44 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần sông hồng 12

111 1 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Thảo SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT BCKQKD BCLCTT BCTC HTK NPT Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo tài Hàng tồn kho Nợ phải thu NWC Net working capital SXKD TT TX (Nguồn vốn lưu động thường xuyên) Sản xuất kinh doanh Tạm thời Thường xuyên TSLĐ VCSH Tài sản lưu động Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC HÌNH SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tình cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp đơn vị kinh tế độc lập, cạnh tranh gay gắt với Các năm gần đây, kinh tế chung toàn cầu trở nên khó khăn biến động khó lường Do đó, đ ể tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp ph ải có m ột ti ềm l ực tài đủ mạnh sử dụng nguồn tài hiệu Một b ộ ph ận quan trọng tiềm lực tài doanh nghiệp s ản xu ất vốn lưu động Vốn lưu động phận vốn kinh doanh, việc quản trị vốn lưu động có hiệu định đến tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp Tầm quan trọng vốn lưu động doanh nghiệp biểu cách xuyên suốt toàn trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp hai phương diện: vai trò điều kiện vật chất khơng thể thiếu q trình tái sản xuất hai công cụ phản ánh đánh giá vận động yếu tố sản xuất đầu vào Nhận thức tầm quan trọng việc quản trị vốn lưu động hoạt đông thiếu trình vận hành hoạt động doanh nghiệp, em chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần Sông Hồng 12” Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận vốn lưu động quản trị vốn l ưu động doanh nghiệp - Phân tích thực trạng quản trị vốn lưu động công ty cổ phần Sông Hồng 12 - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần tăng cường quản trị vốn lưu động đơn vị Đối tượng, phạm vi nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Đối tượng nghiên cứu vốn lưu động thực trạng quản trị v ốn lưu động Công ty Cổ phần Sông Hồng 12 - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: công ty cổ phần Sông Hồng 12 + Phạm vi thời gian: qua năm hoạt động công ty ch ủ y ếu năm 2015, 2016 - Nguồn số liệu: Báo cáo tài cơng ty cổ ph ần Sơng H ồng 12 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, tổng hợp số liệu, đánh giá m ức đ ộ ảnh h ưởng xu biến động tiêu, phương pháp khác nh phân tích nhân tố, phương pháp số chênh lệch… Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gốm chương: Chương 1: Lý luận chung vốn lưu động quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần Sông Hồng 12 thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần Sông Hồng 12 Mặc dù cố gắng song trình độ nghiên cứu kiến thức nhiều hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong muốn nhận đóng góp thầy để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn TS Phạm Thị Vân Anh, ban lãnh đạo Cơng ty anh chị phòng tài kế tốn giúp đỡ em hồn thành đề tài nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Nguyễn Thị Phương Thảo CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn lưu động Doanh nghiệp (DN) tổ chức kinh tế có tên riêng, có trụ sở giao dịch, thực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời Xét mặt kinh tế, hoạt động SXKD DN trình kết hợp yếu tố đầu vào tạo thành yếu tố đầu hàng hóa, dịch vụ thông qua thị trường bán hàng hóa, dịch vụ để thu lợi nhuận Để đảm bảo cho trình SXKD diễn liên tục, tương ứng với quy mô kinh doanh định DN phải có lượng tài sản lưu động (TSLĐ) định Trong DN người ta thường chia TSLĐ thành: TSLĐ sản xuất TSLĐ lưu thông: - TSLĐ sản xuất vật tư dự trữ để đảm bảo cho trình sản xuất liên tục như: nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, … số phận sản phẩm trình sản xuất như: sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, … - TSLĐ lưu thông TSLĐ nằm q trình lưu thơng như: thành phẩm kho chờ tiêu thụ, vốn tiền, vốn tốn Trong q trình SXKD, TSLĐ sản xuất TSLĐ lưu thông chỗ cho nhau, vận động không ngừng nhằm đảm bảo cho trình sản xuất tiến hành liên tục thuận lợi.Để hình thành nên TSLĐ DN phải ứng SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài số vốn tiền tệ định để đầu tư vào tài sản đó.Số vốn gọi vốn lưu động (VLĐ) DN Vốn lưu động doanh nghiệp số vốn ứng để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho trình kinh doanh doanh nghiệp thực thường xuyên, liên tục Vốn lưu động luân chuyển toàn giá trị lần thu hồi tồn bộ, hồn thành vòng chu chuyển kết thúc chu kỳ kinh doanh (Nguồn: Giáo trình tài doanh nghiệp HVTC) Vốn lưu động có đặc điểm sau:  Trong trình ln chuyển vốn lưu động ln thay đổi hình thái biểu Vốn lưu động doanh nghiệp thường xuyên vận động, chuyển hóa + + + qua nhiều hình thái khác nhau, thể qua sơ đồ sau: Đối với doanh nghiệp sản xuất: T- H…sx…H’- T’ (T’ > T) Đối với doanh nghiệp thương mại: T- H- T’ Đối với tổ chức tín dụng trung gian: T- T’ Cụ thể doanh nghiệp sản xuất, vốn lưu động từ vận động từ hình thái tiền tệ ban đầu chuyển thành vật tư, hàng hóa dự trữ sản xuất, tiếp đến trở thành sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm, cuối kết thúc trình tiêu thụ sản phẩm lại trở hình thái ban đầu vốn tiền  Giá trị vốn lưu động chuyển dịch toàn bộ, lần vào giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sản xuất bù đắp lại doanh nghiệp thu  tiền bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Vốn lưu động hồn thành vòng tuần hồn sau chu kỳ kinh doanh Q trình vận động, chuyển hóa VLĐ diễn thường xuyên, liên tục lặp lại sau chu kỳ kinh doanh tạo thành vòng tuần hồn, chu chuyển vốn lưu động 1.1.2 Phân loại vốn lưu động SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Để quản lý VLĐ cách có hiệu DN cần có tiêu thức phân biệt định theo mục tiêu quản lý Thơng thường có số cách phân loại chủ yếu sau: * Dựa vào hình thái biểu hiện, VLĐ chia thành loại: - Vốn tiền khoản phải thu + Vốn tiền gồm: tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển, khoản đầu tư ngắn hạn + Các khoản phải thu (vốn toán) gồm: phải thu khách hàng, khoản ứng trước cho người bán, phải thu tạm ứng, thuế giá trị gia tăng khấu trừ, khoản phải thu khác - Vốn vật tư hàng hóa: khoản VLĐ có hình thái vật chất biểu hiện vật Đối với DN sản xuất vốn vật tư hàng hóa hàng tồn kho (HTK) nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ; sản phẩm sản xuất dở dang, bán thành phẩm; thành phẩm Đối với DN thương mại vốn vật tư hàng hóa chủ yếu hàng hóa dự trữ phục vụ cho việc bán Việc phân loại VLĐ theo cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét đánh giá mức tồn kho dự trữ khả toán DN Mặt khác, thơng qua cách phân loại tìm biện pháp phát huy chức thành phần vốn biết kết cấu VLĐ theo hình thái biểu để định hướng điều chỉnh hợp lý có hiệu * Dựa theo vai trò VLĐ trình SXKD, VLĐ chia thành loại: - VLĐ khâu dự trữ SXKD bao gồm: Vốn nguyên, nhiên, vật liệu, phu tùng thay thế, công cụ lao động nhỏ,… - VLĐ khâu trực tiếp sản xuất bao gồm: khoản giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm tự chế, khoản chi phí trả trước SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - VLĐ khâu lưu thông bao gồm: vốn thành phẩm, vốn tiền, vốn toán khoản đầu tư tài ngắn hạn Cách phân loại giúp cho nhà quản lý DN đánh giá mức độ đầu tư VLĐ vào giai đoạn q trình sản xuất hợp lý hay khơng để có định hướng điều chỉnh kịp thời Hơn nữa, giúp cho nhà quản lý thấy vai trò thành phần vốn trình SXKD DN Trên sở đề biện pháp tổ chức quản lý thích hợp nhằm tạo kết cấu VLĐ hợp lý, tăng tốc độ luân chuyển VLĐ 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp Dựa theo thời gian nguồn hình thành vốn lưu động , vốn lưu động hình thành từ hai nguồn: Nguồn vốn tạm thời nguồn vốn thường xuyên - Nguồn vốn tạm thời: nguồn vốn có tính chất ngắn hạn chủ yếu để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động có tính chất tạm thời phát sinh trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguồn vốn bao gồm khoản vay ngắn hạn ngân hàng tổ chức tín dụng, khoản nợ ngắn hạn khác - Nguồn vốn thường xuyên: tổng thể nguồn vốn ổn định có tính chất dài hạn mà doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh Nguồn vốn thường xuyên thời điểm xác định công thức: Nguồn vốn thường xuyên = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn Hoặc = Giá trị tổng tài sản DN – Nợ ngắn hạn * Nguồn VLĐ thường xuyên: phần nguồn vốn thường xuyên, nguồn vốn dài hạn có tính chất ổn định nhằm hình thành nên TSLĐ thường xuyên cần thiết cho DN Nguồn vốn bao gồm khoản vốn dài hạn vốn chủ sở hữu Cách xác định: Nguồn VLĐ thường xuyên = Tài sản ngắn hạn - Nguồn vốn ngắn hạn SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 10 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát mốc số với kì vọng mức 2,5% tăng trưởng hợp lý ngưỡng 7,5% Do đó, nhằm thực mục tiêu tổng hợp này, dự báo năm 2017, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh biện pháp tháo gỡ “nút thắt” tăng trưởng tín dụng tập trung xử lý nợ xấu, hỗ trợ lĩnh vực ưu tiên song song với việc trì lãi suất mức thấp phù hợp với mục tiêu lạm phát để hỗ trợ tăng trưởng Cùng với đó, triển vọng ổn định tỷ giá biên độ cho phép, khả tăng trưởng mạnh mẽ nguồn cung ngoại tệ từ dòng vốn nước ngồi nguồn kiều hối dự trữ ngoại hối quốc gia vững mạnh điều kiện sức cầu nội địa hoạt động nhập ổn định sở quan trọng cho ổn định vững thị trường ngoại hối thị trường vàng 3.1.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty cổ phần Sông Hồng 12 Định hướng chung công ty dự kiến phát triển theo hướng tiếp tục đẩy mạnh sản xuất sản phẩm với chất lượng cao đồng thời tìm kiếm thị trường đẩy mạnh tiêu thụ sản xuất Trong năm qua công ty đạt nhiều kết đáng ý sau : - Công tác huy động vốn công ty năm tương đối hiệu Số vốn công ty chiếm dụng lớn, đáp ứng tốt cho nhu cầu vốn lưu động công ty Đây nguồn tài trợ vốn lưu động có chi phí sử dụng vốn thấp, linh hoạt tương đối an tồn Điều phần thể uy tín cơng ty nhà cung cấp nâng cao - Các hệ số khả toán tăng, góp phần làm ổn định tình hình tài cơng ty Cơng tác quản lí vốn tiền có nhiều tiến bộ, thể việc hệ số khả toán tức thời tăng lên đáng kể thời điểm cuối năm SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 97 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Giảm tỷ trọng vay nợ, nâng cao tỷ trọng vốn chủ sở hữu giúp công ty độc lập tự chủ tài chính, giảm rủi ro tài chính, nâng cao uy tín cho doanh nghiệp - Trong năm công ty thực công tác quản trị chi phí tốt làm cho hoạt động kinh doanh có lãi Cơng ty có nhiều cố gắng đạt kết như: Hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có định hướng mục tiêu phát triển cho riêng Đó điều mà doanh nghiệp hướng tới cố gắng thực Công ty sở hoạt động sản xuất sản phẩm truyền thống mạnh mình, doanh nghiệp xây dựng phương án đầu tư phát triển doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nhằm tạo vị phát triển ổn định bền vững thị trường từ khai thác tận dụng tối nguồn lực tổng hợp sẵn có Cơng ty đề cho số mục tiêu chủ yếu:  Tập trung nguồn lực để mở rộng sản xuất, nâng cao lực cạnh tranh nâng cao uy tín doanh nghiệp thị trường  Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng đôi với hiệu sản xuất kinh doanh, lấy hiệu làm mục tiêu sở khai thác tối đa tiềm lực sản xuất nhằm nâng cao suất lao động, tối thiểu hóa chi phí, tăng lợi nhuận  Do nhiều chi phí mà mang lại khơng hiệu phần người lao động nên công ty chủ trương tinh giảm lao động, phân bổ nguồn lao động cách hợp lý, hiệu quả, bổ sung đội ngũ cán kỹ thuật, nghiệp vụ, cán quản lý thiếu yếu Sau nghiên cứu đánh giá nguồn lực, phân tích dự báo tình hình thị trường Hội đồng quản trị thống tiêu phải đạt năm 2017: + Tổng doanh thu: 5,5 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016; + Lợi nhuận phát sinh: 380 triệu đồng, tăng 20% so với năm 2016; SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 98 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phương hướng phát triển Để đạt mục tiêu Cơng ty có định hướng hướng đi, cụ thể:  Về thị trường: Làm tốt công tác marketing kết hợp với việc thực đồng giải pháp quản lý mở rộng thị trường, ưu tiên khách hàng lớn, có uy tín có khả tài chính,khả tốn tránh tình trang ứ đọng hàng hóa, khách hàng có khả mở rộng phát triển quan hệ đối tác kinh doanh  Về đầu tư: Công ty nên mở rộng thị trường tiêu thụ  Về tổ chức sản xuất: • Sản xuất có kế hoạch đặt ra.tránh tình trạng sản xuất ạt khơng tiêu thụ hàng hóa • Thực hợp chuẩn vật tư, nguyên vật liệu đầu vào; áp dụng chặt chẽ biện pháp quản lý quy trình cơng nghệ, trọng quản lý chất lượng • Tăng cường quản lý chặt chẽ tích cực triển khai thực hành tiết kiệm tồn quy trình sản xuất 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị vốn lưu động công ty cổ phần Sông Hồng 12 Cơ sở phân tích, đánh giá tình hình quản trị VLĐ cơng ty, ta thấy kết đáng khích lệ mà cơng ty đạt thời gian qua Tuy nhiên bên cạnh tồn hạn chế định q trình kinh doanh nói chung cơng tác tổ chức quản lý VLĐ nói riêng Để khắc phục tồn đó, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị VLĐ công ty cổ phần Sông Hồng 12 SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 99 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu VLĐ, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức huy động sử dụng vốn Căn phân tích đánh giá tình hình huy động sử dụng VLĐ thời gian gần ta thấy công ty chưa thực quan tâm đến công tác dự báo nhu cầu VLĐ Thực tế công ty cổ phần Sông Hồng 12 năm 2016, công ty xác định nhu cầu VLĐ theo phương pháp dựa vào tổng mức luân chuyển vốn tốc độ luân chuyển vốn năm kế hoạch (dựa vào chu kỳ vận động vốn) để xác định nhu cầu vốn lưu động (đã trình bày trên) nhiên cơng ty chưa dự báo xác nhu cầu VLĐ Nhu cầu VLĐ công ty dự kiến thấp nhu cầu VLĐ thực tế công ty Việc xác định nhu cầu VLĐ khơng xác, thấp thực tế gây khó khăn cơng tác quản trị vốn lưu động Để làm tốt cơng tác dự báo nhu cầu vốn lưu động thời gian tới công ty cần thực công việc sau: Thứ nhất: trước tiên thời gian tới cơng ty cần có phận chuyên trách phân tích, dự báo định tài Bộ phận phải nắm đặc điểm sản xuất kinh doanh, hiểu tính quy luật mối quan hệ doanh thu tiêu thị sản phẩm tài sản, tiền vốn sách phân phối lợi nhuận Ngồi phải nắm biến động chung kinh tế, ngành, xu hướng để có dự báo xác doanh thu tiêu thụ, nhu cầu VLĐ Đối với xác định nhu cầu VLĐ theo phương pháp cơng ty cần phải phân tích có hệ thống tiêu tài kỳ trước, biến động chủ yếu VLĐ, mức chênh lệch kế hoạch thực tế nhu cầu VLĐ kỳ trước Trên sở liệu lịch sử Cơng ty có điều chỉnh tăng giảm hợp lý nhân tố việc xác định nhu cầu VLĐ kỳ SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 100 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phương pháp dự báo nhu cầu VLĐ dựa vào tổng mức luân chuyển vốn tốc độ luân chuyển vốn năm kế hoạch (dựa vào chu kỳ vận động vốn), có độ xác phụ thuộc nhiều vào cơng tác dự báo Doanh thu vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch Do Công ty cần thu thập thơng tin cần thiết tình hình biến động thị trường, xu hướng giá hàng hoá, nhu cầu thị trường, mạnh khó khăn Cơng ty Trong thời gian tới để đưa dự báo mang tính xác thực hơn.Đây cơng việc khó khăn đòi hỏi cán phân tích phải nhạy bén, có kinh nghiệm việc thu thập xử lý số liệu Tuy nhiên làm tốt công tác tiền đề quan trọng để Cơng ty chủ động công tác huy động nguồn tài trợ, giảm thiểu chi phí tài phát sinh, góp phần nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Thứ hai, sơ sở xác định nhu cầu VLĐ theo kế hoạch lập, công ty cần xây dựng kế hoạch huy động VLĐ bao gồm việc xác định lực vốn có cơng ty đáp ứng nhu cầu VLĐ, xác định số vốn bị thiếu hụt so với nhu cầu Trên sở lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn cho trình sản xuất kinh doanh với chi phí sử dụng thấp nhất, đảm bảo an to àn mặt tài chính: + Đối với nguồn lợi nhuận để lại: nguồn tài trợ từ bên công ty giúp người quản lý vửa chủ động nguồn vốn, vừa giảm chi phí sử dụng vốn Tuy nhiên lợi nhuận để lại nhiều hay phụ thuộc vào lợi nhuận đạt sách phân phân phối lợi nhuận công ty + Đối với nguồn tín dụng thương mại: nguồn vốn quan trọng bới cơng ty huy động vốn với khối lượng lớn mà thường chịu lãi suất Tuy nhiên muốn khai thác nguồn công ty cần: - Tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, xây dựng chiến lược lâu dài - Xác lập kế hoạch mua chịu hàng hóa sản phẩm liên hệ trước với nhà SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 101 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cung cấp - Lập kế hoạch dự tốn thu chi vốn tiền cụ thể, hợp lý, đảm bảo khả tốn, nâng cao uy tín cơng ty + Đối với nguồn tín dụng ngân hàng: Đây nguồn tài trợ quan trọng công ty Để sử dụng nguồn cách hiệu công ty cần phân tích, đánh giá nhiều mặt trước định huy động Ngồi cơng ty huy động VLĐ từ nhiều nguồn khác như: khoản nợ thuế, tiền lương…Tuy nhiên nguồn sử dụng thời gian ngắn đảm bảo trả nợ hạn Thứ ba: công ty nên xây dựng thêm kế hoạch VLĐ dự phòng để chủ động nắm bắt hợp đồng, đơn đặt hàng đột xuất 3.2.2 Xác định sách bán chịu phù hợp, kiểm sốt nợ phải thu có biện pháp thu hồi nợ phải thu Như phân tích trên, tỷ trọng nợ phải thu công ty lớn có xu hướng tăng cho thấy cơng tác quản lý công ty cần cải thiện Các khoản nợ lớn,cho nên năm tới cơng ty cần có sách quản trị nợ phải thu sau: - Cần xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để vừa tiêu thụ hàng hóa, vừa thu hồi tiền cách hiệu - Thực hình thức khuyến khích khách hàng toán sớm tiền hàng như: thực chiết khấu toán cho khách hàng trả tiền trước hạn (khách hàng toán sớm hưởng chiết khấu 2% tổng giá trị hàng với đơn hàng có giá trị 500 triệu) - Khi ký kết hợp đồng, đặc biệt với bạn hàng mới, hợp đồng có giá trị lớn trước hết cơng ty phải kiểm tra xem xét tình hình tài khách hàng, từ chối khách hàng có khả tài Trong hợp đồng kí kết mới, Công ty phải quy định chi tiết rõ ràng điều SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 102 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khoản tốn Bên cạnh quy định hình thức phạt khách hàng vi phạm kỷ luật thời gian tốn thơng qua lãi suất phạt - Chủ động tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên liệu đàu vào đa dạng phong phú nguồn cung cấp để tránh tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất, bị ép giá, trả tiền trước nhiều với thời gian dài làm ảnh hưởng đến vốn kinh doanh doanh nghiệp - Đối với khoản nợ chuẩn bị đến hạn, công ty phải mở sổ theo dõi chi tiết thời gian số tiền tốn, thường xun đơn đốc khách hàng trả nợ Thực hiệc việc phân loại nợ để thấy khoản nợ đến hạn từ có biện pháp thích hợp để thu hồi Trước tiên công ty gửi giấy báo yêu cầu cho khách hàng trả nợ theo thời hạn, khách hàng không thực tùy vào tính chất khoản nợ lớn hay nhỏ, khả tài khách hàng mối quan hệ khách hàng công ty, công ty đưa biện pháp thích hợp sau: +) Gia hạn nợ thông qua phạt lãi suất +) Thực mua bán nợ thông qua công ty mua bán nợ +) Có thể thu hồi lý tài sản nhờ pháp luật can thiệp (nếu cần) 3.2.3 Trích lập dự phòng số khoản nhu hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi - Cơng ty khơng có dự phòng hàng tồn kho, dự phòng khoản phải thu khó đòi Trong kinh tế thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro biến cố khơng thể lường trước việc trích lập khoản dự phòng cho phép Cơng ty giảm thiểu phần rủi ro nâng cao tính chủ động điều kiện diễn biến thị trường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cuối niên độ kế toán vào thời điểm lập BCTC năm, giá trị thực hàng tồn kho nhỏ giá gốc phải lập dự SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 103 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phòng giảm giá hàng tồn kho Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập phẩn chênh lệch giá gốc lớn giá trị thực hàng tồn kho Phần chênh lệch khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế tốn năm so với khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kếtoán năm trước xử lý sau: Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế tốnnăm trước số chênh lệch ghi tăng dự phòng tăng giá vốn hàng bán kỳ Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế tốn năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế tốn năm trước số chênh lệch nhỏ phải hồn nhập ghi giảm dự phòng giảm giá vốn hàng bán kỳ - Dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi Điều kiện: khoản nợ phải thu khó đòi mđảm bảo điều kiện sau: - Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác Các khoản không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Có đủ xác định khoản nợ phải thu khó đòi: + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác + Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ) lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 104 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết Phương pháp lập dự phòng: Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi nói Trong đó: - Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên - Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng - Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm hạch toán 3.2.4 Chủ động hội nhập, mở thêm số khoản đầu tư tài Trong suốt giai đoạn tương đối dài kể từ thành lập Cơng ty khơng có khoản đầu tư tài Trong điều kiện nay, hoạt động liên doanh liên kết, đời phát triển Thị trường chứng khoán tạo điều kiện lớn cho doanh nghiệp huy động vốn, mở rộng hoạt động đầu tư tìm kiếm lợi nhuận Đó hội thuận lợi mà năm SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 105 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài qua Cơng ty chưa tận dụng Cơng ty thực số khoản đầu tư tài cách: - Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác; - Thơng qua Quỹ đầu tư chứng khốn; - Thơng qua định chế tài trung gian - Hoạt động đầu tư thơng qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác tổ chức, cá nhân thủ tục thực hoạt động đầu tư gián quy định pháp luật chứng khoán pháp luật khác có liên quan 3.2.5 Một số biện pháp khác Đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu Thương hiệu yếu tố quan trọng góp phần đến phát triển doanh nghiệp điều kiện cạnh tranh nay.Nói đến xây dựng phát triển thương hiệu nói đến việc tạo dựng biểu tượng, hình tượng doanh nghiệp, sản phẩm cơng ty tâm trí người tiêu dùng Làm cho người tiêu dùng tin tưởng hơn, an tâm có mong muốn lựa chọn sử dụng hàng hóa doanh nghiệp Trên thị trường có nhiều thương hiệu tên tuổi ngồi số giải pháp nêu cơng ty cần ý đến chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu công ty để tìm chỗ đứng vững thị trường Công ty nên tận dụng triệt để hội giới thiệu sản phẩm đến gần với người tiêu dùng qua phương tiện thông tin đại chúng qua sách báo, truyền hình tivi…Đây cách thức nâng cao uy tín đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn nhanh giảm bớt khoản giảm trừ Bên cạnh đó, phải ln tiếp xúc với bạn hàng cũ để tạo chữ tín củng cố mối quan hệ làm ăn lâu dài, đồng thời thơng qua tìm nhiều mối quan hệ làm ăn tạo lối cho sản phẩm SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 106 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tăng cường vai trò kiểm tra giảm sát tài việc xây dựng hệ thống kiểm toán nội Kiểm toán nội vấn đề khơng doanh nghiệp Việt Nam Kiểm toán nội máy thực chức kiểm toán phạm vi đơn vị, phục vụ nhu cầu quản lý nội Đây công cụ đắc lực cho cán lãnh đạo doanh nghiệp việc đánh giá điều chỉnh chiến lượng kinh doanh cho có hiệu Một nhiệm vụ quan trọng kiểm toán nội tiến hành kiểm tra huy động, phân phối, sử dụng nguồn lực, kiểm tra tính hiệu hoạt động kinh doanh kết bảo toàn phát triển vốn Do để tăng cường hiệu cho cơng tác tổ chức, sử dụng vốn nói chung VLĐ nói riêng, công ty nên xây dựng máy kiểm toán nội thuộc thẩm quyền đạo trực tiếp ban giám đốc độc lập với phòng ban khác Ban kiểm soát nội cần tiến hành hoạt động thường xuyên, liên tục để dung cấp thông tin đầy đủ, xác kịp thời cho ban giám đốc qua có hội đề định phù hợp Trên số biện pháp tài nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng VLĐ cho công ty cổ phần Để biện pháp thực tác dụng công ty cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo đồng thời đòi hỏi đội ngũ cán cơng nhân viên cơng ty phải cố gắng nhiều nữa, có trách nhiệm hoạt động kinh doanh công ty 3.3 Điều kiện thực giải pháp Để doanh nghiệp thực giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động, cải thiện tình hình tài mình, Nhà nước cần có sách để góp phần hỗ trợ cho hoạt động doanh nghiệp: Nhà nước cần tiếp tục có giải pháp tài tích cực nhằm tránh tình trạng lạm phát năm 2017,bên cạnh đó, kinh tế giới có dấu hiệu phục hồi chắn gây áp lực giá nguyên liệu máy móc, SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 107 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ngồi giá xăng dầu, điện, tỷ giá ngoại tệ có xu hướng tăng; gây khó khăn quản lý chi phí, hạn chế hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nước nói chung thân cơng ty nói riêng Đưa giải pháp giải đầu cho sản xuất kinh doanh Khuyến khích có hiệu doanh nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận tín dụng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện mơi trường kinh doanh Đổi chế sách, đa dạng hóa hình thức đầu tư, khơi thông luồng vốn nước đồng thời thu hút đầu tư nước tập trung vào lĩnh vực kinh doanh sử dụng công nghệ cao, hạ tầng giao thông Đẩy mạnh tái cấu hệ thống tài chính, có hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nhằm tìm giải pháp hữu hiệu để giải nợ xấu giảm thiểu rủi ro cho hệ thống tài chính, cơng ty đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cách có hiệu đồng thời dễ dàng huy động vốn cần thiết Về phía tiêu dùng, cần tiếp tục ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát mức thấp tạo tâm lý tiêu dùng “an toàn” cho người dân Thực giải pháp nhằm khuyến khích cho vay tiêu dùng với mức lãi suất thấp, tăng trợ cấp người có thu nhập thấp giảm thuế cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hạ giá thành để tiêu thụ đầu SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 108 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Thực tế cho thấy quản trị vốn lưu động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng doanh nghiệp điều kiện Nó đưa doanh nghiệp đến thành công ngày phát triển, doanh nghiệp sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có hiệu Ngược lại khơng có chỗ đứng cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, kinh doanh thua lỗ, không đảm bảo đồng vốn bỏ Công ty cổ phần Sông Hồng 12 công ty khác kinh tế thị trường trọng tới việc nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lưu động mình, ngày trì phát triển kinh doanh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên Do năm vừa qua công ty đạt nhiều thành tựu Song cơng ty số tồn cần phải có giải pháp khắc phục Trong thời gian thực tập cơng ty, giúp đỡ tận tình ban lãnh đạo, phòng tài kế tốn cơng ty cổ phần Sông Hồng 12 giúp đỡ tận tình TS.Phạm Thị Vân Anh, cố gắng thân kết hợp với lý luận học, với tình hình thực tế cơng ty em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty Do thời gian nghiên cứu trình độ có hạn nên viết khó tránh khỏi sai sót, em mong ý kiến đóng góp thầy cô bạn đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 109 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (năm 2013) “Giáo trình tài doanh nghiệp” (Học viện tài chính), NXB Tài PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, TS Nghiêm Thị Thà (năm 2010) “Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp” (Học viện tài chính), NXB Tài Các số tạp chí tài tạp chí kinh tế năm 2013, 2014, 2015, 2016 Các thơng tin từ Internet Bộ Tài Chính Báo cáo tài cơng ty cổ phần Sơng Hồng 12 qua năm 2014, 2015 2016 SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 110 Lớp:CQ51/11.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHỤ LỤC SV: Nguyễn Thị Phương Thảo 111 Lớp:CQ51/11.02 ... Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần Sông Hồng 12 thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần Sông Hồng 12 Mặc dù cố gắng... cứu vốn lưu động thực trạng quản trị v ốn lưu động Công ty Cổ phần Sông Hồng 12 - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: công ty cổ phần Sông Hồng 12 + Phạm vi thời gian: qua năm hoạt động công. .. việc quản trị vốn lưu động hoạt đông khơng thể thiếu q trình vận hành hoạt động doanh nghiệp, em chọn nghiên cứu đề tài Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần Sông
- Xem thêm -

Xem thêm: 44 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần sông hồng 12 , 44 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần sông hồng 12

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn