7 giải pháp nâng cao họat động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không tại chi nhánh công ty cổ phần kho vận miền nam – sotrans hà nội

81 1 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:50

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ MỤC LỤC Contents LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .7 MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 11 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO NHẬN 11 1.1.1 Giao nhận vai trò giao nhận thương mại quốc tế 11 1.1.2 Người giao nhận .12 1.1.2.1 Khái niệm người giao nhận 12 1.1.2.2 Người giao nhận tuý (đại lý hàng hóa) 12 1.1.2.3 Người giao nhận tổng hợp (vai trò người giao nhận) 14 1.1.3 Phạm vi dịch vụ giao nhận 17 SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.1.3.1 Thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu) 17 1.1.3.2 Thay mặt người nhận hàng (người nhập khẩu) 19 1.1.3.3 Những dịch vụ khác 19 1.1.4 Mối quan hệ người giao nhận với bên 20 1.1.4.1 Chính phủ quan liên quan khác .21 1.1.4.2 Các bên tư nhân 22 1.2 Giao nhận hàng hóa xuất nhập khảu đường hàng khơng 22 1.2.1 Các tổ chức quốc tế giao nhận hàng hóa xuất nhập đường hàng khơng 22 1.2.1.1 Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (INternational Civil Aviation Organization - ICAO) 22 1.2.1.2 Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (International Air Trans port Association - IATA) .23 1.2.1.3 Liên đoàn hiệp hội giao nhận quốc tế FIATA 24 1.2.2 Giao nhận hàng hoá xuất nhập chuyên chở đường hàng không 24 1.2.2.1 Khái niệm giao nhận hàng không .24 1.2.2.2 Vai trò người kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng không thương mại quốc tế 25 1.2.2.3 Nội dung chủ yếu dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập chuyên chở đường không .27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS HÀ NỘI .30 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS HÀ NỘI .30 SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần kho vận miền nam- SOTRANS Hà Nội .30 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty cổ phần kho vận miền nam SOTRANS Hà Nội 32 2.1.2.1 Chức 32 2.1.2.2 Nhiệm vụ 33 2.1.2.3 Nội dung hoạt động 33 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Chi nhánh SOTRANS Hà Nội 34 2.1.4 Tình hình nhân Chi nhánh 36 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS HÀ NỘI .38 2.2.1 Tình hình kết kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2014 – 2016 38 2.2.2 Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng công ty cổ phần kho vận miền nam- Chi nhánh SOTRANS Hà Nội 40 2.2.3 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không công ty cổ phần kho vận miền nam - SOTRANS Hà Nội .46 2.2.3.1 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường hàng không công ty cổ phần kho vận miền nam- SOTRANS Hà Nội 46 2.2.3.2 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập đường hàng khơng SOTRANS Hà Nội 51 2.2.3.2.2 Door to door 54 2.3 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS HÀ NỘI .57 2.3.1 Phân tích thị trường 57 SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh .58 2.3.3 Đánh giá chung kết kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường hàng không SOTRANS Hà Nội 61 2.3.3.1 Thuận lợi: .61 2.3.3.2 Những khó khăn tồn 63 CHƯƠNG 66 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI SOTRANS HÀ NỘI .66 3.1 Triển vọng phương hướng phát triển SOTRANS Hà Nội thời gian tới 66 3.1.1 Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận quốc tế Việt Nam 66 3.1.2 Mục tiêu phương hướng phát triển chi nhánh công ty kho vận miền nam – Sotrans Hà Nội thời gian tới 69 3.1.2.1 Mục tiêu 69 Đó điểm phương hướng phát triển SOTRANS Hà Nội thời gian tới 71 3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS HÀ NỘI 71 3.2.1 Các biện pháp thị trường 71 3.2.2 Các biện pháp sở vật chất kỹ thuật 73 3.2.3 Các biện pháp tổ chức quản lý .75 3.3 CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TỪ NHÀ NƯỚC .78 3.3.1 Hỗ trợ mặt tài .78 SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.3.2 Nhà nước cần có sách hợp lý đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho công tác giao nhận hàng không 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AWB Airway Bill VNACCS/VCI Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System / S XNK Vietnam Customs Intelligence Information System Xuất nhập WB World bank WCO Tổ chức Hải quan Thế giới World Customs Organizaton WTO Tổ chức kinh tế Thế giới World Trade Organization IATA Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (International Air HAWB Transport Association viết tắt IATA) Vận đơn người gom hàng (House airway bill) MAWB Vận đơn chủ(Master airway bill) DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Số lao động trình độ lao động nhân viên Chi nhánh qua năm từ 2014 - 2016 Bảng 2.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh chi nhánh năm 2014-2016 Bảng 2.3: Trị giá hợp đồng mặt hàng nhập đường hàng không Chi nhánh giai đoạn 2014– 2016 SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Bảng 2.4: Trị giá hợp đồng mặt hàng xuất đường hàng không Chi nhánh Sotrans giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 3.1: Dự báo mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam đến năm 2020 Bảng 3.2: Dự báo hàng nhập Việt Nam đến năm 2025 Bảng 3.3: Giá trị sản lượng dự toán ngành giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế Việt Nam DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy Chi nhánh Biểu đồ 2.1: Biểu đồ kim ngạch xuất nhập Chi nhánh SOTRANS Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 Biểu đồ 2.2: Tình hình xuất khẩu, nhập qua đường hàng không Chi nhánh Sotrans Hà Nội giai đoạn 2014- 2016 Sơ đồ 2.2: Quy trình xuất hàng hóa đường hàng khơng Sơ đồ 2.3: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập đường hàng không MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giao nhận vận tải hoạt động thiếu trao đổi mua bán hàng hóa, khâu đặc biệt quan trọng trình lưu thơng, nhằm vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng Kinh tế phát triển, lượng hàng hóa giao nhận ngày nhiều vận tải hàng hóa ngày có vai trò quan trọng,nó ảnh hưởng tới phạm vi mặt hàng, khối lượng kim ngạch quốc gia,cũng doanh nghiệp Với tiềm phát triển lớn ngành,thị trường giao nhận Việt Nam đầy hứa hẹn thức ngày xuất nhiều cơng ty khơng SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nước mà nhiều doanh nghiệp nước ngồi gia nhập Chính hội nhập kinh tế tồn cầu hóa ,sự xuất ngày nhiều công ty dẫn đến cạnh tranh lớn ngành Do để tồn phát triển công ty cần phải tăng cường lực cạnh tranh Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giao nhận vận tải, Công ty Cổ phần Sotrans Hà Nội có mặt thị trường từ lĩnh vực mẻ Việt Nam Qua chặng đường trưởng thành phát triển, Sotrans khẳng định vị ,nâng thương hiệu Sotrans lên tầm quốc tế Ứng dụng thực tế bối cảnh sau trính thực tập Sotrans Hà Nội nhận thấy để tồn phát triển thị trường giao nhận Việt Nam, công ty cần phải tăng cường nâng cao hoạt động giao nhận hàng hóa nhằm nâng cao lực cạnh tranh Sau thời gian thực tập SOTRANS Hà Nội, nhận thấy vai trò hoạt động giao nhận hàng hóa đặc biệt quan trọng hoạt động ngoại thương nên em định chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao họat động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không chi nhánh công ty cổ phần kho vận miền Nam – Sotrans Hà Nội” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng; Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng Công ty Cổ phần kho vận Miền nam – Sotrans Hà Nội Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập Công ty Đối tượng, phạm vi nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Đối tượng nghiên cứu: giải pháp nâng cao hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng Công ty Cổ phần kho vận Miền nam – Sotrans Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập việc thực hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Công ty Cổ phần kho vận Miền nam giai đoạn từ năm 2014-2016 Phương pháp nghiên cứu Luận văn có sử dụng phương pháp luận biện chứng, phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương, sách pháp luật nhà nước việc xây dựng nâng cao họat động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Sử dụng kết hợp phương pháp: tổng hợp, so sánh, phân tích, thống kê, đối chiếu dự đoán để giải vấn đề mục tiêu xác định Đóng góp cơng trình Đưa nhìn tổng thể nâng cao họat động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại Nghiên cứu, phân tích vấn đề việc thực họat động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng Công ty Cổ phân kho vận Miền nam Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn đọng trình thực họat động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng Công ty Cổ phần kho vận Miền nam Kết cấu đề tài Ngoài phần “Lời mở đầu” “Kết luận”, phần nội dung bố trí thành chương: SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Tổng quan dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng Chương 2: Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Công ty Cổ phần kho vận Miền nam – Chi nhánh Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Công ty Cổ phần kho vận Miền nam – Chi nhánh Hà Nội CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 1.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO NHẬN 1.1.1 Giao nhận vai trò giao nhận thương mại quốc tế Vận chuyển hàng hóa quốc tế phận cấu thành quan trọng buôn bán quốc tế, khâu thiếu q trình lưu thơng nhằm đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Vậy dịch vụ giao nhận ? Dịch vụ giao nhận ( Freight Forwarding Service) theo quy tắc mẫu FATA: “Là loại dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa dịch vụ tư vấn có liên quan đến dịch vụ trên, kể vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, tốn, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hóa” Còn theo luật thương mại Việt Nam “Dịch vụ giao nhận hàng hóa hành vi thương mại, theo người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục giấy tờ dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo uỷ thác SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp chủ hàng, người vận tải người làm dịch vụ giao nhận khác (gọi chung khách hàng) - Điều 136 Luật thương mại năm 2005” Như vậy, nói cách ngắn gọn: Dịch vụ giao nhận dịch vụ liên quan đến trình vận tải nhằm tổ chức việc vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận hàng đến nơi giao hàng Vai trò giao nhận phát triển thương mại quốc tế + Giao nhận tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thơng nhanh chóng, an tồn tiết kiệm mà khơng có tham gia diện người gửi người nhận vào tác nghiệp + Giao nhận giúp cho người chuyên chở đẩy nhanh tốc độ quay vòng phương tiện vận tải, tận dụng cách tối đa, có hiệu dung tích trọng tải phương tiện vận tải, công cụ vận tải, phương tiện hỗ trợ khác + Giao nhận làm giảm giá thành hàng hóa xuất nhập + Bên cạnh đó, giao nhận giúp nhà xuất nhập giảm bớt chi phí khơng cần thiết như: Chi phí xây dựng kho tàng bến bãi người giao nhận hay người giao nhận th, chi phí đào tạo nhân cơng… 1.1.2 Người giao nhận 1.1.2.1 Khái niệm người giao nhận Người giao nhận người thực dịch vụ giao nhận theo ủy thác khách hàng người chuyên chở Nói cách khác, người kinh doanh dịch vụ giao nhận gọi người giao nhận Người giao nhận chủ hàng (khi tự đứng thực cơng việc giao nhận cho hàng hóa mình), chủ tàu (khi chủ tàu thay mặt người chủ hàng thực dịch vụ giao nhận), đại lý hàng hóa, cơng ty xếp dỡ hay kho hàng người giao nhận chuyên nghiệp hay người khác thực dịch vụ Theo hiệp hội giao nhận quốc tế FIATA: “Người giao nhận người lo SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 10 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Bảng 3.1: Dự báo mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam - 2010 Đơn vị: 10.000 TT Mặt hàng xuất 10 11 12 13 14  Dầu thô Than đá Gạo Xi măng Đồ gỗ sản phẩm gỗ Cà phê Cao su Hàng dệt may Hạt điều Tôm đông lạnh Hạt tiêu Chè Thịt chế biến Các mặt hàng khác Tổng cộng Năm 2015 18000 3200 2300 2000 400 197 190 100 80 80 43 36 32 10242 36900 Năm 2020 (1) (2) 20000 25974 5500 7413 2500 3247 3000 3896 500 649 260 338 300 390 150 195 100 130 110 143 60 76 50 65 40 52 16930 21987 49500 64474 Năm 2025 (1) (2) 30000 43372 6500 9397 3000 4337 4000 5783 760 1099 370 535 387 560 200 289 160 231 150 217 82 119 72 104 60 87 23259 33626 69000 99756 (Nguồn: Tổng kết viện khoa học kinh tế giao thông vận tải – 2016) SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 67 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Bảng 3.2: Dự báo hàng nhập Việt Nam đến năm 2025 Đơn vị: 10.000tấn TT Mặt hàng Năm xuất Xăng dầu Hàng 2015 7828 Năm 2020 (1) (2) 7500 9740 năm 2025 (1) (2) 7000 10120 4422 8500 11039 14000 20240 Container Kim khí 3050 5600 7273 8000 11560 Phân bón 2500 3000 3896 3500 5060 Thiết bị 1000 1500 1948 3000 3437 Lương thực 500 800 1039 1000 1446 Hoá chất 500 100 130 1500 2069 Hàng khác 300 500 649 7129 10306 Tổng cộng 20100 27500 35714 45129 65138 (Nguồn: Tổng kết viện khoa học kinh tế GTVT – 2016) Bảng 3.3: Giá trị sản lượng dự tốn ngành giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế Việt Nam Đơn vị: Tỷ USD Năm Giá trị SL 2015 4,595 2020 2025 2030 2035 7,400 11,918 20,455 31,306 (Nguồn: Tổng kết viện khoa học kinh tế GTVT –2016) Định hướng phát triển ngành dịch vụ Đảng Nhà nước nêu rõ Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ IX "phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách ngày đại, an tồn, có sức cạnh tranh, vươn nhanh thị trường khu vực giới Dành thị phần lớn cho doanh nghiệp nước vận chuyển hàng hóa Việt Nam theo đường biển đường hàng không quốc tế" Tất điều cho thấy triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế Việt Nam cao 3.1.2 Mục tiêu phương hướng phát triển chi nhánh công ty kho vận miền nam – Sotrans Hà Nội thời gian tới SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 68 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.1.2.1 Mục tiêu Trong thời gian trước mắt, mục tiêu tồn cơng ty củng cố hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh Ban giám đốc cơng ty cần chủ trương kết hợp hài hồ tạo điều kiện hỗ trợ lẫn loại hình dịch vụ sở lấy nghiệp vụ giao nhận làm nòng cốt Song song với việc giữ vững thị trường có, tìm biện pháp thích hợp để mở rộng hoạt động dịch vụ, vươn xa thị trường nước 3.1.2.2 Phương hướng phát triển Sotrans HN thời gian tới Trong thời gian tới, tập thể Chi nhánh SOTRANS Hà Nội nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách khắc phục điểm yếu thời gian qua đưa Chi nhánh phát triển nữa, hoàn thành tốt vượt kế hoạch đề Phương hướng phát triển Chi nhánh xác định rõ kỳ Đại hội hàng năm là: - Tăng sức cạnh tranh uy tín chất lượng dịch vụ, tận dụng lợi sức mạnh hệ thống SOTRANS; áp dụng công nghệ thông tin - Dịch vụ đại lý giao nhận vận tải nước hướng đến dịch vụ logistics, hợp tác kinh doanh với đối tác mạnh uy tín thị trường - Giữ ổn định thị trường, đối tác, khách hàng châu Âu, tập trung thị trường Mỹ - Nhật - Trung Quốc Chú trọng mở rộng thị trường số nước châu Phi Mỹ La Tinh - Tiếp tục phát triển tuyến VTĐPT, sea - air, củng cố phát triển giao nhận hàng không, phấn đấu trở thành đại lý nhiều hãng hàng không, hãng quan tâm Việt Nam AIRLINE Đăng ký để trở thành hội viên IATA - Tổ chức hội nghị sales - marketing, hội nghị giới thiệu thống sản phẩm hướng tới dịch vụ logistics, tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 69 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp sản phẩm, quảng bá thương hiệu Ban hành quy chế đánh giá thành tích xét thưởng sales - marketing - Giữ vững giao nhận vật tư thiết bị dự án Áp dụng khai hải quan qua mạng Tăng dịch vụ đóng gói, xếp dỡ, dịch vụ giao nhận hàng rời, phát triển dịch vụ hàng chuyển phát nhanh dạng hành lý người kèm Tăng cường tìm kiếm kho bãi, đầu tư vào lĩnh vực kho bãi tạo hướng kinh doanh - Tăng cường tiếp cận thị trường, phối hợp với đại lý tận dụng tối đa ưu có để trì nguồn hàng có, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ khách hàng có điều kiện tăng thêm khách hàng Trên sở thu thập thông tin từ khách hàng Việt Nam, phối hợp với đại lý đẩy mạnh công tác khai thác khách hàng từ đầu nước ngồi - Tạo lập uy tín quan hệ tốt với hãng tàu, hãng hàng khơng để lấy chỗ thời điểm nhiều hàng xin giá cạnh tranh - Chi nhánh tổ chức chương trình đào tạo ngắn hạn, buổi thảo luận, nói chuyện chủ đề, truyền đạt kinh nghiệm để nhanh chóng đào tạo nhân lực Nâng cao khả trình độ nghiệp vụ ý thức trách nhiệm nhân viên, thành thục kỹ giao dịch thao tác nghiệp vụ, nâng cao hiệu độ xác khâu giảm tối đa chi phí hành chi phí kinh doanh - Xin đầu tư thêm số trang thiết bị nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi, nâng cao tốc độ khả xử lý cơng việc Đó điểm phương hướng phát triển SOTRANS Hà Nội thời gian tới 3.2.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 70 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS HÀ NỘI 3.2.1 Các biện pháp thị trường Thị trường yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hầu hết công ty không riêng SOTRANS Có hai hình thức mở rộng thị trường, mở rộng thị trường cơng ty theo chiều rộng theo chiều sâu Trong : - Mở rộng thị trường theo chiều rộng mở rộng thị trường theo phạm vi địa lý Cho đến SOTRANS vươn nhiều thị trường hầu hết châu lục giới Tuy nhiên số thị trường giàu tiềm mà cơng ty chưa có đủ khả khai thác Mexico, Nam Mỹ, Trung Đông - Mở rộng thị trường theo chiều sâu môi trường địa lý, văn hóa, kinh doanh đa dạng hóa phạm vi dịch vụ công ty để thu hút nhiều khách hàng đạt doanh thu hoạt động cao nhằm khai thác triệt để giữ vững thị trường có cơng ty Mà thị trường, ngồi đặc điểm chung lại có đặc điểm riêng biệt, điều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập qn, trình độ phát triển nơi định Do để tiếp cận mở rộng thị trường, công ty cần phải tiến hành nghiên cứu thị trường Khi nghiên cứu thị trường, cần làm rõ thông tin sau: + Với thị trường cần thâm nhập - Nghiên cứu phong tục tập quán, quy định pháp luật thị trường có khác so với Việt Nam thị trường mà Công ty kinh doanh Những quan điểm khác biệt có gây khó khăn, thuận lợi cho công tác thâm nhập thị trường tiến hành cơng việc giao nhận vận chuyển hàng hóa SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 71 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Nhu cầu giao nhận vận chuyển hàng hóa đường hàng khơng thị trường mức độ nào, khả phát triển nhu cầu thị trường - Các đối thủ cạnh tranh khu vực thị trường có trình độ nào, mức độ cạnh tranh thị trường ? Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh hình thức giúp nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh, từ tạo sở cho chuẩn bị phương thức đối phó thích hợp nhất, hữu hiệu - Cần nắm bắt mức độ rủi ro kinh doanh thị trường Vì chắn kinh doanh rủi ro ln rình rập dễ xảy ra, sức mạnh đối thủ cạnh tranh, ổn định kinh tế thị trường sách phủ… + Với thị trường có - Nhu cầu khả đáp ứng nhu cầu dịch vụ công ty nào? Với khả vậy, công ty đáp ứng phần trăm so với nhu cầu? Lý sao? - Ngồi dịch vụ cơng ty cung cấp, cơng ty tiến hành thêm dịch vụ nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường vận dụng tối đa khả cơng ty - Dự đốn nhu cầu tương lai định hướng phát triển dịch vụ cơng ty để đón đầu nhu cầu nào? Trả lời câu hỏi giúp cơng ty định rõ vị trí thị trường mà có hướng giải tốt Để làm điều SOTRANS cần phải: - Liên doanh liên kết với cơng ty nước ngồi quen thuộc với thị trường mà công ty chưa khai thác để chen chân vào thị trường SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 72 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Công ty cần cử cán tham quan, trao đổi kinh nghiệm cơng ty nước ngồi, tham gia khóa học nghiệp vụ giao nhận hàng không IATA tổ chức, tận dụng tối đa hội để nắm bắt thông tin cần thiết nhằm thâm nhập thị trường - Công ty cần trọng tới dịch vụ gom hàng vận chuyển hàng lẻ - SOTRANS cần tiến tới mở thêm số văn phòng đại diện nước ngồi, nước mà cơng ty có nhiều khách hàng thường xuyên - Cần tăng cường quảng cáo, giới thiệu công ty dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng với lợi ích vật chất đem lại - Và cuối để cơng tác nghiên cứu thị trường tiến hành cách khoa học, có quy củ đạt hiệu cao cơng ty định phải có cán chuyên môn, am hiểu công tác nghiên cứu thị trường đồng thời phải trang bị cho họ phương tiện đại trình thu thập xử lý thông tin 3.2.2 Các biện pháp sở vật chất kỹ thuật Ngoài yếu tố sức lao động, công cụ lao động yếu tố sản xuất mang tính định tới sức sản xuất xã hội Do có phân cơng lao động xã hội, hoạt động giao nhận hàng không đời ngày trở nên chun mơn hóa sâu sắc Trong năm qua, vận tải hàng khơng có bước tiến đáng kể, không phương tiện vận chuyển máy bay mà sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho vận tải hàng không không ngừng đại hóa Ví dụ ULD (Unit Load Devices) - thiết bị xếp hàng theo đơn vị, làm cho việc xếp hàng dỡ hàng lên xuống máy bay nhanh thuận tiện Cùng với phát triển vận tải hàng không, SOTRANS không ngừng đầu tư, mua sắm trang thiết bị đại nhằm cung cấp cho SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 73 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp khách hàng dịch vụ với chất lượng cao Thế trang thiết bị công ty chưa đủ để đáp ứng yêu cầu hoạt động giao nhận kho vận trình độ đại Chính thời gian tới, công ty cần phải đầu tư để đại hóa trang thiết bị có mua sắm trang thiết bị để tạo điều kiện cho hoạt động quản lý công tác giao nhận hàng không đạt hiệu tốt Chẳng hạn việc trang bị mạng vi tính đại phạm vi tồn cơng ty Khi qua mạng thông tin nội bộ, thông tin trao đổi với cường độ cao hơn, hiệu phối hợp phòng ban nhờ mà nhịp nhàng Còn cán giao nhận, thường xuyên hoạt động bên ngoài, việc trang bị phương tiện thông tin nhắn tin, đàm, điện thoại di động, máy tính xách tay cần thiết Nó đảm bảo cho cán cơng ty hồn thành cơng việc giao với hiệu Việc đầu tư trang thiết bị đại việc giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu túy nghiệp vụ kinh doanh như: Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng tốc độ cơng việc, tăng tốc độ xác, tăng chất lượng dịch vụ… có hiệu dây chuyền khác như: - Tăng suất lao động dẫn đến có điều kiện để tăng lương, cải thiện đời sống cho cán công nhân viên - Tăng chất lượng dịch vụ làm tăng tín cơng ty, tạo điều kiện để mở rộng kinh doanh Có thể nói rằng, ngày trang thiết bị đại chìa khóa dẫn đến thành công doanh nghiệp Việc trang bị thêm trang thiết bị đại ln gắn chặt với sách người Nếu cán công nhân công ty khơng đào tạo đủ trình độ để sử dụng phương tiện trang thiết bị dù đại đến đâu phát huy hết tác dụng đơi giữ vai SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 74 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp trò vật trang trí Chính song song với việc đại hóa sở vật chất, phải có biện pháp nâng cao nghiệp vụ cho cán để tương xứng phù hợp với tình hình 3.2.3 Các biện pháp tổ chức quản lý Đổi cấu tổ chức phương thức quản lý cơng ty Có thể nói SOTRANS hoạt động theo kiểu “vỏ mới, ruột cũ” phối hợp tồn cơng ty lỏng lẻo khơng phát huy mạnh doanh nghiệp lớn với cách thức tính chất nay, cơng ty phép cộng giản đơn phận, phòng ban Chính vậy, để tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh SOTRANS thiết phải kiện toàn lại máy, điều chỉnh lại hình thức quản lý cơng ty theo mơ hình tổ chức Phải tạo mối liên kết chặt chẽ phòng ban q trình thực công đoạn khác nghiệp vụ Việc cơng ty có phòng giao nhận vận tải chung cho giao nhận hàng không giao nhận đường biển phận Marketing có số điều lợi lại có nhiều điều gây khó khăn cho cán phòng vấn đề nghiệp vụ (đã trình bày phần trước) Nên SOTRANS phân công thật rõ ràng cho phận phòng chia phòng giao nhận vận tải làm phòng để phòng thực cơng đoạn dịch vụ Có nghiệp vụ giao nhận hàng không chuyên mơn hóa cao chắn nhiều khách hàng tìm đến SOTRANS Bên cạnh việc đổi cấu tổ chức, VINATRANCO cần phải đổi phương thức quản lý đưa phương thức quản lý, đưa SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 75 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp phương cho có hiệu đặc biệt khơng để tình trạng lỗ vốn xảy loại hình dịch vụ Xây dựng chiến lược Marketing sử dụng cơng nghệ Marketing Để làm điều đó, SOTRANS cần phải có phận chuyên trách Marketing cho hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không cho hoạt động kinh doanh toàn doanh nghiệp Và cán phòng Marketing phải người động, có hiểu biết, có chun mơn cao lĩnh vực Nâng cao trình độ nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm cho cán công nhân viên Trong q trình thực cơng việc, thường có sai sót xảy cán cơng nhân viên Đó hạn chế trình độ nghiệp vụ nên khơng đủ khả hồn thành tốt nhiệm vụ giao tư tưởng nhận thức chưa tốt nên thiếu trách nhiệm làm việc… Một số cán công ty SOTRANS khơng lần gây sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng uy tín cơng ty Do cơng tác nâng cao trình độ lẫn giáo dục ý thức tư tưởng cho cán công nhân viên phải quan tâm mức + Hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng không nghiệp vụ ngoại thương ẩn hàng loạt hoạt động khác liên quan đến nhiều lĩnh vực như: hải quan, luật pháp, thương mại, bảo hiểm… với sai sót sơ suất nhỏ gây hậu khó lường Hàng hóa giao nhận đường hàng khơng thường hàng có giá trị cao, hàng tươi sống, hàng đặc biệt… trước chủ hàng định trao hàng hóa vào tay người giao nhận, phải có sở tin chắn hàng hóa người giao nhận thay mặt trơng nom, chăm sóc cách chu đáo Nếu không tạo niềm tin từ phía khách SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 76 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hàng khách hàng tự đứng tổ chức cơng tác giao nhận chí kể họ phải chịu chi phí tốn nhiều lần Vì cơng ty cần có biện pháp giáo dục cán nhân viên làm cơng tác giao nhận nói chung giao nhận hàng khơng nói riêng phải có tinh thần trách nhiệm cao hàng hóa, coi hàng hóa Trong trường hợp, người giao nhận phải làm tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm Ngay khơng thuộc trách nhiệm phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời thông báo cho khách hàng biết hàng hóa bị tổn thất có nguy bị tổn thất Có làm tạo niềm tin cho khách hàng doanh nghiệp Con người yếu tố quan trọng yếu tố định thành bại cơng việc kinh doanh Có đội ngũ cán tinh thơng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao công việc mục tiêu mà VINATRANCO mong muốn Và để đạt mong muốn VINATRANCO cần phải: - Xây dựng sách thưởng phạt rõ ràng, cụ thể tinh thần trách nhiệm để người tuân thủ nhằm khuyến khích cán công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm - Mời chuyên gia có kinh nghiệm nước quốc tế đến giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm thực tế để khóa đào tạo đạt chất lượng tốt - Có sách thích hợp sử dụng cán sau đào tạo + Nếu người có tinh thần trách nhiệm cao lại thiếu tinh thơng nghiệp vụ giao nhận kể mối lo ngại công ty Như nói, nghiệp vụ giao nhận nói chung hay giao nhận hàng khơng nói riêng, đòi hỏi cán giao nhận không hiểu biết lĩnh vực vận tải đơn mà ngồi phải có hiểu biết rộng rãi vấn đề có liên quan, thủ tục hải quan, luật lệ, tập quán quốc tế… chắn phải biết SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 77 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp ngoại ngữ (Tiếng Anh) Vì đòi hỏi cơng việc SOTRANS phải thường xuyên nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên công ty cách: - Tổ chức thường xuyên khóa học nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính, pháp luật cho cán kinh doanh - Hàng năm, tổ chức thi sát hạch để loại bỏ bớt cán thiếu trách nhiệm, làm ăn thiếu hiệu Trên sở đó, cơng ty nắm bắt trình độ nghiệp vụ chung cán bộ, đưa biện pháp khắc phục kịp thời - Và nhiều biện pháp cụ thể khác như: Gửi cán học nước ngoài, tham gia đầy đủ họp IATA, FIATA… 3.3.CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TỪ NHÀ NƯỚC 3.3.1 Hỗ trợ mặt tài Hiện nay, SOTRANS cần trợ giúp Nhà nước mặt tài ưu đãi thuế, cho vay với lãi suất thấp để Cơng ty có điều kiện đầu tư trang bị sở vật chất kỹ thuật đào tạo đội ngũ cán Đây điều kiện để SOTRANS nhanh chóng hội nhập vào phát triển chung ngành giao nhận quốc tế cạnh tranh với Cơng ty giao nhận nước ngồi với tiềm lực kinh tế hùng hậu bề dày kinh nghiệm hàng trăm năm 3.3.2 Nhà nước cần có sách hợp lý đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho công tác giao nhận hàng không Đây biện pháp hỗ trợ mang tính chất tầm vĩ mơ Nó khơng giúp cho phát triển dịch vụ giao nhận hàng khơng mà có tác dụng tồn kinh tế quốc dân nói chung Cụ thể : Nhà nước cần đầu tư thích đáng để xây dựng sở vật chất cho việc vận chuyển hàng hoá đường hàng không xây dựng mở SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 78 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp rộng sân bay, đại hoá thiết bị xếp dỡ vận chuyển hàng hoá, kho tàng sân bay… Ngoài ra, Nhà nước cần đầu tư để mở rộng tuyến đường sắt cho đạt tiêu chuẩn quốc tế, nâng cấp tu sửa hệ thống đường bộ, cầu cống… để với vận tải hàng khơng, người giao nhận thực vận tải hàng hoá đa phương thức cách thuận tiện, dễ dàng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng KẾT LUẬN SOTRANS công ty hàng đầu đại lý hàng hải giao nhận hàng hóa, Chi nhánh SOTRANS Hà Nội ln ln đặt mục tiêu cho toàn nhân viên Chi nhánh để giải tất yêu cầu khách hàng cách hiệu (chi phí thấp, thời gian nhanh, kết tốt, khơng vi phạm pháp luật Hải quan, hải quan công nhận doanh nghiệp sạch, vững mạnh) Để tồn phát triển,khộng ngừng mang lại nhiều thắng lợi tương lai, SOTRANS phải đương đầu với nhiều khó khăn trước mắt,nhưng với sang suốt ban lãnh đạo đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao,có kinh nghiệm,sự hăng sai với cơng việc ln tích cực tìm tòi đổi mới,cộn với thành tích mà SOTRANS đạt điều chắn SOTRANS đạt thành công to lớn nhiều so với Ngoài cố gắng thân, luận văn hồn thành với giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, công ty, bạn bè Em đặc biệt cảm ơn PGS.TS.Nguyễn Thị Thương Huyền hướng dẫn bảo em nhiệt tình suốt thời gian thực tập viết luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Chi nhánh SOTRANS Hà Nội, anh chị công ty tạo điều kiện để em có kết thực tập tốt SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 79 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Tú SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 80 Lớp: CQ51/05.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Công ước Kyoto sửa đổi Quốc Hội (2001), Luật Hải Quan 2001 Hà Nội Quốc Hội (2005), Luật sửa đổi bổ xung số điều Luật Hải quan 2005 Hà Nội Quốc Hội (2014), Luật Hải Quan 2014 Hà Nội Chính phủ(2015) Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm sốt hải quan 6.Bộ tài chính(2015) Thơng tư 38/TT-BTC ngày 25/03/2015quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập 7.Báo cáo tài Cơng ty cổ phần kho vận Miền nam (2014,2015,2016) 8.Báo cáo tổng kết Công ty cổ phần kho vận Miền nam (2014,2015,2016) 9.Báo cáo tình hình xuất nhập Cơng ty cổ phần kho vận Miền nam (2014,2015,2016) 10 Website :http://www.customs.gov.vn/default.aspx SV: Nguyễn Thị Ngọc Tú 81 Lớp: CQ51/05.03 ... hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Công ty Cổ phần kho vận Miền nam – Sotrans Hà Nội Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập Công. .. dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không Chương 2: Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng khơng Công ty Cổ phần kho vận Miền nam – Chi nhánh Hà Nội. .. xuất khẩu, nhập đường hàng không công ty cổ phần kho vận miền nam- Chi nhánh SOTRANS Hà Nội 40 2.2.3 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập đường hàng không công ty cổ phần kho
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 giải pháp nâng cao họat động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không tại chi nhánh công ty cổ phần kho vận miền nam – sotrans hà nội , 7 giải pháp nâng cao họat động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không tại chi nhánh công ty cổ phần kho vận miền nam – sotrans hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn