50 kế TOÁN DOANH THU CHI PHÍ và xác ĐỊNH kết QUẢ

90 7 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:37

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN THỊ VÂN GIANG LỚP: CQ53/21.07 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chuyên ngành : Kế toán doanh nghiệp Mã số : 21 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN BÁ MINH Hà Nội - 2019 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn “Kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái ” cơng trình nghiên cứu riêng em, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Nếu có sai sót em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2019 Sinh Viên Nguyễn Thị Vân Giang Nguyễn Thị Vân Giang i Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG .5 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .5 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.1 Doanh thu phân loại doanh thu 1.1.2 Chi phí phân loại chi phí 12 1.1.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .18 1.2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .44 1.3 Các hình thức ghi sổ kế tốn áp dụng doanh nghiệp thương mại 46 1.3.1 Hình thức nhật ký chung : 46 1.3.3 Hình thức chứng từ ghi sổ 49 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG THÁI .52 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG THÁI 52 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển công ty .52 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh công ty 53 2.1.3 Tổ chức quản lý công ty 55 2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 56 Nguyễn Thị Vân Giang ii Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.5 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 56 2.1.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái 58 2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái 66 2.2.1 Giới thiệu chung q trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái 66 2.2.3 Nhận xét chung kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất Thương Mại Khang Thái .73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG 3: 78 HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG THÁI .78 3.1 Định hướng hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng 78 3.2 u cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng 79 3.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng 81 3.4 Điều kiện thực giải pháp 83 Về phía doanh nghiệp .83 3.4.2 Về phía Nhà nước 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Nguyễn Thị Vân Giang iii Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải nghĩa VAS Chuẩn mực kế toán CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQL Chi phí quản lý GVHB Giá vốn hàng bán DN Doanh nghiệp DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng TK Tài khoản 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 HĐKD Hoạt động kinh doanh 12 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 13 TNCN Thu nhập cá nhân 14 LN Lợi nhuận 15 KTTC Kế tốn tài 16 KTQT Kế tốn quản trị 17 TCKT Tài kế tốn 18 QLDN Quản lý doanh nghiệp 19 TSCĐ Tài sản cố định Nguyễn Thị Vân Giang iv Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Vân Giang Học viện Tài Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong điều kiện nay, để tồn phát triển lâu dài bền vững, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, mà cuối hiệu doanh nghiệp tốt hay không phản ánh tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tỷ suất Để đạt mục tiêu lợi nhuận cơng ty doanh thu bán hàng phải đảm bảo lớn chi phí bỏ (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) Như ta thấy, doanh thu bán hàng kết bán hàng mặt vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với doanh thu điều kiện tiên quyết, định cuối hoạt động kinh doanh Việc tổ chức hợp lý trình bán hàng xác định kết bán hàng đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kết bán hàng doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động bán hàng mình, đảm bảo chu kỳ kết bán hàng diễn đặn, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động Trên sở vận dụng lý luận kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh học nhà trường vào tình hình thực tế công ty với giúp đỡ tận tình Thầy giáo PGS-TS Nguyễn Bá Minh cán phòng kế tốn, em tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Đây thời gian nhà trường tạo điều kiện cho học sinh củng cố kiến thức học, đồng thời bổ sung nâng cao kiên thức thực tế Xuất phát từ em xin sâu vào nghiên cứu đề tài “ Kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái” Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.Mục đích nghiên cứu Nhằm tìm hiểu thực tế Kế tốn doanh thu chi phí kết hoạt động kinh doanh công ty Qua việc nghiên cứu tìm mặt ưu điểm nhược điểm ,những tồn hạn chế nhằm đưa giải pháp khắc phục Góp phần hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Kế toán doanh thu chi phí kết hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái - Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái Các số liệu để nghiên cứu, phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty sử dụng năm 2018 công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu giáo trình chun ngành kế tốn, sách tham khảo, văn quy phạm pháp luật quy định hóa đơn, chứng từ, luật thuế,luật doanh nghiệp,chuẩn mực kế tốn, thơng tư, nghị định hướng dẫn liên quan, quy định nhà nước, tài liệu sổ sách công ty liên quan đến công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh  Phương pháp tổng hợp số liệu: Tổng hợp số liệu thu thập nhằm phục vụ cho cơng tác phân tích đánh giá Phương pháp phân tích thống kê : Dựa số liệu tổng hợp để tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu từ đánh giá ưu nhược điểm Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty, tìm ngun nhân để xuất phương án nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu kèm theo, luận văn bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái Chương 3: Hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái Kết Luận Tài liệu tham khảo Do hạn chế thời gian kinh nghiệm thực tế nên luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong thầy cô giáo, đặc biệt giáo viên hướng dẫn thầy giáo PGS-TS Nguyễn Bá Minh cán công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái đóng góp ý kiến để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.1 Doanh thu phân loại doanh thu 1.1.1.1 Khái niệm doanh thu Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 - Chuẩn mực chung, Doanh thu hiểu tổng giá trị lợi ích kinh doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản vốn góp cổ đơng chủ sở hữu Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “ Doanh thu thu nhập khác” Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp,góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu 1.1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu ghi nhận thỏa mãn điều kiện ghi nhận cụ thể loại doanh thu chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 14 “Doanh thu thu nhập khác” Các điều kiện ghi nhận doanh thu cụ thể theo chuẩn mực kế toán sau: * Doanh thu bán hàng ghi nhận thỏa mãn đồng thời tất năm điều kiện sau: - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; - Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; - Doanh thu xác định tương đối chắn; - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Nguyễn Thị Vân Giang Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Nợ TK 511: Có TK 911: Nợ TK 515: Có TK 911: - Kết chuyển TK 632 sang TK 911 Nợ TK 911: Có TK 632: - Kết chuyển TK 635 sang TK 911 Nợ TK 911: Có TK 635: - Kết chuyển TK 642 sang TK 911 Nợ TK 911: Có TK 642: - Kết chuyển TK711, 811 sang TK 911 Nợ TK 711: Có TK 911: Nợ TK 911: Có TK 811: - Kết chuyển lãi lỗ sang TK 421 Nợ TK 4212: Có TK 911: Nguyễn Thị Vân Giang 71 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hình 2.2 Xác định kết kinh doanh phần mềm Vacom 2.2.3 Nhận xét chung kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất Thương Mại Khang Thái Thông qua thời gian thực tập Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái, , em xin nêu số nhận xét thân cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty sau: 2.2.3.1Ưu điểm Thứ nhất, máy kế tốn Bộ máy kế tốn Cơng ty xếp hợp lý, có khoa học, thống từ xuống dưới, phù hợp với tình hình thực tế Công ty Chức nhiệm vụ phận phân công, phân định cụ thể, rõ ràng, độc lập với nằm thể thống chịu đạo trực tiếp Kế tốn trưởng Giám đốc cơng ty Việc phân cơng lao động kế tốn đẩy mạnh hoạt động có hiệu Cơng tác kế tốn tổ chức quy củ có kế hoạch nên việc lập báo Nguyễn Thị Vân Giang 72 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cáo thực nhanh chóng, đảm bảo cung cấp thơng tin xác, kịp thời cho yêu cầu quản lý cung cấp thơng tin bên ngồi Kế tốn phần hành kế toán tổng hợp phối hợp nhịp nhàng hỗ trợ lẫn công tác kế tốn Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái công ty sản xuất kinh doanh với quy mơ nhỏ nên tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung hợp lý đảm bảo hiệu hoạt động phòng kế tốn Đội ngũ nhân viên kế tốn Cơng ty gồm cán đào tạo quy, nhiệt tình, có kinh nghiệm nghiệp vụ vững vàng, nắm vững chế độ kế tốn tài hành, có đạo đức nghề nghiệp nên cơng việc hạch tốn tiến hành cách đầy đủ, xác sai sót Thứ hai, hình thức chứng từ kế tốn Hình thức kế toán Nhật ký chung dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân cơng lao động kế tốn Số nghiệp vụ tháng không phát sinh nhiều phức tạp nên Hình thức Nhật ký chung với hệ thống sổ sách tương đối đơn giản giúp kế toán công ty thuận tiện cho việc ghi chép, kiểm tra, giám sát Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh hoá đơn, chứng từ phù hợp số lượng, nguyên tắc ghi chép yêu cầu công tác quản lý chứng từ Thứ ba,về hệ thống tài khoản Hệ thống tài khoản kế tốn cơng ty mở theo hướng dẫn chế độ kế toán hành Đồng thời mở nhiều tài khoản chi tiết theo dõi đối tượng cụ thể phù hợp với yêu cầu quản lý Cơng ty.Qua đánh giá, phân loại hệ thống nghiệp vụ kinh tế phát sinh rõ ràng, dễ quản lý Thứ tư, phương pháp hạch tốn hàng tồn kho Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái có hoạt động thương mại thường xuyên liên quan đến nhiều mặt hàng khác nhau, việc áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên phù hợp với doanh nghiệp Nguyễn Thị Vân Giang 73 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đảm bảo việc theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn thương xun liên tục, góp phần giúp cơng tác quản lí hàng tồn kho hiệu Thứ năm, việc áp dụng khoa học kỹ thuật công tác kế tốn Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái áp dụng công nghệ phần mềm kế tốn vào q trình hạch tốn kế tốn kết hợp đan xen với hình thức sổ Nhật Kí Chung mang lại hiệu lớn Việc sử dụng kế toán máy giúp giảm đáng kể khối lượng công việc nhân viên kế tốn Do việc cung cấp thơng tin tài rút ngắn lại,đồng thời tăng suất lao động, nâng cao hiệu công tác quản lý kinh doanh Thứ sáu, phần mềm doanh nghiệp áp dụng : Công ty áp dụng phần mềm kế toán VACOM - phần mềm theo Quyết định 48 Bộ Tài giúp cho việc hạch tốn kế tốn cơng ty phù hợp với quy định hành Phần mềm kế toán VACOM thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nên phát huy hiệu tiện ích cơng tác kế toán Các phần hành kế toán phần mềm đơn giản, dễ sử dụng giúp nhân viên kế tốn thực cơng việc dễ dàng, thuận tiện nhanh chóng Đồng thời, việc áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn giúp giảm bớt khối lượng lớn công việc cho nhân viên kế tốn 2.2.3.2Nhược điểm  Hiện cơng ty sử dụng phần mềm kế toán VACOM, nhiên phần mềm chưa có phân hệ tính lương Việc tính lương phải thực excel sau nhập liệu vào phần mềm  Công ty phân phối nhiều mặt hàng lại có hình thức bán bn bán lẻ dẫn đến khó công tác quản lý Nguyễn Thị Vân Giang 74 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp Trong trình thực tập đây, kiến thức giảng dạy giảng đường học thực tế, em hiểu tầm quan trọng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Với cơng ty Khang Thái cơng ty có quy mơ nhỏ, nhiên hình thúc cơng ty áp dụng hợp lý nên phần mang đến hiệu lớn cho công ty, đem lại hiệu đáng kể cho công ty Nguyễn Thị Vân Giang 75 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG THÁI 3.1 Định hướng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Kể từ thành lập đến nay, Công ty không ngừng phát triển mặt đạt kết định Từ Cơng ty non trẻ kinh nghiệm lẫn sức cạnh tranh kinh tế thị trường, Công ty trở thành doanh nghiệp có tiếng lĩnh vực tin học, thiết bị văn phòng, thơng tin liên lạc giải trí Cơng ty nỗ lực khơng ngừng hoạt động kinh doanh đóng góp phần vào phát triển kinh tế nói chung Nền kinh tế nước ta trình phát triển mạnh mẽ, hướng tới cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng tảng đến năm 2020, nước ta trở thành nước cơng nghiệp Hòa mục tiêu chung đất nước, tất ngành, doanh nghiệp toàn kinh tế cần có nỗ lực lớn, hướng tới mục tiêu cụ thể doanh nghiệp Nhận thức rõ vai trò mình, Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái xác định phương hướng phát triển cho Công ty ngắn hạn dài hạn Với mục tiêu hàng đầu Công ty phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng doanh thu tiêu thụ hàng hóa, tăng lợi nhuận, cơng ty định phương hướng phát triển sau: - Về mặt nhân sự: Công ty định hướng xây dựng đội ngũ kinh doanh nắm bắt thị trường tốt Nhân tố người đóng vai trò định q trình phát triển thành cơng doanh nghiệp Đặc biệt phát Nguyễn Thị Vân Giang 76 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài triển mạnh mẽ xã hội nay, thứ trình vận động với bước tiến vượt bậc, yếu tố người cần phải đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cao để kịp thời đại Do phát triển nhân định hướng quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững Doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp, đội ngũ cán quản lý tâm huyết, có đức, có tài, có tầm nhìn chiến lược, đặt lợi ích doanh nghiệp lên lợi ích cá nhân, có khả tập hợp sức mạnh quần chúng, đưa doanh nghiệp ngày phát triển Vì vậy, trước tiên công ty cần khắc phục mặt hạn chế tồn máy kế tốn công ty Và không ngừng nâng cao phát huy mặt tích cực để cơng ty dần hồn thiện mặt từ chứng từ, tiền lương, sổ sách đến tổ chức máy kế toán nhằm tăng cường mức độ xác, kịp thời thơng tin biến động tài sản, cơng nợ Từ đó, đưa giải pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty Muốn vậy, phòng ban cơng ty lãnh đạo, Giám đốc phải kết hợp chặt chẽ với để thực tốt chức 3.2 u cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Trong thời buổi kinh tế phát triển nay, việc cạnh tranh công ty vô gay gắt, để cơng ty phát triển cần phải có thay đổi hợp lý Có góp phần tăng suất cơng ty Với đặc thù doanh nghiệp thương mại cần phải nghiên cứu sách kỹ lưỡng, phù hợp, cần ý đến số điểm sau : Thứ nhất, hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh phải đảm bảo tuân thủ theo chế độ, chuẩn mực nguyên tắc kế toán mà nhà nước thừa nhận ban hành văn có Nguyễn Thị Vân Giang 77 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tính pháp lý cao Để hồn thiện kế toán phải dựa tảng văn kế toán mà nhà nước ban hành, với thông tư, văn bản, định bổ sung, sửa đổi theo tinh thần Luật kế toán chuẩn mực kế toán Thứ hai, phải đảm bảo yêu cầu thiết thực hiệu Chức kế toán cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng với mục đích khác Do vậy, tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh phải phù hợp với đối tượng sử dụng thông tin nhà quản lý doanh nghiệp, phận quản lý chức tham gia vào trình sản xuất, phận tham gia vào trình xác định doanh thu Chính vậy, cơng tác kế toán xây dựng nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời theo yêu cầu nhà quản lý doanh nghiệp Thứ ba, phải đảm bảo cung cấp thông tin cách trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ Các thơng tin doanh thu, chi phí kết kinh doanh thông tin vô quan trọng, sở cho việc đánh giá định có ảnh hưởng lớn đến q trình sản xuất doanh nghiệp Do đó, thơng tin liên quan nhiều đến hoạt động toàn doanh nghiệp giai đoạn cụ thể chiến lược phát triển lâu dài doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng thông tin kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh mà việc tổ chức thành phần kế toán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời theo yêu cầu nhà quản lý doanh nghiệp Thứ tư, phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu có khả thực hiện: Tiết kiệm, hiệu nguyên tắc quan trọng việc quản lý kinh tế Theo nguyên tắc này, trước thực cơng việc SXKD phải cân nhắc chi phí bỏ kết Nguyễn Thị Vân Giang 78 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đạt Điều hồn tồn phù hợp với hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp Tóm lại, hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái trình thực phải cố gắng đảm bảo tốt đồng u cầu có tính ngun tắc nêu 3.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Qua thời gian ngắn tìm hiểu thực tế tổ chức cơng tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái , em phần hiểu tầm quan trọng cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh Trên sở kiến thức tích lũy trình học tập nguyên cứu Học viện Tài Chính, giác độ sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái sau: Thứ nhất, tổ chức máy kế tốn - Cơng ty cần định hướng tổ chức máy quản lý nói chung máy kế tốn chặt chẽ, chun mơn hóa cao Một máy kế toán hợp lý giúp việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin diễn nhịp nhàng, nhanh chóng Hiện nhân viên kế tốn kiêm nhiệm nhiều cơng việc, khơng thể theo dõi chặt chẽ nghiệp vụ, kế toán quản trị chưa quan tâm Do đó, máy kế tốn cần có phân cơng lại, tách bạch cơng việc cách hợp lý Ngoài cần tổ chức thêm máy phận kế tốn quản trị Phòng Kế tốn, có kết hợp phân tách rõ ràng với phận thực kế toán tài khác Nguyễn Thị Vân Giang 79 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Để hệ thống kế tốn hoạt động hiệu ngồi việc tổ chức lại máy kế tốn, Cơng ty cần trọng đến bồi dưỡng nhân lực, tuyển chọn đào tạo đội ngũ cán có trình độ, có khả xử lý công việc nhanh hiệu Công ty nên mở lớp hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn cho cán bộ, thường xuyên cập nhật thay đổi sách kế tốn, văn ban hành - Cơng ty cần nghiên cứu xây dựng hồn thiện sách quy định Công ty cho phù hợp, tạo điều kiện, mơi trường làm việc tốt để khuyến khích cán làm việc hiệu Thứ hai, quản lý hàng hóa Việc kiểm kê hàng hóa cần phải trọng để tránh thất thoát, trường hợp khơng ý muốn, kịp thời có phương án giải phù hợp Việc thủ kho cần phải lưu tâm đến đồng thời việc đảm bảo cơng tác kế tốn cơng ty thực chặt chẽ, nguyên tắc chế độ quy định, giúp quản lí tốt hàng hóa chất lượng số lượng, cung cấp kịp thời thông tin số lượng hàng kho để phòng kinh doanh lên kế hoạch mua hàng, đảm bảo đầy đủ số lượng hàng cho hợp đồng theo thời hạn Trường hợp kiểm kê phát thừa thiếu, vào biên bản, chưa xác định nguyên nhân kế tốn ghi sổ: Thừa: Nợ TK 156: Hàng hóa Có TK 3381: Hàng hóa thừa chờ xử lý Thiếu: Nợ TK 1381: Hàng hóa thiếu chờ xử lý Có TK 156: Hàng hóa Thứ ba, tài khoản sử dụng Nguyễn Thị Vân Giang 80 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Vì cơng ty tồn phương thức bán buôn bán lẻ, nhiên lại chưa có sổ chi tiết tài khoản dẫn đến kiểm sốt hàng hóa khó khăn để đơn giản dễ xác định nên công ty vận dụng nguyên tắc trọng yếu để hạch tốn nhiên thời gian tới cơng ty mở rộng sản cơng ty kế tốn bán hàng nên sử dụng tài khoản chi tiết hàng hóa để hạch tốn phân bổ cho loại hàng hoá nhằm xác định giá vốn doanh thu loại mặt hàng xác phản ánh tình hình kinh doanh thực tế xác định lợi nhuận Từ mà có hướng rõ ràng cho loại mặt hàng khác nhau, mặt hàng thu nhiều lợi nhuận nên tập trung phát triển, ngược lại mặt hàng đem lại tỷ suất lợi nhuận thấp khơng có lợi nhuận nên thu hẹp ngừng mua bán 3.4 Điều kiện thực giải pháp Về phía doanh nghiệp Sự hiệu cơng tác quản lý ảnh hưởng tích cực tới hoạt động doanh nghiệp ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp tương lai Chính vậy, u cầu thông tin quản lý doanh nghiệp ngày coi trọng Để giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh thực có hiệu quả, Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái cần thực vấn đề sau: - Công ty cần định hướng tổ chức máy quản lý nói chung máy kế tốn chặt chẽ, chun mơn hóa cao Một máy kế toán hợp lý giúp việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin diễn nhịp nhàng, nhanh chóng Hiện nhân viên kế tốn kiêm nhiệm nhiều cơng việc, khơng thể theo dõi chặt chẽ nghiệp vụ, kế toán quản trị chưa quan tâm Do đó, máy kế tốn cần có phân cơng lại, tách bạch cơng việc cách hợp lý Ngoài cần tổ chức thêm máy phận kế tốn quản trị Phòng Nguyễn Thị Vân Giang 81 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Kế tốn, có kết hợp phân tách rõ ràng với phận thực kế tốn tài khác - Để hệ thống kế tốn hoạt động hiệu ngồi việc tổ chức lại máy kế tốn, Cơng ty cần trọng đến bồi dưỡng nhân lực, tuyển chọn đào tạo đội ngũ cán có trình độ, có khả xử lý công việc nhanh hiệu Công ty nên mở lớp hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn cho cán bộ, thường xuyên cập nhật thay đổi sách kế tốn, văn ban hành - Cơng ty cần nghiên cứu xây dựng hồn thiện sách quy định Công ty cho phù hợp, tạo điều kiện, mơi trường làm việc tốt để khuyến khích cán làm việc hiệu 3.4.2 Về phía Nhà nước - Nhà nước cần có sách hợp lý khuyến khích tạo điều kiện nhiều cho doanh nghiệp vừa nhỏ sách mà doanh nghiệp áp dụng cách linh hoạt -Nhà nước cần quan tâm đến việc ban hành luật chế độ, chuẩn mực kế tốn, bước phù hợp với thơng lệ quốc tế phù hợp với tình hình thực tế đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế Nguyễn Thị Vân Giang 82 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, toán kinh tế cho doanh nghiệp ngày nan giải khó khăn, mà tốn kinh tế tìm lợi nhuận Vì mà doanh nghiệp cần tìm cho hướng riêng với đường lối, phương hướng hạch toán kinh doanh đắn, hiệu Kế tốn với vai trò cơng cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài doanh nghiệp phải hoàn thiện phù hợp để giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động kinh doanh kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh có vị trí quan trọng doanh nghiệp thương mại Vì vậy, việc hồn thiện q trình hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh cần thiết doanh nghiệp Luận văn với đề tài “Hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái” đạt kết sau đây: Luận văn nghiên cứu vấn đề sở lý luận doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái Luận văn nghiên cứu, phân tích thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh, từ đưa nhận xét đánh giá khách quan thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái Qua nêu số ưu điểm hạn chế công tác kế tốn cần phải hồn thiện Luận văn đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái theo hướng cung cấp thông tin cho kiểm tra, kiểm soát, phục vụ cho việc định kinh doanh nhà quản trị Nguyễn Thị Vân Giang 83 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Do thời gian nghiên cứu khơng nhiều trình độ chun mơn hạn chế, vấn đề nêu lên chưa giải triệt để không tránh khỏi thiếu sót cần bổ sung Em mong nhận đóng góp ý kiến Quý Thầy Cơ để luận văn hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Bá Minh tập thể cán kế tốn phòng tài kế tốn Cơng ty TNHH Thiết Bị Arco Việt Nam tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019 Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Vân giang Nguyễn Thị Vân Giang 84 Lớp: CQ53/21.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006) Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Nhà xuất Tài Hà Nội Bộ Tài (2006) Quyết định số 15/2006- QĐ/BTC ngày 20/03/2006 việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hà Nội Bộ Tài (2014) Thơng tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hà Nội Bộ Tài (2006) Thơng tư số 53/2006/TT- BTC ngày 12/06/2006 hướng dẫn áp dụng Kế toán quản trị doanh nghiệp Hà Nội Đặng Thị Loan (2013) Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Ngơ Thế Chi (2009) Giáo trình kế tốn tài Nhà xuất Tài Hà Nội Nguyễn Ngọc Quang (2013) Giáo trình kế tốn quản trị Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Nguyễn Thị Đơng (2010) Ngun lý kế tốn Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Lê Thị Thanh Huyền (2015) Luận văn thạc sỹ kinh tế: “ Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Tập đồn Liên kết Việt Nam” Học viện Tài 10 Nguyễn Đức Dũng (2015) Luận văn thạc sỹ kinh tế: “ Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Vật tư XNK Hóa chất” Học viện Tài Tài liệu nội Công ty TNHH sản xuất thương mại Khang Thái Nguyễn Thị Vân Giang 85 Lớp: CQ53/21.07 ... Doanh thu tài - (giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp + chi phí tài + chi phí khác) 1.2 KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.2.1 Kế toán doanh thu. .. chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH sản xuất thương... LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .5 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 kế TOÁN DOANH THU CHI PHÍ và xác ĐỊNH kết QUẢ , 50 kế TOÁN DOANH THU CHI PHÍ và xác ĐỊNH kết QUẢ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn