27 hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại phòng tài chính – kế hoạch huyện kim bôi, tỉnh hòa bình

119 1 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Phòng Tài – Kế hoạch huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình Sinh viên TRỊNH THỊ SAO SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC CÁC HÌNH vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ HCSN 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại đơn vị HCSN .3 1.1.2.Nội dung chế quản lý tài đơn vị HCSN 1.2 KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HCSN 1.2.1.Khái niệm, nhiệm vụ tổ chức cơng tác kế tốn .9 1.2.2.u cầu tổ chức cơng tác kế tốn 10 1.2.3 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán 11 1.2.4 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị HCSN 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH …35 2.1 KHÁI QT CHUNG VỀ PHỊNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH 35 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Kim Bôi 35 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình 36 SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Bơi .37 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Bơi .41 2.1.5 Đặc điểm quản lý Tài Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Bôi 43 2.1.6 Các sách tài kế tốn áp dụng đơn vị .45 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BÔI 47 2.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế tốn Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Bơi .47 2.2.2 Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ kế tốn cơng tác hạch toán ban đầu 48 2.2.3 Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 57 2.2.4 Thực trạng tổ chức hình thức kế toán hệ thống sổ kế toán 61 2.2.5 Thực trạng tổ chức lập, cơng khai phân tích báo cáo kế toán.63 2.2.6 Thực trạng tổ chức thực kiểm tra kế toán 73 2.2.7 Thực trạng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn .73 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI 76 2.3.1 Những kết đạt 76 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 78 2.3.3 Nguyên nhân .81 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI TỈNH HỊA BÌNH 83 SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ U CẦU HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI 83 3.1.1 Sự cần thiết hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn phòng TC-KH 83 3.1.2 u cầu hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn phòng TC-KH huyện Kim Bơi .84 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH 85 3.2.1 Hồn thiện tổ chức máy kế toán 85 3.2.2 Hồn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế tốn 86 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 87 3.2.4 Hồn thiện tổ chức hệ thống sổ kế tốn 87 3.2.5 Hồn thiện cơng tác lập, cơng khai báo cáo kế tốn 87 3.2.6 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kế tốn 88 3.2.7 Hồn thiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn 88 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 88 3.3.1 Về phía Nhà nước quan chủ quản .88 3.3.2 Về phía phòng TC – KH huyện Kim Bơi .89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TC-KH: Tài kế hoạch BCTC: Báo cáo tài BCQT: Báo cáo toán CQNN: Cơ quan Nhà nước HCSN: Hành nghiệp CTKT: Cơng tác kế tốn XDCB: Xây dựng NS: Ngân sách TK: Tài khoản CNTT: Công nghệ thông tin KBNN: Kho bạc Nhà nước SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp tình hình kinh phí phòng tài chính- kế hoạch huyện Kim Bôi 43 Bảng 2.2: Tổng hợp tình hình sử dụng nguồn kinh phí 44 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký – Sổ .25 Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung 26 Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ 27 Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 28 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý phòng TC-KH huyện Kim Bơi .42 Sơ đồ 2.2 Bộ máy kế tốn phòng Tài – Kế hoạch 47 Sơ đồ 2.3.Trình tự luân chuyển phiếu chi .53 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Giấy rút tiền mặt 50 Hình 2.2: Phiếu chi 52 Hình 2.3: Giấy rút dự tốn ngân sách 54 Hình 2.4: Sổ quỹ tiền mặt 63 Hình 2.5: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động .64 Hình 2.6: Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí ngân sách KBNN 67 Hình 2.7: Bảng cân đối số phát sinh 69 Hình 2.8: Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí ngân sách kho bạc 70 Hình 2.9: Báo cáo tốn kinh phí hoạt động 71 Hình 2.10: Giao diện phầm mềm DAS 75 SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Hiện nay, với phát triển khơng ngừng kinh tế đơn vị hành nghiệp quản lý Nhà nước bước vào phát triển ổn định vững góp phần khơng nhỏ vào cơng đổi kinh tế- xã hội đất nước Các đơn vị hành nghiệp đơn vị quản lý hành nhà nước quan đơn vị công quyền, đơn vị nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thơng tin, nghiệp kinh tế,…Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày phát triển, với trình hội nhập kinh tế, hoạt động nghiệp ngày phong phú đa dạng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội Tuy nhiên, để hoạt động nghiệp thực vận hành theo chế thị trường phải có phương hướng giải pháp phát triển phù hợp Một biện pháp quan tâm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị Nhận thức tầm quan trọng, cần thiết việc tổ chức cơng tác kế tốn, q trình thực tập Phòng Tài chính- Kế hoạc huyện Kim Bơi, tơi chọn đề tài “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn phòng Tài – Kế hoạch huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình” để nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn - Làm rõ sở lý luận chung tổ chức công tác kế tốn đơn vị hành nghiệp - Tìm hiểu thực tế tổ chức cơng tác kế tốn Phòng TC-KH huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Phòng TC-KH huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức cơng tác kế tốn Phòng Tài – Kế hoạch huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung nghiên cứu: Tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị hành cấp huyện + Về khơng gian nghiên cứu: Tại Phòng Tài – Kế hoạch huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình + Về thời gian nghiên cứu: Số liệu nghiên cứu thu thập giai đoạn 2017 – 2019 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng luận văn bao gồm: phương pháp thu thập số liệu; phương pháp quan sát; vấn trực tiếp; phương pháp thống kê; phương pháp đối chiếu- so sánh; phương pháp phân tích, tổng hợp, Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm chương sau: Chương 1: Lý luận chung tổ chức công tác kế tốn đơn vị hành nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ HCSN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại đơn vị HCSN a) Khái niệm đơn vị HCSN - Đơn vị HCSN: đơn vị quản lý hành Nhà nước, đơn vị nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, nghiệp khoa học công nghệ, nghiệp kinh tế, hoạt động nguồn kinh phí nhà nước cấp nguồn kinh phí khác thu nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhận viện trợ, biếu tặng, theo nguyên tắc khơng bồi hồn trực tiếp để thực nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao - Đơn vị HCSN xác định dựa vào tiêu chuẩn sau: + Có văn định thành lập đơn vị nghiệp quan có thẩm quyền Trung ương địa phương + Được Nhà nước cung cấp kinh phí tài sản để hoạt động thực nhiệm vụ trị, chun mơn phép thực số khoản thu theo chế độ Nhà nước quy định + Có tổ chức máy, biên chế máy quản lý tài kế tốn theo chế độ Nhà nước quy định + Có mở tài khoản kho bạc Nhà nước ngân hàng để ký gửi khoản thu, chi tài SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp b) Đặc điểm đơn vị HCSN Đơn vị HCSN phận cấu thành máy nhà nước, mang đầy đủ đặc điểm chung máy nhà nước, cụ thể: - Cơ quan Nhà nước hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước, tổ chức hoạt động nguyên tắc tập trung dân chủ Tính quyền lực Nhà nước thể chỗ: Cơ quan Nhà nước phận máy nhà nước, quan Nhà nước nhân danh Nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật nhằm thực nghĩa vụ pháp lý - Mỗi quan Nhà nước hoạt động dựa quy định pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền định có mối quan hệ phối hợp thực công việc giao Hệ thống quan Nhà nước cấu, tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quan Nhà nước pháp luật quy định, tổng thể quyền, nghĩa vụ cụ thể mang tính quyền lực, Nhà nước trao cho để thực nhiệm vụ, chức mình, cụ thể: Các quan Nhà nước tổ chức hoạt động sở pháp luật thực pháp luật; q trình hoạt động có quyền ban hành định hành thể hình thức văn pháp quy văn cá biệt; thành lập theo quy định hiến pháp, luật, pháp lệnh theo quy định quan Nhà nước cấp trên; đặt giám sát, kiểm tra quan quyền lực Nhà nước cấp báo cáo hoạt động trước quan quyền lực cấp; có tính độc lập, có sáng tạo tác nghiệp điều hành theo quy tắc tập trung dân chủ Nguyên tắc quyền lực phục tùng SV: Trịnh Thị Sao CQ53/23.03 Học viện Tài SV: Trịnh Thị Sao Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 06: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN Nguồn phí khấu trừ, để lại SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài SV: Trịnh Thị Sao Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 08: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách kho bạc Nhà nước SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài SV: Trịnh Thị Sao Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài SV: Trịnh Thị Sao Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 09: Biên kiểm kê TSCĐ SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 10: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài SV: Trịnh Thị Sao Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài SV: Trịnh Thị Sao Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp (Nguồn: Phòng TC-KH huyện Kim Bơi) SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 11:Báo cáo tăng giảm TSCĐ SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp (Nguồn: Phòng TC-KH huyện Kim Bơi) SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Th.S Phạm Thu Trang Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Trịnh Thị Sao Khóa:.CQ53 ; Lớp: 23.03 Đề tài: HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH Nơi dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày .tháng năm 2019 Điểm – Băng số : Người nhận xét -Bằng chữ : Phạm Thu Trang SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện : Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên:Trịnh Thị Sao Khóa: CQ53 Lớp: 23.03 Đề tài: HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH Nội dung nhận xét: Điểm- Bằng số : Người nhận xét -Bằng chữ: SV: Trịnh Thị Sao Lớp: CQ53/23.03 ... TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BÔI 47 2.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Bơi .47 2.2.2 Thực trạng tổ chức. .. tác kế tốn phòng TC-KH huyện Kim Bơi .84 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH 85 3.2.1 Hồn thiện tổ chức máy kế. .. HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN KIM BƠI 83 3.1.1 Sự cần thiết hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn phòng TC-KH 83 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại phòng tài chính – kế hoạch huyện kim bôi, tỉnh hòa bình , 27 hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại phòng tài chính – kế hoạch huyện kim bôi, tỉnh hòa bình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn