32 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần phát triển đại dương

74 1 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kế tốn cơng cụ kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý doanh nghiệp Sự đời phát triển kế toán gắn liền với đời kinh tế xã hội Nền kinh tế xã hội phát triển hệ thống kế tốn khơng ngừng hồn thiện Để khẳng định đựơc vai trò quan trọng cơng tác tổ chức quản lý nhà nước Như nhiều nhà kinh tế học quan niệm: Kế toán “ngôn ngữ kinh doanh”, “nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp nghiệp vụ, kinh tế – tài chính" phát sinh q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc đời định phù hợp đối tượng sử dụng thông tin Ngày với kinh tế thị trường, doanh nghiệp chủ động phát huy sáng tạo lợi mình: vừa đảm bảo cho tồn phát triển doanh nghiệp, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc dân Trong thời gian thực tập em nhận thưc vai trò ý nghĩa việc tiêu thụ, đòi hỏi doanh nghiệp thương mại không ngừng cố gắng, nâng cao hồn thiện Hệ thống kế tốn để theo kịp tốc độ phát triển kinh tế Được giúp đỡ cô giáo cô phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Phát triển Đại Dương với kiến thức học trường, em thực báo cáo thực tập tổng hợp Qua thời gian thực tập Cơng ty cổ phần Phát triển Đại Dương thấy rõ tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, Nguyễn Doãn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp với giúp đỡ cán phòng kế tốn, em mạnh dạn sâu tìm hiểu thực tế qua đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần phát triển Đại D ương “ Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu, phân tích đánh giá công tác bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương - Thông qua nghiên cứu thực tế công ty đề xuất giải pháp khả thi nhằm cải thiên tốt trình bán hàng xác định kết kinh doanh Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương vào tháng 04 năm 2017 Phương pháp nghiên cứu: - Tiếp cận, thu thập số liệu từ phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Phát triển Đại Dương Sau tổng hợp thông tin, đối chiếu số liệu thực tế, chứng minh làm rõ vấn đề cần nghiên cứu - Xử lý số liệu phần mềm excel Ý nghĩa khoa học thực tiến - Giúp sinh viên nghiên cứu nắm rõ sở lý luận công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh.Vận dụng sở lý luận vào thực tế từ thấy rõ khác biệt lý thuyết thực tế - Cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phản ánh xác, kịp thời đầy đủ thông tin doanh thu khoản giảm trừ, chi phí … giúp cho ban lãnh đạo tham khảo đưa lựa chọn hợp lý cho định kinh doanh có hiệu Kết cấu luận văn Nguyễn Doãn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Những lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết  kinh doanh doanh nghiệp thương mại  Chương 2: Tình hình thực tế cơng tác kế toán xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần phát triển Đại Dương  Chương 3: Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần phát triển Đại Dương Nguyễn Doãn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Nhiệm vụ kế toán bán hàng XĐKQ doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Bán hàng yêu cầu quản lý • Bán hàng : Là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hố gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời khách hàng tốn chấp nhận tốn Q trình bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp, trình chuyển hố vốn từ hình thái vật sang hình thái giá trị "tiền tệ", giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục trình sản xuất kinh doanh • Yêu cầu quản lý : - Quản lý vận động số liệu có loại sản phẩm, hàng hóa theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị chúng - Quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã xây dựng thương hiệu sản phẩm mục tiêu cho phát triển bền vững doanh nghiệp - Tìm hiểu, khai thác mở rộng thị trường, áp dụng phương thức bán hàng phù hợp có sách sau bán hàng “hậu mãi” nhằm khơng ngừng tăng doanh thu, giảm chi phí hoạt động - Quản lý chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí hoạt động khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận 1.1.2 Kết kinh doanh doanh nghiệp Để thực trình bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải khoản chi phí Đó tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế kỳ hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ vào tài sản phát sinh khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu Đồng thời doanh Nguyễn Doãn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp nghiệp thu khoản doanh thu thu nhập khác tổng giá trị lợi ích kinh tế thu kỳ phát sinh từ hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Sau trình hoạt động doanh nghiệp xác định kết hoạt động sở so sánh doanh thu chi phí hoạt động Kết kinh doanh doanh nghiệp phải phân phối sử dụng theo mục đích phù hợp với chế tài quy định cho loại hình doanh nghiệp cụ thể 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết Để đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa, bán hàng xác định kết bán hàng, kế toán bán hàng phải thực nhiệm vụ sau: -Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, sách tình hình có biến động loại sản phẩm, hàng hóa theo tiêu số lượng, chất lượng chủng loại giá trị -Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác khoản doanh thu, khoản giảm từ doanh thu chi phí hoạt động doanh thu Và chi phí hoạt động doanh nghiệp Đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng -Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động -Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kì phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định phân phối kết 1.2 Tổ chức kế toán bán hàng doanh nghiệp 1.2.1 Các phương thức bán hàng doanh nghiệp Trong chế thị trường có cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải áp dụng phương thức bán hàng khác để thúc đẩy trình tiêu thụ hàng hoá, tăng doanh thu, chiếm lĩnh thị trường Nguyễn Dỗn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp -Bán hàng theo phương thức gửi bán: Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng sở thoả thuận hợp đồng mua bán hàng hoá hai bên giao hàng địa điểm quy ước hợp đồng Khách hàng đơn vị nhận bán hàng đại lý khác hàng mua thường xuyên theo hợp đồng kinh tế Khi xuất kho gửi hàng đi, hàng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, khách hàng trả tiền chấp nhận tốn hàng chuyển quyền sở hữu ghi nhận doanh thu bán hàng -Phương thức giao hàng trực tiếp: theo phương thức này, doanh nghiệp giao hàng hóa, lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán đảm bảo điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng -Các phương thức bán hàng trực tiếp bao gồm: + Bán hàng thu tiền ngay: Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm toán + Bán hàng khách hàng chấp nhận chưa thu tiền: Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm tốn khơng đồng nhất, doanh nghiệp giao hàng, khách hàng khơng tốn mà ký chấp nhận toán sau thời gian định + Bán hàng trả chậm, trả góp có lãi: Là trường hợp khách hàng toán tiền hàng làm nhiều lần phải chịu tỷ lệ lãi suất định + Doanh thu bán hàng theo phương thức ghi nhận hàng giao cho khách hàng + Trường hợp trả lương cho công nhân viên hàng hoá trao đổi hàng hoá với doanh nghiệp khác ghi nhận doanh thu bán hàng Nguyễn Dỗn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 1.2.2 Kế toán doanh thu khoản làm giảm doanh thu 1.2.2.1 Kế toán doanh thu Chuẩn mực số 14 ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 định nghĩa doanh thu sau: Doanh thu: tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thoả mãn điều kiện sau: Doanh nghiệp chuyển phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hoá người sở hữu sản phẩm quyền kiểm soát hàng hoá Doanh thu xác định tương đối chắn Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế giao dịch bán hàng Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp thực theo nguyên tắc sau: -Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giá bán chưa có thuế GTGT -Đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ khơng thuộc diện chịu thuế GTGT chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tổng giá toán -Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tổng giá toán (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) Nguyễn Doãn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp -Những doanh nghiệp nhận gia công hàng vật tư, hàng hóa phản ánh vào doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế hưởng, không bao gồm giá trị vật tư, hàng hóa nhận gia cơng -Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, kí gửi theo phương thức bán hàng giá hưởng hoa hồng hạch tốn vào doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp hưởng -Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài phần lãi tính khoản phải trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu xác định 1.2.2.2 Các khoản làm giảm doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng như: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp thuế xuất nhập Các khoản giảm trừ doanh thu sở để tính doanh thu kết kinh doanh kỳ kế toán Các khoản giảm trừ doanh thu phải phản ánh theo dõi chi tiết, riêng biệt tài khoản kế toán phù hợp, nhằm cung cấp thơng tin kế tốn để lập báo cáo tài (Báo cáo kết kinh doanh thuyết minh báo cáo tài chính) Doanh thu bán hàng vàTổng cungdoanh cấp dịch thuvụbán hang cung câp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu = -Chiết khấu thương mại: khoản tiền chêng lệch giá bán nhỏ giá niêm yết doanh nghiệp giảm trừ cho người mua hàng việc người mua hàng Nguyễn Doãn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng - Hàng bán bị trả lại :Doanh thu hàng bán bị trả lại số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp xác định tiêu thụ, ghi nhận doanh thu bị khách hàng trả lại vi phạm điều kiện cam kết hợp đồng kinh tế theo sách bảo hành như: hàng phẩm chất, sai quy cách, chủng loại -Kế toán giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán khoản tiền doanh nghiệp (bên bán)giảm trừ cho bên mua hàng trường hợp đặc biệt lí hàng bán bị phẩm chất, không quy cách, không thời hạn … ghi hợp đồng 1.2.2.3 Giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng bán tồn chi phí liên quan đến q trình bán hàng, gồm có trị giá vốn hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán kỳ Việc xác định xác trị giá vốn hàng bán sở để tính kết hoạt động kinh doanh * Xác định trị giá vốn hàng bán: Trị giá vốn = Trị giá vốn hàng + + Chi phí BH chi phí QLDN hàng bán xuất kho để bán phân bỏ cho số hàng bán 1.3 Kế toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 1.3.1 Kế tốn chi phí bán hàng Chi phí bán hàng tồn chi phí phát sinh liên quan đến q trình bán hàng hóa cung cấp dịch vụ Nội dung chi phí bán hàng gồm yếu tố sau: -Chi phí nhân viên bán hàng: tồn khoản tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, vận chuyển tiêu thụ khoản trích theo lương (khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ) Nguyễn Dỗn Tuấn Page Học viện tài Luận văn tốt nghiệp -Chi phí vật liệu, bao bì: khoản chi phí vật liệu, bao bì để đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, vật liệu dùng sửa chữa TSCĐ dùng trình bán hàng, nhiên liệu cho vận chuyển sản phẩm hàng hóa -Chi phí dụng cụ, đồ dùng: chi phí cơng cụ, đồ dùng đo lường, tính tốn, làm việc khâu bán hàng cung cấp dịch vụ -Chi phí khấu hao TSCĐ: để phục vụ cho trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận chuyển, bốc dỡ -Chi phí bảo hành sản phẩm: khoản chi phí bỏ để sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng hóa thời gian bảo hành ( Riêng chi phí bảo hành cơng trình xây lắp hạch tốn vào tài khoản 627) -Chi phí dịch vụ mua ngồi: khoản chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho q trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ như: chi phí thuê kho, thuê bến bãi, thuê bốc dỡ vận chuyển, tiền hoa hồng đại lý … -Chi phí tiền khác: khoản chi phí tiền phát sinh q trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ nằm ngồi chi phí kể như: chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, chi phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm Ngoài tùy hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý ngành, đơn vị mà tài khoản 641 “ Chi phí bán hàng “ mở thêm số nội dung chi phí Cuối kỳ hạch tốn, kế tốn kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết kinh doanh Tài khoản sử dụng: TK 641- “Chi phí bán hàng” Tài khoản 641 dùng để tập hợp kết chuyển chi phí bán hàng thực tế phát sinh kỳ để xác định kết kinh doanh Tài khoản 641 có tài khoản cấp 2: TK 6411: chi phí nhân viên bán hàng TK 6412: chi phí vật liệu Nguyễn Dỗn Tuấn Page 10 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Để hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp, kế tốn sử dụng tài khoản chi tiết sau : TK 6421: chi phí nhân viên quản lý TK 6422: chi phí vật liệu quản lý TK 6423: chi phí đồ dùng văn phòng TK 6424: chi phí khấu hao TSCĐ TK 6425: Thuế, phí lệ phí TK 6427: chi phí dịch vụ mua ngồi TK 6428: chi phí tiền khác Q trình tập hợp hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty diễn hồn tồn tương tự chi phí bán hàng Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, vào chứng từ gốc Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội, bảng tính khấu hao TSCĐ phiếu chi, giấy tốn tạm ứng… nhập vào máy số liệu vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK642 theo định khoản sau : Nợ TK642 Có TK liên quan ( Tk 334, TK 338, TK 214 …) - Cuối tháng, máy vào sổ TK642, kết chuyển sang TK 911 theo định khoản sau : Nợ Tk 911 Có TK 642 Nguyễn Doãn Tuấn Page 60 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK642 (Bảng số 13) Bảng số 14 (trích) sổ TK642 Chi phí quản lý doanh nghiệp Số dư đầu kỳ Nợ Có Ghi Có TK đối ứng, nợ với TK TK111 TK334 TK338 TK214 Cộng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Số dư cuối N tháng Tháng 11 Tháng12 Cộn g 18 892 300 75 480 500 12 180 750 28 814 890 135 368 440 135 368 440 ợ C ó 2.2.2.6 Kế tốn xác định kết bán hàng Mục đích q trình sản xuất lợi nhuận, mục tiêu doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp Việc hạch tốn kết sản xuất kinh doanh khâu cuối quan trọng Đến cuối tháng sau hạch toán đầy đủ doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kế tốn tổng hợp tiến hành xác định kết kết tiêu thụ, máy tính tự động kết chuyển nhập vào Sổ TK 911 Kết kinh doanh công ty xác định cụ thể theo công thức sau : Lợi nhuận bán hàng = DT - Giá vốn hàng bán - CPBHCPQLDN Trong : Nguyễn Dỗn Tuấn Page 61 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DT Thuần = Dtbán hàng - Các khoản giảm trừ doanh thu Theo số liệu tháng 12/2015 kết kinh doanh công ty xác định sau: Kết chuyển doanh thu Nợ TK 511 : 104 387 630 Có TK 911: 104 387 630 Kết chuyển giá vốn hàng bán : Nợ TK 911: 825 403 488 Có TK 632: 825 403 488 Kết chuyển chi phí bán hàng : Nợ TK 911 : 45 912 296 Có TK 641: 45 912 296 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp : Nợ TK 911: 135 368 440 Có TK 642: 135 368 440 Kết chuyển lãi : Nợ TK 911: 97 703 406 Có TK 421: 97 703 406 Bảng số 15 Trích sổ TK 911 Xác định kết kinh doanh Dư đầu kỳ Nợ Có Ghi Có TK đối ứng, nợ với TK TK632 TK641 TK642 TK421 Nguyễn Doãn Tuấn Tháng 11 Tháng12 Cộn g 825 403 488 45 912 296 135 368 440 97 703 406 Page 62 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Cộng số phát sinh 104 387 630 Nợ Tổng số phát sinh 104 387 630 Có Số dư cuối tháng N ợ C ó Nguyễn Dỗn Tuấn Page 63 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ BÁN HÀNG HĨA TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG 3.1 Nhận xét 3.1.1 Những ưu điểm Thực định số 15/2009/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2009 cơng ty áp dụng chế độ kế tốn tương đối tốt vào quy củ Trong q trình hạch tốn, phận kế tốn cố gắng hạn chế việc ghi chép trùng lặp tăng khả đối chiếu đồng thời đảm bảo tính thống số liệu kế toán * Về hoá đơn chứng từ luân chuyển chứng từ: Công ty sử dụng chấp hành nghiêm chỉnh hoá đơn chứng từ theo mẫu quy định Bộ Tài Mỗi nghiệp vụ phát sinh phản ánh loại hoá đơn, chứng từ phù hợp số lượng, nguyên tắc ghi chép yêu cầu công tác quản lý chứng từ Các chứng từ sở ban đầu để thực việc hạch tốn, chứng từ đánh số thứ tự thời gian kiểm tra thường xuyên đảm bảo phản ánh đầy đủ thông tin nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc kiểm tra giúp cho việc phân loại, tổng hợp thông tin kinh tế để ghi sổ chi tiết tổng hợp Các chứng từ lưu giữ cẩn thận phòng kế tốn nên nhanh chóng việc tìm kiếm, kiểm tra đối chiếu cần thiết Trình tự ln chuyển chứng từ cơng ty đảm bảo cho chứng từ lập có sở thực tế, sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế tốn cơng ty * Về hệ thống tài khoản sử dụng: Nguyễn Doãn Tuấn Page 64 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Trên sở hệ thống tài khoản thống Nhà nước ban hành theo, vào quy mô đặc điểm kinh doanh Cơng ty cổ phần Phát triển Đại Dương lựa chọn tài khoản phù hợp vào vận dụng cơng tác hạch tốn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán nhằm cung cấp phản ánh thơng tin đầy đủ, xác kịp thời toàn diện cho ban Giám đốc tình hình tài sản, nguồn vốn tình hình lãi, lỗ doanh nghiệp * Về hệ thống sổ sách kế tốn, sách kế tốn cơng ty: Các sổ kế tốn dùng để hạch tốn tình hình bán hàng rõ ràng, phản ánh số liệu chi tiết tổng hợp Vì việc hạch tốn kế tốn lập báo cáo thực có nề nếp, quản lý chặt chẽ tiêu doanh thu, chi phí kết cơng ty Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chứng từ hoàn toàn phù hợp với việc áp dụng kế toán máy Vận dụng kế toán máy làm giảm nhẹ khối lượng cơng việc so với kế tốn làm phương pháp thủ công Công ty thực hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên phù hợp với tình hình nhập- xuất hàng hóa diễn thường xun liên tục cơng ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế tốn bán hàng * Về phương thức tốn: Cơng ty áp dụng phương thức bán hàng linh hoạt với nhiều hình thức tốn chấp nhận nên tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hố góp phần đem lại hiệu kinh doanh cho cơng ty Nhìn chung cơng tác tiêu thụ hàng hố mà công ty cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho Ban Giám đốc, đảm bảo thực nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước quy định Thường xuyên có đối chiếu kiểm tra kế toán bán hàng kế toán phần khác, đảm bảo cho việc hạch toán tiến hành xác, thuận tiện Nguyễn Dỗn Tuấn Page 65 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Việc lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch phòng kinh doanh công ty đảm nhận với đội ngũ nhân viên trẻ, động có trình độ Do đó, kế hoạch bán hàng ln hồn thành tốt đáp ứng nhu cầu hàng hóa bán theo kế hoạch Tóm lại cơng tác kế tốn cơng ty phản ánh đầy đủ, chặt chẽ có hệ thống, góp phần to lớn cho việc định cấp lãnh đạo Tuy nhiên sâu tìm hiểu cơng tác bán hàng Cơng ty cổ phần Phát triển Đại Dương, bên cạnh ưu điểm tồn tại, hạn chế mà cơng ty cần nghiên cứu để cải tiến hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế tốn q trình quản lý kinh doanh cơng ty 3.1.2 Những tồn tại: Cùng với ưu điểm trên, công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng cơng ty tồn số vấn đề hạn chế đòi hỏi phải đưa giải pháp cụ thể, có tính thực thi cao nhằm khắc phục hồn thiện để kế toán ngày thực tốt chức nhiệm vụ vốn có phục vụ cho yêu cầu quản lý điều kiện nay, cụ thể: * Về tốn cơng nợ: Phương thức toán chủ yếu khách hàng Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương trả chậm có quy định thời hạn tốn cơng nợ 07 ngày hầu hết không thực quy định đề ra, khơng chứng minh khách hàng tốn thời hạn Do cơng nợ cơng ty nhiều, điều dẫn đến tình trạng cơng ty bị chiếm dụng vốn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty mang lại rủi ro cho cơng ty Vì u cầu đặt phải theo dõi thường xuyên, chặt chẽ, tỉ mỉ khách hàng, thường xuyên đối chiếu công nợ có biên xác nhận cơng nợ hai bên Nguyễn Dỗn Tuấn Page 66 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên tuỳ khách hàng, phạm vi thời hạn toán tuỳ trường hợp cụ thể mà có biện pháp xử lý phù hợp * Về hoá đơn chứng từ luân chuyển chứng từ: Chứng từ ban đầu hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng, từ phát sinh nghiệp vụ đến quay phòng kế tốn chậm, làm cho kế tốn khơng phản ánh kịp thời tình hình bán hàng công ty Vấn đề việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ điều kiện khơng thể thiếu mang tính pháp lý Tại công ty việc thực cách thường xun liên tục khơng tránh khỏi sai sót chứng từ luân chuyển đến khâu cuối bị thiếu chữ ký người nhận hàng hay thủ trưởng đơn vị Do cơng tác hạch tốn cơng ty cần có biện pháp kiểm sốt chặt chẽ hơn, thường xuyên đặc biệt khâu kiểm tra chứng từ ban đầu đảm bảo chứng từ phải có đầy đủ sở pháp lý Đối với bán lẻ hàng hoá, nhân viên bán lẻ hàng hoá khơng lập báo cáo bán lẻ hàng hố thường xun Mặt khác, bán lẻ hàng hố có nhiều chủng loại linh kiện nhỏ lẻ, nhân viên bán hàng không ghi mã loại hàng hoá gây khó khăn cho kế tốn viết hố đơn dẫn đến xuất nhầm hàng, thất nhiều hàng hố, khó khăn cho công tác theo dõi xuất nhập tồn hạch tốn hàng hố phòng bán lẻ cơng ty * Về hệ thống sổ sách kế toán Việc sử dụng tài khoản 511 “Doanh thu” công ty không mở sổ chi tiết tài khoản 511 chi tiết mặt hàng, nhóm hàng để đánh giá tình hình tiêu thụ, biến động giá * Về phương thức bán hàng: Mặc dù cơng ty có nhiều phương thức bán hàng chưa chủ động tìm kiếm khách hàng công ty tổ chức bán buôn bán lẻ Nguyễn Dỗn Tuấn Page 67 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp hàng hoá mà chưa tổ chức phương thức bán hàng khác nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hoá 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Đề xuất thứ nhất: Mở rộng mạng lưới bán hàng Mở rộng mạng lưới bán hàng, với phương châm thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng hàng hoá Công ty cần phải tạo hệ thống sở để cung cấp hàng hoá kịp thời, thuận tiện cần phải tạo thêm số đại lý, mở rộng quy mô bán hàng, chiếm lĩnh thị trường nhiều Nghiên cứu thị trường để phù hợp với thị hiếu, tránh tình trạng hàng tồn kho nhiều Đề xuất thứ hai: Về tốn cơng nợ Trong kinh tế thị trường cạnh tranh nay, việc tìm kiếm thu hút khách hàng phía doanh nghiệp khó khăn Song khơng nên mà cho họ nợ nhiều lâu, ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp Đối với Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương vậy, tốn chậm cơng ty chiếm tỷ trọng lớn để quản lý tốt nguồn thu hợp đồng kinh tế cần phải xác định rõ thời hạn toán Nếu thời hạn cơng ty tính lãi suất 1%/tháng/Tổng giá trị hàng bán dư nợ Như công ty giảm thiểu tình hình bị chiếm dụng vốn Đồng thời cơng ty thực việc bán chịu doanh nghiệp nhà nước có mối quan hệ làm ăn lâu dài với công ty, không bán chịu cho doanh nghiệp tư nhân hay khách hàng vãng lai khơng có uy tín với Đề xuất thứ ba: Lập dự phòng phải thu khó đòi Hầu cơng ty bán hàng bán trả chậm có tới gần 40% khách hàng chịu tiền hàng Bên cạnh đó, cơng ty gặp phải tình trạng số khách hàng khơng tốn nhiều lý Cơng ty nên đánh giá khả toán khách hàng phần trăm sở tính tỷ lệ khoản Nguyễn Dỗn Tuấn Page 68 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp khó đòi cơng ty cần tích cực thu nợ Mặt khác, cơng ty nên lập dự phòng khoản phải thu khó đòi Việc dự phòng khoản phải nợ phải thu khó đòi giúp cơng ty đề phòng tổn thất khoản phải thu khó đòi xảy ra, hạn chế biến động kết kinh doanh kỳ kế tốn Để phản ánh tình hình lập sử dụng khoản phải thu khó đòi , kế tốn sử dụng tài khoản TK 139 - dự phòng phải thu khó đòi Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp xác định khoản nợ phải thu khó đòi khả khơng đòi để trích lập hồn nhập khoản dự phòng khoản phải nợ phải thu khó đòi tính vào ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ báo cáo Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập năm > số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết số chênh lệch ghi: Nợ TK 642( 6426)- Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm < số dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết số chênh lệch ghi: Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642 ( 6426)- Chi phí quản lý doanh nghiệp Những khoản nợ phải thu niên độ trước, thực không thu hồi được, sau có định cho phép xử lý xố sổ khoản cơng nợ này, kế tốn ghi Nợ TK 139: Dùng dự phòng để xố nợ Nợ TK 642: chưa lập dự phòng Có TK 131: Phải thu khách hàng Có TK 138 - Phải thu khác Nguyễn Dỗn Tuấn Page 69 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004: Nợ khó đòi xử lý Các khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xố sổ thu hồi kế tốn: Nợ TK 111,112 Có TK 711 - Thu Nhập khác Đồng thời ghi: Có TK 004 - Nợ khó đòi xử lý Để đăng ký sử dụng TK139 phần mềm kế toán, kế toán cần thêm vào danh mục tài khoản sử dụng TK139 Trước định trích lập, cơng ty phải xác định rõ tên, địa chỉ, nội dung tài khoản nợ, số tiền phải thu đơn vị nợ, người nợ, ghi rõ số nợ phải thu khó đòi, đồng thời cơng ty phải tập hợp chứng từ gốc xác nhận đơn vị nợ người nợ số tiền nợ chưa trả bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ …sau phải lập hội đồng thẩm định xác định khoản phải thu khó đòi Đề xuất thứ tư: Sử dụng hệ thống kế toán quản trị: Như biết kế toán quản trị có vai trò quan trọng việc đánh giá, phân tích, xác định kết kinh doanh cơng ty cách tồn diện đầy đủ, chi tiết giúp nhà quản trị theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty từ đưa phương án đề xuất nhằm nâng cao kết hoạt động kinh doanh cơng ty Chính vậy, cơng ty nên đưa hệ thống kế tốn quản trị vào phận kế tốn cơng ty Đây yếu tố quan trọng giúp cho nhà quản trị đưa định đắn, xác, hạn chế rủi ro Kế toán quản trị giúp nhà quản trị theo dõi dòng thu, dòng chi, điểm hồ vốn, kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm, … Về tổ chức kế toán quản trị doanh thu cần mở sổ chi tiết: - Sổ chi tiết doanh thu mở riêng cho hoạt động, loại hàng hoá, dịch vụ, nghiệp vụ đầu tư Nguyễn Doãn Tuấn Page 70 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Mở sổ chi tiết phải thu khách hàng chia nợ ngắn hạn dài hạn, nợ khơng có khả trả, Trong q trình kinh doanh bán hàng hóa, doanh nghiệp không mở chi tiết TK 511 “Doanh thu” theo loại hàng hóa, nhóm hàng Do đặc điểm mặt hàng kinh doanh công ty phức tạp đa dạng nên kế toán chi tiết bán hàng cần có hệ thống sổ: Sổ chi tiết TK 5111 Tháng 12/2016 Mặt hàng: Máy cắt áp suất cao HP Chứng từ Số ngày 91412 1/12 Bán máy cắt 1.0 711 626 711 626 91478 TL03 Bán máy cắt thủy 3.0 725 450 176 350 lực 39-NT … … … 3/12 … Diễn giải Số lượng Đơn giá Nợ Có … Đề xuất thứ năm:Vấn đề việc ứng dụng tin học Do số lượng hóa đơn bán hàng tập hợp phòng kế tốn lớn, kế toán phải cập nhật số liệu máy nhiều Vì để thơng tin hóa đơn xử lý kịp thời, giảm bớt công việc cho kế tốn cơng ty, cơng ty nên hồn thiện kế toán bán hàng máy vi tính Đó kết nối mạng vi tính với phòng kinh doanh Khi có hóa đơn, nhân viên phận kinh doanh cập nhật số liệu vào máy vi tính kế tốn văn phòng cơng ty qua biết chứng từ phát sinh ngày việc xử lý thơng tin nhanh chóng Trong năm gần ngành khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, nhanh đặc biệt máy vi tính Để đáp ứng kịp thời nhu cầu việc xử lý thông tin cách nhanh nhạy, có định kịp thời, phù hợp, nhiều doanh nghiệp nhận thấy ưu điểm hiệu Nguyễn Doãn Tuấn Page 71 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp việc ứng dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn Ngày nay, cơng nghệ máy vi tính phát triển vũ bão, đặc biệt ứng dụng máy vi tính vào hầu hết công việc hiệu quả, cơng ty nên hồn thiện cơng tác kế toán máy Muốn làm điều việc tổ chức đào tạo đội ngũ cán hiểu sâu sắc kế toán sử dụng thành thạo máy vi tính vấn đề cần quan tâm Trong điều kiện ứng dụng máy vi tính, việc tổ chức cấu máy kế toán cần xếp lại cho phù hợp với nội dung công việc khả năng, trình độ cán kế toán Dần bước tổ chức lại hệ thống chứng từ, hệ thống sổ kế toán tổng hợp, sổ kế tốn chi tiết có kết cấu đơn giản Trên sở ứng dụng máy vi tính đẩy nhanh tiến độ cơng tác kế tốn, giảm bớt khối lượng công việc ghi chép, số lượng sổ sách, giảm bớt công đoạn không cần thiết để phát huy hết khả năng, lực nhân viên kế toán tránh ùn tắc cơng tác hạch tốn kế tốn nhằm khai thác số liệu cách nhanh có hiệu Nguyễn Doãn Tuấn Page 72 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Chuyển sang kinh tế thị trường, kinh doanh môi trường mới, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt khốc liệt Do cơng ty nói chung Cơng ty cổ phần Phát triển Đại Dương nói riêng cần khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động để đạt mục tiêu, kế hoạch đề Muốn đạt điều cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng phải củng cố hoàn thiện để công tác thưc trở thành công cụ quản lý tài chính, kinh doanh doanh nghiệp Nhận thức điều Cơng ty cổ phần Phát triển Đại Dương chủ động, quan tâm tới khâu quản lý kinh doanh XĐKQ bán hàng, phòng kế tốn góp phần khơng nhỏ vào thành công chung công ty Trong thời gian tới, với quy mô kinh doanh mở rộng, em hy vọng cơng tác tổ chức kế tốn cơng ty hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao kinh tế thị trường Sau thời gian thực tập Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương với tinh thần học hỏi nghiêm túc nghiên cứu thực tế em phần hiểu thực tế tình hình hoạt động cơng ty Nhưng kiến thức có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập không nhiều nên luận văn em không tránh khỏi sai sót Kính mong góp ý chân thành cô chú, anh chị nhân viên thầy giáo để luận văn em hồn thiện Nguyễn Dỗn Tuấn Page 73 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2009/QĐBTC ngày 20 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài Giáo trình Kế tốn Quản trị - Học viện Tài NXB Tài Chính 2014 Giáo trình Kế tốn tài – Học viện Tài NXB Tài Chính 2014 Tài liệu q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Phát triển Đại Dương Nguyễn Doãn Tuấn Page 74 ... CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG 2.1 Đặc điểm Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển CÔNG TY CỔ PHẦN... luận chung kế toán bán hàng xác định kết  kinh doanh doanh nghiệp thương mại  Chương 2: Tình hình thực tế cơng tác kế toán xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần phát triển Đại Dương  Chương... nghiệp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lãi lỗ 1.4.2 Kế toán xác định kết kinh doanh Kế toán sử dụng tài khoản - TK911 Xác định kết kinh doanh ”được dùng để xác định kết hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần phát triển đại dương , 32 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần phát triển đại dương

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn