11 QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG của CÔNG TY cổ PHẦN BAO bì THUẬN PHÁT

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Sinh viên : Nguyễn Thị Dung Lớp : CQ53/11.17 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ THUẬN PHÁT” Chun ngành : Tài doanh nghiệp Mã số: 11 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS DIÊM THỊ THANH HẢI HÀ NỘI – 2019 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Nguyễn Thị Dung SV: Nguyễn Thị Dung i Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG .5 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm đặc điểm vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.3 Phân loại vốn lưu động doanh nghiệp 1.2 QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 10 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 22 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động doanh nghiệp .30 SV: Nguyễn Thị Dung ii Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN BAO BÌ THUẬN PHÁT .33 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ THUẬN PHÁT .33 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát .33 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát 34 2.1.3 Khái quát tình hình tài cơng ty cổ phần Bao Bì Thuận Phát 39 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động công ty cổ phần Bao Bì Thuận Phát 50 2.2.1 Thực trạng vốn lưu động phân bổ vốn lưu động 50 2.2.2 Thực trạng nguồn VLĐ tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động CTCP Bao Bì Thuận Phát 54 2.2.3 Thực trạng xác định nhu cầu VLĐ công ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát 59 2.2.4 Thực trạng quản trị vốn tiền .60 2.2.5.Thực trạng quản trị vốn tồn kho dự trữ cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát 65 2.2.6 Thực trạng quản trị nợ phải thu 68 2.3 Đánh giá chung công tác quản trị VLĐ cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát 74 SV: Nguyễn Thị Dung iii Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải 2.3.1 Những kết đạt 74 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 75 SV: Nguyễn Thị Dung iv Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế NPT Nợ phải trả PTNH Phải trả ngắn hạn SXKD Sản xuất kinh doanh Trđ Triệu đồng 10 TSLĐ Tài sản lưu động 11 TSNH Tài sản ngắn hạn 12 TSDH Tài sản dài hạn 13 CKPT Các khoản phải thu 14 VKD Vốn kinh doanh 15 VLĐ Vốn lưu động 16 VCSH Vốn chủ sở hữu 17 LNTT Lợi nhuận trước thuế 18 SXKD Sản xuất kinh doanh SV: Nguyễn Thị Dung v Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn công ty năm 2017 2018 41 Bảng 2.2 Bảng phân tích kết kinh doanh năm 2017 2018 .45 Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn VLĐ CTCP Bao Bì Thuận Phát năm 2017- 2018 54 Bảng 2.4 Sự biến động nguồn VLĐ thường xuyên 55 Bảng 2.5 Cơ cấu nguồn vốn công ty 58 Bảng 2.6 Kết cấu vốn tiền công ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát 61 Bảng 2.7 Các tiêu khả tốn cơng ty 63 Bảng 2.8 Một số vật tư quan trọng 10/12/2018 .67 Bảng 2.9 Một số thành phẩm quan trọng 10/12/12018 67 Bảng 2.10 Tốc độ luân chuyển HTK công ty 67 Bảng 2.11 Vòng quay cá khoản phải thu kỳ thu tiền trung bình .69 Bảng 2.12 Tình hình cơng nợ cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát 70 Bảng 2.13 Hiệu suất hiệu sử dụng VLĐ 72 SV: Nguyễn Thị Dung vi Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cầu tài sản công ty năm 2017 2018 42 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nguồn vốn công ty năm 2017 2018 43 Biểu đồ 2.4 Phân tích lợi nhuận/Doanh thu 45 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu chi phí 46 Biểu đồ 2.6 Sự biến động vốn lưu động so với tổng nguồn vốn giai đoạn 2016-2018 .51 Biểu đồ 2.7 Cơ cấu vốn lưu động cuối năm 2017 52 Biểu đồ 2.8 Cơ cấu vốn lưu động cuối năm 2018 52 Biểu đồ 2.9 Sự biến động vốn tiền 61 SV: Nguyễn Thị Dung vii Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình tài trợ thứ 14 Hình 1.2: Mơ hình tài trợ thứ hai 15 Hình 1.3: Mơ hình tài trợ thứ ba 16 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý cơng ty 37 Hình 2.2: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty 39 SV: Nguyễn Thị Dung viii Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Bao quanh doanh nghiệp môi trường kinh tế – xã hội phức tạp biến động Để đạt mức lợi nhuận mong muốn, doanh nghiệp phải đưa hàng loại định trình tổ chức hoạt động kinh doanh, định phải gắn kết với môi trường xung quanh Doanh nghiệp phải giải từ khâu nghiên cứu nhu cầu thị trường; xác định lực thân; xác định mặt hàng mà sản xuất cung ứng; cách thức sản xuất, phương thức cung ứng cho có hiệu nhất…Dưới góc độ nhà quản trị tài chính, để đạt mục tiêu tối đa hố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đối mặt với nhóm định: • Quyết định đầu tư; • Quyết định tài trợ; • Quyết định hoạt động hàng ngày Trong năm qua, kinh tế Việt Nam có biến đổi nhanh chóng sâu sắc Một mặt, phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán tạo kênh huy động vốn đầu tư vốn đa dạng cho doanh nghiệp Mặt khác, biến động thăng trầm kinh tế giới Việt Nam thời gian qua làm cho nhiều doanh nghiệp nước ta làm ăn thua lỗ, khơng doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải khó khăn với mơi trường kinh doanh khắc nghiệt Chỉ riêng tháng đầu năm 2017 theo Tổng cục thống kê, có tới 31.500 doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động không thời hạn chờ giải thể Các doanh nghiệp phần lớn phá sản ngừng hoạt động SV: Nguyễn Thị Dung Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải 6,318,279,951 đồng tăng gần tỷ đồng so với cuối năm 2017 ( tương ứng tăng 18.80%) Nguyên nhân cấu thay đổi, TGNH tăng dần Cụ thể: + Cuối năm 2018, TGNH 4,683,813,236 đồng tăng khoản 1,3 tỷ đồng so với cuối năm 2017 ( tương ứng tăng 38.06%) + Ngược lại với TGNH, tiền mặt cuối năm 2018 1,634,466,715 giảm 291,391,897 đồng ( tương ứng giảm 15.13%) + Cơ cấu: Cuối năm 2018, tỷ trọng TGNH tăng 10.34%, chiếm 74.13% khoản tiền tương đương tiền Như vậy, cáu vốn tiền cơng ty có thay đổi đáng kể, chuyển dần sang TGNH, điều mang lại nhiều lợi ích: +Sử dụng tốn qua ngân hàng giúp công ty đảm bảo khả tốn mà giúp cơng ty tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty lại thu khoản lãi từ khoản tiền gửi +Việc toán qua hệ thống ngân hàng phổ biến, giúp công ty khắc phục hạn chế việc dự trữ tiền mặt lớn – chi phí sử dụng vốn cao tình trạng vốn tạm thời nhàn rỗi không sinh lời làm giảm hiệu sử dụng vốn +Sử dụng toán qua ngân hàng giúp cơng ty thực giao dịch nhanh chóng, an tồn, giảm thiểu thời gian thủ tục Nhìn chung công tác dự trữ tiền công ty an tồn, hợp lí, tối thiểu hóa chi phí bảo quản chi phí hội liên quan, việc trữ quỹ tiền mặt làm phát sinh nhiều khoản chi phí khơng cần thiết Ngồi cơng ty có khoản thu ổn định từ lãi tiền gửi ngân hàng SV: Nguyễn Thị Dung 62 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải 2.2.4.2 Đánh giá thực trạng tình hình khả tốn Cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát Chỉ tiêu 1.TSNH 2.Tiền khoản tương đương tiền HTK 4.Nợ NH 5.Hệ số khả toán nợ NH = (1)/(4) Hệ số khả tốn nhanh = [(1)-(3)]/(4) ĐVT: Nghìn đồng Chênh lệch 31/12/2018 31/12/2017 Số tiền Tỷ lệ 56,958,128,038 45,165,581,622 11,792,546,416 26.11% 6,318,279,951 5,318,553,398 23,677,443,561 17,679,368,077 28,475,331,573 31,101,899,366 Hệ số khả toán tức thời =(2)/(4) 999,726,553 18.80% 5,998,075,484 -2,626,567,793 33.93% -8.45% 2.00 1.45 0.55 37.74% 1.17 0.88 0.29 32.25% 0.22 0.17 0.05 29.75% Bảng 2.7 Các tiêu khả tốn cơng ty Nhận xét: Hệ số khả tốn cơng ty cuối năm 2018 tăng lên so với cuối năm 2017 +Hệ số khả toán nợ NH: Cuối năm 2018, hệ số khả tốn nợ NH cơng ty 2.00 lần tức đồng nợ NH cơng ty có 2.00 đồng VLĐ có khả chuyển thành tiền để toán So với cuối năm 2017, hệ số tăng 0.55 lần ( tương ứng tăng 37.74%) Nguyên nhân TSNH tăng 26.11 % nợ NH giảm SV: Nguyễn Thị Dung 63 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải 8.45% Nhưng nhìn chung hệ số đầu năm cuối năm 2018 lớn 1, dấu hiệu tốt, chứng tỏ cơng ty có khả toán nợ ngắn hạn kỳ kinh doanh Để xác định mức độ an tồn tùy thuộc vào ngành, lĩnh vực khác song nhìn chung để đảm bảo an tồn tốn khoản nợ ngắn hạn,hệ số lớn tốt Tuy nhiên, hệ số lớn chưa điều tốt có lượng tài sản lưu động tồn lớn phản ánh việc sử dụng tài sản khơng hiệu phận không vận động, không sinh lời +Hệ số khả toán nhanh: Hệ số khả toán nhanh khả doanh nghiệp dùng tiền tài sản có khả khoản cao để trả nợ đến hạn hạn doanh nghiệp kì mà khơng phải dựa vào việc bán vật tư, hàng hóa tồn kho Cuối năm 2018, hệ số khả tốn nhanh cơng ty 1.17 lần, tăng 0.29 lần ( tương ứng tăng 32.25%) so với cuối năm 2017 Nguyên nhân TSNH HTK tăng mạnh nợ NH lại giảm Tốc độ tăng HTK 33.93% mạnh tốc độ tăng TSNH ( 26.11%) nên hệ số khả toán nhanh nhỏ hệ số khả toán nợ NH +Hệ số khả toán tức thời: Hệ số phản ánh khả toán khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả mà không cần thu hồi khoản phải thu hay bán gấp lượng HTK Trên thực tế, để đảm bảo KNTT này, doanh nghiệp thường muốn trì hệ số KNTT tức thời đơn vị mức độ vừa phải để tránh lãng phí vốn, ảnh hưởng đến hiệu sử dụng VLĐ Ta nhận thấy, khả tốn tức thời cơng ty tăng 0.05 lần ( tương ứng tăng 29.75%) thấp Cuối năm 2018, hệ số SV: Nguyễn Thị Dung 64 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải 0.22 lần Chứng tỏ, vốn tiền chiếm tỷ trọng nhỏ tổng VLĐ Mặc dù, nợ NH giảm hệ số không thay đổi không đáng kể Hiện tại, với cấu vốn tiền vậy, công ty đảm bảo khả chi trả tương lai, phát sinh nhu cầu tiền mặt với số lượng lớn cơng ty phải vay ngắn hạn với lãi suất cao, dẫn tới tăng chi phí vốn phải lý sản phẩm công ty với giá thấp giá thị trường Nói tóm lại, khả tốn nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu sử dụng VLĐ phát triển ổn định bền vững lâu dài công ty Qua phân tích ta thấy khoản nợ phải trả cơng ty có xu hướng giảm lớn Mà khả toán tức thời công ty thấp, điều rủi ro cho cơng ty Cơng ty cần kiểm sốt hệ số 2.2.5.Thực trạng quản trị vốn tồn kho dự trữ cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát 2.2.5.1 Cơ cấu vốn tồn kho dự trữ cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát Vốn tồn kho dự trữ chiếm tỷ trọng không nhỏ cấu vốn lưu động đóng vai trò quan trọng Quản trị tốt vốn tồn kho dự trữ giúp cơng ty tránh tình trạng ứ đọng hàng hóa, vật tư, đảm bảo cho q trình SXKD diễn bình thường, liên tục, đẩy nhanh tốc độ ln chuyển VLĐ mà góp phần thực kế hoạch SXKD công ty giai đoạn, tối thiểu hóa chi phí dự trữ, chi phí bảo quản, bảo hiểm, rủi ro giảm chất lượng nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa SV: Nguyễn Thị Dung 65 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải Hình 2.3 Một số hình ảnh vật tư hàng hóa xưởng cơng ty Tên Giấy sóng( keo 110, keo 100, keo 120, …) Giấy mặt Giấy lót Giấy đáy SV: Nguyễn Thị Dung Số lượng 45,688,900 28,900,000 20,890,000 14,980,700 66 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải Bảng 2.8 Một số vật tư quan trọng 10/12/2018 Tên Số lượng 5,688,900 8,900,000 3,890,000 Carton sóng A Carton sóng AB Carton sóng B Bảng 2.9 Một số thành phẩm quan trọng 10/12/12018 Ngồi ra, vật tư có hóa chất, keo, hộp, băng dính, …Thành phẩm có carton sóng BE, lót, phơi tấm,bìa…hay thành phẩm lỗi chờ tái tạo, lý,… 2.2.5.2 Hiệu suất quản lý hàng tồn kho Ta phân tích tốc độ luân chuyển HTK công ty Chỉ tiêu Năm 2018 1, GVHB 2, HTK bình qn 3, Vòng quay HTK=(1)/(2) 4, Kỳ luân chuyển HTK=360/(3) Năm 2017 61,892,553,327 49,787,068,105 20,678,405,819 12,551,768,930 2.99 3.97 120.28 90.76 ĐVT: Nghìn đồng Chênh lệch Tỷ lệ Tuyệt đối (%) 12,105,485,222 24.31% 8,126,636,889 64.74% -0.97 -24.54% 29.52 32.52% Bảng 2.10 Tốc độ luân chuyển HTK cơng ty Qua bảng 2.10, ta thấy số vòng quay năm 2018 2.99 vòng giảm 0.97 vòng (tương ứng với giảm 24.54%) so với năm 2017 Số vòng quay HTK nhìn chung thấp Nguyên nhân giảm HTK tăng mạnh (67.74%) Tốc độ tăng HTK lơn tốc độ tăng GVHB nhiều Kỳ luân chuyển HTK dài Như vậy, tình hình quản lý HTK cơng ty u cầu đặt với nhà quản trị phải xác định mức dự trữ HTK hợp lý, điều chỉnh tăng lên HTK, thay đổi sách bán hàng để đẩy nhanh vòng quay HTK, tránh tình trạng ứ đọng vốn, giảm chi phí lưu giữ, bảo quản HTK sinh lời cho DN SV: Nguyễn Thị Dung 67 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải 2.2.6 Thực trạng quản trị nợ phải thu Khoản phải thu số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp mua chịu hàng hóa dịch vụ Có thể nói hầu hết công ty phát sinh khoản phải thu với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể mức khơng thể kiểm sốt Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi lợi nhuận rủi ro Nếu không bán chịu hàng hóa hội bán hàng, đó, lợi nhuận Nếu bán chịu hàng hóa q nhiều chi phí cho khoản phải thu tăng có nguy phát sinh khoản nợ khó đòi, mức độ bị chiếm dụng vốn lớn Do đó, rủi ro khơng thu hồi nợ gia tăng Vì vậy, doanh nghiệp cần có sách bán chịu phù hợp Khoản phải thu doanh nghiệp phát sinh nhiều hay phụ thuộc vào yếu tố tình hình kinh tế, giá sản phẩm, chất lượng sản phẩm, sách bán chịu doanh nghiệp Trong yếu tố này, sách bán chịu ảnh hưởng mạnh đến khoản phải thu kiểm sốt giám đốc tài Giám đốc tài thay đổi mức độ bán chịu để kiểm soát khoản phải thu cho phù hợp với đánh đổi lợi nhuận rủi ro Hạ thấp tiêu chuẩn bán chịu kích thích nhu cầu dẫn tới gia tăng doanh thu lợi nhuận, bán chịu làm phát sinh khoản phải thu, có chi phí kèm theo khoản phải thu nên giám đốc tài cần xem xét cẩn thận đánh đổi −Cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát có nhiều khách hàng quen thuộc tiềm Cụ thể: Việt Thắng, Diana, Bao Bì HBT, Tâm An, CHEMTECH, Phát Cường, CTCP Xuân Lai, chị hạnh, Thùng Carot,… Từ khách hàng doanh nghiệp đến hộ kinh doanh, đại lý… SV: Nguyễn Thị Dung 68 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải Chỉ tiêu 1.Doanh thu BH CCDV Khoản phải thu bình qn 3.Số vòng quay khoản phải thu=(1)/(2) 4.Kỳ thu tiền bình quân=360/ (3) Năm 2018 Năm 2017 82,240,324,939 62,880,285,305 19,558,796,327 14,746,909,969 Chênh lệch Tuyệt đối Tỷ lệ 19,360,039,634 4,811,886,359 30.79% 32.63% 4.20 4.26 -0.06 -1.39% 85.62 84.43 1.19 1.41% Bảng 2.11 Vòng quay cá khoản phải thu kỳ thu tiền trung bình Vòng quay CKPT phản ánh tốc độ thu hồi công nợ doanh nghiệp thể Năm 2018, số vòng quay CKPT 4.63 vòng giảm nhẹ (1.39%) so với năm 2017 Kỳ thu tiền khơng thay đổi Năm 2018, kỳ thu tiền trung bình 77.83 ngày Nhận thấy, cơng ty có sách bán hàng nới lỏng Điều mạo hiểm cho tình hình thu hồi cơng nợ cơng ty, dế rơi vào tình trạng khó đòi nợ Vốn bị chiếm dụng nhiều nên công ty phải huy động thêm nhiều nguồn vốn khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, gây lãng phí chi phí sử dụng vốn Yêu cầu đặt cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát phải thay đổi sách bán hàng Chấp nhận rủi ro cách để tăng lợi nhuận, tạo thêm nhiều khách hàng tiềm mức độ mạo hiểm lớn khiến cho hoạt động cơng ty gặp khó khăn việc xoay vốn, chí khiến gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh SV: Nguyễn Thị Dung 69 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp Hải GVHD: TS.Diêm Thị Thanh 31/12/2018 31/12/2017 Chênh lệch Chỉ tiêu I Vốn bị chiếm dụng 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Các khoản phải thu khác II.Vốn chiếm dụng 1.Phải trả cho người bán 2.Người mua trả tiền trước 3.Thuế khoản phải nộp Nhà nước 4.Phải trả người lao động Các khoản phải trả ngắn hạn khác III.Chênh lệch vốn chiếm dụng vốn bị chiếm dụng IV Hệ số vốn bị chiếm dụng vốn chiếm dụng= I/II Số tiền Tỷ trọng 21,468,403,115 100.00% Số tiền 17,649,189,539 Tỷ trọng 100.00% Số tiền 3,819,213,576 Tỷ lệ 21.64% 19,333,521,404 90.06% 13,967,920,862 79.14% 5,365,600,542 38.41% 10.91% 2,134,881,711 9.94% 2,140,211,727 12.13% -5,330,016 0.00% 4,975,331,573 100.00% 1,541,056,950 7,601,899,366 4,782,685,147 96.13% 7,071,509,898 105,153,347 2.11% 43,192,447 0.57% 87,493,079 1.76% 0.00% 487,197,021 0 0.00% -16,493,071,542 -10,047,290,173 4.31 2.32 -0.25% -2.18% 8.73% -1,541,056,950 -100.00% 100.00% -2,626,567,793 -34.55% -8.73% 0.00% 93.02% -2,288,824,751 -32.37% 3.11% 61,960,900 143.45% 1.55% 6.41% 0.00% -399,703,942 -82.04% - -4.65% 0.00% 0.00% - 0.00% Bảng 2.12 Tình hình cơng nợ cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát SV: Nguyễn Thị Dung Tỷ trọng 0.00% 70 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải Qua hai năm ta có nhìn thấy rõ ràng công ty bị chiếm dụng vốn lớn có xu hướng tăng lên Vốn bị chiếm dụng năm 2018 khoảng 2,5 tỷ đồng, tăng gần tỷ (tương ứng tăng 21.64%) Trong đó, vốn chiếm dụng lại giảm mạnh (34.55%) Nguyên nhân khoản phải thu khách hàng tăng mạnh 38.41% khoản phải trả người bán , thuế khoản phải nộp Nhà nước giảm mạnh (32.37% 82.04%) Hệ số vốn bị chiếm dụng vốn chiếm dụng năm 2018 4.31 lần tăng mạnh so với năm 2017 ( 2.32 lần) Vốn bị chiếm dụng ngày tăng lên so với vốn chiếm dụng dấu hiệu không tốt Chứng tỏ doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn nhiều chiếm dụng vốn doanh nghiệp khác Đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần huy động nguồn vốn khác với chi phí sử dụng cao phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty Công ty cần giảm thiểu mức vốn bị chiếm dụng, có sách bán chịu hợp lý để thu thêm lợi nhuận cho cơng ty mà khơng chịu nhiều gánh nặng khó đòi hay rủi ro toán SV: Nguyễn Thị Dung 71 Lớp: CQ53/11.17 Luận văn tốt nghiệp Hải GVHD: TS.Diêm Thị Thanh 2.2.7 Thực trạng hiệu suất hiệu sử dụng VLĐ cơng ty Cổ phần Bao Bì Thuận Phát Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2017 DTT BH CCDV Nghìn đồng 82,240,324,939 62,880,285,305 GVHB 3.VLĐ bình quân HTK bình quân Các khoản phải thu bình quân LNTT LNST Nghìn đồng Nghìn đồng Nghìn đồng Nghìn đồng Nghìn đồng Nghìn đồng 61,892,553,327 49,787,068,105 51,061,854,830 20,678,405,819 19,558,796,327 16,274,041,044 13,019,232,835 36,107,557,085 12,551,768,930 14,746,909,969 9,493,768,920 7,595,015,136 Chênh lệch 19,360,039,63 12,105,485,222 14,954,297,745 8,126,636,889 4,811,886,359 6,780,272,124 5,424,217,699 Tỷ lệ (%) 30.79% 24.31% 41.42% 64.74% 32.63% 71.42% 71.42% Số vòng quay HTK (2)/(4) Vòng 2.99 3.97 -0.97 -24.54% Kỳ luân chuyển HTK =360/(8) Ngày 120.28 90.76 29.52 32.52% Vòng 4.20 4.26 -0.06 -1.39% Ngày Vòng 85.62 1.61 84.43 1.74 1.19 -0.13 1.41% -7.51% Ngày 223.52 206.72 16.80 8.13% 10 Vòng quay khoản phải thu =(1)/(5) 11 Kỳ thu tiền bq =360/(10) 12 Vòng quay VLĐ =(1)/(3) 13 Kỳ luân chuyển VLĐ= 360/(12) 14 Mức tiết kiệm VLĐ 15 Hàm lượng VLĐ= (3)/(1) Nghìn đồng Nghìn đồng 16 Tỷ suất LNST VLĐ= (7)/(3) % (223.52-206.72)x82,240,324,939/360=3,837,240,422 0.621 0.574 0.05 8.13% 25.50% 21.03% 0.04 Bảng 2.13 Hiệu suất hiệu sử dụng VLĐ SV: Nguyễn Thị Dung 72 Lớp: CQ53/11.17 21.22% Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS.Diêm Thị Thanh Hải +Tốc độ luân chuyển vốn lưu động công ty năm 2018 1.61 vòng giảm 0.13 vòng so với năm 2017 So với năm 2017 năm 2018 tốc độ luân chuyển vốn lưu động công ty giảm nhẹ năm 2018 tốc độ tăng doanh thu thấp tốc độ tăng vốn lưu động bình quân (30.79%
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG của CÔNG TY cổ PHẦN BAO bì THUẬN PHÁT , 11 QUẢN TRỊ vốn lưu ĐỘNG của CÔNG TY cổ PHẦN BAO bì THUẬN PHÁT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn