55 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư thương mại hoàng thiên

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG .4 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết việc tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.2 Yêu cầu quản lí bán hàng xác định kết bán hàng .4 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2 Lý luận chung kế toán bán hàng xác định bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Các phương thức bán hàng doanh nghiệp .6 1.2.2 Các hình thức tốn 1.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 14 1.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán .16 1.2.6 Kế toán chi phí bán hàng .19 1.2.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 22 1.2.8 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .24 1.2.9 Tổ chức kế toán xác định kết bán hàng 25 1.2.10 Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng điều kiện áp dụng phần mềm kế toán 26 CHƯƠNG 30 SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG THIÊN 30 2.1 Khái quát chung công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên.30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 30 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên .33 2.1.3 Đặc điểm máy tổ chức quản lý doanh nghiệp 34 2.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên 36 2.2.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 36 2.2.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng .37 2.2.3 Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty .38 2.2.4 Khái qt phần mềm kế tốn mà cơng ty sử dụng 39 2.3 Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên 46 2.3.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng 46 2.3.2 Kế tốn bán hàng cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên điều kiện áp dụng kế toán máy 48 CHƯƠNG 84 MỘT SỐ Ý NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 84 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG THIÊN 84 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên: 84 3.1.1 Đánh giá chung 84 3.1.2 Ưu điểm .85 SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 3.1.3 Nhược điểm: 86 3.1.4 Sự cần thiết u cầu hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên 88 3.2 Các giải pháp, kiến nghị kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên .89 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO .98 SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng 12 Sơ đồ 1.2: Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 15 Sơ đồ 1.3: Kế toán giá vốn hàng bán 18 Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng bán 19 Sơ đồ 1.5: Kế toán chi phí bán hàng .21 Sơ đồ 1.6: Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 23 Sơ đồ1.7: Trình tự số nghiệp vụ kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng .26 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên 35 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế tốn cơng ty .37 SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Giao diện 2.1: Màn hình giao diện lúc ban đầu 40 Giao diện 2.2: Màn hình 41 Giao diện 2.3: Danh mục hàng hóa .43 Giao diện 2.4 : Danh mục đơn vị khách hàng .45 Giao diện 2.9: Phiếu chi 69 Giao diện 2.9 : Bút toán kết chuyển tự động 81 SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Việc chuyển kinh tế nước ta sang kinh tế hàng hoá xu hướng tất yếu, bao gồm việc mở rộng quan hệ hàng hoá tiền tệ quan hệ thị trường với quy luật khắt khe kinh tế thị trường ngày chi phối mạnh mẽ hoạt động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng Khi mà thị trường nước dần hội nhập, đặc biệt Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại giới WTO (World Trade Organization) hội mở nhiều cạnh tranh mãnh liệt hơn, doanh nghiệp không ý tới hoạt động kinh doanh khó đứng vững thị trường Đối với doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh hoạt động bán hàng Vì đẩy nhanh trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Vì vậy, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận việc xem xét phương thức bán hàng, xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đặt hàng đầu doanh nghiệp Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết bán hàng, Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giữ vị trí quan trọng, phần hành kế tốn chủ yếu tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp, góp phần phục vụ đắc lực có hiệu cơng tác bán hàng Do đó, Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng cần phải tổ chức cách khoa học hợp lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho Doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, sở kiến thức học qua q trình thực tập Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên, hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Mai Ngọc SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Anh, thầy cô môn quan tâm giúp đỡ Ban lãnh đạo, anh chị phòng Kế tốn Cơng ty, em chọn đề tài “ Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên” làm đề tài tốt nghiệp 2.Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài tổng hợp, hệ thống hoá lý luận cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Đánh giá, phân tích thực trạng tổ chức cơng tác kế toán, đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trên sở đưa số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng Cơng ty 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng cụ thể kế tốn bán hàng cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên hoạt động bán hàng, nghiệp vụ xoay quanh trình bán hàng cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty 3.2 Phạm vi nghiên cứu -Phạm vi không gian: Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên -Phạm vi thời gian: Thời gian thực đề tài từ tháng đến tháng năm 2018 -Phạm vi số liệu: Số liệu quý IV năm 2017 4.Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra trắc nghiệm - Phương pháp vấn - Phương pháp nghiên cứu tài liệu doanh nghiệp 5.Kết cấu khóa luận Bài luận văn em gồm nội dung sau: SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Những lý luận chung tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác bán hàng xác định kết bán hàng công công ty Cổ phần Đầu tư Thưng mại Hồng Thiên Trong q trình hồn thành luận văn, có cố gắng trình độ hiểu biết kinh nghiệm thực tế hạn chế nên viết em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy giáo, anh chị phòng Kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Mai Ngọc Anh, anh chị phòng Kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Thị Thơi SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết việc tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Bán hàng xác định kết bán hàng Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời khách hàng toán khách hàng chấp nhận toán Xác định kết bán hàng việc so sánh chi phí kinh doanh bỏ thu nhập kinh doanh thu kỳ Nếu thu nhập lớn chi phí kết bán hàng lãi, thu nhập nhỏ chi phí kết bán hàng lỗ Việc xác định kết bán hàng thường tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh (thường cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp) 1.1.2 Yêu cầu quản lí bán hàng xác định kết bán hàng Với tầm quan trọng khâu tiêu thụ sản phẩm vậy, doanh nghiệp cần tiến hành quản lí khoa học, hợp lí khâu bán hàng tiêu thụ sản phẩm, có mong đạt doanh thu cao, lợi nhuận lớn quan trọng hết đứng vững thị trường Mỗi doanh nghiệp cần giải tốt vấn đề sau:  Quản lí tốt khâu lập kế hoạch, thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm  Quản lí chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường  Quản lí tốt vốn hàng hóa, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Quản lí, theo dõi phương thức bán hàng, hình thức tốn, doanh thu ghi nhận, khoản giảm trừ doanh thu có… 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trên phương diện doanh nghiệp, bán hàng nhân tố định thành bại doanh nghiệp, tiêu thụ thể sức cạnh tranh uy tín doanh nghiệp thị trường Nó sở để đánh giá trình độ tổ chức quản lí hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác gián tiếp phản ánh trình độ tổ chức khâu cung ứng công tác dự trữ, bảo quản hàng hóa Trên phạm vi tồn kinh tế, bán hàng có vai trò đặc biệt, vừa điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội vừa cầu nối nhà sản xuất với người tiêu dùng, phản ánh gặp cung cầu hàng hố, qua định hướng cho sản xuất, tiêu dùng khả toán Với doanh nghiệp việc tăng nhanh trình bán hàng tức tăng vòng quay vốn, tiết kiệm vốn trực tiếp làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Từ nâng cao đời sống, thu nhập cho cán cơng nhân viên tồn doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước Trong doanh nghiệp, kế tốn cơng cụ quan trọng để quản lý sản xuất tiêu thụ, thơng qua số liệu kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng nói riêng giúp cho doanh nghiệp cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành doanh nghiệp khâu tiêu thụ lợi nhuận Để thực cơng cụ cho q trình quản lý, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phải thực tốt, đầy đủ nhiệm vụ sau:  Phản ánh, ghi chép đủ, kịp thời xác tình hình có biến động loại sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chất lượng, số lượng, chủng loại SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 86 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ Ý NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG THIÊN 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên: 3.1.1 Đánh giá chung Trong năm xây dựng phát triển, với hội nhập đất nước vào kinh tế giới doanh nghiệp khác công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt nhiên công ty không ngừng lớn mạnh, phát triển đạt nhiều kết đáng tự hào, vị công ty thị trường củng cố ngày dành mến mộ, tín nhiệm khách hàng Trong suốt trình hình thành phát triển, công ty không ngừng mở rộng thị trường, tăng chất lượng sản phẩm Để có thành tựu khơng phải điều dễ dàng giai đoạn Đó cố gắng lớn máy quản lý máy kế tốn cơng cụ quản lý khơng thể thiếu Tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên, lợi nhuận doanh thu khơng ngừng tăng lên năm, kéo theo việc mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao thu nhập đời sống công nhân viên đặc biệt đảm bảo xu hướng tăng nguồn vốn kinh doanh thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước Hiện công ty tạo niềm tin lớn khách hàng trở thành cơng ty có uy tín thị trường Ban giám đốc cán trẻ với đầy đủ lực chuyên môn, nhạy bén trước biến động thị trường, có định kinh doanh đắn SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 87 Luận văn tốt nghiệp giai đoạn đem lại hiệu kinh doanh cao Sự nỗ lực đội ngũ cơng nhân viên, tất phát triển công ty Để tập trung nhiệt tình, làm việc hiệu cao đội ngũ nhân viên, nhà quản lý ln động viên khích lệ tinh thần, tạo niềm tin đặc biệt trả cho họ mức thu nhập xứng đáng, chế độ khen thưởng kịp thời để đảm bảo đời sống cho họ Bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm quy mơ cơng ty, máy kế tốn gọn nhẹ, tổ chức tương đối hoàn chỉnh khoa học, với đội ngũ cán nhân viên có trình độ chun mơn, có tinh thần trách nhiệm, phân cơng rõ ràng theo phần hành kế tốn phù hợp với lực, kinh nghiệm làm việc, qua tạo nên chun mơn hóa cơng tác kế tốn 3.1.2 Ưu điểm Nhìn chung, kế tốn bán hàng công ty cung cấp kịp thời thông tin xác cho quản lý, phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động bán hàng doanh thu hàng bán …  Hệ thống chứng từ: - Hệ thống chứng từ mà doanh nghiệp sử dụng hợp lệ phù hợp, phản ánh kịp thời, đầy đủ, xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sở cho cơng tác hạch tốn kế toán,giúp quản lý tốt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Các chứng từ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hoàn chỉnh, xử lý kịp thời - Cơng ty có kế hoạch ln chuyển chứng từ tương đối tốt, chứng từ phân loại, hệ thống hóa theo nghiệp vụ, trình tự thời gian trước vào lưu trữ  Hệ thống tài khoản: - Công ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế tốn Bộ tài ban hành Để phù hợp với tình hình đặc điểm cơng ty, kế tốn cơng ty SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 88 Luận văn tốt nghiệp mở tài khoản chi tiết, sổ kế toán chi tiết để phục vụ cho kế toán quản trị đảm bảo theo dõi trình bán hàng, tốn tiền hàng khách hàng với cơng ty đầy đủ, rõ ràng Do lượng hàng hóa cơng ty đa dạng, phong phú nên để tiện cho việc hạch toán kế toán dễ theo dõi kiểm tra, Kế tốn cơng ty thực đánh mã ký hiệu cho loại tài khoản riêng - Việc ghi nhận doanh thu bán hàng kế toán thực theo yêu cầu kế toán đồng thời phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí, xác định thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính tốn kết hoạt động bán hàng - Công ty thực hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun, theo kế tốn kiểm soát hàng tồn kho số lượng giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực kế hoạch bán hàng hóa  Sổ sách sử dụng: - Kế tốn cơng ty thực quy định Bộ tài việc sử dụng mẫu chứng từ ban hành Việc lưu giữ chứng từ có hệ thống, xếp thành theo thứ tự thời gian, đạt yêu cầu quản lý cơng ty - Ngồi cơng ty sử dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung thơng qua phần mền kế tốn MISA, giúp cơng ty nâng cao hiệu cơng việc, tiết kiệm chi phí, thuận tiện đối chiếu sổ sách, chứng từ Tuy nhiên, hình thức kế toán thay đổi, cải tiến cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty 3.1.3 Nhược điểm: Bên cạnh thành tích đạt cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên số tồn hạn chế sau mà theo em cần khắc phục:  Về cơng tác kế tốn quản trị: SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 89 Luận văn tốt nghiệp - Công ty chưa xây dựng kế hoạch dự tốn doanh thu, chi phí tháng/ q - Công ty chưa sử dụng loại báo cáo kết kinh doanh dạng lãi biến phí  Về tài khoản kế tốn: Cơng ty khơng sử dụng tài khoản 2293- Dự phòng phải thu khó đòi TK 2294-Dự phòng giảm giá HTK  Về sách bán hàng: Hiện nay, công ty phải đối mặt với không đối thủ cạnh tranh thị trường Do đó, để tồn phát triển cơng ty cần phải có số sách để thu hút thêm khách hàng chiết khấu thương mại hay giảm giá hàng bán … Tuy nhiên, công ty không tâm vào vấn đề nên thực tế không phát sinh khoản chiết khấu thương mại hay giảm giá hàng bán Tóm lại: để nâng cao hiệu công tác bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe công ty, cần phải kết hợp nhịp nhàng lý luận thực tiễn cho vừa giảm bớt khối lượng công việc mà đem lại hiệu kinh tế cao, vừa chấp hành chế độ kế toán thống kê Nhà nước hành  Sổ sách sử dụng: Hiện công ty sử dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung Ưu điểm hình thức mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động kế tốn, nhiên có nhược điểm việc ghi chép trùng lặp nhiều, tạo thêm áp lực, cơng việc cho kế tốn ví dụ như: Sổ nhật ký thu tiền – Sổ tài khoản 1111, Sổ nhật ký bán hàng – Sổ tài khoản 5111 … SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 90 Luận văn tốt nghiệp 3.1.4 Sự cần thiết u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên 3.1.4.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng: Trong điều kiện kinh tế ln có cạnh tranh công ty, muốn đứng vững tất yếu công ty phải ln đổi mới, học hỏi để tìm giải pháp tối ưu cho hướng công ty Song song với nhu cầu đó, kế tốn công cụ quan trọng quản lý, công cụ đặc biệt phục vụ đắc lực Do đó, kế tốn khơng làm cơng việc tính tốn ghi chép đơn tài sản vận động tài sản mà phận chủ yếu hệ thống thông tin, công cụ để đièu hành, quản lý hoạt động kinh tế việc cung cấp phân tích số liệu kế toán để nhà quản lý định kinh doanh, đem lại lợi nhuận cao Hoàn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa làm cho việc hạch tốn đơn vị đuợc rõ ràng, cung cấp thơng tin kịp thời, xác có hiệu cho nhà quản lý đối tượng liên quan khác Dựa số liệu mà họ định kinh doanh đắn, đem lại hiệu kinh doanh cao điều kiện kinh tế cạnh tranh khốc liệt 3.1.4.2 Các nguyên tắc hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng: - Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ tính độc lập tương đối Thống phương pháp đánh giá, việc sử dụng chứng từ, tài khoản hệ thống sổ sách báo cáo Tính thống đảm bảo việc thu nhập tài liệu, số liệu đồng kịp thời sở thống - Tuân thủ sách kinh tế, tài Nhà nước chế độ kế toán hành SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 91 Luận văn tốt nghiệp Hoạt động kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải chịu quản lý, điều hành, kiểm soát Nhà nước Pháp Luật biện pháp hành chính, cơng cụ quản lý kinh tế Chính vậy, biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán phải dựa chế độ quản lý Tài chế độ kế tốn hành, có kế tốn thực cơng cụ quản lý không phạm vi doanh nghiệp mà Nhà nước doanh nghiệp kinh tế quốc dân Việc tuân thủ chế độ kế toán hành thể từ viêc tuân thủ tài khoản sử dụng, phương pháp trình tự kế toán đến việc sử dụng hệ thống sổ kế toán, lập báo cáo - Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty Trong kinh tế thị trường nhiều thành phần, doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý riêng Nhà nước ban hành sách, quy định chung cho tất lọai hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần biết vận dụng cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm doanh nghiệp - Phải đáp ứng việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác - Tổ chức cơng tác kế tốn phải đảm bảo cơng tác tiết kiệm, hiệu 3.2 Các giải pháp, kiến nghị kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên  Giải pháp 1: Đối với khoản nợ phải thu khó đòi: Như nói trên, q trình hoạt động kinh doanh cơng ty khơng tránh khỏi tình trạng bán hàng mà khơng thu tiền hàng Do đó, cơng ty cần phải dự tính trước khoản nợ phải thu khó đòi khả khơng đòi được, từ trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi để đảm bỏa cho việc kinh doanh ổn định, tránh thua lỗ Tài khoản sử dụng: TK 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi” SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 92 Luận văn tốt nghiệp - Về ngun tắc: lập dự phòng phải có chứng đáng tin cậy khoản nợ phải thu khó đòi (khách hàng bị phá sản bị tổn thất, thiệt hại lớn tài sản,… Nên khơng khó có khả tốn, đơn vị làm thủ tục đòi nợ nhiều lần mà không thu nợ) - Căn để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi là: + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng cam kết nợ, công ty đòi nhiều lần chưa thu + Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán khách nợ lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, tích, bỏ trốn - Cơ sở để lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi: phải có chứng từ gốc giấy xác nhận khách nợ số tiền chưa trả bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu cơng nợ,… - Quy trình hạch tốn: Biểu 3.1: KẾ TOÁN DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI TK 131,138 TK 2293 (4a) Xóa sổ nợ phải thu khó đòi TK 6422 (1)Lập dự phòng phải thu khó đòi Theo số chênh lệch phải lập kỳ lớn số lập kỳ trước chưa sử dụng hết (2)Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi (Theo số chênh lệch phải lập kỳ nhỏ số lập kỳ trước chưa sử dụng) SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 93 Luận văn tốt nghiệp  Giải pháp 2: Đối với khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tài khoản sử dụng: TK “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” Dự phòng giảm giá hàng tồn kho khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho có suy giảm giá trị thực so với giá gốc hàng tồn kho Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp cho công ty bù đắp thiệt hại thực tế xảy hàng hóa tồn kho giảm giá, đồng thời để phản ánh giá trị thực tế túy hàng tồn kho cơng ty nhằm đưa hình ảnh trung thực tài sản công ty lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phản ánh tài khoản 2294dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Cách hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Theo quy định tài số trích lập cho năm kế hoạch số dư dự phòng năm trước khơng phải trích lập Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nếu trích lập cho năm kế hoạch nhỏ số dư TK 2294 số chênh lệch giảm hồn nhập Nợ TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 - Giá vốn hàng bán  Giải pháp 3: Về sách bán hàng Hiện nay, cơng ty phải đối mặt với khơng đối thủ cạnh tranh thị trường Do đó, để tồn phát triển cơng ty cần phải có số sách để thu hút thêm khách hàng chiết khấu thương mại, giảm giá SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 94 Luận văn tốt nghiệp hàng bán,… cho khách hàng.Trình tự hạch tốn nghiệp vụ phát sinh trình bán hàng sau: Trường hợp phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, kế toán vào phiếu chi, giấy báo nợ để phản ánh: Nợ TK 5111 : Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng Nợ TK 3331: Thuế GTGT hàng bán hưởng chiết khấu giảm giá Có TK 111, 112: Tổng số tiền khách hàng hưởng Giải pháp 4: Về cơng tác kế tốn quản trị: Cơng ty cần xây dựng dự tốn doanh thu, chi phí kinh doanh công ty theo năm chia quy để theo dõi đưa định quản trị để phát triển cơng ty Dự tốn kinh doanh có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp Nó cung cấp cho nhà quản ly doanh nghiệp tồn thơng tin kế hoạch kinh doanh thời gian cụ thể Là đánh giá tình hình thực tiêu dự kiến Là để khai thác khả tiềm tàng nguồn lực tài nhằm phát huy nội lực tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp Công ty nên sử dụng thêm báo cáo kết kinh doanh dạng lãi biến phí để giúp nhà quản trị lượng hóa cách đắn phương án khai thác khả khác chi phí, giá bán, khối lượng sản phẩm tiêu thụ nhanh chóng có câu trả lời phương án lựa chọn nhằm tối đa hóa lợi nhuận cơng ty Một số biểu mẫu công ty nên dùng: SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 95 Luận văn tốt nghiệp Mẫu báo cáo kết kinh doanh dạng lãi biến phí Chỉ tiêu Số tiền Tổng số Một đơn vị SP Doanh thu Chi phí biến đổi -Chi phí bán hàng -Giá vốn hàng bán Lãi biến phí Chi phí cố định -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận trước thuế Dự toán tiêu thụ Sản phẩm: Canxi Nano Essen Năm 2018 Chỉ tiêu Quý I II Cả năm III IV Khối lượng tiêu thụ (sp) Đơn giá bán (1.000đ) Doanh thu (1.000đ) SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 96 Luận văn tốt nghiệp Dự tốn chi phí quản lý kinh doanh Năm 2018 Quý I Chỉ tiêu II III IV Cả năm Biến phí bán hàng Định phí bán hàng Biến phí QLDN Định phí QLDN Dự tốn hàng hóa tồn kho cuối kỳ Năm 2018 Quý Chỉ tiêu I II III IV Khối lượng SP tiêu thụ Dự kiến HTK cuối kỳ (SP) Giá mua đơn vị sp Trị giá hàng hóa tồn kho cuối kỳ(1.000đ) Giải pháp 5: Về quy trình vào sổ Việc sử dụng phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán (Nhật ký chung Nhật ký chuyên dùng, Sổ sổ Nhật ký chung, Nhật ký chuyên dùng) có sai lệch so với chế độ Vì cơng ty nên phối hợp với cơng ty phần mềm kế tốn MISA tiến hành cài đặt lại phần mềm kế toán cho phù hợp với quy trình vào sổ hình thức kế toán Nhật ký chung như: Nghiệp vụ kinh tế phản ánh vào sổ Nhật ký chuyên dùng thơi khơng phản ánh vào sổ Nhật ký chung, có cài đặt chế độ cuối tháng kết chuyển số liệu Nhật ký chuyên dùng Nhật ký chung nghiệp vụ kinh tế có nội dung kinh tế để phản ánh kết chuyển vào sổ tài khoản tương ứng Muốn vậy, cài đặt phần mềm phải có chế độ lọc tự động theo tài khoản tương ứng, ví dụ cuối tháng trước thực SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 97 Luận văn tốt nghiệp thao tác kết chuyên số liệu từ Nhật ký bán hàng sang Sổ TK511 kế tốn thực thao tác lọc tổng hợp số liệu tài khoản sổ Nhật ký bán hàng (số liệu TK 5111,TK 3331,1111) sau lấy số liệu vào sổ tài khoản tương ứng Giải pháp 6: Về việc sử dụng phần mềm: - Lỗi không vào sở liệu : nguyên nhân người dùng chưa quen nên không chọn đường dẫn sở liệu SQL máy chủ - Lỗi mục chi phí khơng hợp lệ : ngun nhân số tài khoản 6421, 6422 khai báo danh mục tài khoản người dùng bắt buộc chi tiết chi phí, nhập liệu chi phí người dùng khơng chi tiết chi phí cho tài khoản - Lỗi hạch toán xuất kho chọn lô hàng xuất kho thấy xuất số lô bị âm lượng hàng có giá trị, kiểm tra lại sổ chi tiết lại khơng thấy lượng hàng bị âm - Vì vậy, kế tốn nên tìm hiểu rõ cách xử lý số liệu phần mềm Misa để hạch toán loại hàng hóa hợp lý khơng bị sai sót KẾT LUẬN SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 98 Luận văn tốt nghiệp Trên toàn nội dung luận văn tốt nghiệp em với đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên” Ta thấy, bán hàng xác định kết bán hàng có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển Công ty Trong doanh nghiệp nào, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giữ vai trò to lớn xuyên suốt q trình hoạt động Cơng ty Nó cung cấp thơng tin kinh tế tài cách nhanh chóng, xác, đầy đủ, kịp thời cho nhà quản lý trình định kinh doanh thể kế tốn cơng cụ hữu hiệu tay nhà quản lý, giúp cho nhà quản lý nắm bắt tình hình cách sát sao, nhanh chóng đưa định mình, nắm bắt hội kinh doanh Vì vậy, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng cần phải củng cố ngày hồn thiện, thực trở thành cơng cụ đắc lực việc quản lý tài vạch định chiến lược ban lãnh đạo Công ty Nhận thức điều đó, Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên có quan tâm tới khâu quản lý kinh doanh cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng với hy vọng đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao Qua q trình thực tập Cơng ty, em thu nhận kiến thức bổ ích cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty, qua em thấy ưu điểm mà kế tốn cơng ty đạt việc thực kế toán với phần hành này, bên cạnh khơng thể tránh khỏi hạn chế định Em mạnh dạn đưa ý kiến đóng góp mong muốn đóng góp hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty nâng cao hiệu hoạt động SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 99 Luận văn tốt nghiệp công ty thời gian tới, ý kiến chủ quan nên tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp thầy Trong thời gian thực tập cơng ty, giúp đỡ tận tình cán phòng ban, đặc biệt phòng Tài - Kế tốn, em bổ sung, đồng thời củng cố thêm nhiều kiến thức thực tế lý luận cơng tác kế tốn bán hàng; với hướng dẫn tận tình PGS.TS Mai Ngọc Anh thầy khoa kế tốn, em hoàn thành luận văn Măc dù cố gắng, song hạn chế kinh nghiệm nên luận văn em không tránh khỏi sai sót, hạn chế Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo, anh chị phòng Tài – Kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên viết em Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Mai Ngọc Anh, anh chị Phòng Kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên tận tình giúp đỡ em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Thơi SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 Học viện tài 100 Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn tài - Nhà xuất tài năm 2013 Chủ biên : GS TS Ngô Thế Chi TS Trương Thị Thủy Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 133/2016 BTC Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam - NXB Tài năm 2009 Kế tốn tài -Trần Xn Nam - Nhà xuất Thống kê năm 2010 Các tài liệu Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại Luận văn, chuyên đề khóa trước SV: Phạm Thị Thơi Lớp CQ52/21.17 ... tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên 46 2.3.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng 46 2.3.2 Kế tốn bán hàng cơng ty Cổ phần. .. cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên 88 3.2 Các giải pháp, kiến nghị kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Thiên ... KẾT QUẢ BÁN HÀNG 84 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG THIÊN 84 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Thiên: 84 3.1.1 Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: 55 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư thương mại hoàng thiên , 55 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư thương mại hoàng thiên

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn