28 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH nexia STT thực hiện

117 1 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Tạ Thu Phương SV: Tạ Thu Phương Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt .5 Nguyên .5 BCTC Báo cáo tài 5 BCKT Báo cáo kiểm toán 5 Nexia Công ty TNHH Nexia STT 5 HTK Hàng tồn kho 5 KTV Kiểm toán viên .5 TNHH Trách nhiệm hữu hạn TK Tài khoản5 KSNB Kiểm soát nội .5 DN Doanh nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU .6 LỜI MỞ ĐẦU 1.1.Khái quát chung khoản mục HTK BCTC .12 SV: Tạ Thu Phương Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 1.2 Kiểm tốn khoản mục hàng tồn kho kiểm tốn báo cáo tài 17 1.3Quy trình kiểm tốn hàng tồn kho báo cáo tài 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN HTK TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH NEXIA STT THỰC HIỆN 33 2.1Khái quát chung cơng ty TNHH Kiểm tốn Nexia STT .33 2.1.1Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Nexia STT .33 2.1.2Đặc điểm hoạt động CÔNG TY TNHH NEXIA STT 34 2.1.2.1Các dịch vụ Công ty .34 a) Dịch vụ Kiểm toán 35 2.1.4 đặc điểm tổ chức kiểm toán công ty TNHH Nexia STT 49 2.1.4.2Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán 56 2.1.4.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kiểm tốn 59 2.1.4.4 Đặc điểm tổ chức Hồ sơ kiểm toán 60 2.1.4.5 Đặc điểm kiểm sốt chất lượng cơng ty 64 2.2 Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài cơng ty TMHB cơng ty TNHH Kiểm toán Nexia STT thực 77 Kiểm tra tính đúng kỳ HTK 99 WP07: Kiểm tra tính đúng kỳ .99 _ _ 99 2.3 Nhận xét thực trạng vận dụng quy trình kiểm tốn khoản mục HTK kiểm tốn BCTC công ty TNHH Nexia STT thực 102 2.3.1Những ưu điểm thực tế vận dụng quy trình kiểm tốn vào kiểm tốn HTK cơng ty TNHH Kiểm toán Nexia STT thực 102 2.3.1.1Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán .102 Giai đoạn KTV chú trọng, thực chương trình kiểm tốn mẫu thơng qua phần mềm kiểm toán e-audit 102 Việc đánh giá mức độ rủi ro mức trọng yếu KTV có kinh nghiệm kiểm toán thực hiện, kết hợp với phần mềm kiểm toán E-audit 102 2.3.1.2Giai đoạn thực kiểm toán .102 Trong trình kiểm tốn, trưởng nhóm kiểm tốn ln kiểm sốt tốt tiến trình cơng việc Đội nhóm kiểm tốn thực tổng hợp vấn đề thảo luận có vấn đề phát sinh, qua thống giải 103 SV: Tạ Thu Phương Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Các thủ tục kiểm tốn thực phần hành HTK đầy đủ, đảm bảo cách tương đối tính hữu quyền kiểm soát HTK đơn vị 103 Trong q trình thực kiểm tốn, Nexia đưa điểm bất hợp lý hệ thống kế toán trao đổi với khách hàng 103 2.3.1.3Giai đoạn kết thúc kiểm toán .103 Tất vấn đề lien quan đến BCTC hệ thống kế toán tập hợp lại trao đổi, thảo luận với khách hàng kiểm toán 103 BCKT kiểm tra kỹ lưỡng bên Nexia khách hàng kiểm toán Tại Nexia, kiểm soát chất lượng thực qua lớp kiểm soát: trưởng nhóm kiểm tốn- trưởng phòng kiểm tốn- giám đốc/ chủ phần hùn .103 2.3.2Những hạn chế quy trình kiểm tốn HTK kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn Nexia STT thực 103 2.3.2.1Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán .103 Hạn chế tổ chức nhân kiểm toán (do thiếu nhân sự) 103 Cơng tác tìm hiểu khách hàng chưa thực sâu vào chi tiết mà mức độ chung chung 103 2.3.2.2Giai đoạn thưc kiểm toán .104 Thủ tục phân tích sơ sài, chưa thực có ý nghĩa việc tìm khoảng có sai sót trọng yếu.104 2.3.2.3Giai đoạn kết thúc kiểm tốn .104 Sau họp với khách hàng kết thúc kiểm tốn vấn đề chưa thống bên 104 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH NEXIA STT THỰC HIỆN .105 3.1Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục HTK kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Nexia STT thực 105 3.1.1Định hướng phát triển công ty 105 3.2Nguyên tắc yêu cầu hoàn thiện .105 3.3 Một số giải pháp hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Nexia STT thực 106 3.4 Điều kiện để thực giải pháp 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 SV: Tạ Thu Phương Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt BCTC Báo cáo tài BCKT Báo cáo kiểm tốn Nexia Cơng ty TNHH Nexia STT HTK Hàng tồn kho KTV Kiểm toán viên TNHH TK KSNB DN SV: Tạ Thu Phương Nguyên Trách nhiệm hữu hạn Tài khoản Kiểm soát nội Doanh nghiệp Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt .5 Nguyên .5 BCTC Báo cáo tài 5 BCKT Báo cáo kiểm toán 5 Nexia Công ty TNHH Nexia STT 5 HTK Hàng tồn kho 5 KTV Kiểm toán viên .5 TNHH Trách nhiệm hữu hạn TK Tài khoản5 KSNB Kiểm soát nội .5 DN Doanh nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU .6 LỜI MỞ ĐẦU 1.1.Khái quát chung khoản mục HTK BCTC .12 SV: Tạ Thu Phương Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 1.2 Kiểm tốn khoản mục hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài 17 1.3Quy trình kiểm tốn hàng tồn kho báo cáo tài 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN HTK TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CÔNG TY TNHH NEXIA STT THỰC HIỆN 33 2.1Khái qt chung cơng ty TNHH Kiểm tốn Nexia STT .33 2.1.1Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Nexia STT .33 2.1.2Đặc điểm hoạt động CÔNG TY TNHH NEXIA STT 34 2.1.2.1Các dịch vụ Công ty .34 a) Dịch vụ Kiểm toán 35 2.1.4 đặc điểm tổ chức kiểm tốn cơng ty TNHH Nexia STT 49 2.1.4.2Đặc điểm tổ chức đồn kiểm tốn 56 2.1.4.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kiểm tốn 59 2.1.4.4 Đặc điểm tổ chức Hồ sơ kiểm toán 60 2.1.4.5 Đặc điểm kiểm sốt chất lượng cơng ty 64 2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài cơng ty TMHB cơng ty TNHH Kiểm toán Nexia STT thực 77 Kiểm tra tính đúng kỳ HTK 99 WP07: Kiểm tra tính đúng kỳ .99 _ _ 99 2.3 Nhận xét thực trạng vận dụng quy trình kiểm tốn khoản mục HTK kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Nexia STT thực 102 2.3.1Những ưu điểm thực tế vận dụng quy trình kiểm tốn vào kiểm tốn HTK cơng ty TNHH Kiểm tốn Nexia STT thực 102 2.3.1.1Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán .102 Giai đoạn KTV chú trọng, thực chương trình kiểm tốn mẫu thơng qua phần mềm kiểm toán e-audit 102 Việc đánh giá mức độ rủi ro mức trọng yếu KTV có kinh nghiệm kiểm tốn thực hiện, kết hợp với phần mềm kiểm toán E-audit 102 2.3.1.2Giai đoạn thực kiểm toán .102 Trong q trình kiểm tốn, trưởng nhóm kiểm tốn ln kiểm sốt tốt tiến trình cơng việc Đội nhóm kiểm tốn thực tổng hợp vấn đề thảo luận có vấn đề phát sinh, qua thống giải 103 SV: Tạ Thu Phương Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Các thủ tục kiểm toán thực phần hành HTK đầy đủ, đảm bảo cách tương đối tính hữu quyền kiểm sốt HTK đơn vị 103 Trong q trình thực kiểm tốn, Nexia đưa điểm bất hợp lý hệ thống kế toán trao đổi với khách hàng 103 2.3.1.3Giai đoạn kết thúc kiểm toán .103 Tất vấn đề lien quan đến BCTC hệ thống kế toán tập hợp lại trao đổi, thảo luận với khách hàng kiểm toán 103 BCKT kiểm tra kỹ lưỡng bên Nexia khách hàng kiểm toán Tại Nexia, kiểm soát chất lượng thực qua lớp kiểm sốt: trưởng nhóm kiểm tốn- trưởng phòng kiểm toán- giám đốc/ chủ phần hùn .103 2.3.2Những hạn chế quy trình kiểm tốn HTK kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán Nexia STT thực 103 2.3.2.1Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán .103 Hạn chế tổ chức nhân kiểm toán (do thiếu nhân sự) 103 Cơng tác tìm hiểu khách hàng chưa thực sâu vào chi tiết mà mức độ chung chung 103 2.3.2.2Giai đoạn thưc kiểm toán .104 Thủ tục phân tích sơ sài, chưa thực có ý nghĩa việc tìm khoảng có sai sót trọng yếu.104 2.3.2.3Giai đoạn kết thúc kiểm toán .104 Sau họp với khách hàng kết thúc kiểm tốn vấn đề chưa thống bên 104 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH NEXIA STT THỰC HIỆN .105 3.1Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục HTK kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Nexia STT thực 105 3.1.1Định hướng phát triển công ty 105 3.2Nguyên tắc yêu cầu hoàn thiện .105 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục hàng tồn kho kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Nexia STT thực 106 3.4 Điều kiện để thực giải pháp 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 SV: Tạ Thu Phương Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hàng tồn kho một những khoản mục trọng yếu, giá trị lớn co tính chất phức tạp tùy theo loại kinh doanh của doanh nghiệp Thêm vào đo, để thu hút đầu tư, các nhà quản trị doanh nghiệp thường co xu hướng phản ánh tăng giá trị hàng tồn kho nhằm làm tăng giá trị tài sản doanh nghiệp, làm đẹp báo cáo tài Nhận thức được điều này, quá trình thực tập công ty TNHH kiểm toán Nexia STT, em tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục hàng tồn kho kiểm tốn báo cáo tài công ty TNHH Nexia STT thực hiện”, nhằm làm rõ quy trình kiểm toán thực tế khoản mục HTK, từ đo nhận diện những ưu điểm hạn chế để khắc phục hoàn thiện quy trình Mục đích nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu thực tế quy trình phương pháp kiểm toán hàng tồn kho kiểm toán BCTC công ty TNHH Nexia STT thực - Đánh giá đúng thực trạng kiểm toán hàng tờn kho đờng thời phân tích làm rõ những tồn kiểm toán khoản mục toán BCTC công ty TNHH Nexia STT thực - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phương pháp kiểm toán khoản mục hàng tồn kho kiểm toán BCTC Công ty TNHH Nexia STT thực Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Quy trình phương pháp kiểm toán khoản mục hàng tồn kho kiểm toán BCTC Công ty TNHH Nexia STT thực - Phạm vi nghiên cứu: Quy trình phương pháp kiểm toán khoản mục hàng tồn kho kiểm toán BCTC Công ty TNHH Nexia STT thực SV: Tạ Thu Phương Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu khác - Phương pháp thu thập số liệu :Các tài liệu thu thập từ nhiều nguồn phong phú đa dạng như: Các hồ sơ kiếm toán qua các năm Nexia STT của các khách hàng khác nhau, nguồn thông tin mạng internet các tài liệu khác - Phương pháp xử lý số liệu: phương pháp đối chiếu, so sánh, phân tích số liệu tổng hợp chi tiết… Trong quá trình thực tập Công ty TNHH Nexia STT, em co điều kiện tìm hiểu về quy trình kiểm toán hàng tồn kho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp thương mại dịch vụ Do đo nhận thức rõ tầm quan trọng của kiểm toán khoản mục hàng tồn kho một cuộc kiểm toán Báo cáo tài Chính vì thế em chọn đề tài cho Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục hàng tồn kho kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Nexia STT thực hiện” Nội dung kết cấu luận văn Ngoại trừ phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn bao gồm ba chương với nội dung sau: Chương 1: Lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục HTK kiểm tốn BCTC Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn HTK kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Nexia STT thực Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục HTK kiểm tốn BCTC công ty TNHH Nexia STT thực Em xin chân thành cảm ơn Ths Phí Thị Kiều Anh cùng các anh chị SV: Tạ Thu Phương 10 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính - Trong quá trình kiểm toán, trưởng nhom kiểm toán kiểm soát tốt tiến trình công việc Đội nhom kiểm toán thực tổng hợp vấn đề thảo luận co vấn đề phát sinh, qua đo thống nhất các giải quyết - Các thủ tục kiểm toán được thực phần hành HTK đầy đủ, đảm bảo mợt cách tương đối về tính hữu qùn kiểm soát HTK của đơn vị - Trong quá trình thực kiểm toán, Nexia đưa những điểm bất hợp lý của hệ thống kế toán trao đổi với khách hàng 2.3.1.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán - Tất cả các vấn đề lien quan đến BCTC hệ thống kế toán đều được tập hợp lại trao đổi, thảo luận với khách hàng kiểm toán - BCKT được kiểm tra kỹ lưỡng cả bên Nexia khách hàng kiểm toán Tại Nexia, kiểm soát chất lượng được thực qua lớp kiểm soát: trưởng nhom kiểm toán- trưởng phòng kiểm toán- giám đốc/ chủ phần hùn 2.3.2 Những hạn chế quy trình kiểm tốn HTK kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn Nexia STT thực 2.3.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán - Hạn chế về tổ chức nhân sự cuộc kiểm toán (do thiếu nhân sự) - Về việc xác định mức trọng yếu Mức trọng yếu đưa mang tính máy moc việc xác lập mức trọng yếu theo tỷ lệ phần trăm cố định của tổng doanh thu, tổng tài sản lợi nhuận Riêng tiêu doanh thu, việc dựa tỷ lệ phần trăm doanh thu dẫn đến giá trị của các khoản doanh thu cao thì giá trị trọng yếu lớn Điều không phù hợp với khái niệm trọng yếu - Công tác tìm hiểu khách hàng chưa thực sự sâu vào chi tiết mà mức độ chung chung - Về thực thủ tục phân tích SV: Tạ Thu Phương 103 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Khi sử dụng thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, Công ty TNHH Nexia STT không chú trọng phân tích nhom tỷ suất về cấu trúc tài Thế thơng qua nhom tỷ śt này, ngồi việc phân tích sự bất thường, kiểm toán viên co thể nhìn nhận những kho khan tài mà doanh nghiệp phải đương đầu co thể dẫn dắt nhà quản lý đến sai phạm Đồng thời co thể xem thêm khả tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp Nhom tỷ suất gồm co tỷ suất đầu tư, tỷ suất nợ, tỷ suất khả toán lãi vay… 2.3.2.2 Giai đoạn thưc kiểm toán - Thủ tục phân tích sơ sài, chưa thực sự co ý nghĩa việc tìm các khoảng co thể co sai sot trọng yếu - Trong suốt cuộc kiểm toán, tất cả những sai sot không trọng yếu, KTV thường bỏ qua, không ghi lại Nhưng thực tế, nếu gộp nhiều sai sot không trọng yếu lại thì co thể co sai sot trọng yếu - Thông thường, các cuộc kiểm toán đều co thời gian thực ngắn, vì thế mà kiểm toán viên khơng co thời gian để co thể gửi thư yêu cầu xác nhận đến bên thứ ba, đo các KTV thường chấp nhận những thư mà khách hàng gửi xác nhận, điều chưa thực sự bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy 2.3.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm tốn - Sau c̣c họp với khách hàng kết thúc kiểm toán những vấn đề chưa được thống nhất giữa bên SV: Tạ Thu Phương 104 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH NEXIA STT THỰC HIỆN 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục HTK kiểm tốn BCTC công ty TNHH Nexia STT thực 3.1.1 Định hướng phát triển công ty 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Nexia STT Định hướng tương lai của công ty Nexia nâng cao chất lượng của các dịch vụ công ty cung cấp, trì khách hàng cũ mở rọng thị trường khách hàng 3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện Để co thể phát triển để đạt được định hướng của mình, Nexia cần phải hoàn thiện quy trình kiểm toán của công ty, không ngừng thay đổi phương pháp cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của khách hàng Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho đặt yêu cầu cho việc đổi mới, hoàn thiện phương pháp kiểm toán Khoản mục HTK thường một khoản mục lờn, phức tạp, dễ chứa đựng gian lận sai sot, vì vậy, đòi hỏi phải co sự quan tâm đầu tư của KTV cuộc kiểm toán.Vì thế đổi phương pháp để mang lại hiệu quả cao nhất, giảm thiểu chi phí ln mối quan tâm của KTV 3.2 Nguyên tắc yêu cầu hoàn thiện 3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện Qui trình kiểm toán Khoản mục hàng tờn kho cần được hồn thiện nữa theo các định hướng mang tính hướng dẫn của hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) để qui trình kiểm toán đảm bảo áp dụng hiệu SV: Tạ Thu Phương 105 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính quả, phù hợp với thực tiễn kiểm toán nước ta Đồng thời việc tuân theo nguyên tắc giúp nâng cao tính đồng bộ của qui trình kiểm toán Khoản mục hàng tồn kho giữa các công ty kiểm toán Cùng với việc hoàn thiện qui trình thì cần dứt khoát phải tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực kiểm toán ban hành, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo tính qui chuẩn kéo gần cách biệt giữa qui trình kiểm toán Việt Nam với qui trình kiểm toán quốc tế 3.2.2 Yêu cầu hoàn thiện Mợt c̣c kiểm toán báo cáo tài KTV ln ln phải cân nhắc tính hiệu quả thực qui trình kiểm toán Mặc dù lớn mạnh không ngừng các năm qua Nexia phải đương đầu với sự cạnh tranh quyết liệt thương trường một qui luật phát triển chung nên yếu tố hiệu quả kiểm toán hết sức quan trọng Do đo việc hoàn thiện qui trình kiểm toán Khoản mục hàng tồn kho yêu cầu phải co những cải tiến đáng giá cần đảm bảo cân chi phí kiểm toán Mợt u cầu khác đặt việc hoàn thiện qui trình kiểm toán Khoản mục hàng tồn kho công ty những cải tiến phải co tính khả thi tức phải phù hợp với đối tượng khách hàng của công ty khách hàng của Nexia co những đặc trưng riêng Điều thực sự rất hữu hiệu việc nâng cao vị thế của công ty mắt của khách hàng giúp công ty phục vụ khách hàng ngày tốt nữa 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục hàng tồn kho kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Nexia STT thực a.Về việc xác định mức trọng yếu Nếu mức trọng yêú co biến động lớn so với năm trước (thấp đáng kể), KTV cần cân nhắc xem mức trọng yếu năm co hợp lý không so với SV: Tạ Thu Phương 106 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính tình hình hoạt đợng kinh doanh năm của doanh nghiệp Ví dụ, doanh thu lợi nhuận giảm đáng kể so với năm trước, mức trọng yếu được xác định mức độ cao ( giá trị thấp) Rủi ro co thể tồn số dư đầu năm cuộc kiểm toán năm trước được tiến hành với mức trọng yếu thấp Để giảm rủi ro co sai sot trọng yếu co thể co số dư đầu năm, KTV phải tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng về các số dư tài sản công nợ đầu năm Khi kết thúc quá trình kiểm toán, nếu tiêu chí được lựa chọn để xác định mức trọng yếu biến động quá lớn thì KTV phải xác định lại mức trọng yếu, giải thích lý cân nhắc xem co cần thực bổ sung thêm thủ tục kiểm toán hay không Co cách sửa đổi mức trọng yếu: -Cập nhật lại giá trị của tiêu chí xác định mức trọng yếu -Sửa đổi tiêu chí xác định mức trọng yếu - Sửa đổi tỷ lệ % tính mức trọng yếu Trường hợp KTV nhận thấy cần phải xác định lại mức trọng yếu mức trọng yếu mức trọng yếu xác định lại cao so với mức trọng yếu kế hoạch, nghĩa phạm vi khối lượng các thủ tục kiểm toán cần thực lớn so với thiết kế ban đầu.Trường hợp KTV cần đánh giá lại sự phù hợp của các công việc kiểm toán thực để đánh giá liệu co cần thiết thực thêm các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp hay khơng Chẳng hạn: -Giảm mức độ rủi ro kiểm soát bằng cách mở rộng thực thêm thử nghiệm kiểm soát để chứng minh cho việc giảm rủi ro kiểm soát, -Giảm rủi ro phát bằng cách sửa đổi lại nội dung, lịch trình phạm vi của những thủ tục kiểm tra chi tiết dự kiến SV: Tạ Thu Phương 107 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính b.Về việc đánh giá hệ thống kiểm sốt nội khách hàng Thay đổi mẫu câu hỏi cho phù hợp với đặc điểm của khách hàng Thiết kế bảng câu hỏi riêng cho đối tượng khách hàng, đặc điểm ngành nghề kinh doanh c.Về thủ tục phân tích Đối với thủ tục phân tích, cần khuyến khích KTV được phép sử dụng nhiều phương pháp khác từ việc so sánh đơn giản đến những phân tích phức tạp đòi hỏi phải sử dụng các kỹ thuật thống kê tiên tiến Việc lựa chọn quy trình phân tích, phương pháp mức đợ áp dụng tùy tḥc vào sự xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên Khi tiến hành phân tích khoản mục hàng tờn kho, KTV cần tăng cường việc so sánh các thông tin như: - So sánh thông tin tương ứng kỳ với các kỳ trước về số dư hàng tồn kho , giá vốn hàng bán, số ngày vòng quay HTK… - So sánh giữa thực tế với kế hoạch của đơn vị (Ví dụ: Kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng ) - So sánh giữa thực tế của đơn vị với các đơn vị cùng ngành co cùng quy mô hoạt động, với số liệu thống kê, định mức cùng ngành (Ví dụ: Tỷ suất hàng tồn kho ,tỷ lệ hàng tồn kho ) - Giữa các thơng tin tài với - Giữa các thơng tin tài với các thơng tin phi tài Tuy nhiên áp dụng quy trình phân tích với khoản mục hàng tờn kho, kiểm toán viên phải xem xét các yếu tố sau: - Mục tiêu của thủ tục phân tích đợ tin cậy của kết quả thu được - Đặc điểm của đơn vị mức đợ chi tiết của thơng tin (Ví dụ: Quy trình phân tích áp dụng các đơn vị co số dư hàng tờn kho phức tạp đòi hỏi co cái nhìn khái quát ) SV: Tạ Thu Phương 108 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính - Khả sẵn co của các thơng tin tài phi tài (thơng tin kế toán, thông tin thị trường liên quan đến nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh ngành) - Độ tin cậy của các thơng tin (Ví dụ: Sự đúng đắn của các kế hoạch dự toán cung cấp ) - Ng̀n gốc thơng tin (Ví dụ: Thơng tin từ bên ngồi thường co đợ tin cậy cao thơng tin đơn vị cung cấp ) - Khả so sánh của thơng tin (Ví dụ: Thơng tin đơn vị cung cấp co thể so sánh với thông tin của đơn vị khác cùng ngành ) - Những hiểu biết co được từ cuộc kiểm toán các kỳ trước cùng với hiểu biết về tính hiệu quả của hệ thống kế toán hệ thống KSNB các vấn đề nảy sinh dẫn đến các bút toán điều chỉnh những kỳ trước liên quan đến khoản mục hàng tồn kho Mức độ tin cậy vào kết quả của quy trình phân tích khoản mục hàng tồn kho phụ thuộc vào các nhân tố sau: - Tính trọng ́u của các tài khoản mục hàng tờn kho với tồn bợ BCTC (Ví dụ: Khi khoản mục hàng tồn kho được đánh giá trọng yếu thì khơng dừng lại quy trình phân tích mà thực mợt số thủ tục kiểm tra chi tiết khác trước kết luận Ngược lại khoản mục được coi không trọng yếu thì co thể cứ vào kết quả phân tích để kết luận ) - Các thủ tục kiểm toán khác co cùng một mục tiêu kiểm toán khoản mục hàng tờn kho - Đợ xác co thể dự kiến của quy trình phân tích (Ví dụ: Kiểm toán viên thường so sánh, phân tích số ngày vòng quay hàng tồn kho giữa năm với năm trước so sánh số hàng tồn kho giữa năm trước với năm ) SV: Tạ Thu Phương 109 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính - Đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát (Ví dụ: Nếu hệ thống KSNB của quy trình ghi nhận khoản mục hàng tồn kho yếu thì nên dựa vào kiểm tra chi tiết dựa vào quy trình phân tích ) d.Về phương pháp chọn mẫu Để co một phương pháp chọn mẫu hoàn thiện điều bất khả thi vì yêu cầu đặt cho KTV phải sử dụng đa dạng, phù hợp các phương pháp chọn mẫu với tình Mỗi phương pháp chọn mẫu đều co ưu nhược điểm riêng nên việc sử dụng kết hợp các phương pháp điều nên áp dụng Cụ thể, tổng thể bao gồm rất nhiều các khoản mục mà giá trị không lớn, tiềm ẩn rủi ro sai phạm thì việc sử dụng kết hợp giữa chọn mẫu giá trị mẫu ngẫu nhiên rất hiệu quả Ngược lại, khoản mục lại co những phần tử lớn, nội dung bất thường thì việc chọn theo phán đoán nghề nghiệp của KTV lại phát huy tác dụng giúp giảm thiểu thời gian mà đảm bảo bao quát tổng thể Việc phối hợp các phương pháp phải đảm bảo mức đợ hài hòa giữa phán đoán của KTV việc chọn mẫu một cách khách quan ngẫu nhiên Đối với khoản mục hàng tồn kho, mặc dù việc áp dụng phương pháp chọn mẫu không nhiều các khoản mục khác việc chọn mẫu ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của công tác kiểm toán Mặt khác, quy trình chọn mẫu co liên quan lớn tới chọn mẫu thống kê Việc am hiểu về chọn mẫu thống kê giúp KTV co cách lựa chọn hợp lý, mẫu chọn đại diện nhất Điều giảm thiểu yếu tố chủ quan tác động tới mẫu chọn… e.Về các vấn đề khác -Các KTV nên ghi lại các sai sot của khách hàng, mặc dù những sai sot đo không đáng kể tập hợp lại, các sai sot đo co thể dẫn đến sai phạm lớn SV: Tạ Thu Phương 110 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính -KTV thường chấp nhận thưu xác nhận khách hàng thực mà không tự gửi thư xác nhận, để co được bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy hươn KTV nên chọn mẫu gửi thư xác nhận đến một số bên thứ nắm giữ hàng của đơn vị, nếu không nhận được thư hồi đáp thì KTV co thể gọi điện hoạc chuyển fax để nhận được ý kiến phản hồi 3.4 Điều kiện để thực giải pháp 3.4.1 Về phía quan nhà nước Hiện Nexia các công ty kiểm toán độc lập khác nước ta gặp phải nhiều vấn đề kho khăn khiến cho hoạt động kiểm toán chưa được thực xứng đáng với tầm quan trọng của no Do vấn đề cấp thiết nhà nước cần phát huy tối đa vai trò điều tiết vĩ mơ nền kinh tế, đề những giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế noi chung nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán noi riêng Để co thể hỗ trợ tốt nhất cho các công ty kiểm toán, Nhà nước các quan chức cần phải: Một là, hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý cho quá trình hội nhập, quá trình kiểm toán Việt Nam sở phù hợp với các thông lệ quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán, làm sở pháp lý cho các hoạt động kiểm toán Việt Nam Ba là, cải tiến các chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán để đáp ứng yêu cầu ngày cao của quá trình hội nhập Bốn là, đầu tư, xây dựng sở hạ tầng, các trang thiết bị kỹ thuật, các phần mềm kiểm toán chuyên dụng để giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán SV: Tạ Thu Phương 111 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Năm là, hỗ trợ, giúp đỡ hiệp hội kế toán kiểm toán việc thuê các chuyên đầu ngành về lĩnh vực kiểm toán những nước phát triển để đào tạo cho các KTV, các chuyên viên cao cấp Việt Nam 3.4.2 Về phía Hiệp hội Nghề nghiệp Các hiệp hợi kế toán kiểm toán đong vai trò hết sức quan trọng việc nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán BCTC Hiệp hội nghề nghiệp (mà trực tiếp Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), nơi tập trung của các KTV giàu kinh nghiệm co trình đợ cao sở cho hoạt động kế toán, kiểm toán các quốc gia mà các hiệp hội hoạt động Tại Việt Nam, Hiệp hội Nghề nghiệp Việt Nam từ thành lập nơi quy tụ các KTV giàu kinh nghiệm, nơi trao đổi kiến thức nghề nghiệp cập nhật các tài liệu, văn bản liên quan đến hoạt đợng kế toán, kiểm toán ngồi nước Các tổ chức, hiệp hội kế toán, kiểm toán Việt Nam cần phát huy vai trò trợ giúp Bợ Tài việc soạn thảo, ban hành các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Bên cạnh đo, việc kết hợp với các tổ chức kế toán, kiểm toán thế giới Hội kế toán viên công chứng Anh… giúp Việt Nam co nhiều hội việc tham gia học hỏi kinh nghiệm kiểm toán quốc tế đào tạo được những KTV co trình độ Việc phối hợp tổ chức các kỳ thi lấy chứng KTV hành nghề các hội thảo, tập huấn cho các cán bộ kiểm toán cần được thực chặt chẽ hiệu quả nữa 3.4.3 Về phía Cơng ty TNHH Nexia STT Để không ngừng phát triển khẳng định vị thế của mình thị trường mà sự cạnh tranh giữa các công ty kiểm toán ngày mạnh mẽ thị trường co Việt Nam co khoảng 200 công ty kiểm toán độc lập, công ty phải ngày nâng cao chất lượng kiểm toán của mình Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu thị trường, quy mô thị trường kiểm toán của Việt SV: Tạ Thu Phương 112 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Nam nhỏ, chưa tương xứng đáp ứng được tiềm phát triển của nền kinh tế Thêm vào đo, với việc tham gia vào thị trường Việt Nam của các hãng kiểm toán Quốc tế co tiềm lực mạnh mẽ Deloite, KPMG làm cho sự cạnh tranh thị trường ngày gay gắt Chính vì vậy, cơng ty phải hồn thiện nữa chất lượng kiểm toán của mình để gây dựng được uy tín nâng cao chất lượng cạnh tranh thị trường ngành Những sách cụ thể cơng ty co thể áp dụng: Vấn đề nhân lực Công ty cần chú trọng chọn giữ nhân viên co trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, co tư cách đạo đức tốt để hạn chế chi phí đào tạo nâng cao lực Khi tuyển chọn nhân viên tốt cần phải co sách đào tạo thích hợp để giúp KTV cập nhật thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Hàng năm, sinh viên thực tập Công ty nguồn nhân lực lớn để Công ty tuyển chọn giữ lại những nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc của Công ty Duy trì chấp nhận khách hàng Danh tiếng của công ty phụ thuộc vào niềm tin khách hàng dành cho công ty Vì vậy, sự đánh giá thấu đáo về khách hàng tiềm việc thường xuyên đánh giá lại khách hàng nhằm trì lượng khách hàng co để tạo thành những khách hàng thường xuyên của doanh nghiệp, đồng thời thu hút thêm những khách hàng tiềm co một phần việc hết sức quan trọng 3.4.4 Về phía khách hàng Thứ nhất: Các doanh nghiệp phải thấy kiểm toán cần thiết Khách hàng kiểm toán chủ yếu kiểm toán theo luật định bắt buộc chứ không phải tự nguyện Khách hàng kiểm toán cơng ty TNHH tư nhân rất luật doanh nghiệp chưa quy định bắt buộc phải kiểm SV: Tạ Thu Phương 113 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính toán BCTC Mặt khác, sự hiểu biết của các doanh nghiệp về lĩnh vực hạn chế: Các doanh nghiệp Việt Nam chưa co thoi quen sử dụng dịch vụ tư vấn thay cho hướng dẫn của quan quản lý Nhà nước nên điều kiện thực được các giải pháp đưa phụ thuộc nhiều vào khách hàng Các doanh nghiệp phải tự nhận thấy rằng kiểm toán thực sự cần thiết, BCTC sau kiểm toán bằng chứng xác thực thể sự trung thực của thông tin, giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp Thứ hai: Tơn trọng hoạt động kiểm tốn Bản thân khách hàng quá coi trọng tiêu thức giá phí, thường chú trọng tiêu thức giá phí thấp để lựa chọn công ty kiểm toán Vì vậy, khách hàng cần tôn trọng hoạt động kiểm toán lựa chọn sang suốt các doanh nghiệp kiểm toán để co được những BCTC trung thực nhất Hơn nữa khách hàng cần phải hiểu rằng, mục đích của kiểm toán BCTC đánh giá tính trung thực hợp lý của BCTC, cao quan trọng nữa qua kiểm toán BCTC, KTV phát được những vấn đề ́u hoạt đợng của doanh nghiệp co những biện pháp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả Tiểu kết: Qua chương em xin khái quát những vấn đề mình trình bày: Nhận xét về thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho công ty về ưu điểm những tờn tại, Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho kiểm toán BCTC công ty TNHH Nexia STT; qua đo em nêu một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho Và em trình bày một số điều kiện để thực giải pháp nêu SV: Tạ Thu Phương 114 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính KẾT LUẬN Phù hợp với xu thế phát triển của dịch vụ kiểm toán noi chung, kiểm toán Việt Nam noi riêng thì Công ty TNHH Nexia STT cố gắng để ngày hoàn thiện Việc xác định bước công việc cụ thể kiểm toán khoản mục hàng tồn kho đong gop vào thành công chung của cuộc kiểm toán, giúp cho chất lượng kiểm toán ngày nâng cao Từ đo tạo điều kiện để tăng uy tín vị thế cho các cơng ty kiểm toán noi chung công ty TNHH Nexia STT noi riêng Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu về sở lý luận của quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho kiểm toán BCTC Công ty TNHH Nexia STT, luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho kiểm toán BCTC như: - Lý luận chung về nội dung, kiểm soát nội bộ, nguyên tắc hạch toán, tầm quan trọng mức độ ảnh hưởng của khoản mục hàng tồn kho doanh nghiệp với các khoản mục khác BCTC - Quy trình kiểm toán hàng tồn kho BCTC - Những sai sot thường gặp thực kiểm toán hàng tồn kho Sau khảo sát về kiểm toán quy trình kiểm toán khoản mục hàng tờn kho kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Nexia STT thì luận văn đưa một số hạn chế về: - Việc đánh giá hệ thống KSNB hàng tồn kho - Việc áp dụng thủ tục phân tích vào các c̣c kiểm toán - Quá trình chọn mẫu để kiểm tra chi tiết hàng tồn kho - Thủ tục gửi thư xác nhận hàng tồn kho nắm giữ bên thứ Trên sở những hạn chế đo, luận văn đưa mợt số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho như: SV: Tạ Thu Phương 115 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính - Đánh giá hệ thống KSNB được thực theo một trình tự nhất định, thiết kế bảng câu hỏi riêng cho loại hình doanh nghiệp - Thực các thủ tục phân tích qua việc phân tích tỷ suất kết hợp phân tích xu hướng - Xác định phương pháp thích hợp quá trình chọn mẫu kiểm toán - Thủ tục gửi thư xác nhận hàng tồn kho nắm giữ bên thứ cần thực giữa KTV với bên thứ 3, tránh phải thông qua khách hàng Tuy nhiên, hạn chế về mặt thời gian kiến thức thực tế, những nội dung trình bày luận văn mang tính gợi mở thiếu sot Em rất mong nhận được sự đong gop ý kiến của quý thầy cô, các bạn để luận văn của em được hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn – Th.s Phí Thị Kiều Anh, các thầy Bợ môn Kiểm toán, cùng Ban lãnh đạo các anh chị KTV Công ty TNHH Nexia STT giúp đỡ em quá trình thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Tạ Thu Phương SV: Tạ Thu Phương 116 Lớp: CQ51/22.05 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Bợ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam- NXB Tài 2) Bợ Tài chính, QDD15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 3) Th.S Đậu Ngọc Châu, Th.S Nguyễn Viết Lợi ( 2012), Giáo trình “Kiểm toán Báo cáo tài chính- Kiểm toán các chu kỳ chủ yếu”- NXB Tài 4) Th.S Đậu Ngọc Châu, Th.S Nguyễn Viết Lợi ( 2011), Giáo trình “Kiểm toán Báo cáo tài chính”- NXB Tài 5) Th.S Nguyễn Viết Lợi Th.S Đậu Ngọc Châu (NXBTC 2009), Giáo trình “Lý thuyết kiểm toán”- NXB Tài 6) PGS.TS Thịnh Văn Vinh, PGS.TS Giang Thị Xuyến (2012), Giáo trình “ Tổ chức quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính”- NXB Tài 7) GS.TS Nguyễn Quang Huỳnh Th.S Ngơ Trí Tuệ (2006), Giáo trình Kiểm toán tài - NXB ĐH Kinh tế Quốc dân 8) Diễn đàn kiemtoan.com.vn: http://kiemtoan.com.vn/ 9) Hồ sơ giới thiệu lực các tài liệu khác của Công ty TNHH Nexia STT SV: Tạ Thu Phương 117 Lớp: CQ51/22.05 ... dụng quy trình kiểm toán kho n mục HTK kiểm toán BCTC công ty TNHH Nexia STT thực 102 2.3.1Những ưu điểm thực tế vận dụng quy trình kiểm tốn vào kiểm tốn HTK cơng ty TNHH Kiểm toán Nexia. .. luận quy trình kiểm tốn kho n mục HTK kiểm tốn BCTC Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn HTK kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Nexia STT thực Chương 3: Các giải pháp hồn thiện quy trình kiểm toán kho n. .. sơ kiểm toán 60 2.1.4.5 Đặc điểm kiểm sốt chất lượng cơng ty 64 2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài cơng ty TMHB cơng ty TNHH Kiểm toán Nexia
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH nexia STT thực hiện , 28 hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH nexia STT thực hiện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn