BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM thi cấp chứng chỉ giám sát xây dựng

69 5 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:11

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 145 /QĐ-BXD ngày 10 / 10 /2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng) PHẦN I CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG TT Nội dung câu hỏi Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu điều chỉnh pháp luật đây? a Pháp luật xây dựng b Pháp luật xây dựng pháp luật đầu tư công c Pháp luật xây dựng pháp luật đấu thầu d Pháp luật xây dựng pháp luật khác có liên quan Theo quy định pháp luật xây dựng, hoạt động xây dựng gồm công việc đây? a Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình, khảo sát xây dựng b Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng c Bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng hoạt động khác có liên quan đến xây dựng cơng trình d Các cơng việc nêu điểm a, b c Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thực theo quy định nào? a Theo quy định Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay b Theo pháp luật xây dựng c Theo quy định Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay quy định pháp luật xây dựng d Theo quy định Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay, quy định pháp luật xây dựng pháp luật khác liên quan Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo nguyên tắc nào? a Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia b Tiêu chuẩn bắt buộc quy định quy chuẩn kỹ thuật c Tiêu chuẩn tự nguyện người có thẩm quyền định đầu tư cho phép áp dụng d Tất quy định a, b c Việc giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước vào quy định nào? a Pháp luật xây dựng b Pháp luật đầu tư công c Pháp luật đầu tư công pháp luật xây dựng d Pháp luật đầu tư công, pháp luật xây dựng pháp luật khác có liên quan TT Nội dung câu hỏi Những chủ thể bắt buộc phải mua bảo hiểm cơng trình thời gian thi công xây dựng? a Chủ đầu tư xây dựng công trình b Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình c Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình d Cả chủ thể nêu a, b c Những chủ thể bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng? a Chủ đầu tư xây dựng công trình Nhà thầu khảo sát xây dựng b Nhà thầu khảo sát xây dựng c Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình d Nhà thầu khảo sát xây dựng Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình Dự án đầu tư xây dựng phân thành loại nhóm A, B, C nguồn vốn nào? Đáp án d d d d d Đáp án a d d 10 11 12 TT 13 14 15 16 17 a Nguồn vốn ngân sách nhà nước b Nguồn vốn nhà nước ngồi ngân sách c Nguồn vốn khác khơng phải nguồn vốn nêu điểm a b d Tất nguồn vốn nêu điểm a, b c Theo quy định pháp luật xây dựng hành, vốn nhà nước ngân sách bao gồm: a Vốn ODA, vốn vay ưu đãi Nhà nước, vốn Nhà nước bảo lãnh vay b Vốn phát triển doanh nghiệp nhà nước, vốn góp tiền sử dụng đất Doanh nghiệp nhà nước c Các dự án PPP d Các trường hợp Theo quy định pháp luật xây dựng, giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng gồm cơng tác gì? a Xin chủ trương đầu tư xây dựng b Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng c Xin phép xây dựng d Bao gồm công tác a b Theo quy định pháp luật xây dựng, công tác sau giai đoạn thực đầu tư xây dựng ? a Tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổng thầu xây dựng để thực ahiện bước thiết kế xây dựng công trình, thi cơng xây dựng cơng trình b Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực thiết kế quy hoạch, thiết kế xây dựng cơng trình c Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng d Tất công tác Theo quy định pháp luật xây dựng, cơng trình xây dựng được, phân cấp sở nào? a Quy mô, tầm quan trọng, áp dụng cho loại cơng trình b Thời hạn sử dụng, vật liệu c Yêu cầu kỹ thuật xây dựng cơng trình d Tất Nội dung câu hỏi Việc phân loại cơng trình xây dựng theo quy định pháp luật xây dựng sở tiêu chí nào? a Theo cơng sử dụng b Theo kiến trúc cơng trình c Người định đầu tư quy định d Do chủ đầu tư quy định Những dự án đầu tư xây dựng nhóm phân chia thành dự án thành phần phân kỳ đầu tư để quản lý thực dự án độc lập? a Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, người định đầu tư b Báo cáo kinh tế kỹ thuật c Tư vấn thiết kế quy định d Tư vấn quản lý dự án quy định Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng yêu cầu đây? a Phù hợp với quy hoạch b Có phương án công nghệ phương án thiết kế xây dựng phù hợp c Bảo đảm chất lượng, an toàn xây dựng bảo vệ môi trường d Cả phương án Các dự án đầu tư xây dựng có quy mơ nhóm u cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư? a Dự án quan trọng quốc gia b Dự án nhóm A c Dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm A d Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B nhóm C Dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư Chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng? a Từ 45 tỷ đồng trở lên b Từ 15 tỷ đồng trở lên d c d d Đáp án a a d c b 18 19 TT 20 21 22 23 24 25 c Cả trường hợp a b d Từ 80 tỷ trở lên Khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngân sách, quan chuyên môn xây dựng phải thẩm định nội dung đây? a Nội dung khác báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng b Thiết kế sở phần xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng c Thiết kế công nghệ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng d Tất nội dung a, b c Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước? a Cơ quan chuyên môn xây dựng b Cơ quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư c Cả phương án a b d Chủ đầu tư xây dựng cơng trình Nội dung câu hỏi Cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế cơng nghệ, nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi tổng hợp kết thẩm định trình UBND cấp tỉnh định định đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng sử dụng vốn nhà nước ngân sách? a Sở Xây dựng b Sở Kế hoạch Đầu tư c Chủ đầu tư xây dựng d Văn phòng UBND tỉnh Dự án đầu tư xây dựng không bắt buộc phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi mà cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? a Dự án đầu tư xây dựng cơng trình tơn giáo nhà riêng lẻ hộ gia đình b Dự án đầu tư xây dựng cơng trình tơn giáo dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng (khơng tính tiền sử dụng đất) c Cả trường hợp a b d Các trường hợp a, b c không Đối với dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước quan chun mơn xây dựng thuộc Bộ quản lý cơng trình xây dựng chuyên ngành thẩm định nội dung dự án? a Tất nội dung dự án b Thiết kế sở dự án cơng trình cấp 1, cấp đặc biệt c Thiết kế sở dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm A d Thiết kế sở thiết kế công nghệ dự án Khi thẩm định thiết kế sở dự án đầu tư xây dựng yêu cầu phải xem xét đánh giá nội dung gì? a Sự phù hợp thiết kế với quy hoạch chi tiết xây dựng b Sự phù hợp giải pháp thiết kế bảo đảm an tồn xây dựng, mơi trường, phòng chống cháy nổ c Bao gồm a b d Bao gồm a, b đánh giá đảm bảo tính khả thi dự án Trong nội dung thẩm định dự án không bao gồm nội dung đây? a Xem xét yếu tố bảo đảm tính hiệu tính khả thi dự án b Xem xét việc xác định tổng mức đầu tư dự án c Xem xét việc xác định dự toán cơng trình dự án d Xem xét hợp lý thiết kế sở Hợp đồng hoạt động xây dựng theo hình thức giá có loại nào? a Hình thức trọn gói, hình thức theo thời gian b Hình thức điều chỉnh giá, Hình thức theo đơn giá cố định c Bao gồm hình thức nêu a b d Khơng có hình thức nêu a b b a Đáp án b b b c c c TT 26 27 28 29 30 31 32 TT 33 34 Nội dung câu hỏi Chức năng, nhiệm vụ Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực quy định? a Người có thẩm quyền định đầu tư b Người có thẩm quyền định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực c Cơ quan chuyên môn xây dựng d Chủ đầu tư Đối với dự án đầu tư xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng chủ thể phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng? a Người có thẩm quyền định đầu tư b Chủ đầu tư c Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng d Cơ quan chuyên môn xây dựng Chủ thể phải chịu trách nhiệm an tồn lao động cơng trường? a Chủ đầu tư b Nhà thầu thi công xây dựng cơng trình c Nhà thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình d Cả a, b c Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đồn kinh tế, Tổng cơng ty nhà nước phải tn thủ theo quy định nào? a Theo quy định pháp luật xây dựng b Theo quy định Pháp luật xây dựng, pháp luật đấu thầu pháp luật khác liên quan c Điều lệ, quy chế hoạt động Tập đồn, Tổng cơng ty d Cả b c Theo quy định pháp luật xây dựng, dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước có tổng mức đầu tư khơng phải thành lập ban QLDA mà sử dụng máy chuyên môn chủ đầu tư để kiêm nhiệm quản lý dự án? a Dưới 15 tỷ đồng b Dưới tỷ đồng c Dưới 10 tỷ đồng d Cả phương án a, b c Theo quy định pháp luật xây dựng, gói thầu sử dụng vốn nhà nước hợp đồng xây dựng ký kết vào thời điểm nào? a Sau hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu b Sau hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu kết thúc đàm phán hợp đồng c Trước khởi cơng xây dựng cơng trình d Cả phương án a, b c Theo quy định pháp luật xây dựng, gói thầu sử dụng vốn nhà nước hợp đồng xây dựng ký kết bên giao thầu bên nhận thầu hình thức nào? a Bằng văn thỏa thuận bên giao thầu bên nhận thầu b Bằng hình thức thỏa thuận miệng bên giao thầu bên nhận thầu c Phương án a b d Cả phương án a b Đáp án Nội dung câu hỏi Theo quy định pháp luật xây dựng, gói thầu sử dụng vốn nhà nước, trường hợp bên nhận thầu liên danh nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng với bên giao thầu nhà thầu liên danh phải cử đại diện hợp pháp để ký hợp đồng? a Nhà thầu liên danh nhà thầu cử làm đại diện cho liên danh b Tất nhà thầu tham gia liên danh c Phương án a b d Bất kể nhà thầu liên danh theo yêu cầu bên giao thầu Theo quy định pháp luật xây dựng, gói thầu sử dụng vốn nhà nước hiệu lực hợp đồng xây dựng tính từ thời điểm nào? a Từ ngày ký kết hợp đồng Đáp án b a b d a b a b d 35 36 37 38 TT 39 40 41 42 b Từ ngày bên giao thầu nhận bảo đảm thực hợp đồng bên nhận thầu c Từ ngày bên giao thầu bên nhận thầu thỏa thuận hợp đồng d Bao gồm a, b c Đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng loại hợp đồng nào? a Hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian b Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian c Cả a b d a b Đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng điều chỉnh khối lượng, khối lượng công việc phát sinh lớn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi hợp đồng khối lượng phát sinh chưa có đơn giá hợp đồng đơn giá áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng tính nào? a Do bên nhận thầu bên giao thầu thống đơn giá theo nguyên tắc thỏa thuận b Lấy đơn giá hợp đồng ký kết bên nhận thầu bên giao thầu c Lấy đơn giá theo đề xuất bên giao thầu d Cả phương án a, b c không Đối với gói thầu thi cơng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, tiến độ thực hợp đồng điều chỉnh trường hợp nào? a Trong trình thực hợp đồng xảy trường hợp bất khả kháng b Do bên giao thầu thay đổi thiết kế bàn giao mặt không với thỏa thuận hợp đồng c Do nhà thầu thực không không tuân thủ biện thi công đễ xảy cố phải tạm dừng thi công để xử lý cố d Cả trường hợp Hợp đồng EPC loại hợp đồng thực công việc gì? a Thiết kế thi cơng xây dựng b Thiết kế cung cấp vật tư, thiết bị c Cung cấp vật tư thiết bị thi công xây dựng d Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị thi công xây dựng Nội dung câu hỏi Đối với hợp đồng tổng thầu EPC tiến độ thi công cho giai đoạn tổng thầu, nhà thầu phải lập tiến độ thực cho công việc đây? a Tiến độ cho công việc thiết kế b Tiến độ cho công việc cung cấp thiết bị thi công xây dựng c Tiến độ cho công việc thiết kế thi công xây dựng d Tiến độ cho công việc thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị thi công xây dựng Đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước, nhà thầu có quyền giao 100% cơng việc hợp đồng ký kết với bên giao thầu cho nhà thầu phụ khơng? a Có b Khơng c Tùy thuộc vào tình hình cụ thể nhà thầu định d Do bên giao thầu bên nhận thầu thỏa thuận Theo quy định pháp luật Xây dựng hành, nhà thầu có trách nhiệm lập biện pháp an toàn cho người thiết bị thi cơng cơng trình cơng trường xây dựng? a Nhà thầu thiết kế b Nhà thầu thi công xây dựng c Chủ đầu tư d Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng không bao gồm tài liệu đây? a Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án b Thiết kế sở dự án b a d d Đáp án d b b c 43 44 TT 45 46 47 48 49 50 c Thiết kế kỹ thuật dự án d Giấy tờ liên quan đến đất đai Công tác sau không nằm giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng? a Thẩm định, phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng dự tốn b Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng c Thẩm định, phê duyệt dự án d Thẩm định, phê duyệt toán vốn đầu tư xây dựng Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập có thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện lực để thực số phần việc q trình quản lý thực dự án khơng? a Có b Khơng c Có phải chủ đầu tư chấp thuận d Có phải người định đầu tư chấp thuận Nội dung câu hỏi Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án nhiệm vụ, quyền hạn tư vấn QLDA định? a Do chủ đầu tư thông qua hợp đồng b Do pháp luật quy định c Do người định đầu tư d Cấp tổ chức tư vấn quản lý dự án Theo quy định pháp luật xây dựng hành, hợp đồng xây dựng hình thức đây? a Hợp đồng theo giá trọn gói b Hợp đồng theo đơn giá cố định c Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh d Hợp đồng theo tỷ lệ % Trong trình thực hợp đồng, bên nhận thầu có thay đổi người đại diện quản lý thực hợp đồng không? a Có b Khơng c Có phải chấp thuận bên giao thầu d Cả a, b c không Theo quy định pháp luật xây dựng, việc tranh chấp hợp đồng xây dựng giải nào? a Các bên thống thương lượng để giải b Trường hợp bên khơng thương lượng với đề nghị Tòa án nhân dân địa phương nơi xây dựng cơng trình c Các bên thống thương lượng để giải Trường hợp bên không thương lượng với đề nghị Tòa án nhân dân địa phương nơi xây dựng cơng trình d Các bên thống thương lượng để giải Trường hợp bên khơng thương lượng với việc đưa Tòa án để giải Bên giao thầu định Những cá nhân khơng bắt buộc phải có chứng hành nghề hoạt động xây dựng? a Chủ nhiệm thiết kế xây dựng cơng trình b Chủ trì thiết kế mơn cơng trình xây dựng c Tư vấn giám sát thi công xây dựng d Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công nhà thầu Chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng hạng I phải đáp ứng điều kiện gì? a Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với loại dự án b Có thời gian làm công tác lập dự án tối thiểu năm c Đã làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A dự án nhóm B loại dự án d Cả a, b c c d Đáp án a d c c d d TT 51 52 53 54 55 56 57 58 10 TT 59 60 Nội dung câu hỏi Điều kiện không yêu cầu giám đốc QLDA hạng I? a Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng b Có thời gian tham gia thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu năm c Đã huy trưởng công trường hạng I chủ nhiệm thiết kế hạng I d Đã chủ nhiệm lập dự án dự án nhóm A dự án nhóm B loại Đối với tổ chức thi công xây dựng chưa đủ điều kiện để xếp hạng lực thi cơng cơng trình sau đây? a Cơng trình cấp III b Cơng trình cấp IV c Cơng trình cấp IV thi công cải tạo công trình d Cơng trình cấp IV thi cơng cơng trình quy mơ nhỏ Ai người có trách nhiệm lập vẽ hồn cơng cơng trình? a Chủ đầu tư b Nhà thầu thiết kế xây dựng c Nhà thầu thi công xây dựng d Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Chủ thể có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi cơng xây dựng cơng trình? a Chủ đầu tư b Nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình c Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình d Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng có bước thiết kế xây dựng nào? a Thiết kế sở b Thiết kế kỹ thuật c Thiết kế vẽ thi công d Cả a, b c Số bước thiết kế xây dựng định? a Người định đầu tư phê duyệt dự án b Chủ đầu tư triển khai thực dự án c Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng d Cả phương án sai Chủ thể có trách nhiệm thực bảo hành cơng trình xây dựng? a Chủ đầu tư xây dựng cơng trình b Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình c Nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình d Cả phương án đầu Trường hợp dự án nhóm A khơng có quy hoạch phát triển ngành chủ đầu tư phải đề nghị quan để xem xét chấp thuận bổ sung vào quy hoạch ngành trước lập dự án? a Bộ quản lý ngành b Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án c Bộ Xây dựng d Cả phương án a, b c Đáp án Nội dung câu hỏi Dự án đầu tư xây dựng xem xét điều chỉnh trường hợp nào? a Trường hợp bất khả kháng, Nhà nước thay đổi quy hoạch xây dựng b Trường hợp điều chỉnh dự án mang lại hiệu cao c Khi số giá xây dựng Bộ Xây dựng UBND cấp tỉnh nơi có dự án cơng bố lớn số giá xây dựng để tính dự phòng cho yếu tố trượt giá tổng mức đầu tư phê duyệt d Cả a, b c Theo quy định pháp luật môi trường, loại dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? a Dự án quan trọng quốc gia Đáp án d c c c d a b a d d 61 62 63 64 65 11 TT 66 67 68 69 b Dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, khu dân cư tập trung c Dự án khai thác, sử dụng nước đất tài ngun thiên nhiên có quy mơ lớn d Cả a, b c Trường hợp công việc xác định rõ số lượng, khối lượng, thời gian thực ngắn áp dụng hình thức hợp đồng hợp lý nhất? a Hợp đồng trọn gói b Hợp đồng theo đơn giá c Hợp đồng theo thời gian d Hợp đồng theo đơn giá cố định Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định xác số lượng khối lượng nên áp dụng hình thức hợp đồng thích hợp nhất? a Hợp đồng trọn gói b Hợp đồng theo đơn giá cố định c Hợp đồng theo thời gian d Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trường hợp sau đây? a Bên nhận thầu bị phá sản b Bên nhận thầu chuyển nhượng lợi ích hợp đồng xây dựng cho bên khác c Bên nhận thầu không thực công việc theo hợp đồng 45 ngày liên tục d Cả a, b c Theo quy định pháp luật xây dựng, vẽ thiết kế xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng vẽ bước thiết kế nào? a Thiết kế sở b Thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công thẩm định, phê duyệt theo quy định c Thiết kế vẽ thi công thẩm định, phê duyệt d Một phương án a, b c Những cá nhân không bắt buộc phải có chứng hành nghề hoạt động xây dựng? a Chủ nhiệm thiết kế xây dựng cơng trình b Chủ trì thiết kế xây dựng cơng trình c Tư vấn giám sát thi công xây dựng d Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công xây dựng nhà thầu Nội dung câu hỏi Khi khởi công xây dựng công trình u cầu phải có điều kiện đây? a Có mặt xây dựng hạng mục, cơng trình khởi cơng b Có thiết kế vẽ thi cơng hạng mục, cơng trình xây dựng c Có giấy phép xây dựng d Tất điều kiện nêu a, b c Dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh trường hợp đây? a Trường hợp bất khả kháng, trường hợp mang lại hiệu cao cho dự án b Khi Nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng gây ảnh hưởng tới dự án c Khi số giá Bộ Xây dựng UBND cấp tỉnh công bố lớn số giá tính dự án phê duyệt d Cả a, b c Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng? a Người định đầu tư b Chủ đầu tư c Ban quản lý dự án d Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Cơ quan chuyên môn xây dựng quan nào? a Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng b Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn c Các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp a b d b d Đáp án d d a d 70 71 72 12 TT 73 74 75 76 77 78 phát triển nông thôn d Bao gồm a, b c Hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật gồm cơng trình nào? a Cơng trình giao thông, cung cấp lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước; thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn b Cơng trình giao thơng, cung cấp lượng, chiếu sáng cơng cộng; cơng trình y tế, văn hóa, giáo dục c Cơng trình dịch vụ cơng cộng, xanh, công viên d Bao gồm a, b c Theo quy định Luật Xây dựng, công tác thẩm định việc kiểm tra, đánh giá ai? a Người định đầu tư, chủ đầu tư, quan chuyên môn xây dựng b Cơ quan chuyên môn người định đầu tư c Người định đầu tư, chủ đầu tư d Tổ chức tư vấn có đủ điều kiện lực hoạt động xây dựng Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư quan, tổ chức nào? a Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực b Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng cơng trình c Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quan, tổ chức quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng d Bao gồm a b Nội dung câu hỏi Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước phê duyệt định? a Người định đầu tư b Chủ đầu tư c Cơ quan chuyên môn xây dựng d Bao gồm a, b c Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng làm thay đổi địa điểm, mục tiêu đầu tư, quy mơ đầu tư phải chấp thuận? a Người định đầu tư b Chủ đầu tư c Cơ quan chuyên môn xây dựng d Người định đầu tư quan chuyên môn xây dựng Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước phải đáp điều kiện thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án? a Là dự án nhóm A b Là dự án nhóm A có cơng trình cấp đặc biệt c Là dự án nhóm A, B, C có cơng trình cấp đặc biệt d Khơng u cầu điều Trong q trình lập dự án đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn lập dự án có nghĩa vụ gì? a Thực theo nội dung hợp đồng ký kết với chủ đầu tư b Chịu trách nhiệm chất lượng công việc theo hợp đồng ký kết; c Bồi thường thiệt hại sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư d Bao gồm a, b c Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm tài liệu đây? a Văn thông báo trúng thầu định thầu b Các vẽ thiết kế dẫn kỹ thuật (nếu có) c Biên đàm phán hợp đồng d Bao gồm a, b c Sau công việc hợp đồng xây dựng nghiệm thu có điều chỉnh hợp đồng khơng? a Có b Khơng c Có, tùy thuộc vào thỏa thuận hai bên ký kết hợp đồng a a a Đáp án a d b d d b 79 13 TT 80 81 82 83 84 85 86 14 d Do người có thẩm quyền định đầu tư định Cá nhân không thuộc đối tượng yêu cầu bắt buộc phải có chứng hành nghề tham gia hoạt động xây dựng u cầu phải có điều kiện khơng? a Khơng u cầu phải có điều kiện b Phải có văn chứng đào tạo phù hợp với cơng việc thực c Có văn chứng đào tạo phù hợp với công việc thực có kinh nghiệm tối thiểu năm tham gia hoạt động xây dựng d Yêu cầu có năm kinh nghiệm công việc thực Nội dung câu hỏi Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư cơng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng lập theo quy định nào? a Pháp luật xây dựng b Pháp luật đầu tư công c Pháp luật xây dựng pháp luật đầu tư công d Pháp luật đầu tư công, pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng Đối với dự án đầu tư xây dựng thực theo hình thức PPP việc thẩm định dự án thực theo yêu cầu dự án sử dụng nguồn vốn nào? a Vốn ngân sách nhà nước b Vốn nhà nước ngân sách c Vốn khác d Vốn khác vốn nhà nước tùy thuộc vào quy mô dự án Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách xã có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng quan, tổ chức làm chủ đầu tư dự án này? a Ủy ban nhân dân xã b Ủy ban nhân dân huyện c Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng UBND xã thành lập d Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng UBND huyện thành lập Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngân sách Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước định đầu tư quan, tổ chức giao làm chủ đầu tư? a Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành b Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực c Cơ quan, tổ chức quản lý sử dụng vốn thuộc Tập đoàn, Tổng công ty d Đáp án a, b c Tập đồn, Tổng cơng ty định Cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến quan quản lý nhà nước lĩnh vực có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trình thẩm định? a Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế sở b Cơ quan chuyên môn người định đầu tư c Cơ quan chuyên môn xây dựng d Chủ đầu tư Cá nhân đề nghị cấp chứng hành nghề hoạt động xây dựng yêu cầu phải đáp ứng điều kiện chung gì? a Có đủ lực hành vi dân theo quy định pháp luật b Có trình độ chun mơn đào tạo, thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng hành nghề phải đạt kết sát hạch theo quy định c Bao gồm a b d Chỉ cần đạt kết sát hạch theo quy định đủ Tổ chức đề nghị cấp chứng lực hoạt động xây dựng không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện gì? a Những cá nhân chủ chốt tổ chức phải có chứng hành nghề phù hợp với lĩnh vực hạng lực mà tổ chức đề nghị cấp chứng lực b Tổ chức thực công việc tương tự loại, cấp công trình c Phải có thời gian tham gia hoạt động xây dựng tối thiểu năm d Tất yêu cầu b Đáp án d b a d a c d b Thời gian ngừng việc bao gồm thời gian đóng cửa c Ghi chép đường ép xoắn, thời gian làm việc TBM cho chu tình đào d Cường độ bê tơng vỏ hầm đúc sẵn 228 TT 66 67 68 69 70 71 72 73 Nội dung câu hỏi Trước thi cơng đại trà đường, phải thi cơng thí điểm đoạn dài tối thiểu 100 m trường hợp đây? a Nền đắp đường cao tốc, đường cấp I, cấp II cấp III b Nền đào đắp có áp dụng kỹ thuật, cơng nghệ vật liệu c Nền đường đặc biệt (trên đất yếu, vùng sạt lở, đào đá cứng, đắp vật liệu nhẹ) d Cả ba trường hợp Khi tự nhiên có độ dốc ngang từ 20% đến 50%, trước đắp đường, cần phải có biện pháp xử lý nào? a Đắp trực tiếp mặt tự nhiên b Đào bỏ lớp đất hữu cơ, sau đắp trực tiếp c Kết hợp đánh bậc cấp đào bỏ lớp hữu trước đắp d Xây dựng công trình chống đỡ phía dốc (tường chắn loại) Trước đầm nén, đất rải phải có độ ẩm nào? a Độ ẩm tốt nhất, với sai số cho phép ± 1% b Độ ẩm tốt nhất, với sai số cho phép ± 2% c Độ ẩm tốt nhất, với sai số cho phép ± 3% d Độ ẩm tốt nhất, với sai số cho phép ± 4% Để đảm bảo chất lượng công tác đắp đường, phải dùng biện pháp thi công đây? a Đắp lấn dần từ chỗ cao xuống chỗ thấp b Đắp thành lớp từ chỗ thấp lên cao dần c Đắp lẫn lộn loại đất, đá, đất lẫn đá đoạn đường d Đắp loại đất có số sức chịu tải CBR thấp cao phía Loại vật liệu phù hợp để đắp đoạn tiếp giáp mố cấu lưng cống với đường đắp liền kề? a Vật liệu có tính nước tốt, tính nén lún nhỏ đất lẫn sỏi cuội, cát lẫn đá dăm, cát hạt vừa, cát hạt thơ b Đất có tính nước c Cát mịn d Đá phong hóa Để đảm bảo an tồn lao động q trình thi cơng đường phương pháp nổ mìn, phải thực tốt nội dung đây? a Thi cơng nổ mìn ban đêm b Lắp đặt thuốc nổ lỗ mìn cũ khơng nổ c Phải có cảnh báo hiệu lệnh phòng tránh cho cơng trường dân cư xung quanh d Đáp án a b Sai số cho phép vị trí tim rãnh xây cho phép đường cấp III, IV V bao nhiêu? a 10 mm b 50 mm c 70 mm d 100 mm Phương pháp thường sử dụng để xác định mô đun đàn hồi đất trường? a Phương pháp dùng ép cứng b Phương pháp dùng cần đo võng Benkelman c Phương pháp dùng dùng thiết bị đo độ võng FWD d Phương pháp dùng chùy xuyên động DCP Đáp án d c b b a c d a 229 T T 74 75 76 77 78 79 80 230 TT 81 82 Nội dung câu hỏi Chỉ tiêu thường dùng để đánh giá chất lượng hỗn hợp cấp phối đá dăm xem xét chấp nhận nguồn cung cấp vật liệu? a Độ hào mòn Los-Angeles cốt liệu b Hàm lượng hạt thoi dẹt c Độ ẩm d Đáp án a b Mật độ kiểm tra độ chặt lu lèn lớp móng cấp phối đá dăm để phục vụ cơng tác nghiệm thu nào? a 7000 m2 kiểm tra vị trí ngẫu nhiên b 9000 m2 kiểm tra vị trí ngẫu nhiên c 7000 m2 kiểm tra vị trí ngẫu nhiên d 9000 m2 kiểm tra vị trí ngẫu nhiên Khe hở tối đa cho phép thước m nghiệm thu độ phẳng lớp móng cấp phối đá dăm bao nhiêu? a mm b mm c mm d 10 mm Để xác định giới hạn dẻo giới hạn chảy cấp phối thiên nhiên, tiến hành thí nghiệm với phần vật liệu lọt sàng đây? a Sàng 2,36 mm b Sàng 4,75 mm c Sàng 0,425 mm d Sàng 1,18 mm Có thể sử dụng phương pháp để bảo dưỡng lớp móng cấp phối gia cố xi măng? a Tưới nước trực tiếp lên mặt lớp cấp phối gia cố xi măng hàng tuần b Tưới nhũ tương nhựa đường a xít với lượng 0,8 – 1,0 lít/m2 c Phủ kín cm cát bề mặt lớp cấp phối gia cố xi măng tưới nước giữ cho cát ẩm vòng ngày d Đáp án b c Khi thi công mặt đường thấm nhậm nhựa, quy định nhiệt độ nhựa đường 60/70 trước phun tưới bao nhiêu? a 1500C ± 100C b 1600C ± 100C c 1700C ± 100C d 1800C ± 100C Nhiệt độ khơng khí tối thiểu cho phép thi công mặt đường láng nhựa nóng bao nhiêu? a 00C b 50C c 100C d 150C Nội dung câu hỏi Có thể sử dụng phương pháp để kiểm tra phục vụ cho công tác nghiệm thu độ nhám mặt đường bê tông nhựa? a Phương pháp sử dụng lắc Anh b Phương pháp rắc cát c Phương pháp dùng thiết bị MTM d Phương pháp đo cự li hãm xe Để xác định độ chặt bê tông nhựa trường, sử dụng phương pháp nào? a Đem so sánh khối lượng thể tích mẫu khoan trường mẫu đúc phòng thí nghiệm từ hỗn hợp lấy trạm lý trình tương ứng b Phương pháp dùng phễu rót cát c Phương pháp đồng vị phóng xạ Đáp án d a b c d b d Đáp án b a 83 84 85 86 87 231 TT 88 89 90 91 92 93 d Tất phương pháp Khi thi công công nghệ ván khuôn trượt, độ sụt yêu cầu hỗn hợp bê tông xi măng bao nhiêu? a 10 - 20 mm b 20 – 30 mm c 20 – 40 mm d 40 – 60 mm Thí nghiệm rắc cát dùng để xác định tiêu đây? a Độ góc cạnh cát b Độ phẳng c Độ nhám d Độ chặt vật liệu Công việc sau không thuộc nội dung cơng tác hồn thiện? a Khơi phục lại mốc đường chuyền cấp, cọc tim tuyến b Sửa chữa chỗ thừa, thiếu bề rộng, độ cao đường c Gọt mái đào, vỗ lại mái đắp chuẩn bị cho công tác gia cố cần thiết d Hồn chỉnh rãnh nước, gọt mui luyện đường Khi đào cấp kích thước cấp phụ thuộc yếu tố nào? a Phương pháp thi công thủ công hay giới b Phương tiện đầm lèn c Cả hai đáp án a b d Loại đất đất thiên nhiên Nguyên tắc lấy mẫu để kiểm tra chất lượng đầm nén đường cần lấy vị trí nào? a Ở mép đường, đắp đầu cầu, hai bên sườn cống, lưng tường chắn b Ở chỗ đại diện nơi đặc biệt quan trọng c Phân bố mặt mặt cắt cơng trình, lớp đắp lấy đợt mẫu d Cả đáp án b c Nội dung câu hỏi Mái đường cần gia cố trường hợp nào? a Nền đắp cao 1m 1m dùng đất không tốt b Nền đường đắp cao m sử dụng đất đắp không tốt c Nền đường bị ảnh hưởng dòng nước chảy, đường qua đồng chiêm trũng d Cả hai đáp án a đáp án c Những tiêu chí dùng để kiểm tra chất lượng đất đắp gì? a Độ chặt yêu cầu b Thành phần hạt so với thiết kế c Hệ số thấm, sức kháng trượt vật liệu mức độ co ngót đầm nén d Cả ba đáp án Ở khu vực đồng bằng, đắp m dốc ngang 5% rãnh dọc đào nào? a Ở phía thấp mép rãnh cách chân đường tối thiểu m b Ở phía cao mép rãnh cách chân đường tối thiểu m c Ở hai bên mép rãnh cách chân đường tối thiểu 0,5 m d Đáp án a đáp án b Khi thiết kế nổ mìn gần cơng trình, thiết bị phương pháp nổ mìn thích hợp nhất? a Nổ mìn vi sai nổ định hướng b Nổ mìn ốp nổ mìn nơng c Nổ mìn buồng d Cả hai đáp án a b Sai lệch độ ẩm đất đắp so với độ ẩm tốt dao động khoảng để đắp đất đạt khối lượng thể tích khơ lớn nhất? a Đối với đất dính 10%; đất khơng dính 20% độ ẩm tốt b Đối với đất dính 20%; đất khơng dính 10% độ ẩm tốt c 10% không phân biệt loại đất d 20% không phân biệt loại đất Mục đích cơng tác đầm thí nghiệm trước thi công đại trà để xác định được: a c a c d Đáp án d d b a a b 94 232 TT 95 96 97 98 99 100 101 233 a Loại máy đầm hiệu đơn vị thi công b Áp suất đầm, số lần đầm, chiều dầy lớp đất, độ ẩm tốt độ ẩm khống chế c Chiều dầy tối đa lớp đất đầm nén tương ứng với loại máy đầm d Cả ba đáp án Nền đường sau thi công xong xuất vết nứt, trường hợp nghiệm thu? a Nứt nẻ nhỏ, vết nứt ngắn, đứt đoạn khơng có hướng định b Nứt dải liên tục theo tim hướng khác c Mặt bị dộp (bóc bánh đa) d Khơng có trường hợp nghiệm thu ba đáp án Nội dung câu hỏi Khi kiểm tra nghiệm thu độ phẳng mặt đường yêu cầu khe hở đáy thước không vượt trị số nào? a cm b cm đất 3-5cm đá c 3-5 cm đất 2cm đá từ cấp đến cấp d cm đất 3-5cm đá từ cấp đến cấp Trong công tác nghiệm thu kiến trúc tầng đường sắt, trường hợp phải nghiệm thu lại? a Có sai sót cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp, chèn tà vẹt b Có sai sót đồng thời cự ly thủy bình c Có sai sót đồng thời cự ly, thủy bình phương hướng d Có sai sót đồng thời cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp chèn tà vẹt Trong công tác nghiệm thu kiến trúc tầng đường sắt có mối nối đường tuyến chiều dài nghiệm thu đường quy định bao nhiêu? a Toàn chiều dài tuyến thi công b 10% tổng chiều dài tuyến thi công c 1000 m d 10% tổng chiều dài tuyến thi công không nhỏ 1000 m Tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệm thu công tác chèn tà vẹt đường sắt có mối nối đường tuyến đường đón gửi tàu phải đảm bảo yêu cầu nào? a Số lượng tà vẹt lỏng lẻ tẻ khơng vượt q 4% b Khơng có tà vẹt mối lỏng c Khơng có tà vẹt lỏng liên tiếp cầu d Cả ba đáp án Nội dung công tác nghiệm thu khe hở ray đường tuyến đường đón gửi tàu? a Kiểm tra sai số khe hở thực tế so với khe hở tiêu chuẩn b Kiểm tra sai số tổng số khe hở thực tế so với tổng số khe hở tiêu chuẩn/1km c Cả đáp án a đáp án b d Đáp án a đáp án b Tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho nghiệm thu kiến trúc tầng đường sắt không mối nối? a Cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp chèn tà vẹt b Nhiệt độ khóa ray, lượng chuyển vị đường c Lực kháng ngang đá ba lát d Cả ba đáp án Trên đường sắt không mối nối, yêu cầu lực cản ngang lực cản dọc đá ba lát lên tà vẹt bao nhiêu? a 400 kg/m 600 kg/m b 600 kg/m 400 kg/m c 400 kg/m theo hai phương d 600 kg/m theo hai phương a Đáp án d a c d c d a TT 102 103 104 105 106 107 108 234 TT 109 110 111 Nội dung câu hỏi Vật liệu làm lớp ballast đường sắt phải đáp ứng yêu cầu mặt kích cỡ sau đây? a Cỡ hạt 25mm - 50 mm chiếm tỉ lệ ≥ 90% khối lượng tồn b Kích cỡ hạt < 25 mm > 20 mm phải < 5% khối lượng tồn c Kích cỡ hạt > 50 mm < 65 mm phải < 5% khối lượng toàn d Cả đáp án Hàm lượng sét (nếu có) vật liệu làm lớp ballast đường sắt không vượt trị số sau đây? a 0,1 % khối lượng b 0,5 % khối lượng c % khối lượng d % khối lượng Cường độ chịu nén trạng thái khô đá làm lớp ballast đường sắt phải lớn giá trị sau đây? a 700 kg/cm2 b 750 kg/cm2 c 800 kg/cm2 d 1000 kg/cm2 Yêu cầu độ mài mòn thùng quay đá làm lớp ballast đường sắt phải nhỏ giá trị sau đây? a 10 % khối lượng ban đầu b 20 % khối lượng ban đầu c 30 % khối lượng ban đầu d 50 % khối lượng ban đầu Khi hỗn hợp bê tông bị độ sụt nhanh, TVGS cần kiểm tra nguyên nhân nào? a Nhiệt độ XM cốt liệu cao b Nguồn vật liệu thay đổi so với vật liệu làm thí nghiệm xác định cấp phối c Cách trộn phụ gia hố dẻo khơng phù hợp d Cả nguyên nhân Khi thi công kết cấu nhịp BTCT ứng suất trước , sử dụng bê tơng có phụ gia hóa dẻo phát triển nhanh cường độ , sau đổ bê tông tiến hành căng cốt thép ứng suất trước? a 3- ngày b ngày c 14 ngày d Tùy theo kết thí nghiệm theo thiết kế Khi chọn phương pháp lao lắp kết cấu nhịp cầu BTCT, cần xem xét yếu tố đây? a Chiều dài nhịp, trọng lượng khối dầm cần cẩu lắp b Số lượng nhịp c Địa hình, địa chất, thuỷ văn d Cả yếu tố Đáp án Nội dung câu hỏi Trong yếu tố đây, yếu tố không ảnh hưởng đến độ võng kết cấu nhịp cầu dầm BTDUL thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng? a Tải trọng xe đúc trọng lượng đốt dầm b Lực căng neo đốt dầm K0 vào đỉnh trụ c Lực căng cốt thép ứng suất trước dầm d Nhiệt độ mơi trường, từ biến co ngót bê tông Phương pháp căng đồng thời tất bó cốt thép ứng suất trước áp dụng cho trường hợp đây? a Chế tạo cấu kiện BTCT ƯST lắp ghép theo phương pháp căng trước b Chế tạo cấu kiện BTCT ƯST lắp ghép theo phương pháp căng sau c Thi công kết cấu nhịp cầu BTCT ƯST theo công nghệ đúc dầm hệ giàn giáo ván khuôn di động d Thi công kết cấu nhịp cầu BTCT ƯST theo công nghệ đúc đẩy Nhà thầu biên soạn Quy trình thi cơng hạng mục xây dựng trình Đáp án d b c c d d d b a c 112 113 114 115 235 TT gắt 116 117 118 119 120 Tư vấn giám sát thông qua Nếu xẩy sai sót thi chịu trách nhiệm: a Nhà thầy xây dưng b Tư vấn GS duyệt Quy trình c Cả a b d Chủ đầu tư Tải trọng thử tải phần trăm tải trọng tác dụng lên kết cấu phụ tạm: a 30% b 70% c 100% d 125% Nhà thầu dùng Giá lao cầu tự chế Cần cẩu tự chế hệ để lao cầu Ai có quyền kiểm tra cho phép sử dụng Giá lao cầu Hệ cẩu này: a Tư vấn giám sát b Cục Đăng kiểm Bộ GTVT c Sở Xây dựng địa phương d Chủ đầu tư Thời điểm phù hợp để hạ dầm cầu lên gối lúc nào: a Bất lúc chuẩn bị xong b Sáng sớm ban đêm nhiệt độ thấp ngày c Giữa trưa lúc nhiệt độ cao ngày d Lúc nhiệt độ gần với nhiệt độ trung bình năm Thời điểm hợp lý để đo kiểm tra cao độ đốt kết cấu nhịp dúc hẫng điều chỉnh ván khuôn đốt đúc tiếp theo: a Trước lắp cốt thép thường đốt b Sau lắp cốt thép thường đốt tiếp theo, trước đổ bê tông đốt c Trước lắp cốt thép thường đốt tiếp theo, vào thời điểm sáng sớm trước có nắng d Trước lắp cốt thép thường đốt tiếp theo, vào buổi trưa nắng Nội dung câu hỏi Điểm dừng đổ bê tông dầm, kết cấu bến dạng cầu tu: a Ti ẵ chiu di nhp b Ti ẳ chiều dài nhịp c Tại vị trí gối đỡ d Tại vị trí vị trí Khi bắt buộc phải bố trí điểm dừng bê tông đổ chỗ, việc xử lý bề mặt mối nối phải thực khoảng thời gian sau: a Trong vòng h b Trong vòng h c Trong vòng h d Trong vòng h Khi đổ bê tông chia thành nhiều lớp, việc đầm bê tông phải thực sau: a Đầm xuyên đến vị trí tiếp giáp lớp vừa đổ lớp b Đầm xuyên khoảng cm lớp c Đầm xuyên khoảng 10 cm lớp d Đầm xuyên vào toàn chiều dày lớp Chiều cao cho phép bê tông rơi tự đổ bê tông: a Dưới m b Dưới 1.5 m c Dưới m d Dưới m Cho phép lắp dựng phận kết cấu khác lên kết cấu bê tông đổ chỗ sau cường độ đạt: a Đạt 50% cường độ thiết kế b Đạt 70% cường độ thiết kế c Đạt 90% cường độ thiết kế d b d c Đáp án b a c b b 121 122 123 236 TT 124 125 126 127 128 d Đạt 100% cường độ thiết kế Cho phép lắp dựng phận kết cấu khác lên kết bê tông đổ chỗ sau cường độ đạt: a Đạt 50% cường độ thiết kế b Đạt 70% cường độ thiết kế c Đạt 90% cường độ thiết kế d Đạt 100% cường độ thiết kế Cơng tác hạ cọc tường cừ vào đất thực thiết bị sau: a Bằng búa diêzel b Bằng búa c Bằng búa rung d Bằng thiết bị nêu Khi tường cừ hạ bị nghiêng theo hình rẻ quạt dọc theo tuyến bến, cần phải xử lý phương pháp sau: a Hạ cọc không liên kết khóa với hàng cọc bị xiên để đảm bảo độ thẳng, hàn với (cả nước khô) để đảm bảo liên kết b Chế tạo cọc vát dần để khắc phục độ xiên c Nhổ lên đóng lại để đảm bảo độ thằng d Bất kỳ phương pháp nêu Nội dung câu hỏi Việc đóng cọc cừ coi hoàn thành khi: a Hạ cọc đến cao độ thiết kế b Hạ cọc đến đạt độ chối thiết kế c Hạ cọc đến cao độ thiết kế đạt độ chối thiết kế d Bất kỳ trường hợp nêu Việc đổ bê tông dầm mũ tường cừ điều kiện phần bị ngập nước tiến hành phương pháp sau: a Đúc sẵn phận kết cấu bị ngập b Đổ bê tông nước phương pháp rút ống thẳng đứng c Đổ bê tông nước phương pháp vữa dâng d Chế tạo ván khuôn thép kín cho phần kết cấu nước để đổ điều kiện khơ TVGS có bắt buộc phải kiểm tra Danh mục phép thử phép thực PTN mà Nhà thầu đệ trình: a Khơng thiết cơng tác kiểm tra chất lượng trách nhiệm NT b Khơng cần thiết, PTN cấp dấu LAS đương nhiên thực phép thử c Nhất thiết phải kiểm tra so sánh với phép thử phải thực dự án d Nếu PTN có chứng hợp chuẩn, hiệu lực khơng bị đình hoạt động khơng cần thiết phải kiểm tra TVGS xử lý trường hợp: thực dự án, phát thấy tem hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm – thử nghiệm hết hiệu lực a Khơng có ý kiến thiết bị kiểm tra trước chấp thuận cho PTN hoạt động dự án b Tiếp tục cho làm thí nghiệm, sau u cầu PTN kiểm tra hiệu chuẩn bổ sung c Khơng có xử lý phép thử trước tiến hành thiết bị d Đình thí nghiệm, u cầu PTN mời đơn vị có chức đến kiểm tra, hiệu chuẩn lại TVGS có thiết phải giám sát trình lấy mẫu, vận chuyển bàn giao mẫu với Nhà thầu không? a Không thiết, TVGS khơng thể có đủ người để làm cơng việc b Bắt buộc, cơng việc có ảnh hưởng lớn đến tính đắn phép thử c Chỉ nên vài lần đầu, lần sau để NT tự làm cơng việc d Khơng cần thiết, TVGS cần kiểm tra q trình thí nghiệm NT b c b Đáp án a c c d a đủ 237 TT 129 130 131 132 133 134 135 136 238 TT 137 Nội dung câu hỏi Công tác giám sát thi công, yêu cầu kiểm tra kết lao dọc sang ngang dầm BTCT, Độ sai lệch cho phép đường tim nhịp cầu lao so với thiết kế: a Không lớn 40mm b Không lớn 50mm c Không lớn 60mm d Không lớn 70mm Các tiêu cần quan tâm chấp nhận chứng thí nghiệm cốt thép gì? a Giới hạn chảy, giới hạn bền, độ dãn dài, đường kính uốn góc uốn b Loại, đường kính, giới hạn chảy c Loại, đường kính, giới hạn chảy, giới hạn bền, độ dãn dài, đường kính uốn góc uốn, tính hàn (khi có mối hàn) d Phương án A B Trình tự đổ bê tơng mặt cắt dầm hộp hợp lý nhất: a đáy hộp, góc hộp bên dưới, thành hộp, nắp hộp b đáy hộp, thành hộp, nắp hộp c góc hộp bên dưới, đáy hộp, thành hộp, nắp hộp d góc hộp bên dưới, thành hộp, nắp hộp Việc thử tải xe đúc hẫng cầu BTCT DUL thực nào: a.Phương án 1: sau chế tạo xong xe đúc nhà máy chế tạo b.Phương án 2: sau lắp ráp hoàn chỉnh xe đúc vị trí đốt K0 chưa bao gồm phần ván khn c Phương án 3: sau lắp ráp hoàn chỉnh xe đúc vị trí đốt K0 bao gồm phần ván khuôn d Phương án 4: thử tải Nhà máy (Phương án 1) phương án Khi thi công đúc hẫng đốt K0, dùng loại phụ gia đúng: a.Phụ gia siêu dẻo, siêu giảm nước, tăng cường độ cao sớm b.Phụ gia siêu dẻo, siêu giảm nước, kéo dài thời gian ninh kết, tăng cường độ cao c.Phụ gia khí d.Phụ gia trợ bơm Khi thi công đúc hẫng đốt dầm đốt hợp long, dùng loại phụ gia đúng: a.Phụ gia siêu dẻo, siêu giảm nước, tăng cường độ cao sớm b.Phụ gia siêu dẻo, siêu giảm nước, kéo dài thời gian ninh kết, tăng cường độ cao c.Phụ gia khí d.Phụ gia trợ bơm Khi thi công đúc đốt hợp long, chọn cấp bê tông nào? a.Giống cấp bê tông đốt đúc hẫng khác b.Cao 10% so với cấp bê tông đốt đúc hẫng khác c.Ttùy Tư vấn giám sát định d.Tùy Chủ đầu tư định Độ sụt tối thiểu hợp lý hỗn hợp bê tông đúc hẫng bao nhiêu: a.Phương án 1: cm b.Phương án 2: 10 cm c.Phương án 3: 15 cm d.Phương án 3: tùy chọn cách nêu Tư vấn giám sát định Đáp án Nội dung câu hỏi Số lượng cọc khoan nhồi cần phải kiểm tra siêu âm công trường cầu bao nhiêu: a tất cọc b 50% tổng số cọc c Tư vấn giám sát định Đáp án d a c c d b a a b 138 139 140 141 142 143 144 239 TT 145 146 147 d kết hợp B C Loại vật liệu sử dụng để đắp đường? a Đất cát b Đất bùn, đất than bùn c Đất mùn lẫn hữu có thành phần hữu 10%, đất có lẫn cỏ rễ cây, lẫn rác thải sinh hoạt d Đất có lẫn thành phần muối dễ hòa tan q 5% Cơng việc sau công tác chuẩn bị thi công đường? a Khôi phục cố định cọc định vị tuyến đường thiết kế b Xử lý mặt tự nhiên trước đắp c Định vị điểm đặc trưng đường d Dọn dẹp mặt thi cơng Mục đích đoạn thi cơng thử nghiệm đường gì? a Khẳng định thơng số cơng nghệ đầm nén cần đạt q trình thi cơng đại trà b Khẳng định tiêu phương pháp kiểm soát chất lượng q trình thi cơng c Khẳng định cơng nghệ phương án tổ chức thi công d Tất đáp án Phương án đắp đất phép sử dụng để đắp đoạn tiếp giáp mố cầu với đường đắp liền kề? a Đắp thành lớp xiên lấn dần từ phía đắp mố cầu b Đắp thành lớp từ lên với chiều dày đầm nén từ 20 đến 30 cm c Đắp thành lớp từ lên với chiều dày đầm nén không 20 cm d Đắp thành lớp từ lên với chiều dày đầm nén từ 30 đến 40 cm Trong thi công đường, đất đào thừa phải đổ đâu? a Đổ số khu vực định phép đổ b Đổ sông suối vị trí trũng gần tuyến đường thi cơng c Đổ sườn dốc phía đường đào d Đổ khu vực đất canh tác gần tuyến đường thi công Để phục vụ nghiệm thu đường cần kiểm tra nội dung đây? a Kiểm tra biên thực trình thi cơng b Kiểm tra yếu tố hình học đường c Kiểm tra chất lượng công tác gia cố mái taluy đường d Tất đáp án Trong q trình thi cơng ấn bấc thấm, với lần ấn bấc thấm không cần phải kiểm tra nội dung sau đây? a Các tiêu lý bấc thấm b Vị trí phương thẳng đứng bấc thấm c Chiều dài bấc thấm d Phần bấc thấm thừa mặt tầng đệm cát Nội dung câu hỏi Loại lu thích hợp để lu lèn mặt đường đá dăm nước? a Lu bánh cứng b Lu bánh lốp c Lu chấn động d Lu chân cừu Kiểm tra độ chặt lớp móng đá dăm nước trường cách đây? a Quan sát vệt hằn bánh lu bề mặt b Phương pháp dùng phễu rót cát c Phương pháp thử mức độ vỡ đá rải mặt đường lu chạy qua d Đáp án a c Nội dung không cần thiết phải kiểm tra nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm? a Kích thước hình học (cao độ, độ dốc ngang, chiều rộng, chiều dày) b Độ phẳng c Độ nhám d Độ chặt lu lèn a b d c a d a Đáp án a d c 148 149 150 151 240 TT 152 153 154 155 156 157 Để kiểm tra độ chặt lu lèn lớp cấp phối đá dăm trường thường dùng phương pháp đây? a Phương pháp đồng vị phóng xạ b Phương pháp dùng phễu rót cát c Phương pháp dao đai đốt cồn d Phương pháp dùng phao Covalep Để kiểm tra thành phần hạt cấp phối đá dăm trường, dùng phương pháp đây? a Phương pháp sử dụng tỷ trọng kế b Kiểm tra thông qua chứng vật liệu nhà sản xuất c Phương pháp sàng d Kiểm tra mắt trường Kiểm tra khả chống mài mòn vật liệu cấp phối đá dăm thực phương pháp nào? a Lấy mẫu thí nghiệm xác định tiêu LA b Dùng búa đập sau quan sát đánh giá mắt c Quan sát mắt sau lu lèn d Kiểm tra tiêu LA từ chứng vật liệu nhà sản xuất Để tránh tượng cấp phối thiên nhiên bị phân tầng q trình vận chuyển, khơng dùng biện pháp đây? a Dùng máy xúc lên xe ô tô vận chuyển b Dùng xẻng hất lên xe c Dùng sọt chuyển lên xe d Đổ vật liệu chiều cao không 1,0 m Nội dung câu hỏi Chỉ tiêu cần phải kiểm tra để nghiệm thu lớp móng cấp phối thiên nhiên? a Kích thước hình học b Độ phẳng c Độ chặt đầm nén d Tất đáp án Thí nghiệm mẫu khoan mẫu trường không cho phép xác định tiêu lớp móng cấp phối gia cố xi măng? a Khối lượng thể tích khơ mẫu b Cường độ chịu nén c Độ phẳng d Cường độ ép chẻ Độ rỗng dư bê tông nhựa chặt (BTNC) thường quy định nào? a Từ 2% đến 5% b Từ 3% đến 8% c Từ 3% đến 6% d Từ 3% đến 5% Để tưới dính bám trước thi cơng bê tơng nhựa lớp trên, sử dụng loại vật liệu nào? a Nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm CSS-1h b Nhựa lỏng đông đặc nhanh RC70 c Nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh CRS-1 d Tất loại vật liệu Tổ hợp lu sử dụng phổ biến để thi công bê tông nhựa rải nóng? a Lu bánh thép phối hợp với lu bánh lốp b Lu rung phối hợp với lu bánh thép c Lu rung phối hợp với lu chân cừu d Lu rung phối hợp với lu bánh lốp Trong q trình thi cơng, cần phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bê tơng nhựa nóng thời điểm đây? a Trên xe vận chuyển trước đổ vào phễu rải b Khi rải hỗn hợp c Khi lu lèn hỗn hợp d Tất đáp án b c a b Đáp án d c c d a d 158 159 160 241 TT 161 162 163 164 165 166 167 168 Chỉ tiêu dùng để đánh giá chất lượng cát dùng để chế tạo hỗn hợp bê tơng nhựa nóng? a Mô đun độ lớn b Hệ số đương lượng cát c Độ góc cạnh cát d Tất đáp án Nội dung không cần phải kiểm tra nghiệm thu mặt đường bê tơng nhựa? a Kích thước hình học (bề rộng, độ dốc ngang, chiều dày cao độ) b Cường độ chịu nén c Độ chặt lu lèn d Độ phẳng độ nhám mặt đường Trường hợp thi cơng bê tơng nhựa gặp mưa, cần phải làm gì? a Báo trạm trộn ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa b Tiếp tục lu lèn bê tông nhựa lu 2/3 số lượt lu yêu cầu c Đáp án a b d Tiếp tục thi cơng theo trình tự cơng nghệ duyệt Nội dung câu hỏi Phương pháp sử dụng phổ biến để xác định mô đun đàn hồi chung kết cấu áo đường mềm có lớp mặt bê tông nhựa? a Phương pháp dùng ép cứng b Phương pháp dùng cần đo võng Benkelman c Phương pháp dùng dùng thiết bị đo độ võng FWD d Phương pháp dùng chùy xuyên động DCP Thời gian tối đa cho phép từ hỗn hợp bê tông xi măng khỏi buồng trộn đến rải xong phụ thuộc vào yếu tố đây? a Nhiệt độ khơng khí thi cơng b Công nghệ rải c Loại phụ gia chậm đông kết (nếu có) d Tất đáp án Giải pháp không phép sử dụng bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng? a Tưới nước trực tiếp lên mặt đường thời gian bảo dưỡng b Phun tạo màng giữ ẩm c Rải màng giữ ẩm kết hợp với tưới nước d Rải vải địa kỹ thuật, bao tải ẩm phủ kết hợp với tưới nước Để đánh giá chất lượng mặt đường bê tông xi măng nghiệm thu, tiêu sau sử dụng? a Cường độ nén bê tông xi măng b Cường độ kéo uốn bê tơng xi măng c Độ mài mòn, cường độ chịu nén đá gốc d Độ mài mòn bê tông xi măng Kiểm tra lượng nhựa đường phun tưới mặt đường thi công cách nào: a Quan sát mắt để đánh giá b Kiểm tra cách rải cứng đường trước phun tưới nhựa qua c Kiểm tra khối lượng nhựa đường sử dụng tương ứng với diện tích tưới d Kết hợp cách để kiểm tra Phương pháp Marshall dùng để làm gì: a Xác định cấp phối cốt liệu tối ưu cho hỗn hợp bê tông nhựa chặt rải nóng b Xác định hàm lượng nhựa tối ưu tương ứng với cấp phối cốt liệu xác định hỗn hợp bê tông nhựa chặt rải nóng c Xác định tiêu thể tích hỗn hợp bê tông nhựa d Xác định khả kháng lún hỗn hợp bê tông nhựa Số lượng mẫu bê tông nhựa tối thiểu cần phải đúc để xác định hàm lượng nhựa tối ưu phương pháp thiết kế Marshall : a 18 mẫu b 15 mẫu c 12 mẫu d mẫu Phương pháp phễu rót cát sử dụng trường dùng để xác định tiêu đây: d b c Đáp án b d a b d b b a a Độ chặt vật liệu b Độ phẳng c Độ nhám d Độ ẩm vật liệu 242 TT 169 170 171 172 173 174 175 243 TT 176 177 Nội dung câu hỏi Khi kiểm tra nghiệm thu kích thước hình học đường sau thi cơng đường cấp IV, V VI, sai số cho phép vị trí trục tim tuyến đường bao nhiêu: a Không 30 mm b Không 50 mm c Không 70 mm d Không 100 mm Độ rỗng dư bê tông nhựa rỗng (BTNR) thường quy định : a Lớn 6% b Từ 5% đến 12% c Từ 8% đến 12% d Từ 7% đến 20% Có thể sử dụng phương pháp để bảo dưỡng lớp móng cấp phối gia cố xi măng: a Tưới nước trực tiếp lên mặt lớp cấp phối gia cố xi măng hàng tuần b Tưới nhũ tương nhựa đường a xít với lượng 0,8 – 1,0 lít/m2 c Dùng lều bạt che nắng diện thi công d Cả ba phương án Việc phát sai sót bất hợp lý hồ sơ thiết kế đề nghị đơn vị có thẩm quyền bổ sung, chỉnh lý tiến hành công tác sau đây? a Công tác chuẩn bị b Công tác thi công c Công tác nghiệm thu d Cả ba đáp án Công việc không thuộc nội dung công tác lập biện pháp tổ chức thi công? a Giao nhận mốc GPS, mốc đường chuyền, cọc giới đường sắt b Xác định hướng thi công, mũi thi công, tập trung mức cho cơng trình trọng điểm c Lập biểu đồ điều phối đất hợp lý toàn tuyến d Tính tốn bố trí nhân lực, máy móc thiết bị thi cơng Loại đất sau dùng để đắp đường sắt? a Đất lẫn sỏi, sỏi ong, b Đất cát, đất cát, đất sét c Đất muối, đất mùn, đất bùn d Cả đáp án a b Đối với đất sét (có thành phần hạt sét 50%) không dùng trường hợp sau đây? a Nền đường khô ráo, khơng bị ngập, chân đường nước nhanh b Nền đắp cao 2m tính từ lên c Khoảng giới hạn từ cao độ thiết kế xuống 0,5m d Cả ba đáp án Nội dung câu hỏi Khi độ dốc ngang mặt đất tự nhiên lớn 10% hố đấu đào phía nào? a Ở phía b Ở phía c Cả bên d Cả ba đáp án Hệ số chuyển đổi từ đất tự nhiên sang đất tơi phụ thuộc vào yếu tố nào? a Phương pháp khai thác Đáp án d a b a a d c Đáp án a c 178 179 180 181 182 183 244 TT 184 185 186 187 b Chiều sâu lớp đất lấy c Loại đất d Cả ba đáp án Chiều dầy lớp đất ướt nằm mực nước ngầm cát thô, cát hạt trung cát hạt nhỏ? a 0,1 m b 0,3 m c 0,5 m d 1,0 m Chiều dầy lớp đất ướt nằm mực nước ngầm cát mịn đất cát pha? a 0,1 m b 0,3 m c 0,5 m d 1,0 m Chiều dầy lớp đất ướt nằm mực nước ngầm đất pha sét, đất sét hoàng thổ? a 0,1 m b 0,3 m c 0,5 m d 1,0 m Yêu cầu yêu cầu kỹ thuật đầm lèn? a Cần đầm lèn cho đồng suốt bề rộng đường b Cần đầm chặt dứt điểm vệt đầm chuyển sang đầm vệt khác c Khi đầm, vết đầm hai sân đầm phải chồng lên d Trong sân đầm vết đầm sau phải đè lên vết đầm trước Khi thi công giới, sân đầm, vết đầm sau phải đè lên vết đầm trước với chiều rộng bao nhiêu? a 15 cm b 20 cm c 25 cm d 50 cm Trong công tác nghiệm thu đường sắt sai số cho phép cao độ vai đường tim đường so với hồ sơ thiết kế không được vượt giá trị sau đây? a cm b cm c cm d cm Nội dung câu hỏi Trong công tác nghiệm thu đường sắt sai số độ dốc thực tế so với hồ sơ thiết kế không được vượt giá trị sau đây? a 0/00 b 0/00 c 2,5 0/00 d 0/00 Trong công tác nghiệm thu đường sắt sai số độ chặt thực tế so với độ chặt yêu cầu không được vượt giá trị sau đây? a % b % c % d 2,5 % Chiều cao mui luyện tối thiểu tối đa tương ứng bao nhiêu? a cm cm b cm 11 cm c cm 12 cm d 10 cm 18 cm Khi thi cơng đường sắt khổ 1000 mm mái dốc mui luyện tối thiểu tối đa tương ứng bao nhiêu? a % % b % 11 % b c a b b b Đáp án c c d c 188 189 190 191 192 245 TT 193 194 195 196 197 c % 12 % d 10 % 18 % Khi thi công đường sắt khổ 1435 mm đường sắt khổ lồng mái dốc mui luyện tối thiểu tối đa tương ứng bao nhiêu? a % % b % 11 % c % 12 % d 10 % 18 % Trong cơng tác nghiệm thu kích thước rãnh nước mét cần kiểm tra lần? a 10 m b 20 m c 50 m d 100 m Máy đầm không dùng để đầm đất dính? a Đầm bánh b Đầm chân cừu c Máy đầm rung d Máy đầm nện Máy đầm khơng dùng để đầm đất khơng dính? a Đầm bánh b Đầm chân cừu c Máy đầm rung d Máy đầm nện chấn động Đường máy đầm yêu cầu kỹ thuật đầm lèn? a Theo hướng thẳng góc với trục cơng trình từ ngồi mép vào tim cơng trình b Theo hướng thẳng góc với trục cơng trình từ tim ngồi mép cơng trình c Theo hướng dọc trục cơng trình đắp từ ngồi mép vào tim cơng trình d Theo hướng dọc trục cơng trình đắp từ tim ngồi mép cơng trình Nội dung câu hỏi Khi đắp đất hồn trả lại vào hố móng có phép tận dụng đất đào để đắp không? a Không phép b Được phép c Được phép tận dụng mỏ đất đắp xa d Được phép sử dụng đất đào đảm bảo chất lượng Với độ dốc đáy đường cần phải xử lý đánh cấp trước đắp? a < 10 % b 10 % - 20 % c 20 % - 33 % d > 33 % Khi nghiệm thu đường cần kiểm tra : a Chất lượng đắp đất, khối lượng thể tích khơ b Cao độ độ dốc nền, c Kích thước hình học d Cả ba đáp án Sai lệch cho phép trục tim đường so với thiết kế bao nhiêu? a cm b cm c 10 cm d 50 cm Trong công tác nghiệm thu kiến trúc tầng đường sắt không mối nối, sai số cự ly tà vẹt phải không vượt trị số sau đây? a mm b 15 mm c 20 mm d 50 mm b b c b c Đáp án d c d b b 198 246 TT 199 200 201 202 203 204 205 Trong công tác nghiệm thu kiến trúc tầng đường sắt không mối nối, sai số cho phép chiều dầy lớp đá ba lát đáy tà vẹt cho phép bao nhiêu? a cm b cm c cm d cm Nội dung câu hỏi Trong công tác nghiệm thu kiến trúc tầng đường sắt không mối nối, sai số cho phép chiều rộng mặt lớp đá ba lát bao nhiêu? cm cm cm cm Yêu cầu bắt buộc tiến hành nổ mìn? a Chỉ nổ mìn khu vực thi cơng cách xa khu dân cư b Tổ chức bảo quản cung cấp thuốc nổ an toàn c Báo trước cho quan địa phương, nhân dân giải thích tín hiệu, báo hiệu d Cả hai đáp án b c Công tác nổ phá coi không đạt yêu cầu khối lượng đất đá nổ phá thực tế nhỏ % so với khối lượng thiết kế? a 20 % b 30 % c 50 % d 80 % Khi thi công đường đắp chiều dầy lớp đất đắp quy định nào? a 20 cm b 30 cm c Được quy định quy trình tùy theo loại đất d Tùy theo điều kiện thi công, loại đất, loại máy đầm, độ chặt yêu cầu Khi bắt buộc phải thi cơng đường mùa mưa cần phải thực biện pháp sau đây? a Đắp đất theo lớp đất nghiêng ngồi b Thốt nước tốt bãi, hố lấy đất c Bố trí diện thi cơng hẹp, q trình đào, vận chuyển, san đầm đất không buổi làm việc d Cả đáp án Khi bạt mái cơng trình đất, dùng máy ủi máy san để bạt mái trường hợp nào? a Chiều cao đắp < 3m; độ dốc mái ≤ : b Chiều cao đắp > 3m; độ dốc mái ≤ : c Chiều cao đắp < 3m; độ dốc mái > : d Chiều cao đắp > 3m; độ dốc mái > : Khi đắp đất vùng đầm lầy cần đặc biệt lưu ý đến cơng việc sau đây? a Chuẩn bị móng: chặt cây, đào gốc, vớt rác rong rêu b Bóc lớp than bùn phạm vi đáy móng đến lớp đất nguyên thổ, vét hết bùn c Theo dõi trạ d Cả đáp án d Đáp án c d b d d b d ... có chứng hành nghề hoạt động xây dựng? a Chủ nhiệm thi t kế xây dựng công trình b Chủ trì thi t kế xây dựng cơng trình c Tư vấn giám sát thi công xây dựng d Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công xây. .. khảo sát bước thi t kế Chủ đầu tư khơng có nghĩa vụ đây? a Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trường hợp không tự thực khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng. .. dựng công trình c Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình d Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng có bước thi t kế xây dựng nào? a Thi t kế sở b Thi t kế kỹ thuật c Thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM thi cấp chứng chỉ giám sát xây dựng, BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM thi cấp chứng chỉ giám sát xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn