47 QUẢN lý CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO sự NGHIỆP GIÁO dục HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn

78 1 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  CHU LAN PHƯƠNG LỚP: CQ51/01.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành : Quản lý tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TH.S PHẠM VĂN HÀO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, s ố liệu, kế nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Chu Lan Phương CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp HĐND : Hội đồng nhân dân KPCĐ : Kinh phí cơng đồn NSNN : Ngân sách nhà nước THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Bảng 1.1: Định mức phân bổ chi nghiệp giáo dục theo dân s ố độ tuổi đến trường từ 1-18 tuổi: .19 Bảng 2.1: Quy mô phát triển ngành học nghiệp giáo d ục 30 huyện Bạch Thông giai đoạn 2014-2016 .30 Bảng 2.2: Kết xếp loại hai mặt giáo dục khối giáo dục tiểu học 33 Bảng 2.3: Kết xếp loại hai mặt giáo dục khối giáo d ục THCS 33 Bảng 2.4: Trình độ giáo viên thuộc khối Mầm non, Tiểu học THCS 33 Hình 2.1: Mơ hình quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 37 Bảng 2.5: Định mức phân bổ chi nghiệp Giáo dục phân bổ theo tiêu chí dân số độ tuổi đến trường (từ 1-18 tuổi): 39 Bảng 2.6: Định mức chi nghiệp Giáo dục phân bổ theo tiêu chí biên chế cấp có thẩm quyền giao: 40 Bảng 2.7: Dự toán giao đầu năm cho chi thường xuyên NSNN cho s ự nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 43 Bảng 2.8: Chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huy ện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 46 Bảng 2.9: Chi thường xuyên NSNN theo nội dung kinh tế cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông .49 CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH .iii MỤC LỤC iii MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC .5 1.1 Nhận thức chung nghiệp giáo dục: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Vai trò: 1.2 Lý luận chung chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: 1.2.1 Khái niệm: 1.2.2 Đặc điểm: 10 1.2.3 Nội dung: 11 1.3 Lý luận chung quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: 14 1.3.1 Khái niệm: 14 1.3.2 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: 15 1.3.3 Quy trình quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: 18 Chương 2: THỰC TRẠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN 27 CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông đặc điểm Giáo dục địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh B ắc Kạn: 27 2.1.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông: 27 2.1.2 Khái quát đặc điểm ngành giáo dục huyện Bạch Thông: .29 2.2 Thực trạng chi quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông: 35 2.2.1 Phân cấp nhiệm vụ chi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: 35 2.2.2 Lập dự toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: .41 2.2.3 Chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: .45 2.2.4 Quyết toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: 52 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông: 53 2.3.1 Ưu điểm: 53 2.3.2 Hạn chế: 54 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN BẠCH THÔNG 56 3.1 Mục tiêu phương hướng tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn: 56 3.1.1 Mục tiêu: 56 CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 3.1.2 Phương hướng: 57 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông: 57 3.3 Những điều kiện cần thiết thực giải pháp trên: 61 KẾT LUẬN 62 CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn: Trong Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 20112020 Thủ tướng Chính phủ nêu, mục tiêu quan trọng cần phải đạt là: “Nâng cao chất l ượng giáo d ục đào t ạo để nâng cao dân trí trình độ nghề nghiệp thích hợp v ới yêu c ầu phát triển đất nước, vùng địa phương Đổi toàn diện Giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa h ội nhập quốc tế…” Qua nhận thấy rõ tầm quan trọng s ự nghiệp Giáo dục trình phát triển kinh tế - xã h ội c đất nước ta Và thực tế suốt năm qua, nghiệp Giáo dục Đảng Nhà nước ta quan tâm, đầu tư đổi đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho nghiệp giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực nước nhà Cụ thể nguồn kinh phí đầu tư cho Giáo dục chủ yếu nguồn vốn từ NSNN, tỷ trọng chi NSNN cho Giáo dục đạt gần khoảng 20% (một số lớn) tổng chi NSNN Tuy nhiên theo phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu nguồn kinh phí cho Giáo dục tăng lên, nguồn NSNN có h ạn lĩnh v ực khác cần đầu tư Vì vậy, việc quản lý khoản chi t nguồn NSNN để đạt hiệu tối ưu giúp thúc đẩy nghiệp Giáo dục phát triển vấn đề quan trọng Nhận thấy cần thiết tầm quan trọng vấn đề trên, có nhiều đề tài, viết nghiên cứu đề xuất phương hướng chung nhằm hoàn thiện, tăng cường hiệu công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục dựa quy định Nhà nước ban hành Tuy nhiên, địa phương, vùng lại có đặc điểm CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH riêng cần có linh hoạt, phù hợp công tác quản lý Cụ thể, huyện Bạch Thông địa phương mà năm qua ch ủ động quan tâm đến công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho s ự nghiệp Giáo dục huyện thu số thành tựu Nh ưng huyện nghèo miền núi, trình độ phát triển kinh tế - xã h ội thấp nên ảnh hướng nhiều đến hiệu cơng tác quản lý Vì thời gian thực tập Phòng Tài - Kế hoạch huy ện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn, giúp đỡ nhiệt tình cán chun mơn phòng tận tình hướng dẫn thầy giáo Ths Phạm Văn Hào, lựa chọn đề tài: “Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn: - Thứ nhất: Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận đơn vị nghiệp, chi thường xuyên NSNN quản lý chi th ường xuyên NSNN đơn vị nghiệp cơng; - Thứ hai: Phân tích đánh giá thực trạng quản lý chi th ường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; - Thứ ba: Đề xuất số phương hướng giải pháp nhằm tăng cường, hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; - Thứ tư: Tạo điều kiện tập dượt tham gia lao động nghề nghiệp, rèn luyện phương pháp công tác lực tổ ch ức th ực công tác nghiệp vụ thực tiễn; - Thứ năm: Củng cố trau dồi kiến thức học CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn: - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận th ực tiễn công tác chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn - Phạm vi nghiên cứu:  Về nội dung: Đề tài nói nghiên cứu nội dung thực trạng chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;  Về khơng gian: Đề tài nói nghiên cứu thực trạng vấn đề có liên quan phát sinh địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc K ạn;  Về thời gian: Đề tài nói nghiên cứu số liệu thu thập khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn: Các phương pháp nghiên cứu phân tích liệu chủ yếu sử dụng luận văn bao gồm: - Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu: Nghiên cứu tài liệu liên quan đến quản lý chi NSNN Luật Ngân sách Nhà nước, Quyết định, Nghị định, Thơng tư Chính phủ Bộ Tài chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp; báo cáo tài cho nghiệp Giáo dục huy ện Bạch Thông; báo cáo tình hình giáo dục địa bàn huy ện; ấn phẩm, sách báo học viện;… - Phương pháp chuyên gia: Thông qua trao đổi giáo viên hướng dẫn CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Nhìn vào bảng ta thấy, giai đoạn khác số chi thường xuyên cho mục chi có biến đổi Trong cấu chi thường xuyên NSNN cho giáo dục, nội dung chi cho tốn cá nhân chiếm tỷ lệ lớn - 80%, thể thứ tự ưu tiên chi ngân sách Đây điều dễ hiểu, chất lượng giáo dục phụ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ người làm công tác giảng dạy Đồng thời, huyện Bạch Thơng có số xã (xã Cao Sơn, xã Vũ Muộn, ) thuộc diện 135 theo quy định, giáo viên công tác t ại ểm trường thuộc xã hưởng thêm phụ cấp thu hút 70% phụ cấp khu vực Đối với nội dung chi khác, tỷ trọng tổng chi thường xuyên NSNN thấp số trường số lớp ít, xã g ần có 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học; số học sinh đến lớp mức trung bình so với vùng phát triển kinh tế - xã h ội khác nên dù huyện trọng nâng cao chất lượng sở vật chất thiết bị dạy học,…thì tỷ trọng chi nhỏ Tuy nhiên, nhìn cách tổng thể có cân đối nội dung chi - Đối với giáo dục mầm non: + Chi toán cá nhân tăng dần, số giáo viên biên ch ế tăng, ngày 1/5/2016 áp dụng tăng m ức lương tối thi ểu t 1.150.00 đồng lên mức 1.210.000 đồng Ngoài ra, giai đo ạn này, có thay đổi nhiều sách quy định tỷ lệ tính ph ụ c ấp; t ỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ nên dẫn đến thay đổi chi gi ữa năm + Chi nghiệp vụ chuyên mơn có xu hướng tăng, kh ối m ầm non tích cực cải tiến phương pháp gió dục trẻ, khai thác nhiều trò ch mang tính trí tuệ, chăm sóc trẻ theo hướng khoa học v ậy mà nhu c ầu CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 57 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH chi tăng Bên cạnh đó, biến động giá tạo nên thay đ ổi nhu cầu chi, gây khó khăn quản lý + Chi mua sắm, sửa chữa xây dựng nhỏ chiếm tỷ trọng nhỏ Do số trường mầm non hầu hết khoản chi hỗ trợ tài từ tổ chức, cá nhân số chương trình tổ ch ức phi phủ hỗ trợ cho địa phương nghèo + Chi khác có xu hướng giảm, cho thấy có th ặt ch ặt quản lý, giúp tránh lãng phí NSNN - Đối với giáo dục Tiểu học THCS: + Chi toán cá nhân có xu hướng giảm, phần nguyên nhân số giáo viên biên chế giảm + Chi nghiệp vụ chun mơn có xu hướng tăng, trường tích cực nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện theo mục tiêu huyện Sự thay đổi khoản chi bị tác động b ởi s ự bi ến động giá thị trường + Chi mua sắm, sửa chữa xây dựng nhỏ, khoản chi ch ủ yếu sử dụng để cải tạo phòng học, sửa chữa hệ thống điện nước, phụ thuộc nhiều vào yếu tố giá nguyên vật liệu, trang thiết bị, công lao động, Tổng chi cho nội dung chiếm khoảng 5% tổng chi thường xuyên + Chi khác có xu hướng giảm, thể th chặt quản lý chi cho nội dung Nhận xét: - Ưu điểm: Chấp hành chi với nhiệm vụ chi giao đầu năm Cơ cấu chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông cho thấy rõ thứ tự ưu tiên nhóm chi: CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 58 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ưu tiên chi toán cá nhân, chi nghi ệp vụ chuyên môn cuối khoản chi lại - Nhược điểm: + Dự tốn giao đầu năm chưa hợp lý, thường xuyên phải lập bổ sung dự toán năm để đáp ứng đủ nhu cầu chi + Cơng tác tốn, cấp phát vốn NSNN cho chi th ường xuyên chưa thuận lợi Do cán cấp xã hạn chế v ề mặt chuyên môn, chưa cập nhật kịp thay đổi trình quản lý tr ả lương hàng tháng cho cán bộ, giáo viên thường bị chậm + Chi tốn cá nhân chiếm tỷ trọng lớn tổng chi, gây cân đối 2.2.4 Quyết toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: Trong năm qua trình lập báo cáo tốn trường phòng Tài - Kế hoạch huyện Bạch Thông tuân th ủ yêu cầu, nguyên tắc khâu toán Cụ thể: - Các trường: Các trường sau khóa sổ kế toán cuối ngày 31 tháng 12, số liêu sổ sách đảm bảo xác, trung thực có s ự xác nhận Kho bạc nhà nước, sau lập báo cáo tốn năm để gửi phòng Giáo dục - ĐT xem xét, gửi phòng Tài - Kế hoạch huy ện Bạch Thơng xét duyệt Nội dung báo cáo tài theo nội dung chi dự toán duyệt theo mục lục NSNN quy định - Phòng Tài - Kế hoạch huyện Bạch Thơng: Trình tự phê duyệt gửi báo cáo toán theo quy trình, là: phòng Tài - Kế hoạch thẩm định báo cáo quy ết toán CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 59 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH trình UBND huyện xem xét để gửi Sở Tài chính, đồng th ời UBND huy ện trình HĐND huyện phê duyệt Cơng tác tốn nh v ậy đ ảm b ảo tính trung thực, khách quan Hàng năm, cán phòng Tài - Kế hoạch định kỳ kiểm tra tình hình chấp hành thu chi cơng tác hạch tốn kế tốn c toàn b ộ trường trực thuộc quản lý Quyết tốn đóng vai trò quan trọng nhằm giúp cho đơn v ị th mặt được, tồn tại, nguyên nhân thực tế dẫn đến sai lệch q trình thực dự tốn so với kế hoạch đặt Trong năm qua, công tác toán lập báo cáo toán chi trường đạt nhiều kết Song đội ngũ kế tốn trường nhiều hạn chế trình độ chun mơn nên nhiều sai sót hạch tốn, tính tốn xảy Mặc dù vậy, k ịp th ời điều ch ỉnh đ ể đảm bảo báo cáo tốn xác nhất, nội dung khoản mục phù hợp với dự toán đầu năm ệt 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông: 2.3.1 Ưu điểm: + Quy định phân cấp nhiệm vụ chi phù hợp với th ực tiễn lực quản lý cấp ngân sách + Mơ hình quản lý chi thường xun NSNN cho nghiệp Giáo d ục huyện phân định rõ trách nhiệm quyền hạn đơn vị tham gia + Định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông theo quy định nhà nước phù h ợp với đặc điểm địa phương, áp dụng thống nh ất toàn CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 60 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ngành + Khâu lập dự tốn huyện Bạch Thơng theo quy trình lập dự tốn Số dự toán xác định dựa chế đ ộ, tiêu chuẩn, định mức mà Nhà nước quy định Quy trình phân bổ d ự tốn đ ược quản lý chặt chẽ thực nghiêm túc Dự tốn giao đầu năm đáp ứng ngun tắc cơng khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho đơn vị theo dõi tiến hành quản lý, phân bổ ngân sánh + Chấp hành chi với nhiệm vụ chi đ ược giao đầu năm Cơ cấu chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông cho thấy rõ thứ tự ưu tiên nhóm chi: ưu tiên chi tốn cá nhân, chi nghiệp vụ chuyên môn cuối khoản chi lại + Cơng tác tốn ngân sách huyện s ự nghiệp giáo d ục thực nghiêm túc khoa học, rút hạn chế tồn năm báo cáo để sửa đổi năm kế hoạch + Thực tốt công tác công khai tài theo chế đ ộ hành + Các trường bước đầu xây dựng th ực tốt quy chế chi tiêu nội 2.3.2 Hạn chế: + Nhân lực tham gia trình quản lý tài cấp xã thi ếu, trình độc chuyên môn thấp đa phần lao động hợp đồng Xảy tình trạng cán kế tốn phụ trách 02 trường; đồng thời m ức l ương hợp đồng chưa đủ trang trải sinh hoạt nên làm việc tr ường làm thêm kinh tế nhà mà khơng thể giành th ời gian tập trung tối đa cho công việc CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 61 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH + Khó khăn liên lạc với cán kế toán trường đường xá khó khăn, xa sơi Việc nộp báo cáo đến phòng Tài - Kế hoạch bị chậm so với hạn đưa ra, gây khó khăn cho cơng tác tổng hợp phòng + Việc phân vùng huyện để quy định định mức phân bổ hưởng chưa xác định rõ ràng Trong giai đoạn ổn định, thực theo định mức này, Nhà nước nhiều lần sửa đổi sách, chế độ thay đổi mức lương tối thiểu, ban hành chế độ đặc thù khác, định mức chưa điều chỉnh, sửa đổi bổ sung kịp thời Vì vậy, lạc hậu so với thực tiễn Chưa xây dựng định mức chi chi tiết cho học sinh cấp học, loại hình trường để làm lập phân bổ dự toán; quản lý việc cấp phát, sử dụng kinh phí đơn vị giáo dục sở + Q trình xây dựng dự tốn gặp nhiều khó khăn, cán lập dự tốn gặp nhiều vướng mắc trình độ chun mơn, nội dung hướng dẫn xây dựng dự toán chung chung, giống với văn hướng dẫn Bộ Tài chính, thiếu mức trần cho đ ơn vị Khâu lập giao dự toán chi thường xuyên ngân sách thường chậm, trường thường lập dự tốn muộn + Có thay đổi mức lương sở, bắt đầu t 1/5/2016 áp d ụng tăng mức lương tối thiểu từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đ ồng, gây khó khăn cho kế tốn trường nên tính tốn, phân bổ chi lương cho cán bộ, viên chức ngành nhiều lúng túng, chưa chủ động + Còn tồn tính hình thức thảo luận dự tốn với đ ơn vị d ự toán Việc thảo luận đơn vị dự tốn với phòng Tài - Kế hoạch để điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu chi đ ơn v ị ch ỉ diễn thường mang tính chất hình thức, mang tính chất đại di ện CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 62 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH vài đơn vị khơng tổ chức thảo luận đầy đủ tr ường địa bàn huyện Do mà việc giao dự toán đầu năm chưa thực sát với nhu cầu chi, thường xuyên phải lập bổ sung dự toán năm để đáp ứng đủ nhu cầu chi + Cơng tác tốn, cấp phát vốn NSNN cho chi th ường xuyên chưa thuận lợi Do cán cấp xã hạn chế v ề mặt chuyên môn, chưa cập nhật kịp thay đổi trình quản lý tr ả lương hàng tháng cho cán bộ, giáo viên thường bị chậm Tình tr ạng chi sai mục, vượt khơng có dự tốn, khơng đủ ch ứng từ tốn mà chi tồn + Chi tốn cá nhân chiếm tỷ trọng lớn tổng chi, gây cân đối Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN BẠCH THÔNG 3.1 Mục tiêu phương hướng tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh B ắc Kạn: 3.1.1 Mục tiêu: Với mục tiêu đất nước ta nói chung huy ện Bạch Thơng nói riêng phát triển nghiệp Giáo dục vững toàn diện quốc sách hàng đầu, động lực lớn phát triển kinh t ế - xã h ội Và qua thực trạng địa phương, tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông điều cần thiết nay; mục tiêu tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thơng là: CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quản lý NSNN, đảm bảo khoản chi kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ Ngồi ra, chế quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục phải phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, cập nh ật k ịp th ời thay đổi sách, chế độ nhà nước; phù h ợp v ới ph ương thức chi NSNN theo dự toán, tự chủ tự chịu trách nhiệm th ực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế, kinh phí quản lý hành chính, đ ảm bảo khoản chi chi dự toán, chế độ, định mức Bảo đảm sử dụng tiết kiệm có hiệu NSNN Việc quản lý chi thường xuyên NSNN phải đạt mục tiêu cấp đúng, cấp đủ, chi trả kịp thời khoản chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng để góp phần loại bỏ tiêu cực, chống tham ơ, tham nhũng, chống phiền hà, nâng cao hiệu sử dụng vốn Từ đó, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, thực tốt trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất n ước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập đất nước, đảm bảo nâng cao đời sống nhân dân Quy trình thủ tục quản lý chi NSNN cho nghiệp Giáo dục ph ải đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rõ ràng, công khai minh bạch, thu ận lợi, đồng thời phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu quản lý Đội ngũ cán tham gia trình quản lý nắm vững chun mơn, có thái độ đắn, chấp hành nghiêm chỉnh quy định, linh hoạt công tác quản lý để đạt hiệu tối ưu 3.1.2 Phương hướng: CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 64 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Trong tất nguồn vốn huyện đầu tư cho giáo dục nguồn vốn NSNN giữ vai trò chủ đạo quan trọng nhất, nhu cầu chi lĩnh vực ngày gia tăng Để đạt nh ững m ục tiêu trên, phương hướng quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thơng thời gian tới cần có linh hoạt h ơn, áp dụng song song chế quản lý “cứng” chế quản lý “m ềm” d ựa khung quy định Nhà nước điều cần thiết 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huy ện B ạch Thông: - Xây dựng tiêu chuẩn xác định định mức chi cụ thể đảm bảo cấu chi, tỷ trọng chi phù hợp hơn, cân đối hơn; Xây dựng tiêu chuẩn định mức chi tiêu cụ thể sở kết hợp tiêu kinh tế - xã hội cụ thể số lượng học sinh, số lượng giáo viên, số trường lớp, phù hợp với chế độ Nhà nước, đặc điểm vùng địa phường đặc biệt biến động giá thị trường Việc qui định định mức tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nên định mức hướng dẫn, không nên làm chặt để toán Điều chỉnh lại cấu chi, nâng dần tỷ trọng khoản chi chi nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy môi trường học tập cho học sinh Các khoản chi mua sắm, sửa chữa xây dựng nhỏ phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi đạt hiệu Giảm dần tỷ trọng khoản chi thường xuyên khác, đồng thời xây dựng hệ thống định mức chặt chẽ hợp lý khoản chi Ban hành quy chế quy định rõ ràng trách nhiệm cá nhân việc sử dụng khoản chi - Chú trọng công tác lập dự toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục; CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 65 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Dự tốn lập phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, tính đủ năm ngân sách, có tính thực tiễn cao để làm vững cho đơn vị chấp hành hiệu Quy trình lập dự toán phải bảo đảm thực theo quy định luật NSNN - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt q trình chi tiêu khoản chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho nghiệp giáo dục; + Giữa quan chức cần có có phối hợp chặt chẽ, đồng công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực khoản chi cho giáo dục + Đẩy mạnh việc kiểm tra đột xuất định kì việc sử dụng kinh phí trường học nhằm hạn chế việc sử dụng sai mục đích + Thường xuyên giám sát, nắm bắt thông tin để kịp thời điều chỉnh lệch lạc q trình chấp hành dự tốn, xử lý kịp thời biến cố bất lợi xảy q trình quản lý nhà nước cấp quyền nhà nước cấp - Các đơn vị lập báo cáo toán xác, kịp thời, quy định; + Phòng Tài - Kế hoạch cần yêu cầu trường lập đầy đủ báo cáo tài gửi kịp thời, thời gian để xét duyệt theo chế độ quy định, số liệu báo cáo phải đảm bảo xác, trung thực + Báo cáo toán phải đầy đủ mẫu biểu, thời gian Nội dung báo cáo tài phải theo nội dung ghi dự toán duyệt theo mục lục ngân sách quy định + Các khoản chi sai chế độ, định mức phải thu hồi tránh tình trạng quan tài phát sai phạm khơng xử lý dứt điểm + Phòng Tài - Kế hoạch cần theo dõi, kiểm tra hệ thống sổ sách tiêu phương thức hạch toán kế toán trường để khâu toán tiến hành nhanh chóng, trình tự CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 66 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH + Kèm theo báo cáo phần giải trình đánh giá việc thực kế hoạch kết đạt từ sử dụng nguồn kinh phí trường Tìm hiểu nguyên nhân rút biện pháp nhằm làm sở cho việc lập dự toán năm sau - Tăng cường quản lý khoản chi NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện; + Tiến hành kiểm tra việc chấp hành định mức chi tiêu, kiểm tra mục đích sử dụng khoản chi, kiểm tra thiết bị chuyên dùng có giá trị cao để đảm bảo chất lượng giá cả, tránh tình trạng mua bán lại thiết bị cũ, tân trang, chất lượng giá cao gây lãng phí, ảnh hưởng đến cơng tác giảng dạy + Đối với Kho bạc nhà nước cần kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý chứng từ mua bán, chữ ký kế toán trưởng hiệu trưởng trường, số tiền chi trả có nằm dự tốn duyệt hay khơng có mục lục ngân sách hay không Kiểm tra việc tuân thủ định mức, tiêu chuẩn quy định + Xây dựng cụ thể hóa chế khốn chi cho phận nội dung tiêu hao vật tư, điện nước, xăng dầu,…Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức thực tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương Nhà nước, đồng thời góp phần tiết kiệm chi cho đơn vị + Sắp xếp lại máy đơn vị theo hướng tinh gọn đảm bảo tiết kiệm chi Các trường phải tinh giản máy hành chính, tăng số lượng cán giảng dạy nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chí cụ thể rõ ràng để phân loại giáo viên, cán xuất sắc có sách đãi ngộ thích hợp - Tiếp tục triển khai thực hoàn thiện chế độ tự chủ trường CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 67 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH + Đẩy nhanh tiến độ áp dụng công nghệ thông tin vào khâu quản lý tài nhằm tăng suất lao động, tinh giảm biên chế, tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán viên chức + Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh quy chế chi tiêu nội trường theo hướng ngày khoa học, dân chủ + Thực cơng tác cơng khai tài trường THPT tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh tượng chi sai mục đích, chế độ, khơng có dự tốn Tổ chức họp trao đổi kinh nghiệm quản lý tài trường + Để đảm bảo cho việc quản lý sử dụng vốn NSNN trường THPT mục đích, đối tượng đạt hiệu trước hết đòi hỏi phải có đội ngũ kế tốn có chun mơn, có khả nắm bắt thay đổi sách, chế độ tài Nhà nước + Các trường THPT khâu tuyển dụng cần phải tuyển người có trình độ, chun để đảm nhận cơng việc kế tốn Mở lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chế độ, sách quản lý tài đặc biệt văn tự chủ tài giúp cán tài kế tốn cập nhật, nghiên cứu thực đúng, hiệu văn quản lý Nhà nước + Tạo điều kiện cho cán học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn 3.3 Những điều kiện cần thiết thực giải pháp trên: + Các cấp Đảng ủy quyền huyện Bạch Thơng tiếp tục quan tâm theo dõi sát công tác quản lý NSNN s ự nghiệp Giáo dục toàn chu trình ngân sách CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 68 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH + Hồn thiện khuôn khổ pháp lý Các quy định phải rõ ràng chi tiết, tránh rườm rà phổ biến sâu rộng toàn máy qu ản lý + Phải có phối kết hợp chặt chẽ đồng th ời phân định rõ trách nhiệm quan liên quan công tác quản lý chi th ường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 69 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KẾT LUẬN Quản lý NSNN cho nghiệp Giáo dục nói chung quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục nói riêng nội dung quan trọng trình quản lý NSNN Nâng cao hiệu cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục vấn đề cấp bách, thu hút quan tâm toàn Đảng toàn dân ta Nó có ý nghĩa quan trọng định đến hiệu nguồn vốn đầu tư từ NSNN cho nghiệp Giáo dục ảnh hưởng tr ực tiếp đến hiệu hoạt động toàn ngành Giáo dục - ĐT Trong thời gian thực tập phòng Tài - Kế hoạch huy ện Bạch Thơng, tỉnh Bắc Kạn, tìm hiểu cơng tác quản lý chi th ường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện, nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN cho s ự nghiệp Giáo dục huyện, nhìn thấy khó khăn tồn mà phòng Tài - Kế hoạch huyện Bạch Thơng gặp ph ải q trình thực hiện, với kiến thức học trường, nghiên cứu đưa số ý kiến thực trạng quản lý chi th ường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn luận văn Do khả hạn chế bị giới h ạn v ề điều kiện nghiên cứu khác nên luận văn khơng thể tránh kh ỏi nh ững thiếu sót định Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn đọc Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình c thầy giáo Th.S Phạm Văn Hào giúp đỡ cán phòng Tài - Kế hoạch huyện Bạch Thơng, tỉnh Bắc Kạn để giúp tơi hồn thành luận văn CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 70 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHU LAN PHƯƠNG – CQ51/01.03Trang 71 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ... ĐỀ CHUNG VỀ CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC; Chương 2: THỰC TRẠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN; Chương... CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN BẠCH THÔNG 56 3.1 Mục tiêu phương hướng tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh. .. tắc quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: 15 1.3.3 Quy trình quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp Giáo dục: 18 Chương 2: THỰC TRẠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 47 QUẢN lý CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO sự NGHIỆP GIÁO dục HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn , 47 QUẢN lý CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO sự NGHIỆP GIÁO dục HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn