de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 9 truong thcs my xuyen

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 13:20

T‫︨ ﯀‬ TRom M VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ TRẮC NGHIỆM MƠN TỐN Thời gian làm bài: 10 phút; (16 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 R t n h ෞ inhˤৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰ ˤৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰৰ óෞ au ෞó ố đo ố đo ෞung bị ෞhắn? óෞ tâm óෞ nội tiế óෞ tạo tia tiế tuyến dây ෞung óෞ ෞó đỉnh b n đường tròn Câu 2: Rình tròn ෞó bán kính ෞm ෞó diện tíෞh bằngˤ A  ෞm B  ෞm2 C  ෞm D  ෞm2 Câu 3: Phương trình x2 – 5x + = ෞó hai nghiệm làˤ A x1 = –1 x2 = B x1 = x2 = C x1 = x2 = – D x1 = –1 x2 = – Câu 4: Khi tam giáෞ ABo nội tiế đường tròn (O) góෞ BAo A óෞ ෞó đỉnh b n ngồi đường tròn B óෞ tâm C óෞ ෞó đỉnh b n đường tròn D óෞ nội tiế Câu 5: Khi tam giáෞ ABo nội tiế đường tròn (O) góෞ AOB A óෞ tâm B óෞ nội tiế C óෞ ෞó đỉnh b n đường tròn D óෞ ෞó đỉnh b n ngồi đường tròn Câu 6: Tung độ ෞủa điểm thuộෞ đồ thị ෞủa hàm ố y  x ෞó hồnh độ x = –3 Câu 1: A B C D A –3 B C 3 D –1 Câu 7: oông thứෞ tính diện tíෞh m ෞủa hình quạt tròn bán kính ‫ ﯀‬ෞung n0 làˤ  R 2n  R 2n  R 2n0  R 2n A S  B S  C S  D S  360 180 360 3600 Câu 8: Đồ thị ෞủa hàm ố y = ax2 ( a  ) nằm hía tr n trụෞ hoành O điểm thấ ෞủa đồ thị nếuˤ A a < B a = –3 Câu 9: Đồ thị ෞủa hàm ố y =    A   ;1    C a > D –a > 3  C  1;  2  3  D  1;   2  C Vô nghiệm D oó bốn nghiệm x qua điểm  3 B  1;   2 Câu 10: Phương trình x4 + x2 + = A oó hai nghiệm B oó ba nghiệm Câu 11: Phương trình x2 + 2(m + 2)x + m2 + 3m + = ෞó hai nghiệm hân biệt khiˤ A m < – B m < C m > – D m > VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trang 1/2 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Điểm M(2; 1) thuộෞ đồ thị ෞủa hàm ố y = ax2 hệ ố a bằngˤ 1 1 A  B C D  4 2 Câu 13: Đường tròn ෞó ෞhu vi o = 10  ෞm ෞó bán kính bằngˤ A ෞm B 10 ෞm C ෞm D 10 ෞm Câu 14: Roành độ ෞủa điểm thuộෞ đồ thị ෞủa hàm ố y  A x = Câu 15: A B x =  C x = x ෞó tung độ y = D x = –4 i x1 x2 hai nghiệm ෞủa hương trình 2x2 – 7x + = 0ৰ Tổng x1 x2 bằngˤ B 7 C D 3 Câu 16: Đồ thị ෞủa hàm ố y = ax2 ( a  ) nằm hía dư i trụෞ hoành O điểm ෞao ෞủa đồ thị nếuˤ A a = - B –a < C a > D a < - RẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ... x =  C x = x ෞó tung độ y = D x = –4 i x1 x2 hai nghiệm ෞủa hương trình 2x2 – 7x + = 0ৰ Tổng x1 x2 bằngˤ B 7 C D 3 Câu 16: Đồ thị ෞủa hàm ố y = ax2 ( a  ) nằm hía dư i trụෞ hoành O điểm ෞao...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Điểm M (2; 1) thuộෞ đồ thị ෞủa hàm ố y = ax2 hệ ố a bằngˤ 1 1 A  B C D  4 2 Câu 13: Đường tròn ෞó ෞhu vi o = 10  ෞm ෞó bán kính bằngˤ... C a > D a < - RẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trang 2/ 2 - Mã đề thi 1 32
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 9 truong thcs my xuyen, de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 9 truong thcs my xuyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn