49 các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần công nghệ thẻ quốc tế

109 1 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động doanh nghiệp nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động doanh nghiệp .3 1.1.1.1 Khái niệm vốn lưu động .3 1.1.2 Phân loại vốn lưu động cho doanh nghiệp 1.1.2.1 Phân loại theo hình thái biểu vốn lưu động 1.1.2.2 Phân loại theo vai trò vốn lưu động q trình sản xuất kinh doanh 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp .5 1.2 Quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.1Khái niệm mục tiêu quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.2 1.2.3 Nội dung quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Xác định nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.2.2 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động .12 1.2.2.3 Phân bổ vốn lưu động 14 1.2.2.4 Quản trị vốn tiền .16 1.2.2.5 Quản trị khoản phải thu 18 1.2.2.6 Quản trị vốn tồn kho dự trữ .20 1.2.2.7 Các tiêu đánh giá hiệu suất hiệu sử dụng vốn lưu động .25 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 26 1.2.3.1 Nhân tố chủ quan .26 SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 1.2.3.2 Nhân tố khách quan 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ QUỐC TẾ 30 2.1 Khái quát trình phát triển đặc điểm kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế 30 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Công ty 30 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế 31 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh 31 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 31 2.1.2.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty .35 2.1.3 Tình hình tài chủ yếu công ty .38 2.1.3.1 Thuận lợi khó khăn q trình hoạt động kinh doanh .38 2.1.3.2 Tình hình tài chủ yếu năm gần 39 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế 49 2.2.1 Thực trạng xác định nhu cầu vốn lưu động 49 2.2.2 Thực trạng tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 50 2.2.3 Thực trạng vốn lưu động phân bổ vốn lưu động 51 2.2.4 Thực trạng quản trị vốn tiền .54 2.2.5 Thực trạng quản trị khoản nợ phải thu 59 2.2.6 Thực trạng quản trị hàng tồn kho công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế 67 2.2.7 Thực trạng hiệu suất, hiệu sử dụng vốn lưu động 72 2.3 Đánh giá chung công tác quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế 77 2.3.1 Những kết đạt .77 2.3.2 Những hạn chế tồn 79 SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ QUỐC TẾ .82 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty năm tới 82 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội .82 3.1.1.1 Tình hình kinh tế giới 82 3.1.1.2 Tình hình kinh tế Việt Nam .85 3.1.1.3 Triển vọng phát triển ngành nhựa thời gian tới .87 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty 88 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế 89 3.2.1 Chú trọng công tác xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết công ty cho năm kế hoạch .90 3.2.2 Xác định, bố trí cấu nguồn vốn lưu động hợp ly 92 3.2.3 Quản ly chặt chẽ sách bán chịu, tăng thu hồi khoản phải thu từ khách hàng 93 3.2.4 Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 96 3.2.5 Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ, tăng hiệu suất sử dụng VLĐ 98 3.2.6 Thành lập phận chuyên trách quản ly tài chính, nâng cao trình độ quản trị cán tài 99 3.3 Điều kiện thực giải pháp 101 3.3.1 Về phía Nhà nước .101 3.3.2 Về phía Cơng ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế 102 3.3.3 Về phía ngân hàng thương mại 102 SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT BCKQKD BCTC DN CTCP Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo tài Doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần HTK NPT Hàng tồn kho Nợ phải thu TSCĐ TSDH TSNH VBT VCSH Tài sản cố định Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Vốn tiền Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình biến động tài sản qua năm 2015-2016 40 Bảng 2.2: Các tiêu phản ánh cấu tài sản công ty năm 2015, 2016 .43 Bảng 2.3: Tình hình biến động nguồn vốn qua năm 2015, 2016 45 Bảng 2.5: Nhu cầu VLĐ thực tế DN năm 2016 49 Bảng 2.6: Nguồn tài trợ VLĐ công ty năm 2015-2016 50 Bảng 2.7: Kết cấu tài sản ngắn hạn công ty năm 2015, 2016 52 Bảng 2.8: Tình hình vốn tiền công ty năm 2016 .56 Bảng 2.9: Các tiêu thể khả toán DN 58 Bảng 2.11: Hiệu suất khoản phải thu công ty Cổ phần công nghệ thẻ quốc tế 64 Bảng 2.12: Tình hình cơng nợ công ty năm 2015 - 2016: 65 Bảng 2.13: Cơ cấu biến động khoản mục hàng tồn kho công ty năm 2015 – 2016 68 Bảng 2.14: Hiệu suất sử dụng vốn tồn kho công ty năm 2015 – 201671 Bảng 2.15: Các tiêu đánh giá hiệu suất, hiệu sử dụng VLĐ công ty năm 2015 – 2016 .73 Bảng 2.16: Các hệ số thể hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty năm 2015 -2016 76 SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Sơ đồ máy tổ chức công ty 32 Hình 2: Sơ đồ máy tổ chức kế tốn tài cơng ty 34 Hình 3: Sự thay đổi quy mơ, kết cấu vốn năm 2015-2016 .41 Hình : Diễn biến tình hình khoản nợ phải thu năm 2015, 2016 62 Hình : Cơ cấu biến động khoản mục hàng tồn kho năm 69 SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong năm gần đây, với đổi phát triển khoa học công nghệ, hệ thống sản phẩm với nhiều tính nước ta có nhiều bước phát triển vượt bậc Đóng góp cho phát triển nỗ lực phấn đấu không ngừng ngành nhựa PVC, ngành mũi có tốc độ tăng trưởng cao năm trở lại Sản phẩm làm từ nhựa PVC bao gồm loại thẻ ,ống,thiết bị điện… phải đảm bảo chất lượng tốt,kiểu dáng đa dạng để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Vấn đề đặt làm để quản lý - sử dụng vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, chống thất vốn trình sản xuất loại thẻ nhựa PVC Trong thực thể doanh nghiệp, vốn lưu động ví dòng huyết mạch giúp hoạt động diễn trơn tru thuận lợi, đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh Qua thấy vốn lưu động phận quan trọng thiếu cấu vốn kinh doanh, tất nhiên, quản trị vốn lưu động luôn công tác hàng đầu quản trị tài doanh nghiệp Xuất phát từ vai trò tầm quan trọng việc tổ chức, sử dụng vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung qua q trình thực tế tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế, em xin lựa chọn sâu nghiên cứu đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế ” với mong muốn vận dụng kiến thức học nhà trường vào nghiên cứu thực tiễn, từ phân tích, đánh giá kết đạt vấn đề tồn góp phần hồn thiện cơng tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận vốn lưu động, quản trị vốn lưu động - Phân tích thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động Cơng ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2016 Từ nhận thấy điểm tích cực, hạn chế, nguyên nhân vào đề giải pháp để tăng cường cơng tác quản trị vốn lưu động công ty Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế - Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế - Số liệu từ báo cáo tài cơng ty năm 2015 2016 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu bao gồm: phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp số liệu, đánh giá mức độ ảnh hưởng xu biến động tiêu, phương pháp khác phân tích nhân tố, phương pháp số chênh lệch… Kết cấu đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung vốn lưu động quản trị vốn lưu động Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế Chương 3: Các giải pháp chủ yếu để tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động doanh nghiệp nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm vốn lưu động Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh TSCĐ doanh nghiệp cần tài sản lưu động (TSLĐ) Căn vào phạm vi sử dụng TSLĐ thường chia làm phận: TSLĐ sản xuất TSLĐ lưu thông  TSLĐ sản xuất bao gồm: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay trình dự trữ sản xuất loại sản phẩm dở dang, bán thành phẩm q trình sản xuất  TSLĐ lưu thơng bao gồm: loại tài sản trình lưu thông thành phẩm kho chờ tiêu thụ, khoản phải thu, vốn tiền Trong trình kinh doanh, TSLĐ ln vận động, chuyển hóa, thay đổi chỗ cho nhau, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn nhịp nhàng, liên tục Để hình thành TSLĐ doanh nghiệp phải ứng số tiền để mua sắm loại tài sản đó, vốn gọi vốn lưu động doanh nghiệp Như nói: vốn lưu động doanh nghiệp toàn số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ để đầu tư hình thành nên TSLĐ thường xuyên cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nói cách khác vốn lưu động biểu tiền TSLĐ doanh nghiệp 1.1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động - TSLĐ có thời hạn sử dụng ngắn nên VLĐ luân chuyển nhanh SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH lớn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh công ty Hai là, mở rộng quy mô đầu tư theo chiều rộng chiều sâu lĩnh vực có nhiều tiềm Lựa chọn dự án mạnh, phù hợp với khả công ty Ba là, tổ chức đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng, xây dựng bảo tồn đội ngũ cán bộ, cơng nhân có trình độ lĩnh để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh ngày cao phục vụ nhiệm vụ trước mắt lâu dài cơng ty Bốn là, tích cực triển khai tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường hạch toán để đảm bảo sản xuất kinh doanh ngày có hiệu nâng cao khả cạnh tranh thị trường Năm là, thực xác định đắn nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời kỳ, lựa chọn phương pháp hình thức huy động vốn phù hợp đáp ứng kịp thời đầy đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Sáu là, tăng cường nhiều giải pháp thu vốn huy động vốn cho sản xuất đầu tư đồng thời trả nợ hạn khoản vay Duy trì tài lành mạnh Bảy là, tiến hành đầu tư theo giai đoạn đảm bảo công ty hoạt động liên tục tìm hiểu theo xu phát triển, theo xu hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, tiếp tục xây dựng, đổi cơng nghệ, hồn thiện quy trình phân phối sản phẩm, phát huy mạnh thân công ty sản phẩm chất lượng, dịch vụ chất lượng tốt sản phẩm phong phú, đa dạng phù hợp với nhu cầu thị trường 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 89 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Qua phân tích thực trạng quản trị VLĐ công ty hai năm 2015 2016 ta thấy cơng tác quản trị VLĐ tồn nhiều hạn chế làm cho hoạt động quản trị vốn chưa đạt hiệu thực Trong năm 2016 công ty cần có giải pháp đắn nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế công tác quản trị VLĐ Trên sở thực trạng quản trị VLĐ công ty, kết hợp mục tiêu, định hướng phát triển điều kiện môi trường kinh doanh ngành với bối cảnh kinh tế - xã hội nói chung ngành xây dựng nói riêng, em xin đưa số giải pháp chủ yếu để tăng cường quản trị VLĐ Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế sau: 3.2.1 Chú trọng công tác xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết cơng ty cho năm kế hoạch Có thể thấy Công ty chưa trọng công tác tổ chức, lập kế hoạch dự báo nhu cầu VLĐ cho năm kế hoạch Đây yếu công tác quản trị vốn lưu động Xác định đắn, hợp lý nhu cầu VLĐ có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Đó để tìm nguồn huy động vốn, tổ chức vốn yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cơng ty, qua ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh Do vậy, năm tới, Công ty cần tổ chức tốt công tác dự báo Cụ thể: Thứ nhất, công ty cần xác định nhu cầu VLĐ cần thiết theo quý, thời kỳ cụ thể kế hoạch phát triển công ty Trên sở nhu cầu dự trữ VLĐ cho sản xuất VLĐ cho lưu thông Việc xác định nhu cầu VLĐ cần thiết khâu đảm bảo độ xác cao tiết kiệm, giúp cho doanh nghiệp quản lý sử dụng vốn khâu tốt Thứ hai, cơng ty cần phải phân tích có hệ thống tiêu tài kỳ trước, biến động chủ yếu yếu tố cấu thành VLĐ kỳ trước Trên sở liệu lịch sử cơng ty có điều chỉnh tăng giảm hợp lý nhân tố việc xác định nhu cầu VLĐ kỳ SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 90 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Thứ ba, lựa chọn phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế công ty hoạt động lâu đời, có mối quan rộng rãi, việc dự đốn nhu cầu VLĐ công ty công tác khơng dễ phải có kết hợp từ nhiều phận chức vào nhiều tiêu kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu, định mức chi phí, giá vật tư, nhu cầu thị trường…Thực tế quản lý tài chính, có nhiều cách cơng ty áp dụng để tính tốn nhu cầu VLĐ Nhưng dự báo tình hình hoạt động kinh doanh thời gian tới khơng có biến động q bất thường cơng ty dựa vào phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu để xác định nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch Đây phương pháp đơn giản mang lại độ xác cao Ta tiến hành thực sau: Trong bối cảnh kinh tế dần khởi sắc, ngành nhựa đà phát triển, cơng ty có kế hoạch mở rộng thị trường để tăng doanh thu, ta dự báo năm 2016 công ty đạt tốc độ tăng doanh thu 30% Tức doanh thu dự kiến năm 2016 là: 21,779 (100%+30%) =28,313 triệu đồng Dựa vào số liệu thực tế cơng ty năm 2016 ta có: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ =23,900 triệu đồng ĐVT: Triệu đồng Tỷ lệ 31-12- 01-01- Bình 2016 2016 quân Tài sản ngắn hạn 27,017 24,470 25,744 thu (%) 107.55 Khoản vốn chiếm dụng (1)+(2)+(3) 4,140 3,840 3,990 17.00 Phải trả cho người bán 617.98 817.99 717.99 Phải trả người lao động 2,260 1,961 2,110.50 Chỉ tiêu SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 91 % doanh LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP Thuế khoản phải nộp ngân sách HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 1,262 1,061 1,161.50 Nhu cầu VLĐ tăng thêm: = (28,313 – 23,900) x (107.55% -17%)=3,995.97 triệu đồng Vậy năm tới, nhu cầu vốn lưu động thường xuyên tăng thêm khoảng gần tỷ đồng Công ty trước hết tài trợ lợi nhuận sau thuế giữ lại năm tìm tới nguồn khác vốn chủ sở hữu vay nợ Xác định nhu cầu vốn lưu động theo phương pháp tương đối dễ áp dụng, xuất phát từ thực tiễn dựa theo tình hình sử dụng vốn lưu động năm 2016 Tuy nhiên, cần lưu ý nhu cầu vốn lưu động dự kiến phụ thuộc phần lớn vào việc dự kiến doanh thu Do đó, nhà quản lý phải dựa vào chiến lược phát triển công ty với lực sản xuất, lực tài để dự kiến sát tốc độ tăng trưởng doanh thu, từ xác định xác nhu cầu vốn lưu động cho năm 2016 Doanh thu dự kiến dự báo cách khoa học cách xem xét tốc độ tăng trưởng doanh thu từ – năm trước năm dự báo kết hợp với xem xét nguyên nhân tăng giảm doanh thu từ tìm ngun nhân có tính quy luật tính tốn mức tăng doanh thu bình qn để làm sở dự báo cho năm 3.2.2 Xác định, bố trí cấu nguồn vốn lưu động hợp ly Trên sở phân tích tình hình thực trạng chương 2, ta biết vốn lưu động ứ đọng lớn hàng tồn kho khoản phải thu (tỷ trọng hai loại tài sản tài sản ngắn hạn 21.64% 45.58%), tỷ trọng tài sản ngắn hạn khác nhỏ, điều làm cho hiệu sử dụng vốn lưu động giảm Việc trì khối lượng hàng tồn kho khoản phải SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 92 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH thu lớn làm cho nguồn vốn doanh nghiệp bị ứ đọng, bị chiếm dụng, khơng có khả sinh lời cho DN Như biện pháp để cấu lại VLĐ biện pháp nhằm giảm tỷ trọng hàng tồn kho đặc biệt khoản phải thu hay nói cách khác xử lý hàng tồn kho sách tín dụng thương mại Cơng ty, thể qua sách quản lý hàng tồn kho quản lý nợ phải thu Đặc biệt năm qua có tăng đột biến khoản tiền tương đương tiền tín hiệu tốt với khả khoản doanh nghiệp khơng quản lí tốt trì mức hợp lí dễ dẫn đến tượng lãng phí vốn, làm tăng chi phí tài DN 3.2.3 Quản ly chặt chẽ sách bán chịu, tăng thu hồi khoản phải thu từ khách hàng Việc tồn khoản phải thu điều kiện điều tất yếu song để khoản phải thu lớn, thời gian dài ảnh hưởng đến tình hình tài cơng ty Như phân tích trên, tỷ trọng nợ phải thu cơng ty lớn (chiếm 45.58% tổng tài sản ngắn hạn) biến động tăng nhẹ 6.91% năm 2015 cho thấy công tác quản trị khoản phải thu hạn chế Trong năm tiếp theo, khơng có sách quản trị nợ phải thu phù hợp làm tỷ trọng khoản mục ngày tăng lên làm cân đối nguồn vốn Em xin đưa số phương pháp cụ thể sau: Thứ nhất, phân tích uy tín khách hàng mua chịu: Để tránh tổn thất khoản nợ thu hồi doanh nghiệp cần ý đến phân tích uy tín tài khách hàng mua chịu nhằm đánh giá đưa sách thích hợp với nhóm khách hàng Cụ thể là: SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 93 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Thu thập phân tích báo cáo tài kế hoạch lưu chuyển tiền tệ khách hàng để đánh giá tình hình triển vọng làm ăn công ty khách hàng; Các kết kiểm tra ngân hàng, công ty kiểm tốn cho thấy mức độ tín nhiệm uy tín tín dụng cơng ty khách hàng, đánh giá tốt; Mật độ quy mô nợ hạn công ty khách hàng việc trả nợ công ty, thông tin kế tốn thu hồi nợ theo dõi xác quan trọng việc đánh giá uy tín khách hàng… Từ thông tin trên, công ty đánh giá uy tín lực trả nợ khách hàng để đưa định nới lỏng hay thắt chặt bán chịu, chí từ chối bán chịu Thứ hai, khoản Phải thu khách hàng: Cơng ty cần để sách tín dụng thương mại phù hợp Theo cơng ty cần lượng định, đánh giá tác động việc bán chịu đến việc tăng doanh thu, lợi nhuận với rủi ro xảy để xác định sách bán chịu cho phù hợp với điều kiện cụ thể công ty công ty xây dựng với sản phẩm thường BĐS có giá trị lớn Chính sách phải vừa đảm bảo hấp dẫn khách hàng, dễ dàng tiêu thụ sản phẩm, vừa đảm bảo thu hồi nhanh khoản nợ phát sinh, hạn chế vốn bị ứ đọng Muốn vậy, hợp đồng mua bán phải có quy định việc: Nếu khách hàng lựa chọn hình thức tốn trả trả trước chắn có lợi ích nhiều so với lựa chọn toán trả chậm, trả góp Giả sử với việc trả chậm, trả góp khách hàng khơng hưởng sách ưu tiên công ty giảm giá bán, chọn hướng nhà, tiện ích kèm theo SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 94 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khơng quy định rõ phương thức tốn mà đưa số biện pháp cứng rắn khách hàng vi phạm kỷ luật thời gian tốn thơng qua hình thức phạt khách hàng chậm tốn thời điểm cụ thể Điều buộc khách hàng phải có trách nhiệm thực đầy đủ nghiêm túc điều khoản thỏa thuận mà hai bên cam kết hợp đồng Ngồi có biện pháp nhắc nhở khách hàng nộp tiền theo tiến độ cam kết Thứ ba, với khoản Trả trước cho người bán: nguồn vốn bị chiếm dụng nhiều phải trì kỷ luật toán nhà cung cấp Để cơng ty chậm trả mà khơng phải ứng trước lượng lớn tiền hàng cơng ty cần phải tạo niềm tin, quan hệ tốt với người bán thỏa thuận hợp lý thời gian khoản ứng trước với người bán Bên cạnh đó, cơng ty nên tìm thêm số nhà cung cấp khác có sản phẩm tương tự để giảm giá nguyên liệu đầu vào để tăng cạnh tranh tránh độc quyền nhà cung cấp Thứ tư, trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi: Các khoản phải thu cơng ty chiếm tỷ trọng lớn cấu VLĐ rủi ro xảy với khoản phải thu gây tác động không nhỏ, ảnh hưởng tới khả tài chính, hoạt động kinh doanh uy tín cơng ty thị trường Trong thời gian tới để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, nợ phải thu khó đòi cần xây dựng tỷ lệ trích lập dự phòng theo quy định pháp luật, cụ thể theo thông tư 228/2009/ TT–BTC thông tư 89/2013/TT–BTC sửa đổi thông tư 228/2009: Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 95 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết… doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi để trích lập dự phòng Cuối cùng, cơng ty nên mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, xếp khoản phải thu theo tuổi Cần lập phận tốn cơng nợ phụ trách việc đôn đốc khách hàng trả nợ hạn, theo dõi thường xuyên khoản nợ, phân loại khoản nợ q hạn, tìm ngun nhân để có biện pháp xử lý Định kỳ cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian tốn, tránh tình trạng để khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi gây tổn thất vốn 3.2.4 Tăng cường cơng tác quản trị hàng tồn kho, thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự trữ hợp lý hàng tồn kho có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt công ty cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế, đảm bảo cho q trình sản xuất liên tục mà không gây ứ đọng, đồng thời giảm thiểu chi phí việc lưu trữ, đặt hàng Hàng tồn kho công ty chiếm tỷ trọng cao tổng VLĐ, tập trung chủ yếu khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Lượng vốn ứ đọng hàng tồn kho lớn mà HTK loại tài sản lưu động khó chuyển đổi thành tiền hay có tính khoản thấp Do cần có biện pháp xử lý HTK sau: Thứ nhất, giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cách: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lớn doanh nghiệp sản xuất nên thời gian thực dự án kéo dài, bị chi phối quy mô mức độ SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 96 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH phức tạp kỹ thuật sản phẩm Ngồi vị trí thi cơng, điều kiện khí tượng yếu tố ảnh hưởng đến thời gian hồn thành cơng trình Nếu đường vào cơng trình khó khăn thời tiết xấu kéo dài thời gian thi công đơn vị Công ty cần tăng tiến độ thi công chọn lựa dự án trọng điểm để thi cơng dứt điểm Bên cạnh phải tăng cường đầu tư đổi máy móc, tài sản cố định cũ nhằm theo kịp KHCN, giảm chi phí sửa chữa lớn, tiết kiệm nhân cơng Quy định trách nhiệm với chủ đầu tư làm chậm tiến độ thiếu vốn Lỗi thiếu vốn nhà đầu tư lại ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ cơng trình thi cơng cơng ty chủ đầu tư cần có ràng buộc cụ thể Luôn đảm bảo chất lượng công trình, thực tiến độ cơng trình, quan hệ tốt với khách hàng để họ nhanh chóng tốn tiền hàng cơng trình hồn thành, tránh để ứ đọng Thứ hai, quản lý nguyên liệu, vật liệu cách: Thường xuyên kiểm tra tình hình dự trữ, tránh tình trạng hàng hóa, thành phẩm, vật tư bị mát hao hụt giảm chất lượng Phát kịp thời vật tư tồn, chất lượng không phù hợp với quy trình sản xuất, tiến hành xử lý nhanh chóng để khơng làm ảnh hưởng tới chất lượng vật tư lại Hơn nữa, cơng ty cần tiếp tục nâng cấp nhà xưởng, cải tạo nhằm bảo vệ sản phẩm tốt Ngoài cần đưa kế hoạch tiêu thụ loại sản phẩm phù hợp với tình hình vật liệu xây dựng thời kỳ Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch sở tình hình năm báo cáo dự báo tình hình thị trường năm kế hoạch Từ xác định nhu cầu cần dự trữ nguyên liệu, vật liệu hợp lý cho sản xuất Công ty áp dụng phương pháp quản lý dự trữ theo mơ hình đặt hàng hiệu – EOQ (Công thức tham khảo chương 1) SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 97 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Đối với số mặt hàng tồn kho đặc thù phôi thẻ,máy in, máy dập chữ Công ty cần phải bảo quản kho bãi khơ ráo, thống mát Liên tục kiểm tra đánh giá chi tiết khoản tồn kho Chú ý phát vật tư phẩm chất hư hỏng trình vận chuyển bảo quản từ có kế hoạch sử dụng sớm loại bỏ khỏi kho hàng Tránh việc sử dụng thái loại vật tư gây ảnh hưởng tới chất lượng cơng trình làm uy tín công ty Đối với công cụ dụng cụ chiếm tỷ lệ khiêm tốn tổng cấu nên lưu tâm vấn đề quản lý công cụ dụng cụ tránh thất lãng phí, nên xác định nhu cầu cụ thể cơng việc để có mức sử dụng CCDC phù hợp, giao trực tiếp cho cán quản lý đội xây dựng để quản lý CCDC tránh thất thốt, có phương án bảo quản cẩn thận Ngồi ra, cơng ty cần trích lập khoản dự phòng giảm giá HTK hợp lý nhằm ổn định tình hình tài cơng ty Trong năm 2015 cơng ty khơng có khoản trích lập dự phòng này, điều chứng tỏ giá nguyên liệu, vật liệu công ty thị trường tương đối ổn định, nhiên, sở nguyên tắc thận trọng thời gian tới nên theo dõi diễn biến thị trường để tiến hành trích lập dự phòng cho phù hợp 3.2.5 Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ, tăng hiệu suất sử dụng VLĐ Để nâng cao hiệu suất sử dụng VLĐ cho cơng ty, tránh lãng phí vốn, em xin đề xuất số biện pháp sau: Thứ nhất, để đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ, biện pháp tích cực thúc đẩy tiêu thụ, tăng doanh thu, việc tìm kiếm thị trường đầu vấn đề quan trọng Cụ thể: Trước tiên công ty cần xây dựng mở rộng mạng lưới quan hệ thị trường có nhu cầu, thơng qua hệ thống tổ chức công tác nghiên cứu, SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 98 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tìm hiểu thị hiếu khách hàng Qua cơng ty thu nhập thơng tin cần thiết đưa giải pháp thích hợp nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng với công ty Công ty cần làm tốt công tác marketing, nâng cao tính cạnh tranh cơng ty, thúc đẩy q trình tiêu thụ sản phẩm Các biện pháp marketing yêu cầu phải đảm bảo số nội dung nắm bắt thơng tin xác nhu cầu thị trường, tìm sách tiêu thụ sản phẩm cách hiệu Thứ hai, khâu dự trữ, cơng ty tăng tốc độ ln chuyển VLĐ cách chọn điểm cung cấp hợp lý để rút ngắn số ngày hàng đường, số ngày cung cấp cách nhau; nhu cầu vốn lưu động xác định tình hình cung cấp nguyên liệu, vật tư thực việc tổ chức hợp lý mua sắm, dự trữ vật tư nhằm rút bớt số lượng dự trữ, luân chuyển hàng ngày Thứ ba, tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động cách áp dụng công nghệ rút ngắn chu kỳ sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất, để hạ giá thành sản phẩm Thứ tư, kịp thời phát giải vật tư, hàng hoá ứ đọng trình sản xuất kinh doanh nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng vật tư hàng hố ứ đọng Vấn đề quan trọng tăng cường kiểm sóat để phát số vật tư, hàng hố ứ đọng đó, đồng thời có biện pháp nhanh để giải tránh ứ đọng vốn, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn 3.2.6 Thành lập phận chuyên trách quản ly tài chính, nâng cao trình độ quản trị cán tài Một phần điểm chưa đạt cơng tác tài nói riêng cơng tác quản trị vốn lưu động nói chung cơng ty chưa tách riêng phận tài phận kế toán dĩ nhiên dẫn tới việc lập kế hoạch tài SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 99 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cho năm kế hoạch sơ sài Hiện nay, việc lập kế hoạch, báo cáo liên quan đến công tác quản trị tài cơng ty chủ yếu cán kế tốn thực nên cơng ty chưa có kế hoạch tài dài hạn (5-10 năm) mà có kế hoạch 1-3 năm Để đảm bảo thực hoạt động quản trị tài theo hướng chun mơn hóa cao hơn, nâng cao hiệu quản trị tài cơng ty nói chung cân đối nguồn vốn, đánh giá hiệu quản trị VLĐ trình hoạt động kinh doanh nói riêng cơng ty nên có phận cán chuyên trách công tác quản lý tài độc lập với việc thực cơng việc phận kế tốn Theo phận tài có nhiệm vụ: Tính tốn, đề xuất nhu cầu vốn cần thiết, nhu cầu vốn lưu động cho q trình hoạt động cơng ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế kế hoạch đặt ngắn hạn dài hạn Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch lưu chuyển tiền tệ phù hợp với tình hình mục tiêu phát triển công ty Kiểm tra, kiểm sốt q trình thực kế hoạch tài chính, q trình sử dụng vốn phòng ban để từ đề xuất biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn nói chung vốn lưu động nói riêng Cơng ty xem xét khả sử dụng dịch vụ tư vấn tài thuê chuyên gia tư vấn tài bên ngồi khơng có dự định thành lập riêng phận cán chuyên trách tài Tuy nhiên, lâu dài việc thành lập phận tài đem lại nhiều lợi ích cho công ty Cùng với việc thành chuyên môn hóa cơng tác quản lý tài chính, cơng ty nên tìm biện pháp cải tổ phương pháp quản lý tài chính, nâng cao trình độ kỹ quản lý cán tài Cơng ty thực cách cử cán học thêm lớp bồi dưỡng tìm hiểu phương thức quản trị tài SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 100 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH theo hướng đại, cập nhật tạp chí tài chính, thường xuyên kiểm tra trình độ kỹ quản lý cán chủ chốt… Ngoài giải pháp cụ thể trên, cơng ty áp dụng số giải pháp chung sau để tăng cường công tác quản trị vốn lưu động nói riêng tăng cường hiệu hoạt động cơng ty nói chung: Với người cần đào tạo cập kiến thức chuyên môn nâng cao tay nghề cho cán công nhân viên đặc biệt cho cán trẻ, lực quản lý tài cho cán Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho anh em cơng nhân viên đơn vị Với đối tác cần tiếp tục nâng cao hiểu biết lẫn kinh doanh để phối hợp nhịp nhàng ăn ý để đôi bên có lợi Có họp rút kinh nghiệm đơn vị tham gia thi công sau dự án lớn Ngồi ra, cơng ty nên tiếp cận với công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm rút ngắn thời gian thi cơng, tiết kiệm chi phí vật tư nhân công 3.3 Điều kiện thực giải pháp Để tăng cường quản trị vốn lưu động cần yếu tố nội đơn vị lẫn yếu tố khách quan bên ngồi, khơng riêng nỗ lực cơng ty chưa thực đủ, mà cần phải có thêm giúp đỡ, hỗ trợ môi trường vĩ mô quan ban ngành khác có liên quan 3.3.1 Về phía Nhà nước Nền kinh tế có số cải thiện ẩn chứa nhiều rủi ro Lạm phát bước đầu kiềm chế tiềm ẩn yếu tố dẫn đến bùng phát trở lại Do vậy, Nhà nước phải kiên định mục tiêu ổn định vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát tăng trưởng mức hợp lý, tỉnh táo trước sức ép tăng trưởng nhanh trước mắt song không bền vững Điều SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 101 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tồn phát triển công ty mặt dài hạn Nhà nước cần đẩy mạnh phát triển trị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ để doanh nghiệp đa dạng hóa đầu tư lựa chọn phương pháp huy động vốn Cho phép doanh nghiệp đảo nợ thay cho mua bán nợ Có sách giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phải khống chế trần lãi suất cho vay ngân hàng thương mại kể nợ cũ nợ áp dụng lãi suất nhau, đồng thời giảm bớt thủ tục điều kiện bảo đảm để giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay Sửa đổi điều luật cho vừa hợp lý vừa tạo điều kiện thuận lợi hoạt động DN , tạo điều kiện thuận lợi DN sản xuất nhựa dân dụng lâm vào tình khó khăn: giảm thuế thu nhập, hỗn thời gian nộp thuế…giúp DN phục hồi nhanh chóng 3.3.2 Về phía Cơng ty Cổ phần cơng nghệ thẻ Quốc tế Định kỳ kiểm tra, kiểm kê, đánh giá lại tài sản để có biện pháp xử lý thích hợp, phát hư hỏng kịp thời sửa chữa nhượng bán, lý tài sản có chi phí sử dụng cao, khơng mang lại hiệu hay khơng sử dụng để thu hồi vốn đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị đại Có sách khen thưởng cho cá nhân tập thể phòng ban có đóng góp thiết thực hiệu cho phát triển doanh nghiệp Tăng cường quan hệ với khách hàng tại, mở rộng quan hệ với thị trường, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng để cơng ty tăng hội hợp tác làm ăn tìm kiếm nguồn đầu tư 3.3.3 Về phía ngân hàng thương mại Mối quan hệ doanh nghiệp với ngân hàng thương mại mối quan hệ hợp tác tương trợ lẫn Các ngân hàng cần tiếp cận sâu sát SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 102 LỚP: CQ51/11.05 BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH có hình thức tư vấn cho DN sử dụng cơng cụ thị trường tài phù hợp với nhu cầu đánh giá độ rủi ro hoạt động mình, đồng thời cố gắng trì tỷ lệ khoản cao nhằm đáp ứng vốn kịp thời cho cơng ty, nới lỏng điều kiện tín dụng để cơng ty dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn lãi suất thấp Đối với khách hàng thường xuyên có hoạt động sản xuất kinh theo chiều hướng tích cực có khả trả nợ tốt Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế, ngân hàng nên có sách ưu đãi lãi suất, tích cực điều chỉnh kỳ hạn trả, gia hạn nợ, tạo điều kiện cho cơng ty tiếp cận khoản vay mới, giúp công ty nhanh chóng, linh hoạt huy động vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh Ngoài ra, ngân hàng cần tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải ngân để mang lại hiệu cao cho hai bên SV: NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 103 LỚP: CQ51/11.05 ... 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế Chương 3: Các giải pháp chủ yếu để tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế SV: NGUYỄN... đề giải pháp để tăng cường cơng tác quản trị vốn lưu động công ty Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế -... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ QUỐC TẾ 30 2.1 Khái quát trình phát triển đặc điểm kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Quốc tế 30 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: 49 các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần công nghệ thẻ quốc tế , 49 các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần công nghệ thẻ quốc tế

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn