45 hoạt động marketing bất động sản tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản an cư

91 1 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn cuối khóa trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Hoàng Thị Hồng Nhung SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 Tổng quan bất động sản 1.1.1 Khái niệm bất động sản .3 1.1.2 Đặc điểm bất động sản 1.2 Marketing bất động sản .5 1.2.1 Khái niệm marketing bất động sản 1.2.2 Đặc điểm marketing bất động sản 1.2.3 Chức marketing bất động sản 10 1.2.4 Vai trò marketing bất động sản 12 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến marketing bất động sản .12 1.2.5.1 Nhân tố chủ quan 12 1.2.5.2 Nhân tố khách quan 15 1.2.6 Các quết định marketing bất động sản chủ yếu 19 1.2.6.1 Quyết định sản phẩm .19 1.2.6.2 Quyết định giá 23 1.2.6.3 Quyết định phân phối 25 1.2.6.4 Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN CƯ 30 2.1 Tổng quan công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 30 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Chức hoạt động 31 2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động .31 2.1.2.2 Phương châm hoạt động .31 2.1.2.3 Xây dựng giá trị 32 SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 2.1.3 Phương thức hoạt động 33 2.1.4 Tổ chức máy chức phòng ban 34 2.1.4 Tổ chức máy 34 2.1.4.2 Chức phòng ban 35 2.1.5 Tình hình hoạt động công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 35 2.1.5.1 Đối tác 35 2.1.5.2 Một số dự án bật phân phối 38 1.5.3 Kết hoạt động kinh doanh 47 2.2 Thực trạng hoạt động marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 48 2.2.1 Thực trạng hoạt động marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư từ năm 2013 đến 48 2.2.2 Thực trạng hoạt động marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư dự án AB Central Square Nha Trang .54 2.2.2.1 Tổng quan dự án AB Central Square Nha Trang 54 2.2.2.2 Thực trạng hoạt động marketing bất động sản An Cư dự án AB Central Square Nha Trang .58 2.2.2.3 Kết hoạt động marketing bất động sản An Cư dự án AB Central Square Nha Trang .64 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư .65 2.3.1 Kết đạt 65 2.3.2 Hạn chế .67 2.3.3 Nguyên nhân .68 SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN CƯ 69 3.1 Định hướng Chính phủ thị trường bất động sản đến năm 2020 69 3.2 Phương hướng mục tiêu công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư đến năm 2020 70 3.3 Giải pháp tăng cường hoạt động marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất sản An Cư 72 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Chức phòng ban 35 Bảng 2.2 Đối tác hoạt động hợp tác An Cư 36 Bảng 2.3 Một số dự án bật An Cư phân phối 38 Bảng 2.4 Bảng kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 47 Bảng 2.5 19 Lý nên đầu tư vào AB Central Square Nha Trang 56 Bảng 2.6: Marketing công cụ truyền thống công tyAn Cư - Tháng 5/2016 60 Bảng 2.7 Quảng cáo online công ty An Cư - Tháng 5/2016 62 Bảng 2.8: Truyền thông PR công ty An Cư - Tháng 8/2016 .63 Bảng 2.9: Báo cáo kết thực Marketing công ty An Cư - Tháng 12/2016 64 SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất động sản tài sản gắn liền với đời sống sản xuất quốc gia Sự khan cá biệt, với mức độ gia tăng nhanh chóng nhu cầu đưa yêu cầu tất yếu hình thành nên thị trường bất động sản tạo dựng vị trí quan trọng cho thị trường kinh tế quốc dân Phát triển vận hành tốt thị trường bất động sản góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo khả thu hút đa dạng nguồn vốn đầu tư Thị trường bất động sản Việt Nam non trẻ đạt thành tựu định Nhận thấy tầm quan trọng khả sinh lợi thị trường bất động sản Việt Nam, nhiều nhà đầu tư nước xúc tiến đầu tư mạnh vào thị trường Sự đa dạng nguồn cung, với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, khiến thị trường ngày cạnh tranh gay gắt Trong bối cảnh đó, marketing bất động sản dần thể vai trò cơng cụ hữu ích hỗ trợ nhà đầu tư suốt trình tạo lập dự án tiêu thụ sản phẩm, giúp nhà đầu tư tạo lợi nhuận gấp nhiều lần thông qua việc đưa sản phẩm đến khách hàng mục tiêu Nắm bắt xu yêu cầu phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, thời gian qua hoạt động Marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư đặc biệt quan tâm trọng Tuy nhiên hiệu hoạt động đem lại chưa tương xứng với tiềm có thị trường, sản phẩm mà An Cư đưa chưa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng Để khai thác hết tiềm hiệu kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư việc phát triển hoạt động Marketing bất động sản mục tiêu chiến lược vô quan trọng Xuất phát từ thực tế em định chọn đề tài là: SV: Hồng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động Marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư” Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc hệ thống hóa sở lý luận hoạt động Marketing bất động sản phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Marketing bất động sản - Phạm vi nghiên cứu mặt không gian: Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư - Phạm vi nghiên cứu mặt thời gian: từ 2013 đến Phương pháp nghiên cứu - Đề tài có sử dụng phương pháp như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tởng hợp, phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp điều tra thu thập số liệu,… - Dữ liệu đề tài thu thập từ báo cáo công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư qua năm liệu điện tử Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, danh mục bảng, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục đề tài gồm có chương: CHƯƠNG 1: Lý luận chung marketing bất động sản CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động marketing bất động sản công ty cổ phần dich vụ bất động sản An Cư CHƯƠNG 3: Giaỉ pháp hoàn thiện hoạt động marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 Tổng quan bất động sản 1.1.1 Khái niệm bất động sản Điều 174 Luật dân 2005 quy định: Bất động sản tài sản bao gồm: - Đất đai - Nhà ở, cơng trình xây dựng gắn liền với đất đai kể tài sản gắn liền với nhà ở, cơng trình xây dựng - Các tài sản gắn liền với đất đai - Các tài sản khác pháp luật quy định 1.1.2 Đặc điểm bất động sản Bất động sản hàng hóa, nên bất động sản có đặc điểm hàng hóa thơng thường khác, nhiên hàng hóa bất động sản loại hàng hóa “đặc biệt”, có đặc điểm riêng biệt, khác so với hàng hóa thơng thường, cụ thể:  Tính cố định vị trí: Đặc điểm bất động sản gắn liền với đất đai, mà đất đai có đặc điểm cố định mặt vị trí giới hạn mặt diện tích, khơng gian nên bất động sản gắn liền với đất đai bị cố định vị trí địa điểm Gía trị bất động sản ln gắn liền với vị trí cụ thể Yếu tố vị trí khơng xác định tiêu thức đo lường địa lý thông thường mà đánh giá khoảng cách tới trung tâm kinh tế, trị, văn hóa - xã hội khả tiếp cận bất động sản tới trung tâm Khi yếu tố vị trí thay đổi, khả sinh lời giá trị bất động sản thay đởi Vì đặc điểm ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản hoạt động kinh doanh bất động sản SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Tính bền vững:Tính lâu bền hàng hóa bất động sản gắn liền với trường tồn đất đai, loại tài sản thiên nhiên tạo ban tặng bị hủy hoại ( trừ số trường hợp đặc biệt như: động đất, núi lửa, sạt lở ) Mặt khác, công trình xây dựng, cơng trình kiến trúc vật kiến trúc thường có t̉i thọ cao, hàng trăm năm Ngay nông nghiệp, bất động sản vườn lâu năm có thời gian tồn lâu dài Tuy nhiên tính lâu bền hàng hóa bất động sản khác tùy theo loại bất động sản cụ thể Đặc điểm ảnh hưởng lớn đến chiến lược kinh doanh, đến đầu tư bất động sản công tác quản lý, sử dụng bất động sản  Tính khác biệt: Khơng có hai bất động sản hồn tồn giống nhau, lý có khác vị trí bất động sản, kết cấu, kiến trúc, hướng, cảnh quan môi trường; khác quyền bất động sản… Trong khu vực, kể hai mảnh đất cạnh có yếu tố khơng giống Hoặc ngơi nhà, mảnh đất khác quyền chủ thể bất động sản: nhà sở hữu, nhà th theo hợp đồng Ngồi ra, nhà đầu tư, kiến trúc sư… quan tâm đến tính khác biệt bất động sản để tạo hấp dẫn khách hàng Tính khác biệt bất động sản yếu tố, điều kiện thuận lợi biết khai thác song trở thành yếu tố bất lợi lớn số trường hợp Trong đầu tư khai thác bất động sản phải ý khai thác tính khác biệt để làm tăng giá trị bất động sản, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu tính khác biệt người tiêu dùng  Tính khan hiếm: Sự khan bất động sản xuất phát từ đặc tính đất đai chịu quy định điều kiện tự nhiên có giới hạn diện tích bề mặt trái đất, vùng, địa phương, khu vực, mảnh đất Bất động sản dạng tài sản có giới hạn quy mơ quỹ đất giành cho hoạt động, mục đích nên khơng thể mở rộng Hiện SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp tượng xa mạc hóa ngày trầm trọng, làm thu hẹp phần khơng nhỏ diện tích đất đai tự nhiên kết hợp với gia tăng dân số làm gia tăng khan đất đai nói riêng bất động sản nói chung  Có giá trị lớn: Gía trị bất động sản thường cao, điều xuất phát từ giá trị đất đai, chi phí để xây dựng cơng trình đất lớn; bất động sản có tính khác biệt tính khan Do đó, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản đòi hỏi phải có lượng vốn lớn dài hạn Đồng thời, vốn đầu tư cho bất động sản tái tạo trở lại phục vụ cho hoạt động kinh doanh thông qua hoạt động chấp Cũng đặc điểm nên hoạt động kinh doanh bất động sản cần tham gia ngân hàng tở chức tín dụng  Tính ảnh hưởng lẫn nhau: bất động sản thường có tác động qua lại lẫn mặt vật lý kinh tế, ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế xã hội Giá trị bất động sản bị tác đông bất động sản khác Giữa hàng hóa bất động sản có tác động ảnh hưởng lẫn mạnh mẽ Sự đời hay hồn thiện hàng hóa bất động sản điều kiện để đời đi, để tăng thêm giảm bớt giá trị hàng hóa bất động sản Ví dụ, việc xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội làm tăng vẻ đẹp, tiện lợi giá trị cơng trình xây dựng khu vực Sự đời đường dẫn đến đời tụ điểm dân cư hay khu công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ theo trục đường 1.2 Marketing bất động sản 1.2.1 Khái niệm marketing bất động sản “Marketing bất động sản trình quản lý doanh nghiệp nhằm phát nhu cầu bất động sản môi trường liên quan đến bất động sản khách hàng để đáp ứng nhu cầu cách có hiệu so với đối thủ cạnh tranh” Marketing bất động sản theo định SV: Hoàng Thị Hồng Nhung Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN CƯ 3.1 Định hướng Chính phủ thị trường bất động sản đến năm 2020 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nểu quan điểm Nhà nước lĩnh vực bất động sản Phát triển nhà coi nội dung quan trọng sách phát triển Kinh tế - xã hội Việt Nam Chiến lược đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Nhà nước phát triển nhà bao gồm: tập trung nghiên cứu sửa đởi bở sung sách pháp luật có liên quan; tăng tỷ trọng nhà chung cư, đẩy mạnh phát triển nhà cho thuê khu đô thị Ngày 26/1/2015, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ban hành định số 134/QĐ-Ttg việc Phê duyệt Đề án tái cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đởi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lưc cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 Trong định phê duyệt đề án, Chính phủ đặt mục tiêu lĩnh vực nhà thị trường bất động sản, nêu rõ, đến năm 2020: - Phát triển đa dạng loại hình nhà đáp ứng cầu nhà cho người dân, hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Phấn đấu đến năm 2020, diện tích nhà bình qn tồn quốc đạt khoảng 25m2 /người, đô thị khoảng 29m2/ người, giai đoạn 2016-2020 đầu tư xây dựng khoảng 12,5 triệu m2 nhà xã hội khu vực đô thị - Tỷ lệ nhà kiên cố tồn quốc đạt khoản 70%, thị đạt 75%, nông thôn đạt 65% SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 72 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Tỷ lệ nhà chung cư dự án phát triển nhà đô thị loại đặc biệt đạt 90%, đô thị loại I II đạt 60%, đô thị loại III đạt 40% tổng số đơn vị nhà xây dựng mới; tỷ lệ nhà cho thuê đạt tối thiểu khoảng 30% tổng quỹ nhà đô thị từ loại III trở lên - Phát triển thị trường bất động sản ổn định, vững chắc, phấn đấu nguồn thu từ kinh doanh bất động sản đất đai đạt từ 10-15% tổng nguồn thu ngân sách Đồng thời, đề án khẳng định, Nhà nước có sách ưu đãi, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà xã hội để bán, cho thuê…và mở rộng phạm vi kinh doanh bất động sản cho tở chức, cá nhân nước ngồi vào thị trường Việt Nam Hồn thiện sách pháp luật, điều chỉnh sách tín dụng, tài khóa để tạo điều kiện vốn cho thị trường Như vậy, định hướng đến năm 2020, nhà nước dành nhiều ưu đãi cho thị trường bất đông sản Lĩnh vực nhà ở, nhà cho thuê, nhà cho người có thu nhập thấp đối tượng sách quan tâm phát triển hội lớn cho doanh nghiệp bất động sản Nguồn vốn đổ vào thị trường tăng lên, nhiên, doanh nghiệp Bất động sản Việt Nam phải cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để cạnh tranh với sức ép từ doanh nghiệp nước 3.2 Phương hướng mục tiêu công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư đến năm 2020  Phương hướng: - Tở chức mở rộng cấu phòng ban cách hợp lý - Tuyển thêm nhân có trình độ chun mơn, lực kinh nghiệm cao vào vị trí khác - Tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động phát triển thêm Chi nhánh tỉnh thành nước SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 73 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Đào tạo nhân viên hoạt động chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng nghiệp vụ chun mơn, theo phương châm chăm sóc khách hàng “Tận tâm trọn đời” tôn hoạt động hàng đầu Cơng ty nói chung tồn thể cán nhân viên Cơng ty nói riêng - Công ty nêu cao tinh thần chất lượng dịch vụ tư vấn thái độ phục vụ yếu tố cốt yếu dẫn đến thành công, kèm hành động để thực tinh thần ln khơng ngừng nâng cao nghiệp vụ cán nhân viên, trau dồi kỹ chuyên môn, kỹ ứng xử thái độ phục vụ khách hàng, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng - Chú trọng việc triển khai kế hoạch hợp tác với chủ đầu tư quốc tế, liên kết với Công ty cung cấp dịch vụ bất động sản có uy tín thị trường để phát triển mạnh việc cung ứng dịch vụ bất động sản không dành cho khu vực Hà Nội mà vươn rộng khu vực xung quanh, tỉnh thành khắp nước Để đáp ứng yêu cầu phát triển mình, An Cư đề định hướng cam kết "Cung cấp dịch vụ cách chuyên nghiệp" Do việc tập trung đầu tư nâng cao lực hoạt động Công ty, nâng cao kiến thức lực chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên; trang bị sở vật chất làm việc; mở rộng mạng lưới hoạt động đầu tư thường trực An Cư giai đoạn tới  Mục tiêu: - Tập trung phân phối bất động sản có để đại lý phân phối hiệu chủ đầu tư - Tích cực đầu tư, mở rộng phân phối mảng bất động sản phù hợp nhu cầu thị trường - Bất động sản đầu tư bất động sản cao cấp đối tượng phân phối mục tiêu cơng ty thời gian tới SV: Hồng Thị Hồng Nhung 74 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Nâng cao uy tín cơng ty chủ đầu tư người mua bất động sản 3.3 Giải pháp tăng cường hoạt động marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất sản An Cư Trong xã hội đại ngày tồn khơng thách thức lĩnh vực marketing nói chung: Xuất nhiều phê phán mặt trái maketing vói người tiêu dùng xã hội; đạo đức trách nhiệm xã hội trở thành vấn đề nóng , bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, môi trường; Marketing phi lợi nhuận phát triển nhanh chóng; thời đâị kĩ thuật số hình thành; tồn cầu hóa nhanh chóng… Vì doanh nghiệp nói chung An Cư nói riêng phải chủ động đề thực giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing để đứng vững thị trường  Tăng cường nghiên cứu thị trường đối thủ cạnh tranh góp phần hỗ trợ đắc lực cho hoạt động marketing bất động sản Việc nghiên cứu thị trường trở thành yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường Nghiên cứu thị trường thu thập thông tin nhiệm vụ thường xuyên liên tục Công tác nghiên cứu thị trường thực chất nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng, sức tiêu thụ hàng hóa Do cơng ty phải đẩy mạnh hoạt động điều tra nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu tâm lý hành vi mua sắm họ Công tác nghiên cứu thị trường thực việc xây dựng hệ thống thu thập xử lý thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty Các luồng thông tin phải thu thập đầy đủ, kịp thời có tính xác cao xác định rõ nên đầu tư bất động sản gì, phân khúc nào, số lượng bao nhiêu, có đặc điểm nào, cách thức tiếp cận khách hàng phân phối hiệu từ xây dựng nên chiến lược marketing phù hợp SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 75 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Bên cạnh việc nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ cạnh tranh đối thủ tiềm ẩn có chiến lược Marketing phù hợp, tạo lợi cho Công ty việc phân phối sản phẩm bất động sản dự án Sự hiểu biết đối thủ cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đối thủ cạnh tranh định tính chất mức độ tranh đua thủ thuật giành lợi ngành Kinh doanh bất động sản kênh đầu tư nhà đầu tư quan tâm ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, thị trường ln xuất đối thủ tham gia kinh doanh ngành, yếu tố làm giảm lợi nhuận Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư họ đưa vào khai thác lực sản xuất mới, với mong muốn giành thị phần nguồn lực cần thiết Với gia tăng nhanh chóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mức độ đa dạng hóa sản phẩm bất động sản làm cho mức độ cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khắc nghiệt Nhận biết tình hình đối thủ cạnh tranh sở quan trọng để Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư xây dựng điều chỉnh chiến lược Marketing cho phù hợp mang lại hiệu cao  Đầu tư nguồn lực tài cho hoạt động marketing Hiện nay, cơng ty dần nhận thấy vai trò marketing thị trường bất động sản, marketing trở thành công cụ đắc lực việc dành lấy thị trường Vì vậy, cơng ty cần đầu tư thêm ngân sách cho hoạt động Marketing bất động sản để hoạt động đạt hiệu cao tất giai đoạn từ trước bán hàng giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng, bán hàng tiếp thị sản phẩm sau bán hàng dịch vụ hậu SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 76 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Xây dựng lộ trình marketing mục tiêu cần đạt phù hợp với dự án Hiện công ty An Cư tập trung xây dựng kế hoạch Marketing ngắn hạn, chủ yếu đề cập hoạt động triển khai, chưa có lộ trình thực mục tiêu kết đạt Hơn Marketing bất động sản có đặc trưng riêng khác biệt với Marketing loại hàng hóa thơng thường Vì phân khúc bất động sản khác công ty nên xây dựng cho lộ trình Marketing phù hợp với mạnh nguồn lực công ty Một lộ trình tốt mục tiêu rõ ràng giúp xây dựng tài liệu phục vụ hoạt động Marketing cách hệ thống, giúp ban lãnh đạo An Cư kiểm soát chi tiết việc thực cơng việc Marketing, xây dựng chuẩn hóa dòng thơng tin dự án  Thực marketing đồng bộ, lien tục diện rộng Mảng thị trường bất động sản cho thuê thị trường đầy tiềm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản điều kiện Hà Nội thành phố hứa hẹn nhiều hội cho việc đầu tư thành lập doanh nghiệp Ngoài hoạt động Marketing bất động sản cho thuê văn phòng, cơng ty nên mở rộng hoạt động Marketing vào đối tượng khác bất động sản công nghiệp Ngồi thị trường hoạt động cơng ty tập trung chủ yếu Hà Nội, công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư cần mở rộng thị trường hoạt động thị trường tiềm khác, tỉnh lân cận Thủ đô Hà Nội như: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam… Qua góp phần vào việc xây dựng quảng bá hình ảnh, thương hiệu cơng ty cách rộng rãi, thâm nhập vào thị trường có tiềm lớn mơi trường lý tưởng cho hoạt động Marketing bất động sản phát triển Cơng ty chưa tiếp cận với thị trường đồng nghĩa với việc bỏ ngỏ nguồn khách hàng tiềm lớn SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 77 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động marketing dài hạn Hiện nay, hoạt động Marketing bất động sản nước ta phát triển ngày đa dạng Chính bùng nở cơng nghệ thông tin làm cho hoạt động hình thức Marketing xuất khắp nơi Internet qua trang báo mạng trang web rao bán bất động sản Hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn Muốn kinh doanh đạt hiệu tốt công ty cần xây dựng chiến lược phát triển hoạt động Marketing, có kế hoạch thực thi hữu hiệu cho dài hạn ngắn hạn Vấn đề đòi hỏi phận lãnh đạo cơng ty cần có nhìn sâu rộng để đưa định hướng đạo sáng suốt Các kế hoạch Marketing phải phù hợp với chiến lược kinh doanh, phù hợp với xu phát triển thị trường phù hợp với sách pháp luật Việt Nam Để làm điều này, công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư cần: - Trở thành đối tác chiến lược lâu dài chủ đầu tư tổ chức tài Cơng ty cở phần dịch vụ bất động sản An Cư cần phải mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn đầu tư kinh doanh bất động sản lớn tổ chức tài để có nguồn hàng khác nguồn vốn dồi cho hoạt động kinh doanh bất động sản nói chung hoạt động Marketing bất động sản nói riêng Yếu tố làm tăng mạnh tổ chức cung ứng dự án bất động sản tương tự yếu tố làm tăng mạnh đơn vị tiếp thị phân phối sản phẩm Cơng ty cần tìm kiếm cách thức cải thiện vị cách tác động đến hay nhiều yếu tố từ đơn vị cung cấp sản phẩm dự án : số lượng cung cấp ít; khơng có mặt hàng thay khác khơng có nhà cung cấp chào bán sản phẩm có tính khác biệt Làm điều sản phẩm Cơng ty có tính cạnh tranh cao thị trường SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 78 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Tạo quan tâm tin tưởng từ phía khách hàng Marketing dịch vụ bất động sản Marketing lời cam kết hứa hẹn, làm để khách hàng đặt niềm tin vào công ty việc không đơn giản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư cần lập bảng phân loại khách hàng tương lai Các thông tin thu từ bảng phân loại sở định hướng quan trọng cho việc hoạch định kế hoạch, kế hoạch liên quan trực tiếp đến Marketing bất động sản Các hoạt động truyền thông Marketing cần gây thiện cảm hiệu ứng tích cực đến khách hàng, thông tin cung cấp cho khách hàng phải ngắn gọn, dễ hiểu, có điểm nhấn tính xác Cần tạo yên tâm cho khách hàng thông qua b̉i hội thảo giới thiệu dự án, tình hình tiến độ xây dựng, giới thiệu nhà mẫu, đối tác công ty phân phối sản phẩm dự án chủ đầu tư uy tín ngân hàng hỗ trợ tín dụng cho người mua nhà - Liên kết hoạt động với Công ty truyền thông Việc liên kết hợp tác mang lại nhiều lợi ích cho bên Cơng ty cở phần dịch vụ bất động sản An Cư với công ty truyền thông liên kết, hợp tác hoạt động truyền thông Marketing mà cơng ty gặp khó khăn việc tìm kiếm khách hàng mua, thuê Đồng thời Công ty truyền thông thu lợi nhuận từ việc quảng cáo giới thiệu sản phẩm cho cơng ty Từ cơng ty tìm kiếm khách hàng thõa mãn nhu cầu họ cách tốt Ngoài ra, sau hợp tác, công ty xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với công ty truyền thông để hỗ trợ phát triển, giúp đỡ lúc khó khăn Các nhân viên Marketing cơng ty giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn với nhân viên công ty truyền thông Đồng thời, qua hợp tác cơng ty chia sẻ kinh nghiệm, tạo thêm mối quan hệ nghề nghiệp  Đào tạo nâng cao chất lượng nhân viên marketing SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 79 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Marketing bất động sản ngành hấp dẫn tuyển dụng nhân sự, song nhân lực qua đào tạo chuyên ngành bất động sản đặc biệt Hầu hết người hoạt động lĩnh vực chưa đào tạo bất động sản, có kinh nghiệm Marketing lại khơng có kiến thức bất động sản Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Marketing bất động sản, doanh nghiệp cần: - Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chuẩn mực, hiệu có tính kế thừa lâu dài - Xây dựng hệ thống đánh giá trả công lao động theo lực cống hiến, bảo đảm chế độ đãi ngộ thỏa đáng - Xây dựng thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ định kỳ chuyên sâu phù hợp cho cán bộ, nhân viên Bảo đảm đội ngũ Marketing phải có kiến thức sâu sắc hai lĩnh vực: bất động sản Marketing - Thuê chuyên gia giỏi ( chun gia nước ngồi ) lĩnh vực Marketing bất động sản để tư vấn Công ty cở phần dịch vụ bất động sản An Cư sử dụng đội ngũ chuyên gia bên lĩnh vực bất động sản Marketing mà doanh nghiệp không đảm đương chưa đủ mạnh Tận dụng tối đa kênh để nhân nội học hỏi, nâng cao trình độ  Tích cực áp dụng công cụ marketing - Quảng cáo trang báo mạng báo giấy Ngày nay, lượng truy cập Internet Việt Nam tăng lên nhanh chóng, kênh tiếp thị hiệu với chi phí thấp, đưa thông tin đến đối tượng khách hàng mục tiêu Công ty cần thiết kế banner bắt mắt, thu hút ý đối tượng theo dõi website đặt trang báo mạng lớn, nhiều người truy cập - truyền thông mạnh mẽ truyền hình báo uy tín SV: Hồng Thị Hồng Nhung 80 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Một số cách thức truyền thông công ty sử dụng làm phóng truyền hình, giới thiệu cơng ty dự án để phát bảng tin nhiều người theo dõi, đồng thời tài trợ cho chương trình nhiều đối tượng quan tâm, viết PR Café.vn, Vneconomy.vn…vv Café.vn Vneconomy.vn trang báo mạng uy tín nhóm báo chí kinh doanh hàng đầu Việt Nam, lượng độc giả chủ yếu người quan tâm đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, có tri thức phù hợp với đối tượng khách hàng công ty so với trang báo mạng khác - Tổ chức buổi hội thảo, hội nghị quy mô chất lượng Để nâng cao hình ảnh thương hiệu mắt khách hàng chủ đầu tư Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư nên quan tâm tới việc tổ chức hội thảo, hội nghị lĩnh vực Marketing truyền thông hoạt động kinh doanh bất động sản Tham gia hội nghị hội thảo, Cơng ty có hội bàn luận sâu sắc vấn đề tồn tại, bất cập yếu công tác quản lý thị trường bất động sản Cơng ty tích lũy nhiều kinh nghiệm, học kinh nghiệm từ Công ty khác Từ có nhìn tồn diện hơn, sâu sắc thị trường bất động sản để từ có kế hoạch Marketing chiến lược kinh doanh thích hợp Ngồi ra, gặp gỡ góp phần tạo dựng nên mối quan hệ nhân viên Cơng ty người giúp đỡ phát triển Bên cạnh việc tham gia hội thảo giúp Cơng ty có thêm danh tiếng, nâng cao hình ảnh thị trường Góp phần quảng bá thêm thương hiệu Công ty tạo điều kiện tham gia vào mạng lưới hoạt động lớn mạnh phát triển - Trưng bày bất động sản Công ty trình bày bất động sản slide video, máy tính cơng cụ bán hàng tuyệt vời mà tốn chi phí, chọn trang web hay phần mềm tương tác nhằm giúp khách hàng xem bất động sản SV: Hồng Thị Hồng Nhung 81 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp từ nhiều góc độ khác nhìn thấy từ cửa sở Một trình Powerpoint phần khác nhà nhấn mạnh số thuộc tính cơng trình Tài liệu, hình ảnh minh hoạ mơ hình cơng cụ bán hàng cực kỳcần thiết thể đặc điểm nổi bật ngơi nhà Cơng ty sử dụng mơ hình tỷ lệ cho dự án Các mơ hình thường mạng lại nhiều hiệu bất động sản phát triển gồm nhiều nhà tồ nhà Một mơ hình rõ địa điểm nhà, đường sá khu vực dịch vụ mang lại nhiều thơng tin hữu ích  Hồn thiện Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) - Hồn thiện sách sản phẩm Cơng ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư cần cung cấp nhiều hộ với nhiều mẫu mã, diện tích, hướng vào phân khúc thấp thị trường, nơi mà nhu cầu thật nhà cao Trong thời gian tới Cơng ty cần có sách cụ thể sản phẩm hướng tới thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng - Thực sách giá mềm dẻo, linh hoạt Cùng với việc hoàn thiện sách sản phẩm, Cơng ty cở phần dịch vụ bất động sản An Cư cần đưa mức giá chào bán hộ, biệt thự, … thực phù hợp với khả chi trả người mua, đặc biệt đối tượng có nhu cầu thực sự, không nên trọng vào nhà đầu tư mua với mục đích bán lại kiếm lời - Mở rộng phương thức phân phối Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư cần mở rộng kênh phân phối nữa, không nên tập trung vào đại lý độc quyền nhất, nên áp dụng số phương thức phân phối sản phẩm bất động sản bán hàng trực tiếp cho khách hàng, có ủy quyền cho số Công ty việc phân phối SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 82 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hỗn hợp Nhu cầu tìm kiếm nhà khách hàng ln ln diễn Vì mà Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư cần thực chiến lược xúc tiến hỗn hợp cách đặn, thường xuyên hơn, đặc biệt việc quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, email - Marketing, tận dụng internet… Mặt khác cần hướng quảng cáo đến đối tượng khách hàng mục tiêu, không thiết phải quảng cáo tràn lan phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 83 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Nhu cầu mua bán, cho thuê nhà ở, chung cư, văn phòng dịch vụ kèm tư vấn thủ tục, thiết kế, quảng cáo, quản lý, định giá bất động sản Hà Nội vùng phụ cận lớn Điều đem lại hội lớn cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Hà Nội có cơng ty cở phần dịch vụ bất động sản An Cư Tuy nhiên, tình hình thị trường bất động sản thời gian gần biến động thất thường, tình trạng thắt chặt tín dụng, ngân hàng hạn chế cho vay lĩnh vực bất động sản tỷ lệ nợ xấu từ doanh nghiệp bất động sản tăng cao, số lượng giao dịch sụt giảm lớn… thách thức không nhỏ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bất động sản Để tạo khác biệt, thu hút khách hàng tham gia mua bán, giao dịch bất động sản doanh nghiệp bất động sản cần phải ứng dụng Marketing hoạt động kinh doanh cách linh hoạt hiệu Với việc đầu tư hướng trọng cho hoạt động Marketing, em tin tưởng có nghiên cứu kỹ lưỡng chuẩn bị chu đáo doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đạt mục tiêu giảm thiểu rủi ro kinh doanh Chuyên đề thực tập em hoàn thành sở kiến thức tiếp thu ghế nhà trường trình tìm kiếm, thu thập tài liệu liên quan tới hoạt động Marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư Trong chuyên đề, em đưa lý thuyết liên quan đến Marketing bất động sản, đặc trưng riêng hoạt động Marketing lĩnh vực bất động sản, phân tích thực trạng hoạt động Marketing công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư từ điểm tích cực điểm hạn chế cơng ty Qua em mạnh dạn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 84 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện tốt thầy cô giáo chuyên ngành Định giá tài sản Kinh doanh bất động sản; Ban lãnh đạo cơng ty anh chị phòng Marketing, phòng kinh doanh, phòng hành – kế tốn cơng ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư; đặc biệt hướng dẫn tận tình chi tiết cô giáo hướng dẫn, TH.S Trần Thị Thanh Hà giúp em hoàn thành tốt đề tài thực tập tốt nghiệp SV: Hồng Thị Hồng Nhung 85 Lớp: CQ51/16.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO - Quyết định số 2127/QĐ-TT ngày 30/11/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - Giáo trình Quản trị Marketing – Philip Kotler, nhà xuất thống kê - Giáo trình Marketing Quốc tế, chủ biên: PGS.TS Nguyễn Trung Vãn, nhà xuất Lao động – xã hội, 2008 - Giáo trình Thị trường bất động sản, chủ biên: TS Nguyễn Minh Hồng, TS Phạm Văn Bình, nhà xuất Tài - Bài giảng mơn Kinh doanh bất động sản, chủ biên: PGS.TS Vũ Công Ty, TS Nguyễn Đình Hợi - Các tài liệu hoạt động kinh doanh hoạt động Marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư - Website http://ancu.com/ - Website http://www.olo.vn/ - Website www.batdongsan.com.vn SV: Hoàng Thị Hồng Nhung 86 Lớp: CQ51/16.01 ... trạng hoạt động Marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư. .. Kết hoạt động kinh doanh 47 2.2 Thực trạng hoạt động marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 48 2.2.1 Thực trạng hoạt động marketing bất động sản Công ty cổ. .. hướng mục tiêu công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư đến năm 2020 70 3.3 Giải pháp tăng cư ng hoạt động marketing bất động sản công ty cổ phần dịch vụ bất sản An Cư 72 KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: 45 hoạt động marketing bất động sản tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản an cư , 45 hoạt động marketing bất động sản tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản an cư

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn