18 kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị địa việt

102 4 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty Cổ phần thiết bị Địa Việt Tác giả luận văn Đỗ Thị Thanh Huyền SV: Đỗ Thị Thanh Huyền i Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .v DANH MỤC CÁC HÌNH vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠO DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ .4 1.1 Khái quát chung kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh công ty thương mại, dịch vụ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh .4 1.2.2 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 11 1.2.3 Kế tốn chi phí tài .14 1.2.4 Kế tốn chi phí khác 16 1.2.5 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .18 1.3 Nội dung kế toán khoản thu nhập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 19 1.3.1 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu 19 1.3.2 Kế tốn doanh thu tài 21 1.3.3 Kế toán thu nhập khác 22 1.3.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 24 1.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh doanh nghiệp dịch vụ 27 1.4.1 Hình thức ghi sổ hệ thống sổ 27 SV: Đỗ Thị Thanh Huyền ii Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh 1.4.2 Báo cáo kế toán sử dụng kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh 28 1.5 Tổ chức kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh điều kiện công nghệ thông tin (kế toán máy) 28 1.5.1 Nguyên tắc yêu cầu tổ chức kế toán máy .29 1.5.2 Nhiệm vụ kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh điều kiện kế toán máy 29 1.5.3 Đặc điểm kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh điều kiện áp dụng kế toán máy .30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỊA VIỆT .33 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 33 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 33 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh công ty 34 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 36 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty 39 2.1.5 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán .50 2.2 Thực trạng công tác kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 51 2.2.1 Kế tốn khoản chi phí Cơng ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 52 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 95 2.3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 95 SV: Đỗ Thị Thanh Huyền iii Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh 2.3.2 Nhận xét tổ chức cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 SV: Đỗ Thị Thanh Huyền iv Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 : Trình tự kế tốn giá vốn dịch vụ theo phương pháp KKTX Sơ đồ 1.2: Trình tự kế tốn giá vốn dịch vụ theo phương pháp KKĐK 10 Sơ đồ 1.3 : Trình tự kế tốn giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp KKTX 10 Sơ đồ 1.4 : Kế toán giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp KKĐK 11 Sơ đồ 1.5 : Trình tự kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 13 Sơ đồ 1.6 : Trình tự kế tốn chi phí tài 15 Sơ đồ 1.7 : Trình tự kế tốn chi phí khác 17 Sơ đồ 1.8 : Trình tự kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Sơ đồ 1.9 : Trình tự kế tốn doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 20 Sơ đồ1.10 : Trình tự kế tốn doanh thu hoạt động tài 22 Sơ đồ 1.11 : Trình tự kế tốn thu nhập khác 24 Sơ đồ 1.12 : Trình tự kế toán xác định kết kinh doanh 26 Sơ đồ 1.13 : Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty .39 Sơ đồ 1.14 : Cơ cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty .41 SV: Đỗ Thị Thanh Huyền v Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh DANH MỤC CÁC HÌNH Màn hình 1.1 Giao diện hệ thống phần mềm kế tốn 3TSOFT 44 Màn hình 1.2 Màn hình danh mục hệ thống tài khoản 45 Màn hình 1.3 Màn hình danh mục khách hàng 45 Màn hình 1.4 Màn hình danh mục hàng hóa, dịch vụ 46 SV: Đỗ Thị Thanh Huyền vi Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp thương mại dịch vụ có chức cung cấp loại mặt hàng, dịch vụ đáp ứng cầu tiêu dùng xã hội số lượng, chất lượng kết cấu mặt hàng Đặc biệt điều kiện nay, với phát triển xã hội nhu cầu người ngày nhiều nên ngày có nhiều cơng ty thương mại dịch vụ đời Càng nhiều cơng ty mức dọ cạnh tranh ngày gay gắt Trong điều kiện doanh nghiệp thương mại, dịch vu cần phát huy tính chủ động sáng tạo kinh doanh, khai thác tối đa lợi để đạt hiệu cao Trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ vận động vủa vốn kinh doanh chủ yếu tuân thủ theo nguyên tắc T-H-T’, mục đích doanh nghiệp T’>T tổ chức tốt công tác bán hàng, cung cấp dịch vụ mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp thương mại, dịch vụ Gắn liền với cơng tác kế tốn bán hàng, cấp dịch vụ, việc xác định kết kinh doanh giữ vai trò quan trọng phản ánh hiệu quả, tình hình kinh doanh doanh nghiệp để từ nhà quản lý có nhũng chiến lược, định kinh doanh kịp thời, hiệu Giống doanh nghiệp thương mại, dịch vụ khác, Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt sử dụng kế tốn cơng cụ đắc lực điều hàng quản lý hoạt động kinh doanh Với hướng dẫn giảng giải tận tình TS Nguyễn Tuấn Anh, kiến thức mà em tích lũy q trình học tập Học viện Tài Chính với q trình tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần thiết bị Địa Việt với giúp đỡ anh chị phòng Tài chính-Kế tốn em lựa chọn phân tích hồn thành đề tài luận văn: “Kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa việt” SV: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích: Tìm hiểu sâu tổ chức cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh , đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn công tác kế tốn doanh thu chi phí cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 1.3 Đối tượng phạm vị nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn sâu nghiên cứu kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu: Luân văn nghiên cứu công tác kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Đia Việt 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu: - Phương pháp so sánh: So sánh lý luận học với thực tiễn để thấy khác biệt, từ đánh giá, đưa hướng giải - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: Qua trình thức tế doanh nghiệp, thu thập số liệu kế tốn tìm hiểu q trình hạch tốn thực, từ đưa giải pháp hồn thiện hạn chế tồn cơng tác kế tốn 1.5 Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung kế cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh công ty thương mại, dịch vụ Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt SV: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh Em huy vọng trình bày phân tích em tiếp cận lý giải vấn đề chủ yếu liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty sở góp phần làm cho cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty ngày hoàn thiện Em xin trân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt tạo điều kiện cho em thực tập công ty em cảm ơn anh chị phòng Tài chính-Kế tốn tận tình giúp đỡ bảo em q trình thực tập cơng ty Em trân thành cảm ơn thầy giáo – TS Nguyễn Tuấn Anh tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn SV: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠO DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 1.1 Khái quát chung kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh công ty thương mại, dịch vụ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh 1.1.1.1 Hoạt động cung cấp dịch vụ Trong kinh tế học: Dịch vụ hiểu thứ tương tự hàng hóa phi vật chất Có sản phẩm thiên sản phẩm hữu hình sản phẩm thiên hẳn sản phẩm dịch vụ, nhiên đa số sản phẩm nằm khoảng cách sản phầm hàng hóa, dịch vụ Cung cấp dịch vụ: Là việc thực công việc đoa theo thỏa thuận hai bên bị ràng buộc theo hợp đồng Việc thực cơng việc diễn kỳ nhiều kỳ kế toán Phương thức cung cấp dịch vụ: Quá trình cung cấp dịch vụ doanh nghiệp thực theo nhiều phương thức cung cấp dịch vụ khác Phương thức cung cấp dịch vụ hiểu cách thức mà doanh nghiệp sử dụng để cung ứng dịch vụ cho khách hàng Hoạt động kinh doanh dịch vụ có đa dạng phương thức thực Ví dụ: - Ngành viễn thơng thực loại hình viễn thơng cố định, di động, cho thuê kênh viễn thông nội địa quốc tế - Ngành vận tải có phương thức như: vận tải thủy, vận tải đường bộ, đường không, đường sắt,… - Ngành du lịch có phương thức du lịch theo tour nước, quốc tế, tour trọn gói phần… Các hình thức tốn SV: Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỊA VIỆT Mẫu sổ: S03b-DN Tầng 22 tòa nhà Center Building, Số Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 Tài khoản: 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp Chứng từ Ngày tháng ghi sổ A Diễn giải Số hiệu Ngày tháng B C D Nhật ký chung Trang số STT dòng E F Số hiệu TK đối ứng G Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ 03/12/2018 HĐ0000093 03/12/2018 03/12/2018 HĐ0000094 03/12/2018 03/12/2018 609,089,845 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe Huyndai HD360 gắn cẩu Sany tháng 11/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe Volvo XC90 tháng 11/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê cẩu tháp Zoom HĐ0000095 03/12/2018 Lion T6014-8A tháng 11/2018 SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 82 131 12,050,000 131 4,150,000 131 14,065,000 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh 03/12/2018 Nghiệm thu giá vốn dịch vụ cho thuê ô tô đầu kéo 6*4 CNHTC/HOWO-A7 tháng HĐ0000097 03/12/2018 11/2018(có thuê người lái bảo dưỡng lốp xe) … … 06/12/2018 HĐ0000105 06/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51F-71086 từ ngày 16/11/2018 đến ngày 06/12/2018 131 4,187,500 31/12/2018 HĐ0000114 31/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê cẩu tháp Zoom Lion T6014-8A tháng 12/2018 131 16,085,000 31/12/2018 HĐ0000115 31/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51G-41960 tháng 12/2018 131 4,036,000 31/12/2018 HĐ0000116 Doanh thu dịch vụ cho thuê ô tô đầu kéo 31/12/2018 6*4 CNHTC/HOWO-A7 tháng 12/2018(có thuê người lái bảo dưỡng lốp xe) 131 16,005,000 31/12/2018 HĐ0000117 31/12/2018 131 3,254,500 31/12/2018 HĐ0000118 131 4,037,500 … … 131 … … Doanh thu dịch vụ cho thuê puli cáp tời tháng 12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51F-88297 31/12/2018 tháng 12/2018 Cộng số phát sinh … 15,565,500 … 309,089,045 Số dư cuối kỳ SV: Đỗ Thị Thanh Huyền … 145,412,300 445,413,100 83 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh Trích sổ tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỊA VIỆT Mẫu sổ: S03b-DN Tầng 22 tòa nhà Center Building, Số Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh A Nhật ký chung Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Diễn giải Số hiệu Ngày tháng B C D Trang số STT dòng E F Số hiệu TK đối ứng G Số dư đầu kỳ Số tiền Nợ Có 22,288,922,800 Số phát sinh kỳ 03/12/2018 HĐ0000093 03/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe Huyndai HD360 gắn cẩu Sany tháng 11/2018 131 120,500,000 03/12/2018 HĐ0000094 03/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe Volvo XC90 tháng 11/2018 131 41,500,000 SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 84 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh 03/12/2018 HĐ0000095 03/12/2018 03/12/2018 HĐ0000097 03/12/2018 04/12/2018 HĐ0000100 04/12/2018 05/12/2018 HĐ0000101 05/12/2018 05/12/2018 HĐ0000102 05/12/2018 05/12/2018 HĐ0000103 05/12/2018 05/12/2018 HĐ0000104 05/12/2018 06/12/2018 07/12/2018 17/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê cẩu tháp Zoom Lion T6014-8A tháng 11/2018 Nghiệm thu giá vốn dịch vụ cho thuê ô tô đầu kéo 6*4 CNHTC/HOWO-A7 tháng 11/2018(có thuê người lái bảo dưỡng lốp xe) Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51F-88297 tháng 10+11/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê giàn giáo (3 bộ) tháng 10+11 năm 2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe Huyndai XCIENT H410.64 tháng 11/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê Puli cáp tời tháng 11/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51G-41960 tháng 11/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51F-71086 từ HĐ0000105 06/12/2018 ngày 16/11/2018 đến ngày 06/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê máy bơm bê tông HĐ0000107 07/12/2018 Putzmester từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê máy bơm bê tông HĐ0000108 17/12/2018 Putzmester từ ngày 09/12/2018 đến ngày 17/12/2018 18/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51G-21535 từ HĐ0000109 18/12/2018 ngày 03/12/2018 đến ngày 18/12/2018 (có thuê người lái) 27/12/2018 HĐ0000111 31/12/2018 HĐ0000112 Doanh thu dịch vụ cho thuê máy bơm bê tông 27/12/2018 Putzmester từ ngày 20/12/2018 đến ngày 27/12/2018 31/12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe Huyndai HD360 SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 85 131 140,650,000 131 155,655,000 131 80,750,000 131 48,750,000 131 40,500,000 131 30,145,000 131 42,750,000 131 41,875,000 131 22,150,000 131 22,750,000 131 45,258,000 131 22,655,000 131 120,800,000 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp 31/12/2018 HĐ0000113 31/12/2018 HĐ0000114 31/12/2018 HĐ0000115 GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh gắn cẩu Sany tháng 12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe Volvo XC90 31/12/2018 tháng 12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê cẩu tháp Zoom Lion T6014-8A tháng 12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51G-41960 tháng 31/12/2018 12/2018 31/12/2018 31/12/2018 HĐ0000116 Doanh thu dịch vụ cho thuê ô tô đầu kéo 6*4 31/12/2018 CNHTC/HOWO-A7 tháng 12/2018(có thuê người lái bảo dưỡng lốp xe) 31/12/2018 HĐ0000117 31/12/2018 31/12/2018 HĐ0000118 31/12/2018 HĐ0000119 Doanh thu dịch vụ cho thuê puli cáp tời tháng 12/2018 Doanh thu dịch vụ cho thuê xe 51F-88297 tháng 31/12/2018 12/2018 31/12/2018 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2018 43,255,000 131 160,850,000 131 40,360,000 131 160,050,000 131 32,545,000 131 40,375,000 911 Cộng số phát sinh SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 131 24,318,924,800 2,030,002,000 Số dư cuối kỳ - - Cộng lũy kế từ đầu năm 24,318,924,800 24,318,924,800 86 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh 2.2.3.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài * Nội dung: Doanh thu hoạt động tài Cơng ty Cổ phần thiết bị Địa Việt gồm lãi tiền gửi ngân hàng khơng kỳ hạn, cơng ty khơng có khoản đầu tư tài * Tài khoản sử dụng: Cơng ty sử dụng TK 515 để hạch tốn doanh thu hoạt động tài * Trích tài liệu thực tế: Ngày 24/12/2018, Ngân hàng PVCOM bank thông báo lãi tiền gửi không kỳ hạn tháng 12/2018 243.815 VNĐ Kế toán định khoản sau: Nợ TK 1121 ( chi tiết ngân hàng PVCOMBANK) Có TK 515 243.815 243.815 - Căn vào kê tài khoản ngân hàng gửi đến, kế toán nhập kiệu vào phần mềm Từ hình làm việc , chọn “kế tốn tổng hợp”, chọn “Phiếu kế tốn”, sau nhập liệu vào phần hành kế tốn Sau hồn thành, kiểm tra lại thơng tin để đảm bảo xác, CTRL+ENTER để lưu Phần mềm tự động cập nhật vào sổ liên quan - Công ty mở Sổ TK 515 theo tháng không kết chuyển theo tháng nên TK 515 tự tháng đến tháng 11 có số dư cuối kỳ, tháng thừ tháng đến tháng 12 có số dư đầu kỳ Cuối tháng 12, cơng ty kết chuyển tồn doanh thu tài năm để xác định kết kinh doanh nên cuối tháng 12 TK 515 khơng có số dư SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 87 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỊA VIỆT Mẫu sổ: S03b-DN Tầng 22 tòa nhà Center Building, Số Nguyễn Huy Tưởng, Phường (Ban hành theo thông tư Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 Tài khoản: 515 – Doanh thu hoạt động tài Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày Diễn giải tháng A B C D Nhật ký Số chung Trang STT hiệu sổ dòng E F Số tiền Nợ Có ứng G TK đối Số dư đầu kỳ Số phát sinh 24/12/2018 PKT00280 24/12/2018 kỳ Lãi ngân hàng 1121 243.815 25/12/2018 PKT00281 25/12/2018 PVCOMBANK Lãi ngân hàng PV 1121 12.865 … … … BIDV … BIDV … … 31/12/2018 PKT00303 31/12/2018 Kết chuyển lãi 911 … 256.680 lỗ tháng 12 Cộng số phát 256.680 256.680 sinh Cộng lũy kế từ 3.080.100 3.080.100 đầu năm Số dư cuối kỳ SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 3.080.100 88 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh 2.2.3.3 Kế toán thu nhập khác * Nội dung: Trong năm 2018, cơng ty có phát sinh khoản thu nhập khác khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường làm hỏng xe mà nguyên nhân xác định bên thuê Nhưng đến tháng 12/2018, công ty không phát sinh khoản thu nhập khác * Tài khoản sử dụng: Công ty sử dụng tài khoản 711 – Thu nhập khác để phản ánh khoản thu nhập khác phát sinh năm * Trích Sổ TK 711 từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỊA VIỆT Mẫu sổ: S03b-DN Tầng 22 tòa nhà Center Building, Số Nguyễn Huy Tưởng, Phường (Ban hành theo thông tư Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018 Tài khoản: 641 – Chi phí bán hàng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B Diễn giải C D Nhật ký chung Trang STT sổ dòng E F Số hiệu TK đối ứng G Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ 31/12/2018 PKT00303 31/12/2018 Số phát sinh kỳ Kết chuyển lãi lỗ đến 31/12/2018 Cộng số phát sinh Cộng lũy kế từ đầu năm Số dư cuối kỳ SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 5.503.000 911 5.503.000 5.503.000 5.503.000 - 5.503.000 - 89 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh 2.2.3.4 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty * Nội dung: Kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt xác định kết thúc kỳ kế toán năm Kế toán thực thao tác kết chuyển, khóa sổ, xác định kết kinh doanh năm lần vào cuối năm không xác định kết kinh doanh theo tháng hay quý Tại công ty, việc xác định kết kinh doanh thực đơn giản qua thao tác phần mềm kế toán Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thường kết hoạt động khác * Tài khoản sử dụng: TK 911 – Xác định kết kinh doanh * Quy trình xử lý số liệu cơng ty Ngày 31/12/2018, Kế toán thực thao tác kết chuyển lãi, lỗ, xác định kết kinh doanh phần mềm Từ hình làm việc, kế tốn chọn thao tác bút toán cuối kỳ hình nhập liệu Phần mềm tự động hạch tốn bút toán kết chuyển Tuy nhiên, kế toán chưa tính tốn hạch tốn chi phí thuế TNDN nên phần mềm chưa kết chuyển chi phí thuế TNDN Các bút toán kết chuyển phần mềm thực sau: Kết chuyển doanh thu bán hàng cấp dịch vụ Nợ TK 511 : 29.087.049.800 VNĐ Có TK 911 : 29.087.049.800 VNĐ Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 911 : 23.791.431.600 VNĐ Có TK 632 : 23.791.431.600 VNĐ Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911 : 59.057.000 VNĐ SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 90 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh Có TK 641 : 59.057.000 VNĐ Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911 : 1.535.980.052 VNĐ Có TK 642 : 1.535.980.052 VNĐ Kết chuyển chi phí tài Nợ TK 911 : 1.019.449.305 VNĐ Có TK 635 : 1.019.449.305 VNĐ Kết chuyển doanh thu tài Nợ TK 515 : 3.080.100 VNĐ Có TK 911 : 3.080.100 VNĐ Kết chuyển chi phí khác Nợ TK 911 : 1.351.362 VNĐ Có TK 811 : 1.351.362 NĐ Kết chuyển thu nhập khác Nợ TK 711 : 5.503.000 VNĐ Có TK 911 : 5.503.000 VNĐ Chi phí thuế TNDN năm 2018 phải nộp Nợ TK 8212 : 537.672.606 VNĐ Có TK 3334 : 537.672.606 VNĐ Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Nợ TK 911 : 537.672.606 VNĐ Có TK 8212 : 537.672.606 VNĐ Kết chuyển kết kinh doanh tháng 12 năm 2018 Nợ TK 911 : 2.150.690.425 VNĐ Có TK 4212 : 2.150.690.425 VNĐ SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 91 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỊA VIỆT Tầng 22, tòa nhà Center Building, số Nguyễn Huy Tưởng, Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo T.tư số 200/2014/TTBTC Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 Chỉ tiêu A Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý kinh doanh 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 18 Lãi cổ phiếu 19 Lãi suy giảm cổ phiếu Mã số B Thuyết minh C 01 VI.25 Kỳ Kỳ trước 29.087.049.800 02 0.00 10 29.087.049.800 11 VI.27 20 21 22 23 25 26 23.791.431.600 5.295.618.200 VI.26 VI.28 3.080.100 1.019.449.305 59.057.000 1.535.980.502 30 2.681.439.493 31 32 40 5.503.000 1.351.362 4.151.638 50 2.685.591.131 51 52 60 VI.30 VI.30 537.672.606 2.150.690.425 70 71 2.3 Đánh giá thực trạng công tác kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 92 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt Sau thời gian tìm hiểu thực tập Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt, tìm hiểu hoạt động kinh doanh tổ chức hoạt động máy kế toán, đặc biệt kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh công ty, em thấy lợi nhuận cơng ty có giảm sút cơng ty ổn định lại tình hình hoạt động kinh doanh, kiểm sốt chi phí dịch vụ phát sinh Bộ máy kế tốn nhìn chung hoạt động có hiệu mang lại lợi ích thiết thực cho cơng ty Tuy nhiên so sánh thực tế với kiến thức học, em nhận thấy số hạn ché tồn cần khắc phục tổ chức cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh công ty 2.3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần thiết bị Địa Việt Thứ nhất, Công ty tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung, máy kế toán gọn nhẹ mà đảm bảo hồn thành tốt khối lượng cơng việc giao Việc phân cơng nhiệm vụ cho kế tốn viên phù hợp với trình độ khả người Đội ngũ nhân viên đào tạo kế tốn, có tình thần trách nhiệm cao, thường xuyên cập nhật văn pháp luật kế toán phục vụ công việc Thứ hai, Công ty sử dụng phần mềm kế tốn 3TSOFT làm cơng cụ hỗ trợ cơng việc kế tốn, phần giảm nhẹ khối lượng cơng việc hạch tốn ghi sổ , in sổ lưu trữ liệu Thứ ba, việc áp dụng chế độ, chuẩn mực kế tốn: Cơng ty áp dụng chế độ kế tốn theo thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính hồn tồn phù hợp với quy mô hoạt động công ty Đồng thời hạch tốn kế tốn nhìn SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 93 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh chung tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán Việt Nam yêu cầu , đảm bảo nguyên tắc để đáp ứng kịp thời cầu thơng tin nhanh chóng, tin cậy cho quản lý cung cấp thơng tin tài cho đối tượng quan tâm cách đầy đủ 2.3.2 Nhận xét tổ chức cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 2.3.2.1 Ưu điểm - Tổ chức cung cấp dịch vụ cơng ty tốt, tương đối ổn định Quy trình cung cấp dịch vụ đơn giản, nhanh chóng Hiện Cơng ty Cổ phần thiết bị Địa Việt có mối quan hệ với nhà cung cấp khách hàng ổn định lâu dài - Trước hợp đồng dịch vụ lớn, Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt xem xét kỹ lưỡng, chuản bị tốt nguồn cung, nên thường áp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu chủng loại, số lượng, chất lượng hợp đồng dịch vụ, từ mà khơng xảy tình dịch vụ bị trả lại hay vi phạm hợp đồng - Các nghiệp vụ cung cấp dịch vụ hạch toán tập trung nhân viên đảm bảo thống nhất, xác kế tốn tổng hợp trực tiếp kiểm tra, theo dõi hàng ngày Phòng kế tốn có kết hợp chặt chẽ với phòng kinh doanh theo dõi q trình thực dịch vụ, kiểm tra thông số kỹ thuật, bảo dưỡng bảo trì lúc nên máy móc thiết bị cho thuê công ty nhà thầu xây dựng, đội thi công ưu tiên 2.3.2.2 Nhược điểm - Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt không xác định kết kinh doanh theo tháng quý mà xác định kết kinh doanh theo năm Việc mở sổ chi tiết tách biệt doanh thu bán hàng doanh thu cung cấp dịch vụ lại không tách biệt giá vốn hàng bán kỳ dẫn đến không xác định kêt kinh doanh lĩnh vực hoạt động Không mở Sổ Cái TK 911 theo tháng mà mở theo năm SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 94 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh Ảnh hưởng hạn chế: Làm cho công tác quản lý, điều hành kinh doanh gặp nhiều khó khăn Giám đốc khơng theo dõi biến động kết kinh doanh lĩnh vực công ty kinh doanh Từ khơng đưa định kịp thời để điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp - Cơng ty chưa thực sách chiết khấu toán cho khách hàng toán trước thời hạn, tốn nhiều kỳ để khuyến khích tốn sớm, thu hồi nợ hiệu Ảnh hưởng hạn chế: Không khuyến khích khách hàng tốn sớm, khách hàng có xu hướng tốn vào hạn tốn để hưởng lợi tối đa việc chiếm dụng vốn, chí tốn chậm, điều dẫn đến nguy gia tăng nợ phải thu khó đòi, gây ảnh hưởng xấu đến nguồn vốn Công ty SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 95 Lớp: CQ53/21.19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Tuấn Anh KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua khảo sát thực tế cơng tác kế tốn mà trọng tâm cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần kỹ thuật Địa Việt, chương luận văn đề cập đến nội dung sau: - Phân tích đặc điểm chung, đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, đực điểm tổ chức quản lý đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt - Khái qt, phân tích làm rõ thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt góc độ kế tốn tài - Từ đưa đánh giá ưu- nhược điểm công tác kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt - Kết chương sở quan trọng để đưa nhạn định, đánh giá iệc vận dụng chế độ kế toán Cơng ty Từ luận văn đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt SV: Đỗ Thị Thanh Huyền 96 Lớp: CQ53/21.19 ... chung kế cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh công ty thương mại, dịch vụ Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt Chương... định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 51 2.2.1 Kế tốn khoản chi phí Cơng ty Cổ phần thiết bị Địa Việt 52 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh. .. kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh doanh nghiệp dịch vụ Cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh có vai trò quan trọng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ Việc xác định xác kết
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị địa việt , 18 kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị địa việt

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn