35 nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày…tháng…năm… Tác giả luận văn TRỊNH VĂN TÂM Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG .6 MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Vốn kinh doanh doanh nghiệp .9 1.1.1.1 Doanh nghiệp môi trường kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.2 Khái niệm vốn kinh doanh doanh nghiệp 10 1.1.1.3 Phân loại vốn kinh doanh 11 1.1.1.3.1 Vốn cố định .11 1.1.1.3.2.Vốn lưu động .13 1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường 14 1.2.2.1 Căn vào nguồn hình thành vốn .15 1.1.2.2 Căn vào phạm vi huy động sử dụng vốn .15 1.1.2.3 Căn vào thời gian huy động sử dụng vốn 16 1.2 Sự cần thiết phải nâng cao sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 17 1.2.1 Xuất phát từ vai trò quan trọng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 17 1.2.2 Xuất phát từ ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp .18 1.3 Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 19 Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 19 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 21 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 24 1.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp .26 1.4.1 Những nhân tố chủ yếu đến hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 26 1.4.1.1 Những nhân tố khách quan: 26 1.4.1.2 Những nhân tố chủ quan 27 1.4.2 Các giải pháp chủ yếu quản trị nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 678 31 2.1 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty 32 2.1.2.1 Tổ chức kinh doanh công ty 32 2.1.2.2 Tổ chức nhân máy quản lý .32 2.1.2.2.1 Tổ chức nhân sự: 32 2.1.2.2.2 Bộ máy quản lý công ty .34 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 36 2.1.3.1 Đặc điểm quy trình cơng nghệ hay đặc điểm kinh doanh 36 2.1.3.2 Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật .39 2.1.3.3 Yếu tố đầu vào thị trường yếu tố đầu vào công ty cổ phần xây dựng chuyển giao công nghệ 678 40 2.1.3.4 Thị trường đầu vị cạnh tranh công ty cổ phần xây dựng chuyển giao công nghệ 678 41 2.1.3.5 Những rủi ro mà công ty gặp phải 43 2.1.4 Kết kinh doanh công ty số năm gần 44 Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 2.2 Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh công ty 45 2.2.1 Nhóm tiêu đánh giá cấu biến động vốn nguồn vốn 45 2.2.1.1.Tình hình cấu biến động vốn 45 2.2.1.2 Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên 54 2.2.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 56 2.2.2.1 Cơ cấu vốn lưu động 56 2.2.2.2 Quản trị vốn tiền 57 2.2.2.3 Các tiêu phản ánh quản trị khoản phải thu .61 2.2.2.4 Các tiêu phản ánh quản trị hàng tồn kho .65 2.2.2.5 Hiệu sử dụng vốn lưu động 67 2.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn cố định .69 2.2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh kết cấu vốn cố định 69 2.2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh tình hình biến động TSCĐ 71 2.2.3.3 Hiệu suất sử dụng vốn cố định .73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 678 77 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công ty thời gian tới .77 3.2 Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng chuyển giao công nghệ 678 78 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP XDCB : Chi phí xây dựng HTK : Hàng tồn kho LNST : Lợi nhuận sau thuế LNTT : Lợi nhuận trước thuế TSCĐ : Tài sản cố định VCĐ : Vốn cố định VKD : Vốn kinh doanh VLĐ : Vốn lưu động Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình cấu biến động vốn 46 Bảng 2.2: Tình hình tổ chức vốn kinh doanh doanh nghiệp 50 Bảng 2.3: Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên 55 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn lưu động .57 Bảng 2.5: Quản trị vốn tiền 58 Bảng 2.6: Hệ số khả toán 60 Bảng 2.7: Kết cấu biến động khoản phải thu 62 Bảng 2.8: Hiệu khoản phải thu 64 Bảng 2.9: Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 66 Bảng 2.10: Hiệu sử dụng vốn lưu động 68 Bảng 2.11: Kết cấu vốn cố định .70 Bảng 2.12: Tình hình biến động TSCĐ 72 Bảng 2.14: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh .75 Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp coi tế bào kinh tế với nhiệm vụ thực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho xã hội từ đạt mục đích tối đa hóa lợi nhuận Và để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mình, doanh nghiệp buộc phải có lượng vốn định Như vốn điều kiện thiếu cho việc hình thành phát triển doanh nghiệp, mặt khác điều kiện kinh tế nay, doanh nghiệp tồn mơi trường cạnh tranh hồn tồn tự chủ vấn đề vốn trở nên quan trọng, định thành công hay thất bại doanh nghiệp thương trường Trong kinh tế nóng nay, nhu cầu vốn cho kinh tế nói chung cho doanh nghiệp nói riêng vấn đề mang tính cấp thiết đòi hỏi quan tâm lớn doanh nghiệp Nhà nước Nếu doanh nghiệp làm ăn không hiệu không đảm bảo nhu cầu vốn khó tồn phát triển doanh nghiệp Nhà nước Ngược lại, đảm bảo nhu cầu vốn việc sử dụng cho hiệu vấn đề đơn giản Trên thực tế nước ta bước vào kinh tế thị trường có nhiều doanh nghiệp thích nghi kinh doanh có hiệu quả, song bên cạnh nhiều doanh nghiệp với sức ì lớn khơng có thay đổi kịp thời dẫn đến tình trạng thua lỗ phá sản Tuy nhiên lý phải kể đến nguyên nhân công tác quản lý vốn kinh doanh doanh nghiệp nhiều hạn chế Chính vấn đề quan trọng đặt với doanh nghiệp phải xác định đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn sử dụng đồng vốn cho có hiệu Từ thực tế trên, qua tháng thực tập công ty cổ phần xây dựng chuyển giao công nghệ 678, bước làm quen với thực tế vận dụng lý thuyết vào thực tiễn em rút kinh nghiệm q báu cho thân Qua Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM thấy rõ tầm quan trọng vấn đề sử dụng vốn doanh nghiệp nói chung cơng ty nói riêng, em định tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng chuyển giao công nghệ 678” Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.1 Doanh nghiệp môi trường kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh thị trường nhằm tăng giá trị chủ sở hữu Tại Việt Nam, theo Luật Doanh nghiệp: doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, dăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, nhằm mục đích thực kinh doanh Để đạt mức doanh lợi mong muốn, doanh nghiệp cần phải có định tổ chức hoạt động sản xuất vận hành trình trao đổi Mọi định phải gắn kết với môi trường xung quanh Bao quanh doanh nghiệp môi trường kinh tế - xã hội phức tạp biến động Thứ nhất, chủ thể kinh tế tự bù đắp chi phí, tự chịu trách nhiệm kết sản xuất tự tổ chức trình sản xuất theo luật định Đặc điểm tạo tính tự chủ cho doanh nghiệp Thứ hai,nền kinh tế thị trường hình thái phát triển cao kinh tế hàng hóa, quan hệ hàng hóa tiền tệ phát triển đa dạng, doanh nghiệp phải cạnh tranh cách khốc liệt Các doanh nghiệp không Nhà nước bao cấp mà phai tự bươn trải phải phấn đấu vươn lên dành thắng lợi cạnh tranh Thứ ba, doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường phải chịu tác động nhiều quy luật kinh tế quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh Dưới tác động quy luật kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhận thức đắn, nhanh nhẹn nhạy bén quy luật này, doanh nghiệp đứng vững tồn ngược lại Thứ năm, doanh nghiệp phải đối đầu với công nghệ Với tốc độ phát triển khoa học – kỹ thuật thật yếu tố quan trọng, Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 10 thúc đẩy thay đổi phương thức sản xuất, từ dẫn đến thay đổi mạnh mẽ quản lý tài doanh nghiệp Nói tóm lại, điều kiện kinh tế thị trường, môi trường hoạt động doanh nghiệp khắc nghiệt Do yêu cầu đặt doanh nghiệp phải gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với quy luật kinh tế thị trường, “ bán thị trường cần khơng bán có” Để đạt điều doanh nghiệp phải biết phát huy quyền làm chủ mình, biết quan lý sử dụng cách có hiệu vốn kinh doanh, có doanh nghiệp tồn điều kiện kinh tế 1.1.1.2 Khái niệm vốn kinh doanh doanh nghiệp Vốn tiền đề yếu tố cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng tiền vốn định tương ứng với quy mô kinh doanh điều kiện kinh doanh doanh nghiệp để hình thành nên tài sản cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chẳng hạn doanh nghiệp sản xuất nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu v v… Như vậy, vốn kinh doanh doanh nghiệp số tiền mà doanh nghiệp phải ứng để hình thành tài sản cần thiết cho hoạt động kinh doanh, chúng chu chuyển cách liên tục không rút khỏi kinh doanh sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn Vốn kinh doanh doanh nghiệp thường xuyên vận động chuyển hóa từ hình thái ban đầu tiền, tiếp chuyển sang hình thái khác cuối lại trở hình thái ban đầu tiền Sự vận động vốn kinh doanh gọi tuần hồn vốn Q trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục, khơng ngừng Do đó, tuần hồn vốn kinh doanh diễn liên tục, lặp lặp lại có tính chất chu kỳ tạo thành chu chuyển vốn kinh doanh Sự chu chuyển vốn kinh doanh chịu chi phối lớn đặc điểm kinh tế- kỹ thuật ngành kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động Do có chu chuyển không ngừng nên thời điểm trình kinh doanh, lúc vốn Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 76 Vòng quay tồn vốn đạt cao, hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh cao Cụ thể năm 2015 chu chuyển 1,66 lần tăng lên 0,42 lần so với năm 2014 chu chuyển 1,24 lần Tỷ suất LNST VCSH tăng Cụ thể năm 2015 đồng vốn chủ sở hữu bình quân sử dụng kỳ tạo đồng lợi nhuận sau thuế cho chủ sở hữu, năm 2014 đồng vốn chủ sở hữu bình quân sử dụng kỳ tạo đồng lợi nhuận sau thuế cho chủ sở hữu, năm 2013 đồng vốn chủ sở hữu bình quân sử dụng kỳ tạo 8,16 đồng lợi nhuận sau thuế cho chủ sở hữu Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 77 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 678 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công ty thời gian tới Nâng cao khả cạnh tranh công ty, bước chiếm lĩnh thị trường Muốn đạt mục tiêu cơng ty phải đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, mở rộng thị trường đa dạng hóa sản phẩm Đặc biệt công tác tiếp thị, quảng cáo giới thiệu sản phẩm cần phải trọng để kích thích việc tiêu thụ sản phẩm xây dựng Đồng thời, cần tiếp tục trì nâng cao kỹ điều hành quản lý thi cơng cơng trình dân dụng sản phẩm cơng ty, áp dụng sáng kiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để không ngừng nâng cao suất, chất lượng cơng trình Phấn đấu hồn thành cơng trình chuyển tiếp từ năm 2013 để thu hồi vốn đầu tư, thực phần cơng trình có giá trị lớn hồn thành cơng trình có giá trị nhỏ trung bình mà công ty ký hợp đồng năm Đồng thời tích cực tìm kiếm cơng trình Việc đa dạng hóa sản xuất kinh doanh mặt hàng cần thiết doanh nghiệp, giúp cơng ty nói riêng doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường nói chung thích ứng kịp thời nhu cầu ngày phong phú đa dạng khách hàng Ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh, cơng ty có kế hoạch nhân như: đào tạo 25 công nhân, đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho 60 cán nâng cao trình độ tay nghề cho 40 công nhân để công tác quản lý, sử dụng vốn đạt hiệu cao Đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất sản phẩm chủ yếu sở tiếp tục chun mơn hóa sản xuất có suất xao, tính kỹ thuật chất lượng ổn định, hiệu kinh tế, giá phù hợp Tiếp tục xác định cấu sản phẩm, hoàn chỉnh quy hoạch mặt bằng, quy hoạch sản xuất, hoàn thiện sở hạ tầng theo hướng Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 78 quy mô rộng sản xuất cho lâu dài, tiết kiệm, hợp lý, mang tính cơng nghiệp, bảo vệ mơi trường Xây dựng củng cố quan hệ sản xuất, xây dựng thống điều hành công ty với sở, phát huy vai trò lãnh đạo cơng ty đồng thời với tăng cường phân cấp quản lý, phát huy tinh thần động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh thành viên công ty Phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến kỹ thuật Tìm biện pháp giảm giá thành sản phẩm, tạo tiềm cạnh tranh, cắt giảm chi phí hiệu quả, kiên thực giải pháp tiết kiệm giảm hao phí vật tư chống lãng phí lượng trọng tâm Lành mạnh hóa cơng tác tiêu thụ sản phẩm tài Từng bước quy hoạch cơng tác thị trường theo hướng chun mơn hóa, ổn định, bền vững phát triển Trong năm tới, để đạt kết cao trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phương hướng, nhiệm vụ cần phải quán triệt thực 3.2 Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng chuyển giao công nghệ 678 Xuất phát từ tình hình thực tế công ty, vấn đề đặt phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty thời gian tới, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty kỳ kinh doanh tới là: Thứ nhất, cơng ty cần chủ động công tác huy động sử dụng vốn kinh doanh Như biết, doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường muốn có nguồn vốn chủ động để sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có hiệu mà không cần phải lo đến việc trả nợ Một doanh nghiệp đứng vững tương lai doanh nghiệp có cấu nguồn vốn hợp Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 79 lý Xuất phát từ điều mà việc huy động sử dụng vốn cách chủ động linh hoạt góp phần tạo cấu vốn nguồn vốn hợp lý, từ mà nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp Thực tế công tác huy động sử dụng vốn kinh doanh công ty năm vừa qua chưa tốt Biểu hiện: cấu vốn nguồn vốn công ty chưa hợp lý Cụ thể, năm 2105 cấu vốn cơng ty vốn cố định chiếm tỉ trọng nhỏ tổng vốn kinh doanh, chiếm 5,76% vốn lưu động lại chiếm tỉ trọng cao tổng vốn kinh doanh chiếm 94,24% Trong tổng số vốn lưu động, giá trị khoản phải thu hàng tồn kho lại chiếm tỉ trọng lớn, đồng thời phận vốn không tham gia luân chuyển kỳ nên phận vốn bị ứ đọng cơng ty, cơng ty khơng thể sử dụng khoản vốn kỳ Về cấu nguồn vốn: tổng nguồn vốn kinh doanh cơng ty nguồn vốn mà cơng ty chủ động sử dụng lại chiếm tỉ trọng nhỏ, nợ phải trả lại chiếm tỉ trọng lớn Điều nói lên kỳ công ty chưa chủ động công tác huy động nguồn vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh kỳ mà lệ thuộc nhiều vào nguồn vay nợ bên Điều giúp cho công ty cần lượng vốn chủ sở hữu nhỏ, đồng thời phát huy hết khả sử dụng vốn song nguy hiểm cho tình hình tài cơng ty gặp rủi ro Chính cơng ty nên có cấu vốn hợp lý để tránh tình trạng lành mạnh tài Muốn cơng ty cần ý đến vấn đề sau: + Xác định xác nhu cầu vốn thường xuyên cần thiết tối thiểu cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty để từ có biện pháp tổ chức, huy động vốn hợp lý Việc huy động cần phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động cơng ty, tránh tình trạng thiếu vốn thừa vốn gây lãng phí vốn, đồng thời phải đảm bảo chi phí sử dụng vốn bình qn hợp lý + Xây dựng kế hoạch huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ phù hợp Điều xuất từ lý do: nguồn vốn có chi phí sử dụng khác nhau, công ty Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 80 cần cân nhắc tính toán kỹ hiệu sử dụng nguồn tài trợ với chi phí sử dụng nguồn nó, từ xây dựng cấu nguồn tài trợ hơp lý + Khi có nguồn tài trợ, cơng ty cần chủ động lập kế hoạch phân phối sử dụng hợp lý sử dụng hợp lý để đạ hiệu cao nhất, Đặc biệt cần ý tới việc đầu tư vào TSCĐ để nâng cao chật lượng thi cơng cơng trình, đồng thời nâng dần tỷ trọng vốn cố định tổng nguồn vốn kinh doanh, dần tao cấu vốn hợp lý Thứ hai, công ty cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giải phóng nốt lượng hàng tồn kho, ứ đọng tốn khoản nợ cơng ty kỳ Hoạt động kinh tế thị trường, nhiều nguyên nhân khác mà doanh nghiệp thường tồn khoản vốn lớn khâu toán, khoản phải thu khoản phải trả Hiện tượng chiếm dụng vốn doanh nghiệp diễn phổ biến nay, khoản ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đây phận vốn kỳ công ty không luân chuyển, bị ứ đọng nên nguyên nhân gây tình trạng thiếu vốn lưu động đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh kỳ công ty nguyên nhân làm cho tốc độ luân chuyển vốn lưu động kỳ bị chậm lại Điều cho ta thấy năm vừa qua công ty chưa làm tốt công tác thu hồi nợ Do vậy, việc thu hồi nợ để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tới nhu cầu cần thiết công ty Việc thu hồi khoản nợ giúp cho công ty có thêm khoản vốn tồn để hoạt động mà góp phần giải phóng lượng lớn vốn tồn đọng khâu tốn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty lỳ tới Để làm tốt công tác thu hồi nợ, công ty cần thực số giải pháp sau: Cơng ty cần có quy trình rõ ràng điều khoản toán hợp đồng như: phương thức toán, thời hạn toán… bên chủ đầu tư cơng trình khơng thực hợp đồng đăng kí hai bên phải bị phạt tài tùy theo mức độ vi phạm Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 81 + Khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, công ty cần đề nghị chủ đầu tư phải ứng trước phần giá trị cơng trình với tỷ lệ định giá trị khối lượng xây lắp Việc giúp cơng ty hạn chế cơng trình hồn thành khơng có chủ đến nhận tốn cho công ty + Đồng thời công ty cần tăng cường áp dụng biện pháp để khuyến khích khách hàng toán việc sử dụng chiết khấu toán khách hàng toán sớm tiền hàng, có nghĩa tốn trước thời hạn cơng trình hồn thành bàn giao Cơng tác thực tốt góp phần hạn chế đáng kể tình trạng tốn chậm + Đối với khách hàng cơng ty xét thấy có đủ khả tốn nợ hết hạn công ty cần nhờ tới can thiệp pháp luật để thu hồi lại vốn đầu tư, tránh mát vốn Đi đôi với việc thu hồi khoản nợ, công ty cần chủ động tới công tác giải phóng lượng hàng tồn kho kỳ phận chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng số vốn lưu động công ty Nếu giải phóng lượng hàng tồn kho cơng ty có lượng vốn lớn để đáp ứng cho nhu cầu hoạt động cơng ty Vì lượng hàng tồn kho kỳ công ty chủ yếu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nên giải pháp tốt để cơng ty giải phóng nhanh lượng hàng tồn kho kỳ công ty cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công cơng trình dở dang để nhanh chóng hồn thành bàn giao thu hồi lại vốn, góp phần tăng vòng quay vồn kinh doanh Bên cạnh nhiệm vụ thu hồi khoản vốn bị ứ đọng giai đoạn trước kỳ cơng ty cần phải quan tâm mức tới khoản nợ công ty Khác với khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả khoản vốn công ty chiếm dụng từ người bán thông qua hợp đồng cung cấp vật tư người mua thông qua việc người mua trả trước tiền hàng cho công ty hay khoản vốn chiếm dụng đơn vị nội Thực tế khoản nợ công ty lớn nhiều so với khoản vốn mà công ty bị chiếm dụng Do kỳ, khoản nợ đến hạn phải tốn cơng ty cần tìm nguồn để hồn trả Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 82 hạn, tránh tình trạng nợ nần dây dưa kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín cơng tác tốn tình hình tài cơng ty Muốn cơng ty cần áp dụng số giải pháp: + Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu khoản phải toán với khả tốn cơng ty để chủ động đáp ứng yêu cầu toán đến hạn + Lựa chọn hình thức tốn an tồn, thích hợp hiệu công ty Thứ ba, công ty cần tiếp tục đổi TSCĐ, đặc biệt đổi máy móc thiết bị phục vụ cho q trình thi cơng để tăng suất sản xuất kinh doanh công ty Với đặc điểm kinh doanh công ty: sản xuất sản phẩm xây dựng chủ yếu máy móc thiết bị phục vụ q trình thi cơng để tạo sản phẩm cuối chiếm vị trí quan trọng Nó định chất lượng thi cơng cơng trình từ định kết kinh doanh cơng ty Do việc đầu tư đổi máy móc thiết bị quan trọng doanh nghiệp xây dựng Xuất phát từ tình trạng kỹ thuật máy móc thiết bị năm qua cơng ty (giá trị hao mòn lớn) phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật việc đầu tư đổi vào loại TSCĐ lại trở nên quan trọng công ty Do vậy, năm tới cơng ty ngồi việc trì việc khai thác tồn số TSCĐ có cần phải có đầu tư vào máy móc thiết bị cách hợp lý cho tương xứng với quy mô hoạt động công ty thời gian tới Để đạt điều công ty cần nâng cao tỷ lệ đầu tư vào máy móc thiết bị để tao máy móc thiết bị đại dần thay máy móc thiết bị hao mòn lớn, tăng dần lực sản xuất kinh doanh cơng ty, từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định nói riêng hiệu tồn vốn kinh doanh nói chung Thứ tư, công ty cần tăng cường sử dụng lợi nhuận sau thuế đáp ứng cho nhu cầu vốn chủ sở hữu công ty Thực tế, báo cáo tài cơng ty cho thấy vốn công ty qua năm dần tăng lên số lượng tăng lên chủ yếu vay nợ, vốn Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 83 chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn kinh doanh mà lại có xu hướng giảm dần Điều làm giảm tính linh hoạt chủ động công ty việc sử dụng vốn phải phụ thuộc nhiều từ nguồn vốn bên ngồi Giải pháp giúp cơng ty dần giảm bớt khoảng cách cấu nguồn vốn nguồn vốn chủ sở hữu nguồn bợ phải trả công ty Để đạt cấu nguồn vốn tối ưu hợp lý hơn, công ty cần áp dụng giải pháp để tăng tỷ trọng vốn cho chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế như: + Trong việc phân phối lợi nhuận sau thuế, công ty cần ưu tiên giành phần lợi nhuận cần thiết để đáp ứng nhu cầu công ty phải xem xét mối liên hệ với kết cấu nguồn vốn tối ưu + Khi có nhu cầu đầu tư, cơng ty cần huy động tối đa nguồn vốn bên nước như: nguồn vốn khấu hao, nguồn từ lợi nhuận để lại hay quỹ phát triển sản xuất kinh doanh công ty, nguồn phải chiếm tương đối nguồn vốn mà công ty sử dụng, Chỉ nguồn bên không đủ đáp ứng cho nhu cầu vốn cơng ty tìm đến nguồn tài trợ từ bên ngồi vay, thuê vốn ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác… Thứ năm, đẩy mạnh cơng tác bồi dưỡng cán đào tao lực lượng công nhân, quản lý sử dụng lao động có hiệu biện pháp đê nâng cao sản xuất, từ góp phần nâng cao hiệu việc quản lý vẳ dụng vốn công ty Trong năm vừa qua, cơng ty có quan tâm đến cơng tác Cụ thể: năm công ty đào tạo 25 cơng nhân, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ trình độ tay nghề cho 70 công nhân viên công ty Tuy nhiên việc bồi dưỡng, đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu cơng ty Cơng ty thiếu nhiều công nhân tay nghề cao, cán kỹ thuật chun mơn giỏi tồn diện Do vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho nhân viên mà đặc biệt đào tạo, bồi dưỡng công nhân bậc cao cơng ty quan trọng cần thiết họ người trực tiếp sử dụng máy móc để tiến hành thi công tạo sản phẩm cho cơng ty Đi đơi với việc nâng cao trình độ tay Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 84 nghề cho người cơng nhân cần đề cao ý thức trách nhiệm họ việc sử dụng máy móc thiết bị cơng ty tài sản có giá trị lớn Có hạn chế hỏng hóc máy móc thiết bị khơng đáng có ngày nâng cao hiệu sử dụng máy móc, hạn chế việc phải tính chi phí khấu hao cao giá thành sản phẩm, từ mà tiết kiệm chi phí sản xuất sản phẩm, tăng lợi nhuận Bên cạnh việc nâng cao trình độ tay nghề cho cơng nhân việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán kỹ thuật, cán quản lý kinh tế cơng ty vấn đề quan trọng định đến hiệu hoạt động kỳ công ty Sở dĩ, có vai trò quan trọng với việc nâng cao hiệu hoạt động kỳ công ty Biểu hiện: đội ngũ cán kỹ thuật người trực tiếp tạo phương án sản xuất như: vẽ kỹ thuật, mẫu thiết kế… đồng thời họ người lựa chọn máy móc có hiệu hoạt động cao từ tác động trực tiếp điều hành hoạt động kinh tế công ty như: huy động vốn, điều hành vốn, thẩm định dự án… Vì cần thiết phải bồi dưỡng cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật sách kinh tế để công việc điều hành quản lý ngày có hiệu quả, từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngoài giải pháp công ty nên áp dụng số giải pháp khác để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh kỳ như: + Bên cạnh việc sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ý đến vấn đề đầu tư vốn bên ngồi đầu tư bên ngồi giúp cơng ty tìm nguồn lợi nhuận đồng thời giúp công ty phân tán rủi ro kinh doanh Sở dĩ công ty nên xem xét vấn đề q trình liên doanh có xu hướng gia tăng, doanh nghiệp hợp tác với để tìm phát triển mặt hàng nguồn lợi nhuận Tuy nhiên đầu tư sang lĩnh vực công ty cần tìm hiểu nắm thơng tin để từ có cân nhắc tính tốn đến định đầu tư vào nới có hiệu độ an tồn cao + Cơng ty cần chủ động lập quỹ dự phòng tài chính, mua bảo hiểm tài sản Đây vấn đề quan trọng doanh nghiệp có sản phẩm đặc Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 85 thù công ty Chủ động thực biện pháp giúp công ty giảm thiểu rủi ro bù đắp thiếu hụt vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty diễn cách bình thường Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 86 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, việc chịu sức ép từ đối thủ cạnh tranh điều mà không doanh nghiệp tránh khỏi Hiện công tác đấu thầu sản phẩm công ty phải chịu cạnh tranh gay gắt từ phía đơn vị ngành ngồi nước Để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường cơng cơng ty mà tất doanh nghiệp phải cố gắng nâng cao lực sản xuất, không ngừng đổi công nghệ, học hỏi song song với tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh Có cơng ty cạnh tranh với đối thủ môi trường khắc nghiệt Từ thành lập nay, đặc biệt từ chuyển sang kinh tế thị trường, Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ 678 đa đạt nhiều thành tựu đáng kể Hiện nay, cơng ty có ổn định thị phần có uy tín lớn với cơng trình ngồi nước Tuy nhiên doanh nghiệp khác công ty có khó khăn khúc mắc riêng, cơng ty khó khăn việc quản lý vốn kinh doanh Hiện với đội ngũ cán cơng nhân viên đơng đảo cơng ty, có lực trình độ chun mơn tay nghề cao, hy vọng công ty tiếp tục phát huy kết đạt được, khắc phục khó khăn trước mắt để trở thành doanh nghiệp hoạt động có hiệu cao Với đề tài “ Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng chuyển giao công nghệ 678” em vận dụng kiến thức học để nghiên cứu thực tế tình hình sử dụng vốn kinh doanh cơng ty, phân tích kết đạt khó khăn, nguyên nhân gây hạn chế Trên sở đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bạch Đức Hiển, Đại học Tài Ngân hàng Hà Nội, Giáo trình Tài doanh nghiệp tập 1, NXB Thống kê, 2015 Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 87 PGS.TS Lưu Thị Hương, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, 2005 PGS.TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ, PGS.TS Nghiêm Thị Thà, Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2015 Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 88 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Khóa…………… : Lớp Đề tài: Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm Về kiến thức chuyên môn Hà Nội, ngày……tháng… năm…… NGƯỜI NHẬN XÉT Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 89 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giảng viên hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: ……………………… Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Đánh giá điểm luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày tháng năm 20… NGƯỜI NHẬN XÉT Điểm: Bằng số:…………… (Ký tên) Bằng chữ:…………………… NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM 90 Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: ……………………… Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 20… Điểm: Bằng số:……………… Bằng chữ:………………… Luận văn tốt nghiệp NGƯỜI NHẬN XÉT (Ký tên) TRỊNH VĂN TÂM ... Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng chuyển giao công nghệ 678 Luận văn tốt nghiệp TRỊNH VĂN TÂM CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh. .. pháp chủ yếu quản trị nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 678 31 2.1... 71 2.2.3.3 Hiệu suất sử dụng vốn cố định .73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 678
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678 , 35 nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn