8 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH mazano (2)

140 1 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:50

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu c tôi, s ố li ệu, kết nêu luận văn trung thực , xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty TNHH Mazano Tác giả luận văn Tạ Thị Ngọc Hân Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa BCTC BH BHXH BHYT CCDV DT TNHH TMBCTC Báo cáo tài Bán hàng Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cung cấp dịch vụ Doanh thu Trách nhiệm hữu hạn Thuyết minh báo cáo tài 10 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 11 GTGT Giá trị gia tăng 12 TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 13 XK Xuất 14 BVMT Bảo vệ môi trường Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ Sinh viên: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tính đến hết ngày 20/12/2016 có 110.000 doanh nghiệp đ ược thành lập ( theo số liệu thống kê từ Cơ sở liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp Cục quản lý kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư ), cho thấy bối cảnh kinh tế hội nhập ngày thúc đẩy s ự đời doanh nghiệp nhằm tìm kiếm nguồn lực cho cơng ty c Đặc biệt lĩnh vực thời trang lĩnh v ực h ứa h ẹn nhi ều tiềm không nước mà ngày có v ị th ị trường quốc tế.Trong trình thực tập công ty TNHH Mazano, em nhận thấy công ty tìm kiếm cho vị vững vàng ngành cơng nghiệp thời trang nước có tầm nhìn v ới nh ững m ẫu thi ết kế độc đáo hướng tới thị trường lớn Bên cạnh hoạt động thời trang hoạt động quản lý tài đóng vai trò quan trọng phát triển bền v ững c công ty.Đi với cơng tác quản lý tài hoạt động c b ộ máy k ế toán Với chức thu thập thông tin kinh tế, tài cho nhà quản trị đánh giá chung tình hình hoạt động tài c cơng ty mang tới định đầu tư sản xuất có độ xác cao.V ới hệ thống gồm 11 cửa hàng địa bàn Hà Nội tỉnh thành phố lân cận, đòi hỏi cơng ty phải có quy trình quản lý ch ặt chẽ th ống nhất, đảm bảo quy trình kiểm sốt doanh thu chặt chẽ Nhận thức vấn đề này, q trình thực tập cơng ty TNHH Mazano em cố gắng tiếp cận tìm hiểu tình hình tài gắn với q trình hoạt động cơng ty Bên cạnh s ự v ận hành c máy kế tốn cơng ty nhằm có định hướng phù h ợp cho đề SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp tài luận văn tốt nghiệp, từ có hiểu biết cụ thể, tìm kiếm nh ững giải pháp từ trải nghiệm thực tiễn đề xuất giúp cơng ty có nh ững bước phát triển Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Mazano, hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình từ cô giáo TS Đỗ Minh Thoa anh chị Phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty, em ch ọn đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Mazano” làm luận văn tốt nghiệp Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Kế toán bán hàng xác đ ịnh kết qu ả bán hàng công ty TNHH Mazano Với hoạt động cơng ty thực kinh doanh mẫu thiết kế mang phong cách Italy, mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, để tìm hiểu giúp công ty thấy mặt làm chưa làm được, từ có giải pháp đề xuất phù hợp hoàn thiện kết bán hàng công ty Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu th ực tiễn k ế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Mazano Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập, tổng hợp số liệu - Phương pháp so sánh, phân tích, thống kê đối chiếu Kết cấu luận văn: Với q trình trải nghiệm thực tế cơng ty TNHH Mazano, dựa nhận thức tầm quan trọng công tác tổ chức tiêu thụ hàng SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hóa, em lựa chọn đề tài : “ Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty TNHH Mazano” Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn bao g ồm chương : Chương 1: Những lý luận chung kế toán bán hàng xác định k ết bán hàng doanh nghiệp Chương2 : Thực trạng kế toán bán hàng xác định k ết qu ả bán hàng công ty TNHH Mazano Chương 3: Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Mazano Vận dụng lý luận học tập nghiên cứu H ọc vi ện tài chính, kết hợp với thực tế tổ chức kế tốn bán hàng xác đ ịnh kết qu ả bán hàng thu nhận công ty TNHH Mazano, v ới h ướng d ẫn tận tình TS Đỗ Minh Thoa chị phòng Kế tốn cơng ty, em hồn thành luận văn tốt nghiệp Do thời gian th ực tập ch ưa nhiều khả hạn chế nên luận văn em không th ể tránh khỏi sai sót Em mong nhận đánh giá, nh ận xét tr ực ti ếp TS.Đỗ Minh Thoa để luận văn em hoàn thiện h ơn Em xin chân thành cảm ơn! SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1Khái niệm đặc điểm kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng SV: Tạ Thị Ngọc Hân Lớp:CQ51/21.12 Học viện Tài 1.1.1.1 Luận văn tốt nghiệp Khái niệm bán hànglà trình bên bán chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất – kinh doanh, trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn tốn Đặc điểm: - Có thỏa thuận trao đổi người mua người bán Ng ười bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, trả tiền chấp nhận trả tiền - Có thay đổi quyền sở hữu hàng hóa: người s h ữu m ất quyền sở hữu người mua có quyền sở hữu hàng hóa mua - Trong q trình tiêu thụ hàng hóa định nhận l ại t khách hàng khoản tiền gọi doanh thu hàng hóa Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đ ược kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở h ữu Theo quy định hành, hàng bán phải thỏa mãn điều kiện sau: Hàng hóa phải thơng qua q trình mua, bán toán phương thức định Hàng hóa phải chuyển giao quy ền sở hữu gắn liền v ới l ợi ích rủi ro cho khách hàng, khách hàng toán ch ấp nhận tốn Hàng hóa bán phải thuộc diện kinh doanh doanh nghi ệp, doanh nghiệp mua vào gia công chế biến bán 1.1.1.2 Xác định kết bán hàng: SV: Tạ Thị Ngọc Hân 10 Lớp:CQ51/21.12 rẽ Chính vậy, chi phí phát sinh công ty năm g ần lớn, dẫn đến lợi nhuận thu công ty không đáng k ể, gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp 2.3.2.2 Đối với công tác kế tốn máy Thứ nhất, hóa đơn bán lẻ cơng cụ để nhân viên ghi nhận doanh thu in từ phần mềm có số mục thiết kế ch ưa hợp lý, ch ưa có ngày bán hàng, tên nhân viên bán hàng tiền chiết khấu Gây khó khăn cho quản lý việc theo dõi khách hàng việc ki ểm soát giá Thứ hai, phần mềm kế tốn số tồn tạisau :Cột chiết khấu để tính doanh thu mặt hàng có hình th ức, chi ết kh ấu theo khách Vip chiết khấu theo mặt hàng Tuy nhiên, bảng báo cáo tổng hợp bán hàng có cột chiết khấu theo mặt hàng, dẫn đến doanh thu báo cáo lớn doanh thu thực tế Thứ ba, phân mục hàng bán bị trả lại độc lập với doanh thu hàng bán ra, dẫn tới cuối kỳ kế tốn phải trừ tay tính doanh số nhân viên thường xun đối sốt cơng nợ để kiểm soát gian lận KẾT LUẬN CHƯƠNG Công ty TNHH Mazano công ty ngành th ời trang may m ặc non trẻ Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty có nh ững ểm sau: Một là, có hệ thống tổ chức kế toán đội ngũ kế toán có chun mơn Là loại hình cơng ty áp dụng theo thông t 200, sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH Mazano đ ược s dụng công cụ quản lý hữu ích, bao gồm − − − Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Hai là, khâu bán hàng xác định kết bán hàng theo dõi hoàn thiện với phương pháp kế tốn vận dụng, gồm có: − − − − Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Kế tốn xác định kết bán hàng Hạch toán kế toán với chất hệ thống thông tin ki ểm tra tình hình biến động tài sản, bên cạnh nh ững yếu tố phù h ợp hoàn thiện tổ chức hạch tốn nói chung, cơng ty nh ững h ạn chế cần khắc phục để mở rộng mơ hình quản lý kinh doanh, đưa cơng ty non trẻ đến mục tiêu đề th ời gian t ới CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAZANO Sau thời gian thực tập cơng ty TNHH Mazano, đ ược tìm hiểu hoạt động kinh doanh tổ chức hoạt động máy kế toán, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác đ ịnh k ết qu ả bán hàng công ty, em thấy công ty đà phát tri ển nh ưng dường hoạt động kinh doanh cơng ty gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, máy kế tốn nhìn chung hoạt động có hiệu qu ả mang lại lợi ích thiết thực cho công ty Tuy nhiên, so sánh th ực t ế kiến thức học, em nhận thấy số hạn chế tồn cần khắc phục tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác đ ịnh kết bán hàng công ty 3.1 u cầu, ngun tắc hồn thiện kế tốn bán hàng xác đ ịnh k ết bán hàng Những thành tựu ưu điểm Trong q trình nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác đ ịnh kết hoạt động kinh doanh cơng ty, thấy số điểm mạnh cách tổ chức công ty sau: Thứ nhất, công ty phát huy điểm mạnh hệ thống kế toán, với việc tổ chức máy kế tốn phù hợp với quy mơ, cơng ty c ần đ ẩy mạnh chuyên môn, nghiệp vụ kế tốn viên Có s ự chun mơn hóa nghiệp vụ rõ ràng kế tốn viên Thứ hai, tổ chức tiêu thụ hàng hóa cơng ty tốt, t ương đối ổn định.Quy trình bán hàng phương thức bán buôn bán lẻ không rườm rà, nhiều thủ tục mà đơn giản nhanh chóng.Cơng ty TNHH Mazano sau thời gian ngắn thành lập phát triển có đ ược m ối quan hệ với nhà cung cấp hàng hóa đầu vào ổn đ ịnh lâu dài, có số khách hàng quen thuộc, gắn bó với công ty Thứ ba, trước đơn hàng lớn, công ty TNHH Mazano xem xét kĩ lưỡng, chuẩn bị tốt nguồn cung, nên th ường đáp ứng đ ược tiêu chuẩn, yêu cầu chủng loại, số lượng, chất lượng đ ơn hàng, từ mà khơng xảy tình hàng bán bị trả lại hay gi ảm giá hàng bán vi phạm hợp đồng Thứ tư, phần hành kế tốn bán hàng có kế tốn phụ trách riêng nghiệp vụ bán hàng h ạch toán t ập trung b ởi m ột nhân viên nên đảm bảo thống nhất, xác Thứ tư, phần mềm kế tốn FASTlập trình phần hành bán hàng vận hành linh hoạt, nhân viên dễ dang hạch tốn để số liệu có th ể đến với máy chủ cách nhanh chóng Kế tốn bán hàng có th ể theo dõi liên tục trình tiêu thụ hàng hóa cơng ty, phát hi ện sai sót nhập liệu nhân viên bán hàng Những hạn chế, nhược điểm cần hoàn thiện Mặc dù có điểm mạnh định, cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty TNHH Mazano g ặp phải số hạn chế sau: Thứ nhất, tổ chức ghi sổ kế toán : việc hạch toán ghi sổ cơng ty hạn chế Hệ thống tài khoản chi phí chưa có phân biệt rõ ràng sử dụng hoạt động cơng ty hoạt động bán hàng Điều dẫn đến việc quản lý chi phí chưa chặt chẽ, dẫn đến chi phí phát sinh lớn thời điểm năm 2015, 2016 Thứ hai, điều kiện kế toán máy : phần mềm Fast công ty không tự cập nhật % giảm giá trường hợp khách VIP, khách th ẻ Gold, Platium, thực tế cho thấy nhân viên bán hàng m ất thêm m ột khâu để xác định % chiết khấu cho hóa đơn Dẫn đến khả gian lận, tạo hình thức chiết khấu khơng có thật, đòi hỏi kế tốn bán hàng phải kiểm tra kỹ lưỡng tỷ lệ chiết khấu với hóa đ ơn có đ ối tượng chương trình giảm giá hay khơng Đây vấn đề quan trọng cơng ty có quy mô hoạt động rộng với hệ thống bao gồm cửa hàng, đại lý tỉnh.Quá trình kiểm sốt gian lận trở nên khó khăn kế tốn bán hàng khơng thể bao qt hết tình hình bán hàng hệ th ống Thứ ba, tổ chức trả lương cho nhân viên theo kết bán hàng:công ty trả lương cho nhân viên bán hàng theo l ương tính doanh số đạt theo tháng Tuy nhiên mức lương nhân viên quản lý phụ thuộc vào % target tháng đạt ch ỉ tiêu giám đốc đề Điều có tác động đến khả tăng doanh thu công ty đồng thời tạo tâm lý bất ổn cho ng ười lao động sức ép công việc khiến họ phải tăng ca, ảnh h ưởng đ ến sức khỏe cán cơng nhân viên Thứ tư, chi phí mua hàng, vận chuy ển hàng kho, bảo qu ản hàng hóa kho, chi phí lương cho nhân viên chuyên mua hàng, tìm nguồn cung hạch tốn chung vào chi phí quản lý doanh nghi ệp (ghi Nợ TK 642) không tập hợp TK 1562 “Chi phí mua hàng” để phân bổ cho hàng bán cuối kì Điều làm giá vốn kì đ ược phản ánh xác việc phản ánh chi phí kết kinh doanh kì chưa tn thủ ngun tắc phù hợp Có thể rút nhận xét sau: Việc hạch toán kế toán liên quan đến bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty trọng s ố vấn đề liên quan đến tiền lương, sách chiết khấu, việc m tài khoản chi tiết việc kết chuyển lãi lỗ cần phải công ty xem xét thực để máy kế toán hoạt động hiệu 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Mazano Dựa hạn chế tồn hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng công ty, em xin đề xuất số ý kiến cá nhân góp phần hoàn thiện hoạt động sau : 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tài khoản − Doanh nghiệp nên mở sổ theo dõi riêng với mặt hàng thời trang, dòng phụ kiện để hiểu rõ khoản chi phí phát sinh đưa thị trường, đồng thời năm doanh thu mang l ại t mặt hàng Thực tế doanh nghiệp, tài khoản cần chi tiết thêm tài khoản : 511,156,632,641… Nh v ậy, chun mơn hóa kinh doanh đẩy mạnh, đồng thời phân khúc sản phẩm, chiến dịch Marketing có định hướng xác h ơn Ví dụ cho sổ chi tiết với sản phẩm Maxi 2017, cơng ty c ần tìm hi ểu phương diện sau : + Số lượng Maxi xuống cửa hàng năm 2016 bao gồm s ố lần xuống mẫu mới, số lần tài sản xuất + Giá vốn để sản xuất Maxi 2016 ( mở chi tiết 6321) + Doanh thu đạt từ Maxi năm 2016 ( mở chi tiết 51111) + Thời điểm Maxi có doanh thu cao năm + Lượng khách mua Maxi đến từ khách Vip hay vãng lai 3.2.2 Giải pháp quản lý chi phí phát sinh trình bán hàng doanh nghiệp: Thực tế cho thấy năm 2016 chi phí bán hàng tăng 549.617.416 đồng Chi phí phát sinh chủ yếu mở thêm cửa hàng m ới mua s ắm thiết bị Đây năm lề cho công ty xây d ựng đ ịnh v ị thương hiệu, vậy, năm 2017 công ty cần thiết lập kế hoạch sử d ụng nguồn tiền hợp lý, tập trung vào hoạt động sản xuất, ch ương trình thu hút nhóm khách hàng trung thành, tăng doanh thu cho doanh nghi ệp − Công ty nên bắt đầu đảm bảo từ nguồn cung cấp, trình t ạo s ản phẩm, việc chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu uy tín, giá thành hợp lý thúc đẩy việc kinh doanh công ty giá thành c ạnh tranh − Lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc triển khai ch ương trình sales, khuyến mại, đồng giá, đảm bảo doanh thu đáp ứng đ ược chi phí bỏ cho sưu tập − Cân nhắc cho việc mở thêm chi nhánh cửa hàng tỉnh, thu nhập thị hiếu người tiêu dùng Để vậy, cơng ty cần phải lập dự tốn khoản doanh thu chi phí dựa thơng tin có sẵn kỳ kế tốn Thực tế, khoản doanh thu bán hàng cung cấp doanh thu cung cấp dịch vụ, ví dụ quý I năm 2017, công ty bán hàng ghi nh ận doanh thu tỷ Do thời trang mặt hàng nhạy c ảm theo y ếu t ố thời tiết, yếu tố khách hàng TTTM ngày lễ Doanh thu quý II tương đương quý I quý III quý IV giảm 20% Cơng ty l ập dự tốn sau : Bảng 2.6 : Dự toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Quý Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ I II III IV Tổng 4.000.000.000 4.500.000.000 3.200.000.000 3.500.000.000 15.200.000.000 3.2.3 Hồn thiện sách cho người lao động Nhân viên bán hàng lực lượng mang doanh thu cho cơng ty, vậy, sách lương thưởng phải thực thiết th ực nhằm phát huy tinh thần làm việc hiệu công việc công ty − Đảm bảo mức lương cứng cho nhân viên dù đạt target tính th ưởng hay không Mức lương phải cân nhắc nguồn chi phí cơng ty − mức sống nhân viên Do mặt hàng thời trang cao cấp khơng thể có doanh thu đ ều ngày năm nên đặc biệt ngày lễ, tết, có nh ững sách − thưởng để nhân viên có thêm thu nhập Dựa vào doanh thu tháng, tiêu doanh số cho nhân viên m ột cách hợp lý Nhắc nhở nhân viên sách chăm sóc khách VIP – lượng khách mang lại doanh thu cho cơng ty KẾT LUẬN CHƯƠNG Sau q trình tìm hiểu phân tích thực trạng cơng ty, việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng cần có nh ững l ưu ý sau Thứ nhất, hoàn thiện cơng tác kế tốn : bên cạnh chun mơn hóa q trình tổ chức ghi nhận hệ thống kế tốn, cơng ty c ần hồn thiện hệ thống tài khoản hệ thống sổ ghi chép Thứ hai, hoàn thiện đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu: Chú ý đến sách kích thích tiêu thụ người tiêu dùng đ ồng th ời lưu ý đến giảm giá vốn, chi phí phát sinh sản ph ẩm, tăng c ường công tác Marketing Thứ ba, hồn thiện nguồn nhân lực : Có đào tạo nhân viên bán hàng nhằm hỗ trợ công tác kế tốn cách hiệu nhất, cơng ty sử dụng phần mềm xuyên suốt trình bán hàng Đội ngũ bán hàng yếu tố nhỏ quan trọng trình ghi nhận doanh thu công ty − KẾT LUẬN CHUNG Kế tốn cơng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô – công c ụ không th ể thi ếu quản lý kinh doanh doanh nghiệp Có thể nói cơng tác hạch tốn k ế toán quan trọng tất loại hình doanh nghi ệp kinh tế thị trường nay.Việc hồn thiện q trình h ạch toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết kinh doanh cần thiết doanh nghiệp, cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động tiêu thụ hàng hố, phản ánh m ột cách xác đầy đủ kết cuối trình tiêu thụ, cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản lý để giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tiêu thụ mình, đảm bảo lấy thu bù chi có lãi, th ực đ ầy đủ nghĩa vụ Nhà nước nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên Với đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Mazano” luận văn cuối khóa mình, em hiểu rõ kiến thức học tập nghiên cứu ghế nhà trường tổ chức cơng tác kế tốn, cách thức hạch toán ghi chép sổ sách kế toán hiểu vấn đề vận dụng th ực tế nh cho phù hợp linh hoạt Qua em nh ận th đ ược ưu điểm, tồn Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH Mazano, từ mạnh dạn đề xu ất nh ững ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác đ ịnh kết bán hàng công ty để cơng ty tham khảo Sau bốn năm học tập, rèn luyện dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tận tình thầy giáo Học Viện Tài chính, đ ặc bi ệt hướng dẫn nhiệt tình TS Đỗ Minh Thoa cácchị cơng tác Phòng Kế tốn Cơ ng ty TNHH Mazano, em hồn thành Luận văn Tốt nghiệp với đề tài “ Tổ chức cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng t ại Công ty TNHH Mazano” Tuy nhiên, thời gian thực tập chưa nhiều, nên vấn đề đưa luận văn chưa có tính khái qt cao, việc gi ải quy ết ch ưa h ẳn hoàn toàn thấu đáo khơng tránh khỏi thiếu sót.Em mong nhận góp ý, bổ sung thầy giáo nh cán k ế toán Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Mazano Một lần em xin trân trọng cảm ơn TS Đỗ Minh Thoa anh chị phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Mazano giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO GS TS NGND Ngơ Thế Chi, PGS.TS Trương Thị Thủy (2013), “Giáo trình Kế tốn tài chính”, NXB Tài Chính GS TS NGND Ngô Thế Chi, PGS.TS Trương Thị Thủy (2015), “Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp thương mại – dịch vụ”, NXB Tài Chính PGS TS Đồn Xn Tiên (2014), “Giáo trình Ngun lý kế tốn”, NXB Tài PGS.TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ, PGS.TS Nghiêm Thị Thà (2015), ”Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp”, NXB Tài Chính Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tr ưởng Bộ Tài Danh mục tài liệu đơn vị thực tập cung cấp Báo cáo tài cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2016 Các sổ kế toán, chứng từ liên quan NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS.Đỗ Minh Thoa Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Tạ Th ị Ngọc Hân Khóa 51; Lớp CQ51/21.12 Đề tài: “Kế tốn bán hàng xác định kết qu ả ho ạt đ ộng bán hàng công ty TNHH Mazano” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày…tháng…năm 2017 - Điểm – Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập Sinh viên Tạ Thị Ngọc Hân; Khóa 51; Lớp CQ51/21.12 Đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Mazano” Nội dung nhận xét: Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) ... VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1Khái niệm đặc điểm kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán. .. Chương2 : Thực trạng kế toán bán hàng xác định k ết qu ả bán hàng công ty TNHH Mazano Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Mazano Vận dụng lý... tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Mazano làm luận văn tốt nghiệp Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Kế toán bán hàng xác đ ịnh kết qu ả bán hàng công ty TNHH Mazano
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH mazano (2) , 8 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH mazano (2)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn