43 kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng và vật tư thương mại hà khánh” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình

94 1 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Nguyễn Thị Oanh SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THƯƠNG MẠI HÀ KHÁNH 11 1.1Khái quát chung nguyên vật liệu 11 1.1.1Khái niêm đặc điểm nguyên vật liệu doanh nghiệp xây lắp 11 1.1.1.1 Khái niệm nguyên vật liêu .11 1.1.1.2 Đặc điểm nguyên vật liệu doanh nghiệp xây lắp 11 1.1.2Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 11 1.1.3Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 12 1.2Nội dung nguyên vật liệu 13 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu ý nghĩa việc phân loại nguyên vật liệu 13 1.2.2 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 14 1.2.2.1 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế 15 1.2.2.1.1 Trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho kỳ 15 1.2.2.1.2 Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho kỳ 16 1.2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán 19 1.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu chi tiết doang nghiệp xây lắp 20 1.3.1.Chế độ kế toán doanh nghiệp: 20 1.3.2 Sổ kế toán chi tiết NVL 20 1.3.3 Các phương pháp kế toán chi tiết Nguyên vật liệu 21 1.4 Kế toán nguyên vật liệu nhập xuất nguyên vật liệu 23 1.4.1 Các phương pháp kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu: 23 SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.4.1.1 Kế toán tổng hợp nhập, xuất Nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 23 1.4.1.1.1 Tài khoản sử dụng: .23 1.4.1.2 Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ .26 1.5 Kế toán nguyên vật liệu theo hình thức kế tốn máy 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÀ KHÁNH 32 2.1 Khái quát chung công ty cổ phần xây dựng đầu tư thương mại hà khánh 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần xây dựng đầu tư thương mại Hà Khánh .32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh .33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh 34 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty cổ phần xây dựng đầu tư thương mại Hà Khánh 35 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 35 2.1.4.2 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty cổ phần xây dựng đầu tư thương mại Hà Khánh 37 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần xây dựng đầu tư thương mại hà khánh .39 2.2.1 Đặc điểm yêu cầu quản lý nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng đầu tư thương mại Hà Khánh 39 2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty 39 2.2.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu công ty 39 2.2.2 Phân loại đối tượng .40 2.2.3 Thực trạng thu thập thông tin kế toán Nguyên vật liệu 41 2.2.3.1 Đối với trình nhập kho NVL 41 SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.2.3.2 Đối với trình xuất kho NVL 45 2.2.4 Nguyên tắc phương pháp đánh giá nguyên vật liệu Công ty 47 2.2.4.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 47 2.2.4.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu .48 2.2.5 Thực trạng hệ thống hóa thơng tin Ngun vật liệu qua TK sổ kế toán 50 2.2.5.1 Tài khoản sử dụng sổ kế toán tổng hợp sử dụng 50 2.2.5.2 Quy trình ghi sổ 50 2.2.6 Thực trạng quy trình ghi sổ kế tốn Ngun Vật liệu 56 2.2.6.1 Phương pháp mã hóa khai báo Nguyên vật liệu .56 2.2.6.2 Phương pháp nhập liệu 61 2.2.7 Thực trạng thông tin báo cáo tài 76 2.3 Đánh giá thực trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty 87 2.3.1 Ưu điểm 87 2.3.2 Nhược điểm 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 CHƯƠNG 3MỘT SỐ Ý KIẾN HỒN THIỆN VỀ KẾ TỐN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM 89 3.1 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện 89 3.2 Nội dung ý kiến hoàn thiện .90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Sơ đồ: 2.1: Tổ chức máy quản lý SXKD 34 Bảng 2.1: Bảng nhập xuất tồn xi măng sau 49 Bảng 2.2 Sổ chi tiết vật liệu dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 54 Bảng 2.3 Bảng cân đối tài khoản 80 SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ DỒ Sơ đồ 1.1 Kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp ghi thẻ song song .21 Sơ đồ 1.2: Kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 22 Sơ đồ 1.3 Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư 22 Sơ đồ 1.4: Trình tự kế tốn tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 25 Sơ đồ 1.5: Trình tự kế tốn vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ .26 Sơ đồ1.6: Trình tự hạch tốn phần mềm kế toán 28 Sơ đồ 2.2 Bộ máy kế tốn Cơng ty 36 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật Ký Chung 38 Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu 51 SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Màn hình giao diện phần mềm Việt Đà 29 Hình 2.1 Màn hình bảng kê nhập vật tư 53 Hình 2.2 Màn hình nhập liệu: .57 Hình 2.3 Hình danh mục vật tư, hàng hóa: 57 Hình 2.4 Hình Danh mục Nguyên vật liệu sau nhập xong 59 Hình 2.5 Hình danh mục đối tượng pháp nhân .60 Hình 2.6 Màn hình danh mục vụ việc cơng trình 60 Hình 2.7 Màn hình nhập mua Nguyên vật liệu .64 Hình 2.8 Màn hình Hóa đơn nhập xuất không qua kho 66 Hình 2.9 Màn hình Nhập kho NVL hóa đơn chưa 67 Hình 2.10 Màn hình Xuất NVL cho sản xuất .69 Hình 2.11 Màn hình Xuất bán NVL .72 Hình 2.12 Màn hình tìm kiếm chứng từ 73 Hình 2.13 Màn hình vào xem sổ chi tiêt NVL .74 Hình 2.14 Màn hình xem Thẻ kho chi tiết NVL 75 Hình 2.15 Màn hình khai báo cơng thức .77 Hình 2.16 Màn hình Kết chuyển cuối năm 78 Hình 2.17 Màn hình xem BCTC 78 Hình 2.18 Màn hình Bảng cân đối tài khoản 79 Bảng 2.19 Màn hình B ảng cân đối kế tốn 84 SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Các đơn vị kinh tế hoạt động chế thị trường ln có cạch tranh khốc liệt để tồn phát triển lâu dài Đặc biệt, bối cảnh kinh tế khó khăn nay, muốn đứng vững doanh nghiệp phải có cách nhìn mới, có phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, cách quản lý phù hợp, hướng cho doanh nghiệp đạt mục tiêu tốt Để làm điều này,các doanh nghiệp phải xác định phương hướng đầu tư, quy mô sản xuất, nhu cầu khả đầu tư điều kiện sản xuất, kinh doanh để đưa định đắn Kế toán công cụ kinh tế gắn liền với quản lý tài doanh nghiệp Thơng tin kế tốn cung cấplà quan trọng việc hỗ trợ nhà quản lý đưa chiến lược định kinh doanh thơng tin khơng xác sai lệch khiến định nhà quản trị không phù hợp với tình hình khiến cho doanh nghiệp rơi vào khó khăn dẫn đến phá sản Do máy kế tốn mạnh, sổ sách rõ ràng giúp người điều hành đưa định đắn hợp lý kịp thời Sổ sách rõ ràng giúp cho việc tốn thuế với quan chức nhanh chóng tiết kiệm thời gian chi phí tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Việc quản lý yếu tố trình sản xuất quan trọng Việc quản lý tốt yếu tố đầu vào trình sản xuất yếu tố nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm tăng lợi cạnh tranh hoạt động kinh doanh có hiệu Trong doanh nghiệp xây lắp NVL đối tượng lao động ba yếu tố thiếu trình sản xuất, ảnh hưởng NVL khơng mặt lượng mà mặt chất NVL phải tiêu chuẩn quy cách… sản phẩm đạt yêu cầu Để làm điều doanh nghiệp phải quan tâm đến khâu trình sản xuất từ đầu vào đầu tái sản xuất Công ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh đơn vị sản xuất có NVL chiếm tỷ trọng lớn tồn chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm Do tăng cương cơng tác quản lý tổ chức kế toán NVL nhằm SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp đảm bảo sử dụng có hiệu tiết kiệm chi phí NVL, hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có ỹ nghĩa to lớn cơng ty Việc tổ chức kế tốn NVL cách xác, kịp thời đầy đủ nhiệm vụ quan trọng Như xuất phát từ việc nhận thức vai trò tầm quan trọng tổ chức cơng tác kế toán NVL nên em sâu nghiên cứu đề tài “ kế tốn NVL cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh” làm chuyên đề tốt nghiệp Quá trình thực tập Công ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh hội cho e tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt kế tốn Ngun vật liệu.Cùng với bảo hưỡng dẫn tận tình giáo viên hưỡng dẫn TS Nguyễn Mạnh Thiều cán phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty em có thêm hiểu biết định cơng ty cơng tác kế tốn cơng ty Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Tìm hiêu sâu cơng tác kế tốn Ngun vật liệu đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn công tác kế tốn Ngun vật liệu Từ đưa ý kiến đóng góp nhắm hồn thiện cơng tác kế tốn Ngun vật liệu Cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán Nguyên vật liệu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực trạng cơng tác kế tốn Ngun vật liệu tạo cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán NVL công ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh giác độ kế tốn tài Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng công ty năm 2016 Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp so sánh lý luận thực tế SV: Nguyễn Thị Oanh Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp cơng tác kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện cơng tác kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Kết cấu luận văn tốt nghiệp: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, Danh mục, bảng biểu, luận văn chia thành chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán Nguyên Vật liệu công ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Chương 2: Thực trạng kế toán Nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Do hạn chế thời gian kinh nghiệm kiến thức thu nhận nên đề tài không tránh phải sai sót, kính mong giúp đỡ, đánh giá góp ý ban lãnh đạo cán phòng kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh thầy giáo mơn Học Viện tài Chính, đặc biệt giáo viên hưỡng dẫn TS Nguyễn Mạnh Thiều để em hồn thiện luận văn cách tốt Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày…tháng…năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Oanh Lớp CQ51/21.08 SV: Nguyễn Thị Oanh 10 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Hình 2.18 Màn hình Bảng cân đối tài khoản Muốn xuất Excel bảng “Cân đối tài khoản” ta nhấp chuột vào “ Xuất Excel” ta bảng Excel Bảng Cân đối tài khoản sau: SV: Nguyễn Thị Oanh 80 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Bảng 2.3 Bảng cân đối tài khoản Đơn vị: Công Ty CP Xây Dựng Và Vật Tư Thư ơng Mại Hà Khánh Địa chỉ: Tổ 17- TT Văn Điển- Thanh Trì - Hà Nội Mẫu số F01-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Năm 2016 Số dư đầu năm Số phát sinh năm Đơn vị tính : Đồng Số dư cuối năm Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Nợ Có Nợ Có Nợ Có A B 111 Tiền mặt Tiền Việt Nam Tiền gửi Ngân hàng Tiền VND gửi ngân hàng Phải thu khách hàng Phải thu khách hàng Thuế GTGT khấu trừ Thuế GTGT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Thuế GTGT khấu trừ TSCĐ Nguyên liệu, vật liệu Nguyên liệu, vật liệu Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Tài sản cố định TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ Hao mòn TSCĐ hữu 157.632.649 8.346.981.270 8.327.391.252 177.222.667 157.632.649 8.346.981.270 8.327.391.252 177.222.667 523.097.310 12.903.642.818 13.105.107.954 321.632.174 523.097.310 12.903.642.818 13.105.107.954 321.632.174 1111 112 1121 131 131 133 1331 1332 152 152 154 154 211 2111 214 2141 3.465.103.478 51.596.419 7.199.876.081 8.994.976.698 1.618.406.442 3.465.103.478 51.596.419 7.199.876.081 8.994.976.698 1.618.406.442 514.343.870 514.343.870 478.071.143 478.071.143 36.272.727 36.272.727 13.272.978.250 4.906.918.413 3.711.776.111 14.468.120.552 13.272.978.250 4.906.918.413 3.711.776.111 14.468.120.552 3.059.312.050 3.059.312.050 3.059.312.050 3.059.312.050 647.713.636 430.607.273 1.078.320.909 647.713.636 430.607.273 1.078.320.909 SV: Nguyễn Thị Oanh 178.121.262 178.121.262 75.023.916 75.023.916 81 253.145.178 253.145.178 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài 241 2412 242 242 311 311 331 331 333 33311 3334 334 334 338 3383 3384 3389 411 4111 421 4211 4212 hình Xây dựng dở dang Xây dựng dở dang Chi phí trả trước dài hạn Chi phí trả trước dài hạn Vay ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả cho người bán Phải trả cho người bán Thuế khoản phải nộp Nhà nước Thuế GTGT đầu Thuế thu nhập doanh nghiệp Phải trả người lao động Phải trả người lao động Phải trả, phải nộp khác Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Nguồn vốn kinh doanh Vốn đầu tư chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận chưa phân phối năm Luận văn tốt nghiệp 1.044.794.685 1.044.794.685 1.044.794.685 1.044.794.685 1.666.500 1.115.521.685 72.393.500 1.044.794.685 1.666.500 1.115.521.685 72.393.500 1.044.794.685 14.463.116.916 1.385.426.416 1.209.046.500 14.286.737.000 14.463.116.916 1.385.426.416 1.209.046.500 14.286.737.000 850.189.000 289.745.900 5.566.350.130 6.519.998.653 224.402.900 617.608.323 850.189.000 289.745.900 5.566.350.130 6.519.998.653 224.402.900 617.608.323 81.431.077 700.765.932 662.944.365 43.609.510 81.979.458 694.898.134 654.534.189 41.615.513 (548.381) 5.867.798 8.410.176 1.993.997 3.519.226.518 3.519.226.518 3.519.226.518 3.519.226.518 31.163.013 225.924.518 182.580.768 12.180.737 31.163.013 198.673.268 155.329.518 12.180.737 18.866.250 18.866.250 8.385.000 8.385.000 SV: Nguyễn Thị Oanh 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 223.206.236 223.206.236 2.781.936.209 2.702.711.028 143.981.055 112.865.883 223.206.236 110.340.353 2.669.070.326 2.479.504.792 33.640.702 82 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài 511 5112 515 515 632 632 635 635 642 6422 821 821 911 911 Luận văn tốt nghiệp Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu hoạt động tài Doanh thu hoạt động tài Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán Chi phí tài Chi phí tài Chi phí quản lý kinh doanh Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Xác định kết kinh doanh Xác định kết kinh doanh Tổng cộng 18.918.380.823 18.918.380.823 6.545.341.892 6.545.341.892 6.545.341.892 6.545.341.892 1.067.053 1.067.053 1.067.053 1.067.053 5.645.996.426 5.645.996.426 5.645.996.426 5.645.996.426 52.657.178 52.657.178 52.657.178 52.657.178 809.404.942 809.404.942 809.404.942 809.404.942 8.410.176 8.410.176 8.410.176 8.410.176 6.546.408.945 6.546.408.945 6.546.408.945 6.546.408.945 73.310.914.480 73.310.914.480 18.945.081.066 18.945.081.066 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) SV: Nguyễn Thị Oanh 83 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Còn muốn in Bảng cân đối tài khoản nhấp chuột vào “ In CĐTK” Tương tự ta xem Bảng cân đối kế toán phần mềm ta chọn “ Bảng cân đối kế toán” → Kỳ báo cáo chọn “Năm” → Nhấn “ Công thức” → Nhấn “ Lưu” → Nhấn “ Xem” muốn xem in muốn xem Excel nhấp chuột vào “Excel” SV: Nguyễn Thị Oanh 84 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài SV: Nguyễn Thị Oanh Luận văn tốt nghiệp 85 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Bảng 2.19 Màn hình B ảng cân đối kế tốn Đây Excel: Đơn vị : Công Ty CP Xây Dựng Và Vật Tư Thương Mại Hà Khánh Địa : Tổ 17- TT Văn Điển- Thanh Trì- Hà Nội Mẫu số B01-DNN (Ban hành theo TT 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 Bộ Trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2016 Đơn vị tính : Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh A A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I.TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN II.ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 1.Đầu tư tài ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán B C SV: Nguyễn Thị Oanh 100 110 120 121 (III.01) (III.05) Số cuối năm Số đầu năm 16.821.965.472 18.269.000.687 498.854.841 680.729.959 1.854.990.079 1.618.406.442 224.402.900 4.315.292.478 3.465.103.478 850.189.000 129 130 131 132 86 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài 3.Các khoản phải thu khác 4.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV.HÀNG TỒN KHO 1.Hàng hóa tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 1.Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 2.Thuế khoản khác phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 4.Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240) I.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1.Nguyên giá 2.Giá trị hao mòn lũy kế (*) 3.Chi phí xây dựng dở dang II BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 1.Nguyên giá 2.Giá trị hao mòn lũy kế (*) III CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 1.Đầu tư tài dài hạn 2.Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn IV TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 1.Phải thu dài hạn 2.Tài sản dài hạn khác 3.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) I NỢ NGẮN HẠN 1.Vay ngắn hạn 2.Phải trả cho người bán 3.Người mua trả tiền trước 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 5.Phải trả người lao động 6.Chi phí phải trả 7.Các khoản phải trả ngắn hạn khác 8.Quỹ khen thưởng, phúc lợi SV: Nguyễn Thị Oanh Luận văn tốt nghiệp 138 12.180.737 139 140 141 14.468.120.552 14.468.120.552 13.272.978.250 13.272.978.250 1.869.970.416 825.175.731 1.078.320.909 (253.145.178) 417.258.874 469.592.374 647.713.636 (178.121.262) 1.044.794.685 1.666.500 1.044.794.685 1.666.500 18.691.935.888 14.947.954.833 14.947.954.833 14.286.737.000 617.608.323 18.740.259.561 14.917.053.325 14.917.053.325 14.463.116.916 289.745.900 51.596.419 43.609.510 81.431.077 (III.02) 149 150 151 152 157 158 200 210 211 212 213 220 221 222 230 231 (III.03.04) (III.05) 239 240 241 248 249 250 300 310 311 312 313 314 315 316 318 323 (III.06) 31.163.013 87 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài 9.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 10.Doanh thu chưa thực ngắn hạn 11.Dự phòng phải trả ngắn hạn (*) II NỢ DÀI HẠN 1.Vay dài hạn 2.Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 3.Doanh thu chưa thực dài hạn 4.Quỹ phát triển khoa học công nghệ 5.Phải trả, phải nộp dài hạn khác 6.Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) I VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Vốn khác chủ sở hữu 4.Cổ phiếu quỹ (*) 5.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 6.Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 7.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) Luận văn tốt nghiệp 327 328 329 330 331 332 334 336 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 (III.07) 440 3.743.981.055 3.743.981.055 3.600.000.000 3.823.206.236 3.823.206.236 3.600.000.000 143.981.055 223.206.236 18.691.935.888 18.740.259.561 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 1.Tài sản th ngồi 2.Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng 3.Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược 4.Nợ khó đòi xử lý 5.Ngoại tệ loại Người lập biểu (Ký, họ tên) SV: Nguyễn Thị Oanh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 88 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty Như biết, Công ty CP Xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh công ty chuyên xây dựng Do vai trò tổ chức kế tốn ngun vật liệu cơng ty có vai trò quan trọng 2.3.1 Ưu điểm Doanh nghiệp sử dụng hình tính đánh giá nguyên vật liệu theo phương bình quân hàng tháng đảm bảo tính thống nhất, xác tháng Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho đơn giản, dễ hiểu Việc ghi chép chứng từ gốc vào sổ sách đảm bảo tính xác Cơng ty sử dụng hệ thong sổ sách kế toán theo quy định nhà nước Mẫu sổ hợp lý phù hợp với đặc điểm cơng ty Chứng từ trình bày khoa học theo quy định, ln có đối chiếu phận phận với Phù hợp cho công tác quản lý vật tư chặt chẽ 2.3.2 Nhược điểm Kế toán thực kiểm kê hàng tồn kho vào cuối tháng, nhiên đặc thù doanh nghiệp nhà hàng phát sinh nhiều nghiệp vụ nhập xuất kho, việc kiểm kê hàng tồn kho chưa thường xun khơng đảm bảo cho xác, chặt chẽ trình quản lý hàng tồn kho SV: Nguyễn Thị Oanh 89 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương sâu vào nghiên cứu phản ánh tổng quan trình hình thành phát triển, đặc điểm tổ chức máy quản lý, máy kế toán công ty đồng thời phản ánh thực trạng cách chi tiết tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty CP Xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Qua đây, hiểu rõ tình hình thực tế kế tốn từ thấy ưu điểm hạn chế tồn phần hành Đồng thời đưa giải pháp nhằm hoàn thiện phần hành kế tốn ngun vật liệu Cơng ty CP Xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh SV: Nguyễn Thị Oanh 90 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM 3.1 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện Trong suốt thời gian tồn phát triển Công ty CP xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh đạo Sở nỗ lực phấn đấu toàn thể cán bộ, công nhân viên làm cho Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh, với máy kế tốn cơng ty khơng ngừng hồn thiện góp phần quan trọng việc cung cấp thông tin để nhà lãnh đạo, quản lý biết tình hình sử dụng tài sản, lao động, vật tư, tiền vốn, tình hình chi phí kết sản xuất, biết tính hiệu định, giải pháp đề sản xuất kinh doanh - NVL Cơng ty có nhiều chủng loại, cơng ty mã hố vật tư để phục vụ cho công tác quản lý với việc xây dựng sổ danh điểm vật tư, giúp cho kế toán theo dõi loại NVLmột cách dễ dàng Mặt khác Công ty không lập biên kiểm nghiệm vật tư vật tư mua khơng kiểm tra cách xác khối lượng chất lượng điều dẫn đến NVL nhập kho không đủ số lượng sai phẩm chất quy cách - Cùng với phát triển kinh tế Công ty xây dựng nói riêng ngành xây dựng nói chung có địa bàn thi cơng tỉnh, thành, địa phương nước với nhiều cơng trình hạng mục lớn nhỏ khác mà việc cập nhật chứng từ không kịp thời, vấn đề gây khơng khó khăn cho phòng kế tốn - Ở Công ty NVL sử dụng cho sản xuất công trình khơng hết Cơng ty khơng tiến hành làm thủ tục nhập kho Nhưng NVL thường tập kết chỗ có cơng trình khác chuyển sang ln Sự quản lý lỏng lẻo dẫn đến vật tư bị mát hư hỏng - Cán kế tốn Cơng ty có phần bị hạn chế khối lượng cơng việc phòng kế tốn nhiều, lúc phải làm kế toán NVL kiêm kế tốn TSCĐ Điều dẫn đến sai sót cơng việc kế tốn SV: Nguyễn Thị Oanh 91 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Cơng ty khơng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chứng tỏ doanh nghiệp chưa quan tâm đến mặt lợi hàng tồn kho, làm cho Cơng ty tránh rủi ro có biến đổi lớn giá 3.2 Nội dung ý kiến hoàn thiện Nguyên tắc hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty dựa sở đánh giá thực trạng hạch toán NVL, phát ưu nhược điểm từ tìm phương pháp hồn thiện sở tuân thủ quy định chung chế độ kế tốn Bộ Tài Chính ban hành Đồng thời việc hồn thiện tổ chức hạch tốn kế tốn NVL, phải phù hợp với yêu cầu thực tế công ty, có tính khả thi Xuất phát từ ngun tắc trên, em xin đưa số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản lý, hạch tốn NVL Cơng ty CP Xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Hệ thống thông tin nội Cơng ty chưa đảm bảo tính thống nhất, nhiều chồng chéo Việc cung cấp thơng tin từ phận khác cho phòng kế tốn chưa mang tính kịp thời cao Sự liên kết phận Cơng ty chưa chặt chẽ cơng tác đánh giá sản phẩm, xác định thiệt hại sản xuất, lập kế hoạch dự tốn chi phí cơng trình kịp thời, nghiệm thu khối lượng hoàn thành Hoàn thiện chứng từ hạch toán ban đầu nhập - xuất NVL Do đặc điểm ngành xây dựng (mang tính đơn kết cấu tổng hợp nhiều loại vật liệu) nên kho đặt cơng ty phải có kho bố trí theo hạng mục cơng trình lớn nhỏ khác nhau, điểm khác nhu cầu sử dụng vật tư cơng trình thường xun Do việc theo dõi vật tư, dụng cụ xuất kho dùng hàng ngày theo phiếu xuất vật tư kho cơng trình phòng kế tốn Cơng ty khó khăn phức tạp Chính mà phòng kế tốn cơng ty giao cho đội kế tốn thi cơng trình quản lý phiếu xuất kho mặt khác cơng trình xây lắp có định mức khối lượng vật tư cụ thể, định mức phòng kinh tế kế hoạch cơng ty lập dựa sở định mức hồ sơ thiết kế cơng trình điều kiện thi cơng Vì để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phát NVL vào sản xuất, kiểm tra số lượng tiêu hao theo định mức, góp phần kiểm tra tình hình thực kế hoạch cung ứng vật tư công ty nên sử dụng "phiếu xuất SV: Nguyễn Thị Oanh 92 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp kho theo hạn mức" tạo điều kiện theo dõi chặt chẽ việc xuất dùng, hạn chế mát vật tư Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: NVL tài sản lưu động thường biến đổi theo thời gian Đối với công ty vật liệu, dụng cụ chủ yếu mua ngồi giá ngày khơng ổn định Vì Cơng ty nên tổ chức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để tránh rủi ro xảy giá số mặt hàng biến động loại hàng hoá lĩnh vực xây dựng sắt, thép, xăng, dầu Hàng kỳ phòng kế tốn công ty nên lập đội kiểm kê NVL, theo tháng hay quý để xác định số tiêu dùng lại kho Đồng thời đội kiểm kê có nhiệm vụ đến cơng trình để kiểm tra lượng vật tư sử dụng công trình nhằm hồn thiện tổ chức theo dõi hạch tốn NVL, sử dụng khơng hết cơng ty nên thu hồi nên tiến hành thủ tục nhập kho Tránh tình trạng vật tư khơng sử dụng hết không đưa nhập kho công ty SV: Nguyễn Thị Oanh 93 Lớp: CQ51/21.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên số ý kiến em nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty nói chung cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng Cơng ty CP Xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Tuy nhiên ý kiến đánh giá mang tính chủ quan cá nhân em Vì vậy, em mong muốn đóng góp ý kiến với ý kiến đề xuất để cơng ty hồn thiện cơng tác kế tốn cách tốt nhất, phát huy chức Bộ máy kế tốn để cung cấp thơng tin kế tốn xác kịp thời nhất; đặc biệt thông tin việc sử dụng hạch toán nguyên vật liệu, tham mưu cho nhà quản trị tìm giải pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường SV: Nguyễn Thị Oanh 94 Lớp: CQ51/21.08 ... nghiên cứu đề tài “ kế tốn NVL cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh” làm chuyên đề tốt nghiệp Quá trình thực tập Công ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh hội cho e tiếp... Thực trạng kế toán Nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Do... ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện cơng tác kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng vật tư thương mại Hà Khánh Kết cấu luận văn tốt nghiệp:
- Xem thêm -

Xem thêm: 43 kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng và vật tư thương mại hà khánh” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình , 43 kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng và vật tư thương mại hà khánh” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn