Báo cáo kiến tập gần hoàn thành

68 2 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:34

MỤC LỤCPHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG101.1. Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị101.1.1. Lịch sử hình thành của công ty101.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty141.1.3. Một số hình ảnh liên quan đến công ty161.2. Mô hình tổ chức quản lý đơn vị171.2.1. Bộ máy quản lý171.2.2. Chức năng quyền hạn nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý181.2.2.1.Hội đồng quản trị181.2.2.2.Ban Giám đốc191.2.2 Phó Giám Đốc201.2.2 Phòng tài chính kế toán201.2.2 Phòng kinh doanh tổng hợp221.2.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận quản lý241.3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh241.3.1. Sơ đồ kinh doanh241.3.2. Giải thích sơ đồ251.4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất261.5. Tổ chức công tác kế toán:29 1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán, phân công lao động kế toán:291.5.1.1.Sơ đồ khối311.5.1.2.Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán311.5.1.3.Mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán321.5.1.4.Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các bộ phận quản lý trong đơn vị321.5.2. Chế độ kế toán áp dụng321.5.2.1.Hệ thống chứng từ kế toán331.5.2.2.Hệ thống tài khoản sử dụng341.5.2.3.Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức ghi sổ: Nhật ký chung36PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG392.1. Những quy đinh chung về nội quy lao động392.1.1. Nội quy,quy chế của đơn vị, thỏa ước lao động tập thể:392.1.1.1.Nội quy lao động392.1.1.2.Hình thức xử lý kỷ luật sa thải :402.1.1.3.Đình chỉ công việc: Theo điều 129 luật Lao động quy định như sau:402.1.1.4.Bồi thường thiệt hại: Theo Điều 130 luật Lao động quy định:412.1.2. Giờ làm việc, giờ nghỉ, ngày nghỉ412.1.2 Thời gian làm việc:412.1.2 Nghỉ phép sinh:422.1.2 Kỉ luật422.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật432.2.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thu, chi và thanh toán tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long.432.2.1 Các văn bản quy phạm pháp luật nhà nước liên quan đến hoạt động thu, chi và thanh toán tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long.432.2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sử dụng, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long.452.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua, bán, sử dụng, dự trữ vật tư, hàng hóa tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long.462.2.4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý lao động, tiền lương, các khoản trích theo lương( BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ ) tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long.482.2.5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý chi phí tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long.532.2.6. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý quá trình bán hàng, cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long.552.2.7. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý về thuế và thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long.572.3. Thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty cổ phần phát triển công nghiệp Thăng Long602.3.1. Kế toán tiền mặt602.3.1.1.Hệ thống chứng từ sử dụng để hạch toán vốn bằng tiền602.3.1.2.Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng602.3.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng:682.3.2.3.Chứng từ sử dụng:682.3.2.4.Tài khoản sử dụng:682.4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ732.4.1. Những ưu điểm:732.4.2. Những nhược điểm:742.4.3. . Khuyến nghị75KẾT LUẬN77 Trường Đại học công nghiệp Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên: Phạm Thị Thương Mã sinh viên: 1041070472 Lớp: Kế tốn – Khóa 10 tốn Ngành: Kế tốn – Kiểm Địa điểm thực tập: Cơng ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long Giáo viên hướng dẫn: T.S Trần Thị Thùy Trang Đánh giá chung giáo viên hướng dẫn: …, ngày……tháng……năm 2018 Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 10 1.1 Lịch sử hình thành phát triển đơn vị .10 Lịch sử hình thành công ty .10 1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 14 1.3 Một số hình ảnh liên quan đến cơng ty 16 1.2 Mô hình tổ chức quản lý đơn vị .17 1.2 Bộ máy quản lý .17 1.2 Chức quyền hạn nhiệm vụ phận quản lý 18 1.2.2.1.Hội đồng quản trị 18 1.2.2.2.Ban Giám đốc 19 1.2.2 Phó Giám Đốc 20 1.2.2 Phòng tài kế tốn 20 1.2.2 Phòng kinh doanh tổng hợp 22 1.23 Mối quan hệ phận quản lý 24 1.3 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 24 1.3 Sơ đồ kinh doanh 24 1.32 Giải thích sơ đồ .25 1.4 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 26 1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn: 29 1.5 Tổ chức máy kế tốn, phân cơng lao động kế tốn: 29 1.5.1.1.Sơ đồ khối 31 1.5.1.2.Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ phận kế toán 31 1.5.1.3.Mối quan hệ phận kế toán 32 1.5.1.4.Mối quan hệ phòng kế tốn với phận quản lý đơn vị 32 1.52 Chế độ kế toán áp dụng 32 Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 1.5.2.1.Hệ thống chứng từ kế toán 33 1.5.2.2.Hệ thống tài khoản sử dụng 34 1.5.2.3.Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức ghi sổ: Nhật ký chung 36 PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 39 2.1 Những quy đinh chung nội quy lao động 39 2.1 Nội quy,quy chế đơn vị, thỏa ước lao động tập thể: 39 2.1.1.1.Nội quy lao động 39 2.1.1.2.Hình thức xử lý kỷ luật sa thải : 40 2.1.1.3.Đình cơng việc: Theo điều 129 luật Lao động quy định sau: 40 2.1.1.4.Bồi thường thiệt hại: Theo Điều 130 luật Lao động quy định: 41 2.1 Giờ làm việc, nghỉ, ngày nghỉ 41 2.1.2 Thời gian làm việc: 41 2.1.2 Nghỉ phép sinh: .42 2.1.2 Kỉ luật .42 2.2 Hệ thống văn quy phạm pháp luật .43 21 Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thu, chi tốn Cơng ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long .43 2.2.1 Các văn quy phạm pháp luật nhà nước liên quan đến hoạt động thu, chi tốn Cơng ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long 43 Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sử dụng, lý, nhượng bán tài sản cố định Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long 45 23 Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua, bán, sử dụng, dự trữ vật tư, hàng hóa Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long .46 Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 24 Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý lao động, tiền lương, khoản trích theo lương( BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ ) Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long .48 25 Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý chi phí Cơng ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long 53 26 Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý trình bán hàng, cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long .55 27 Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý thuế thực nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Thăng Long 57 2.3 Thực trạng kế tốn tiền mặt cơng ty cổ phần phát triển công nghiệp Thăng Long .60 2.31 Kế toán tiền mặt 60 2.3.1.1.Hệ thống chứng từ sử dụng để hạch toán vốn tiền .60 2.3.1.2.Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 60 2.3 Kế toán tiền gửi Ngân hàng: 68 2.3.2.3.Chứng từ sử dụng: .68 2.3.2.4.Tài khoản sử dụng: 68 2.4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 73 2.41 Những ưu điểm: 73 2.4 Những nhược điểm: 74 2.43 Khuyến nghị 75 KẾT LUẬN .77 Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn DANH MỤC HÌNH Ả Hình 1: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .8 Hình 2: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .9 Hình 3:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 10 Hình 4:Hình ảnh công ty 13 Y Hình 1: Hóa đơn GTGT 59 Hình 2: Phiếu chi 60 Hình 3: Hóa đơn GTGT 61 Hình 4: Phiếu ThuSổ quỹ tiền mặt: 62 Hình 5: Sổ quỹ tiền mặt 63 Hình 6: Sổ tiền mặt 64 Hình 7: Giấy báo có .66 Hình 8: Sổ tiền gửi ngân hàngSổ tiền gửi ngân hàng .67 Hình 9: Sổ tiền gửi ngân hàng 1Sổ tiền gửi ngân hàng 68 Hình 10: Sổ tiền gửi ngân hàng 69 DANH MỤC SƠ Đ Sơ đồ 1:Sơ đồ khối máy quản lý 14 Sơ đồ 2:Sơ đồ kinh doanh 21 Sơ đồ 3: Sơ đồ quy trình kế tốn máy .27 Sơ đồ 4: : Tổ chức máy kế toán 28 Sơ đồ 5: Sơ đồ trình tự ghi sổ 33 Y Sơ đồ 1: Quy trình ghi sổ ké tốn vốn tiền công ty 58 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1:Kết thực tiêu q trình hoạt động cơng ty Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 25 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt BCTC Báo cáo tài BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài QĐ Quyết định TK Tài khoản Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Viết đầy đủ Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường đổi việc quản lý Đảng nhà nước doanh nghiệp đời ngày nhiều Đối với doanh nghiệp để tồn phát triển kinh tế thị trường ngày phải ln ln nhận thức, đánh giá tiềm danh nghiệp thị trường để tồn tại, đứng vững ngày phát triển, để đạt điều kế tốn phận thiếu việc cấu thành doanh nghiệp Có thể nói kế tốn cơng cụ đắc lực cho nhà quản lý, khơng ngừng phản ánh toàn tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp mà phản ánh tình hình chí phí, lợi nhuận hay kết cơng trình cho nhà quản lý nắm bắt Bên cạnh đòi hỏi doanh nghiệp phải có chuẩn bị cân nhắc thận trọng trình sản xuất kinh doanh Hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường đòi hỏi phải có quản lý chặt chẽ vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn cách hiệu nhất,hạn chế mức thấp tình trạng ứ đọng vốn thiếu vốn kinh doanh từ đảm bảo hiệu kinh doanh tối ưu Nhận thức tầm quan trọng đó, qua q trình tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần phát triển công nghiệp Thăng Long Em nhận thấy hội tốt để so sánh lý thuyết học thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty Báo cáo em gồm phần: Phần 1: Tổng quan công ty cổ phần phát triển công nghiệp Thăng Long Phần 2: Thực trạng số phần hành kế tốn chủ yếu cơng ty Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP THĂNG LONG 1.1 Lịch sử hình thành phát triển đơn vị 1.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty Tên Cơng ty tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG Tên Cơng ty nước ngồi: THANG LONG INDUSTRY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch: THANG LONG INDUSTRY., JSC Địa trụ sở chính: Số 532, đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Số điện thoại: 0437226250 Vốn điều lệ Công ty là: 4.900.000đ (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng Việt Nam) Mã số thuế: 0106088660 Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn Hình 1: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội 10 Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn Hình 2: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn Hình 2: Phiếu chi  Ví dụ minh họa:  Ngày 06/04/2018, Thu tiền hàng cơng ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình – CN Cầu Diễn theo HĐ 0000368, số tiền 1.474.000 VND ( PT0137) Nợ TK 1111: 1.474.000 Có TK 1311: 1.474.000 Hình 3: Hóa đơn GTGT Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn Hình 4: Phiếu Thu Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Sổ quỹ tiền mặt: Hình 5: Sổ quỹ tiền mặt Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Sổ tiền mặt ( theo hình thức Nhật ký chung) Hình 6: Sổ tiền mặt Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 1.6.2 Kế toán tiền gửi Ngân hàng: 1.6.2.1.Chứng từ sử dụng:  Giấy Báo Nợ  Giấy Báo Có  Phiếu tính lãi  Ủy Nhiệm Thu  Ủy Nhiêm Chi  Séc 1.6.2.2.Tài khoản sử dụng: Số hiệu Tên Tài khoản 112 1121 Tiền gửi Ngân hàng Tiền gửi Ngân hàng- Tiền Việt Nam 112111 NH ACB 112121 NH Techcombank 1122 Tiền gửi NH ngoại tệ 1123 Tiền gửi NH Vàng bạc- Đá quý  Sổ kế toán:  Sổ chi tiết TGNH  Tóm tắt quy trình kế tốn tiền gửi Ngân hàng: Căn vào Phiếu Nhập Kho, vật tư, tài sản, Biên Bản nghiệm thu, Biên Bản lý hợp đồng có đầy đủ chữ ký cấp trên, kế toán TGNH lập Ủy Nhiệm Chi gồm liên chuyển lên cho Giám Đốc Kế toán trưởng duyệt Sau kế tốn TGNH gửi Ủy Nhiệm Chi cho Ngân hàng để Ngân hàng toán tiền cho người bán, sau Ngân hàng gửi Giấy Báo Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn Nợ cho cơng ty Căn vào Giấy Báo Nợ, kế toán hạch toán vào sổ chi tiết TK 112  Ngày 27/04/2018, Thu tiền hàng công ty OGINO VIETNAM TU SONCOMPANY LIMITED tiền gửi ngân hàng 23.059.900 VND Nợ TK 1121: 23.059.900 Có TK 1311: 23.059.900 Căn vào giấy báo Nợ, báo Có, kế tốn phản ánh vào sổ,thẻ kế tốn có liên quan Hình 7: Giấy báo có Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Sổ tiền gửi ngân hàng ( theo hình thức Nhật ký chung) Hình 8: Sổ tiền gửi ngân hàng Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Sổ tiền gửi ngân hàng Hình 9: Sổ tiền gửi ngân hàng Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn Sổ tiền gửi ngân hàng Hình 10: Sổ tiền gửi ngân hàng Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Toán 1.7 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Qua thời gian tìm hiểu nghiên cứu Cơng ty cổ phần phát triển công nghiệp Thăng Long Do thời gian có hạn kiến thức hạch tốn kế tốn chưa sâu nên em chưa thể theo dõi nắm bắt hết cơng việc kế tốn cơng ty Tuy nhiên em có vài nhận xét kiến nghị sau: 1.7.1 Những ưu điểm: oVề cơng tác quản lý, tổ chức kế tốn công ty: việc giảm đội ngũ cán giúp công ty có máy quản lý đơn giản vấn đảm bảo yêu cầu tiến độ công việc với máy gọn nhẹ giúp cơng ty tiết kiệm phần chi phí quản lý doanh nghiệp, nhằm có cạnh tranh giá thành hàng hóa Đồng thời việc ứng dụng tin học cơng tác quản lý tài kế tốn đem lại hiệu đáng kể, giảm khối lượng lớn công việc cho nhân viên, cung cấp số liệu kế tốn nhanh chóng, xác để phục vụ cho q trình kinh doanh Cơng ty sử dụng hệ thống chứng từ số sách kế toán đầy đủ theo quy định tài Cơng tác hách toán chứng từ ban đầu theo dõi cách chặt chẽ, đảm bảo tính xác số liệu Việc luân chuyển chứng từ phòng ban đảm bảo tính hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán thực chức kiểm tra, giám sát oVề đội ngũ nhân viên công ty: Công ty cổ phần phát triển Cơng nghiệp Thăng Long có đội ngũ cán trẻ động sáng tạo cơng việc, có trình độ chun mơn cao, dễ tiếp thu kiến thức Điều thể qua tinh thần làm việc trách nhiệm cao, hăng say công việc, đem lại nhiều thành công lớn cho công ty Đồng thời, công ty cử công nhân viên đào tạo nâng cấp tay nghề trình độ Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán oBộ máy kế tốn hoạt động có hiệu quả, cung cấp kịp thời thông tin cần thiết cho máy quản lý phận khác Hình thức ghi sổ Nhật ký chung phù hợp với công tác kế tốn Cơng ty Và vận dụng đầy đủ quy định mẫu biểu Bộ tài ban hành quy định riêng công ty, thực tốt quy định chế độ kế tốn ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài oCách hạch tốn lương BHXH, BHYT, BHTN chấp hành quy chế, chế độ tiền lương chế độ phụ cấp người lao động - Về cấu tổ chức máy quản lý công ty:Bộ máy quản lý Công ty tổ chức theo cấp Các phòng ban chức có mối liên hệ chặt chẽ với chịu quản lý Giám đốc Các phòng ban chức tổ chức theo yêu cầu cấp thông suốt chịu trách nhiệm với Giám đốc 1.7.2 Những nhược điểm: -Về việc sử dụng kế tốn máy: Cơng ty hạch tốn kế tốn máy tính theo Excel song máy kế tốn chưa linh hoạt, kế hợp hài hòa lợi ích chức nên chưa sử dụng hết cơng suất tính vốn có máy tính nhằm giảm thiểu cơng sức -Cơng ty khơng có phận cơng đoàn, việc làm hoạt động làm việc, phòng trào thi đua -Cơng ty khơng có sách trích trước tiền lương phép cho người lao động Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn 1.7.3 Khuyến nghị -Cơng ty nên đầu tư trang thiết bị, phần mềm đại (như: phần mềm misa cập nhật phiên nhất) nhằm giảm thời gian sức kế toán viên Nâng cao chất lượng cơng việc -Cơng ty nên trích trước tiền lương để giúp người lao động giải khó khăn sống giúp họ an tâm cơng tác tốt từ làm cho họ gắn bó, cống hiến với cơng ty + Trong tổ chức máy kế toán cơng ty mơt số thiếu sót cần phải xem xét khắc phục, số lượng nhân viên khối lượng cơng việc lại nhiều người phải kiêm nhiều công việc Cho nên việc phối hợp cơng tác nhiều khó khăn +Cần có sách khen thưởng hợp lý để cá nhân có thành tích cơng việc có sáng tiến kỹ thuật hăng say đồng thời xử phạt cá nhân có hành vi vi phạm cơng việc + Tài sản cố định công ty tương đối lớn, q trình sản xuất máy móc thiết bị hư hỏng nhiều cần phải sửa chữa Do cơng ty nên trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ + Để đạt kết cao suất sản xuất sản phẩm, tập hợp chi phí đối tương hạ giá thành sản phẩm mà chất lượng sản phẩm cao cơng ty cần phải trang bị thêm máy móc phương tiện vận tải để làm giảm khoản lao động sống + Để đảm bảo an tồn phòng ngửa rủi ro bất trắc kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Kế tốn phải có giải pháp lựa chọn phương án an toàn kinh doanh cần thiết phải tạo lập khoản dự phòng tham gia bảo hiểm Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Tốn +Sử dụng phần mềm kế tốn: Cơngty nên đăng ký sử dụng phần mềm kế tốn, phần mềm giúp giải nhiều vấn đề kế tốn việc tính giá thành sản phẩm nhanh gọn, xác lại tiết kiệm nhân lực Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập công ty, nhờ giúp đỡ anh chị phòng kế tốn cho em tư liệu, hiểu biết quý báu phục vụ cho chuyên ngành sau Em biết kiến thức kế toán thực tế mà giảng trường chưa thể đề cập hết Cơng tác kế tốn cơng ty có nhiều mặt tích cực, song bên cạnh tồn số nhược điểm em xin mạnh dạn nêu số kiến nghị để hoàn chỉnh việc hạch tốn kế tốn cơng ty Tuy nhiên với kiến thức thời gian hạn chế nên em mong góp ý thầy để báo cáo hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn Cô T.S Trần Thị Thùy Trang anh chị phòng kế tốn Cơng ty cổ phần phát triển công nghiệp Thăng Long giúp em hồn thành khóa thực tập hồn thiện báo cáo ! Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành ... Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kế Tốn – Kiểm Toán Báo cáo kế toán - Báo cáo bắt buộc: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN - Báo cáo kết hoạt... thuyết minh báo cáo tài Mẫu số B 09 - DN - Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập: - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Mẫu số B 03 - DN Báo cáo thực tập sở ngành... tiền gửi ngân hàng nhận giấy báo Có ngân hàng để đối chiếu công nợ 1.4 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần Phạm Thị Thương – Kế toán – K10 Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập gần hoàn thành, Báo cáo kiến tập gần hoàn thành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn