53 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán anh

151 0 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp ĐÀO THỊ HUYỀN SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG, BIỂU vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG .4 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN .4 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TOÁN BCTC .4 1.1.1 Khái niệm nội dung kinh tế CPBH CPQLDN 1.1.2 Yêu cầu quản lý 1.2 .KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TOÁN BCTC .7 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn báo cáo tài 1.2.2 Căn kiểm toán khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn báo cáo tài .9 1.2.3 Các sai sót thường gặp kiểm toán khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn báo cáo tài 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11 1.3.1 Lập kế hoạch soạn thảo chương trình kiểm tốn 11 1.3.2 Thực kiểm toán khoản mục CPBH CPQLDN .17 SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp 1.3.3 Học viện Tài Kết thúc cơng việc kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN 24 Kết luận chương 26 CHƯƠNG 27 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TỐN ANH THỰC HIỆN 27 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TỐN ANH 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 27 2.1.2 Đặc điểm máy quản lý ACAC 29 2.1.3 Đặc điểm tổ chức, quản lý kiểm toán 31 2.1.4 Hệ thống hồ sơ 36 2.1.5 Kiểm sốt chất lượng cơng việc kiểm toán 39 2.2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DTH DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TỐN ANH THỰC HIỆN 39 2.2.1 Khái quát kiểm tốn BCTC cơng ty CP DTH 40 2.2.2 Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC cơng ty CP DTH 49 2.3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TỐN ANH THỰC HIỆN 97 2.3.1 Ưu điểm 97 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .101 SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Kết luận chương .105 CHƯƠNG 106 GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN ANH THỰC HIỆN 106 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN ANH THỰC HIỆN 106 3.1.1 Định hướng phát triển công ty 106 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN .106 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TỐN ANH THỰC HIỆN 107 3.2.1 Hồn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 107 3.2.2 Hồn thiện giai đoạn thực kiểm tốn 109 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN ANH THỰC HIỆN 110 3.3.1 Về phía Nhà nước, Bộ Tài Chính, Hội KTV hành nghề 110 3.3.2 Về phía KTV cơng ty kiểm tốn 111 3.3.3 Về phía khách hàng 112 Kết luận chương .112 SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN 113 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ ACAC Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Anh BBKT Biên kiểm toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BCKT Báo cáo kiểm tốn BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban giám đốc CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPSX Chi phí sản xuất DN Doanh nghiệp GTLV Giấy tờ làm việc KQKD Kết kinh doanh KSNB Kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên RRKS Rủi ro kiểm toán RRTT Rủi ro tiềm tàng TNDN Thu nhập doanh nghiệp SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TNHH TSCĐ Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG, BIỂU Tiêu đề Nội dung Bảng 1.1 Các thủ tục khảo sát kiểm soát khoản mục CPBH CPQLDN Bảng 1.2 Mục tiêu thủ tục cần thực kiểm toán khoản mục CPBH CPQLDN Bảng 1.3 Tổng hợp kết kiểm toán theo Chương trình kiểm tốn mẫu Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức ACAC Sơ đồ 2.2 Quy trình kiểm toán BCTC ACAC Bảng 2.1 Các ký hiệu kiểm tốn quy ước Bảng 2.2 Tìm hiểu khách hàng mơi trường hoạt động Bảng 2.3 Phân tích sơ BCKQHĐKD công ty CP DTH Bảng 2.4 Xác định mức trọng yếu cho BCTC công ty CP ABC giai đoạn lập kế hoạch Bảng 2.5 Tìm hiểu hệ thống KSNB CPBH CPQLDN đơn vị Bảng 2.6 Chương trình kiểm tốn khoản mục CPBH cơng ty CP DTH Bảng 2.7 Chương trình kiểm tốn khoản mục CPQLDN cơng ty CP DTH Bảng 2.8 Tổng hợp số liệu tài khoản CPBH Bảng 2.9 Tổng hợp số liệu tài khoản CPQLDN Bảng 2.10 Kiểm tra sách kế tốn đơn vị áp dụng CPBH CPQLDN Bảng 2.11 Phân tích CPBH theo loại chi phí cấu thành Bảng 2.12 Phân tích CPQLDN theo loại chi phí cấu thành Bảng 2.13 Phân tích CPBH theo tháng Bảng 2.14 Phân tích CPQLDN theo tháng SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.15 Phân tích CPBH vừa theo loại chi phí cấu thành vừa theo tháng Bảng 2.16 Phân tích CPQLDN vừa theo loại chi phí cấu thành vừa theo tháng Bảng 2.17 Tổng hợp đối ứng tài khoản CPBH Bảng 2.18 Tổng hợp đối ứng tài khoản CPQLDN Bảng 2.19 Kiểm tra chi tiết CPBH Bảng 2.20 Kiểm tra chi tiết CPQLDN Bảng 2.21 Kiểm tra tính kỳ CPBH Bảng 2.22 Kiểm tra tính kỳ CPQLDN Bảng 2.23 Tổng hợp sai sót bút tốn điều chỉnh khoản mục CPBH Bảng 2.24 Tổng hợp sai sót bút toán điều chỉnh khoản mục CPQLDN SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong xu hội nhập kinh tế toàn cầu, đất nước ta bước chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường việc quản lí tài doanh nghiệp trở thành nhân tố quan trọng định hiệu kinh doanh phát triển lành mạnh kinh tế đất nước Trong bối cảnh đó, hoạt động kiểm tốn ngày khẳng định vị trí quan trọng tích cực quản lý kinh tế nói chung quản lý tài nói riêng Đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO, việc cơng khai minh bạch tình hình tài gần bắt buộc tất loại hình doanh nghiệp Vì vậy, đòi hỏi chất lượng cơng tác kiểm toán phải đảm bảo nâng cao Kiểm tốn độc lập nói chung, đặc biệt kiểm tốn BCTC nói riêng có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế xã hội phát triển, kinh tế phức tạp thơng tin tài doanh nghiệp có nguy chứa đựng nhiều rủi ro, sai lệch Khi ấy, kiểm tốn độc lập đóng vai trò bên thứ ba độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao, pháp luật cho phép xác nhận độ tin cậy thông tin, phục vụ cho đối tượng sử dụng thông tin việc định Trong q trình kiểm tốn BCTC, CPBH CPQLDN phần hành có vai trò quan trọng chi phí gián tiếp trình sản xuất lại nhân tố cấu thành nên giá thành tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng cách trực tiếp thường tạo rủi ro đến việc xác định thu nhập chịu thuế BCKQKD doanh nghiệp Thuế vấn đề nhạy cảm doanh nghiệp trọng, đó, kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài định đến kiểm tốn BCTC, đòi hỏi phải có trọng tiến hành kiểm toán khoản mục Như vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPBH CPQLDN kiểm toán BCTC cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm tốn Anh thực hiện” vấn đề thời cấp thiết lý luận thực tiễn nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn, nâng cao chất lượng kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN q trình kiểm tốn BCTC cho khách hàng công ty TNHH Tư vấn Kiểm tốn Anh Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm toán BCTC kiểm toán độc lập thực hiện; - Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Anh thực hiện; - Đưa giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Anh thực Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC cơng ty kiểm toán độc lập thực - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục CPBH CPQLDN kiểm toán BCTC Cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm tốn Anh thực Ý nghĩa khoa học thực tiễn SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Về khoa học: Luận văn hệ thống vấn đề lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC cơng ty kiểm toán độc lập thực - Về thực tiễn: Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC, mơ tả vận dụng lý luận vào thực tiễn cơng tác kiểm tốn BCTC, đồng thời đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Anh thực Phương pháp nghiên cứu - Về phương pháp luận: Luận văn nghiên cứu thực dựa phép vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với tư khoa học logic - Về phương pháp kỹ thuật: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp phương pháp khảo sát trực tiếp thực tế đơn vị khách hàng, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp kết quả,… Kết cấu luận văn Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu phụ lục, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm toán BCTC cơng ty kiểm tốn độc lập thực Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Anh thực SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Để đánh giá rủi ro, bên B xem xét kiểm soát nội mà bên A sử dụng q trình lập báo cáo tài để thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp trường hợp, khơng nhằm mục đích đưa ý kiến tính hữu hiệu kiểm sốt nội bên A Tuy nhiên, bên B thông báo tới bên A văn khiếm khuyết nghiêm trọng kiểm soát nội mà bên B phát q trình kiểm tốn báo cáo tài ĐIỀU 3: BÁO CÁO KIỂM TỐN Sau kết thúc kiểm toán, bên B cung cấp cho bên A bốn (04) báo cáo kiểm toán kèm theo báo cáo tài kiểm tốn tiếng Việt, ba (03) báo cáo kiểm toán kèm theo báo cáo tài kiểm tốn tiếng (Anh); hai (02) Thư quản lý tiếng Việt (nếu có) hai (02) Thư quản lý tiếng (Anh - có), đề cập đến thiếu sót cần khắc phục đề xuất kiểm tốn viên nhằm hồn thiện hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội bên A Báo cáo kiểm toán lập văn bản, gồm nội dung theo quy định Luật kiểm toán độc lập, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, số 705 số 706, chuẩn mực kiểm tốn quy định pháp lý khác có liên quan Trong trường hợp bên A dự định phát hành báo cáo kiểm toán bên B dạng tài liệu nào, phát hành tài liệu có thơng tin báo cáo tài kiểm tốn, Ban Giám đốc bên A đồng ý họ cung cấp cho bên B tài liệu phổ biến rộng rãi tài liệu sau có đồng ý bên B văn ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TỐN Phí dịch vụ SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phí dịch vụ kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Công ty Cổ phần DTH xx.000.000 VND (Bằng chữ: triệu đồng chẵn) Phí dịch vụ bao gồm tồn chi phí ăn, ở, lại phụ phí khác, chưa bao gồm 10% thuế GTGT Điều khoản toán Lần 1: Thanh toán 40% sau ký hợp đồng; Lần 2: Thanh toán 60% lại sau Bên B giao dự thảo Báo cáo kiểm tốn cho Bên A Phí kiểm tốn toán chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Bên B Bên B phát hành hóa đơn GTGT cho bên A phù hợp với quy định pháp luật thuế hành ĐIỀU 5: CAM KẾT THỰC HIỆN Hai Bên cam kết thực tất điều khoản ghi Hợp đồng Trong trình thực hiện, phát sinh vướng mắc, hai Bên phải kịp thời thơng báo cho để tìm phương án giải Mọi thay đổi phải thông báo trực tiếp cho bên văn (hoặc qua email) theo địa Thời gian hoàn thành kiểm toán dự kiến 25 ngày kể từ ngày bắt đầu thực kiểm toán với điều kiện bên A thực đầy đủ trách nhiệm nêu Điều Mọi tranh chấp khiếu kiện phát sinh trình thực hợp đồng giải thương lượng theo Bộ luật dân nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam tòa án kinh tế hai bên lựa chọn ĐIỀU 6: HIỆU LỰC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hợp đồng lập thành 04 (02 tiếng Việt 02 tiếng Anh), Bên giữ 01 tiếng Việt 01 tiếng Anh, có giá trị có hiệu lực kể từ ngày có đủ chữ ký, dấu hai Bên Hợp đồng tự động được lý sau bên A bên B hoàn thành nghĩa vụ bên Đại diện Bên A Công ty Cổ phần DTH Đại diện Bên B Cơng ty TNHH Tư Vấn Kiểm tốn Anh Tổng Giám Đốc Tổng Giám Đốc Nguyễn Cao M Nguyễn Thị Mai Anh Phụ lục 2.2: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ phần DTH Công ty Cổ phần DTH Mẫu số B02 – DN Địa chỉ: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2017 Đơn vị tính: Đồng SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Mã số Thuyết minh Năm 2017 Năm 2016 Doanh thu bán hàng 01 245.250.364.661 337.253.081.052 Các khoản giảm trừ 02 6.724.101.789 7.527.378.740 Doanh thu 10 238.526.262.872 329.725.702.312 Giá vốn hàng bán 11 202.367.452.347 296.479.916.088 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 36.158.810.525 33.245.786.224 Doanh thu hoạt động tài 21 824.315.227 687.332.206 Chi phí tài 22 12.218.135.642 12.687.320.471 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 9.214.336.172 10.345.201.007 Chi phí bán hàng 24 3.786.716.839 3.141.558.218 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 13.598.712.588 13.819.889.834 Lợi nhuận từ HĐKD 30 7.379.560.683 4.284.349.907 Thu nhập khác 31 1.218.021.265 4.019.256.438 Chi phí khác 32 462.357.228 978.268.331 Lợi nhuận khác 40 755.664.037 3.040.988.107 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 8.135.224.720 7.325.338.014 Chi phí thuế TNDN hành 51 1.627.044.944 1.465.067.603 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 Chỉ tiêu SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 Lãi cổ phiếu 70 6.508.179.776 5.860.270.411 Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đặng Thị Ngọc L Đặng Thị Ngọc L Tổng Giám Đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Cao M Phụ lục 2.3: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần DTH cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Số: ……/2017/ACAC-BCKT BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Về Báo cáo tài cơng ty Cổ phần DTH cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần DTH Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Công ty Cổ phần DTH (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 25/03/2018, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2017, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Thuyết minh báo cáo tài SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập, trình bày trung thực hợp lý Báo cáo tài Cơng ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm sốt nội mà Ban Giám đốc Công ty xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày Báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến Báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực yêu cầu tuân thủ Chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu Báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh Báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Giám đốc Cơng ty đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến Kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Cổ phần DTH ngày 31/12/2017 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài _ Nguyễn Thị Mai Anh Vũ Hồng Thư Tổng Giám đốc Kiểm tốn viên Thay mặt đại diện cho CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN ANH Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phụ lục 2.4: GTLV “Kiểm tra chi tiết CPBH” CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN ANH G362 Tên khách hàng: Công ty Cổ phần DTH Người TH: LHN 09/03/2018 Ngày kết thúc kỳ kế toán: 31/12/2017 Người KT1: VHT 09/03/2018 Nội dung: Kiểm tra chi tiết CPBH Người KT2: KIỂM TRA CHI TIẾT VII I MỤC TIÊU Đảm bảo khoản mục chi phí năm/kỳ xác định q trình phân tích sổ (số tiền lớn, giao dịch khác thường, điều chỉnh giảm,…) phát xem xét; kiểm tra chứng từ gốc để đảm bảo khoản chi phí có thực phân loại đánh giá tính hợp lý việc ghi nhận VIII II CÔNG VIỆC Chọn mẫu kiểm tra chi tiết số chi phí bán hàng (ngồi chi phí có phần hành khác bao gồm chi phí có quy định định mức chi tiêu) Kiểm tra chi phí xuất nhập – khơng có chứng từ Ngày CT Số CT Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Ghi 20/01/2017 1009 Thanh tốn CPXK_H2600 6418 141 4.000.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 20/01/2017 1022 Thanh toán CP vận chuyển hàng xuất nhập khẩu_H2613 6418 141 3.900.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 22/01/2017 1035 Thanh tốn CPXK_H2626 6418 141 4.500.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 05/05/2017 5004 Thanh toán CPXK_H2798 6418 141 3.300.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 25/05/2017 5046 Thanh tốn CP vận chuyển hàng xuất nhập khẩu_H2829 6418 141 2.400.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 30/06/2017 6059 Thanh tốn CPXK_H2889 6418 141 6.000.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 30/06/2017 6063 Thanh toán CPXK_H2893 6418 141 6.500.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 08/07/2017 7021 Thanh tốn CPXK_H2909 6418 141 4.500.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 24/07/2017 7040 Thanh toán CPXK_H2922 6418 141 4.000.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 31/08/2017 8051 Thanh tốn CPXK_H2982 6418 141 1.800.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 15/10/2017 10047 Thanh toán CPXK_H3084 6418 141 4.000.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 25/11/2017 11060 Thanh tốn CPXK_H3149 6418 141 4.500.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển 10/12/2017 12020 Thanh toán CPXK_H3167 6418 141 SV: Đào Thị Huyền 4.000.000 Chưa có bảng kê cước vận chuyển Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tổng CP cước vận chuyển khơng có bảng kê 53.400.000 Lưu ý KH hoàn thiện, bổ sung 28/03/2017 3200N Thanh toán tiền mua vé máy bay cho GĐ 6418 11213 25/05/2017 5069 6418 1111 31/05/2017 5242N Thanh toán tiền mua vé máy bay cho Thuận An 6418 11213 Thanh tốn CP cơng tác cho GĐ CP vé máy bay, chứng từ nước chưa dịch sang tiếng việt 54.659.000 QĐ cơng tác 3.238.000 Khơng có QĐ công tác 60.621.000 QĐ công tác 118.518.000 Lưu ý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện định cơng tác Chứng từ nước ngồi dịch sang tiếng việt 20/01/2017 1025 Thanh tốn CPXK_H2616 6418 141 200.000 Khơng có chứng từ 31/01/2017 1057 Thanh tốn CPXK_H2640 6418 141 200.000 Khơng có chứng từ 15/03/2017 3034 Thanh tốn CPXK_H2690 6418 141 200.000 Khơng có chứng từ 31/12/2017 12078 Thanh tốn CPXK_Q505 6418 141 3.915.455 Khơng có chứng từ Tổng CP khơng có HĐ, CT 31/08/2017 8031 CP cơng tác Mỹ CP công tác chưa dịch sang Tiếng Việt SV: Đào Thị Huyền 4.515.455 Loại trừ khỏi CP tính thuế TNDN 6418 1111 328.590.000 Khơng có chứng từ 328.590.000 Loại trừ khỏi CP tính thuế TNDN Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp III Học viện Tài KẾT LUẬN Ý kiến tổng quát Tổng chi phí cước vận chuyển khơng có bảng kê (1) Chi phí vé máy bay, chứng từ nước chưa dịch sang Tiếng Việt (2) Tổng chi phí khơng có hóa đơn chứng từ (3) 53.400.000 Lưu ý khách hàng, hoàn thiện bổ sung 118.518.000 Lưu ý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, hồn thiện định cơng tác Chứng từ nước ngồi dịch sang Tiếng Việt Chi phí cơng tác chưa dịch sang TV (4) 4.515.455 Loại trừ khỏi chi phí tính thuế TNDN 328.590.000 Ý kiến nêu Thư quản lý Báo cáo kiểm toán Loại trừ khoản chi phí khơng có hóa đơn chứng từ khỏi nghĩa vụ thuế TNDN Tổng giá trị: 333.105.455 = (3) + (4) Phụ lục 2.5: GTLV “Kiểm tra chi tiết CPQLDN” CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TỐN ANH G462 Tên khách hàng: Công ty Cổ phần DTH Người TH: ĐTH 09/03/2018 Ngày kết thúc kỳ kế toán: 31/12/2017 Người KT1: VHT 09/03/2018 Nội dung: Kiểm tra chi tiết CPQLDN Người KT2: KIỂM TRA CHI TIẾT SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài I MỤC TIÊU Đảm bảo khoản mục chi phí năm/kỳ xác định q trình phân tích sổ (số tiền lớn, giao dịch khác thường, điều chỉnh giảm,…) phát xem xét; kiểm tra chứng từ gốc để đảm bảo khoản chi phí có thực phân loại đánh giá tính hợp lý việc ghi nhận II CÔNG VIỆC Chọn mẫu kiểm tra chi tiết số chi phí quản lý doanh nghiệp (ngồi chi phí có phần hành khác bao gồm chi phí có quy định định mức chi tiêu) Ngày CT Số CT Diễn giải TK Nợ 03/02/2017 2008 Thanh toán tiền mua đồ dùng 6428 văn phòng 1111 384.000 Khơng có chứng từ, hóa đơn bán lẻ 200.000 14/03/2017 3015 Thanh tốn chi phí văn phòng 6428 1111 120.000 Khơng có chứng từ 15/03/2017 3016 Thanh toán tiền mua đồ dùng 6428 văn phòng 1111 270.000 Khơng có chứng từ 13/09/2017 9027 Chi phí gia hạn Visa- RAY 1111 3.584.000 Khơng có chứng từ 6428 TK Có Tổng chi phí khơng có hóa đơn chứng từ Số tiền Ghi 4.358.000 Loại trừ tốn thuế 29/02/2017 2042 Chi phí cơng tác GĐ 6428 1111 2.850.000 Quyết định công tác- chứng từ chưa dịch sang Tiếng Việt 31/07/2017 7091 Chi phí tiếp khách 6428 1111 10.879.000 Quyết định công tác- chứng từ chưa SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài dịch sang Tiếng Việt 05/12/2017 12008 Thanh tốn chi phí cơng tác cho Mr Hồn 6428 141 Tổng CP chưa dịch sang Tiếng Việt 16.212.000 Quyết định công tác- chứng từ chưa dịch sang Tiếng Việt 29.941.000 Lưu ý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, hồn thiện định cơng tác.Chứng từ nước ngồi dịch sang Tiếng Việt 20/01/2017 1141N Thanh tốn phí hội viên cho 6428 HNClub 11213 1.365.000 GĐ tham gia, chưa rõ tiếp khách 02/03/2017 3004N Nộp phí hội viên Hà Nội Club 6427 11213 1.365.000 GĐ tham gia, chưa rõ tiếp khách 29/12/2017 12263N Thanh toán tiền hội nghị khách hàng 6427 11213 40.971.999 GĐ tham gia, chưa rõ tiếp khách Chi phí tiếp khách chưa đủ chứng từ 43.701.999 Lưu ý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, hồn thiện định cơng tác 25/01/2017 1177N Thanh tốn tiền mua vé máy bay cho Thuận An 6427 11213 16.922.360 Khơng có cuống vé, định cơng tác 28/01/2017 1214N Thanh toán tiền mua vé máy bay cho Hồn HK 6427 11213 7.079.448 Khơng có cuống vé, định cơng tác 25/05/2017 5068 Thanh tốn chi phí cơng tác cho Mr Tuấn Anh 6428 1111 2.741.000 Khơng có định cơng tác SV: Đào Thị Huyền Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp 20/12/2017 Học viện Tài 12168N Thanh tốn tiền cơng tác phí cho nhân viên 6428 11213 Chi phí vé máy bay chưa đủ định cơng tác 242.115.824 Khơng có định cơng tác 268.858.632 Lưu ý khách hàng hồn thiện hồ sơ, hồn thiện định cơng tác 31/01/2017 1041 Chi phí tiếp khách 6428 1111 1.315.000 Thiếu bảng kê tiếp khách, thiếu địa công ty 31/05/2017 5087 Chi phí tiếp khách cho GĐ 6428 1111 2.960.000 Thiếu bảng kê tiếp khách 13/07/2017 7031 Thanh tốn chi phí tiếp khách 6427 1111 1.408.000 Thiếu bảng kê tiếp khách 11/08/2017 8015 Thanh toán tiền mua áo đồng 6427 phục cho CBCNV 1111 Chi phí tiếp khách thiếu bảng kê III KẾT LUẬN Ý kiến tổng quát Tổng chi phí khơng có hóa đơn, chứng từ Tổng chi phí chưa dịch sang Tiếng Việt (1) (2) Chi phí tiếp khách chưa đủ chứng từ (3) Chi phí vé máy bay chưa đủ định công tác (4) SV: Đào Thị Huyền 15.000.000 Thiếu biên bàn giao,chữ ký người mua hàng 20.683.000 Bổ sung bảng kê tiếp khách 4.358.000 Loại trừ toán thuế 29.941.000 Lưu ý khách hàng hồn thiện hồ sơ, hồn thiện định cơng tác Chứng từ nước dịch sang Tiếng Việt 43.701.999 Lưu ý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện định cơng tác 268.858.632 Lưu ý khách hàng hồn thiện hồ sơ, hồn thiện định cơng tác Lớp: CQ52/22.06 Luận văn tốt nghiệp Chi phí tiếp khách thiếu bảng kê (5) Tổng Ý kiến nêu Thư quản lý Báo cáo kiểm tốn Khơng có ý kiến cần nêu SV: Đào Thị Huyền Học viện Tài 20.683.000 Bổ sung bảng kê tiếp khách 367.542.631 Lớp: CQ52/22.06 ... THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN ANH THỰC HIỆN 27 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN ANH 27 2.1.1... trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Anh thực CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY KIỂM TOÁN... quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Anh thực hiện; - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục CPBH CPQLDN kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: 53 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán anh , 53 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán anh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn