27 hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH an quý hưng

131 1 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Tạ Thu Hiền SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.Khái niệm đặc điểm trình bán hàng 1.1.2 Vai trò kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng .7 1.1.3 Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết bán hàng.8 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng: 1.2 Nội dung Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 10 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực chi phối Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 10 1.2.2.1 Các phương thức bán hàng 10 1.2.2.2 Các phương thức toán 12 1.2.3 Kế toán chi tiết bán hàng xác định kết bán hàng .13 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 13 1.2.3.2 Các phương pháp hạch tốn chi tiết hàng hóa 13 1.2.4 Kế toán tổng hợp bán hàng xác định kết bán hàng 17 1.2.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng 17 1.2.5 Sổ sách kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng xác định kết hoạt động bán hàng .45 1.3 Tổ chức trình bày thơng tin bán hàng xác định kết bán hàng báo cáo tài 52 SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.3.1 Các tiêu ý nghĩa tiêu bán hàng xác định kết bán hàng báo cáo tài chính: 53 1.3.2 Cách lập tiêu bán hàng xác định kết bán hàng báo cáo tài 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 56 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG .56 2.1.Tổng quan Công ty TNHH An Quý Hưng 56 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty .56 2.1.1.1 Giới thiệu chung Công ty 56 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty TNHH An Quý Hưng 59 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty TNHH An Quý Hưng 61 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng 74 2.2.1 Thực trạng phương pháp kế toán bán hàng xác định kết hoạt động bán hàng Công ty An Quý Hưng 74 2.2.1.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng .76 2.2.1.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 99 2.2 Thực trạng kế tốn máy vi tính Cơng ty TNHH An Q Hưng 108 2.3.2 Mã hóa đối tượng cần quản lý .110 2.3.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phần mềm kế toán .110 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG 113 SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.1.YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ 113 3.2 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết bán hàng công ty TNHH An Quý Hưng .114 3.3.CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH AN Q HƯNG .121 3.3.1.Về phía doanh nghiệp : 121 3.3.2.Về phía vụ chế độ kế tốn (quản lí nhà nước) 123 KẾT LUẬN 124 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 126 SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các Đơn vị kinh tế hoạt động chế thị trường ln có cạnh tranh để tồn đứng vững thị trường Đặc biệt, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, thách thức nay, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải có cách nhìn mới, có phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, cách quản lý phù hợp, kịp thời có biện pháp sử dựng nguồn nhân lực hợp lý, hướng cho hoạt động doanh nghiệp đạt mục tiêu tốt Để làm điều doanh nghiệp phải xác định phương hướng đầu tư, quy mô sản xuất, nhu cầu khả điều kiện sản xuất kinh doanh để đưa định đắn Do việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập xử lý thông tin để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu tất yếu, giúp đơn vị kinh tế thấy quy mô, cách thức kinh doanh khả phát triển hay suy thoái doanh nghiệp, đưa định tương lai Đứng trước tình hình đó, Cơng ty TNHH An Quý Hưng hiểu rằng, bên cạnh việc tìm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh việc tổ chức quản lý hạch tốn kế toán yêu cầu thiết yếu Đặc biệt, thông tin hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng chiếm vai trò quan trọng thơng tin kế tốn, thơng tin ln doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm Hơn hết, hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp Việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thơng tin tài Q trình thực tập Cơng ty TNHH An Q Hưng hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cùng với bảo, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn – cán kế tốn Phòng Tài – Kế tốn công ty, em SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp có thêm hiểu biết định cơng ty cơng tác kế tốn cơng ty Ý thức tầm quan trọng cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty nên sau q trình thực tập cơng ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa “Hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng” Đối tượng mục đích nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài lý luận lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, vận dụng để đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng - Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tế kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế Cơng ty TNHH An Q Hưng, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Kết cấu luận văn tốt nghiệp: Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, Danh mục, Bảng biểu, Luận văn chia làm chương Chương 1:Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động bán hàng doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Do hạn chế thời gian kiến thức thu nhận nên đề tài không tránh khỏi sai sót nên kính mong nhận giúp đỡ đánh giá, góp ý ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH An Quý Hưng thầy cô giáo môn Học viện Tài Chính, đặc biệt giảng viên hướng dẫn –Đỗ Minh Thoa, để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn ! SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.Khái niệm đặc điểm trình bán hàng  Khái niệm trình bán hàng: Bán hàng trình chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, q trình chuyển hóa vốn từ hình thái hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn tốn Vì vậy, đẩy nhanh q trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp  Đặc điểm trình bán hàng - Có thỏa thuận trao đổi người mua người bán Người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, trả tiền chấp nhận trả tiền - Có thay đổi quyền sở hữu hàng hóa: người sở hữu quyền sở hữu người mua có quyền sở hữu hàng hóa mua bán - Trong trình tiêu thụ hàng hóa đơn vị kinh tế cung cấp cho khách hàng khối lượng hàng hóa định nhận lại từ khách hàng khoản tiền gọi doanh thu tiêu thụ hàng hóa 1.1.2 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Các doanh nghiệp nơi sáng tạo cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội phải thơng qua q trình bán hàng sản phẩm đưa vào tiêu dùng Như thực việc bán thành phẩm, hàng hóa có vai trò quan trọng doanh nghiệp toàn kinh tế quốc dân SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Đối với doanh nghiệp: trình bán hàng tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp thu hồi vốn, trang trải chi phí sản xuất kinh doanh bổ sung nguồn vốn, mở rộng đại hoá sản xuất doanh nghiệp - Đối với người tiêu dùng: Bán hàng giúp người tiêu dùng thoả mãn nhu cầu xã hội - Xét phạm vi toàn kinh tế quốc dân: Bán hàng điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội Quá trình tái sản xuất xã hội gồm có khâu: “Sản xuất – Phân phối – Trao đổi – Tiêu dùng”, khâu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thiếu dù khâu q trình tái sản xuất khơng thực Trong mối quan hệ sản xuất giữ vai trò định, tiêu dùng mục đích, động thúc đẩy sản xuất phát triển, khâu phân phối trao đổi có vai trò cầu nối quan hệ sản xuất tiêu dùng, từ kích thích tiêu dùng đẩy mạnh sản xuất phát triển Như vậy, tiêu thụ hàng hóa thực mục đích sản xuất, điều kiện để tái sản xuất thực Ngồi ra, bán hàng góp phần điều hòa sản xuất tiêu dùng, khả nhu cầu… điều kiện để phát triển cân đối ngành, vùng toàn kinh tế quốc dân 1.1.3 Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết bán hàng Trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giới, có nhiều thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kinh tế đặt doanh nghiệp trước khó khăn thử thách lớn Để thực hoạt động bán hàng có hiệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng đời sống xã hội không ngừng nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ qúa trình bán hàng, kết qủa bán hàng sau: - Theo dõi thành phẩm, hàng hoá xuất bán ba tiêu: số lượng, chất lượng, giá trị - Nắm vững tình hình thị trường, theo dõi phương thức bán hàng, hình thức tốn, loại thành phẩm tiêu thụ tình hình thu hồi nợ khách hàng - Tính tốn xác định doanh thu bán hàng, doanh thu lợi nhuận tạo sở để xác định xác lợi nhuận doanh nghiệp SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Các nhà quản trị doanh nghiệp luôn cần thiết thông tin cách chi tiết, cụ thể trình bán hàng kết bán hàng loại sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ để đáp ứng quản lý vĩ mơ, để có định đắn cho phát triển doanh nghiệp không thời gian mà tương lai lâu dài Việc kế toán chi tiết hoạt động bán hàng, kết bán hàng giúp cho chủ doanh nghiệp định nên mở rộng hay thu hẹp qui mô hoạt động, mở rộng thu hẹp nào, tới mức độ hay đình sản xuất, định tiếp tục sản xuất hay chuyển hướng hoạt động Vì lẽ đó, tổ chức cơng tác bán hàng, kết bán hàng máy tính cần thiết doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cách xác, đầy đủ, kịp thời, có hệ thống đáp ứng yêu cầu đối tượng thơng tin 1.1.4 Nhiệm vụ kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng: - Để đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa, bán hàng xác định kết phân phối kết hoạt động bán hàng Kế toán phải thực tốt nhiệm vụ sau đây: a) Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình có biến động loại hàng hóa theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị b) Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động bán hàng doanh nghiệp, đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng c) Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động bán hàng, giám sát tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động bán hàng d) Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định phân phối kết Từ phân tích trên, đến kết luận: Việc tổ chức kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng doanh nghiệp cần thiết Nó SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 116 Luận văn tốt nghiệp Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Ví dụ phiếu chi Ngày 31/12/2016 tốn tiền cho công ty qu ảng c áo liệu máy sau: Tại hình nhập liệu, chọn phần hành “Quỹ”, chọn ‘ Phiếu chi’ điền thông tin cần thiết SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 117 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG 3.1 Yêu cầu, ngun tắc hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị - Thứ nhất, công ty cần phát huy ưu điểm đạt công tác kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp - Thứ hai, công ty cần khắc phục hạn chế tồn máy cơng tác kế tốn đơn vị, sau số kiến nghị để cơng ty tham khảo hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị, cụ thể sau : + Thành lập phận kế tốn quản trị phân tích tài chính, hai này hỗ trợ cho việc phân tích xu hướng thị trường đánh giá khoa học, cơng ty vào lập dự tốn doanh thu, chi phí, nợ phải thu, tiền mặt, đặt tự tác động thị trường, sách tài nhà nước Như vậy, cơng ty chủ động việc đưa định kinh doanh, việc kinh doanh đạt kết mong muốn Việc khiến cơng ty phải tăng thêm khoản chi phí, nhiên, điều vơ cần thiết để tính tốn, có kế hoạch lường trước rủi ro kinh doanh Trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chưa làm điều này, thực thành cơng việc coi bước tiến dài công ty thị trường + Cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, việc quan trọng, thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin Báo cáo tài doanh nghiệp mức độ trung thực xác + Cần phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp cho loại mặt hàng giá thành sản xuất loại mặt hàng khác giá bán chúng không giống Do đó, việc chưa phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp cho loại hàng dẫn đến việc cơng ty chưa bóc tách loại mặt hàng, biết loại hàng hóa có kết kinh doanh tốt để có kế hoạch kinh doanh loại hàng Vì cơng ty cần thực việc SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 118 Luận văn tốt nghiệp để vừa nâng cao giá trị, vừa nâng thương hiệu công ty lên tầm cao 3.2 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết bán hàng công ty TNHH An Quý Hưng Trong năm vừa qua, Công ty TNHH An Quý Hưng trải qua nhiều thuận lợi khó khăn, biến động thị trường Cơng ty gặt hái nhiều thành tích to lớn việc xây dựng cơng trình cung cấp sản phẩm bê tông thị trường, đặc biệt năm khủng hoảng kinh tế vừa qua Để có thành tích Cơng ty ln tiến hành đợt bồi dưỡng để nâng cao chất lượng người lao động trình độ quản lý cho cán Với quan điểm cán công nhân viên tài sản lớn ban giám đốc công ty, đời sống cán công nhân viên ngày nâng cao, công ty thực nghiêm chỉnh việc trích khoản BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ mua bảo hiểm lao động cho công nhân viên Song song với việc bồi dưỡng nâng cao lực nhân viên công ty áp dụng trang thiết bị, khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chất lượng cơng việc Cơng ty TNHH An Quý Hưng đảm bảo thực thống phạm vi, phương pháp kế toán bán hàng phần hành kế tốn khác Cơng tác bán hàng thực khoa học, tiết kiệm chi phí, đảm bảo thời hạn, chất lượng, giá hợp lý Việc nhập số liệu nhập tiến hành kịp thời, ghi nhận doanh thu, chi phí, giá vốn cách nhanh chóng, phục vụ cho việc định kinh tế Ban giám đốc công ty Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ kế toán thực nguyên tắc đồng thời phản ánh đầy đủ tiêu tạo điều kiện thuân lợi cho việc xác định kết kinh doanh SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 119 Luận văn tốt nghiệp Cùng với động máy quản lý cố gắng nỗ lực cán công nhân viên, đến hoạt động kinh doanh công ty vào quỹ đạo đạt thành tựu định Tốc độ tăng trưởng nhanh, sản phẩm có uy tín cao, đời sống cơng nhân viên nâng cao Những thành tựu đạt phần có đóng góp khơng nhỏ máy kế toán đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trong trình hoạt động máy kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng đạt ưu điểm định đáng ghi nhận sau 3.1.1 Những ưu điểm thể mặt sau - Việc sử dụng hệ thống tài khoản công ty - Hệ thống tài khoản cơng tác kế tốn tương đối hợp lý, linh hoạt Hiện công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 ban hành ngày 22/12/2014 Tài Chính Hệ thống tài khoản chi tiết hoá đến đối tượng, vụ việc cụ thể, tạo điều kiện lớn việc kiểm soát , tập hợp loại chi phí, doanh thu Cơng ty Việc sử dụng hệ thống chứng từ: - Công tác lập chứng từ luân chuyển chứng từ phận kinh doanh Phòng Tài - kế tốn hợp lý, nhanh chóng Các chứng từ ghi đầy đủ, xác nghiệp vụ kinh tế theo thời gian, với chế độ tài quy định, điều quan trọng công tác kiểm tra đối chiếu số liệu thực tế với số liệu sổ kế toán - Về máy kế toán: Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức gọn nhẹ Mỗi nhân viên phòng kế tốn cơng ty có kinh nghiệm tinh thần trách nhiệm cao với cơng việc giao Bên cạnh cơng tác kế tốn phân cơng cách rõ ràng, cụ thể từ phát huy tính chủ động sáng tạo tinh thần trách nhiệm công việc người - Về việc ứng dụng kế tốn máy vào cơng tác kế tốn: SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 120 Luận văn tốt nghiệp Công ty TNHH An Quý Hưng áp dụng cơng nghệ phần mềm kế tốn vào q trình hạch tốn kế tốn Việc sử dụng kế tốn máy giúp tinh giảm khối lượng công việc thủ công nhân viên kế tốn Do việc cung cấp thơng tin tài nhanh chóng kịp thời đồng thời tăng suất lao động, nâng cao hiệu cơng tác quản lý kinh doanh nói chung cơng tác quản lý bán hàng nói riêng Trong điều kiện cơng ty tổ chức kế tốn máy theo hình thức kế tốn nhật ký Chung mà cơng ty áp dụng phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin cho phận liên quan Hệ thống sổ sách kế toán thực máy nên thông tin lưu trữ chặt chẽ, số liệu nhầm lẫn so với kế tốn thủ cơng, dễ dàng kiểm tra số liệu cần thiết, có thống phần hành kế toán với - Về tổ chức hạch tốn Cơng ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế tốn tài ban hành Kế toán mở tài khoản cấp 2, cấp 3,…phù hợp với tình hình đặc điểm cơng ty Từ đó, phản ánh cách chi tiết, cụ thể tình hình biến động loại tài sản công ty giúp cho kế toán thuận tiện cho việc ghi chép cách đơn giản, rõ ràng mang tính thuyết phục, giảm nhẹ phần khối lượng công việc kế toán, tránh chồng chéo việc ghi chép kế toán Chứng từ phân loại hệ thống hoá theo nghiệp vụ kinh tế, theo thời gian phát sinh…và đóng thành tập theo tháng, thuận lợi cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu cần thiết - Về hệ thống sổ sách báo cáo: Hệ thống sổ sách báo cáo công ty đầy đủ, mẫu sổ, báo cáo theo quy định phù hợp với chế độ kế toán mà công ty áp dụng - Về phương pháp hạch tốn: Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoàn toàn hợp lý để phản ánh, theo dõi thường xuyên, liên tục biến động hàng tồn kho tài khoản kế tốn Về kế tốn tốn với khách hàng: Cơng ty phản ánh chi tiết công nợ khách hàng Sổ theo dõi công nợ sổ chi tiết công nợ khách hàng tài khoản SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 121 Luận văn tốt nghiệp 131 Việc giúp ích cho kế tốn nhanh chóng tính tốn để tập hợp số liệu phục vụ cho việc quản lý theo dõi thường xun tình hình tốn khách hàng; từ Cơng ty thu hồi vốn cách nhanh chóng khơng để tình trạng vốn bị chiếm dụng q lâu, khiến cho vòng tuần hồn vốn nhanh chóng, tạo điều kiện để tái sản xuất mở rộng Đặc biệt, trình tổ chức kế tốn bán hàng, cơng ty TNHH An Q Hưng đảm bảo thực thống phạm vi, phương pháp kế toán bán hàng phần hành kế toán khác Đồng thời phận kế tốn bán hàng đảm bảo thực công việc chuyên môn cách tốt nhất, với lòng nhiệt tình u nghề, cung cấp kịp thời tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận phục vụ cho việc định kinh tế Ban giám đốc công ty Để đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng doanh thu Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ kế toán thực theo nguyên tắc đồng thời phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí, xác định thuế tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định kết kinh doanh Như vậy, việc tổ chức công tác kế tốn Cơng ty sát với đặc điểm quy mô hoạt động kinh doanh cơng ty Việc hạch tốn kế tốn nói chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng thực cách đơn giản, dễ hiểu đảm bảo q trình hạch tốn doanh nghiệp Tuy nhiên, ưu điểm kể mà máy kế tốn Cơng ty đạt hạn chế, bất cập mà kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cần khắc phục 3.1.2 Những vấn đề tồn Vấn đề 1: Về cơng tác quảng cáo, giới thiệu dịch vụ Qua tìm hiểu hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội đơn vị, em nhận thấy Công ty chưa có sách giới thiệu quảng bá sản phẩm bê tơng Các đối tượng khách hàng Công ty chủ yếu đối tượng truyển thống, mở rộng thay đổi đối tượng khách hàng dường xảy SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 122 Luận văn tốt nghiệp Điều dẫn đến, doanh thu hàng năm Cơng ty thường khơng có tăng trưởng lớn thay đổi - Về quản lý chi phí bán hàng chi phí QLDN: Đây khoản chi phí quan trọng phục vụ kinh doanh, công ty chưa quản lý chặt chẽ, chưa xác định dự toán, kế hoạch, thực phân bổ cho đối tượng, chưa thực phân tích đánh giá chi phí cao - Về phần mềm kế tốn sử dụng: Hiện cơng ty dùng phần mềm kế tốn MISA Bên cạnh ưu việt việc sử dụng phần mềm mang lại phần mềm MISA tồn số nhược điểm sau: + Trong trình làm việc với phần mềm MISA, sai bước phải sửa lại từ bước bước đó, khơng phải sửa bước đầu phần mềm tự động sửa cho bước lại + Các báo cáo tổng hợp, đặc biệt báo cáo tài chương trình liệt kê mà khơng phân tích thơng qua nói lên điều 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện hệ thống kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng Trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động thất thường, tình hình lạm phát tăng cao, tỷ giá ngoại tệ biến động liên tục, tình hình chung kinh tế phải oằn đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn cầu Các doanh nghiệp phải nỗ lực khắc phục hàng loạt khó khăn, thử thách, ngày phải hồn thiện máy tổ chức, quản lý tốt dòng tiền, mở rộng thị trường hạn chế rủi ro kinh doanh tốn cho doanh nghiệp bối cảnh kinh tế Hệ thống kế toán ngày phải bổ sung, nâng cao để đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển kinh tế Bộ máy kế tốn Cơng ty TNHH An Q Hưng khơng tránh khỏi hồn thiện để đáp ứng với thay đổi hệ thống kế toán hành, phát triển cơng ty Thị trường tiêu thụ ngày mở rộng, hình thức bán hàng thay đổi, đòi hỏi việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Công ty thiết SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 123 Luận văn tốt nghiệp Để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng tồn chi phí nói chung, cần phải đáp ứng yêu cầu sau: + Hoàn thiện phải sở tơn trọng chế độ kế tốn mà nhà nước (Bộ Tài xây dựng ban hành) Việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị kinh tế phép vận dụng linh hoạt để phù hợp với đặc điểm quy mô doanh nghiệp, phải thực chế độ tài mà nhà nước ban hành + Kiến nghị phải phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp, phù hợp với tổ chức máy kế toán doanh nghiệp + Kiến nghị sau sử dụng phải đảm bảo đáp ứng dược yêu cầu quản lý chức kế tốn cung cấp thơng tin kinh tế tài cần thiết kịp thời cho việc đưa định, phương án kinh doanh có lợi doanh nghiệp + Việc hồn thiện phải sở tiết kiệm mục đích kinh doanh doanh nghiệp thu lợi nhuận cao với chi phí bỏ thấp -Tính hiệu quả, tiết kiệm thể trình độ sử dụng yếu tố cần thiết tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích định Thực chiết khấu cho khách hàng thường xuyên, cụ thể Tác dụng Chiết khấu toán hình thức người bán giảm trừ giá bán cho người mua tốn sớm, có tác dụng khuyến khích, giúp người bán thu tiền nhanh chóng từ người mua hàng, giảm thiểu thời gian bị người mua chậm toán, chiếm dụng vốn Giải pháp thực Trong kinh tế nay, nhu cầu vốn vấn đề thực cần thiết quan trọng tất doanh nghiệp, thân họ tất doanh nghiệp kinh doanh khác mong muốn tận dụng cách tối đa vốn đối phương Chính điều này, doanh nghiệp nên áp dụng tối đa khả thực chiết khấu toán bán hàng biện pháp cụ thể sau: SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 124 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng bảng hệ thống chiết khấu thương mại, chiết khấu toán: Ứng với thời gian khách hàng toán sớm số tiền phần trăm chiết khấu theo giá tùy thuộc vào điều kiện DN đặc thù hàng hóa Hoặc giảm giá, ưu đãi cho khách hàng mua hàng nhiều Vídụ số ý kiến chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng: - Chiết khấu 5% cho toàn giá trị đơn hàng Quý 1/2016 Giảm giá thêm 2% cho khách hàng tốn - Chính sách tặng quà vật dựa tổng giá trị đơn hàng Quý 1/ 2016 - Miễn phí hóa đơn VAT 10% có nhu cầu xuất thêm - Miễn phí giao hàng khơng kể số lượng nhiều hay - Đổi trả hàng hố miễn phí khách hàng khơng có nhu cầu sử dụng - Giao hàng nhanh gọn không 02h làm việc từ chốt đơn hàng - Cam kết chất lượng sản phẩm, kiểm tra nghiêm ngặt đơn hàng để đảm bảo hàng giao cho khách hàng, tránh tình trạng hàng lỗi, khách hàng trả lại hàng Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị: Tác dụng: Kế toán quản trị lĩnh vực ngành kế toán nhằm nắm bắt vấn đề thực trạng, đặc biệt thực trạng tài doanh nghiệp; qua phục vụ cơng tác quản trị nội định quản trị Thơng tin kế tốn quản trị đặc biệt quan trọng trình vận hành doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp Giải pháp thực hiện: Để thực tốt tổ chức kế toán quản trị, kế toán cần lập dự toán, định mức vốn tiền, hàng tồn kho, sản lượng hàng hóa mua về, sản lượng hàng hóa bán ra, dự tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý, dự tốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ Lập báo cáo chi tiết nợ phải thu theo thời hạn,khách nợ khả thu nợ, báo cáo chi tiết khoản nợ vay, nợ phải trả theo thời hạn theo chủ nợ Một số ý kiến khác: SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài  125 Luận văn tốt nghiệp Áp dụng hình thức trả lương cho nhân viên bán hàng theo doanh số bán hàng nhằm khuyến khích nhân viên, nâng cao hiệu cơng việc, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa, đưa sách thưởng nhân viên làm việc tốt, doanh thu cao ( Ví dụ thưởng thêm 2% Doanh thu nhân viên tự tìm kiếm khách hàng)  Bồi dưỡng nâng cao cho nhân viên kỹ chăm sóc khách hàng, kỹ bán hàng, Marketing,…  Nghiên cứu, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng,… 3.3.CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG 3.3.1.Về phía doanh nghiệp : Với doanh nghiệp, máy kế tốn ln giữ vị trí vơ quan trọng, đảm bảo phát triển định nhà quản lý Bởi máy cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời tình hình hoạt động doanh nghiệp Do đó, hoạt động doanh nghiệp, máy kế toán phận cần lưu tâm hàng đầu… Bộ máy kế toán doanh nghiệp (DN) tập hợp người làm kế toán DN với phương tiện trang thiết bị dùng để ghi chép, tính tốn xử lý tồn thơng tin liên quan đến cơng tác kế tốn DN từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp thông tin kinh tế hoạt động đơn vị Đối với doanh nghiệp vấn đề hoàn thiện tổ chức máy kế toán yêu cầu thiết, cho đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể DN nhằm thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời trung thực phục vụ cho việc điều hành nhà quản lý Theo đó, tổ chức máy kế toán DN cần tương ứng với quy mơ khối lượng cơng việc kế tốn cần thực số lượng chất lượng đội ngũ người làm kế toán Khảo sát DN địa bàn Hà Nội, thấy rằng: DN địa bàn Hà Nội nên tổ chức máy kế toán tập trung theo mơ hình kết hợp SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 126 Luận văn tốt nghiệp kế tốn tài kế tốn quản trị phần hành máy kế toán Tuy nhiên, để thực điều đó, cần giải tốt vấn đề sau: Một là, xác định khối lượng cơng việc kế tốn cần thực DN Mỗi DN có quy mơ đặc điểm khác tổ chức quản lý trình độ quản lý, khối lượng nghiệp vụ kinh tế tính đa dạng nghiệp vụ kinh tế khác Do đó, cần bố trí người làm kế tốn có kinh nghiệm vào phần hành kế toán phức tạp chiếm tỷ trọng lớn Thông thường, DN, phần thực hành kế toán cho phức tạp có khối lượng cơng việc lớn kế tốn bán hàng giá vốn hàng hóa, đó, phần hành phải bố trí người làm kế tốn có trình độ chun mơn cao có nhiều kinh nghiệm Như đáp ứng yêu cầu thơng tin kịp thời xác phục vụ cho công tác quản lý Hai là, xác định số lượng phận kế toán máy kế toán DN Số lượng phận kế toán DN cần xác định phù hợp để đảm bảo mối quan hệ công tác phận mối quan hệ chung với tất phận kế tốn máy kế tốn nhằm có phối hợp, phân công trách nhiệm hợp lý việc thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin phục vụ công tác quản trị Đối với DN có quy mơ lớn, khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều đa dạng thường phải bố trí nhiều phận kế tốn DNcó quy mô nhỏ Ba là, xác định số lượng chất lượng đội ngũ người làm kế toán phận hợp lý Những người làm công tác kế tốn DN có trình độ cao tăng suất lao động kế toán xử lý cơng việc chun mơn xác thuận lợi, giảm số lượng đội ngũ việc xử lý cơng tác kế tốn phần hành tồn cơng tác kế tốn Vì thế, các DN cần có hướng tuyển dụng nhân viên lành nghề thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 127 Luận văn tốt nghiệp Bốn là, tổ chức phân công nhiệm vụ hợp lý cho phận kế toán nhằm đảm bảo thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin phục vụ cho việc điều hành nhà quản trị Năm là, đầu tư trang thiết bị , sở vật chất để phòng kế tốn có điều kiện tốt để thực giải pháp nêu 3.3.2.Về phía vụ chế độ kế tốn (quản lí nhà nước) Nhà nước phải dựa vào văn pháp lý định hướng dẫn doanh nghiệp thực Trước hết hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống văn phải soạn thảo ban hành cách thống nhất, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu đặc biệt phải phù hợp với điều kiện thực tế daonh nghiệp để doanh nghiệp thực dựa tinh thần hướng dẫn nhà nước Nhà nước cần tạo điều kiện công tác thủ tục hành doanh nghiệp nói chung, tình hình nay, Việt Nam, thủ tục hành rườm rà, điều cản trở doanh nghiệp phát triển Nhà nước cần tạo công bình đẳng doanh nghiệp việc thực sách ban hành Bên cạnh đó, cần tạo sách rõ ràng để doanh nghiệp thực nghĩa vụ nhà nước Song song với đó, nhà nước phải có sách quản lý chặt chẽ đối tượng SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 128 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Kế tốn có vai trò quan trọng công tác quản lý kinh tế, bao gồm quản lý kinh tế vĩ mô vi mô Đặc biệt, điều kiện phát triển không ngừng kinh tế thị trường thông tin kinh tế giữ vai trò quan trọng Nó định thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh Vì để đảm bảo thường xuyên nắm bắt thông tin kinh tế nội Cơng ty cơng tác kế tốn Công ty phải thực tốt Để không ngừng nâng cao vai trò kế tốn cơng tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác kế tốn điều quan trọng trước tiên phải tổ chức tốt cơng tác kế tốn.Đặc biệt, Cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình bán hàng, kết bán hàng Thơng tin kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng nói riêng kết kinh doanh Cơng ty nói chung Thực tập Cơng ty TNHH An Quý Hưng hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập cơng ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế công tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Em nhận thấy cơng tác kế tốn Cơng ty thực đầy đủ, chế độ đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị kinh doanh, nhiên tồn số điểm hạn chế định Để kế toán thực công cụ quản lý thiếu, Công ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Dựa sở lý luận thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH An Quý Hưng, em có đánh giá khái quát từ đưa ưu điểm rút số hạn chế cơng tác Qua đó, em có đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 129 Luận văn tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Tạ Thu Hiền SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 Học viện Tài 130 Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO – Giáo trình kế tốn tài – Học viện Tài Chính – Năm 2013 – Giáo trình kế tốn quản trị – Học viện Tài Chính – Năm 2009 – Hệ thống tài khoản kế toán (Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) – Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế toán, sơ đồ kế toán (Ban hành theo định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) SV: Tạ Thu Hiền Lớp : CQ51/21.12 ... Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng: 1.2 Nội dung Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 10 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực chi phối Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng. .. bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.Khái niệm đặc điểm trình bán hàng 1.1.2 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng .7 1.1.3 Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết bán hàng. 8... THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG .56 2.1.Tổng quan Công ty TNHH An Quý Hưng 56 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty .56
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH an quý hưng , 27 hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH an quý hưng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn