33 kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp minh đứ

94 2 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Sinh viên Lưu Mỹ Linh SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 1.1 Doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 1.1.1 Khái niệm doanh thu: 1.1.2 Phân loại doanh thu 1.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu: 1.1.4 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.5 Doanh thu hoạt động tài 1.1.6 Thu nhập khác .7 1.2 Chi phí 1.2.1 Khái niệm chi phí 1.2.2 Phân loại chi phí 1.2.2.1 Giá vốn hàng bán 10 1.2.2.2 Chi phí bán hàng 13 1.2.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14 1.2.2.4 Chi phí hoạt động tài 16 1.2.2.5 Chi phí khác: 16 1.3 Xác định kết kinh doanh 16 1.3.1 Khái niệm xác định kết kinh doanh 16 1.3.2 Phân loại kết kinh doanh 17 1.4 Kế toán Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại, dịch vụ 17 1.4.1 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu .17 1.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .17 SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.4.1.2 Kế tốn khoản giảm trừ doanh thu 19 1.4.1.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 21 1.4.1.4 Kế toán thu nhập khác 23 1.4.2 Kế tốn chi phí 25 1.4.2.1 Giá vốn hàng bán 25 1.4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng .27 1.4.2.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 27 1.4.2.4 Kế tốn chi phí hoạt động tài .29 1.4.2.5 Kế tốn chi phí khác 31 1.4.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .32 1.4.3.1 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 32 1.4.3.2 Kế toán xác định kết kinh doanh 34 1.5 Sổ sách kế tốn sử dụng cho kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh trình bày thơng tin Báo cáo tài .35 1.5.1 Sổ kế toán sử dụng 35 1.5.2.Báo cáo kế toán 37 1.6 Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TAI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP MINH ĐỨC 41 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức 41 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 42 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức 43 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty 47 SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn .47 2.1.4.2 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty .49 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức 51 2.2.1 Doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 51 2.2.2 Chi phí 52 2.2.3 Kế toán doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức.52 2.2.3.1 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 52 2.2.4 Kế tốn chi phí 59 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh .68 2.3 Đánh giá thực trạng Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức 72 2.3.1 Ưu điểm 72 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 74 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP MINH ĐỨC 76 3.1 Định hướng phát triển công ty: 76 3.2 Yêu cầu hoàn thiện 77 3.3 Một số giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức 79 KẾT LUẬN 85 SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 20 Sơ đồ 1.2: Trình tự kế tốn doanh thu hoạt động tài 22 Sơ đồ 1.6 Trình tự kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 28 Sơ đồ 1.7 Kế tốn chi phí tài .30 Sơ đồ 1.8: Trình tự kế tốn chi phí khác .31 Sơ đồ 1.9 Trình tự kế tốn chi phí thuế TNDN .33 Sơ đồ 1.10:Trình tự xác định kết kinh doanh 35 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty cổ phần đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức 42 Sơ đồ 2.2 Mơ hình tổ chức máy kế tốn cơng ty 47 SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu 2.1 Trích sổ TK 511 57 Biểu 2.2 Trích sổ chi tiết tài khoản 511 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức 58 Biểu 2.3 Trích sổ Tk 632 61 Biểu 2.4 Trích sổ TK 6411 .64 Biểu 2.5 Trích sổ TK 6412 66 Biểu số 2.6 Trích sổ TK 821 70 Biểu số 2.7 Trích sổ TK 911 71 Biểu số 2.8 Trích sổ TK 421 72 SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC CCDC CCDV CKTM CP CPBH CPQLDN CPTC DN DT DTBH DTT DTTC DV ĐVT GTGT HĐBH HĐTC HĐTV KH KKĐK KKTX KQKD KT KTTH CTGS NSNN NVL PXK SP SXKD TK TN TNDN TNHH TSCĐ WTO SV: Lưu Mỹ Linh Báo cáo tài Cơng cụ dụng cụ Cung cấp dịch vụ Chiết khấu thương mại Chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí tài Doanh nghiệp Doanh thu Doanh thu bán hàng Doanh thu Doanh thu tài chinh Dịch vụ Đơn vị tính Giá trị gia tăng Hóa đơn bán hàng Hoạt động tài Hội đồng thành viên Khách hàng Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Kết kinh doanh Kế toán Kế toán tổng hợp Chứng từ ghi sổ Ngân sách nhà nước Nguyên vật liệu Phiêu xuất kho Sản phẩm Sản xuất kinh doanh Tài khoản Thu nhập Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Tổ chức thương mại giới (World Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp trade organization) SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sản xuất cải vật chất điều kiện cho tồn phát triển xã hội loài người Cùng với xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh DN mở rộng ngày phát triển không ngừng Ngày điều kiện kinh tế thị trường có quản lý vĩ mơ Nhà nước hội nhập kinh tế giới, DN có mơi trường kinh doanh thuận lợi : DN tự phát triển, tự cạnh tranh bình đẳng trước phát luật, thị trường mở rộng nước Tuy nhiên hội ln khó khăn, thách thức, DN gặp phải khơng khó khăn từ tác động quy luật cạnh tranh trình hội nhập Để vượt qua trình chọn lọc đào thải khắt khe trụ vững thị trường DN phải giải tốt vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh DN có việc mở rộng thị trường, nâng cao doanh thu giảm thiểu chi phí vấn đề mang tính sống doanh nghiệp Đối với DN nói chung DN kinh doanh thương mại, dịch vụ nói riêng kinh tế thị trường, kế toán công cụ quản lý đắc lực DN Kế toán bao gồm nhiều khâu, với nhiều phần hành khác phần hành có mối quan hệ gắn bó mật thiết với tạo thành hệ thống liên hoàn chặt chẽ, giúp cho việc quản lý trở lên hiệu đơn giản Trong số đó, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành thiếu DN Bởi phản ánh giám sát trình biến động tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm DN, xác đinh kết cuối trình SXKD SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng đó, với bảo hướng dẫn tận tình thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Bá Minh giúp đỡ nhiệt tình tập thể cán phòng tài kế tốn công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức em sâu nghiên cứu đề tài “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức.’ Mục đích nghiên cứu: Hệ thống làm rõ vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu nhằm phản ánh thực trạng kế toán Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức Từ phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến hoàn thiện cho Kế tốn Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu: _Đối tượng nghiên cứu : Nghiên cứu lý luận thực trạng kế tốn Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức _Phạm vi nghiên cứu: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức góc độ kế tốn tài Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể Vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế, vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia, thống kê số liệu, phân tích, so sánh để thu thập tài liệu xử lý tài liệu thể hiện: _ Thu thập tài liệu thứ cấp: Thực nghiên cứu vấn đề lý luận thông qua việc tham khảo giáo trình, sách tham khảo, luận văn, luận án viết đề tài kế toán…Thu thập tài liệu thứ cấp thực trạng phương pháp SV: Lưu Mỹ Linh Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Trích sổ tài khoản 421: SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 30/09/2016 Tài khoản 421: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Số hiệu Ngày Diễn giải 30/09 Nợ ứng tháng PKT Phát sinh TK đối Số dư có đầu kỳ Phát sinh Kết chuyển lợi nhuận sau 911 thuế xác định kqkd Tổng phát sinh kỳ Số dư có cuối kỳ Có 491.794.813, Biểu số 2.8 Trích sổ TK 421 2.3 Đánh giá thực trạng Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức 2.3.1 Ưu điểm  Thứ nhất, kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức cung cấp thông tin trung thực, hợp lý đầy đủ tình hình doanh thu, theo dõi sát tiến độ thực kế hoạch bán hàng, cung cấp dịch vụ, kỷ luật toán thực nghĩa vụ Nhà nước, phục vụ quản lý sản xuất Do việc cung cấp số liệu giúp công tác quản lý đạt kết định phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị  Thứ hai, chứng từ kế toán: SV: Lưu Mỹ Linh 72 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Tất nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh liên quan đến kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh lập chứng từ kế toán cách rõ ràng đầy đủ, kịp thời xác nội dung theo quy định chế độ kế tốn Cơng tác lập chứng từ ln chuyển chứng từ hợp lý, nhanh chóng Các chứng từ rõ ràng theo quy định hành tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu ● Thứ ba, sổ sách kế toán áp dụng: Xuất phát từ đặc điểm hàng hóa ,dịch vụ , Công ty vận dụng linh hoạt lý luận kế toán vào thực tiễn, đưa hệ thống sổ sách ghi chép, phản ánh xác doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ chi phí phát sinh nhằm đánh giá xác kết hoạt động Mặt khác việc áp dụng phương pháp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên tạo điều kiện cho việc phản ánh ghi chép thường xuyên biến động hàng ngày, hàng hàng hóa khơng phụ thuộc vào kết kiểm kê, việc tính thuế GTGT đầu vào khấu trừ số thuế GTGT đầu phải nộp đơn giản ● Thứ tư, kế toán toán với khách hàng: Công ty phản ánh chi tiết công nợ khách hàng Sổ theo dõi công nợ sổ chi tiết công nợ khách hàng tài khoản 131 Việc giúp ích cho kế tốn nhanh chóng tính tốn để tập hợp số liệu phục vụ cho việc quản lý theo dõi thường xuyên tình hình tốn khách hàng; từ Cơng ty thu hồi vốn cách nhanh chóng khơng để tình trạng vốn bị chiếm dụng q lâu, khiến cho vòng tuần hồn vốn nhanh chóng, tạo điều kiện để tái sản xuất mở rộng SV: Lưu Mỹ Linh 73 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp  Thứ năm ,công tác xác định kết kinh doanh Công ty đơn giản, khoa học, hợp lý đảm bảo phản ánh xác doanh thu bán hàng, tổng kết tính tốn kết kinh doanh tồn Cơng ty 2.3.2 Hạn chế ngun nhân Thứ nhất: Về doanh thu bán hàng nội Công ty khơng thực hạch tốn khoản doanh thu xuất bán hàng nội vào tài khoản 512 – doanh thu bán hàng nội bộ, mà nghiệp vụ xuất bán hàng hóa cho nội doanh nghiệp ghi nhận vào tài khoản 511 Điều ảnh hưởng tới việc hạch toán doanh thu đơn vị, xuất bán nội mà doanh nghiệp nội không hưởng giá bán = giá vốn hàng xuất bán mà phải chịu mức giá bán bán thị trường Thứ hai: Về hạch toán khoản chiết khấu thương mại Hiện cơng ty khơng thực hạch tốn chiết khấu thương mại hàng hóa, dịch vụ xuất bán khoản phòng kinh doanh tính thẳng vào giá bán loại hàng hóa cho khách hàng Việc định không khác nhiều so với việc đặt tỷ lệ phần trăm chiết khấu tổng số tiền ghi Hóa đơn thương mại Như giúp giảm phần công việc kế tốn Tuy nhiên nhìn vào người mua khó nhận biết sách khuyến khích tiêu thụ công ty Điều dễ làm sai lệch thông tin sách bán hàng cơng ty, khách hàng dễ hiểu lầm việc giảm giá bán chất lượng sản phẩm khơng tốt,… Từ làm giảm uy tín cơng ty Thứ ba: Về giá vốn hàng xuất bán Trong trị giá vốn hàng xuất bán khơng bao gồm chi phí thu mua hàng hóa, mà tồn chi phí thu mua kế tốn tính thẳng vào chi phí bán hàng Khi tính tốn trị giá vốn hàng xuất bán cơng ty thực tính bình SV: Lưu Mỹ Linh 74 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp quân gia quyền trị giá thu mua hàng xuất bán (liên hoàn sau lần nhập), lấy trị giá thu mua tính lại làm trị giá vốn hàng xuất bán Thứ tư: Về cách mở sổ chi tiết tài khoản 511, 632, Công ty mở sổ chi tiết theo khách hàng, tạo thuận lợi cho việc theo dõi tình hình tiêu thụ, cơng nợ phải thu, lãi lỗ khách hàng thuận lợi Tuy nhiên công ty lại theo dõi tình hình tiêu thụ, lãi lỗ loại sản phẩm Như nhà quản trị khơng có cụ thể để đưa định phù hợp để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh loại sản phẩm hàng hóa nào, chiếm lĩnh thị trường đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Thứ năm: Về kế toán CPBH CPQLDN Kế tốn khơng thực phân bổ CPBH, CPQLDN cho loại hàng hóa điều dẫn đến tình trạng khơng theo dõi tình hình lãi, lỗ với loại hàng từ khơng có kế hoạch đắn cho việc thúc đẩy loại hàng hóa nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề Thứ sáu: Về khoản công nợ phải thu khách hàng Cơng ty áp dụng tốn trả chậm cho khách hàng có quan hệ lâu dài Tuy nhiên Cơng ty chưa có hình thức nhằm động viên khuyến khích khách hàng tốn sớm tiền hàng Từ dẫn đến tình trạng phận khách hàng nợ dai dẳng khơng chịu tốn, làm ứ đọng vốn, gõy khú khăn việc tiến hành, triển khai chiến lược kinh doanh công ty Thứ 7: Về phần mềm kế toán Tuy máy kê toán động, gọn nhẹ người phải kiêm nhiều việc Đặc biệt vào cuối kỳ, công việc nhiều khiến cường độ làm việc cao làm cho áp lực nhân viên cao hiệu cơng việc theo mà giảm sút Phần mềm kế tốn 1C có nhiều hạn chế, từ tháng 02/2017, cơng ty chuyển đổi sang phần mềm 3T SOFT CHƯƠNG SV: Lưu Mỹ Linh 75 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP MINH ĐỨC 3.1 Định hướng phát triển công ty: Phấn đấu doanh thu năm 500 triệu Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn hoạt động địa bàn toàn khu vực Hà Nội tỉnh lân cận Bên cạnh đó, Ban giám đốc Cơng ty không ngừng đầu tư thiết bị tiện nghi văn phòng nhằm nâng cao suất lao động, giảm bớt căng thẳng cho nhân viên Nhân viên thức Công ty gửi đào tạo nâng chất lượng chuyên môn nghề nghiệp Công ty tạo nhiều công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động Với lực có Cơng ty tiếp tục tận dụng nguồn lực để đẩy mạnh chất lượng dịch vụ mang đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ đảm bảo khiến khách hàng hài lòng Thực tốt trách nhiệm xã hội Thực trách nhiệm xã hội việc doanh nghiệp thể trách nhiệm, đạo đức kinh doanh, cách hành xử người lao động, môi trường cộng đồng xã hội, nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động phát triển bền vững Ý thức điều đó, trình hoạt động mình, cơng ty thực nhiều sách có ý nghĩa lớn với người lao động Cơng ty Tiêu biểu sách về: đảm bảo mức lương, thưởng hàng năm; áp dụng sách nhà ở, hỗ trợ lại cho người lao động tỉnh xa Thực đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước 3.2 Yêu cầu hoàn thiện SV: Lưu Mỹ Linh 76 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Việc quản lý tốt kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh ẩm mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để đảm bảo tồn phát triển công ty Do vậy, cần phải đổi hồn thiện cơng tác kế tốn tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh.Việc hồn thiện kế tốn tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đòi hỏi phải đảm bảo số yêu cầu sau: - Một là, kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải đảm bảo sách, chế độ Nhà nước Bất kỳ thực thể tồn vận động khuôn khổ, môi trường định; thực thể kinh tế khơng nằm ngồi quy luật Đặc biệt, để thực trở thành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế đòi hỏi thực thể kinh tế phải vận động hướng Những quy định Luật kế toán, chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn tạo mơi trường cho hoạt động kinh tế diễn lành mạnh Kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết nói riêng đặc trưng kinh tế thị trường; khơng có lý nằm ngồi khn khổ SV: Lưu Mỹ Linh 77 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Hai là, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm Tính hiệu quả, tiết kiệm thể trình độ sử dụng yếu tố cần thiết tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích định Mọi doanh nghiệp bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải cân nhắc phương án kinh doanh, xem phương án có hiệu nguồn nhân lực doanh nghiệp vốn, lao động, kỹ thuật đưa vào sản xuất kinh doanh có giới hạn, không tiết kiệm đầu vào chắn doanh nghiệp tới thua lỗ, phá sản Mặt khác, mơi trường cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao tính hiệu quả, tiết kiệm Vì vậy, để hồn thiện, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu - Ba là, kế toán toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm riêng loại sản phẩm sản xuất, quy trình cơng nghệ, mơi trường hoạt động Khơng có mơ hình tổ chức cơng tác kế tốn coi hoàn thiện, phù hợp với tất doanh nghiệp Cơng tác kế tốn coi hồn thiện thực phù hợp với đặc điểm kế tốn cơng ty - Bốn là, kế tốn tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải đảm bảo tính khả thi Tính khả thi khả thực thi cuả phương án kinh doanh thực tế, tức đưa phương hướng cho hồn thiện phải xem xét có thực tế khơng, mang lại hiệu cao khơng giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận không Sau cân nhắc, lựa chọn, so sánh doanh nghiệp đưa định cuối - Năm là, kế toán toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời SV: Lưu Mỹ Linh 78 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh yếu tố quan trọng, định thành công hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Do đó, kế tốn Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho đối tượng sử dụng thông tin nhằm đưa định quản trị hợp lý công tác quản trị doanh nghiệp 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức Qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức nhận thức tầm quan trọng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh, giúp đỡ tận tình tập thể cán cơng nhân viên Cơng ty nói chung, phòng Tài – Kế tốn nói riêng, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Bá Minh em nghiên cứu sâu kế toán, cụ thể kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Dưới góc độ sinh viên thực tập, em mạnh dạn đưa ý kiến đề xuất với hy vọng chừng mực đó, góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp Minh Đức  Thứ nhất: Về việc hạch toán doanh thu bán hàng nội Cơng ty nên hạch tốn khoản doanh thu xuất bán hàng cho cơng ty cửa hàng trực thuộc vào TK 512, với giá bán hàng giá vốn hàng xuất bán khoản doanh thu liên quan đến hàng bán nội tập hợp vào sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 512 Ví dụ: theo hóa đơn GTGT 00368 xuất máy tính Asus K455LAWX415D i3-5010U R4H500 14.0 , dùng cho hoạt động văn phòng, xuất bán nội công ty không sử dụng tài khoản 512 – doanh thu SV: Lưu Mỹ Linh 79 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp bán hàng nội nên hạch tốn cơng ty hạch tốn doanh thu vào tài khoản 511 – doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, giá bán hạch toán bán cho bên ngồi Vì xuất bán nội nên lẽ giá bán phải hưởng giá vốn hàng xuất bán Tức thay phải chịu giá bán cơng ty 8.427.273,00đ/chiếc phải chịu giá bán giá vốn hàng xuất bán 7.427.273,00đ/chiếc Doanh thu bán hàng nội là: 7.427.273,00 Thuế GTGT phải nộp :7.427.273,00*10% = 742.727,3 Nợ TK 641: 7.427.273,00 Nợ TK 133: 742.727,3 Có TK 512: 7.427.273,00 Có TK 3331: 742.727,3 Như cơng ty nên sử dụng tài khoản 512 – doanh thu bán hàng nội bộ, tiến hành mở sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 512 để phản ánh nghiệp vụ liên quan đến tài khoản  Thứ 2: Về việc hạch tốn khoản chiết khấu thương mại Có thể nói sách chiết khấu thương mại biện pháp kích thích tiêu thụ hiệu Nhưng công ty lại không hạch toỏn riêng tài khoản mà lại tính vào giá bán Theo em, thời gian tới Công ty nên đưa thêm nghiệp vụ chiết khấu thương mại khách hàng mua với số lượng lớn theo tỷ lệ định doanh thu chưa thuế GTGT để thấy rõ sách bán hàng Cơng ty Để hạch toán nghiệp vụ liên quan đến Chiết khấu thương mại, kế toán sử dụng TK 5211 - Chiết khấu thương mại TK 5211 dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại phát sinh kỳ công ty tiến hành kết chuyển khoản chiết khấu thương mại để xác định doanh thu cuối kỳ SV: Lưu Mỹ Linh 80 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Kế tốn hạch tốn sau: + Trong kỳ có nghiệp vụ chiết khấu thương mại phát sinh cho khách hàng, vào chứng từ chứng minh, kế toán định khoản sau: Nợ TK 5211: chiết khấu thương mại Nợ TK 3331: thuế GTGT khấu trừ Có TK 131,111,112: tổng số tiền giảm cho khách hàng + Đến cuối kỳ kết chuyển khoản chiết khấu thương mại để xác định doanh thu thuần, kế toán định khoản: Nợ TK 511,512: doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Có TK 5211: chiết khấu thương mại Để hạch toán khoản chiết khấu thương mại, kế toán sử dụng sổ nhật ký chung, sổ TK5211, sổ chi tiết TK5211 Như thực quy trình bán hàng, cơng ty hạch tốn rõ ràng khoản giảm giá khách hàng mua nhiều từ đú giúp tăng khối lượng hàng bán ra, kích thích tiêu thụ cho công ty Mặt khác, nhờ vào việc mở thêm TK kế toán theo dõi chi tiết khoản giảm trừ cho loại hàng hóa, khách hàng làm sở để xác định kết tiêu thụ cho thứ hàng hóa, khách hàng  Thứ 3: Về kế toán trị giá vốn hàng xuất bán Cơng ty tính trị giá vốn hàng xuất bán tính bình qn gia quyền (liên hồn sau lần nhập) trị giá mua hàng xuất bán mà khơng phân bổ chi phí thu mua, tồn chi phí thu mua hàng hóa hạch tốn vào chi phí bán hàng Cơng ty nên phân bổ chi phí thu mua hàng hóa vào trị giá vốn hàng xuất bán theo công thức: Giá trị vốn thực tế SV: Lưu Mỹ Linh = Giá trị mua thực tế 81 + Chi phí thu mua phân Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài hàng hóa xuất kho Luận văn tốt nghiệp hàng hóa xuất bổ cho hàng hóa xuất kho kho Thứ 4: Về cách mở sổ chi tiết tài khoản 511, tài khoản 632 Với nhà quản trị doanh nghiệp điều quan trọng phải biết kết lãi (lỗ) hoạt động, ngành nghề kinh doanh, loại sản phẩm, mặt hàng, công việc lao vụ, dịch vụ kết đầu tư tài loại nghiệp vụ: bán hàng, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, góp vốn liên doanh, kinh doanh bất động sản… Chỉ sở thông tin, số liệu chi tiết cụ thể nhà quản trị doanh nghiệp định phù hợp để đầu tư mở rộng phát triển SXKD chiếm lĩnh thị trường, đứng vững cạnh tranh… để đạt mục đích cuối khơng ngồi lợi nhuận tối đa Để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm thu lợi nhuận tối đa, mở rộng thị trường công ty nên mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng, giá vốn hàng xuất bán chi tiết theo mặt hàng Từ ta xác định lợi nhuận thu loại hàng hóa, tạo điều kiện định hướng trọng kinh doanh mặt hàng mang lại lợi nhuận cao Mặt khác, tìm hiểu nguyên nhân, tiến hành xây dựng lại cách thức kinh doanh, kế hoạch kinh doanh mặt hàng mang lại lợi nhuận chưa cao giúp cải thiện tỡnh hình kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận, mở rộng thi trường, nâng cao uy tín cơng ty Thứ 5: Về kế tốn CPBH CPQLDN Các CPBH CPQLDN công ty tổng hợp cho tồn số hàng hóa tiêu thụ q không xác định cụ thể CPBH, CPQLDN loại hàng hóa Cơng ty nên tập hợp chi phí phân bổ cách hợp lý SV: Lưu Mỹ Linh 82 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp -Chẳng hạn chi phí bán hàng: ta phân bổ cho thứ hàng hóa theo cơng thức sau: Tổng CPBH phát sinh CPBH phân bổ cho loại hàng hóa bán = Giá vốn kỳ x Tổng giá vốn tồn loại hàng hóa bán hàng hóa bán Với CPQLDN: Cuối kỳ cơng ty kết chuyển toàn CP QLDN để xác định kết kinh doanh Nếu số lượng hàng hóa tồn kho ớt thỡ ảnh hưởng khụng đỏng kể số lượng hàng hóa tồn kho nhiều mà chi phí phát sinh lớn dẫn đến doanh thu kỳ phải gánh chịu tồn số chi phí từ ảnh hưởng đến kết kinh doanh Vì cơng ty nên phân bổ số chi phí cho số hàng tiêu thụ số hàng tồn kho theo công thức: Tổng CPQLDN phát sinh CPQLDN phân bổ cho số hàng hóa bán năm Tổng giá vốn tồn = hàng hóa xuất bán x Giá vốn hàng hóa bán kỳ tồn cuối kỳ Sau phân bổ chi phí cho loại hàng hóa bán ra: CPQLDN phân bổ CPQLDN phân bổ cho loại hàng hóa bán = cho số hàng bán Tổng giá vốn tồn hàng hóa bán X Giá vốn loại hàng hóa bán ra  Thứ 6: Về khoản công nợ phải thu khách hàng SV: Lưu Mỹ Linh 83 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Đối với khoản nợ phải thu khách hàng, kế toán tiến hành phân loại khoản nợ theo mối quan hệ với khách hàng, sở đú có sách chiết khấu tốn hợp lý Cơng ty thực chiết khấu sau: - Đối với khách hàng có quan hệ giao dịch thường xuyên, thân thiết, thời hạn chiết khấu toán thường dài từ 45 – 50 ngày - Đối với khách hàng có quan hệ giao dịch không thường xuyên, thời hạn chiết khấu toán 15 ngày Số tiền chiết khấu toán trích theo tỷ lệ 1% tổng giá toán Về hạch toán chiết khấu toán: Khi phát sinh chiết khấu toán, kế toán sử dụng TK635 – Chi phí tài để hạch tốn Chính sách chiết khấu giúp khuyến khích khách hàng tốn sớm, cơng ty nhanh chóng thu hồi nợ, tránh ứ đọng vốn  Thứ 7: Về phần mềm kế toán Hiện nay, để khắc phục hạn chế phần mềm 1C, công ty chuyển đổi sang phần mềm 3t SOFT, nhiên, phần mềm chưa đủ tính ưu việt phần mềm Misa, Fast, công ty nên xem xét việc sử dụng phần mềm thông dụng SV: Lưu Mỹ Linh 84 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường để tồn phát triển cần có biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng yếu tố đầu vào đồng thời phải tạo yếu tố đầu chất lượng hiệu để đảm bảo khả cạnh tranh mang lợi nhuận cho công ty Với đề tài “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức”, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh như: khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết quả; phân loại doanh thu, chi phí;… Sau khảo sát thực tế kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết công ty, luận văn đưa nhận xét, đánh giá thành công hạn chế Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty tồn số hạn chế như: hạn chế việc hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ, khoản giảm trừ doanh thu, cách tính trị giá hàng xuất bán, cách mở sở sách… Trên sở hạn chế nêu, luận văn đưa giải pháp như: Nên hạch toán thêm khoản doanh thu nội bộ, khoản giảm trừ doanh thu, tính trị giá hàng xuất bán nên đưa tồn chi phí thu mua hàng hóa vào chi phí bán hàng,… Qua thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty kiến thức em học Học viện, em cố gắng tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Ở góc độ sinh viên thực tập, luận văn cuối khóa em mong muốn đóng góp vài ý kiến chủ quan thân hy vọng góp phần nhỏ bé việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Từ nâng SV: Lưu Mỹ Linh 85 Lớp:CQ51/21.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp cao hiệu cơng tác quản lý giá thành nói chung cơng tác kế tốn, quản lý kinh tế nói riêng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức Một lần em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Bá Minh anh chị phòng Kế tốn Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành luận văn cuối khóa Do hạn chế khả nghiên cứu kinh nghiệm thực tế, em mong đóng góp bảo giúp đỡ thầy anh chị phòng kế tốn để luận văn có ý nghĩa phương diện lý luận thực tế Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng 05 năm 2017 Sinh viên Lưu Mỹ Linh SV: Lưu Mỹ Linh 86 Lớp:CQ51/21.06 ... DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TAI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP MINH ĐỨC 41 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức ... chung Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DN thương mại, dịch vụ Chương : Thực trạng Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển doanh nghiệp. .. trạng kế tốn Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Minh Đức Từ phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến hồn thiện cho Kế tốn Doanh thu, chi phí xác
- Xem thêm -

Xem thêm: 33 kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp minh đứ , 33 kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp minh đứ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn