4 TĂNG CƯỜNG QUẢN lý THUẾ TNCN, GTGT đối với hộ KINH DOANH cá THỂ tại CHI cục THUẾ HUYỆN NHƯ XUÂN TỈNH THANH hóa

72 4 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:28

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN THỊ THU HÀ Lớp: CQ53/02.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ TNCN, GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN NHƯ XUÂN - TỈNH THANH HÓA” Chuyên ngành: Thuế Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Minh Hằng Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em Các số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG .v MỞ ĐẦU - CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ - 1.1 Lý thuyết chung hộ kinh doanh cá thể - - 1.1.1 Khái niệm .- - 1.1.2 Đặc điểm hộ kinh doanh cá thể .- - 1.1.3 Vai trò hộ kinh doanh cá thể - - 1.2 Quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể - - 1.2.1 Nội dung thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể .- - 1.2.2 Nội dung quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể - 12 - 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể - 18 - 1.3.1 Nhân tố thuộc chế sách - 18 - 1.3.2 Nhân tố thuộc quan thuế - 19 - 1.3.3 Nhân tố thuộc thân hộ kinh doanh cá thể .- 20 - 1.3.4 Các nhân tố khác - 21 - CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN NHƯ XUÂN – TỈNH THANH HÓA - 22 2.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội tổ chức máy thu thuế - 22 - 2.1.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội .- 22 - 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức quản lý Chi cục thuế huyện Như Xuân …………………………………………………………………………………… - 24 2.1.3 2.2 Tình hình hoạt động hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân - 27 - Thực trạng hoạt động quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể Chi cục thuế huyện Như Xuân - 28 - 2.2.1 Quản lý người nộp thuế .- 28 - 2.2.2 Quản lý tính thuế - 32 - 2.2.3 Quản lý thu nộp, cưỡng chế nợ thuế - 37 - 2.2.4 Công tác kiểm tra thuế .- 40 - 2.3 Đánh giá hoạt động quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân - 42 2.3.1 Những thành tựu đạt - 42 - 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân - 43 - CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN NHƯ XUÂN - 47 3.1 Mục tiêu, phương hướng tăng cường quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân thời gian tới .- 47 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân - 48 3.2.1 Công tác quản lý người nộp thuế .- 48 - 3.2.2 Cơng tác quản lý tính thuế - 49 - 3.2.3 Công tác quản lý thu nộp - 52 - 3.2.4 Công tác kiểm tra .- 53 - 3.2.5 Công tác tuyên truyền, hỗ trợ - 55 - 3.2.6 Các giải pháp khác .- 56 - 3.3 Kiến nghị thực giải pháp .- 59 - 3.3.1 Kiến nghị với Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa - 59 - 3.3.2 Kiến nghị với Cấp ủy, quyền địa phương - 60 - 3.3.3 Kiến nghị cải cách công tác miễn giảm thuế cho hộ kinh doanh - 60 - 3.3.4 Phát triển dịch vụ tư vấn thuế - 61 - 3.3.5 Quan tâm đến chế độ thi đua khen thưởng - 62 - 3.3.6 Kiến nghị cải cách công tác đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể - 62 - KẾT LUẬN - 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 66 - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế CCT : Chi cục Thuế CNTT : Công nghệ thông tin DN : Doanh nghiệp GTGT : Giá trị gia tăng HKD : Hộ kinh doanh KK – KTT : Kê khai – Kế toán thuế LXP : Liên xã phường NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách Nhà nước QLAC : Quản lý ấn QLT : Quản lý thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh THNVDT : Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán TNCN : Thu nhập cá nhân UBND : Ủy ban nhân dân UNT : Ủy nhiệm thu DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Chi cục Thuế huyện Như Xuân………………27 Bảng 2.1: Tình hình quản lý HKD cá thể……………………………………29 Bảng 2.2: Kết đăng ký cấp mã số thuế đến ngày 31/12/2018……………….31 Bảng 2.3: Lượt HKD tạm nghỉ kinh doanh hàng tháng từ năm 2016-2018…… 32 Bảng 2.4: Tình hình quản lý doanh thu tính thuế HKD CCT huyện Như Xuân giai đoạn 2016-2018…………………………………………………………… 33 Bảng 2.5: Thống kê số hộ sử dụng hóa đơn quyển………………………………34 Bảng 2.6: Kết điều tra doanh thu khoán theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động năm 2018…………………………………………………………………………36 Bảng 2.7: Kết thu nộp thuế GTGT, TNCN HKD……………………….37 Bảng 2.8: Tình hình nợ thuế TNCN, GTGT HKD cá thể giai đoạn 2016 2018………………………………………………………………………………39 Bảng 2.9: Kết kiểm tra hộ kinh doanh cá thể giai đoạn 2016-2018…………41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Sự đời thuế tất yếu khách quan gắn liền với đời, tồn phát triển Nhà nước Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước công cụ hàng đầu đề điều tiết vĩ mô kinh tế, thực vai trò phân phối nguồn lực tài chính, kích thích kinh tế phát triển góp phần đảm bảo cơng xã hội Chính sách Thuế Nhà nước ln có quan hệ chặt chẽ đến việc giải lợi ích kinh tế chủ thể xã hội, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề vĩ mô như: tiết kiệm, đầu tư, tăng trưởng kinh tế Việc hồn thiện sách Thuế cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội quan tâm hàng đầu Nhà nước Với định hướng phát triển xu hội nhập nước ta việc quản lý thu thuế phức tạp gặp khơng khó khăn, vừa phải đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước vừa phải phù hợp, đảm bảo cho phát triển sản xuất thành phần kinh tế Hộ kinh doanh có vai trò quan trọng, việc giải vấn đề an sinh xã hội, giảm phân hoá giàu nghèo, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế Tuy nhiên, tình hình kinh doanh khu vực phức tạp, khả tuân thủ pháp luật nói chung pháp luật thuế nói riêng HKD chưa cao Tình trạng trốn thuế, dây dưa nợ đọng thuế phổ biến ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế Kể từ TT92/2015/TT-BTC ban hành, công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng thất thu thuế có giảm tình trạng bỏ sót, quản lý khơng hết hộ kinh doanh, doanh thu tính thuế không sát so với thực tế Tuy nhiên tiềm khai thác thu để đạt mức cao Do vậy, việc quản lý chặt nguồn thu, khơng bỏ sót nguồn thu, hạn chế mức thấp tượng thất thu thuế không quản lý đầy đủ người nộp thuế nhiệm vụ cấp thiết Huyện Như Xuân - tỉnh Thanh Hóa huyện miền núi phát triển, số thu thuế không nhiều, chưa đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu địa phương, hộ kinh doanh đóng góp phần khơng nhỏ vào số thu hàng năm ngân sách địa phương Nhiều năm qua ngành thuế huyện Như Xuân nói chung, thuế hộ kinh doanh nói riêng hồn thành kế hoạch pháp lệnh Nhà nước giao Nhưng với tính chất đa dạng phức tạp khu vực kinh tế này, công tác quản lý thu thuế huyện Như Xuân cần khắc phục mặt hạn chế tồn tại, đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu, thu đúng, thu đủ theo quy định pháp luật Tăng cường công tác quản lý thuế hộ kinh doanh tạo điều kiện để ngành thuế tập trung nguồn lực cho nguồn thu lớn, đảm bảo hoàn thành cơng tác thuế góp phần thực mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương Đây vấn đề cấp thiết có ý nghĩa thực tiễn Vì em chọn đề tài: “Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân” Đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài  Đối tượng Tình hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xn – tỉnh Thanh Hóa  Mục đích Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích sau đây: Mục đích tổng quát việc nghiên cứu đề tài nhằm đề xuất hệ thống sách giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân Các mục đích cụ thể: - Hệ thống hoá vấn đề chung thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể - Đánh giá khái quát thực trạng hoạt động quản lý thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân - Phân tích, đánh giá hạn chế, bất cập công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân nói riêng nước nói chung Phạm vi nghiên cứu: Tình hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân giai đoạn 2016-2018 Phương pháp nghiên cứu: Ngoài phương pháp nghiên cứu truyền thống đề tài thuộc lĩnh vực xã hội như: phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp mơ hình hố, phương pháp so sánh, tốn học… đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp thống kê: Để tổng kết thực tiễn, đề tài thực thống kê số liệu theo thời gian, từ tìm tính quy luật, xu phát triển, thực phân tích thống kê điển hình để minh hoạ nội dung nghiên cứu… - Phương pháp thu thập liệu, phân tích tổng hợp số liệu dựa báo cáo, tài liệu quan thực tập số liệu thống kê khác - Phương pháp so sánh theo thời gian, so sánh theo tiêu… Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài trình bày 03 chương: Chương 1: Những vấn đề chung thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân-tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân-tỉnh Thanh Hóa Với kiến thức lý luận thực tiễn hạn chế nên q trình nghiên cứu không tránh khỏi khiếm khuyết nội dung phương pháp Em kính mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo, cán thuế bạn đọc để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 52 - Triển khai kế hoạch kiểm tra nội Đội thuế liên xã - Triển khai công tác Chống thất thu lĩnh vực đặc thù: + Chống thất thu lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ có rủi ro thất thu thuế + Chống thất thu thuế lĩnh vực xây dựng nhà tư nhân - Trước định kiểm tra cần phân tích, đánh giá, phân loại đối tượng nộp thuế theo hệ thống tiêu thức quản lý rủi ro để lựa chọn đối tượng cần kiểm tra Bên cạnh tiến hành kiểm tra bất ngờ, đột xuất cán quản lý Chi cục thuế - Kiểm tra phải tiến hành chặt chẽ, nghiêm minh quy định pháp luật không gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh cá thể - Thường xuyên rà sốt, thu thập thơng tin đồi tượng nộp thuế để tiến hành điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế Thiết lập đường dây nóng, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố giác người dân - Căn vào đặc điểm tình hình kiểm tra cần lựa chọn cán kiểm tra cho phù hợp Việc tuyển chọn cán thuế làm công tác kiểm tra phải có trình độ lực cao chun mơn, có kinh nghiệm thực tế, khả phân tích tốt, có tư cách đạo đức, thẳng thắn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao để vừa hoàn thành nhiệm vụ tránh phát sinh tiêu cực - Việc tiến hành kiểm tra thực tế kiểm tra thực tế đối tượng nộp thuế hoạt động lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, nguy hiểm như: ăn uống, nhà nghỉ, nhà trọ, karaoke… cần có phối hợp, giúp đỡ cấp ngành có liên quan - Bên cạnh kiểm tra đối tượng nộp thuế cần tiến hành kiểm tra nội ngành thuế để tiến hành ngăn chặn xử lý kịp thời trường hợp vi phạm cán thuế việc quản lý hóa đơn, biên lai thuế 53 - Tiếp tục nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm đội ngũ cán làm công tác kiểm tra.Các cán kiểm tra tuyển chọn phải có lực cao đạo đức tốt, làm tròn trách nhiệm giao giúp cho lãnh đạo Chi cục xử lý kịp thời tình xảy Việc kiểm tra HKD ngành thuế tùy theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh phối hợp quan liên quan như: Công an, Quản lý thị trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực việc kiểm tra khảo sát địa bàn kinh doanh thực tế thời gian cao điểm, thời gian thấp điểm để xác định doanh thu bình quân, thực việc kiểm tra, khảo sát gián tiếp thông qua liệu từ nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ đầu vào, khách hàng, … để xác định yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh HKD quy mơ, ngành nghề, địa bàn, từ xác định mức doanh thu khốn cho phù hợp Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra đảm bảo công khai minh bạch, tránh việc thỏa thuận ngầm HKD cán thuế HKD núp bóng hộ thuế khốn để sử dụng hóa đơn quan thuế vào mục đích bất hợp pháp, xử lý nghiêm HKD cố tình dây dưa nợ đọng tiền thuế theo quy định Luật quản lý Thuế 3.2.5 Công tác tuyên truyền, hỗ trợ Quản lý thuế phải đặt mục tiêu coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ người nộp thuế nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên tổ chức dân cư luật thuế đặc biệt luật thuế hộ cá thể kinh doanh để họ hiểu rõ, nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ người nộp thuế tổ chức thực tốt Tạo điều kiện cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, sức mạnh to lớn để thực sách chống trốn thuế Việc tăng cường cơng tác tuyên truyền giúp HKD địa bàn nắm quy định Luật 54 Thuế, nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp Luật Thuế làm giảm thiểu tình trạng nợ đọng thuế - Tích cực tun truyền pháp luật thuế, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện mặt thời gian thủ tục để HKD bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước - Xây dựng, triển khai đa dạng phương pháp, hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt trọng cung cấp hỗ trợ qua hình thức điện tử, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, để thiết lập website “HKD” để hộ dân dễ dàng tiếp cận, trao đổi vấn đề thuế - Tăng cường giải đáp thuế điện thoại, Internet - Hỗ trợ HKD nộp thuế qua phận “một cửa” Chi cục thuế - Các hội nghị đối thoại cấp Chi cục theo ngành theo nhóm HKD để trao đổi thơng tin với đại diện HKD - Triển khai kịp thời sách thuế mới, đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực thuế giảm thời gian tuân thủ pháp luật cho NNT - Tập trung tuyên truyền sách thuế văn hướng dẫn thi hành chương trình “Thuế với sống” 3.2.6 Các giải pháp khác  Nâng cao lực hiệu lực máy quản lý thuế, vai trò ý thức trách nhiệm công chức thuế Tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế Triển khai thực đánh giá hài lòng NNT phục vụ quan thuế Triển khai chế độ trách nhiệm người đứng đầu quan thuế công chức thuế Kiên xử lý sai phạm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật Ngành, tăng cường chế tài kỷ luật cán thuế vi phạm, từ tạo minh bạch, cơng tránh thất thu thuế cho Nhà nước - Kiện toàn tổ chức máy Đội thuế, đặc biệt tăng cường số cán Đội thuế liên xã 55 - Thường xuyên giáo dục trị tư tưởng cán công chức, xây dựng đội ngũ cơng chức có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực tốt 10 điều kỷ luật, tiêu chuẩn cần “xây” điều cần “chống” ngành thuế đề ra; Có tinh thần xây dựng, đồn kết trí để hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Hàng tháng tổ chức buổi học tập, trao đổi nghiệp vụ theo chuyên đề, tiến hành bàn luận xử lý tình thực tế phát sinh q trình cơng tác - Đẩy mạnh công tác luân chuyển nội bộ, nhằm bố trí người việc, phát huy lực làm việc người Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cán thuế - Khuyến khích việc sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu cán ngành Phát huy tinh thần động, nắm bắt thực tiễn, nhằm xây dựng hình ảnh cán thuế nhanh nhạy, am hiểu thực tiễn - Kiểm tra, rà soát, đánh giá phân loại đội ngũ cơng chức có theo yêu cầu cải cách hành đại hóa ngành thuế, từ có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo lại công chức thuế, đặc biệt đào tạo chuyên sâu theo chức quản lý thuế, nắm vững kỹ quản lý thuế đại  Tăng cường công tác phối hợp quan thuế với quan chức Không quan thuế có trách nhiệm quản lý hộ kinh doanh mà quan, ban ngành chức phường, xã cần có số liệu quản lý hộ kinh doanh cá thể để phục vụ cho cơng tác chun mơn ngành, cấp Phối hợp chặt chẽ với ban ngành có liên quan ban quản lý chợ để nắm bắt tương đối doanh thu thực tế phát sinh hộ kinh doanh Chi cục thuế phải thường xuyên liên hệ với Kho bạc nhà nước, UBND xã để thực triệt để công tác đôn đốc thu nộp thuế 56 Phối hợp với Phòng tài chính- kế hoạch, u cầu hộ kinh doanh đủ điều kiện theo định Luật Doanh nghiệp, chuyển thành Doanh nghiệp để thực nghĩa vụ thuế theo chế tự khai tự nộp thuế, tiến tới minh bạch, bình đẳng thực pháp luật kinh doanh Trong công tác điều tra doanh thu, đội thuế phải tăng cường phối hợp với phận tổng hợp cung cấp thông tin kinh tế để cung cấp chứng từ xuất nhập hàng hố hộ kinh doanh có sử dụng hố đơn, chứng từ, từ ước lượng doanh thu thực tế hộ kinh doanh  Cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - Cần cung cấp đầy đủ trang thiết bị, trang thiết bị hệ thống máy tính đầy đủ hoạt động tốt, kết nối mạng để đảm bảo cho việc thu thập thơng tin nhanh chóng xác, kịp thời để phục vụ cho công tác quản lý thu thuế - Thực khai thác ứng dụng phần mềm Tổng cục thuế, xây dựng hệ thống mạng liên kết ngành có liên quan như: Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước… nhằm rút ngắn thời gian việc cung cấp số liệu, thông tin người nộp thuế phục vụ cho công tác quản lý thuế tốt - Tiếp tục nâng cao đại hóa ngành thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho cơng tác quản lý thu thuế Xây dựng hồn thiện trang web riêng để phục vụ đối tượng nộp thuế, xem nơi NNT trao đổi thông tin với quan thuế ngành chức năng, tạo điều kiện cho HKD trao đổi kinh nghiệm việc thực nghĩa vụ thuế với  Cải cách thủ tục hành liên quan trực tiếp đến người nộp thuế - Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động phận cửa - Chủ động phối hợp với sở ban ngành nghiên cứu tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục hành có liên quan tới hoạt động kinh doanh HKD cá thể 57 - Rà sốt, cơng khai hóa thủ tục hành chính, quy định nghiệp vụ quản lý thuế để HKD nhân dân kịp thời nắm bắt, tạo điều kiện cho cơng tác quản lý thuế nói chung quản lý thuế TNCN nói riêng hiệu  Đưa tiêu chí nhận dạng hộ, cá nhân bán, cấp hố đơn lẻ có dấu hiệu rủi ro cao - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát HKD - Triển khai thực kế hoạch kiểm tra nội Đội thuế liên xã Kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực có kết quả, bên cạnh qn triệt cơng tác kiểm tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn vi phạm - Cuối năm, kết hợp phát tờ khai thuế khoán với phát phiếu khảo sát (điều tra điển hình, chọn mẫu) HKD, giúp lãnh đạo quan thuế nắm phản ánh thái độ làm việc cán thuế Trên số biện pháp đề để tăng cường công tác quản lý thuế GTGT, TNCN hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân Để biện pháp phát huy hiệu cần phải tiến hành đồng bộ, thống nhất, rộng khắp, có góp phần hồn thành yêu cầu đề tăng cường công tác quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân 3.3 Kiến nghị thực giải pháp 3.3.1 Kiến nghị với Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa - Đề nghị Tổng cục Thuế sửa đổi, bổ sung Quy trình quản lý thuế cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 cho phù hợp với thực tế - Ban hành thêm số quy trình quản lý tạo sở pháp lý công tác quản lý thu thuế Đề nghị Tổng cục nghiên cứu để đơn giản, giảm bước công việc không cần thiết - Tăng cường đào tạo đội ngũ cán Thuế, đặc biệt cán làm công tác tra, kểm tra 58 - Đề nghị nâng cấp hạ tầng truyền thông từ Cục Thuế đến Chi cục thuế huyện; triển khai đồng ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế cho Cục Thuế, Chi cục Thuế - Ban hành tiêu chí rủi ro, ứng dụng hỗ trợ phân tích rủi ro HKD, áp dụng thống toàn ngành 3.3.2 Kiến nghị với Cấp ủy, quyền địa phương - Xây dựng sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo mơi trường kinh doanh ổn định, có sách thu hút đầu tư từ nhiều nguồn để nâng cao lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, HKD, tăng thu nhập cho tầng lớp dân cư, qua tạo nguồn thu bền vững ổn định cho ngân sách địa phương - Chỉ đạo Ban, ngành phối, kết hợp quan Thuế công tác quản lý thu thuế nhằm tạo sức mạnh tổng hợp công tác thu ngân sách, xây dựng quy chế phối hợp quan Thuế các quan khác: Phòng Tài - Kế hoạch, Phòng Tài ngun mơi trường, Kho bạc, Ngân hàng, Các quan truyền thông, - Chỉ đạo Ban, ngành triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTTvào công tác quản lý; xây dựng ban hành quy chế khai thác sở liệu dùng chung Ban, ngành nhằm phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin NNT 3.3.3 Kiến nghị cải cách công tác miễn giảm thuế cho hộ kinh doanh Miễn, giảm thuế cho HKD theo quy định pháp luật thể sách ưu đãi, tạo điều kiện cho hộ có thu nhập thấp phát triển kinh tế Tuy nhiên việc quy định bước thực miễn giảm lại khơng có hiệu chí gây tốn số thuế miễn giảm Đối với HKD có đơn đề nghị miễn thuế theo diện có thu nhập thấp, theo quy định Đội thuế hướng dẫn hộ kinh doanh có thu nhập thấp làm đơn xin miễn thuế trực tiếp nhận đơn hộ kinh doanh Căn kết xác minh thu nhập thực tế hộ kinh doanh, ý kiến Hội đồng tư vấn, Đội thuế đối chiếu với quy định 59 sách, chế độ hành miễn thuế Nếu đủ điều kiện miễn thuế Đội thuế làm thủ tục trình lãnh đạo Chi cục duyệt ban hành thông báo miễn thuế Với công việc đơn giản xác định số thuế miễn giảm hộ nghỉ kinh doanh mà phải trải qua nhiều công đoạn cho nhiều phận xử lý dẫn đến thời gian hoàn thành thủ tục lâu lại nhiều nhân lực giấy bút so với việc miễn thuế 50.000đ đến 200.000đ hộ kinh doanh vấn đề cần xem xét lại để rút ngắn trình tự thủ tục ban hành xét nghỉ, miễn, giảm cho hộ kinh doanh 3.3.4 Phát triển dịch vụ tư vấn thuế Dịch vụ tư vấn thuế có vai trò quan đối tượng nộp thuế nói chung HKD cá thể nói riêng Đối với hộ kinh doanh cá thể, qua dịch vụ tư vấn thuế giúp cho họ hiểu nắm bắt thông tin cần thiết để thực tốt nghĩa vụ nộp thuế Đối với đối tượng nộp thuế hộ kinh doanh cá thể có trình độ hiểu biết pháp luật thuế hạn chế Trong đó, chế, sách thuế lại đa dạng, văn sửa đổi, bổ sung nhiều Do đó, phổ biến kiến thức pháp luật thuế yêu cầu cấp thiết quan thuế Vì vậy, phát triển dịch vụ tư vấn thuế nhu cầu khách quan hộ kinh doanh việc thực nghĩa vụ thuế Nhà nước cần có sách phù hợp để khuyến khích phát triển dịch vụ tư vấn thuế tư nhân, tạo điều kiện cho dịch vụ tư vấn thuế phát triển 3.3.5 Quan tâm đến chế độ thi đua khen thưởng Công tác thi đua khen thưởng phải thực cán quản lý thuế có thành tích cơng tác thu thuế mà phải trọng đến hộ kinh doanh Hàng năm Chi cục thuế huyện Như Xuân cần thực khen thưởng 60 công khai thông qua phương tiện thông tin đại chúng đài phát thanh, trang thông tin điện tử huyện… hộ điển hình chấp hành tốt cơng tác thuế, hộ có số thuế phải nộp lớn, thường xuyên nộp đủ, hạn, từ nâng cao ý thức tự giác người nộp thuế 3.3.6 Kiến nghị cải cách công tác đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể Khác với việc đăng ký thuế doanh nghiệp đồng thời với đăng ký kinh doanh quan đăng ký kinh doanh, việc đăng ký thuế đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh lại tách rời Theo Khoản Điều Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế thì: “Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực đăng ký thuế với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu Trường hợp quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực đăng ký thuế trực tiếp với quan thuế thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” Tình trạng khiến số hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh số hộ đăng ký thuế có chênh lệch số lượng Từ dẫn tới cơng tác quản lý hộ kinh doanh không chặt chẽ, tốn thời gian, chi phí, bỏ lọt đối tượng thu thuế làm thất thu cho nguồn thu ngân sách nhà nước Mặt khác hộ kinh doanh những ngành nghề theo quy định pháp luật phải đăng ký kinh doanh Ngược lại, số ngành nghề lại đăng ký kinh doanh như: buôn bán hàng rong; buôn bán vặt; buôn chuyến; thực dịch vụ đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa xe, trơng giữ xe, cắt tóc,… khơng phải đăng ký kinh doanh Do vậy, để khắc phục tình trạng không quản lý hết số hộ kinh doanh đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí quan thuế nên chuyển sang chế độ liên thông cửa với quan đăng ký kinh doanh 61 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài “Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân – tỉnh Thanh Hóa” rút số kết luận sau: Đề tài hệ thống hoá vấn đề lý luận quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể, nội dung công tác quản lý thuế HKD cá thể; vai trò hộ kinh doanh; thực trạng cơng tác quản lý thuế HKD cá thể, làm sở giải nội dung nghiên cứu đề tài 62 Thực trạng quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018 đạt kết định Tuy nhiên, thông qua phương pháp thu thập thông tin, thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp đánh giá mặt quản lý thuế cơng tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục thuế huyện Như Xuân bộc lộ hạn chế, yếu Đề tài đưa nhóm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn công tác quản lý thu thuế địa bàn huyện Như Xuân, giúp cho Chi cục thuế tổ chức thực chặt chẽ, hiệu quản lý thu thuế HKD cá thể Qua trình học tập Học viện Tài với thời gian thực tập Chi cục thuế huyện Như Xuân, với kiến thức truyền đạt học viện kiến thức thực tế nắm bắt qua nghiên cứu, tìm hiểu Chi cục thuế, em hiểu tầm quan trọng cần thiết phải đưa giải pháp nhằm giải vấn đề tồn cơng tác quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Như Xuân Nội dung công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể vấn đề tương đối rộng, phức tạp Hộ kinh doanh thường xuyên thay đổi ngành nghề, quy mô địa điểm kinh doanh, yếu tố khác điều kiện kinh tếxã hội, phong tục tập quán, thói quen…cũng ảnh hưởng đến kết kinh doanh hộ Trong hệ thống chế độ, sách QLT thường xuyên thay đổi nên trình thực hiện, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Trong nghiên cứu, tìm hiểu em tiến hành thu thập, phân tích, đánh giá cách khách quan thành tích đạt vạch tồn công tác quản lý thuế TNCN, GTGT Chi cục Thuế Như Xuân Trên sở đó, em suy nghĩ, lựa chọn đưa số kiến nghị, giải pháp phục vụ cho 63 công tác quản lý thu thuế TNCN, GTGT Tuy nhiên, giải pháp ý kiến riêng cá nhân em nên tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Vì em mong quan tâm, giúp đỡ, bổ sung Lãnh đạo Chi cục Thuế Như Xuân Em xin chân thành cảm ơn giảng viên - TS Nguyễn Thị Minh Hằng cán Chi cục Thuế huyện Như Xuân giúp em hoàn thành luận văn Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Hà DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn thực thuế GTGT thuế TNCN cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 Đăng ký doanh nghiệp Quyết định số 1688 /QĐ-TCT ngày 06/10/2014 Quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh Quyết định 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 Tổng cục thuế việc ban hành Quy trình quản lý thuế cá nhân kinh doanh 64 PGS.TS Lê Xuân Trường (2010), “Giáo trình Quản lý thuế”, NXB Học viện tài PGS.TS Vương Thu Hiền (2010), “Giáo trình Thuế tiêu dùng”, NXB Học viện tài Nguồn số liệu Chi cục thuế huyện Như Xuân – tỉnh Thanh Hóa Các văn thuế khác Các trang web: + http://www.tapchithue.com.vn + http://www.gso.gov.vn + http://www.gdt.gov.vn + http://www.mof.gov.vn NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh Hằng Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hà Khóa: CQ53; Lớp: 02.01 Đề tài: “Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 - Điểm: Bằng số: Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà Khóa: CQ53; Lớp: 02.01 Đề tài: “Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân” - Nội dung nhận xét: Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành Đối tượng mục đích nghiên cứu Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu Nội dung khoa học Hà Nội, ngày … tháng năm 2019 - Điểm: Bằng số: Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện. .. chung thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế TNCN, GTGT hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế huyện Như Xuân- tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng. .. hộ kinh doanh trình hoạt động hộ - Theo quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể nội dung quản lý hộ kinh doanh bao gồm: + Quản lý cá nhân kinh doanh ổn định + Quản lý cá nhân kinh doanh Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 TĂNG CƯỜNG QUẢN lý THUẾ TNCN, GTGT đối với hộ KINH DOANH cá THỂ tại CHI cục THUẾ HUYỆN NHƯ XUÂN TỈNH THANH hóa , 4 TĂNG CƯỜNG QUẢN lý THUẾ TNCN, GTGT đối với hộ KINH DOANH cá THỂ tại CHI cục THUẾ HUYỆN NHƯ XUÂN TỈNH THANH hóa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn