48 hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng vicem bút sơn

135 2 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:37

Học viện Tài i Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn Sinh viên thực Vũ Thị Huyền Trang Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài ii Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Đỗ Thị Lan Hương người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, em xin bày tỏ lời cảm ơn đến thầy, cô giáo giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tồn thể cán nhân viên Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập đơn vị, tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em hiểu thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ suốt trình thực tập Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập đơn vị có hạn nên em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận tiếp thu ý kiến bổ sung thầy cô giáo khoa kế tốn để chun đề em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài iii Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ẢNH .ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .4 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu .4 1.1.2 Vai trò nguyên vật liệu trình sản xuất 1.1.3 Yêu cầu công tác quản lý nguyên vật liệu DN 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 1.2 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu 1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu 1.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 14 1.3.1 Chứng từ kế toán, sổ kế toán sử dụng 14 1.3.2 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 15 1.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 20 1.4.1 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 21 1.4.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì 23 1.5 Kế toán nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê, đánh giá lại, dự phòng giảm giá nguyên vật liệu 26 1.5.1 Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu 26 Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài iv Luận văn tốt nghiệp 1.5.2 Kế tốn đánh giá lại nguyên vật liệu 27 1.5.3 Kế tốn dự phòng giảm giá NVL tồn kho 27 1.6 Các hình thức ghi sổ kế tốn 28 1.6.1 Hình thức Nhật Ký Chung 28 1.6.2 Hình thức Nhật ký - Sổ Cái 29 1.6.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ 30 1.6.4 Hình thức Nhật ký - Chứng từ 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN 37 2.1 Tổng quan chung Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 40 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 47 2.1.4 Giới thiệu phần mềm kế tốn Oracle sử dụng Cơng ty 52 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 60 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty 60 2.2.2 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu Cơng ty .61 2.2.3 Kế tốn chi tiết nguyên vật liệu Công ty .64 2.2.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Công ty 94 2.3 Đánh giá - nhận xét chung công tác kế tốn Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn 114 Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài v Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ GIẢI PHÁP NHẮM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN 120 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 120 3.2 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn 120 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn 121 KẾT LUẬN 125 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài vi Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nội dung CP Cổ phần DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HTK Hàng tồn kho KKĐK Kiểm kê định kì KKTX Kê khai thường xuyên NK Nhập NVL Nguyên vật liệu PVT Phòng Vật tư Chuỗi cung ứng 10 PP Phương pháp 11 QLDA Phòng Vật tư Chuỗi cung ứng 12 SXKD Sản xuất kinh doanh 13 TC-KT Tài - Kế tốn 14 VLXD Vật liệu xây dựng 15 XNTT Xí nghiệp tiêu thụ Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp vii Luận văn tốt DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Phương pháp ghi thẻ song song 17 Sơ đồ 1.2: Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển .18 Sơ đồ 1.3: Phương pháp sổ số dư 20 Sơ đồ 1.4: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo PP KKTX 22 Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp NVL theo PP KKĐK .25 Sơ đồ 1.6: Kế toán tài khoản 3381- Kiểm kê phát thừa NVL 26 Sơ đồ 1.7: Kế toán tài khoản 1381- Kiểm kê phát thiếu NVL .26 Sơ đồ 1.8: Kế toán tài khoản 412- Đánh giá lại nguyên vật liệu 27 Sơ đồ 1.9: Kế tốn tài khoản 2294- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho .28 Sơ đồ 1.10: Quy trình ghi sổ theo hình thức kế tốn Nhật kí chung 29 Sơ đồ 1.11: Quy trình ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ 30 Sơ đồ 1.12: Quy trình ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ .31 Sơ đồ 1.13: Quy trình ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 32 Sơ đồ 1.14: Quy trình ghi sổ theo hình thức kế tốn máy vi tính 33 Sơ đồ 2.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất xi măng Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 42 Sơ đồ 2.2: Mơ hình kinh doanh Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn 43 Sơ đồ 2.3: Bộ máy tổ chức Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn 44 Sơ đồ 2.4: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn 48 Sơ đồ 2.5: Hình thức kế tốn máy kết hợp sổ nhật ký chung 51 Biểu số 2.1 : Hợp đồng mua nguyên vật liệu( Đá Bazan) 68 Biểu số 2.2: Thông báo nhập kho NVL Công ty khai thác 78 Biểu số 2.3: Biên xác định khối lượng nhập kho đá vôi 79 Sơ đồ 2.6: Quy trình luân chuyển chứng từ nghiệp vụ xuất kho 80 Biểu số 2.4: Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư( Đá Bazan) 82 Biểu số 2.5: Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư( Đá vôi) 84 Biểu số 2.6: Phiếu xuất kho( Đá vôi ) 85 Sơ đồ 2.7: Trình tự hạch toán chi tiết nguyên vật liệu .86 Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp viii Luận văn tốt Biểu số 2.7: Thẻ kho (Đá Bazan) 87 Biểu số 2.8: Trích bảng kê phiếu nhập 90 Biểu số 2.9: Trích bảng kê phiếu xuất 91 Biểu số 2.10: Trích Báo cáo nhập- xuất- tồn( Kho sản xuất) 92 Biểu số 2.11: Trích Báo cáo nhập- xuất- tồn( Kho đá vôi, đá sét) 93 Biểu số 2.12: Trích Sổ Nhật kí chung 106 Biểu số 2.13: Trích Sổ Tài khoản 1521 107 Biểu số 2.14: Trích Bảng cân đối phát sinh tài khoản 108 Biểu số 2.15: Sổ Tổng hợp chữ T tài khoản 1521 109 Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp ix Luận văn tốt DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 : Giao diện giải pháp Oracle E-Business Suite Công ty áp dụng 53 Hình 2.2 : Danh sách kho Công ty 56 Hình 2.3 : Danh sách kho Tổng kho CT01-Kho vật tư Cơng ty 56 Hình 2.4 : Danh mục kho Kho T02- Kho sản xuất Cơng ty 57 Hình 2.5 : Chức phân hệ VPC - Kế toán kho phần mềm Oracle .57 Hình 2.6: Danh mục tài khoản phần mềm Oracle .58 Hình 2.7: Mã hoá vật tư phần mềm Oracle 60 Hình 2.8: Hố đơn GTGT NVL mua ngoài( Đá Bazan) .69 Hình 2.9: Biên nghiệm thu nguyên nhiên vật liệu mua ngồi .71 Hình 2.10: Biên xác định (Đá Bazan) 72 Hình 2.11: Phiếu kết phân tích hàng nhập 73 Hình 2.12: Bảng tính khối lượng NVL mua ngồi .74 Hình 2.13: Phiếu nhập kho NVL mua ngồi .75 Hình 2.14: Bảng kê tốn NVL mua ngồi 76 Hình 2.15: Uỷ nhiệm chi NVL mua 77 Hình 2.16: Phiếu xuất kho( Đá Bazan) .83 Hình 2.17: Sổ chi tiết vật tư (Đá Bazan) 88 Hình 2.18: Giao diện nhập kho Đá Bazan 96 Hình 2.19: Giao diện xuất kho đá Bazan 100 Hình 2.20: Giao diện xuất kho đá vôi (NVL công ty khai thác) 102 Hình 2.21: Giao diện tính giá thành phần mềm Oracle 104 Hình 2.22: Quyết định kiểm kê Công ty 112 Hình 2.23: Biên kiểm kê vật tư hàng hoá 114 Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải có phương hướng sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế Các doanh nghiệp sản xuất phải giám sát chặt chẽ từ khâu đến khâu cuối trình tái sản xuất, tức từ tìm nguồn thu mua vật liệu đến tìm thị trường đến tiêu thụ sản phẩm Bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mục đích cuối lợi nhuận Đó mục đích mục tiêu cao doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Có doanh nghiệp bù đắp chi phí bỏ ra, thực tốt nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước Từ có điều kiện cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động thực tái sản xuất mở rộng, để đạt điều doanh nghiệp phải hạ thấp giá thành sản phẩm Muốn hạ thấp giá thành sản phẩm doanh nghiệp phải hạ thấp chi phí, chi phí nguyên vật liệu yếu tố thiếu loại sản phẩm Đặc biệt ngành sản xuất, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn khoảng 60-80% giá trị sản xuất Nguyên vật liệu yếu tố quan trọng trình sản xuất doanh nghiệp có vai trò định đến chất lượng sản phẩm Do cơng tác quản lí kế tốn ngun vật liệu nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp Hoàn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu tốt đảm bảo cho việc cung cấp nguyên liệu vật liệu, kịp thời đồng cho nhu cầu sản xuất, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành định mức sử dụng vật liệu, nguyên liệu ngăn chặn kịp thời tượng lãng phí vật liệu sản xuất góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận, tiết kiệm lao động cho doanh nghiệp Với nhận thức tầm quan trọng việc hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu, sau trang bị kiến thức lý luận nhà trường qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, em Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 112 Luận văn tốt việc Với việc bố trí cơng việc nhân lực vậy, đạo kế toán trưởng, nhân viên kế tốn ln có liên hệ với mặt nghiệp vụ hay cơng tác kế tốn Cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng cơng ty đặc biệt trọng, thường xuyên củng cố hoàn thiện đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý hạch toán -Về hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn áp dụng hình thức Nhật ký chung máy vi tính để ghi chép nội dung kinh tế phát sinh Hình thức phù hợp với tình hình cơng ty, hình thức nhiều nước tiên tiến giới áp dụng cơng tác hạch tốn kế tốn Đây hình thức giúp cho kế tốn dễ làm, dễ kiểm tra -Về phần mềm kế tốn Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sử dụng phần mềm kế toán máy- phần mềm kế toán Oracle phần mềm kế tốn nước ngồi ưa chuộng tập đồn, cơng ty lớn, thiết kế phù hợp với đặc điểm hạch toán, kế toán cơng ty; phần hành kế tốn xây dựng thích hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đặc biệt hệ quản trị bảo mật liệu cao Mỗi vật tư lập danh điểm riêng Nhờ áp dụng phần mềm kế tốn mà cơng việc kế toán NVL nhẹ nhàng nhiều, đồng thời dễ phát sai sót hạch tốn thiếu, hạch toán nhầm Và đặc biệt với phần mềm kế tốn Oracle, kế tốn cơng ty tiến hành in sổ sách, báo cáo thời điểm kỳ, đáp ứng nhu cầu quản lý nhanh chóng, kịp thời theo quy định pháp luật -Về hệ thống chứng từ, sổ sách tài khoản kế toán Việc xây dựng hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản công ty vận dụng theo chuẩn mực chế độ kế toán hành Chứng từ tổ chức hợp lý, ghi chép đầy đủ trung thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh Trên chứng từ có ghi rõ chi phí sử dụng cho phận nào, công đoạn thuộc dây chuyền sản xuất nào, thuận tiện cho kế tốn việc tập hợp chi phí Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 113 Luận văn tốt sản xuất cho công đoạn sản xuất Trên Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho đánh số ghi tháng sử dụng Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho, điều tạo điều kiện thuận lợi cho trình kiểm tra, theo dõi đối chiếu số liệu Quy trình hạch tốn xuất, nhập kho nguyên vật liệu chặt chẽ, chứng từ lưu giữ cẩn thận, quy trình vào sổ kế toán thực theo trật tự hình thức nhật kí chung phần mềm kế tốn Oracle Sổ sách công ty tổ chức chặt chẽ, khoa học, thuận tiện cho trình ghi chép lập báo cáo tài Hàng năm chứng từ, sổ sách báo cáo cơng ty kiểm tốn kiểm tra đánh giá trung thực hợp lý -Về phân loại quản lí nguyên vật liệu Do trình sản xuất liên tục nên việc tiến hành xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất tiến hành thường xuyên Đầu năm 2018, công ty tổ chức mã hóa lại tồn vật tư hàng hóa sử dụng phần mềm kế tốn mới, nên việc theo dõi, hạch toán thuận lợi, khoa học, đảm báo tính xác, kịp thời Các mã vật tư phân loại cụ thể chi tiết từ kho dến loại nguyên vật liệu -Về công tác xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu Có thể đánh giá công tác thu mua, bảo quản sử dụng nguyên vật liệu Công ty thực tương đối tốt Công ty xây dựng thực tốt kế hoạch khai thác, cung ứng NVL phục vụ cho sản xuất tiến hành liên tục, ổn định đạt hiệu cao Đội ngũ cán tiết liệu có kinh nghiệm đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm -Về công tác tổ chức tiếp nhận cấp phát nguyên vật liệu Khi nguyên vật liệu đến nơi, CBNV thông qua đầy đủ hoá đơn chứng từ tiến hành nhập kho, khơng để xảy tình trạng hư hỏng, mát NVL xảy trước tiếp nhận Công tác cấp phát nguyên vật liệu kịp thời đảm bảo cho sản xuất không bị thiếu mà ngừng trệ Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên nên thời điểm biết giá trị nguyên liệu xuất nhập, tăng giảm có, có điều kiện quản lý tốt việc nhập xuất Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 114 Luận văn tốt nguyên vật liệu - Về phương pháp hạch toán tổng hợp NVL Để hạch tốn tổng hợp ngun vật liệu Cơng ty áp dụng phương pháp KKTX Với phương pháp này, nguyên vật liệu quản lý chặt chẽ tình hình nhập, xuất, tồn kho cung cấp cách thường xuyên kịp thời - Về phương pháp kế tốn chi tiết NVL Cơng ty áp dụng phương pháp ghi thẻ song song, theo phương pháp này, kho nguyên liệu, vật liệu hàng hóa thủ kho ghi chép hàng ngày tình hình nhậpxuất- tồn kho loại nguyên liệu, vật liệu theo số lượng Bên cạnh việc áp dụng hạch tốn chi tiết nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp thẻ song song giúp cho việc ghi chép đơn giản, dễ đối chiếu, kiểm tra kế toán thủ kho giúp sớm phát sai sót, nghiệp vụ áp dụng kế toán máy - Về phương pháp tính giá NVL xuất kho Do đặc điểm Cơng ty sản xuất quy mơ lớn, NVL có nhiều chủng loại đa dạng, phức tạp, Công ty lựa chọn phương pháp tính giá bình qn gia quyền, nhờ tiết kiệm thời gian cơng sức - Về cơng tác xây dựng quản lí hệ thống định mức tiêu dùng NVL Hệ thống định mức tiêu dùng NVL xây dựng cụ thể chi tiết cho loại tạo điều kiện thuận lợi cho phân xưởng tiết kiệm vật tư sản xuất, chất lượng sản phẩm ổn định Việc thực công tác định mức đạt số kết định số loại NVL sử dụng thấp định mức tiêu dùng góp phần vào việc hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho công ty  Nhược điểm Có thể nói việc kế tốn NVL Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn thực cách khoa học, tuân thủ theo chế độ kế toán quy định tài hành, đảm bảo tính thống việc đạo cơng tác kế tốn Tuy nhiên, doanh nghiệp với cấu tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức kế toán phức tạp Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn trình hoạt Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 115 Luận văn tốt động khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Những hạn chế thể số điểm sau đây: -Việc theo dõi, kiểm kê nguyên vật liệu Nhiều loại NVL loại, nhóm khơng bảo quản kho mà nằm rải rác kho khác gây khó khăn q trình kiểm kê, đối chiếu Công ty thực công tác kiểm kê tháng lần, nhiên, việc kiểm kê theo dõi số lượng nguyên vật liệu Công ty mà chưa cho thấy chất lượng hàng tồn kho Do quan tâm đến chất lượng hàng tồn kho nên đưa định sản xuất, việc sản xuất bị đình trệ nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng, nguyên vật liệu thiếu hụt hỏng hóc Việc nhập hàng trường hợp khẩn cấp phục vụ cho sản xuất sửa chữa đột xuất, có trường hợp NVL mua nhập kho bị xếp lẫn lộn với NVL tồn kho nên thời gian tìm kiếm -Về phần mềm kế tốn Oracle phần mềm kế tốn nước ngồi có phí quyền đắt, khơng tương thích với cơng nghệ Microsoft, cơng cụ thiết kế lập trình khơng phổ biến (Sử dụng ngôn ngữ Java), nhiều phân hệ khác chủ yếu tiếng anh gây khó khăn cho cán kế tốn q trình sử dụng -Về tính giá nguyên vật liệu xuất kho Công ty sử dụng phương pháp bình qn gia quyền cố định để tính giá NVL, phương pháp đơn giản, nhiên công việc kế tốn lại dồn vào cuối kỳ, nhiều nghiệp vụ xuất kho không phản ánh giá thực tế Sử dụng phương pháp phải đến cuối kỳ kế tốn cung cấp giá trị NVL xuất kho kỳ Điều khiến cho việc cung cấp thông tin cho công tác quản lý không kịp thời thường xuyên cần -Về luân chuyển chứng từ kế toán Căn vào chứng từ, thống kê phòng Vật tư viết phiếu nhập kho, có đầy đủ chữ ký nhập liệu vào máy tính, phiếu xuất kho chuyển phòng vật tư, sau nhập vào máy tính, địa bàn Công ty Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 116 Luận văn tốt rộng, việc lại xin chữ ký phê duyệt nhiều thời gian Việc kí xác nhận giấy tờ chứng từ q máy móc, phức tạp Đặc biệt cơng ty có nhiều kho chủng loại nguyên vật liệu đa dạng, nghiệp vụ xuất kho diễn thường xuyên với khối lượng lớn nên phận kế toán nguyên vật liệu phải làm nhiều công việc, công tác tổng hợp số liệu, lên báo cáo nói chung chưa kịp thời, nhiều ảnh hưởng tới tiến độ công việc ảnh hưởng đến phận khác Công ty Kết luận Chương 2: Chương giới thiệu tổng quan Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sâu vào thực trạng cơng tác kế tốn NVL Cơng ty Cơng ty có nhiều lợi mặt NVL, hệ thống tổ chức SXKD hiệu quả, khoa học Tổ chức cơng tác kế tốn cụ thể, rõ ràng từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp NVL, đại hoá máy kế toán, giúp tăng cường cơng tác quản lý hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Bên cạnh hạn cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 117 Luận văn tốt CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ GIẢI PHÁP NHẮM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn Để đứng vững thị trường cần phải có q trình lâu dài khó khăn, điều kiện hội nhập nay, doanh nghiệp Việt Nam phải chịu cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp nước có ưu điểm trội so với doanh nghiệp Việt Nam chỗ họ có vốn cơng nghệ sản xuất hẳn doanh nghiệp nước Chính lẽ đó, doanh nghiệp nước muốn tạo chỗ đứng thị trường phải khơng ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, nâng cao chất lượng thành phẩm, không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm đáp ứng thị hiếu nhu cầu thẩm mỹ ngày tăng cao khách hàng Muốn phát triển đổi mới, tất yếu công ty phải tiến hành áp dụng hệ thống biện pháp khác Với vai trò cơng cụ để cung cấp thông tin cho nhà quản lý q trình định, hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, đặc biệt cơng tác kế tốn nguyên vật liệu biện pháp cần thiết Khơng nằm ngồi quy luật phát triển doanh nghiệp giai đoạn nay, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đặc biệt trọng đến việc hồn thiện cơng tác kế tốn công ty Tuy nhiên, thực tế công ty nay, máy kế tốn nói chung cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng bộc lộ số hạn chế định, việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu Cơng ty công việc tất yếu vô cần thiết 3.2 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 118 Luận văn tốt - Cung cấp thơng tin chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho thứ, loại NVL từ sổ kế toán tổng hợp yêu cầu quản lý Công ty - Phản ánh giá trị NVL cách xác thực hơn, phù hợp với giá thời điểm sử dụng - Phản ánh nội dung kinh tế nghiệp vụ phát sinh kỳ, tạo điều kiện cung cấp xác thơng tin cho cơng tác hạch tốn Cơng ty - Cung cấp kịp thời số liệu để tiến hành phân tích hiệu sử dụng NVL phục vụ cho u cầu quản lý NVL tồn Cơng ty Ngun tắc hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty - Hạch tốn kế tốn phải dựa quy định ban hành Bộ tài hệ thống phương pháp thực hiện, hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách sử dụng tuân theo chuẩn mực Việt Nam Công ty phải thường xun cập nhập thơng tin kế tốn chuẩn mực kế toán ban hành, cử cán kế toán bồi dưỡng nghiệp vụ để từ phương hướng hồn thiện phù hợp với đặc điểm nguyên vật liệu Công ty - Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu phải dựa vào đặc điểm tổ chức quản lý, đặc điểm tổ chức sản xuất đặc điểm quy trình cơng nghệ thực tế doanh nghiệp - Hồn thiện kế tốn nguyên vật liệu phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng thơng tin kế tốn đề định quản lý Ban giám đốc Bên cạnh đó, việc hồn thiện phải tính đến trình độ đội ngũ cán kế toán, điều kiên sở vật chất ứng dụng linh hoạt phần mềm kế toán Xuất phát từ vai trò quan trọng cơng tác kế tốn ngun vật liệu doanh nghiệp việc hồn thiện kế toán vật liệu phù hợp với điều kiện có Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn việc khắc phục mặt tồn Cơng ty Từ làm sắc bén cơng cụ kế tốn vật liệu phục vụ cho cơng tác quản trị đạt hiệu cao 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn Qua q trình thực tế Cơng ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 119 Luận văn tốt kiến thức học, em xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn - Về kiểm kê nguyên vật liệu Để nắm bắt tình hình ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ kịp thời, định kì q, kế tốn thủ kho nên tiến hành kiểm kê số lượng chất lượng hàng tồn kho, tiến hàng kiểm kê cần lập biên kiểm kê, quan trọng phần đánh giá chất lượng hàng tồn kho Thủ kho, kế tốn đại diện phòng kế hoạch phòng vật tư cần nắm bắt xác số lượng chất lượng để đưa phương án sản xuất kinh doanh, mua bổ sung để phục vụ sản xuất kịp thời - Về xếp bảo quản nguyên vật liệu Cần thực quy định vị trí xếp nguyên vật liệu kho khoa học nguyên vật liệu cũ tồn kho với nguyên vật liệu mua Bố trí, xếp kho hợp lý đảm bảo nguyên vật liệu mua nhập kho, quản lý kiểm tra, vận chuyển nguyên vật liệu dễ dàng, thuận tiện cho việc xuất nhập kiểm kê Bảo quản nguyên vật liệu: Phải thực theo quy trình, đảm bảo an toàn chất lượng nguyên vật liệu, xây dựng thực nội quy chế độ trách nhiệm chế độ kiểm tra việc bảo quản nguyên vật liệu -Về luân chuyển chứng từ kế toán Cơng ty nên giảm bớt việc ln chuyển kế tốn phận công ty để không nhiều thời gian cơng tác hạch tốn kịp thời Khi có yêu cầu xuất nhập vật tư, kế toán xưởng thủ kho nên kết hợp đồng bộ, giảm bớt việc xin chữ kí phòng ban Bổ sung đầy đủ chữ kí cần thiết chứng từ Việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ hàng ngày chưa đầy đủ, việc luân chuyển chứng từ chậm trễ Nhiều chứng từ luân chuyển dồn dập vào cuối niên độ cuối quý, theo hợp đồng sản xuất cách không hợp lý; cơng ty phải có biện pháp quy định mặt thời gian luân chuyển chứng từ ban đầu để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời Phòng kế tốn nên quy thời gian Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp Luận văn tốt 120 khoảng 10 ngày tuỳ theo điều kiện mà nhân viên phân xưởng phải chuyển chứng từ ban đầu cho phòng kế tốn -Về phương pháp tính giá Để cập nhật kịp thời thông tin trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho, Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn, đặc biệt điều kiện kế tốn máy việc sử dụng phương pháp trở lên đơn giản, tính giá trị NVL sau xuất dùng giúp theo dõi cách chặt chẽ giá trị NVL lần xuất dùng Ví dụ: Số liệu đá Bazan tháng 5/2018 sau: Đơn giá thực tế Chỉ tiêu ( đồng/ tấn) Đá Bazan tồn đầu tháng Số lượng (tấn) Thành tiền (đồng) 4.066,00 389.240.057 PN số ngày 31/5 107.000 3.034,14 324.652.980 PN số ngày 31/5 75.000 950,34 71.275.500 PN số ngày 31/5 84.000 3.071,71 258.023.640 PX số 14 ngày 31/05 3.447,19 PX số 15 ngày 31/05 3.314,00 Nếu tính theo phương pháp bình qn gia quyền ky: 389.240.057+324.652.980+71.275.500+258.023.640 Đơn giá bình quân = 4.066,00 + 3.034,14 + 950,34 + 3.071,71 = 93.794 đồng/ Trị giá thực tế xuất kho = 93.794 x 6.761,19 = 634.159.055 đồng Nếu tính theo phương pháp bình qn gia quyền liên hồn: 389.240.057+ 324.652.980 Đơn giá bình qn = 4.066,00 + 3.034,14 = 100.546 đồng/ Trị giá thực tế xuất kho = 100.546 x 6.761,19 = 679.810.610 đồng Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 121 Luận văn tốt So sánh đơn giá bình quân phương pháp ta thấy, sử dụng phương pháp bình qn gia quyền liên hồn đơn giá bình quân 100.546 đồng/ cao 6.752 đồng/ so với phương pháp bình quân gia quyền kì dự trữ, trị giá thực tế xuất kho phương pháp bình qn gia quyền liên hồn cao trị giá thực tế xuất kho phương pháp bình qn gia quyền liên hồn là: (6.752 x 6.761,19 =45.651.554,88 đồng Sự chênh lệch trị giá xuất kho ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận Cơng ty nên điều chỉnh phương pháp tính giá xuất kho hợp lý với tình hình thực tế thị trường, sau lần nhập phiếu xuất vào máy, máy tính đơn giá, thành tiền tự động tính vào hai Đơn giá NVL xuất dùng tính sau lần nhập giúp cho kế tốn cung cấp thông tin kịp thời khơng làm tăng khối lượng cơng việc kế tốn, Công ty lại nhận thấy biến động giá NVL kỳ từ có điều chỉnh thích hợp Do điều chỉnh chi phí - giá thành phù hợp để đạt lợi nhuận cao Đặc biệt điều kiện kế tốn máy phương pháp trở nên dễ dàng Kết luận Chương 3: Chương trình bày cần thiết việc hồn thiện cơng tác kế tốn NVL với đặc thù SXKD công ty Nguyên vật liệu sử dụng Công ty đa dạng, phức tạp luôn biến động với nỗ lực phấn đấu CBCNV Công ty đạt thành tựu đáng kể, song bên cạnh số tồn Để xây dựng hồn thiện cơng tác kế tốn NVL cơng ty, em đưa số yêu cầu, nguyên tắc ý kiến đề xuất riêng thân giúp cho cơng tác kế tốn diễn cách khoa học, hợp lý, đồng đạt hiệu cao Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 122 Luận văn tốt KẾT LUẬN Một lần ta khẳng định kế tốn ngun vật liệu có tầm quan trọng cơng tác quản lý kinh tế ngun vật liệu yếu tố khơng thể thiếu trình sản xuất đơn vị sản xuất kinh doanh Kế toán nguyên vật liệu giúp cho đơn vị sản xuất kinh doanh theo dõi chặt chẽ số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị vật liệu nhập xuất kho từ đề biện pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí vật liệu giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho đơn vị Để đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao thơng tin kế tốn đòi hỏi cơng tác kế tốn nguyên vật liệu cần phải bổ sung hoàn thiện thường xuyên Qua thời gian thực tập Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, công ty lớn đầu ngành lĩnh vực sản xuất xi măng, em tiếp cận thực tế hiểu ý nghĩa tầm quan trọng công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng Cơng ty Trong q trình sản xuất kinh doanh Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn có nhiều đổi cơng tác quản lý, đầu tư vào công nghệ sản xuất Cùng với phát triển Công ty, công tác kế tốn phòng kế tốn khơng ngừng hồn thiện để đáp ứng với yêu cầu quản lý phù hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh Công tác kế tốn Cơng ty ln tn theo quy định hạch tốn kế tốn tài Nhà nước, vận dụng tài khoản kế tốn cụ thể, xác khoa học Hệ thống chứng từ sổ sách đầy đủ, rõ ràng cung cấp thông tin kịp thời xác giúp ban giám đốc nắm bắt tình hình nguồn vốn, tài sản cơng ty đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, Cơng ty ln ln nhận thức vai trò quan trọng nguyên vật liệu vấn đề ban lãnh đạo công ty trọng Công ty đưa nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành tăng hiệu vốn đầu tư Cụ thể sản xuất lấy định mức để khống chế tính tốn ngun vật liệu cho vừa với tình hình sản xuất khơng lãng phí nguyên vật liệu nhập xuất có đối chiếu kiểm tra chặt Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 123 Luận văn tốt chẽ kế toán nguyên vật liệu thủ kho bảo vệ tránh tình trạng thất ngun vật liệu để góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm mục đích cuối Công ty đạt lợi nhuận cao nhất, song bên cạnh số tồn số hạn chế định Trên sở em mạnh dạn đưa số ý kiến với mong muốn góp phần vào cơng việc đổi hồn thiện cơng kế tốn ngun vật liệu Công ty Trong thời gian thực tập Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn thân em có nhiều cố gắng song kiến thức, thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế hạn chế luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Em mong tiếp thu ý kiến bổ sung thầy giáo khoa Kế tốn để chun đề em hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giáo Ths Đỗ Thị Lan Hương cán bộ, nhân viên phòng Tài chính- Kế tốn Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính nghiệp 124 Luận văn tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS TS NGND Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010),“Giáo trình Kế tốn tài chính”, NXB Tài Chính PGS.TS.Đồn Xn Tiên chủ biên; GS.TS.Ngơ Thế Chi, GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ, TS.Nguyễn Viết Lợi, TS.Trương Thị Thủy, (2009) “Giáo trình kế tốn quản trị doanh nghiệp”,NXB Tài Chính PGS TS Đồn Xn Tiên (2009), “Giáo trình Ngun lý kế tốn”, NXB Tài Thơng tư 200-2014-TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghệp, ban hành vào ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam Chuẩn mực Kế toán quốc tế Các tài liệu Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn cung cấp: Báo cáo tài chính, sổ kế toán, chứng từ liên quan, Một số luận văn khoá trước Một số trang web kế toán Vũ Thị Huyền Trang CQ53/21.10 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên giảng viên hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: …………….Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Điểm: Bằng số:…………………… Bằng chữ:…………………… Vũ Thị Huyền Trang NGƯỜI NHẬN XÉT (Ký tên) CQ53/21.10 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: …………….Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Điểm: Bằng số:………………… Bằng chữ:…………… Vũ Thị Huyền Trang NGƯỜI NHẬN XÉT (Ký tên) CQ53/21.10 ... TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN 37 2.1 Tổng quan chung Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Xi. .. tài:“Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn - Đối tượng mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn. .. điểm nguyên vật liệu Công ty 60 2.2.2 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu Công ty .61 2.2.3 Kế tốn chi tiết ngun vật liệu Cơng ty .64 2.2.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng vicem bút sơn , 48 hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng vicem bút sơn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn