26 tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh hải dương

95 4 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Mạc Thị Hà MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt APEC ASEAN ASEM CCN CPTPP CSHT DN DNLD ĐTNN ĐTTTNN FDI IMF KCN NĐT OCED ODA SXNN TTHC UNCTAD WTO Tiếng Anh Tiếng Việt Diễn đàn Hợp tác Kinh Asia-Pacific Economic tế châu Á – Thái Bình Cooperation Dương Association of Southeast Hiệp hội Quốc gia Asian Nations Đông Nam Á The Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á - Âu Cụm công nghiệp Comprehensive and Hiệp định Đối tác Toàn diện Progressive Agreement Tiến xuyên Thái Bình for Trans-Pacific Dương Partnership Cơ sở hạ tầng Doanh nghiệp Doanh nghiệp liên doanh Đầu tư nước Đầu tư trực tiếp nước Đầu tư quốc tế trực Foreign Direct Investment tiếp International Monetary Fund Quỹ tiền tệ Quốc tế Khu công nghiệp Nhà đầu tư Organization for Economic Tổ chức Hợp tác Co-operation and phát triển kinh tế Development Official Development Hỗ trợ phát triển Assistance thức Sản xuất nơng nghiệp Thủ tục hành Hội nghị Liên Hiệp United Nations Conference Quốc Thương mại on Trade and Development Phát triển Tổ chức thương mại World Trade Organization giới XTĐT Xúc tiến đầu tư DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Một yếu tố thiếu để phát triển nguồn l ực kinh tế vốn Với nước phát triển có Việt Nam, tình trạng khan nguồn vốn ln xảy Do việc thu hút s dụng vốn hiệu từ nước đặc biệt dòng v ốn đ ầu t tr ực tiếp nước (FDI) tạo “cú huých từ bên ngoài” giúp kinh tế Vi ệt Nam phá vỡ “cái vòng luẩn quẩn” để nhanh chóng tăng tốc phát tri ển Cùng với tỉnh thành khác nước, năm qua tỉnh Hải Dương có nhiều cố gắng hoạt động xúc tiến đầu t ư, ban hành nhiều chế, tạo thuận lợi… nhằm thu hút vốn đầu t T mà vốn đầu tư từ nước ngồi khơng ngừng tăng lên, đặc biệt v ốn đầu t trực tiếp nước (FDI) Kết hoạt động dự án nhà đầu tư góp phần vào tăng trưởng chuy ển dịch cấu kinh tế cách có hiệu quả, hướng Là nước khởi nguồn từ Nông nghiệp, với điều kiện tự nhiên mặt địa hình, khí hậu, đất đai, Việt Nam thích h ợp đ ể phát tri ển nông nghiệp Từ bao đời nay, nông nghiệp vai trò quan tr ọng: lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, cung c ấp nguyên liệu đầu vào cho lĩnh vực công nghiệp khác, tạo vi ệc làm, tăng thu nhập, nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ, đóng góp vào ổn đ ịnh xã hội phát triển bền vững quốc gia Hải Dương m ột tỉnh n ằm Đông sông Hồng – vựa lúa phía Bắc với 89% diện tích t ự nhiên phù sa sơng Thái Bình bồi đắp, đất đai màu m ỡ, thích h ợp v ới nhi ều loại trồng, sản xuất nhiều vụ năm Mặc dù có đ ầy đủ điều kiện để phát triển lĩnh vực nông nghiệp vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Hải Dương lại vô th ấp hạn ch ế, ch ưa t ương xứng với tiềm phát triển ngành Với điều kiện kinh t ế xã h ội nay, đặc biệt bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 n ổ ra, lĩnh vực nơng nghiệp có lợi để phát triển dựa việc sử dụng công nghệ cao, cơng nghệ sinh học tối đa hóa giá tr ị gia tăng nâng cao suất lao động, tạo việc làm cho người dân Do c ần nghiên c ứu thực trạng thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh H ải D ương đề biện pháp để thúc đẩy phát triển nơng nghiệp địa bàn tỉnh, hồn thành mục tiêu phát triển năm 2020 cấu nông nghiệp chiếm 11% cấu tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Hải Dương, nên em chọn đề tài “ Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hải Dương ” làm nội dung nghiên cứu Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vốn FDI vào lĩnh vực nơng nghiệp tỉnh Hải Dương Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận chung FDI, thu hút FDI vào lĩnh vực nơng nghiệp Phân tích vai trò, cần thiết, đánh giá thực trạng thu hút v ốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hải Dương Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: -Về không gian: Tỉnh Hải Dương -Về thời gian: giai đoạn 2012 – 2018 -Về nội dung: thu hút vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh H ải Dương Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa phương pháp luận chủ nghĩa v ật biện chứng kết hợp phương pháp phương pháp thống kê, t h ợp, đối chiếu, phân tích, so sánh, logic từ các tài liệu, số liệu thống kê thu thập thông qua cơng trình cơng bố, tài liệu thống kê, báo cáo công bố, bảng biểu, báo cáo thường niên Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương gắn lý luận với th ực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề Bố cục luận văn Ngoài Lời mở đầu Kết luận, phần nội dung gồm ch ương: Chương 1: Những lý luận đầu tư trực tiếp nước thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào lĩnh vực nơng nghiệp Chương 2: Thực trạng thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghi ệp t ỉnh Hải Dương Chương 3: Giải pháp tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hải Dương 10 CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 1.1 Những lý luận đầu tư trực tiếp nước thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 1.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước (FDI) Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment – FDI) thuật ngữ xuất Việt Nam thời kì đổi Đầu tư trực tiếp nước ngồi có nhiều cách hiểu xuất phát từ nhiều khía cạnh, góc độ quan điểm khác Theo nguồn thông lệ luật pháp quốc tế: Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF (1997): “Đầu tư trực tiếp nước hoạt động đầu tư thực nhằm đạt lợi ích lâu dài doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ kinh tế khác kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích chủ đầu tư giành quyền quản lý thực doanh nghiệp.” Theo Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OCED): Đầu tư trực tiếp hoạt động đầu tư thực nhằm thiết lập mối quan hệ kinh tế lâu dài với doanh nghiệp đặc biệt khoản đầu tư mang lại khả tạo ảnh hưởng việc quản lý doanh nghiệp nói cách: Thành lập mở rộng doanh nghiệp chi nhánh thuộc toàn quyền quản lý chủ đầu tư Mua lại tồn doanh nghiệp có Tham gia vào doanh nghiệp Cấp tín dụng dài hạn (>5 năm) 81 địa bàn tỉnh Hải Dương, Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 UBND tỉnh Hải Dương Chương trình hành động thực Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Triển khai thực tốt Đề án “Nâng cao Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 – 2020”; Kế hoạch tổ chức triển khai thực Đề án số 181/KH-TCTPCI ngày 24/01/2017 Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương 3.3.4 Công tác quy hoạch, phát triển sở hạ tầng Về quy hoạch: Để khắc phục tình trạng đất nơng nghiệp manh mún, nhỏ lẻ tỉnh cần nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, sản phẩm Tổ chức lập quy hoạch thiếu, điều chỉnh quy hoạch khơng phù hợp, đồng thời công khai quy hoạch để nhà đầu tư nhân dân nắm rõ định hướng tỉnh Tăng cường tham gia doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng dân cư trình lập quy hoạch Xây dựng, hoàn thiện sở liệu quy hoạch, đầu tư xây dựng tỉnh để quan quản lý nhà nước DN khai thác thuận tiện, tạo bình đẳng cho DN tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật đất đai hỗ trợ DN; thực rà sốt thường xun dụ án chưa hồn thành thủ tục đất đai nhằm hỗ trợ DN nhanh việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất Rà xoát, thống kê kiến nghị thu hồi đất dự án không triển khai theo quy định pháp luật; có giải pháp cụ thể thu hồi dự án chậm triển khai nguyên nhân khách quan Đẩy mạnh xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư, trường hợp lấn chiếm, giao đất trái thẩm quyền Tạo thuận lợi cho 82 DN tiếp cận đất đai Rà xoát phấn đấu giải khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho DN Xây dựng khung giá đất hàng năm sát với giá thực tế thị trường Rà xốt, giảm bớt TTHC lĩnh vực giải phóng mặt theo quy định Về sở hạ tầng: khuyến khích, định hướng để DN đầu tư vào khu, cụm công nghiệp tập trung tạo điều kiện thuận lợi đầu tư hạ tầng hoạt động sản xuất kinh doanh DN Đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương địa phương để đầu tư cho sở hạ tầng nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước Tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác phát triển, thực liên kết vùng với địa phương Vùng, với thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long Thứ nhất, hệ thống điện: Bổ sung nâng cơng suất tồn mạng lưới điện phù hợp với nhu cầu sử dụng giai đoạn Xây dựng trạm 220KV Hải Dương (An Phụ) 250MW; trạm 220KV nối cấp Nhà máy nhiệt điện Hải Dương (Phúc Thành) 250MW; trạm 220KV Gia Lộc 250MW, nâng công suất trạm 220KV Hải Dương (Đức Chính) từ 12MW lên 250MW Xây dựng 11 trạm 110KV với tổng công suất tăng thêm 603MW nâng công suất trạm 110KV tải Xây dựng 04 đường dây 220KV, 07 đường dây 110KV 460Km đường dây trung từ - 35KV Xây dựng 1584 trạm biến áp, cải tạo xây dựng 1540Km đường dây hạ áp 0,4KV, thay 99.465công tơ loại Nhanh chóng khởi cơng thi hành dự án điện hai Tập đoàn Malaysia Trung Quốc làm chủ đầu tư, có tổng cơng suất 1.200MW, với tổng vốn đầu tư 1,87 tỉ USD Nhà máy nhiệt điện Hải Dương có tổng diện tích 199ha, xây dựng địa bàn xã Phúc Thành, Quang Trung Lê 83 Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo hình thức xây dựng – vận hành – chuyển giao, sau 25 năm vận hành, dự án chuyển giao cho phía Việt Nam Nhà máy xây dựng đơn vị thuộc tập đồn cố vấn cơng trình điện lực Trung Quốc theo mơ hình EPC (Engineering Procurement and Construction – Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình) Tiếp tục khảo sát để xây dựng đường dây 35KV từ trạm 110KV Lai Khê cấp điện cho KCN Phú Thái Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 22KV mạch kép cấp điện cho KCN Nam Sách, tiến tới xây dựng đường dây 22KV mạch kép từ trạm 110KV Tiền Trung TP.Hải Dương để bảo đảm cấp điện cho TP.Hải Dương ngược lại Thứ hai, giao thông vận tải: Đường bộ: Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương triển khai dự án xây dựng đường cao tốc, đường Vành đai Vùng Thủ đô Hà Nội, nâng cấp tuyến quốc lộ, đường sắt quốc gia qua địa bàn tỉnh Từng bước hoàn chỉnh hệ thống đường nội tỉnh, đặc biệt trục Bắc Nam tỉnh đường kết nối huyện Hoàn thành xây dựng đường Vành đai I Thành phố Hải Dương theo qui mô đường cấp III đường vành đai II Thành phố Hải Dương theo quy mô cấp II trước năm 2020 Nâng cấp hệ thống đường huyện, đến năm 2015 hoàn thành nâng cấp, cải tạo 50% đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, V, đến năm 2020 đạt 100% đường huyện có kết cấu mặt đường nhựa bê tông xi măng đạt tiêu chuẩn đường cấp V trở lên Cứng hóa đường xã, đường thôn, đến năm 2020 đường xã đạt tối thiểu đường loại A giao thông nông thôn Đường thuỷ: Nhanh chóng triển khai dự án xây dựng cầu Quanh Thanh để thuận tiện giao lưu kết nối vùng Đây tuyến giao thông huyết mạch kết 84 nối thành phố Hải Dương, huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương với huyện An Lão, quận Kiến An, quận Lê Chân thành phố Hải Phòng Tập trung nạo vét trục sông Bắc Hưng Hải, đầu tư tu bổ, gia cố tuyến đê, kè xung yếu thuộc sông Thái Bình, sơng Kinh Thầy, sơng Rạng, sơng Đình Đào số đoạn đê mặt cắt chưa đảm bảo thuộc tuyến đê sông hệ thống Bắc Hưng Hải Xây dựng cải tạo, nâng cấp 78 trạm bơm, 18 hồ chứa 60 cống; xây 40 trạm bơm, 15 cống; kiên cố hóa 925Km kênh mương loại Củng cố nâng cấp tuyến đê tỉnh: Cứng hóa 157Km, củng cố 1,6Km, làm 105Km đường hành lang; tôn cao ấp trúc 6,5Km, trồng 2,3Km tre chắn sóng Cải tạo, nâng cấp hệ thống âu thơng thuyền, cống thủy lợi Sắp xếp, củng cố hệ thống cảng, bến sông, mở rộng qui mô cảng Cống Câu công suất – 1,5 triệu tấn/năm, nâng cấp cảng Tiên Kiều thành cảng sông tổng hợp công suất triệu tấn/năm, xây dựng cảng Q Cao, cảng Khu cơng nghiệp tàu thủy Thứ ba, công nghệ thông tin Thu hút đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao sinh học với chức nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, đào tạo chuyển giao công nghệ sinh học khu vực tỉnh Phía Bắc Khuyến khích, hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến công nghệ vào sản xuất Phấn đấu nâng tỷ lệ sản phẩm từ trồng, vật nuôi chọn nhân giống áp dụng qui trình kỹ thuật đại đạt 70% giá trị sản phẩm nông nghiệp vào năm 2020 Từng bước đầu tư đại hóa hệ thống phát – truyền hình, báo chí, xuất tỉnh Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin ngành, lĩnh vực xây dựng “Chính quyền điện tử” tỉnh Đến 2020, số quan, đơn vị áp dụng công nghệ thông tin phần mềm hệ thống trao đổi, xử lý thông tin đạt 100% 85 Thứ tư, hệ thống cấp thoát nước Triển khai dự án Nhà máy nước Thành phố Hải Dương giai đoạn 2, nâng công suất Nhà máy lên 50.000 m 3/ngày; cải tạo nâng công suất nhà máy nước Cẩm Thượng lên 88.000 m3/ngày; xây dựng nhà máy nước công suất 15.000 m3/ngày cấp nước cho Thị xã Chí Linh Nâng cấp nhà máy nước cũ thị trấn trung tâm huyện, xây dựng nhà máy nước công suất 3.000 – 5.000 m3/ngày thị trấn Đầu tư xây dựng trạm xử lý, cấp nước tập trung 1.000 – 2.500 m3/ngày xã, cụm xã Nâng tổng công suất hệ thống cấp nước máy toàn tỉnh lên 220.000 – 230.000 m3/ngày vào năm 2020 Lập quy hoạch hệ thống cấp nước phạm vi toàn tỉnh Tập trung đầu tư hoàn thiện đồng mạng lưới đường ống cấp nước phục vụ khu vực tập trung sở sản xuất trọng điểm tỉnh, mạng đường ống cấp III (hệ thống đường ống phân phối lấy nước từ đường ống chính) Triển khai xây dựng mạng ống cấp cho khu vực quy hoạch KCN, CCN: Lương Điền – Ngọc Liên (huyện Cẩm Giàng), khu vực Gia Tân (huyện Gia Lộc), khu vực Tứ Cường, Cao Thắng (huyện Thanh Miện), CCN phía Nam TP.Hải Dương, khu vực Cộng Hồ (huyện Chí Linh) Thứ năm, phát triển sở hạ tầng CCN KCN mới: Tăng cường công tác quản lý nhà nước CCN, KCN Khuyến khích thành phần kinh tế ngồi nước, nhà đầu tư có thương hiệu, có tiềm lực vốn, cơng nghệ tham gia đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN; đầu tư xây dựng hệ thống đường gom dọc CCN để tạo điều kiện thu hút dự án Nghiên cứu xây dựng sách hỗ trợ, thu hút đầu tư việc đầu tư sở hạ tầng CCN 86 Đẩy nhanh việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết số KCN có vị trí thuận lợi để thực thủ tục thành lập triển khai đầu tư hạ tầng (KCN Gia Lộc, KCN Đại An mở rộng giai đoạn 2, KCN Kim Thành) 3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Do đặc thù nơng thơn, nơng nghiệp có đặc điểm riêng chủ trương đào tạo nhân lực cụ thể hóa là: “Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đại cho nông dân; đào tạo nghề cho phận em nông dân để chuyển nghề, xuất lao động; đồng thời tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán quản lý, cán sở Hình thành chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo hàng năm đào tạo khoảng triệu lao động nông thôn Thực tốt việc xã hội hóa cơng tác đào tạo nghề” (Nghị số 26-NQ/TW ngày tháng năm 2008) Thứ nhất, tăng cường đầu tư cho giáo dục đào tạo Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới sở dạy nghề, trọng phát triển sở dạy nghề cho lao động nông thôn (cơ sở dạy nghề công lập, tư thục, sở dạy nghề doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông lâm trường, vùng chuyên canh, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sở dạy nghề tiểu thủ cơng mỹ nghệ) theo nghề cấp trình độ đào tạo Có chế ưu đãi cho tổ chức doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề theo yêu cầu doanh nghiệp, thực doanh nghiệp phải đào tạo lấy lao động phải trả phí cho sở đào tạo công tuyển lao động từ sở đào tạo nhà nước 87 Hướng ưu tiên vào đối tượng theo học ngành phục vụ nông thôn nông nghiệp miễn giảm học phí, tăng mực học bổng cho học sinh, sinh viên Phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: - Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề để có kế hoạch đào tạo tuyển dụng đáp ứng yêu cầu số lượng (đối với trung tâm dạy nghề nghề tối thiểu có 01 giáo viên hữu), chất lượng cấu nghề đào tạo; - Huy động nhà khoa học, nghệ nhân, cán kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao doanh nghiệp sở sản xuất kinh doanh, trung tâm khuyến nông – lâm – ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn; - Đào tạo nghiệp vụ sư phạm bồi dưỡng nâng cao kỹ nghề để bổ sung giáo viên cho trung tâm dạy nghề chưa đủ giáo viên hữu Thứ hai, giải tình hình dịch chuyển lao động từ nông thôn thành thị, từ nông nghiệp sang ngành nghề khác Việc di chuyển lao động nông thôn thành thị xu hướng tất yếu q trình phát triển Lực lượng lao động nơng thơn vừa có trình độ tay nghề thấp đồng thời có hiểu biết xã hội trình độ nhận thức pháp luật thấp Quá trình lao động thực tế kiếm sống nơi đô thị ngành công nghiệp dịch vụ bắt buộc lao động phải học tập tích lũy mặt nghề nghiệp Muốn vậy, cần tổ chức cho lao động nông thôn học tập kiến thức pháp luật, tìm hiểu tác phong cơng nghiệp, văn hóa thị kinh nghiệm tồn môi trường khác phải tiến hành trước định hướng đào tạo 88 nghề nghiệp cho họ để đảm bảo an tồn cho q trình mưu sinh chuyển đổi nghề nghiệp Lao động chuyển dịch từ nông thôn nông nghiệp sang đô thị, công nghiệp dịch vụ chưa bền vững, tỷ lệ lớn lao động qua thời gian lại phải quay với nông nghiệp Quá trình ngừng lại kinh tế bền vững, nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ, nơng thơn – thị phát triển hài hòa Như khu vực ngồi nơng thơn phải có phương án đào tạo lao động cho nơng nghiệp, việc góp phần cung cấp trở lại cho nông thôn, nông nghiệp nguồn nhân lực có đủ lực hòa nhập với nông nghiệp Thứ ba, phối hợp hợp tác với quan, tổ chức đóng địa bàn tỉnh: Tranh thủ hỗ trợ Trung ương để đầu tư xây dựng trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đạt chuẩn quốc gia số ngành, nghề đạt chuẩn khu vực quốc tế Tăng cường phối hợp với quan, đơn vị trung ương đóng địa bàn nắm bắt tình hình nhu cầu dụng lao động để có kế hoạch phát triển nhân lực Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với trường Đại học, Cao đẳng nghề, trung cấp nghề tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh với nhiều hình thức khác Thứ tư, mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác với nước khu vực để bước tiếp thu, chuyển giao công nghệ đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tọa nhân lực chất lượng cao tỉnh thông qua hợp tác liên kết đào tạo nguồn nhân lực trương Đại học, Cao đẳng, trung cấp nghề tỉnh với trường Đại học, Cao đẳng, 89 trung cấp nghề nước khu vực quốc tế như: Thái Lan, Pháp, Úc, Singapore, Hàn Quốc,… Xúc tiến hợp tác đào tạo nhân lực theo chuẩn khu vực quốc tế Tranh thủ hỗ trợ tổ chức quốc tế, nguồn hỗ trợ thức ODA nước Nhật Bản, Hàn Quốc,… để xây dựng đầu tư trang thiết bị cho trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề 3.3.6 Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc biệt thị trường xuất tránh phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc cách: Tăng số lượng nâng cao chất lượng hội chợ thương mại tỉnh tổ chức, hàng năm tổ chức đăng ký tổ chức từ 12 – 20 hội chợ Các Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Đổi công tác XTĐT theo hướng trọng tâm, trọng điểm Đa dạng hoá kênh vận động, XTĐT thông qua quan, diễn đàn, tổ chức kinh tế có uy tín lớn nước, quan đại diện Việt Nam nước tổ chức XTĐT nước Việt Nam như: Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc, Văn phòng xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc Hà Nội, Tăng cường phối hợp quan nhà nước với nhà đầu tư hạ tầng KCN, CCN việc tiếp cận, vận động XTĐT Thực tốt công tác XTĐT chỗ thông qua việc đồng hành doanh nghiệp, giải nhanh khó khăn, đề xuất doanh nghiệp đầu tư kinh doanh địa bàn tỉnh 90 Nghiên cứu, đề xuất chế, sách hình thức để thúc đẩy, hỗ trợ thu hút dự án đầu tư có chất lượng cao, đảm bảo phát triển ngành lĩnh vực ưu tiên Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ có chế, sách ưu đãi riêng đủ hấp dẫn dự án lớn ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư Tỉnh 3.3.7 Tăng cường công tác phối hợp quản lý, kiểm tra giám sát, h ỗ trợ doanh nghiệp Tăng cường kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt dịch vụ cung cấp thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, thông tin lao động dịch vụ hỗ trợ việc làm; hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động có trình độ tay nghề cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn vấn đề pháp lý, TTHC lĩnh vực thuê đất, giải phóng mặt bằng, xuất nhập khẩu, hải quan, thuế… Tăng cường công tác hợp ngành, ngành với quyền địa phương cơng tác quản lý, giám sát doanh nghiệp Tập trung thực biện pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trình triển khai dự án Thiết lập cơng khai “đường dây nóng” Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sở, ngành để tiếp nhận kịp thời phản ánh doanh nghiệp Định kỳ tháng năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại Lãnh đạo tỉnh, quan QLNN với cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội nhằm nắm bắt, xử lý kịp thời khó khăn vướng mắc, kiến nghị doanh nghiệp 91 KẾT LUẬN Thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2012 – 2018 vào tỉnh Hải Dương thu thành tựu đáng kể đóng góp phần vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Tuy nhiên thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào lĩnh vực nơng nghiệp tỉnh Hải Dương có nhiều bất cập gặp nhiều khó khăn Trên sở lí luận FDI, thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp gắn với thực trạng thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời gian tới Dân số giới ngày gia tăng diện tích đất nông nghiệp ngày bị thu hẹp, liệu phát triển sản xuất nơng nghiệp đủ để đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm tương lai? Đây động lớn nhà đầu tư nước thực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hải Dương Mặc dù em cố gắng để hoàn thiện tốt khóa luận tốt nghiệp mình, hạn chế thời gian kinh nghiệm nghiên cứu nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo người có quan tâm để viết em hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn cô Th.S Phạm Thị Kim Len tận tình giúp đỡ hướng dẫn em trình viết luận văn Đồng thời em xin chân thành cảm ơn tới phòng Kinh tế đối ngoại, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cung cấp tài liệu cần thiết cho trình thực tập gợi ý cho em ý kiến hay, tạo điều kiện cho việc hoàn thành khóa luận thuận lợi Em xin chân thành cảm ơn! 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình văn PGS.TS Phan Duy Minh (chủ biên) (2011), “Giáo trình Quản trị đầu tư quốc tế”, NXB Tài Chính PGS.TS Vũ Thị Bạch Tuyết PGS.TS Nguyễn Tiến Thuận (2010), “Giáo trình Kinh tế quốc tế”, NXB Tài Chính Báo cáo tổng kết 30 năm ĐTNN tỉnh Hải Dương Báo cáo số liệu ĐTNN Địa phương báo cáo năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 tỉnh Hải Dương Báo cáo: Tình hình đầu tư trực tiếp nước (FDI) địa bàn tỉnh Hải Dương qua năm từ năm 2012 đến năm 2018 Quốc hội (2005), Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp Quốc hội (2014), Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung Quyết định 3320/QĐ – UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh hải dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Đề án “Nâng cao Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020” 10 Kế hoạch 2826_2017 tỉnh Hải Dương Các trang web https://dautunuocngoai.gov.vn http://investvietnam.gov.vn http://thongkehd.gov.vn/ http://skhdt.haiduong.gov.vn http://www.haiduong.gov.vn http://www.mpi.gov.vn https://baodautu.vn/ 93 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Th.S Phạm Thị Kim Len Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Mạc Thị Hà Khóa: 53 Lớp: 08.04 Đề tài: “Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hải Dương” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: Về chất lượng nội dung luận văn: - Điểm - Bằng số: - Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng… năm 20… Người nhận xét 94 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện:………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Mạc Thị Hà Khóa: 53 Lớp: 08.04 Đề tài: “Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hải Dương” Nội dung nhận xét: Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng… năm 20 Người nhận xét ... THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 1.1 Những lý luận đầu tư trực tiếp nước thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 1.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước (FDI) Đầu tư trực. .. giá hoạt động thu hút vào lĩnh vực cụ thể Thể quy mô, vốn đầu tư vào lĩnh vực lớn hay nhỏ lượng vốn FDI thực vào Tỉnh (2) Vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp/ Tổng vốn FDI thu hút vào tỉnh: Cho biết... FDI vào lĩnh vực nông nghi ệp t ỉnh Hải Dương Chương 3: Giải pháp tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hải Dương 10 CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh hải dương , 26 tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh hải dương

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn