng tác kế tốn Khi kế tốn quản trị cơng ty lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo cách ứng xử chi phí nhằm cung cấp thông tin quản trị cần thiết Theo cách ứng xử chi phí chi phí gồm có định phí biến phí Định phí khơng thay đổi mức độ hoạt động cơng ty thay đổi, biến phí biến đổi theo mức độ hoạt động Thứ bảy: Do khoa học ngày phát triển nên có nhiều phần mềm kế tốn đời với cơng dụng hạch tốn tốt, độ xác cao tính tốn nhanh Với ưu điểm việc ứng dụng phần mềm kế tốn công ty nên trang bị áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn giúp cơng ty tính tốn nhanh, độ xác cao đặc biệt giảm chi phí quản lý, từ góp phần tăng hiệu kinh doanh cho cơng ty Với quy mơ cơng ty theo em cơng ty sử dụng phần mềm MISA phần mềm FAST để nâng cao hiệu công việc Kết luận chương - Qua chương ta thấy ưu điểm nhược điểm công ty TNHH TM Dũng Tiến Công ty cần khắc phục nhược điểm áp dụng sách kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, đồng thời phát huy điểm mạnh để công ty ngày lên theo hướng tích cực, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động SV: Lê Thị Chính 84 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện KẾT LUẬN Qua lý luận thực tiễn cho thấy việc tổ chức hợp lý trình hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, đảm bảo lấy thu bù chi có lãi, thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước Tổ chức hợp lý trình hạch tốn bán hàng xác định kết kinh doanh đóng góp tích cực vào việc hồn thiện máy kế toán đơn vị, giúp đơn vị tiết kiệm yếu tố khơng cần thiết mà đảm bảo tính xác, khách quan kịp thời báo cáo tài Cơng ty TNHH TM Dũng Tiến thành lập lâu cơng tác kế tốn vào nề nếp ổn định, vận dụng đắn chế độ kế toán Trong thời gian thực tập phòng kế tốn cơng ty TNHH TM Dũng Tiến, em sâu vào tìm hiểu việc bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cơng ty có nhiều thuận lợi khó khăn cơng tác kế tốn nhiên có thiếu sót khơng thể tránh khỏi Qua q trình tiếp xúc với thực tế cơng ty TNHH TM Dũng Tiến, với giúp đỡ bảo nhiệt tình chị phòng kế tốn đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn – Th.s Dương Thị Yến giúp em hoàn thành luận văn với đề tài : “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến” Luận văn đưa vấn đề sau: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp như: khái niệm, phân loại, phương pháp kế toánbán hàng xác định kết kinh doanh - Qua thực tập công ty TNHH TM Dũng Tiến, luận văn trình bày thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh SV: Lê Thị Chính 85 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện cơng ty.Từ đưa ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Ưu điểm: tổ chứcquản lý,về máy kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn, hạch tốn ban đầu ,kế toán tổng hợp,sổ sách kế toán ,nghĩa vụ với nhà nước Hạn chế: chứng sử dụng,tài khoản sử dụng,phương pháp tính giá hàng xuất kho,kế tốn quản trị ,ứng dụng tin học công tác kế toán - Trên sở tồn tại,luận văn đưa số kiến nghị để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến kiến nghị chứng từ sử dụng,về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho,chiến lược kinh doanh,kế tốn quản trị,cơng tác quản lý hồn thiện tin học kế tốn Do thời gian thực tập ngắn, trình độ nhận thức thân hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế định, em mong thông cảm đóng góp ý kiến thầy giáo, chị kế tốn phòng Tài – Kế tốn công ty Một lần em xin trân trọng cảm ơn cô giáo Th.s Dương Thị Yến, thầy giáo khoa Kế Tốn trường Học Viện Tài Chính, cán bộ,nhân viên phòng Tài – Kế tốn Cơng ty TNHH TM Dũng Tiến giúp đỡ em hoành thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Lê Thị Chính SV: Lê Thị Chính 86 Lớp: CQ52.21.03 Luận văn tốt nghiệp Tài Học viện TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn tài - Nhà xuất tài năm 2010 Chủ biên : GS TS Ngơ Thế Chi TS Trương Thị Thủy Giáo trình Kế tốn quản trị - Nhà xuất Tài năm 2009 Chủ biên : PGS TS Đoàn Xuân Tiên Chế độ kế toán doanh nghiệp - Nhà xuất Thống kê – năm 2008 Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam - NXB Tài năm 2009 Kế tốn tài -Trần Xn Nam - Nhà xuất Thống kê năm 2010 Các tài liệu Công ty TNHH Thành Nghĩa Luận văn, chuyên đề khóa trước SV: Lê Thị Chính 87 Lớp: CQ52.21.03 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Giáo viên hướng dẫn : Th.s Dương Thị Yến Nhận xét luận văn cuối khóa Sinh viên: Lê Thị Chính Lớp : CQ52/21.03 Tên đề tài: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM Dũng Tiến Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) ... KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH VÀ TM DŨNG TIẾN 1.1 Lí luận chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định. .. LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH VÀ TM DŨNG TIẾN 1.1.Lí luận chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến 1.1.1.Khái... Những vấn đề lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM Dũng Tiến Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dũng Tiến Chương 3: Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: 57 tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH và TM dũng tiến , 57 tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH và TM dũng tiến

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn