19 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần kho vận miền nam – chi nhánh hà nội

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:50

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp BÙI THỊ LIÊN SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ .5 MỞ ĐẦU CHƯƠNG 11 TỔNG QUAN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 11 1.1 MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG .11 1.1.1 Khái niệm 11 1.1.2 Đặc điểm hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng 12 1.2 THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG HĨA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHƠNG 14 1.2.1 Khái niệm thủ tục hải quan thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không .14 1.2.2 Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không 16 1.2.3 Cơ sở pháp lý thủ tục hải quan hàng hóa xuất , nhập đường hàng không 17 SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.3 NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 18 1.3.1 Nội dung quy trình thực thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng .18 1.3.2 Trách nhiệm doanh nghiệp thực thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng 21 1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng doanh nghiệp .22 CHƯƠNG 26 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HĨA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI .26 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TYCỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI .26 2.1.1 Khái quát Chi nhánh .26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụvà tình hình nhân Chi nhánh .27 2.1.3 Tình hình hoạt động Chi nhánh giai đoạn 2014-2016 33 2.1.3.1.3 Vận tải đường 34 2.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 39 2.2.1 Khái quát tình hình hoạt động xuất khẩu, nhập đường hàng không Chi nhánh SOTRANS Hà Nội giai đoạn 2014-2016 39 SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2.2 Thực trạng thực thủ tục Hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Chi nhánh SOTRANS Hà Nội .44 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 56 2.3.1 Kết đạt 56 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 69 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Chi nhánh SOTRANS Hà Nội 69 3.1.1 Mục tiêu chiến lược Chi nhánh 69 3.1.2 Phương hướng phát triển Chi nhánh SOTRANS Hà Nội thời gian tới 70 3.2.GIẢI PHÁP NÂNG CÁO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 71 3.2.1 Về phía Chi nhánh 71 3.2.2 Về phía Nhà nước 79 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AWB Airway Bill IATA WCO Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (International Air Transport Association viết tắt IATA) Tổ chức Hải quan Thế giới World Customs Organizaton WTO Tổ chức kinh tế Thế giới World Trade Organization XNK Xuất nhập HAWB Vận đơn người gom hàng (House airway bill) MAWB Vận đơn chủ(Master airway bill) VNACCS/VCIS Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System / Vietnam Customs Intelligence Information System WB World bank SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lao động trình độ lao động nhân viên Chi nhánh qua năm từ 2014 - 2016 .26 Bảng 2.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh chi nhánh năm 2014-2016 30 Bảng 2.3: Trị giá hợp đồng mặt hàng nhập đường hàng không Chi nhánh giai đoạn 2014– 2016 35 Bảng 2.4: Trị giá hợp đồng mặt hàng xuất đường hàng không Chi nhánh Sotrans giai đoạn 2014 – 2016 .36 Bảng 2.5: Số lượng tờ khai thực thủ tục hải quan Chi nhánh SOTRANS Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016 52 Bảng 2.6 Số thuế thu nhập doanh nghiệp Chi nhánh .54 SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy Chi nhánh 24 Biểu đồ 2.1: Doanh thu Chi nhánh SOTRANS Hà Nội năm 2014-2016 32 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ kim ngạch xuất nhập Chi nhánh SOTRANS Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 .33 Biểu đồ 2.3: Tình hình xuất khẩu, nhập qua đường hàng không Chi nhánh Sotrans Hà Nội giai đoạn 2014- 2016 37 Sơ đồ 1: Quy trình thực thủ tục nhập hàng hóa đường hàng khơng Chi nhánh 38 Sơ đồ 2: Quy trình thực thủ tục xuất hàng hóa đường hàng khơng Chi nhánh 47 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tờ khai theo phương thức vận tải năm 2016 53 Biểu đồ2 5: Tỷ lệ phân luồng tờ khai Chi nhánh năm 2016 55 SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong vòng 20 năm qua, tồn cầu hóa kinh tế làm thay đổi giới nhiều phương diện, giao lưu bn bán hàng hóa khơng giới hạn khn khổ quốc gia mà khơng ngừng mở rộng toàn cầu Nhiều năm gần với sách mở cửa đổi kinh tế, với ngành kinh tế khác, ngành vận tải nói chung vận tải hàng khơng nói riêng có bước tiến nhảy vọt Mạng lưới vận tải hàng khơng nội địa phủ kín, nhiều đường bay quốc tế mở rộng nâng cấp Nhờ khối lượng hàng hố xuất nhập đường khơng tăng lên đáng kể, kim ngạch buôn bán Việt Nam nước toàn giới ngày tăng nhanh, thị trường mở rộng, thương mại quốc tế ngày phát triển Cũng lẽ mà vai trò Hải quan ngày trở lên quan trọng với an ninh quốc gia, đặc biệt vấn đề tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để thúc đẩy q trình thơng thương, mở rộng thị trường hội nhập kinh tế Việt Nam Với vai trò Hải quan, khơng có quy trình thủ tục hải quan hiệu quả, vững chắc, có hệ thống, vận hành đồng bộ, đặc biệt chấp hành quy định, hợp tác doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan,… kinh tế Việt Nam hội nhập thành công, cạnh tranh thắng lợi phát triển bền vững Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam nhà cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận quốc tế, bao gồm dịch vụ vận chuyển đường bộ, hàng không, đường biển quốc tế dịch vụ giao nhận liên quan khác SOTRANS khách hàng hài lòng khả đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng hỗ trợ hiệu tới vấn đề liên quan Về phía Hải quan, Cơng ty SOTRANS đánh giá Công ty Kho vận hoạt động SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tích cực, thực nghiêm Luật Hải quan trung thực, xác trình thực thủ tục Hải quan Trong thời gian thực tập Công ty em tìm hiểu rõ mơi trường làm việc Cơng ty, đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ Công ty nắm số nghiệp vụ có liên quan đến làm thủ tục xuất khẩu, nhập cho lơ hàng Cùng với giúp đỡ tận tình giảng viên Khoa anh/chị Công ty, em định chọn đề tài cho luận văn là: “Thực thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam – Chi nhánh Hà Nội.” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng; Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thực thủ tục hải quan hàng hóa Cơng ty Cổ phần Kho vận miền Nam – Chi nhánh Hà Nội Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập Công ty Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng Phạm vi nghiên cứu: hoạt động xuất khẩu, nhập việc thực thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn từ năm 2014 - 2016 SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phương pháp nghiên cứu Luận văn có sử dụng phương pháp luận biện chứng, phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương, sách pháp luật nhà nước việc xây dựng hồn thiện q trình thực thủ tục hải quan đối lĩnh vực xuất nhập hàng hóa đặc biệt hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Sử dụng kết hợp phương pháp: tổng hợp, so sánh, phân tích, thống kê, đối chiếu dự đoán để giải vấn đề mục tiêu xác định Đóng góp cơng trình Đưa nhìn tổng thể quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại Nghiên cứu, phân tích vấn đề việc thực quy trình thủ tục hải quan hàng hóa nhập đường hàng không Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam – Chi nhánh Hà Nội Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn đọng q trình thực thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Công ty Cổ phần Kho vận miền nam – Chi nhánh Hà Nội Kết cấu đề tài Ngoài phần “Lời mở đầu” “Kết luận”, phần nội dung bố trí thành chương: Chương 1: Tổng quan thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không SV: Bùi Thị Liên Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chuẩn bị chứng từ khâu quan trọng trình làm thủ tục hải quan Có thể nói việc chuẩn bị chứng từ sớm chuẩn xác đóng góp đến 95% tiến độ khai báo hải quan chi phí làm hải quan,q trình thơng quan , thời gian thơng quan Chính để nâng cao, hồn thiện việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập hàng hóa qua đường hàng khơng Chi nhánh cần đặc biệt trọng khâu chuẩn bị chứng từ, hồ sơ hải quan Chi nhánh cần xây dựng, cụ thể hóa chi tiết quy trình nghiệp vụ, hồ sơ chứng từ cho loại hình xuất nhập hàng hóa để tham chiếu, điều cần thiết với đặc điểm hàng hóa vận chuyển qua đường hàng khơng đa dạng, phức tạp Cần kiểm tra kỹ hồ sơ hải quan, chứng từ cần thiết, chủ động xin giấy phép, giấy chứng nhận chất lượng với lô hàng yêu cầu phải có nhận hồ sơ đối tác để tránh bị chậm trễ gây nhiều thiệt hại kinh tế uy tín với doanh nghiệp Cần có kiểm tra chéo phận, phòng ban liên quan để đem lại hiệu cao nhất, xác tuyệt đối chứng từ Thứ hai: Giải pháp thường xuyên cập nhập quy định pháp luật Hải quan Chi nhánh cập nhập thường xuyên văn pháp luật đặc biệt Luật hải quan, nghị định, thông tư thay đổi có liên quan đến hoạt động xuất nhập nói chung xuất khẩu, nhập qua đường hàng khơng nói riêng để chủ động tránh sai sót, nhầm lẫn đáng tiếc xảy trình áp dụng Đặc biệt cuối năm 2014 đầu năm 2015 Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Thông tư 38/TT-BTC ngày 25/03/2015 vào triển khai thức có hiệu lực với đổi quy định liên quan xuất nhập : bãi bỏ hàng loạt thủ tục thuế, hải quan, thay đổi SV: Bùi Thị Liên 69 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hồ sơ chứng từ, khai báo hải quan, thủ tục xin đưa hàng kho… nhiều điểm gây nhiều lung túng cho doanh nghiệp xuất nhập nói chung Chi nhánh SOTRANS Hà Nội nói riêng Chính Chi nhánh cần chủ động cập nhập, nắm bắt thay đổi luật hải quan quy định liên quan Chi nhánh nên cử nhân viên tham gia buổi tập huấn thủ tục hải quan theo quy định Tổng cục Hải quan tổ chức, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp toàn quốc Thứ ba: Giải pháp nâng cao phối hợp với khách hàng Phối hợp chặt chẽ với khách hàng, cập nhật thơng tin liên tục có thay đổi, có liên kết hai bên để tránh trường hợp thiếu thông tin, thông tin cung cấp không kịp thời gây khó khăn cho q trình làm thủ tục hải quan Sự phối hợp chặt chẽ Chi nhánh khách hàng không tạo thuận lợi tối đa cho q trình làm thủ tục mà xây dựng đối tác quen thuộc, khách hàng ưu tiên tạo dựng uy tín khách hàng Thứ tư: Xây dựng quan hệ đối tác với Hải quan Khó khăn xảy đơi xuất phát từ việc cán hải quan thiếu thiện chí việc tiếp nhận lô hàng Chi nhánh, đặc biệt với mặt hàng khó xác định mã số HS Do vậy, phía Chi nhánh Sotrans ngồi việc có đội ngũ nhân viên giỏi Chi nhánh cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với hải quan hạn chế giao nhận ngồi hành quan hải quan Giữ mối liên hệ trực tiếp với quan hải quan để giải quyết, khắc phục cố xảy trình làm thủ tục hải quan Xây dựng hình ảnh cơnng ty uy tín, chất lượng với quan hải quan để tạo niềm tin điều kiện thuận lợi cho trình làm thủ tục hải quan 3.2.1.2 Các biện pháp tổ chức quản lý Thứ nhất: Đổi cấu tổ chức phương thức quản lý Chi nhánh SV: Bùi Thị Liên 70 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Có thể nói SOTRANS hoạt động theo kiểu “vỏ mới, ruột cũ” phối hợp tồn Chi nhánh lỏng lẻo không phát huy mạnh doanh nghiệp lớn với cách thức tính chất nay, Chi nhánh phép cộng giản đơn phận, phòng ban Chính vậy, để tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh Chi nhánh SOTRANS thiết phải kiện toàn lại máy, điều chỉnh lại hình thức quản lý cơng ty theo mơ hình tổ chức Phải tạo mối liên kết chặt chẽ phòng ban q trình thực công đoạn khác nghiệp vụ Việc Chi nhánh có phòng giao nhận vận tải chung cho giao nhận hàng không giao nhận đường biển phận Marketing có số điều lợi lại có nhiều điều gây khó khăn cho cán phòng vấn đề nghiệp vụ (đã trình bày phần trước) Nên Chi nhánh SOTRANS cần phân công thật rõ ràng cho phận phòng chia phòng giao nhận vận tải làm phòng để phòng thực cơng đoạn dịch vụ Có hoạt động xuất khẩu, nhập hàng hoa đường hàng khơng chun mơn hóa cao chắn nhiều khách hàng tìm đến SOTRANS Hà Nội Bên cạnh việc đổi cấu tổ chức, SOTRANS Hà Nội cần phải đổi phương thức quản lý đưa phương thức quản lý, đưa phương cho có hiệu đặc biệt khơng để tình trạng lỗ vốn xảy loại hình dịch vụ Thứ hai: Xây dựng chiến lược Marketing sử dụng công nghệ Marketing Để làm điều đó, SOTRANS Hà Nội cần phải có phận chuyên trách Marketing cho hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không cho hoạt động kinh doanh toàn doanh nghiệp Và cán phòng SV: Bùi Thị Liên 71 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Marketing phải người động, có hiểu biết, có chuyên môn cao lĩnh vực Thứ ba: Nâng cao trình độ nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm cho cán công nhân viên SOTRANS Hà Nội cần đào tạo cán chuyên trách xuất nhập Tương tự cán hải quan, cán chuyên trách làm thủ tục hải quan phải chủ động cập nhật văn thuế (xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt ), sách ngành hàng, quy định mã hàng hoá, quy trình thủ tục hải quan Ngồi ra, cần phải đào tạo cho cán chuyên trách kỹ khai báo hồ sơ hải quan, quản lý hoá đơn, chứng từ xuất nhập để đảm bảo khai báo thống nhất, xác + Bố trí cán đào tạo thực chuyên trách công việc thủ tục hải quan nhập hàng hóa thương mại để đảm bảo theo dõi công việc hồ sơ, thực hạn quy định pháp luật + Cán chuyên trách nên đảm nhiệm cơng việc năm để đảm bảo nắm vững kiến thức, quy định cần thiết, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực thủ tục hải quan để hạn chế sai sót xử lý vướng mắc nhanh + Tổ chức lớp chuyên đề ngắn hạn giá tính thuế, mã số hàng hóa, nghiệp vụ ngoại thương, vận tải bảo hiểm, toán quốc tế, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán định kỳ tháng lần cho nhan viên chứng từ giao nhận + Khuyến khích nhân viên học tập ngoại ngữ tin học SV: Bùi Thị Liên 72 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Có chế đãi ngộ thích đáng cán chuyên trách làm thủ tục hải quan Ngồi chế độ lương, thưởng cao nên có phụ cấp cơng việc tính đặc thù cơng tác kê khai thủ tục hải quan Con người yếu tố quan trọng yếu tố định thành bại công việc kinh doanh Có đội ngũ cán tinh thơng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc mục tiêu mà SOTRANS Hà Nội mong muốn Và để đạt mong muốn SOTRANS Hà Nội cần phải: - Xây dựng sách thưởng phạt rõ ràng, cụ thể tinh thần trách nhiệm để người tuân thủ nhằm khuyến khích cán công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm - Mời chuyên gia có kinh nghiệm nước quốc tế đến giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm thực tế để khóa đào tạo đạt chất lượng tốt - Có sách thích hợp sử dụng cán sau đào tạo 3.2.1.3 Các biện pháp sở vật chất kỹ thuật Ngoài yếu tố sức lao động, công cụ lao động yếu tố sản xuất mang tính định tới sức sản xuất xã hội Chẳng hạn việc trang bị mạng vi tính đại phạm vi tồn Chi nhánh Khi qua mạng thơng tin nội bộ, thơng tin trao đổi với cường độ cao hơn, hiệu phối hợp phòng ban nhờ mà nhịp nhàng Còn cán giao nhận, nhân viên chứng từ thường xuyên hoạt động bên ngoài, việc trang bị phương tiện thông tin nhắn tin, đàm, điện thoại di động, máy tính xách tay cần thiết Nó đảm bảo cho cán Chi nhánh hồn thành cơng việc giao với hiệu SV: Bùi Thị Liên 73 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Việc đầu tư trang thiết bị đại việc giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu túy nghiệp vụ kinh doanh như: Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng tốc độ công việc, tăng tốc độ xác, tăng chất lượng dịch vụ… có hiệu dây chuyền khác như: - Tăng suất lao động dẫn đến có điều kiện để tăng lương, cải thiện đời sống cho cán công nhân viên - Tăng chất lượng dịch vụ làm tăng tín Chi nhánh, tạo điều kiện để mở rộng kinh doanh Có thể nói rằng, ngày trang thiết bị đại chìa khóa dẫn đến thành công doanh nghiệp Việc trang bị thêm trang thiết bị đại gắn chặt với sách người Nếu cán cơng nhân Chi nhánh khơng đào tạo đủ trình độ để sử dụng phương tiện trang thiết bị dù đại đến đâu phát huy hết tác dụng giữ vai trò vật trang trí Chính song song với việc đại hóa sở vật chất, phải có biện pháp nâng cao nghiệp vụ cho cán để tương xứng phù hợp với tình hình 3.2.1.4 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Chi nhánh Nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm khách hàng: khách hàng người “trả tiền” cho nhân viên Chi nhánh, người định đến tồn phát triển toàn Chi nhánh Nên Chi nhánh cần quan tâm đặc biệt đến khách hàng từ giai đoạn khách hàng tiềm đến trở thành khách hàng thân thiết Tìm hiểu nhu cầu khách hàng cố gắng để đáp ứng hoàn hảo nhu cầu cách tốt để trì phát triển Chi nhánh SV: Bùi Thị Liên 74 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Thâm nhập mở rộng thị trường: để mở rộng thị trường thâm nhập sâu phục vụ cho việc tìm kiếm khách hàng tiếp cận họ thị trường khác nhau, Chi nhánh cần tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu khách hàng, để tìm hiểu đối thủ cạnh trang từ xây dựng lên khác biệt sản phẩm, giới thiệu sản phẩm Chi nhánh đến với khách hàng Xây dựng đội bay, đội vận tải riêng Chi nhánh kết hợp hiệu phương thức vận tải với nhau: khâu quan trọng dịch vụ logistics bảo quản vận chuyển hàng hóa Như nhắc đến trên, hàng hóa xuất nhập đường hàng khơng có đặc điểm hàng tươi sống, hàng có giá trị cao hàng gấp cần vận chuyển ngay, tất yêu cầu đòi hỏi Chi nhánh phải có hệ thống kho, bãi bảo quản tốt; đội vận tải làm việc tích cực nhanh chóng, cẩn thận, Chi nhánh nên có sách đãi ngộ với đội trường, họ người trực tiếp tham gia làm thủ tục hải quan (giáp mặt với công chức Hải quan); trực tiếp phụ trách vận chuyển hàng hóa, việc tận dụng thể tích trọng tải phương tiện vận tải nhằm tối thiểu chi phí, tạo lợi cạnh tranh cho Chi nhánh điểm cần lưu ý Tối thiểu hóa chi phí nhằm hạn chế chi phí khơng cần thiết, góp phần nâng cao lợi nhuận Chi nhánh; quản lý chặt chẽ đồng thời cân đối hóa chi phí phát sinh Chi nhánh nên hoàn chỉnh lại máy quản lý: cắt bớt phòng ban, nhân dư thừa, hoạt động khơng hiệu Hợp lý hóa máy quản lý để khơng xảy tượng công việc, trách nhiệm chồng chéo dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm cho xảy sai sót Bằng cách: Giảm chi phí lưu trữ, bảo quản hồ sơ cách sử dụng hồ sơ điện tử, lưu trữ liệu hệ thống máy tính hệ thống điện tốn đám mây; Giảm thiểu chi phí khác cách: tận dụng hội giảm giá dịch vụ bên ngoài, mua SV: Bùi Thị Liên 75 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối dịch vụ bên ngoài, mua sắm thiết bị với giá ưu đãi, từ chối dịch vụ không cần thiết với hoạt động doanh nghiệp; Xây dựng định mức chi phí hợp lý cho hoạt động quy trình làm thủ tục hải quan 3.2.2 Về phía Nhà nước 3.2.2.1 Nhóm giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin Thứ nhất: Phương hướng đại hóa quy trình thủ tục Hải quan Hiện đại hóa quy trình theo ngun tắc tập trung thống dựa tảng công nghệ thông tin áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro với nội dung sau: Quy trình nghiệp vụ thực hệ thống sử lý liệu tập trung cấp Tổng cục Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố bao gồm: Tự động hóa hồn tồn việc quản lý thơng tin hàng hóa việc hoàn thiện hệ thống VCIS, doanh nghiệp hoàn toàn thực thủ tục hải quan qua hệ thống khai hải quan VNACCS Tất tạo thành quy trình chuẩn, thống hoàn chỉnh Phương thức quản lý đại dựa kỹ thuật quản lý rủi ro kết hợp với việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường tuân thủ tự nguyện, áp dụng chế tài tuân thủ bắt buộc, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan Định hướng triển khai mở rộng quy trình thủ tục hải quan khai qua hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS hàng hóa xuất nhập đường hàng khơng theo chiều sâu (mở rộng đối tượng loại hình) theo chiều rộng Theo nhân rộng nội dung chưa đủ điều kiện triển khai khớp nối với dự án WB (World Bank) Nhằm hướng SV: Bùi Thị Liên 76 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tới quy trình thủ tục hải quan khai qua hệ thống thơng quan tự động đại thống với phương thức truyền thống Thứ hai: Ngành Hải quan cần tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành đơn vị liên quan để chuẩn hóa mã hóa để xây dựng chế cập nhật danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập có điều kiện, danh mục quản lý chuyên ngành Đồng thời xây dựng sở liệu chung kết nối liệu Bộ, ngành cấp phép quản lý kết chuyên ngành Cùng với bùng nổ thơng tin tồn cầu thì nghiệp Hải quan đại hóa phải đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, đào tạo cán bộ, tích hợp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phát triển trước thành hệ thống đa dạng hoạt động ổn định toàn diện Cụ thể ngành Hải quan cần: Cần xây dựng trang Web để cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập đóng góp thường xuyên hạn chế, bất cập gây khó khăn trình làm thủ tục hải quan nhằm mục tiêu giảm thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế đất nước Phối hợp với bộ, ngành để chuẩn hóa mặt hàng theo danh mục HS tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực thuận lợi quản lý ngành Hải quan Chuẩn hóa liệu quy tắc nghiệp vụ Hải quan nhằm nâng cao mức độ tự động hệ thống Xây dựng tổ chức triển khai hệ thống số đo lường làm sở cho việc giảm thời gian thơng quan đơn giản hóa thủ tục hành Tổ chức triển khai thực trao đổi liệu tồn ngành Tài quan thành viên Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc, Ngân hàng, làm tảng cho Bộ ngành khác kết nối vào hệ thống nhằm SV: Bùi Thị Liên 77 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khắc phục tình trạng cưỡng chế nhầm, quản lý việc thu nộp ngân sách, toán doanh nghiệp qua hệ thống Kho bạc Ngân hàng 3.2.2.2 Nhóm giải pháp người Thứ nhất: Để cơng tác kiểm tra, giá sát trình thực hiên Hải quan đạt hiệu cao giải pháp xương sống, lâu dài đào tạo nâng cao trình độ tiêu chuẩn hóa cán cơng chức ngành cách thường xuyên Đề nghị ban lãnh đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc để phát kịp thời, chấn chỉnh sai sót chun mơn, nghiệp vụ trình thực thủ tục Hải quan Lãnh đạo cấp cao thường xuyên kiểm soát, tra đơn vị Chi cục Hải quan để nắm bắt tình hình,giải khó khắn kịp thời phát vi phạm công chức Hải quan doanh nghiệp Thực định kỳ chuyển đổi vị trí cơng tác cán bộ, cơng chức vị trí nhạy cảm dễ xảy tham nhũng, tiêu cực thi hành công vụ Thứ hai: Hoạt động xuất nhập ngày tăng, số lượng hồ sơ giải nhiều cơng chức hải quan cần tập trung làm việc hết khả năng, tránh lơ sang chuyện khác hay tiếp khách hàng quen biết gây thời gian tồn đọng hồ sơ Lực lượng Hải quan lực lượng hoạt động minh bạch, liêm chính, cán cơng chức hải quan cần đối xử công với tất doanh nghiệp doanh nghiệp góp phần làm máy nhà nước Để tạo lực lượng Hải quan hoạt động hiệu quả, minh bạch, công khai cần: Đẩy mạnh công tác đào tạo lại đội ngũ cán công chức Hải quan theo hướng tiêu chuẩn chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu cải cách đại hóa hải quan SV: Bùi Thị Liên 78 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đào tạo đáp ứng gia nhập WTO Giáo dục đào tạo cản công chức ngành xây dựng tác phong làm việc văn minh, lịch sự, tận tụy với cơng việc Nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cách thường xuyên mở lớp bồi dưỡng, tập huấn, giải đáp khó khăn vướng mắc vấn đề: áp mã số thuế; xác định trị giá, xác định xuất xứ hàng hóa….đặc biệt kiến thức kiểm tốn, kiểm tra sau thơng quan Thứ ba: Thực cơng khai, minh bạch thủ tục hành để doanh nghiệp người dân dễ tiếp cận giám sát thực Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt thủ tục hành quan, đơn vị ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc; phát xử lý nghiêm cán bộ, cơng chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực giải thủ tục hành Bộ phận luân chuyển tờ khai phận cần hoạt động tích cực hơn, khơng nên đợi đến hồ sơ nhiều chuyển Công chức hải quan nên tư vấn chút, rút ngắn gọn hoạt động khách hàng thật cần thiết để doanh nghiệp thông suốt lần sau làm tốt 3.2.2.3 Nhóm giải pháp sửa đổi, bổ sung văn pháp luật điều chỉnh hoạt động xuất khẩu, nhập hàng hóa đường hàng khơng Thứ nhất: Bộ Tài nên có văn chế tài hướng dẫn hoạt động đại lý hải quan đại lý hải quan cần thiết phát triển mạnh kinh tế hội nhập sâu tăng trưởng nhanh Đại lý hải quan coi cánh tay nối dài doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực thủ tục hải quan cách nhanh chóng, xác Đại lý hải quan giúp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập thực thủ tục hải quan dễ dàng SV: Bùi Thị Liên 79 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ban hành văn pháp luật mang tính chất thực tiễn cao, có thống nhất, phù hợp với Ban ngành khác, tránh chồng chéo, mâu thuẫn văn pháp luật gây khó khăn cho việc thực Thứ hai: Bên cạnh việc hồn thiện hệ thống sách pháp luật Bộ, Ban, Ngành, đơn vị, địa phương với hải quan, ngành Hải quan với đơn vị khác ngành Tài cần tăng cường phối hợp với nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực thủ tục hải quan cho hàng nhập cách nhanh nhất, đơn giản hiệu Các Bộ, Ngành chức xây dựng sách mặt hàng nên mời Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp ngành tham gia xây dựng, góp ý để nâng cao hiệu lực thực tiễn sách Thứ ba: Doanh nghiệp thường có mong muốn hưởng mức thuế suất thấp nên thường khái báo không đầy đủvề tính chất, thành phần, cơng dụng hàng hóa Chính để việc áp dụng mã số tính thuế cho xác Bộ tài cần thảo luận ban hành Biếu thuế xuất nhập thật chi tiết mặt hàng cụ thể, xây dựng mức thuế suất giống với mặt hàng có tính chất tương tự để hạn chế gian lận thương mại, đồng thời có mức độ linh hoạt để điều hành phạm vi cho phép không trái với quy định WTO SV: Bùi Thị Liên 80 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Từ ngày 01/11/2007 Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới (WTO) Việc gia nhập WTO tạo nhiều hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước; kim ngạch XNK hàng hóa Việt nam với nước giới tăng lên nhanh chóng, hàng hóa XNK ngày đa dạng, thị trường ngày mở rộng Tuy nhiên việc gia nhập (WTO) đem đến nhiều thách thức, đòi hỏi quan quản lý Nhà nước ngành Hải quan phải có thay đổi mang tính đột phá Hải quan Việt Nam phải khơng ngừng đẩy mạnh cơng tác cải cách, đại hóa hải quan, cải cách thủ tục hải quan, cải cách quy trình thủ tục hải quan Tuy vậy, thành công công đến từ cố gắng nỗ lực phía, mà quan trọng ý thức tự giác chấp hành luật pháp Hải quan doanh nghiệp xuất nhập nước Chi nhánh SOTRANS Hà Nội luôn đặt mục tiêu cho toàn nhân viên Chi nhánh để giải tất yêu cầu khách hàng cách hiệu (chi phí thấp, thời gian nhanh, kết tốt, khơng vi phạm pháp luật Hải quan, hải quan công nhận doanh nghiệp sạch, vững mạnh) Chính vậy, đội ngũ nhân viên Chi nhánh cố gắng cải tiến quy trình làm việc, hỗ trợ tối đa cán hải quan từ góp phần khơng nhỏ giảm bớt thời gian, chi phí cho thân Chi nhánh nói riêng tồn ngành xuất nhập nói chung Ngồi cố gắng thân, luận văn hoàn thành với giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, cơng ty, bạn bè Em đặc biệt cảm ơn thầy giáo: TS.Nguyễn Hoàng Tuấn hướng dẫn bảo em nhiệt tình suốt thời gian thực tập viết luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc SV: Bùi Thị Liên 81 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chi nhánh SOTRANS Hà Nội, anh chị công ty tạo điều kiện để em có kết thực tập tốt Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017 Sinh viên Bùi Thị Liên SV: Bùi Thị Liên 82 Lớp: CQ51/05.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Công ước Kyoto sửa đổi Quốc Hội (2001), Luật Hải Quan 2001 Hà Nội Quốc Hội (2005), Luật sửa đổi bổ xung số điều Luật Hải quan 2005 Hà Nội Quốc Hội (2014), Luật Hải Quan 2014 Hà Nội Chính phủ(2015) Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm sốt hải quan 6.Bộ tài chính(2015) Thông tư 38/TT-BTC ngày 25/03/2015quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hố xuất khẩu, nhập 7.Báo cáo tài Công ty cổ phần kho vận Miền nam (2014,2015,2016) 8.Báo cáo tổng kết Công ty cổ phần kho vận Miền nam (2014,2015,2016) 9.Báo cáo tình hình xuất nhập Công ty cổ phần kho vận Miền nam (2014,2015,2016) 10 Website :http://www.customs.gov.vn/default.aspx SV: Bùi Thị Liên 83 Lớp: CQ51/05.03 ... QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1.1... 26 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI .26 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TYCỔ PHẦN... hàng không Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam – Chi nhánh Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu thực thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam –
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần kho vận miền nam – chi nhánh hà nội , 19 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần kho vận miền nam – chi nhánh hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn