9 lập dự toán thu ngân sách nhà nước tại cục thuế tỉnh thái bình

48 1 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:28

Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Sinh viên Bùi Duy Khánh Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTN-NQD : Công thương nghiệp – quốc doanh DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTNN : Đầu tư nước ĐVSNCL : Đơn vị nghiệp công lập GTGT : Giá trị gia tăng HĐND : Hội đồng nhân dân KTNN : Kiểm toán Nhà nước KT-XH : Kinh tế - xã hội NSĐP : Ngân sách Địa phương NSNN : Ngân sách Nhà nước NSTW : Ngân sách Trung ương TMS : Hệ thống quản lý thuế tập trung (Tax Managment System) Thuế TNCN : Thuế thu nhập cá nhân Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TTĐB : Thuế tiêu thụ đặc biệt UBND : Ủy ban nhân dân LỜI MỞ ĐẦU Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Tính cấp thiết đề tài luận văn “Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước”, khoản thu từ thuế chiếm khoảng 80% tổng thu NSNN NSNN đóng vai trò vơ quan trọng không phát triển kinh tế nước ta mà quốc gia giới Hơn nữa, điều kiện tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn vài năm gần đây, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh tài dẫn tới khó khăn việc thu thuế nói riêng thu NSNN nói chung để nâng cao hiệu thu NSNN, nhà nước ban hành chế để quản lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu NSNN lập dự tốn NSNN cơng cụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại Lập dự tốn NSNN cơng tác thường xuyên cấp ủy, quyền cấp việc đạo thực nhiệm vụ cấp với cấp Việc thực quy trình lập dự tốn NSNN góp vai trò quan trọng việc thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Hiện nay, đơn vị lập dự toán thu Ngân sách phản ánh chưa thực xác tiềm thực tế đơn vị, trình thực lập dự tốn NSNN hàng năm, địa phương nhiều bất cập từ chế sách, hệ thống văn bản, quy trình thực hiện, chất lượng cán chưa phát huy hết vai trò cơng dụng dự tốn Ngân sách gây lãng phí cho đơn vị sử dụng ngân sách Trong năm qua, với đổi chung đất nước thực chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước, quản lý NSNN có thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng để Việt Nam thực thi thành cơng q trình đổi Đặc biệt, Luật Ngân sách Nhà nước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 có hiệu lực thi hành từ năm ngân Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp sách 2017 với mục tiêu ý nghĩa quan trọng quản lý điều hành NSNN; phát triển kinh tế - xã hội Hàng năm, theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ định việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán Ngân sách Nhà nước năm sau Cục Thuế tỉnh Thái Bình có trách nhiệm lập dự tốn thu Ngân sách Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ Tài Tổng cục Thuế, lập dự tốn NSNN trình Chính phủ Xuất phát từ lý trên, sau thời gian thực tập Cục Thuế tỉnh Thái Bình kiến thức trang bị nhà trường kiến thức thực tế tiếp thu được, tập trung nghiên cứu chọn đề tài: “Lập dự toán thu ngân sách nhà nước Cục Thuế tỉnh Thái Bình.” Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn - Làm rõ sở khoa học lý luận đưa vào thực tiễn cơng tác lập dự tốn thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình Tìm hiểu thực trạng cơng tác lập dự tốn thu NSNN Đánh giá thực trạng đưa tổng hợp vấn đề tồn Nhìn từ góc độ quản lý cần phải làm để góp phần hồn thiện hiệu cơng tác lập dự tốn thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn Đối tượng nghiên cứu để tài luận văn: Thực trạng công tác lập dự toán thu Ngân sách Nhà nước Cục Thuế tỉnh Thái Bình Phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn: - Phạm vi nội dung: đề tài nghiên cứu phương pháp, cách thức quy trình lập dự toán thu Ngân sách Nhà nước đưa thực trạng lập dự toán thu NSNN tỉnh Thái Bình - Phạm vi khơng gian: đề tài nghiên cứu Cục Thuế tỉnh Thái Bình Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp - Phạm vi thời gian: phương pháp quy trình lập dự toán thu năm 2016, 2017 2018 Đưa giải pháp cho năm 2019 -2020 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn Dữ liệu: Đề tài sử dụng tài liệu số liệu lập dự toán thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Thu thập văn hướng dẫn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế kế hoạch thực thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Bảng số liệu số dự tốn thu NSNN địa bàn tỉnh ba năm 2016, 2017, 2018 Phương pháp: Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp thường sử dụng nghiên cứu kinh tế - tài để phục vụ việc nghiên cứu giải vấn đề thực tiễn lập dự toán thu NSNN Cục Thuế - Thu thập tài liệu sở quy trình q trình lập dự tốn thu NSNN phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Thu thập số liệu dự toán số toán năm: 2015; 2016; 2017 phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự tốn thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình - So sánh đối chiếu dự toán thu toán thu Ngân sách để phát đánh giá thực trạng thu NSNN đơn vị, sở đưa giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu công tác lập dự toán thu NSNN đơn vị Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn bao gồm phần sau: Chương 1: Lý luận chung lập dự toán thu NSNN Chương 2: Thực trạng lập dự tốn thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2018 Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện lập dự tốn thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Với kiến thức lý luận thực tiễn hạn chế thời gian thực tập sở khơng nhiều nên q trình nghiên cứu khơng tránh khỏi khiếm khuyết, em kính mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuế bạn để viết hoàn thiện Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Thu Ngân sách Nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm thu NSNN Thu NSNN trình Nhà Nước huy động phận giá trị cải xã hội dựa hệ thống văn quy phạm pháp luật luật thuế, phí, lệ phí để hình thành quỹ ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhà nước Thu ngân sách bao gồm nhiều loại, khoản thu từ thuế, phí, lệ phí có khoản thu từ hoạt động kinh tế nhà nước, từ đóng góp cá nhân ngồi nước, hay khoản thu khác theo quy định pháp luật Phù hợp với quy định Luật Ngân sách Nhà nước 2015, thu NSNN hiểu sau: “Thu NSNN toản khoản thu dự toán thực khoảng thời gian định quan quyền lực nhà nước định.” (Theo “Giáo trình Quản lý thu Ngân sách Nhà nước” PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt TS Đào Thị Bích Hạnh đồng chủ biên, Nhà xuất Tài chính, năm 2017) 1.1.1.2 Nội dung thu NSNN Thu NSNN trình Nhà nước huy động phận giá trị xã hội dựa hệ thống văn quy phạm pháp luật luật thuế, phí, lệ phí để hình thành quỹ NSNN nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Theo Luật NSNN năm 2015, thu NSNN bao gồm khoản thu từ thuế, lệ phí; khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ quan nhà nước thực hiện, khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ ĐVSNCL DNNN thực hiện; khoản viện trợ khoản thu khác theo quy định pháp luật Cụ thể hơn, thu NSNN gồm: - Thuế tổ chức, cá nhân nộp theo quy định luật thuế - Phần nộp NSNN theo quy định pháp luật từ khoản phí, lệ phí - Các khoản thu từ hoạt động kinh tế Nhà nước theo quy định pháp luật gồm: + Tiền thu hồi vốn Nhà nước sở kinh tế + Thu hồi tiền cho vay Nhà nước (cả gốc lãi) + Thu nhập từ vốn góp Nhà nước vào sở kinh tế, kể thu từ lợi nhuận sau thực nghĩa vụ thuế tổ chức kinh tế có tham gia góp vốn Nhà nước theo quy định Chính phủ - Phần nộp NSNN thep quy định pháp luật từ hoạt động nghiệp - Thu tiền sử dụng đất; thu từ hoa lợi cơng sản đất cơng ích - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước - Huy động từ tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật - Các khoản đóng góp tự nguyện tổ chức, nhân nước - Thu từ huy động vốn đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng - Phần nộp NSNN theo quy định pháp luật từ tiền bán cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước - Các khoản viện trợ khơng hồn lại Chính phủ nước, tổ chức, cá nhân nước ngồi cho phủ Việt Nam - Thu từ quỹ dự trữ tài Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp - Thu kết dư ngân sách - Các khoản thu khác theo quy định pháp luật 1.1.1.3 Vai trò thu NSNN Thu NSNN bao gồm nhiều khoản thu khác khoản thu có nét riêng biệt, song xét nhiều phương diện, khoản thu NSNN có vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Thứ nhất, thu NSNN công cụ tập trung phận định nguồn lực tài xã hội cho NSNN nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cần thiết Nhà nước Vì NSNN xem quỹ tiền tệ tập trung quan trọng Nhà nước dùng để giải nhu cầu chung Nhà nước kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, hành chính, an ninh quốc phòng Sự tồn phát triển Nhà nước đòi hỏi Nhà nước phải có nguồn lực tài định Tùy thuộc vào chức nhiệm vụ Nhà nước mà nhu cầu nguồn lực tài cần nhiều hay Trong thời đại tồn cầu hóa, xã hội ngày phát triển, nhu cầu nguồn lực tài cần đáp ứng lớn; thế, việc tăng thu NSNN cần thiết quan trọng, xem nhiệm vụ hàng đầu hoạt động tài vĩ mơ Tuy nhiên, nhu cầu nguồn lực tài Nhà nước có lớn đến đâu, việc tăng thêm nguồn lực tài vào NSNN phải quan tâm đến thực trạng kinh tế Thực trạng kinh tế nhân tố giới hạn mức động viên nguồn lực tài Nhà nước Các khoản thu NSNN chủ yếu bắt nguồn từ khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ hình thức thuế Do vậy, lâu dài để tăng nguồn thu NSNN phải tăng sản phẩm quốc dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nền kinh tế phát triển với chất lượng cao giúp tăng khả nâng cao mức động viên vào NSNN, ngược lại kinh tế phát triển hiệu Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp tăng thu NSNN bị hạn chế Chính vậy, thực trạng kinh tế điều kiện đủ định đến mức động viên nguồn thu NSNN Thứ hai, thu NSNN công cụ điều chỉnh vĩ mô kinh tế Thông qua thu NSNN, Nhà nước thực việc quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế - xã hội nhằm hạn chế mặt khuyết tật, phát huy mặt tích cực làm cho hoạt động ngày hiệu Thu NSNN có tác động mạnh mẽ đến vận động luồng tiền tệ từ tác động đến mục tiêu kinh tế vĩ mô Để đảm bảo kinh tế phát triển ổn định, hiệu cao Chính phủ phải sử dụng hệ thống pháp luật, công cụ kinh tế tài có cơng cụ thu NSNN nhằm tác động đến vấn đề lớn kinh tế vĩ mơ Như là, kinh tế phát triển nóng, tiềm ẩn lạm phát cao Chính phủ tăng thu NSNN nhằm kìm chế lạm phát, kinh tế chậm tăng trưởng, đầu tư xã hội giảm sút bối cảnh Chính phủ giảm thu NSNN để kích thích mức đầu tư xã hội, giúp kinh tế vượt qua giai đoạn suy thoái Cụ thể với công cụ thu NSNN chủ yếu công cụ thuế, ngành nghề cần ưu tiên phát triển Nhà nước có chế độ thuế ưu đãi, giảm miễn thuế ngược lại Hoặc để định hướng tiêu dùng cho toàn xã hội theo hướng kích cầu hay hạn chế cầu tiêu dùng Nhà nước giảm thuế đánh thuế cao loại hàng hóa Thơng qua cơng cụ thuế, Nhà nước đánh thuế thu nhập người có thu nhập cao đánh thuế cao hàng hóa xa xỉ, hàng hóa khơng khuyến khích tiêu dùng… từ thấy thu NSNN có vai trò vấn đề điều tiết thu nhập xã hội giúp cân kinh tế nước 1.1.2 Quản lý thu Ngân sách Nhà nước 1.1.2.1 Khái niệm quản lý thu NSNN “Quản lý thu NSNN hiểu trình quan thu xây dựng kế hoạch, tổ chức, đạo, theo dõi đánh giá trình thực kế hoạch Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 10 Luận văn tốt nghiệp b) Những hạn chế Thứ nhất, số khoản thu dự toán thu NSNN chưa sát thực tế, gây nên chênh lệch lớn số thực dự tốn, khơng thực theo đủ dự toán giao Các khoản thu năm thay đổi nhiều dẫn đến khó quản lý Bảng 2.2: Số dự toán thu số thực thu năm 2016, 2017, 2018 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2016 STT Chỉ tiêu Dự Tốn Năm 2017 Thực Hiện 8.000.89 Năm 2018 Dự Toán Thực Hiện Dự Toán Thực Hiện 6.057.000 7.058.268 6.391.500 7.107.181 A TỔNG THU NỘI ĐỊA 4.193.000 THU NỘI ĐỊA KHÔNG KỂ DẦU THÔ, TIỀN SDĐ 3.443.000 6.520.91 5.077.000 4.967.60 5.191.500 5.508.378 Khu vực DNNN Trung ương 125.000 163.782 139.000 77.240 235.000 298.911 Khu vực DNNN địa phương 250.000 361.839 375.000 247.750 215.000 257.176 Khu vực DN có vốn ĐTNN 285.000 459.650 291.700 277.483 130.000 166.690 1.320.500 1.425.15 1.711.300 1.775.902 1.699.000 1.749.223 130.000 155.988 150.000 188.680 180.000 206.317 93 69 0 750.000 1.479.98 980.000 1.813.148 1.200.000 1.598.804 Khu vực CTN dịch vụ NQD Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thu tiền sử dụng đất Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 17.000 12.252 7.000 15.238 8.000 16.424 10 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 90.000 262.362 143.000 284.806 265.000 257.389 11 Thu tiền bán nhà, thuê nhà, KHCB 2.821 45.977 30.064 12 Thuế Bảo vệ môi trường 904.000 3.013.33 1.880.000 1.754.691 2.045.000 1.874.741 13 Lệ phí trước bạ 135.000 207.802 200.000 216.388 210.000 272.228 14 Phí - lệ phí tính cân đối ngân sách 30.000 35.223 45.000 71.452 60.000 85.323 15 Thu khác tính cân đối NS 120.000 385.881 80.000 142.141 75.000 152.396 16 Thu cố định xã cân đối 34.000 30.731 16.000 17.600 18.000 60.051 17 Thu tiền cấp quyền KTKS 2.500 3.996 3.000 13.548 5.000 10.617 B THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 32.000 37.040 36.000 38.223 42.500 43.005 [Nguồn: Trích báo cáo toán hàng năm Cục Thuế tỉnh Thái Bình] Năm 2016, tình hình lập dự tốn so với thực năm chênh lệch lớn, cụ thể mức thực đạt 190% Trong đó, khoản thu thực tế năm vượt Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 34 Luận văn tốt nghiệp so với kế hoạch dự toán như: Tiền sử dụng đất đạt 197%, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 291,51%, Thuế bảo vệ môi trường đạt 333,33%, khoản thu khác tính cân đối ngân sách đtạ 321,57% so với dự toán khoản thu tăng nhiều so với dự toán, khoản thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu cố định xã chưa hoàn thành kế hoạch, khoản thu lại hồn thành kế hoạch khơng có chênh lệch lớn Năm 2017, Tình hình lập dự tốn sở số thực năm 2016 sát với thực tế tiềm lực tỉnh Cụ thể, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 tăng 155% so với dự toán 2016, khoản thu khơng chênh lệch lớn dự tốn thực nhiên khoản thu từ khu vực DNNN Trung ương, địa phương, vốn ĐTNN thuế bảo vệ mơi trường chưa hồn thành; Tuy nhiên khoản thu từ tiền sử dụng đất gây chênh lệch lớn đạt 185% số thu năm 2016 đạt 147% nhiên dự tốn năm thấp Năm 2018, Số tăng thu xây dựng dự toán đạt 105,52% chưa đạt mức tăng trưởng nghị tổng cục thuế tăng số tăng thu năm 14-16%, nhiên số thực số dự toán cải thiện quy tình hình thực năm trước, khoản thu hoàn thành kế hoạch có chênh lệch so với năm trước, cụ thể khoảng cách chênh lẹch tình hình thực thu tiền sử dụng đất thu hẹp đáng kể, thuế bảo vệ môi trường xây dựng cao nhiên lại khơng hồn thành kế hoạch thu khoản thu phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình biến đổi khí hậu, mơi trường xã hội tỉnh Các khoản thu phát sinh nhiều năm gần thu tiền bán nhà, thuê nhà, KHCB lại chưa đưa cụ thể dự toán Một số khoản thu dự toán thấp số thực lại cao chưa xác Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 35 Luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, việc chấp hành kê khai thuế số doanh nghiệp tình trạng kê khai thuế khơng xác nhằm thu lợi cho doanh nghiệp mục đích doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu Mặt khác, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ thành lập ngày nhiều nên khó kiểm sốt, khả lách luật, trốn thuế họ ngày cao Dự toán xây dựng có số khoản thu chưa sát thực tế gây nên hậu quả: + Không thực đầy đủ số thu xác định dự toán + Khi tỷ lệ chênh lệch lớn, dự toán xây dựng số thu nhỏ so với thực tế, thực thu khơng khai thác triệt để hết nguồn thu tâm lý chung người thu thuế hồn thành dự tốn Gây nguồn thất thoát lớn NSNN + Dự toán xây chưa sát thực tế khó khăn cho việc thực thu công tác quản lý số thu Thứ hai, tăng (giảm) số nguồn thu Cục Thuế tỉnh Thái Bình chưa hợp lý Việc tăng (giảm) số nguồn thu nhằm đảm bảo số dự toán sát thực tế tăng khả thực Tuy nhiên, việc xây dựng dự toán năm báo cáo lại thực thu năm kế hoạch việc thực thu hay khơng phụ thuộc vào nhiều yếu tố tương lai điều kiện kinh tế - xã hội ngồi nước, tình hình sản kinh doanh doanh nghiệp khó lường trước biến động năm tới Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ toàn tỉnh nhiều, diễn biến nhanh mà việc tổng hợp dự toán chủ quan người làm dẫn đến sai sót việc tổng hợp dự tốn Do đó, việc xây dựng tăng (giảm) nguồn thu lường trước yếu tố khách quan dẫn đến thực thu chưa thực hợp lý Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 36 Luận văn tốt nghiệp Thứ ba, hệ thống sách thuế thay đổi dẫn đến khó khăn hệ thống công nghệ nhân dẫn đến công tác dự báo hạn chế Trong giai đoạn vừa qua, sách thuế thay đổi nhiều nên ứng dụng, phần mềm có thời điểm chưa nâng cấp kịp thời theo thay đổi sách thuế Vì vậy, điều có phần ảnh hưởng đến việc hỗ trợ kết xuất liệu cho công tác xây dựng dự toán Dự toán thu xây dựng dựa báo cáo tổng hợp số thu năm trước đánh giá chủ quan người xây dựng Báo cáo tổng hợp số thu năm trước xác định phần mềm quản lý thu thuế (TMS, QTL), hệ thống bị lỗi tổng hợp số thu chưa kịp thời ảnh hưởng đến trình xây dựng dự tốn Ngồi đánh giá tình hình kinh tế theo chủ quan người xây dựng chưa có cứ, số liệu cụ thể Đội ngũ cán làm cơng tác dự tốn với lực lượng mỏng chun trách xây dựng tự tốn, khơng có điều kiện bám sát thực tế hoạt động kinh tế doanh nghiệp dẫn đến kết dự báo chưa sát với thực tế thu NSNN Phương pháp xây dựng dự toán thu chậm đổi mới; đội ngũ cán chưa trang bị đủ kiến thức phân tích dự báo vi mơ, vĩ mơ dẫn đến việc xây dựng số dự tốn thấp để hồn thành số thu năm kế hoạch 2.2.3 Thực trạng định giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước Vào khoảng tháng 11 năm hành, Bộ Tài ban hành định giao dự toán thu NSNN địa bàn cho tỉnh Thái Bình (chỉ tiêu pháp lệnh) Quyết định giao dự tốn thu vào: - Tình hình thực dự toán thu NSNN năm trước năm giao dự toán - Nghị HĐND tỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nghị dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách cấp tỉnh Sau nhận định giao dự toán thu NSNN năm kế hoạch Bộ Tài chính, UBND trình HĐND tỉnh sau UBND tỉnh giao dự toán thu, chi Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 37 Luận văn tốt nghiệp cho huyện, thành thị; quan, đơn vị dự toán cấp thuộc ngân sách cấp tỉnh Căn vào Nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực dự toán Cục Thuế tỉnh tiến hành phân bổ dự toán thu NSNN năm kế hoạch cho Chi cục Thuế, phòng Kiểm tra Thuế, phòng Quản lý thuế TNCN phòng Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế để triển khai thực Căn vào dự toán thu NSNN giao, Cục trưởng Cục Thuế phân bổ dự toán theo quy định tổ chức thực theo yêu cầu, nhiệm vụ: - Các Chi cục Thuế, phòng thuộc Cục Thuế tỉnh dự tốn thu NSNN Cục thuế tỉnh Thái Bình giao, tháng 12 năm hành tham mưu cho UBND huyện, thành phố giao dự toán thu cho xã, phường, thị trấn đảm bảo dự toán thu NSNN giao cho xã, phường, thị trấn tối thiểu phải dự tốn thu Tỉnh giao - Tăng cường cơng tác quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời khoản phát sinh theo quy định Luật quản lý thuế; đẩy mạnh thu hồi dứt điểm khoản nợ đọng, khoản thu từ đất, phấn đấu hồn thành vượt mức dự tốn thu ngân sách giao 2.2.3.1 Đánh giá thực trạng định giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước a) Những ưu điểm Thứ nhất, Cục Thuế tỉnh tuân thủ quy định trình tự, thủ tục thời gian thực quy trình cơng việc giao dự tốn thu NSNN Trình tự định giao dự toán thu NSNN thực Cục Thuế tỉnh Thái Bình theo Luật Ngân sách Nhà nước quy định Việc giao dự toán thu NSNN từ Cục Thuế tỉnh xuống Chi cục Thuế huyện, thành phố đảm bảo với Chỉ thị, Công văn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế định UBND tỉnh Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 38 Luận văn tốt nghiệp Thứ hai, định giao dự toán thu NSNN quan cấp công khai, minh bạch Giao dự toán thu NSNN Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xuống Cục Thuế tỉnh, từ Cục Thuế tỉnh xuống Chi cục Thuế huyện, thành phố ln thể văn có tính pháp lý, có đối chiếu số liệu dự tốn với Kho bạc Giao dự toán thu NSNN từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xuống Cục Thuế tỉnh chia theo nguồn thu, sắc thuế có số liệu cụ thể Chính phủ phê chuẩn Thứ ba, quy định pháp luật văn pháp lý ln bổ sung, hồn thiện phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội địa phương Các cơng văn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình thường xuyên sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thay đổi chế quản lý, thực trạng kinh tế, xã hội yêu cầu quản lý thu NSNN điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Tùy vào thực trạng kinh tế năm, định giao dự tốn Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế cho Cục Thuế tỉnh từ Cục Thuế tỉnh xuống Chi cục Thuế huyện, thành phố phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng, hạn chế việc xây dựng hệ thống quy định lạc hậu khơng phù hợp với xu phát triển kinh tế b) Những hạn chế Thứ nhất, định dự tốn chưa đạt hiệu quả, mang tính hình thức Việc xây dựng dự toán xây dựng từ lên (xã lên huyện, huyện lên tỉnh, tỉnh lên trung ương) giao nhiệm vụ thu lại theo chiều ngược lại nên dẫn đến quy trình giao dự tốn ngân sách giao cho quan cấp không đảm bảo chất lượng, hiệu nguồn thu Thứ hai, hệ thống NSNN Việt Nam mang tính lồng ghép Ở nước ta, ngân sách cấp phận hợp thành ngân sách cấp Quy định lồng ghép hệ thống NSNN đảm bảo tính thống Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 39 Luận văn tốt nghiệp tính tuân thủ cấp ngân sách Cơng tác xây dựng dự tốn cấp sở, trình tự xây dựng phải qua nhiều khâu, nhiều bước cấp Hơn nữa, quỹ thời gian xây dựng dự toán ngân sách, xem xét định dự toán ngắn, lại mang tính áp đặt từ cấp nên gây khó khăn cho việc xây dựng dự tốn ngân sách chủ động tích cực, nhiều cấp áp đặt cho cấp sở tham khảo ý kiến thảo cấp Cơ sở tính tốn khoản thu ngân sách chưa có nghiên cứu nhiều mặt khoa học cụ thể vững Thứ ba, tổ chức máy quản lý ngân sách phân tán, lực phối hợp hoạt động chưa cao Tổ chức máy quản lý ngân sách tỉnh có đầu mối: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc có Sở Tài trực thuộc UBND tỉnh, lại quan Thuế Kho bạc trực thuộc trung ương (theo ngành dọc) Sự phối hợp quan nói đơi vướng mắc chưa xử lý tháo gỡ kịp thời dẫn đến việc quản lý ngân sách chưa hiệu Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 40 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 3.1 MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN XÂY DỰNG DỰ TỐN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 3.1.1 Mục tiêu u cầu để hồn thiện xây dựng dự tốn thu Ngân sách Nhà nước 3.1.1.1 Mục tiêu Giai đoạn 2017 – 2020 năm thực Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thời kỳ ổn định ngân sách theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 Mục tiêu việc xây dựng dự toán NSNN ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý; bước cấu lại NSNN, giải tốt sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tình hình Đặc biệt, mục tiêu trước mắt xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 - 2020 đảm bảo tính tích cực, vững chắc, góp phần cấu lại thu ngân sách theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa tổng thu ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu cân đối ngân sách trung ương ngân sách địa phương năm 2019 - 2020 3.1.1.2 Yêu cầu Tùy thuộc vào bối cảnh kinh tế, trị nước quốc tế mà đưa yêu cầu việc hồn thiện xây dựng dự tốn cho năm sau Trước mắt, năm 2019 năm thực theo quy định Luật NSNN năm 2015 giai đoạn Trong bối cảnh giá dầu, khí tăng giảm khó lường hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến cân đối NSNN, dự toán thu NSNN năm Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 41 Luận văn tốt nghiệp 2019 việc phải đảm bảo yêu cầu theo quy định Luật NSNN năm 2015 văn hướng dẫn thi hành, cần phải đảm bảo yêu cầu sau: - Dự toán thu NSNN năm phải xây dựng theo sách, chế độ thu hành Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, khả thực thu Ngân sách Nhà nước năm 2016, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư, phát triển sản xuất – kinh doanh hoạt động thương mại; tính toán cụ thể yếu tố tăng, giảm thu thực văn pháp luật thuế ban hành, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ năm 2016 thực lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết quốc tế;… đảm bảo yêu cầu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách giai đoạn 2016-2020 - Tổng hợp đầy đủ nguồn thu phát sinh địa bàn theo quy định Điều Luật NSNN năm 2015 quy định pháp luật có liên quan, nhà thầu tỉnh thực dự án đầu tư địa bàn, dự án đưa vào sản xuất kinh doanh - Dự toán thu NSNN năm 2019 phải tính đúng, đủ khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật thuế, phí, lệ phí khoản thu khác thuộc NSNN có hiệu lực thi hành giai đoạn 2016-2019 - Tính tốn, lượng hóa giải pháp tăng cường cơng tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tra, kiểm tra, chống chuyển giá, chống gian lận thương mại, kiểm tra, giám sát hoàn thuế GTGT, tăng cường quản lý thu doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ… theo đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, sở dự kiến đầy đủ nguồn thu dự toán thu NSNN năm 2019 kết thực đôn đốc kiến nghị Thanh tra quan chức số tiền thuế truy thu tiền thuế nợ thu hồi cho NSNN Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 42 Luận văn tốt nghiệp - Yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm cơng tác xây dựng dự tốn thu ngân sách năm trước như: việc xây dựng dự toán năm sau thấp thực hiên năm trước, việc xây dựng dự tốn bỏ sót, tính thiếu nguồn thu 3.1.2 Phương hướng hồn thiện xây dựng dự tốn thu Ngân sách Nhà nước - Xây dựng dự toán thu NSNN thời gian tới tiếp tục tuân theo văn quy định nhà nước quy trình, thời gian, xây dựng dự toán - Cục Thuế bám sát mục tiêu, định hướng chung phát triển kinh tế - xã hội; mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể địa phương để xây dựng dự toán thu cho sát đúng, tích cực có tính khả thi - Dự toán thu phải đảm bảo khai thác triệt để nguồn thu phân cấp, đánh giá đầy đủ yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu phát sinh để tính sát với thực tế, đảm bảo tốc độ tăng thu theo quy định Chính phủ - Cục Thuế xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 có tính đến đến yếu tố tăng thu từ việc tiếp tục triển khai công tác quản lý thu, tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; kịp thời thu khoản tăng thu theo kết luận, kiến nghị Thanh tra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.2.1 Các giải pháp Việc xây dựng dự tốn thu NSNN ln phải thực theo quy trình xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước quy định Luật Ngân sách, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ giao số kiểm tra; xây dựng tổng Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 43 Luận văn tốt nghiệp hợp dự toán; giao dự tốn Trong q trình thực dự tốn thu NSNN khơng thể tránh khỏi khó khăn yếu tố chủ quan khách quan đem lại Dựa phân tích thực trạng cơng tác xây dựng dự toán thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2018, vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020, tơi xin đưa số biện pháp nhằm khắc phục hạn chế phát huy tối đa kết công tác xây dựng dự toán thu NSNN Cục Thuế tỉnh sau: Thứ nhất, nâng cao khả dự báo xu hướng ảnh hưởng đến nguồn thu Sự biến động kinh tế giới, kinh tế khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam; ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm kế hoạch ảnh hưởng đến việc tăng, giảm khoản thu Để giúp quan có định hướng cho năm tới, lường trước khó khăn xảy để chủ động có giải pháp đối phó, trước tính tốn khoản thu cần phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức phát triển KT – XH địa phương ảnh hưởng đến nguồn thu địa bàn; làm rõ nguyên nhân nợ đọng Thực tốt trình giúp quan đưa giải pháp để khai thác nguồn thu thực dự toán thu Khi dự báo khoản thu, cần đặc biệt tuân thủ theo quy định văn pháp luật dự báo tình hình phát triển KT – XH năm kế hoạch địa phương để đảm bảo tính pháp lý tính thực tế tiêu kế hoạch Vì xác định khoản thu, cần phải tổng hợp lại sách thu quan trọng, đặc biệt thay đổi sách thu diễn địa phương làm ảnh hưởng đến thu Cơ quan cần phải lượng hóa tác động có ảnh hưởng đến số thu bám sát vào văn pháp lý Thứ hai, trang bị kỹ năng, kinh nghiệm cho cán xây dựng dự toán Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 44 Luận văn tốt nghiệp Hiện nay, công tác xây dựng dự toán thu người thực Chính vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội địa phương ln diễn biến phức tạp; đào tạo nâng cao nghiệp vụ giúp cho cán nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ có sở vững xây dựng số dự toán đảm bảo khả thực đạt cao Tổ chức buổi thực tế đến địa bàn, cán dự tốn có thêm nhìn nhận tình hình hoạt động doanh nghiệp, hộ kinh doanh xác thực dựa theo văn báo cáo đánh giá thời gian sớm so với thời điểm xây dựng dự toán hạn chế tối thiểu ý kiến chủ quan cán đánh giá số thu năm kế hoạch Thứ ba, tăng cường quan hệ hợp tác phối hợp cấp, ban, ngành có liên quan cơng tác xây dựng dự tốn thu NSNN + Đối với quan hệ thống tài Tăng cường phối hợp quan hệ thống tài địa phương như: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Hải quan quan tài nòng cốt, trung tâm cơng tác tham mưu đề xuất tổ chức thực sách tài địa bàn Xây dựng quy chế phối hợp tổ chức giao ban hàng quý để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tổ chức thực nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, quyền địa phương thu quản lý tài ngân sách địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách sử dụng kinh phí Từ có định hướng đắn cho việc xây dựng dự toán thu thường xuyên hàng năm + Đối với quan chun mơn có liên quan Xây dựng dự tốn thu NSNN cơng việc liên quan đến cấp, ngành, đơn vị địa bàn; phải thường xuyên phối hợp với sở, ban, ngành, đồn thể trị xã hội để nắm thay đổi chế, sách, quan điểm chủ trương ngành, địa phương để xây dựng dự toán thu Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 45 Luận văn tốt nghiệp NSNN sát hợp với thực tế Quá trình diễn thường xun năm, khơng đến xây dựng dự toán triển khai công việc chậm trễ thụ động Thực tế chứng minh rằng, quan tài cấp khơng phối hợp chặt chẽ với quan chuyên môn UBND cấp việc thực nhiệm vụ chung địa phương khơng thể xây dựng dự tốn NSNN xác khả thi Thứ tư, xây dựng hệ thống sở liệu thơng tin phục vụ phân tích, dự báo, xây dựng dự toán thu Xây dựng hệ thống tiêu thống kê, kế toán cần thống nhất, đồng bộ, đầy đủ không chồng chéo; nâng cao chất lượng hệ thống ứng dụng quản lý thuế trở nên tiện dụng, hiệu quả, xác nhu cầu cần thiết để phục vụ cơng tác xây dựng dự tốn thu NSNN Ngồi giảm thiểu khối lượng cơng việc cho cán xây dựng dự toán Thứ năm, xây dựng dự toán thu NSNN trung hạn thời kỳ ổn định ngân sách Thực tế cho thấy, việc xây dựng dự tốn NSNN hàng năm khơng lường trước rủi ro xảy 3- năm sau đó, khơng có giải pháp phù hợp để hạn chế bội chi, kiểm sốt nợ cơng vào năm kinh tế phát triển thuận lợi, dành dư ngân sách cho năm khó khăn Xây dựng dự tốn từ 3-5 năm để hạn chế khó khăn khách quan xảy thiên tai, dịch bệnh nhằm chủ động trước biến động lớn kinh tế, xã hội, môi trường 3.2.2 Các điều kiện thực giải pháp Thứ nhất, nâng cao nhận thức tầm quan trọng cơng tác phân tích, dự báo thu ngân sách ngành thuế Trong bối cảnh kinh tế giới tăng trưởng chậm, chưa bền vững, diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro… ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình sản xuất đời sống người dân Vì vậy, tăng cường cơng tác phân Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 46 Luận văn tốt nghiệp tích đánh giá, dự báo tác động ảnh hưởng đến kết thu NSNN địa bàn để kịp thời xử lý phát sinh điều hành thu ngân sách, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh đảm bảo số thu NSNN theo quy định, để thu đúng, thu đủ, kịp thời khoản thuế vào NSNN, thu hồi nợ đọng thuế chống thất thu NSNN Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho cán dự toán tác nghiệp, xây dựng quy chế phối hợp quan thuế quan khác Việc tổ chức cho cán dự toán thực tế đến địa phương hay tạo điều kiện cho cán tiếp cận buổi giảng chuyên đề phân tích, dự báo thu NSNN Tổng cục Thuế tổ chức giúp cho cán phân tích xác tình hình thực thu NSNN địa phương thời gian vừa qua nâng cao khả dự báo tình hình thu NSNN từ đưa định hướng phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, tình hình kinh doanh sở sản xuất để công tác xây dựng dự tốn đảm bảo tính thực UBND tỉnh cần bổ sung văn pháp lý quy chế phối hợp quan thuế quan khác chặt chẽ, bền vững giúp trình trao đổi, cung cấp thông tin công tác quản lý NSNN xác, đầy đủ, kịp thời đảm bảo cân đối thu, chi Ngân sách tỉnh chủ động, tích cực, hiệu Thứ ba, nâng cao đầu tư nguồn lực thời gian, tài chính, nhân cho hoạt động xây dựng dự tốn Hỗ trợ chi phí cho cán dự toán tác nghiệp thực tế địa phương, đầu tư thiết bị nâng cao phần mềm quản lý tài địa phương để cập nhật thường xun thơng tin hoạt động tài địa bàn nhanh chóng, xác Hỗ trợ kinh phí buổi chuyên đề thảo luận xây dựng dự toán giúp nâng cao nghiệp vụ thực tế, trau dồi kỹ năng, chuyên môn giúp công tác xây dựng dự tốn vừa đảm bảo tính tiên tiến nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo tính thực tế Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 47 Luận văn tốt nghiệp Thứ tư, kiến nghị với Tổng cục Thuế đẩy mạnh cải cách, sửa đổi hệ thống sách thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai, ổn định dài hạn Quy trình xây dựng dự tốn thu NSNN phức tạp, lồng ghép, gây tốn nhiều thời gian, nhân lực chi phí cho cơng tác xây dựng dự toán, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế theo xu hướng cải cách đại Do vậy, việc chỉnh sửa hệ thống sách thuế theo hướng đơn giản hóa, rõ ràng tạo điều kiện để cấp ngân sách có thời gian xem xét kỹ lưỡng ngân sách cấp mình, tăng tính cơng khai, minh bạch NSNN Xây dựng sách thuế theo hướng ổn định lâu dài đảm bảo nguồn thu NSNN chủ động, linh hoạt trước biến động lớn kinh tế, xã hội, môi trường Thứ năm, tăng cường liên kết hệ thống để trao đổi thông tin qua mạng dễ dàng tiếp nhận báo cáo thông tin kịp thời Nghiên cứu phương án khai thác số liệu ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS ứng dụng quản lý khác để trao đổi thơng tin nhanh chóng hơn, đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin vào quản lý thuế, triển khai rộng rãi kê khai, nộp thuế điện tử địa phương Đồng thời, nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin cán thực nghiệp vụ tốt thông qua mạng viễn thông Bùi Duy Khánh CQ53/01.01 Page 48 ... hội dự toán Ngân sách Nhà nước năm sau Cục Thu tỉnh Thái Bình có trách nhiệm lập dự toán thu Ngân sách Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ Tài Tổng cục Thu ,... thu c, Cục Thu giao số kiểm tra xây dựng dự toán thu NSNN cho Chi cục Thu phòng quản lý thu thuộc Cục Thu tỉnh Căn theo số kiểm tra xây dựng dự toán thu NSNN Cục Thu tỉnh giao Cơng văn xây dựng... dựng dự tốn thu Ngân sách Nhà nước Dự toán thu NSNN xây dựng từ quan, đơn vị giao nhiệm vụ thu ngân sách quan thu ngân sách cấp Các quan, đơn vị giao nhiệm vụ thu ngân sách xây dựng dự toán thu
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 lập dự toán thu ngân sách nhà nước tại cục thuế tỉnh thái bình , 9 lập dự toán thu ngân sách nhà nước tại cục thuế tỉnh thái bình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn