56 quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế sơn hà

122 1 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng với hướng dẫn ThS Nguyễn Tuấn Dương Các số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ rang Tác giả luận văn Lưu Ngọc Hiệp Lưu Ngọc Hiệp Lớp: Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC .ii MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: Mục đích nghiên cứu đề tài: Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: .2 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh 1.1.2.Thành phần vốn kinh doanh 1.1.3.Nguồn hình thành vốn kinh doanh 1.2.Quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp .10 1.2.1.Khái niệm mục tiêu quản trị vốn kinh doanh 10 1.2.2.Nội dung quản trị sử dụng vốn kinh doanh 11 1.2.3.Các tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 27 1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị sử dụng vốn kinh doanh 33 1.2.5 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 36 Lưu Ngọc Hiệp Lớp: Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 40 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ TRONG GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 .40 2.1 MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ 40 2.1.1.Qúa trình hình thành phát triển 40 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Công ty 43 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đặc điểm sản phẩm Công ty: 49 2.2 Thực trạng quản trị sử dụng VKD Công ty CP Quốc tế Sơn Hà 51 2.2.1 Tình hình VKD nguồn VKD Cơng ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 51 2.2.2 Thực trạng Quản trị sử dụng VKD Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 65 2.2.3 Đánh giá chung Quản trị sử dụng VKD Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 88 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 94 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ ĐẾN NĂM 2020 94 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 94 3.1.2 Mục tiêu định hướng hoạt động công ty 95 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ 98 3.2.1 Nâng cao hiệu quản lý sử dụng VLĐ 98 3.2.2 Nâng cao hiệu quản lý sử dụng VCĐ 107 3.2.3.Nâng cao lực tài chính, sử dụng vốn SX- KD 108 3.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm 108 3.2.5 Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp .110 3.2.6 Nâng cao trình độ chuyên môn công nhân sản xuất trực tiếp 111 Lưu Ngọc Hiệp Lớp: Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3 MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 112 3.3.1 Với phủ 112 3.3.2 Với NHNN Việt Nam 115 3.3.3 Với Bộ Công Thương 115 KẾT LUẬN 116 Lưu Ngọc Hiệp Lớp: Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC VIẾT TẮT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Chữ viết tắt BĐS CTCP DN DNSX DNSX – KD DTT GTCL GVHB HTK HQSD LNST NHTM NPT NPTNH SXKD TSCĐ TSCĐHH TSCĐVH TSDH TSNH TNHH VCSH VCĐ VKD VLĐ VLĐTX XDCB Lưu Ngọc Hiệp Nghĩa tiếng việt Bất động sản Công ty cổ phần Doanh nghiệp Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp sản xuất – Kinh doanh Doanh thu Giá trị chất lượng Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho Quản trị sử dụng Lợi nhuận sau thuế Ngân hàng thương mại Nợ phải trả Nợ phải trả ngắn hạn Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Trách nhiệm hữu hạn Vốn chủ sở hữu Vốn cố định Vốn kinh doanh Vốn lưu động Vốn lưu động thường xuyên Xây dựng Lớp: Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BẢNG 2.2: CƠ CẤU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 52 BẢNG 2.3 : CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 59 BẢNG 2.4 : NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÔNG TY 63 QUỐC TẾ SƠN HÀ 63 BẢNG 2.5 : TÌNH HÌNH CÁC KHOẢN MỤC TRONG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY 68 BẢNG 2.6: BẢNG TÍNH CÁC HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA CƠNG TY QUỐC TẾ SƠN HÀ GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 68 BẢNG 2.7 : TÌNH HÌNH NỢ PHẢI THU CỦA CƠNG TY QUA CÁC NĂM .71 SƠ ĐỒ 2.8 TÌNH HÌNH NỢ PHẢI THU CỦA CƠNG TY QUỐC TẾ SƠN HÀ QUA CÁC NĂM 2012-2014 73 BẢNG 2.8: BẢNG TÍNH VỊNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ KỲ THU HỒI NỢ BÌNH QN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 73 BẢNG 2.9: TÌNH HÌNH CHIẾM DỤNG VÀ BỊ CHIẾM DỤNG VỐN CỦA CÔNG TYCỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ GIAI ĐOẠN 2015-2017 74 BẢNG 2.10 BẢNG TÍNH VỊNG QUAY HÀNG TỒN KHO VÀ KỲ LUÂN CHUYỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2012-2014 78 BẢNG 2.12: TÌNH HÌNH TÀI SẢN DÀI HẠN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015-2017 80 BẢNG 2.13 TÌNH HÌNH KHẤU HAO TSCĐ CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN 2015-2017 84 BẢNG 2.15 : CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VKD CỦA CÔNG TY 86 GIAI ĐOẠN 2015- 2017 86 Lưu Ngọc Hiệp Lớp: Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BẢNG 3.1: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018-2023 97 Lưu Ngọc Hiệp Lớp: Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 2.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SƠ ĐỒ 2.2 CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SƠ ĐỒ 2.3: CƠ CẤU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SƠ ĐỒ 2.4 CƠ CẤU VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SƠ ĐỒ 2.6: CƠ CẤU NỢ PHẢI TRẢ CỦA CÔNG TY QUỐC TẾ SƠN HÀ SƠ ĐỒ 2.7.BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM SƠ ĐỒ 2.8 TÌNH HÌNH NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY QUỐC TẾ SƠN HÀ QUA CÁC NĂM 2012-2014 SƠ ĐỒ 2.9: TÌNH HÌNH HÀNG TỒN KHO QUA CÁC NĂM 2015-2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SƠ ĐỒ 2.10: TÌNH HÌNH TÀI SẢN DÀI HẠN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015-2017 Lưu Ngọc Hiệp Lớp: Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: Khi kinh tế thị trường phát triển hội nhập kinh tế ngày phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh doanh nghiệp trở nên gay gắt từ vai trò vốn lại trở nên cấp thiết hết Vốn chìa khóa, phương tiện để biến ý tưởng kinh doanh thành thực Doanh nghiệp biết tận dụng tối đa lực sản xuất nâng cao hiệu sử dụng vốn đứng vững Chính doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ quan tâm đến vốn vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn Thực trạng kinh tế Việt Nam cho thấy việc tìm nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh khó khăn, bên cạnh cơng ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp lớn cho kinh tế đất nước có nhiều doanh nghiệp lúng túng việc huy động vốn, sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh hiệu quả, khơng bảo tồn phát triển vốn Do tìm nguồn vốn kinh doanh sử dụng chúng có hiệu vấn đề cấp thiết đặt nhà quản trị tài doanh nghiệp Tính cấp thiết đề tài Vốn kinh doanh số yếu tố thiếu hình thành, tồn phát triển doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù hình thức doanh nghiệp phải có lượng vốn định Vấn đề đặt muốn tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp cần có biện pháp gìđể tổ chức quản lý sử dụng vốn cách hiệu Công ty Cổ phẩn Quốc tế Sơn Hà thành lập năm 1998 tiền thân công ty cổ phần kim khí Sơn Hà Trải qua trình nỗ lực khơng mệt mỏi, từ sở sản xuất bồn chứa nước Lưu Ngọc Hiệp Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Inox, Sơn Hà định hướng phát triển thành nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu Việt Nam Các sản phẩm mang thương hiệu SƠN HÀ khẳng định chỗ đứng vững trái tim người tiêu dùng Việt Nam bạn hàng tin cậy nhiều đối tác quốc tế Doanh thu năm 2017 đạt 2.700 tỷ đồng , công ty không ngừng mở rộng quy mô tối đa hóa lợi nhuận để nâng cao giá trị doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh thị trường Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn to lớn vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, chọn đề tài “Quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà” làm nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu đề tài: Khái quát hệ thống lý luận Quản trị sử dụng vốn doanh nghiệp kinh tế thị trường Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng vốn Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà Mục đích luận văn nghiên cứu: lý thuyết, để phân tích thực trạng sử dụng vốn Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường Phạm vi nghiên cứu: Quản trị sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà năm 2015 – 2017 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích tình hình thực tiễn, khảo sát thu thập tài liệu thực tế Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Lưu Ngọc Hiệp Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hàng đột xuất, hội mang lại tỷ suất lợi nhuận cao cho Công ty Từ rút ngắn kỳ luân chuyển tiền, tạo hiệu sử dụng VLĐ 3.2.1.2 Bố trí lại cấu nguồn vốn Công ty, khai thác nguồn vốn rẻ, giảm bớt tiền vay ngắn hạn thương mại: Hiện nay, cấu nguồn vốn Công ty có xu hướng cân đối điều kiện Cơng ty tăng cường đầu tư dài hạn sử dụng nợ ngắn hạn hệ số nợ mức cao khiến khả tốn suy giảm dòng tiền bị thâm hụt lớn Điều cho thấy, tái cấu trúc lại nguồn vốn phải coi giải pháp quan trọng để xác lập lại cân tài chính, đảm bảo cho Cơng ty phát triển bền vững Những phương pháp bao gồm: - Thứ nhất, Công ty cần trọng việc phát hành cổ phiếu nhằm gia tăng tiềm lực tài giảm hệ số nợ Trong bối cảnh hệ số nợ tăng cao nhu cầu vốn cho tăng trưởng lớn, Cơng ty cần tích cực bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu Xu hướng thị trường chứng khoán phục hồi hỗ trợ cho hoạt động phát hành Công ty Các hình thức mà Cơng ty lựa chọn Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hành, phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lực phát hành cổ phiếu cơng chúng Bên cạnh đó, Cơng ty cần tiếp tục thực quán sách chi trả cổ tức với tỷ lệ thấp nhằm ưu tiên lợi nhuận tái đầu tư bổ sung tăng, quy mô vốn chủ sở hữu - Thứ hai, cần cắt giảm tối đa thực thoái vốn khoản đầu tư ngồi ngành, khơng có hỗ trợ cụ thể cho ngành nghề kinh doanh cốt lõi Công ty, ví dụ đầu tư bất động sản Điều nhằm hạ nhiệt tăng trưởng Công ty giúp cho trình tăng trưởng bền vững hiệu hơn, tránh gây áp lực lớn lên nguồn vốn bối cảnh hệ số nợ mức cao - Thứ ba, Công ty cần tăng cường biện pháp để gia tăng khả huy động nguồn vốn dài hạn nhằm cải thiện khả toán Lưu Ngọc Hiệp 100 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài mức thấp Điều thực việc kết hợp phát hành cổ phiếu, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư, kết hợp với tăng cường huy động khoản nợ dài hạn thay nợ ngắn hạn - Thứ tư, tìm kiếm nguồn vốn vay ngân hàng, vay trái phiếu cổ phiếu từ đối tác chiến lược với chi phí thấp để giảm bớt chi phí tài 3.2.1.3 Giảm chi phí sản xuất kinh doanh: Chi phí sản xuất tăng lên năm qua ngun nhân làm lợi nhuận Cơng ty không đạt mức cao Bên cạnh lý khách quan kinh tế, chi phí sản xuất tăng cao xuất phát từ nguyên nhân bên doanh nghiệp Trong năm qua, chi phí bán hàng, chi phí khác tăng mạnh so với năm trước Điều đòi hỏi Cơng ty cần hồn thiện hệ thống quản lý chi phí sản xuất nhằm gia tăng lợi nhuận Những biện pháp là: - Thứ nhất, Cơng ty cần rà sốt lại khoản chi phí, phân tích cụ thể yếu tố chi phí cấu thành khoản mục chi phí để có biện pháp quản lý chặt chẽ Cơng ty nên có định mức cụ thể khoản mục chi phí để làm sở kiểm sốt chi phí chặt chẽ - Thứ hai, Công ty cần kiểm tra đề giải pháp đồng bộ, đồng thời tiết kiệm khâu tạo nguồn, sử dụng vốn Đặc biệt, xem xét kiểm tra lại khoản đầu tư tài ngắn hạn vào chứng khốn Nhanh chóng bán thu hồi vốn nhằm hạn chế dự phòng giảm giá - Thứ ba, xây dựng phương án trả lương, phù hợp để khuyến khích trí tuệ lãnh đạo, tiềm chất xám không đội ngũ cán kỹ thuật mà công nhân lành nghề Từ tăng cường trí thức kết tinh hàng hóa, sản phẩm Cơng ty, điều kiện cam kết cán bộ, công nhân viên nhằm thực nghĩa vụ Cơng ty Lưu Ngọc Hiệp 101 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.1.4 Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, giảm hàng tồn kho: Thực tế cho thấy, lượng nguyên vật liệu dự trữ phục vụ cho trình sản xuất chiếm tỷ trọng lớn khối lượng hàng tồn kho Nguyên nhân là: - Trong thời gian qua, phận vật tư lên kế hoạch mua lượng lớn loại nguyên vật liệu cần thiết để dự trữ phòng ngừa việc vật tư lên giá - Sự suy thoái kinh tế tác động khơng nhỏ tới q trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa doanh nghiệp sức mua kinh tế bị giảm sút khiến cho việc tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa Cơng ty khó khăn Mức tồn kho cao, nguyên vật liệu, thành phẩm hàng hóa, vòng quay hàng tồn kho thấp cho thấy mơ hình quản lý hàng tồn kho chưa hiệu quả, tốn chi phí, đặc biệt chi phí lãi vay bối cảnh lãi suất mức cao Điều đặt đòi hỏi cần thiết Cơng ty cần có giải pháp cụ thể nhằm trì mức tồn kho hợp lý mức thấp, góp phần giảm thiểu chi phí, đầu tư vào hàng tồn kho - Thứ nhất, cần xem xét áp dụng công nghệ thông tin ứng dụng mơ hình cung cấp lúc để tối thiểu hóa hàng hóa tồn kho mà đảm bảo sản xuất, tiêu thụ diễn thông suốt Để làm điều đòi hỏi Tổng giám đốc đạo cho phòng ban phối hợp với nhà cung cấp kênh phân phối kế hoạch sản xuất tiêu thụ Bên cạnh đẩy mạnh bán hàng để giảm bớt hàng tồn kho Nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đầu tư cho đại lý bán hàng, tích cực tham gia hội chợ triển lãm thương mại nước quốc tế Bên cạnh thực chiết khấu toán, chiết khấu thương mại…, nhằm củng cố thị trường có xâm nhập thị trường Lưu Ngọc Hiệp 102 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Thứ hai, Cơng ty tham khảo áp dụng hệ thống lập kế hoạch nguyên liệu sản xuất – MRP II MRP II giúp việc chủ động mức dự trữ hàng tồn kho dòng luân chuyển nguyên vật liệu - Thứ ba, cần tăng cường thông tin dự báo theo biến động giá đầu vào, vật tư, hàng hóa để dự đốn xu biến động kỳ tới, kỳ kịp thời mua sắm, dự trữ vật tư cho có lợi cho Cơng ty, tổ chức tốt việc dự trữ, bảo quản hàng tồn kho tránh tình trạng hao hụt mát chế độ khen thưởng hợp lý Để thực cách có hiệu giải pháp đòi hỏi nhà quản lý phải nắm bắt đặc điểm loại nguyên vật liệu, hàng hóa kinh doanh Cơng ty biến động hàng hóa, vật tư thị trường để từ có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp Cần xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu giảm định mức mà không làm thay đổi chất lượng sản phẩm Đồng thời tùy theo kế hoạch để dự trữ nguyên vật liệu cho vừa đảm bảo trình sản xuất kinh doanh vừa không gây ứ đọng vốn dự trữ nhiều Chi phí sử dụng vốn nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận đơn vị Tiết kiệm chi phí nguồn quan trọng để nâng cao lợi nhuận tùy thuộc vào việc hiệu sử dụng vốn lưu động kinh doanh Cơng ty cần khai thác có hiệu nguồn ngun vật liệu có sẵn tìm kiếm nguồn cung cấp thuận lợi, nguồn cung cấp nước để tiết kiệm chi phí ( chi phí vận chuyển, chi phí thuế…), qua phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho Công ty, giảm lượng dự trữ nguyên vật liệu nhằm tránh ứ đọng vốn tiết kiệm chi phí bảo quản 3.2.1.5 Các giải pháp quản lý khoản phải thu Trong hoạt động kinh doanh thường xuyên nảy sinh việc doanh nghiệp giao thành phẩm hàng hóa cho khách hàng sau thời gian định Lưu Ngọc Hiệp 103 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thu tiền Từ nảy sinh khoản phải thu từ khách hàng Việc tăng nợ phải thu tăng thêm lượng hàng hóa bán chịu kéo theo việc tăng thêm số khoản chi phí như, chi phí thu hồi nợ, chi phí quản lý nợ…Tăng nợ phải thu đồng nghĩa với việc tăng rủi ro doanh nghiệp Để đảm bảo ổn định, lành mạnh tự chủ mặt tài chính, tránh bị ứ đọng vốn bị chiếm dụng vốn, đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn lưu động, từ góp phần sử dụng vốn tiết kiệm, có hiệu quả, doanh nghiệp cần có biện pháp hữu hiệu, siết chặt kỷ luật toán nhằm hạn chế tối đa nợ hạn Có thể áp dụng số biện pháp sau: - Cần tìm cách thu hồi nợ, quản lý khoản thu tính tốn chi tiết khoản khách hàng nợ Theo dõi chặt chẽ sổ sách công nợ khách hàng, phân loại nợ theo kỳ hạn, tích cực thu hồi nợ - Thỏa thuận trước hợp đồng với khách hàng thời hạn toán Nếu vượt qua thời hạn mà khách hàng khơng hồn trả khách hàng phải chấp nhận hình phạt mà hai bên thỏa thuận - Sử dụng có hiệu biện pháp thu hồi nhanh chiết khấu bán hàng, giảm giá cho khách hàng mua số lượng lớn nhằm thúc đẩy khách hàng toán nhanh, hạn chế nợ khó đòi - Tổ chức hội nghị khách hàng nhằm thu nhập ý kiến đóng góp khách hàng, tạo điều kiện cho công tác bán hàng thu hồi tiền hàng ngày tốt Tóm lại, Công ty cần áp dụng tỷ lệ chiết khấu giảm giá thỏa đáng khách hàng toán hay mua với số lượng lớn Bên cạnh cần quy định phạt hợp đồng nặng với khách hàng vi phạm thời hạn tốn Như vậy, Cơng ty khơng nhanh chóng thu hồi tiền hàng mà tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ từ nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cho Công ty Lưu Ngọc Hiệp 104 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.2 Nâng cao hiệu quản lý sử dụng VCĐ Để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định, Cơng ty áp dụng biện pháp sau: - Thứ nhất, Công ty cần thực thống việc đánh mã số cho tài sản cố định, đầu tư thêm vào khâu nghiên cứu thị trường để đưa dự báo kinh doanh, bán hàng sát với nhu cầu tránh lãng phí việc đầu tư vào tài sản cố định Nếu tài sản cố định mua không sử dụng cần sớm lý, bán để thu hồi vốn Tiếp đến tăng thời gian hoạt động máy móc ca sản xuất, đồng thời nâng cao tay nghề người lao động trực tiếp đứng máy - Thứ hai, đổi việc áp dụng phương pháp khấu hao Với phương pháp khấu hao đường thẳng tốc độ thu hồi vốn cố định qua khấu hao chậm, đó, hạn chế việc tập trung vốn đầu tư đổi máy móc thiết bị, dễ bị ảnh hưởng bất lợi hao mòn vơ hình Cơng ty cần nghiên cứu xem xét thêm phương pháp cách tính khấu hao hợp lý để nhanh chóng thu hồi giá trị hao mòn tạo điều kiện đổi máy móc thiết bị, góp phần sử dụng nguyên liệu tiết kiệm, quản lý tốt nhiên liệu sử dụng cho máy móc để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm - Thứ ba, quản lý tốt tài sản cố định mặt vật Công ty cần có biện pháp quản lý tốt tài sản cố định sử dụng Nhận diện xác định rõ ngun nhân gây hao mòn để có biện pháp khắc phục chủ động Chú ý đầu tư mua sắm tài sản cố định thấy thực cần thiết đảm bảo mục tiêu, phương pháp kinh doanh lâu dài Công ty Việc giúp Công ty sử dụng triệt để lực hoạt động tài sản cố định, tránh sử dụng tài sản cố định thời gian đầu sau khơng sử dụng không phù hợp với mục tiêu kinh doanh Lưu Ngọc Hiệp 105 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Thứ tư, cần thực nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư nhằm lực chọn dự án đầu tư thực mang lại hiệu kinh tế cao, phù hợp với lợi lực Cơng ty, nhằm bảo tồn, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 3.2.3.Nâng cao lực tài chính, sử dụng vốn SX- KD - Công ty lên tăng thêm nguồn vốn chủ sở hữu như: Tăng thêm cổ đông cách phát hành cổ phiếu bán cơng chúng Tìm thêm cổ đơng chiến lược có vốn lớn - Liên doanh với Công ty lớn hước sản xuất kinh doanh - Công tác quản lý tài sản cần trọng cần theo dõi chặt chẽ để lý tài sản hiệu - Công ty cần phải trả khoản phải thu, phải trả để cân cán cân toán việc bị chiếm dụng vốn lâu nhiều, giảm thiểu mức thấp để tránh thất vốn cho Cơng ty - Kiện toàn hạn chế 3.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm Công ty cần nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm tạo ấn tượng uy tín tốt thị trường, tạo cho ưu cạnh tranh khác phương thức phục vụ, quan tâm chăm sóc khách hàng, giá hợp lý… Chất lượng sản phẩm cốt yếu cho tồn lâu dài bền vững, chất lượng sản phẩm Cơng ty tốt sợi dây vơ hình vững kết nối khách hàng với sản phẩm Công ty Cần trọng tới việc nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thực biện pháp khuyến mại Đầu tư vào Công ty con, đại lý bán hàng, thông qua chúng để tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu khách hàng, nhận biết ưu nhược điểm sản phẩm đối thủ cạnh tranh để từ có kế hoạch tổ chức tiêu thụ sản phẩm phù hợp, hiệu Hiện Công ty phát triển với dòng sản phẩm Lưu Ngọc Hiệp 106 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Các loại bồn nước công nghiệp: Bồn inox, bồn nhựa - Các loại chậu rửa cao cấp - Các loại máy lọc nước RO - Bình nước Thái Dương Năng - Ống inox loại Tuy sản phẩm ưa chuộng thị trường tất ngành hàng khác, sản phẩm phải đổi để đáp ứng nhu cầu thị yếu người tiêu dùng Những sản phẩm Công ty cần cải tiến mẫu mã để đem lại hiệu cao sử dụng, mang tính thẩm mỹ cao… Bên cạnh chất lượng giá thành sản phẩm tốt yếu tố quan trọng chiến lược cạnh tranh thị trường có kinh tế ảm đạm Công ty cần đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng cao hiệu sản xuất chất lượng sản phẩm, đồng thời cần tiếp tục tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu chất lượng cao giá ổn định để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường nhằm tăng sản lượng hàng hóa tăng doanh thu tiêu thụ Đối với ngành nghề khác mà Công ty tham gia đầu tư vốn thị trường bất động sản phân khúc cho thuê, Công ty đánh giá chưa có chuyển biến mạnh thu nhập từ khoản đầu tư vào Vinaconex Plaza chưa mang lại hiệu cao Tuy nhiên, phần vốn góp vào dự án Kiến Hưng hốn đổi thành diện tích đất biệt thự dự án Vân Canh có tính khoản cao hơn, thời gian chờ rao bán, sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng Trong năm nay, Công ty tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu thông qua tăng vốn điều lệ lợi nhuận tích lũy sở cao hiệu hoạt động Công ty, xây dựng thêm thương hiệu đưa vào phân phối sản phẩm gia dụng liên quan máy lọc nước, chậu rửa nhà bếp cao cấp.Ngoài hai nhà máy sản xuất Hà Nội nhà máy khu kinh tế mở Chu Lai Lưu Ngọc Hiệp 107 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Công ty xây dựng nhà máy sản xuất ống thép nước ( trước mắt khu vực Đông Nam Á) 3.2.5 Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp Dòng tiền Cơng ty thâm hụt lớn gây áp lực lên hoạt động tài trợ, khả tốn Cơng ty suy giảm mạnh Điều đặt đòi hỏi thiết cần tăng cường quản trị tốt vốn tiền Để thực điều đó, Cơng ty cần thực tốt biện pháp sau: - Thứ nhất, Chủ động lập kế hoạch cân đối khoản thu chi tiền cho tháng, quý, năm sở dự tốn khoản thu chi có khả phát sinh để từ tìm nguồn tài trợ thâm hụt ngân quỹ có biện pháp đầu tư lượng tiền mặt nhàn rỗi nhằm mục đích sinh lời Đồng thời Công ty cần thiết lập mức tồn quỹ tối thiếu sở mức độ an toàn chi tiêu ban lãnh đạo định Nếu thực điều giúp Cơng ty ln có lượng tiền mặt cần thiết đảm bảo cho nhu cầu thu chi tiền phát sinh mà khơng lâm vào bị động - Thứ hai, quản trị tiền mặt, Cơng ty cần có biện pháp cắt giảm khoảng thời gian thời điểm khách hàng chi trả hóa đơn thời điểm tiền quỹ Cơng ty, đồng thời giảm tốc độ toán cho đối tác Công ty nên mở Tài khoản nhiều ngân hàng thuộc hệ thống khác để cắt giảm lượng tiền chuyển thu kéo dài tiền chuyển chi Chẳng hạn, bán hàng Công ty nên tìm hiểu tài khoản khách hàng ngân hàng để yêu cầu Ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản mở hệ thống với tài khoản khách hàng Ngược lại, mua hàng nên trích tiền từ tài khoản khác hệ thống với tài khoản người bán, Công ty kéo dài thời gian tiền chuyển đường - Thứ ba, cần thực lý khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn nhằm tạo nguồn tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh Đổi cơng tác quản lý, tổ chức cán bộ, đầu tư cải thiện mơi trường làm việc để kích thích suất lao động nhân viên tồn Cơng Lưu Ngọc Hiệp 108 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ty, tăng cường đào tạo đội ngũ cán cơng nhân viên, xây dựng văn hố Cơng ty thân thiện, làm cho lòng trung thành khát vọng lao động thấm nhuần nhân viên Công ty Phát hành sổ tay nhân viên Công ty với nội dung: “Chào mừng bạn đến với Sơn Hà” Quy tắc Sơn Hà: “Xin đừng ngần ngại hỏi ý kiến Giám đốc phận, truởng phòng vấn đề gì, lúc nào” - Về lực giá trị + Với lãnh đạo Công ty * Nâng cao lực quản trị chiến lược * Mở rộng tầm nhìn thị trường kinh doanh * Quản trị tốt nguồn nhân lực - Đối với ban lãnh đạo lần đinh cần nhìn lại sứ mệnh để tránh việc sai chiến lược - Áp dụng chương trình chia sẻ lợi nhuận cho tồn nhân viên Theo họ đầu tư 5-10% tiền lương theo khế ước cụ thể Cơng ty vừa có thêm vốn tạo thêm mối liên kết hữu hình chặt chẽ cá nhân cơng ty Bên cạnh đó, Công ty cần sẵn sàng sử dụng người tài để cân chi phí Cơng ty xem xét khâu dịch vụ thuê cho đội xe, bảo vệ, - Cơng ty tích cực việc tìm kiếm thị trường khu vực Lào, Campuchia để tăng cao hiệu Kinh doanh 3.2.6 Nâng cao trình độ chun mơn cơng nhân sản xuất trực tiếp Nhân chìa khóa thành công Đầu tư vào người đầu tư mang lại hiệu định thành công công việc khai thác sử dụng nguồn lực khác Dù đâu nhân tố người nhân tố quan trọng, định thành bại doanh nghiệp Vì vậy, Cơng ty nên tập trung bồi dưỡng phát huy phẩm chất đạo đức, xây dựng đội ngũ cán nhiệt tình, động, có Lưu Ngọc Hiệp 109 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chun mơn cao, đủ lực đáp ứng cho công việc Để nâng cao chất lượng nhân kể đến số giải pháp sau: - Xây dựng quy chế tuyển dụng cán bộ, tổ chức đào tạo cán Sử dụng cán có lực, có ý chí cầu tiến đặc biệt đội ngũ cán kỹ thuật, mạnh dạn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật cách hợp lý với tình hình doanh nghiệp - Phát triển nguồn nhân lực, quan tâm mức công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, tay nghề, phong cách nếp sống, tác phong công nghiệp cho đội ngũ cán có lực, nhiệt tình chun tâm với cơng việc - Tích cực đưa cá ứng dụng tin học vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh - Khai thác tốt xử lý nhanh thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu 3.3 MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nỗ lực riêng Cơng ty chưa thực đầy đủ, mà ngồi cần thêm giúp đỡ quan ban ngành khác có liên quan Do đó, việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty thực đạt hiệu em xin kiến nghị ý kiến với cấp có liên quan Cụ thể là: 3.3.1 Với phủ Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc điều phối kinh tế tầm vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến thành viên kinh tế Vì để đảm bảo cho doanh nghiệp nói chung Cơng ty cổ phần quốc tế Sơn Hà nói riêng hoạt động có hiệu Nhà nước cần: * Tạo lập mơi trường pháp luật ổn định, thơng thống Trong kinh tế thị trường nay, tất hoạt động kinh tế chịu định chế Nhà nước pháp luật, luật văn luật, có ý nghĩa điều kiện xác lập ấn định mối quan hệ kinh tế tầm vĩ mô, tạo khuôn khổ hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý Lưu Ngọc Hiệp 110 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đơn vị kinh tế phù hợp với lợi ích phát triển kinh tế, xã hội đất nước Việc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp khơng thực khơng có hành lang pháp lý để điều chỉnh Theo xu hướng chung kinh thế giới chuyển sang kinh tế thị trường phải có đầy đủ luật Hiện Nhà nước ta có luật Luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật thương mại, Luật đầu tư nước Nhà nước Quốc hội phải sớm thông qua luật khác để phù hợp với kinh tế thị trường như: Luật chứng khoán, giao dịch chứng khoán, luật cạnh tranh để bước xác định môi trường pháp lý cho hoạt động Công ty cổ phần hình thành thời gian tới Đối với vấn đề huy động vốn kinh doanh, Nhà nước cần bàn hành quy định thuận lợi vốn ngân hàng hoạt động huy động tài khác * Tạo môi trường kinh tế, xã hội ổn định đảm bảo cho việc huy động vốn có hiệu Thị trường vốn phát triển mặt tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn trình kinh doanh Mặt khác tạo hội cho doanh nghiệp đầu tư vốn bên ngồi để tìm kiếm lợi nhuận, phân tán rủi ro, bảo toàn vốn kinh doanh Như Nhà nước cần thơng qua sách, công cụ khác nhằm tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho việc đầu tư vốn Điều thể điểm: - Định hướng cho phát triển thị trường cách vạch kế hoạch sách phát triển dài hạn thị trường vốn, có biện pháp cải tiến đại hóa hệ thống tài chính, làm cho hệ thống tài hoạt động lành mạnh, đủ sức chuyển tiền tích lũy thành tiền đầu tư - Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát tạo yếu tố khuyến khích đầu tư, sách lãi suất thuế Lưu Ngọc Hiệp 111 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đa dạng hóa cơng cụ tài tạo phương tiện chu chuyển vốn, công cụ tài cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, tín phiếu kho bạc * Thực ưu đãi chế, sách tài Cơ chế, sách tài doanh nghiệp yếu tố có ảnh hưởng lớn tới hoạt động doanh nghiệp Việc thực chế tài thơng thống hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động tốt - Đối với vấn đề cho vay vốn đầu tư Nhà nước nên tạo điêu kiện thuận lợi việc tăng nguồn vốn kinh doanh cho Công ty, hạ lãi suất, kéo dài thời hạn vay - Hoàn thiện hệ thống pháp luật hợp đồng kinh tế, xử lý hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế, mua bán hàng hóa tốn khoản nợ, khoản tiền cho vay, chí phải quy định biện pháp chế tài nhằm đưa việc toán đơn vị vào nề nếp, nhanh chóng chấm dứt tình trạng cơng nợ dây dưa khế đọng kéo dài, đảm bảo cho vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chu chuyển đặn, bình thường - Xem xét bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp Nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước chủ động sản xuất, kinh doanh * Cải cách thủ tục hành Hiện doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước làm ăn Việt Nam gặp nhiều khó khăn Một khó khăn thuộc tầm vĩ mơ Nhà nước thủ tục hành cồng kềnh, cửa quyền quan quản lý Nhà nước Chính để doanh nghiệp nắm bắt kịp hội kinh doanh, em xin đưa kiến nghị thủ tục hành cần phải đảm bảo gọn nhẹ, thơng thống tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhạy bén Đây điều kiện quan trọng ngồi thị trường ln ln biến động Lưu Ngọc Hiệp 112 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3.2 Với NHNN Việt Nam Đây tổ chức trung gian tài nhận tiền gửi cho vay đồng thời thực chức toán khác Tuy nhiên tổ chức tín dụng tác động tới việc huy động sử dụng vốn doanh nghiệp qua nhiều hình thức khác Hiện nay, vốn cho doanh nghiệp vấn đề nóng bỏng Vì trước hết cần phải nâng cao tác động hệ thống tổ chức tài việc huy động tạo kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp Chính u cầu trên, ngân hàng cần hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp coi doanh nghiệp khách hàng nghĩa đối tượng quan tâm ngân hàng Để làm điều ngân hàng cần ý: - Tăng cường lực cán ngân hàng việc xem xét định cách khoa học, dựa đặc thù hoạt động ngân hàng - Hiện đại hóa cơng nghệ, nâng cao trình độ hoặt động hệ thống ngân hàng, đơn vị kinh tế, tăng cường hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, nhằm rút ngắn thời hạn toán, tăng cường kiểm soát pháp luật hoạt động doanh nghiệp - Thay đổi phong cách làm việc quan hệ với doanh nghiệp, tạo lập mối quan hệ dài hạn nhằm xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn hoạt động tín dụng Điều tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch huy động vốn 3.3.3 Với Bộ Công Thương - Đáp ứng kịp thời kiến nghị doanh nghiệp - Có đề án trợ giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ cán quản lý có lực - Cần xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp theo ngành để có tiếng nói thống với Chính phủ đối ngoại - Trợ giúp pháp lý doanh nghiệp gặp khó khăn Lưu Ngọc Hiệp 113 Lớp:CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Sử dụng vốn kinh doanh hiệu đòi hỏi tất yếu cho tồn phát triển doanh nghiệp Tại Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, công tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh tồn mà qua nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty, luận văn giải vấn đề sau: - Thứ nhất, khái quát hoá hệ thống hoá lý luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp nội dung như: khái niệm vốn kinh doanh, phân loại vốn kinh doanh, quan điểm hiệu sử dụng vốn, tiêu đo lường hiệu sử dụng vốn kinh doanh - Thứ hai, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, từ kết đạt được, điểm mạnh công tác quản lý sử dụng vốn, đồng thời mặt hạn chế công tác - Thứ ba, sở làm rõ thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh định hướng phát triển Công ty thời gian tới, đề tài đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty Trong q trình nghiên cứu có nhiều cố gắng hạn chế thời gian đặc biệt phát triển không ngừng kinh tế lý luận kinh tế nên chắn viết luận văn tác giả khơng tránh khỏi sai sót hạn chế Vì tác giả mong nhận dẫn nhà khoa học, thầy cô Hội đồng đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Tác giả xin trân thành cảm ơn ThS Nguyễn Tuấn Dương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Lưu Ngọc Hiệp 114 Lớp:CQ52/11.09 ... CỦA CÔNG TY SƠ ĐỒ 2.2 CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SƠ ĐỒ 2.3: CƠ CẤU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SƠ ĐỒ 2.4 CƠ CẤU VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN... Thực trạng quản lý sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà giai đoạn 2012 - 2014 Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Lưu Ngọc... Quản trị sử dụng VKD Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 65 2.2.3 Đánh giá chung Quản trị sử dụng VKD Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 88 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
- Xem thêm -

Xem thêm: 56 quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế sơn hà , 56 quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế sơn hà

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn