bien ban hop phu huynh hoc sinh dau nam

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 13:14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  o0o  BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP Năm học - Giáo viên chủ nhiệm lớp: - Khai mạc vào hồi: giờ, ngày tháng năm - Địa điểm: - Chủ tọa: - Thư ký: NỘI DUNG TIẾN HÀNH I Ổn định: Ổn định – điểm diện: - Số phụ huynh có mặt: - Số phụ huynh vắng mặt: Tuyên bố lý do: Được đồng ý BGH Trường lớp tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học để thông qua kế hoạch năm học thông qua khoản thu đầu năm trường II Nội dung: Bầu ban đại diện hội cha mẹ học sinh: Ông/bà: .Chi hội trưởng Ông/bà: .Chi hội phó Ơng/bà: .Ủy viên Báo cáo tình hình lớp học sinh a) Thuận lợi: b) Khó khăn: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Một số tiêu biện pháp: a) Chỉ tiêu: b) Một số biện pháp: Thông qua khoản thu đầu năm: - Trả nợ năm trước mua sắm, sửa chữa sở vật chất năm nay: - Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam): - Chi ngày lễ, tết - Quỹ hội cha mẹ: - Hoạt động đội: - Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HKII: - Liên hoan, thăm hỏi: - Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp: - Học tăng buổi: - Quỹ lớp: - Phô tô đề kiểm tra tất môn học năm Ý kiến phụ huynh: III Kết thúc Cuộc họp kết thúc vào lúc .giờ phút ngày Chủ tọa Thư kí Hội trưởng hội cha mẹ học sinh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHỊNG GDĐT …… TRƯỜNG ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ….…., ngày…tháng…năm… BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Hôm nay, vào lúc ……… ngày… tháng … năm …… Lớp tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ………… để thông qua kế hoạch năm học thông qua khoản thu đầu năm trường I/ Thành phần: - Chủ toạ:………………………… ………… ……………… - Thư ký:……………………… ………… ……………… - Tổng số phụ huynh có mặt: / Vắng: .…… Lý do: II/Nội dung: 1/ Tình hình đầu năm học - Tổng số học sinh: Nữ: - Con hộ nghèo: …… ; Cận nghèo: …… ; Mồ côi cha mẹ: … Học sinh khuyết tật a) Ưu điểm: Nhìn chung em lễ phép, lời thầy cơ, có ý thức học tập tốt Thực tốt nề nếp thể dục vệ sinh, chữ đẹp, quy định nề nếp trường, lớp - Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu chủ động , tích cực, tự giác, hồn thành tốt tập - Xây dựng trì phong trào rèn chữ viết, hầu hết em có ý thức rèn luyện tốt; số em tích cực việc rèn chữ, có nhiều em có nhiều cố gắng có tiến rõ rệt chữ viết - Trong học hầu hết em ý nghe giảng, nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng Với nhiều hình thức thi đua, với việc đổi phương pháp hình thức dạy học, hầu hết em hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin (Các em phát biểu hăng hái nhiều năm trước, kể em học yếu phát biểu tự tin.) b) Tồn tại: - Còn vài h/s chưa ngoan, có em nói chuyện học Một số em thường xuyên không làm tập nhà, không thuộc cũ (Nói Đánh giá nhận xét học sinh: (GV đánh giá h/s) - Vệ sinh cá nhân số em chưa tốt - Chuẩn bị đồ dùng học tập chưa tốt - Ra chơi mừng ùa đùa giỡn, té trầy chân mẻ trán thường xuyên, không lớp mà lớp khác nhiều VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c) Chỉ tiêu: - Kiến thức, kĩ năng: HTXS: em, Tỉ lệ: HTT: em, Tỉ lệ: Hoàn Đạt: em.Tỉ lệ: ; thành: em Tỉ lệ: Cần cố gắng: em Tỉ lệ: - Năng lực, phẩm chất: Tốt: em.Tỉ lệ: ; Đạt: em.Tỉ lệ: Cần cố gắng: em Tỉ lệ: .… 2/ Một số tiêu biện pháp: a) Chỉ tiêu: b) Một số biện pháp: 3/ Các khoản thu đầu năm 4/Ý kiến phụ huynh: (Ý kiến phụ huynh kế hoạch năm học khoản thu đầu năm) 5/ Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: Biên lập ………… lúc ……ngày Giáo viên chủ nhiệm Đại diện phụ huynh học sinh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mời bạn đọc tham khảo thêm mục giáo dục đào tạo mục biểu mẫu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... 4/Ý kiến phụ huynh: (Ý kiến phụ huynh kế hoạch năm học khoản thu đầu năm) 5/ Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: ... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ….…., ngày…tháng…năm… BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Hôm nay, vào lúc ……… ngày… tháng … năm …… Lớp tiến hành họp phụ huynh đầu... - Tổng số phụ huynh có mặt: / Vắng: .…… Lý do: II/Nội dung: 1/ Tình hình đầu năm học - Tổng số học sinh: Nữ: - Con hộ nghèo: …… ; Cận nghèo: …… ; Mồ côi cha mẹ: … Học sinh khuyết tật
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban hop phu huynh hoc sinh dau nam, bien ban hop phu huynh hoc sinh dau nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn