10 tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH navado việt nam

101 1 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:28

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Si nh viên Nguyễn Phương Hoa MỤC LỤC SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC SƠ ĐỒ v DANH MỤC CHỨNG TỪ vi DANH MỤC SỔ vii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HANG .4 1.1 Bán hàng phương thức bán hàng .4 1.1.1 Khái niệm bán hàng 1.1.2 Các phương thức bán hàng 1.2 Xác định kết bán hàng phương pháp xác định kết bán hàng 1.2.1 Khái niệm xác định kết bán hàng 1.2.2 Phương pháp xác định kết bán hàng 1.3 Mối quan hệ bán hàng xác định kết bán hàng 1.4 Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng 1.5.Nội dung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.5.2 Kế toán giá vốn hàng xuất bán 11 1.5.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 19 1.5.4 Kế toán xác định kết bán hàng .23 1.5.5 Sổ kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 23 1.5.6 Tổ chức trình bày thơng tin bán hàng xác định kết bán hàng báo cáo tài .29 SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAVADO VIỆT NAM .32 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Navado Việt Nam .32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Navado Việt Nam 32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh máy quản lý Công ty TNHH Navado Việt Nam 33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH Navado Việt Nam 38 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam 45 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam .45 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh Công ty TNHH Navado Việt Nam 66 2.2.4 Kế toán xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam 73 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam .76 2.3.1 Ưu điểm 76 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .77 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAVADO VIỆT NAM 79 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Navado Việt Nam 79 3.2 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện 82 3.3 Nội dung hoàn thiện 82 SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 3.4 Điều kiện thực giải pháp .85 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .89 SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 01: Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Sơ đồ 02: Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm, trả góp .10 Sơ đồ 03: Kế tốn doanh thu bán hàng đại lý theo phương thức bán hàng giá hưởng hoa hồng .10 Sơ đồ 04: Kế tốn bán hàng hóa, sản phẩm kèm theo hàng hóa, sản phẩm, thiết bị phụ tùng thay .11 Sơ đồ 05: Kế toán giá vốn hàng bán trường hợp kê khai thường xuyên .16 Sơ đồ 06: Kế toán giá vốn hàng bán trường hợp kiểm kê định kì .18 Sơ đồ 07: Kế tốn chi phí bán hàng 20 Sơ đồ 08: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 22 Sơ đồ 09: Kế toán xác định kết bán hàng .23 Sơ đồ 10: Sơ đồ ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung .24 Sơ đồ 11: Sơ đồ ghi sổ theo hình thức kế tốn Nhật ký- Sổ 25 Sơ đồ 12: Sơ đồ ghi sổ theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 27 Sơ đồ 13: Sơ đồ ghi sổ theo hình thức kế tốn Nhật ký chứng từ 28 Sơ đồ 14: Quy trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm gương nghệ thuật Navado .36 Sơ đồ 15: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 36 Sơ đồ 16: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Navado Việt Nam 39 Sơ đồ 17: Quy trình ghi sổ kế tốn theo Hình thức Nhật ký chung: .42 SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CHỨNG TỪ Chứng từ 01: Hoá đơn bán hàng 47 Chứng từ 02: Hoá đơn GTGT 49 Chứng từ 03: Giấy báo có .50 Chứng từ 04: Phiếu xuất kho 60 Chứng từ 05 :Phiếu chi – chi phí bán hàng 67 Chứng từ 06: Phiếu chi- Chi phí quản lý doanh nghiệp 70 SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SỔ Sổ 01: Trích Sổ TK511-Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 54 Sổ 02: Trích Sổ Tk 632- Giá vốn hàng bán .64 Sổ 03: Trích Sổ tài khoản 6422 .72 Sổ 04: Trích Sổ tài khoản 911 74 SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Nền kinh tế nước ta kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn phát triển bắt buộc phải đáp ứng tốt nhu cầu, nắm bắt xu hướng thay đổi phát triển thị trường từ có sách sản xuất kinh doanh cho phù hợp Nói theo cách khác, doanh nghiệp phải tuân thủ đồng thời quy luật cung cầu, quy luật giá trị đặc biệt quy luật cạnh tranh thị trường Bất doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh làm cho đồng vốn sinh lời đặc biệt tạo dựng giá trị doanh nghiệp tiêu chí hàng đầu mà doanh nghiệp đặt Muốn doanh nghiệp phải nhận thức vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hố định đến kết kinh doanh doanh nghiệp sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước Đối với doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp sản xuất thương mại nói riêng, tổ chức cơng tác bán hàng xác định kết bán hàng có vai trò quan trọng bước hạn chế thất thoát hàng hoá, phát hàng hoá chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy q trình tuần hồn vốn Các số liệu mà kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cung cấp cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt mức độ hồn chỉnh kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng từ tìm biện pháp khắc phục kịp thời Đồng thời từ số liệu trên, nhà nước nắm tình hình kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp, từ thực chức quản lý kiểm sốt vĩ mô kinh tế, SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp kiểm tra việc chấp hành kinh tế tài thực nghĩa vụ nhà nước Mục đích nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ tình hình thực tế tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam đồng thời giúp em hiểu thêm hoạt động máy kế tốn, cơng việc kế toán thực tế doanh nghiệp đồng thời giúp Công ty thấy mặt làm mặt làm chưa tốt Qua đó, đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu -Xuất phát từ những đặc điểm nói trên, qua q trình học tập sau thời gian thực tập Công ty TNHH Navado Việt Nam, sâu tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh công ty, em đã nhận thấy vai trò tầm quan trọng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Chính vậy, em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam” cho Luận văn Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế Công ty TNHH Navdo Việt Nam Từ đó, đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Kết cấu Luận văn Bài luận văn em gồm phần : SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAVADO VIỆT NAM CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAVADO VIỆT NAM Q trình thực tập Cơng ty TNHH Navado Việt Nam hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cùng với bảo, hướng dẫn tận tình GS.TS Ngơ Thế Chi cán kế tốn Phòng Tài – Kế tốn cơng ty, em đã có thêm hiểu biết định công ty công tác kế tốn cơng ty Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn, trước đề tài có tính tổng hợp thời gian hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu xót, em kính mong nhận giúp đỡ đánh giá, góp ý ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH Navado Việt Nam thầy cô giáo môn Học Viện Tài Chính, đặc biệt GS.TS.Ngơ Thế Chi để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Hoa Nguyễn Phương Hoa SV: Nguyễn Phương Hoa LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam 2.3.1 Ưu điểm Trong q trình nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty; thấy số điểm mạnh cách tổ chức họ sau: Thứ nhất, Công ty đưa chương trình kế tốn máy vào sử dụng, nhờ mà cơng việc kế tốn viên trở nên đơn giản nhiều, đem lại hiệu cao công việc đồng thời phản ánh trung thực, xác, kịp thời tình hình tài hoạt động kinh doanh công ty Thứ hai, công ty mở tài khoản chi tiết, mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu, giá vốn cho nhóm mặt hàng để nắm bắt tình hình tiêu thụ kết kinh doanh nhóm mặt hàng Việc giúp cho cơng ty quản lý theo dõi tình hình mua bán mặt hàng từ đưa định hợp lý cho mặt hàng bán chạy đưa giải pháp khắc phục việc số mặt hàng không bán Thứ ba, Việc sử dụng hệ thống chứng từ nhìn chung Cơng ty đã thực tốt quy định hoá đơn, chứng từ ban đầu Căn vào chế độ chứng từ kế toán Nhà nước ban hành nội dung hoạt động kinh tế yêu cầu quản lý hoạt động đó, Cơng ty đã xây dựng cho hệ thống mẫu biểu chứng từ phù hợp, quy định việc ghi chép hoạt động kinh tế vào biểu mẫu chứng từ kế toán cụ thể Các chứng từ ban đầu sau kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ sử dụng làm để ghi Sổ Thứ tư, tổ chức tiêu thụ hàng hóa cơng ty tốt, tương đối ổn định Quy trình bán hàng phương thức bán buôn bán lẻ không rườm rà, nhiều thủ tục mà đơn giản nhanh chóng Cơng ty sau thời gian thành SV: Nguyễn Phương Hoa 80 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp lập phát triển đã có mối quan hệ với nhà cung cấp hàng hóa đầu vào ổn định lâu dài, có số khách hàng quen thuộc, gắn bó với công ty Thứ năm, trước đơn hàng lớn, công ty xem xét kĩ lưỡng, chuẩn bị tốt nguồn cung, nên thường đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu chủng loại, số lượng, chất lượng đơn hàng, từ mà khơng xảy tình hàng bán bị trả lại hay giảm giá hàng bán vi phạm hợp đồng Thứ sáu, hình thức kế toán nhật ký chung dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân cơng lao động kế tốn Việc lựa chọn hình thức kế tốn Nhật ký chung với sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tổng hợp hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu đề  Kết luận: Nhìn chung cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty thực tương đối hồn chỉnh mặt thể thức mặt nội dung Sổ sách kế tốn in từ máy tính nên rõ ràng, chặt chẽ mặt nội dung, thẩm mỹ mặt hình thức Các số liệu kế tốn gần khơng có sai sót, người nhập sai số liệu phần mềm kế tốn lập trình sẵn báo lại cho người nhập số liệu Do cơng tác kế tốn đã góp phần khơng nhỏ việc ổn định tình hình kinh doanh, bảo vệ tài sản công ty Như vậy, việc tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty đã sát với đặc điểm quy mô hoạt động kinh doanh cơng ty Việc hạch tốn kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng thực cách đơn giản, dễ hiểu đảm bảo q trình hạch tốn doanh nghiệp 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Mặc dù có điểm mạnh đinh; cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Navado Việt Nam gặp số hạn chế: SV: Nguyễn Phương Hoa 81 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Thứ nhất, Do công ty hoạt động với quy mô vừa nhỏ, hạn chế máy kế tốn cơng ty hạn chế chung hầu hết doanh nghiệp Việt Nam, chưa có phận kế tốn quản trị phân tích tài Hằng năm, cơng ty lập kế hoạch doanh thu, chi phí kỳ phần nhiều mang tính chất đặt ngưỡng phấn đấu tăng trưởng chưa dựa vào đánh giá khoa học, phân tích khả cơng ty, tác động thị trường, hàng hóa, hay sách tài Nhà nước,… - Thứ hai, Về phần mềm kế toán sử dụng: Hiện cơng ty đã sử dụng phần mềm kế tốn vào hạch toán Bên cạnh ưu việt việc sử dụng phần mềm mang lại phần mềm tồn số nhược điểm đặc biệt tính bảo mật chưa cao Một số lỗi nhỏ xảy q trình nhập liệu nhiên khắc phục - Thứ ba, Các báo cáo tổng hợp, đặc biệt báo cáo tài chương trình liệt kê mà khơng phân tích thơng qua nói lên điều gì.Trong kinh tế động thơng tin khả tốn (hiện thời, nhanh), kết cấu tài chính, khả sinh lời, thơng tin tình hình quay vòng vốn vật tư, hàng hố, thơng tin tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, tiêu thụ, tỷ lệ lãi gộp, lãi thuần, khả thu hồi nợ quan trọng cần thiết Nó giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nắm tình hình tài chính, tình hình kinh doanh DN để từ đưa định kịp thời Tuy nhiên, phần mềm kế tốn cơng ty lại khơng tính tiêu kinh tế cung cấp thông tin - Thứ tư, Việc theo dõi tình hình tốn cơng nợ khách hàng máy dừng lại việc cung cấp thơng tin nguội, có nghĩa cho biết tên khách hàng, tổng số nợ sổ sổ chi tiết TK131, mà thông tin khả tốn, tình hình tài khách hàng, thời hạn trả nợ SV: Nguyễn Phương Hoa 82 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAVADO VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Navado Việt Nam Căn vào đánh giá tiềm xu hướng phát triển ngành nội thất trang trí địa bàn, Công ty xác định tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi sở lực kinh nghiệm lĩnh vực quản lý sản xuất vốn có a Định hướng hoạt động sản xuất Đây lĩnh vực hoạt động Cơng ty giai đoạn năm tới (2019 – 2023) Công ty xác định doanh thu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất phân phối gương chiếm tỷ trọng lớn toàn cấu doanh thu hàng năm Công ty, cụ thể định hướng sau: - Tăng cường công tác tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm gương, phụ kiện nhà bếp, nhà tắm, cho cơng trình xây dựng lớn địa bàn thành phố - Dựa ưu nguồn tài ổn định sẵn có, Cơng ty tập trung mạnh đột phá vào việc đầu tư cải tiến trang thiết bị công nghệ sản xuất có cho ngang trình độ với doanh nghiệp ngành nghề địa bàn nhằm  Tiết kiệm chi phí  Tăng suất lao động SV: Nguyễn Phương Hoa 83 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Rút ngắn tiến độ nâng cao chất lượng sản phẩm - Công ty tổ chức chuyến tham quan, hợp tác, nghiên cứu học tập kinh nghiệm chuyển giao công nghệ, thiết bị thi công sản xuất áp dụng trang thiết bị máy móc học hỏi cải tiến công nghệ sản xuất tiên tiến - Phát triển công cụ bán hàng mở rộng kênh phân phối bán hàng b Định hướng việc bổ sung nâng cao lực lượng chất lượng nguồn nhân lực - Phát triển nguồn nhân lực cho mảng sản xuất :  Dựa lực lượng có chủ yếu đội ngũ cán quản lý chuyên nghiệp xưởng sản xuất, đội thi công đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật có tay nghề, Cơng ty tiếp tục công tác đầu tư phát triển theo chiều sâu việc huấn luyện, đào tạo Công ty hướng tới mục tiêu ngày chun mơn hóa sâu lĩnh vực sản xuất cho cán quản lý lực lượng cơng nhân có tay nghề  Cơng ty phát triển hình thức hợp tác, liên kết đào tạo với trường Đại học, trường dạy nghề, sở đào tạo nước để nâng cao kiến thức cho đội ngũ nhân sự, bổ sung nhân lực cho Công ty từ nhân cấp cao đến công nhân lành nghề  Tăng cường kiểm sốt cơng tác an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp sở sản xuất  Nghiên cứu cải tiến hình thức tổ chức sản xuất để tăng suất, tiết kiệm chi phí mang lại hiệu cao - Phát triển nguồn nhân lực văn phòng  Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ chốt sales SV: Nguyễn Phương Hoa 84 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp  Tuyển chọn đội ngũ nhân viên có tinh thần trách nhiệm,ý thức nghề nghiệp, kỉ luật nghiêm minh  Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên, quan tâm đến sách đãi ngộ thu hút, tạo môi trường thoải mái cho nhân viên  Từng bước hoàn thiện đội ngũ nhân viên phản ứng nhanh, xử lý công việc hiệu tốt với tình phát sinh tương lại c Định hướng việc mở rộng Công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi ngành nghề kinh doanh khác có điều kiện hiệu dựa ưu sẵn có nguồn lực, kinh nghiệm, thị trường thương hiệu công ty - Các ngành nghề dự kiến phát triển thêm :  Kinh doanh sản phẩm: Đèn sưởi, đèn trang trí, đèn bàn, đèn âm trần  Kinh doanh sản phẩm nội thất: Tủ, giường, bàn ghế,… - Phạm vi kinh doanh: Mở rộng thêm trụ sở địa Hà Nội, mở thêm chi nhánh thành phố lớn Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng… d Định hướng phát triển năm 2019-2023 Chỉ tiêu Vốn điều lệ (triệu đồng) Lợi nhuận sau thuế 2019 5.000 500 2020 6.000 1.000 2021 7.500 3.000 2022 8.000 4.500 2023 10.000 7.000 (Triệu đồng) Số lao động (người) Thu nhập TB người 100 120 10 150 12 200 15 300 20 lao động/tháng (Triệu SV: Nguyễn Phương Hoa 85 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp đồng) 3.2 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện - Hồn thiện đảm bảo sách chế độ: Để hồn thiện kết tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng cơng tác kế tốn khác doanh nghiệp nói chung u cầu trước tiên tất nghiệp vụ, hạch tốn, ghi chép phải sách, chế độ Nhà Nước quy định giai đoạn cụ thể - Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả: Để nâng cao hiệu kinh doanh, yếu tố giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian yếu tố quan trọng, vậy, phận nói chung phận kế tốn nói riêng cần phải nghiên cứu đưa phương pháp, quy trình làm việc áp dụng công ty đảm bảo tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn tài nguyên công ty để nâng cao hiệu làm việc - Đảm bảo phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty: Trong tất đề xuất hoàn thiện kế bán hàng xác định kết bán hàng, kế toán cần bám sát linh động việc vận dụng từ lí thuyết đến thực tế, cần vận dụng linh hoạt để phù hợp với tính chất, đặc thù kinh doanh doanh nghiệp - Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời: Mọi hoạt động ghi chép, phản ánh kế toán phải đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời tính thời điểm thông tin ảnh hưởng đến định tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Đảm bảo tính khả thi: Mọi đề xuất đưa nhằm hoàn thiện kế bán hàng xác định kết bán hàng phải đảm bảo tính khả thi thực SV: Nguyễn Phương Hoa 86 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 3.3 Nội dung hồn thiện Tiến hành phân cơng công việc tránh gây trùng lặp, chồng chéo khâu Tăng cường đào tạo chuyên môn cho cán công nhân viên nâng cao hiệu làm việc Cần tăng cường vai trò cơng tác hạch tốn quản lý kinh doanh, tăng cường vai trò cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng phục vụ cung cấp thông tin làm sở để định quản lý kinh doanh đắn Để phát huy vai trò chủ đạo khơng để thị trường đột biến cơng tác tài kế tốn phải vừa công cụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh vừa phải người giám sát nâng cao tính hiệu kinh tế cân đối kế hoạch kinh doanh Để làm tốt việc kế tốn phải tham gia từ khâu đầu đến khâu cuối, làm chức tham mưu giá vốn, giá bán chênh lệch, giúp Giám đốc đạo kinh doanh chuyên sâu theo mạnh sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường kinh doanh Trên sở thực tốt việc tiết kiệm chi phí lưu thơng, hạch tốn trung thực kết giám sát kế hoạch tài chính, tiêu thụ, đồng thời tham gia vào khâu nghiên cứu nhu cầu thị trường Q trình bán hàng cơng ty cần phải tính tốn khoa học, cân nhắc vào tiềm lực sẵn có vốn, mạng lưới tiêu thụ, đồng thời làm tốt công tác Marketing kinh doanh, giá bán phải linh hoạt thời điểm, có sách khuyến mại, thưởng hợp lý nhằm kích thích khách hàng tiêu thụ sản phẩm thường xuyên cho cơng ty,có cơng ty có thị trường tiêu thụ sản phẩm cách vững bền, lâu dài sâu rộng Nên tổ chức phân nhóm khách hàng, tổ chức lại kênh phân phối để việc giao hàng theo dõi công nợ thuận lợi SV: Nguyễn Phương Hoa 87 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Tăng cường công tác kế tốn cơng nợ tốn Tăng cường kiểm sốt nội thường xuyên để phát sai sót hạch toán Tổ chức đào tạo thêm cán để nâng cao trình độ người làm cơng tác kế tốn, để thực cơng cụ quản lý hữu hiệu kinh doanh Công ty Thường xuyên đối chiếu sổ sách, đối chiếu công nợ để giúp kế tốn phát kịp thời sai sót sửa chữa Công ty nên tổ chức phòng kế tốn kế tốn nội để tiến hành cung cấp thông tin cho nhà quản trị, tổ chức thực kiểm tra, đánh giá kế hoạch để nhằm đạt mục tiêu đề Bộ phận kế tốn quản trị vào thơng tin phận kế tốn tài cung cấp để đưa phân tích đánh giá từ đưa phương án thích hợp cho việc sản xuất kinh doanh giúp nhà quản trị lựa chọn phương án thích hợp, định nhanh chóng, kịp thời - Quản lý với chi phí bán hàng, chi phí QLDN cơng tác hoạt động bán hàng + Lập dự toán bán hàng: Phải xác định khối lượng tồn kho kỳ để tránh tình trạng tồn kho nhiều dẫn đến ứ đọng vốn, phát sinh chi phí khơng cần thiết Về khoản chiết khấu thương mại: Công ty nên lựa chọn số hình thức quảng cáo có sách giảm giá, chiết khấu cho khách hàng để kích thích tình hình tiêu thụ Hiện nay, cơng ty phải cạnh tranh với nhiều công ty, công ty công ty có số lượng khách hàng tiềm lực tài tương đối lớn Chính cơng ty nên đưa hình thức quảng cáo, marketing để khách hàng biết đến công ty nhiều hơn, đồng thời với cơng tác quảng cáo phận kinh doanh, phòng kế toán nên tham mưu cho giám đốc sách chiết khấu thương mại khách hàng mua SV: Nguyễn Phương Hoa 88 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp nhiều sản phẩm cơng ty, mua thành phẩm công ty mua nhiều lần Đến đạt đến tiêu chiết khấu cơng ty quy định tiến hành chiết khấu cho họ 3.4 Điều kiện thực giải pháp Để thực kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cần phải có giải pháp đồng bộ, kết hợp từ phía Nhà nước thân doanh nghiệp a Đối với quan Nhà nước: Nhà nước nên xem xét quy định liên quan đến quản lý tài chi phí loại bỏ quy định q cụ thể mang tính bắt buộc gây khó khăn phức tạp cho doanh nghiệp Việc ban hành văn pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán, văn hướng dẫn thực cần đồng thống đảm bảo tính khả thi phù hợp với đặc điểm yêu cầu trình độ quản lý Việt Nam Đồng thời sách, quy định cần phải công khai, rõ ràng tương đối ổn định để doanh nghiệpyên tâm áp dụng, tránh tình trạng ổn định để doanh nghiệp yên tâm áp dụng, tránh tình trạng ổn định sách gây khó khăn cho doanh nghiệp áp dụng Trong điều kiện kinh tế nay, Nhà nước nên có sách ưu đãi thuế giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời gian nộp thuế, … nhằm khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn Các quan chức nên tiếp xúc thường xuyên với doanh nghiệp để tạo môi trường thân thiện, thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trình sản xuất kinh doanh để từ có biện pháp giúp đỡ doanh nghiệp SV: Nguyễn Phương Hoa 89 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Nhà nước nên khuyến khích phát triển tăng cường hoạt động dịch vụ tư vấn tài kế tốn kinh tế thị trường Xúc tiến đào tạo đội ngũ chuyên gia kế tốn có trình độ, tạo mơi trường thuận lợi để cán kế tốn có điều kiện trao đổi nghề nghiệp nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Cơ quan thuế quan trực tiếp quản lý doanh nghiệp, nên việc thường xuyên tổ chức buổi hội thảo hướng dẫn thông báo sách thuế để doanh nghiệp cập nhật kịp thời thông tin nhằm thực quy định Nhà nước b Đối với Công ty TNHH Navado Việt Nam Công ty cần nghiêm chỉnh chấp hành chế độ, sách tài kế tốn Nhà nước ban hành Năm bắt kịp thời thay đổi luật kế toán, chuẩn mực kế tốn, thơng tư hướng dẫn để thực theo quy định Nhà nước Công ty cần trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên kế toán Định kỳ cho nhân viên tham gia khóa đào tạo bơi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ,… Hiện nay, luật thuế, nghị định thông tư thuế điều chỉnh thay đổi, điều đòi hỏi người làm kế tốn phải thường xuyên cập nhật kiến thức để hạn chế sai sót khơng đáng có gây tổn thất cho Cơng ty Bộ phận kế tốn phải có biện pháp tự hồn thiện Phòng kế tốn cần đưa hướng dẫn chi tiết, cụ thể thực quy định, quy trình kế tốn cho phòng ban Cơng ty nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công việc Đồng thời phải thường xuyên xem xét lại quy trình quản lý tài Cơng ty đặc biệt quy định doanh thu, chi phí để phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp SV: Nguyễn Phương Hoa 90 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Bên cạnh Cơng ty cần đặc biệt trọng việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho nhân viên kế toán Đạo đức nghề nghiệp quan trọng cơng việc kế tốn Phòng kế tốn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống báo cáo kế tốn quản trị để giúp ban giám đốc có thêm nhiều thơng tin hữu ích giúp kiểm sốt chặt chẽ chi phí, nâng cao tính cạnh tranh Cơng ty thị trường đưa định kinh doanh đắn SV: Nguyễn Phương Hoa 91 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Tiêu thụ hàng hố có vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh Nó định đến tồn phát triển doanh nghiệp Vì tổ chức cơng tác kế tốn nói chung tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng phương thức quản lý tài doanh nghiệp, công việc thường xuyên phải quan tâm Trong thời gian nghiên cứu Công ty TNHH Navado Việt Nam em đã nghiên cứu số vấn đề tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Từ sở lý luận đã góp phần làm sáng tỏ tồn công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Đó q trình nghiên cứu trình bày sở lý luận vận dụng vào lý luận thực tế doanh nghiệp Các nhận xét mong góp phần nhỏ vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn Công ty Thời gian thực tập doanh nghiệp hội để em vận dụng kiến thức đã học vào thực tế Em đã cố gắng học hỏi trao đổi kiến thức để hoàn thành xong luận văn cuối khố Tuy vậy, viết em khơng tránh khỏi sai sót qua cách trình bày nhận xét vấn đề Em mong góp ý thầy giáo để luận em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn GS.TS.Ngô Thế Chi anh, chị Công ty TNHH Navado Việt Nam đã tận tình bảo em hồn thành luận văn cuối khố Sinh viên SV: Nguyễn Phương Hoa 92 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Phương Hoa DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Danh mục sách tham khảo Giáo trình Kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài chính, Học viện Tài Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài chính, Học viện Tài Giáo trình Tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Học viện Tài Giáo trình Kế tốn quản trị, Nhà xuất Tài chính, Học viện Tài Giáo trình Kinh tế trị, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Chế độ Kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Bộ Tài phát hành Ngồi có thơng tư, tài liệu liên quan khác  Danh mục tài liệu cơng ty cung cấp Báo cáo tài năm 2015 Thông tin nhân công ty năm 2015 Các sổ kế toán, chứng từ liên quan Hồ sơ đăng ký kinh doanh  Danh mục tài liệu internet http://vneconomy.vn/ www.webketoan.vn/ SV: Nguyễn Phương Hoa 93 LỚP: CQ53/21.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp www.metadata.com.vn/ Ngồi có tài liệu trang thông tin khác SV: Nguyễn Phương Hoa 94 LỚP: CQ53/21.01 ... QUẢ BÁN HÀNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAVADO VIỆT NAM CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI... 66 2.2.4 Kế toán xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam 73 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam .76... ty, em đã nhận thấy vai trò tầm quan trọng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Chính vậy, em đã lựa chọn đề tài Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Navado Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH navado việt nam , 10 tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH navado việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn