cau hoi trac nghiem mac lenin day du nhat

21 3 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 13:08

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÁC - LÊ NIN Đặc điểm chủ nghĩa Mác giai đoạn 1842 – 1844: (Đáp án nhất?) a) Kế tục triết học Hê-ghen b) Phê phán thành tựu triết học nhân loại c) Sự chuyển biến tư tưởng từ chủ nghĩa tâm dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa vật cộng sản chủ nghĩa d) Phê phán tôn giáo Xét lịch sử hình thành giá trị tư tưởng chủ nghĩa Ph.Ăngghen giai đoạn 1844 – 1848: (Đáp án nhất?) a) Tiếp tục hoàn thành tác phẩm triết học nhằm phê phán tơn giáo b) Hình thành ngun lý triết học vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa xã hội khoa học c) Nghiên cứu vai trò hoạt động thực tiễn nhận thức d) Hoàn thành “Tư Bản” Tác phẩm xem văn kiện có tính chất cương lĩnh chủ nghĩa Mác? (Đáp án nhất?) a) Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 b) Tuyên ngôn Đảng Cộng sản c) Hệ tư tưởng Đức d) Gia đình thần thánh Tác phẩm quan trọng điển hình chủ nghĩa Mác giai đoạn 1848 – 1895? (Đáp án nhất?) a) Chống Duy-rinh b) Biện chứng tự nhiên c) Bộ Tư d) Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu nhà nước Trong giai đoạn từ năm 1876 đến năm 1878, tác phẩm Ph.Ăngghen mối liên hệ hữu ba phận hợp thành chủ nghĩa Mác? (Đáp án nhất?) a) Chống Duy-rinh b) Biện chứng tư nhiên c) Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu nhà nước d) Lút-vích Phoi-ơ-bắc cáo chung triết học cổ điển Đức Khi bàn vai trò triết học đời sống, C.Mác có phát biểu luận điểm sâu sắc, cho thấy khác biệt chất triết học Ơng với trào lưu triết học trước đó, ngun văn phát biểu gì? (Đáp án nhất?) a) Phương pháp biện chứng khác phương pháp Hê-ghen mà đối lập hẳn với phương pháp b) Tôn giáo thuốc phiện nhân dân c) Các nhà triết học giải thích giới nhiều cách khác nhau, song vấn đề cải tạo giới d) Bản chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội Đặc điểm trị giới năm cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX? (Đáp án nhất?) a) Toàn cầu hoá b) Chủ nghĩa tư chuyển thành chủ nghĩa Đế quốc thường xuyên tiến hành chiến tranh giành thuộc địa c) CNTB Tổ chức chiến tranh giới lần thứ II để phân chia thị trường giới d) Ba đáp án sai Những cống hiến V.I.Lênin triết học Mác - Ăngghen? (Đáp án nhất?) a) Phê phán, khắc phục chống lại quan điểm sai lầm xuất thời đại đế quốc chủ nghĩa như: chủ nghĩa xét lại chủ nghĩa Mác; chủ nghĩa tâm vật lý học, bệnh ấu trĩ tả khuynh triết học, chủ nghĩa giáo điều… b) Hiện thực hóa lý luận chủ nghĩa Mác thắng lợi Cách mạng tháng 10 Nga c) Bổ sung hoàn chỉnh mặt lý luận thực tiễn vấn đề lý luận cách mạng vô sản thời đại đế quốc chủ nghĩa, lý luận nhà nước chun vơ sản, sách kinh tế mới… d) Cả ba đáp án V I Lênin đưa định nghĩa khoa học phạm trù vật chất tác phẩm nào? (Đáp án nhất?) a) Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán b) Thế người bạn dân c) Chủ nghĩa vật chiến đấu d) Cả ba tác phẩm 10 a) Luận điểm Lênin khả thắng lợi CNXH bắt đầu số nước, chí nước riêng rẽ rút từ phân tích quy luật nào? (Đáp án nhất?) Qui luật kinh tế thị trường XHCN b) Qui luật phát triển không đồng nước tư chủ nghĩa c) Qui luật cạnh tranh quốc tế d) Cả ba đáp án 11 V I Lênin đưa quan điểm việc xây dựng kinh tế thị trường thời kỳ độ lên CNXH lý luận nào? (Đáp án nhất?) a) Học thuyết giai cấp đấu tranh giai cấp b) NEP c) Lý thuyết phân kỳ thời kỳ độ lên CNXH d) Học thuyết nhà nước cách mạng 12 Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tác phẩm V.I.Lênin? (Đáp án nhất?) a) Bàn quyền dân tộc tự b) Làm gì? c) Bản sơ thảo lần thứ vấn đề dân tộc thuộc địa d) Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn chủ nghĩa tư 13 Sự kiện xã hội lần chứng minh tính thực chủ nghĩa Mác Lênin lịch sử? (Đáp án nhất?) a) Tháng Mười Nga năm 1917 b) Công xã Pa-ri c) Cách mạng tháng tám 1945 Việt Nam d) Chiến tranh giới lần thứ II 14 Từ năm 90 kỷ thứ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa bị khủng hoảng rơi vào giai đoạn thoái trào Tuy nhiên, tư tưởng xã hội chủ nghĩa tồn phạm vi toàn cầu; tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội khẳng định nhiều quốc gia chiều hướng theo đường xã hội chủ nghĩa lan rộng đâu? (Đáp án nhất?) a) Một số nước khu vực Mỹ La tinh b) Các nước SNG c) Các nước Bắc Âu d) Các nước ASEAN 15 a) Mục đích Học tập nghiên cứu nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin nước ta nay: (Đáp án nhất?) Xây dựng giới quan, phương pháp luận khoa học vận dụng sáng tạo nguyên lý hoạt động nhận thức thực tiễn b) Giúp sinh viên hiểu rõ tảng tư tưởng Đảng cộng sản VN c) Xây dựng niềm tin, lý tưởng cho sinh viên d) Bao gồm ba đáp án 16 Những yêu cầu Học tập nghiên cứu nguyên lý chủ nghĩa MácLênin ? (Đáp án nhất?) a) Cần phải theo nguyên tắc thường xuyên gắn kết quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin với thực tiễn đất nước thời đại b) Học tập nghiên cứu nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin cần phải hiểu tinh thần, thực chất nó, tránh bệnh kinh viện, giáo điều trình học tập, nghiên cứu vận dụng nguyên lý thực tiễn c) Học tập nghiên cứu nguyên lý chủ nghĩa Mác – lênin mối quan hệ với nguyên lý khác, phận cấu thành mối quan hệ với phận cấu thành khác để thấy thống phong phú quán chủ nghĩa Mác – Lênin đồng thời cần nhận thức nguyên lý tiến trình phát triển lịch sử nhân loại d) Bao gồm ba đáp án 17 Quan điểm CNDV mặt thứ vấn đề triết học? (Đáp án nhất?) a) Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất định ý thức b) Ý thức có trước, sinh định vật chất c) Không thể xác định vật chất ý thức có trước nào, sinh định d) Vật chất ý thức xuất đồng thời có tác động qua lại ngang 18 Quan điểm CNDV mặt thứ hai vấn đề triết học? (Đáp án nhất?) a) Cuộc sống người đâu? b) Con người có khả nhận thức giới khơng? c) Con người hồn tồn có khả nhận thức giới d) Cả ba đáp án 19 Về thực chất, chủ nghĩa nhị nguyên triết học có chất với hệ thống triết lý nào? (Đáp án nhất?) a) Chủ nghĩa tâm b) Chủ nghĩa xét lại triết học c) Chủ nghĩa hoài nghi d) Chủ nghĩa tương đối 20 Nguồn gốc đời CNDT? (Đáp án nhất?) a) Sự tuyệt đối hóa vai trò ý thức b) Xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa mặt, đặc tính q trình nhận thức mang tính biện chứng người c) Tuyệt đối hóa vai trò lao động trí óc giai cấp thống trị d) Do ba nguyên nhân 21 Trong lịch sử, chủ nghĩa tâm có hình thức nào? a) Chủ nghĩa hoài nghi thuyết bất khả tri b) Chủ nghĩa tâm chủ quan chủ nghĩa tâm khách quan c) Chủ nghĩa linh thần học d) Chủ nghĩa thực chứng chủ nghĩa thực dụng 22 Sự khẳng định: vật, tượng “phức hợp cảm giác” cá nhân quan điểm trường phái triết học nào? (Đáp án nhất?) a) Chủ nghĩa tâm chủ quan b) Chủ nghĩa lý trí c) Chủ nghĩa vật cảm d) Cả ba đáp án 23 A-ri-stốt đại diện trường phái triết học phương tây thời cổ đại? (Đáp án nhất?) a) Chủ nghĩa nhị nguyên triết học b) Chủ nghĩa tâm chủ quan c) Chủ nghĩa tâm khách quan d) Chủ nghĩa vật 24 Khuynh hướng triết học mà tồn tại, phát triển có nguồn gốc từ phát triển khoa học thực tiễn, đồng thời thường gắn với lợi ích giai cấp lực lượng tiến lịch sử, vừa định hướng cho lực lượng xã hội tiến hoạt động tảng thành tựu ấy? a) Chủ nghĩa vật b) Chủ nghĩa thực chứng c) chủ nghĩa lý trí d) Chủ nghĩa tâm vật lý học 25 Vai trò CNDVBC ? a) Đã cung cấp cơng cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng b) Sáng tạo khuynh hướng triết học c) Đấu tranh chống thần học d) Tạo nên tiếng tăm cho C.Mác 26 Thế giới cỗ máy giới khổng lồ mà phận tạo nên ln trạng thái biệt lập, tĩnh tại; có biến đổi tăng, giảm đơn lượng nguyên nhân bên gây nên, quan niệm khuynh tướng triết học nào? a) Chủ nghĩa vật lý b) Chủ nghĩa vật cảm c) Chủ nghĩa vật biện chứng d) Chủ nghĩa vật siêu hình 27 Tư tưởng dây xem đỉnh cao triết học vật Hy Lạp thời cổ đại? (Đáp án nhất?) a) Quan điểm cho “con người thước đo vạn vật ” Prô-ta-go b) Thuyết ngun tử Đề-mơ-crít c) Lơgíc học A-ri-stốt d) Học thuyết tồn Pác-mê-nít 28 Tại Tây Âu thời cận đại, triết học vật lại phát triển mạnh mẽ? (Đáp án nhất?) a) Khoa học tự nhiên phát triển mạnh mẽ b) Do ảnh hưởng khuynh hướng chống lại chủ nghĩa kinh viện thần học thiên chúa giáo c) Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa hình thành phát triển d) Cả ba đáp án 29 Đỉnh cao quan niệm vật cổ đại phạm trù vật chất? (Đáp án nhất?) a) Lửa Hê-ra-clít b) Khơng khí A-na-xi-men c) Âm dương –ngũ hành Âm dương gia d) Ngun tử Đề-mơ-crít 30 Quan niệm phạm trù vật chất trào lưu triết học vật thời cổ đại có đặc điểm gì? (Đáp án nhất?) a) Đồng vật chất với giới tự nhiên b) Đồng vật chất với vật cảm tính c) Đồng vật chất với vận động d) Đồng nghĩa vật chất với vật tượng cụ thể giới khách quan 31 Đồng vật chất với vật tượng cụ thể Hạn chế tất yếu dẫn đến quan điểm vật nửa vời, không triệt để: giải vấn đề tự nhiên, nhà vật đứng quan điểm vật, giải vấn đề xã hội họ “trượt” sang quan điểm tâm Đó nhận xét trường phái triết học nào? a) Chủ nghĩa tâm b) Chủ nghĩa hoài nghi c) Chủ nghĩa vật siêu hình d) Chủ nghĩa tương đối 32 Sai lầm chủ nghĩa tâm nói chung phạm trù vật chất? (Đáp án nhất?) a) Xem vật chất sản phẩm tinh thần tuyệt đối; ý niệm tuyệt đối;… b) Xem vật chất sản phẩm ý thức chủ quan, trạng thái tâm lý, tình cảm… c) Xem vật chất kết giá trị tinh thần d) Cả ba quan niệm 33 Lênin đưa định nghĩa vật chất : “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người … , … chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào …” Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung định nghĩa nêu trên: a) Ý thức b) Cảm giác c) Nhận thức d) Tư tưởng 34 Nội dung phạm trù vật chất theo định nghĩa V I Lênin: a) Vật chất tồn có thực cách khách quan bên ngồi ý thức khơng phụ thuộc vào ý thức người b) Vật chất gây nên cảm giác người tác động trực tiếp gián tiếp lên giác quan người c) Cảm giác, tư duy, ý thức phản ánh giới vật chất d) Cả ba nội dung 35 Nếu xét theo trình độ phản ánh kết cấu ý thức xã hội bao gồm yếu tố nào? (Đáp án nhất?) a) Ý thức cá nhân, ý thức xã hội b) Ý thức xã hội thông thường ý thức lý luận c) Hệ thống sánh chủ trương nhà nước văn hóa tư tưởng d) 36 Ý thức trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức khoa học, ý thức triết học, ý thức nghệ thuật, ý thức tôn giáo… Nếu xét theo cấp độ phản ánh kết cấu ý thức xã hội bao gồm yếu tố nào? (Đáp án nhất?) a) Ý thức xã hội thông thường ý thức xã hội lý luận b) Ý thức nhân dân ý thức Nhà nước c) Tâm lý xã hội hệ tư tưởng d) Cả ba yếu tố 37 Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tri thức quan niệm người tồn xã hội, hình thành cách trực tiếp hoạt động thực tiễn hàng ngày, chưa hệ thống hóa, khái quát ?(Đáp án nhất?) a) Tri thức kinh nghiệm b) Ý thức xã hội thông thường c) Tâm lý xã hội d) Cả ba đáp án 38 Tại nói ý thức xã hội lý luận có trình độ cao ý thức xã hội thông thường? (Đáp án nhất?) a) Ý thức xã hội lý luận thể chế hóa dạng văn pháp qui b) Ý thức xã hội lý luận nhà tư tưởng có trình độ cao xây dựng nên c) Ở chỗ có khả phản ánh thực xã hội khách quan cách khái quát, sâu sắc xác, vạch mối liên hệ chất trình xã hội d) Cả ba quan hệ 39 Theo quan điểm triết học Mác -Lênin, vai trò tâm lý xã hội hệ tư tưởng? (Đáp án nhất?) a) Tăng thêm yếu tố tâm lý để nhà nước quản lý dân cư cách có tình có lý b) Tâm lý xã hội giúp cho hệ tư tưởng bớt xơ cứng, giáo điều gần với sống Vì giúp cho thành viên giai cấp định dễ dàng tiếp thu tư tưởng giai cấp c) Giúp hệ tư tưởng giải vấn đề tâm lý xã hội người d) Cả ba biểu 40 Theo quan điểm triết học Mác -Lênin, xã hội có phân chia giai cấp hệ tư tưởng xã hội chủ đạo hệ tư tưởng giai cấp qui định? (Đáp án nhất?) a) Giai cấp bị trị b) Giai cấp thống trị c) Tầng lớp trí thức xã hội d) Cả ba đáp án 41 Tại nói hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin đắn nhất, tiến khoa học nhất? (Đáp án nhất?) a) Vì hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin kết tổng kết thực xã hội sở có kế thừa tồn di sản tư tưởng nhân loại, nên phản ánh đắn đầy đủ mối quan hệ vật chất xã hội giai đoạn lịch sử xã hội lồi người b) Vì hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin tiếng nói chung giai cấp tiến cách mạng lịch sử nhân loại giai cấp vơ sản nhân dân lao động c) Vì hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin vũ khí lý luận sắc bén cho phong trào đấu tranh giai cấp vô sản nhân dân lao động mục đích giải phóng nơ dịch giai cấp; xóa bỏ tình trang phân chia giai cấp xã hội, xóa bỏ áp bóc lột, bất cơng bất bình đẳng xã hội giải phóng người d) Vì ba nguyên nhân 42 Hệ tư tưởng đạo nghiệp cách mạng nước ta là? (Đáp án nhất?) a) Tư tưởng Hồ Chí Minh b) Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh c) Chủ nghĩa Mác-Lênin d) Chủ nghĩa Mác 43 Theo quan điểm triết học Mác -Lênin , định tồn xã hội ý thức xã hội thể nào? (Đáp án nhất?) a) Tồn xã hội sinh ý thức xã hội, ý thức xã hội phù hợp với tồn xã hội sinh b) Khi tồn xã hội thay đổi sớm muộn ý thức xã hội thay đổi tương ứng c) Trong xã hội có giai cấp ý thức xã hội có tính giai cấp d) Cả ba biểu 44 Tính độc lập tương đối ý thức xã hội biểu ở: (đáp án sai) a) Ý thức xã hội thường lạc hậu vượt trước tồn xã hội Sự phát triển ý thức xã hội có tính kế thừa từ hình thái ý thức xã hội có trước lịch sử b) Các hình thái ý thức xã hội có tác động qua lại lẫn có tác động trở lại tồn xã hội c) Một số hình thái ý thức xã hội tạo nên hình thức tồn xã hội đặc thù lịch sử d) Bao gồm ba đáp án 45 Theo quan điểm triết học Mác -Lênin , thời đại ngày nay, hình thái ý thức xã hội có tác động mạnh mẽ sâu sắc hình thái ý thức xã hội khác? (Đáp án nhất?) a) Khoa học b) Đạo đức tơn giáo c) Chính trị pháp quyền d) Nghệ thuật 46 Theo quan điểm triết học Mác -Lênin, Ý thức trị gì? (Đáp án nhất?) a) Ý thức quan hệ trị, kinh tế, xã hội giai cấp dân tộc nhà nước b) Biểu thái độ giai cấp quyền lực nhà nước c) Biểu tập trung trực tiếp lợi ích giai cấp d) Cả ba đáp án 47 Về bản, ý thức pháp quyền phản ánh trực tiếp yếu tố đời sống xã hội? a) Quan hệ sản xuất b) Chính trị c) Đạo đức d) Triết học 48 Theo quan điểm triết học Mác -Lênin , hình thái ý thức quan niệm xuất mối quan hệ người với người xã hội: thiện- ác, tốt- xấu, lương tâm, trách nhiệm, công bằng, hạnh phúc… Và qui tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử cá nhân với với xã hội? (Đáp án nhất?) a) Chính trị b) Pháp quyền c) Đạo đức d) Bao gồm đáp án 49 Khi thâm nhập vào hình thái ý thức xã hội khác, tri thức khoa học hình thành nên điều gì? a) Hình thành ngành khoa học cụ thể ý thức xã hội b) Lý luận nghiên cứu ý thức xã hội c) Là thay đổi chất hình thái ý thức xã hội d) Bao gồm ba đáp án 50 Sự tác động ý thức trị pháp quyền hình thái ý thức xã hội khác với tồn xã hội thông qua quyền lực nào? (Đáp án nhất?) a) Sức mạnh tuyên truyền b) Quyền lực nhà nước c) Quyền lực kinh tế d) Quyền lực người đứng đầu nhà nước 51 Nguồn gốc đời nhà nước? (Đáp án nhất?) a) Để điều hoà mâu thuẫn giai cấp b) Do mâu thuẫn giai cấp khơng thể điều hồ c) Nhà nước đời để quản lý xã hội d) Cả ba đáp án 52 Ngày nay, đâu nguyên nhân khiến quốc gia phải mở rộng quan hệ đối ngoại? a) Vì tồn hành tinh xanh trái đất b) Do tác động tồn cầu hố c) Do sách hội nhập quốc gia d) Ba đáp án sai 53 Theo quan điểm triết học Mác-Lênin, sở để xác định khác giai cấp xã hội định gì? (Đáp án nhất?) a) Giới tính b) Quan hệ sản xuất c) Nghề nghiệp d) Bao gồm ba đáp án 54 Quan điểm triết học Mác -Lênin nguồn gốc trực tiếp hình thành giai cấp: (Đáp án nhất?) a) Khác nghề nghiệp b) Sự phát triển lực lượng sản xuất c) Chế độ tư hữu tư liệu sản xuất d) Cả ba đáp án 55 Trong xã hội có đối kháng giai cấp, có giai cấp nào? (Đáp án nhất?) a) Giai cấp thống trị, giai cấp bị trị, giai cấp khác tầng lớp trung gian b) Các giai cấp tầng lớp trung gian c) Giai cấp thống trị giai cấp bị trị d) Bao gồm ba đáp án 56 a) Trong xã hội nào, bên cạnh giai cấp tồn tầng lớp dân cư có vai trò quan trọng kinh tế, trị, văn hóa… họ ai? Tầng lớp trị gia b) Tầng lớp tu sĩ c) Tầng lớp nghệ sĩ d) Tầng lớp trí thức 57 Theo quan điểm V I Lênin, “Đấu tranh giai cấp” hiểu theo nghĩa chung là? (Đáp án nhất?) a) Cuộc đấu tranh nông dân chống bọn địa chủ phong kiến có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bọn ăn bám b) Cuộc đấu tranh người công nhân làm thuê hay người vô sản, chống giai cấp tư sản c) Là đấu tranh giai cấp bị áp bóc lột với giai cấp áp bóc lột d) Là đấu tranh giai cấp nô lệ với giai cấp chủ nô 58 Đấu tranh giai cấp động lực phát triển xã hội có giai cấp đối kháng giải mâu thuẫn nào? (Đáp án nhất?) a) Nó giải xung đột lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất lạc hậu, thực bước độ từ chế độ xã hội lỗi thời sang chế độ xã hội cao b) Đấu tranh giai cấp phát triển thành cách mạng xã hội mặt đời sống xã hội phát triển với nhịp độ chưa thấy “một ngày hai mươi năm” c) Đấu tranh giai cấp góp phần cải tạo giai cấp cách mạng, phát triển lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, nghệ thuật d) Cả ba đáp án 59 Trong đấu tranh giai cấp, giai cấp lực lượng lãnh đạo cách mạng? a) Giai cấp bị bóc lột quan hệ sản xuất thống trị b) Giai cấp đại diện cho quyền lợi trị xã hội c) Giai cấp đại diện cho quan hệ trị tiến d) Giai cấp đối lập với giai cấp thống trị, thống quyền lợi với giai cấp bị trị đại diện cho phương thức sản xuất tiến 60 Phương thức sản xuất làm cho lợi ích giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích cộng đồng dân tộc? (Đáp án nhất?) a) Phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ b) Phương thức sản xuất phong kiến c) Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa d) Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa (cộng sản chủ nghĩa) 61 a) Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng xã hội là? (Đáp án nhất?) Sự biến đổi có tính chất bước ngoặt chất toàn lĩnh vực đời sống xã hội b) Việc lật đổ chế độ trị lỗi thời, thiết lập chế độ trị tiến c) Sự thay đổi hình thái kinh tế - xã hội d) Cả câu 62 Nguyên nhân cách mạng xã hội? (Đáp án nhất?) a) Mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất b) Mâu thuẫn sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng c) Mâu thuẫn giai cấp thống trị giai cấp bị trị d) Cả ba đáp án 63 Sau phân tích qui luật phát triển khơng đồng nước đế quốc đầu kỷ XX, Lênin cách mạng XHCN xảy thành công đâu? a) Các nước tư phát triển cao b) Các nước tư trung bình, chí chưa qua tư chủ nghĩa c) Các nước tư Châu Âu d) Các nước nghèo Phương Đông 64 Sự kiện lịch sử cách mạng xã hội Việt Nam? (Đáp án nhất?) a) Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng b) Cuộc khởi nghĩa Lê Lợi Lam Sơn c) Cách mạng tháng 8-1945 d) Chiến thắng biên giới tây nam năm 1979 65 Quan niệm triết học Mác-Lênin chất người? (Đáp án nhất?) a) Con người thực thể thống mặt sinh vật với mặt xã hội b) Trong tính thực người tổng hòa quan hệ xã hội tảng sinh học c) Con người chủ thể sản phẩm lịch sử d) Bao gồm ba đáp án 66 Quan điểm tiến cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin vấn đề người là? (Đáp án nhất?) a) Giải thích nguồn gốc tự nhiên xã hội người ánh sáng khoa học b) Mơ tả q trình hoạt động sống lao động sản xuất người theo tinh thần chủ nghĩa vật c) Đưa học thuyết cách mạng triệt để đấu tranh giải phóng người d) Giải thích cách khoa học nguồn gốc ý thức người 67 Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, khái niệm dùng để lực lượng sản xuất xã hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất, sở tồn phát triển xã hội Là động lực cách mạng xã hội người sáng tạo giá trị văn hóa tinh thần cho xã hội? (Đáp án nhất?) a) Quần chúng nhân dân b) Lãnh tụ c) Vĩ nhân d) Bao gồm ba đáp án 68 Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin lãnh tụ là: (Đáp án nhất?) a) Những cá nhân kiệt xuất có gắn bó với quần chúng nhân dân b) Những cá nhân kiệt xuất quần chúng tín nhiệm c) Những cá nhân kiệt xuất tự nguyện hy sinh thân lợi ích quần chúng nhân dân d) Bao gồm ba đáp án 69 Vai trò lãnh tụ phong trào quần chúng nhân dân? (Đáp án nhất?) a) Thúc đẩy kìm hãm tiến xã hội b) Là người sáng lập tổ chức trị, xã hội linh hồn tổ chức c) Lãnh tụ thời đại hồn thành nhiệm vụ đặt thời đại d) Bao gồm ba đáp án 70 Sản xuất hàng hóa sản xuất để: a) Trao đổi b) Bán c) Để tiêu dùng cho người khác d) Cả a, b, c 71 Kinh tế hàng hóa phát triển qua giai đoạn: a) Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường đại b) Kinh tế thị trường hỗn hợp, kinh tế thị trường tự c) Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường tự d) Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường 72 Giá trị sử dụng hàng hóa: a) Tính hữu ích cho người sản xuất b) Tính hữu ích cho người mua c) Cho người sản xuất cho người mua d) Các phương án 73 Giá trị hàng hóa tạo từ đâu? a) Từ sản xuất b) Từ trao đổi c) Từ phân phối d) Cả a, b, c 74 Yếu tố làm giá trị đơn vị sản phẩm giảm: a) Thay đổi cách thức quản lý b) Thay đổi công cụ lao động c) Người lao động bỏ nhiều sức lao động trước d) Nâng cao trình độ người lao động 75 Thước đo lượng giá trị hàng hóa là: a) Đại lượng cố định b) Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa c) Mức hao phí lao động xã hội trung bình để sản xuất hàng hóa d) Cả câu 76 Lượng giá trị hàng hoá đo bằng: a) Thời gian lao động ngành sản xuất lượng hàng hóa thị trường b) Thời gian lao động người cung cấp đại phận lượng hàng hóa thị trường c) Thời gian lao động người để làm hàng hóa họ d) Tất phương án sai 77 a) b) Lao động: Khả lao động Hoạt động có mục đích người để tạo cải c) Thể lực trí lực người sử dụng trình lao động d) Cả a, b c 78 Lao động sản xuất hàng hố có tính mặt: a) Lao động giản đơn lao động phức tạp b) Lao động tư nhân lao động xã hội c) Lao động khứ lao động sống d) Lao động cụ thể lao động trừu tượng 79 Lao động cụ thể: a) Lao động chân tay b) Lao động giản đơn c) Lao động giống loại lao động d) Lao động có ích hình thức cụ thể nghề định 80 Lao động phức tạp: a) Lao động trải qua huấn luyện, đào tạo, lao động thành thạo b) Lao động xã hội cần thiết c) Lao động trừu tượng d) Lao động trí óc 81 Yếu tố xác định thực thể giá trị hàng hóa? a) Lao động cụ thể b) Lao động phức tạp c) Lao động giản đơn d) Lao động trừu tượng 82 Chọn đáp án sai a) Giá trị sản phẩm : v + m b) Giá trị sản phẩm mới: v + m c) Giá trị sức lao động : v d) Giá trị tư liệu sản xuất: c 83 Tăng suất lao động do: a) Thay đổi cách thức lao động b) Tăng thời gian lao động c) Bỏ sức lao động nhiều thời gian d) Không phương án 84 Khi suất lao động tăng, số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian: a) Không đổi b) Tăng c) Giảm d) Không gồm a, b, c 85 Khi suất lao động tăng a) Giá trị tạo đơn vị sản phẩm không đổi b) Giá trị tạo với đơn vị thời gian giảm c) Giá trị tạo với đơn vị thời gian tăng d) Giá trị tạo với đơn vị thời gian không đổi 86 Cường độ lao động: a) Độ khẩn trương nặng nhọc lao động b) Hiệu lao động c) Hiệu suất lao động d) Các phương án sai 87 Khi tăng cường độ lao động: a) Mức hao phí lao động đơn vị thời gian giảm b) Mức hao phí lao động đơn vị thời gian không đổi c) Mức hao phí lao động đơn vị thời gian tăng lên d) Tất phương án sai 88 Trong năm 2007, lễ hội văn hóa nước ta nhà nước công nhận quốc lễ nhân dân đồng tình ủng hộ? a Lễ hội chùa Hương b Giỗ tổ Hùng Vương c Tết Nguyên tiêu d Cả ba đáp án 89 Gia đình gì? a Là hình thức tổ chức đời sống cộng đồng người b Một thiết chế văn hóa-xã hội đặc thù c Được hình thành, tồn phát triển quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng giáo dục … thành viên d Bao gồm a, b, c 90 Hôn nhân tiến dựa sở nào? a Tình u c Hơn nhân vợ chồng b Tự nguyện d Cả a, b c 91 Điều kiện tiền đề kinh tế - XH để xây dựng gia đình CNXH gì? a Xóa bỏ chế tư hữu, xác lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất b Phát triển kinh tế - XH c Nhà nước XHCN ban hành thực luật nhân nâng cao trình độ văn hóa dân trí cho người dân d Cả a, b c 92 Hôn nhân tự nguyện, tiến hôn nhân xây dựng chủ yếu dựa sở nào? a Quyền tự kết hôn ly b Tình u chân c Tình cảm nam nữ d Kinh tế XHCN 93 Để thực quan hệ gia đình XHCN Ở Việt Nam cần phải tuân thủ nguyên tắc gì? a Đạo lý làm người b Cùng có lợi c Thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý d Bình đẳng, thương yêu chia sẻ 94 Là khuynh hướng tiêu cực quan hệ tình yêu lứa tuổi niên nước ta nay? a Ly hôn b Sống thử c Bạo hành gia đình d Đa thê 95 Quan hệ lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp công nhân chủ nghĩa xã hội: a Là mâu thuẫn c Là thống b Là thống d Đồng với 96 Khái niệm sau dùng để cộng đồng người ổn định hình thành lịch sử lãnh thổ định, có chung mối liên hệ kinh tế, ngơn ngữ văn hóa? a Bộ lạc c Quốc gia b Dân tộc d Bộ tộc 97 Nội dung cương lĩnh dân tộc Lênin là: a Các dân tộc hồn tồn bình đẳng, dân tộc quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất dân tộc lại b Các dân tộc đồn kết, bình đẳng liên hiệp cơng nhân tất dân tộc lại c Các dân tộc có quyền tự quyết, dân tộc có quyền bình đẳng, liên hiệp công nhân tất dân tộc lại d Các dân tộc hồn tồn bình đẳng, tự liên hiệp công nhân nước 98 Điền từ thiếu vào chỗ trống: Quyền dân tộc tự quyền làm chủ dân tộc vận mệnh dân tộc mình, quyền tự định chế độ trị - XH và……phát triển dân tộc a Cách thức c Mục tiêu b Con đường d Hình thức 99 Trong nội dung quyền dân tộc tự nội dung coi nhất, tiên nhất? a Tự trị c Tự văn hố b Tự kinh tế d Tự lãnh thổ 100 Trong quốc gia đa dân tộc vấn đề cần giải coi có ý nghĩa để thực quyền bình đẳng dân tộc? a Ban hành hệ thống hiến pháp pháp luật quyền bình đẳng dân tộc b Chống tư tưởng phân biệt chủng tộc, kì thị chia rẽ dân tộc c Nâng cao trình độ dân trí, văn hố cho đồng bào d Xố bỏ dần chênh lệch mặt dân tộc lịch sử để lại 101 Đặc trưng bật quan hệ dân tộc nước ta là: a Là phân bố đan xen nhau, khơng dân tộc có lãnh thổ riêng b Là đoàn kết dân tộc, hoà hợp dân tộc cộng đồng thống c Là có chênh lệch trình độ phát triển KT-XH dân tộc d Là dân tộc có sắc văn hoá riêng, đa dạng, phong phú 102 Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc nước ta cách cụ thể Đảng Nhà nước ta coi vấn đề quan trọng? a Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá dân tộc b Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc c Phát triển kinh tế hàng hoá vùng dân tộc thiểu số d Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán người dân tộc thiểu số 103 Hiện dân tộc thiểu số nước ta có dân số chiếm tỉ lệ phần trăm số dân nước: a 15% c 13% b 13,5% d 17% 104 Tơn giáo hình thành do: a Trình độ nhận thức c Tâm lý, tình cảm b Trong XH có áp bóc lột d Cả a, b c 105 CNXH nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng, tơn giáo góc độ nào? a Góc độ trị - XH c Tâm linh - XH b Hình thái ý thức XH d Cả a, b c 106 Bản chất tôn giáo gì? a Là phản ánh thực khách quan tồn xã hội b Là phản ánh giới quan người XH c Là hình thái ý thức XH phản ánh cách hoang đường hư ảo giới thực khách quan vào đầu óc người Tơn giáo thể bất lực người trước tự nhiên XH d Cả a, b c 107 Nguyên nhân tồn tôn giáo CNXH: a Nhận thức người giới khách quan b Văn hóa, tâm lý người c Nguyên nhân kinh tế, trị - xã hội d Cả a, b, c 108 Tôn giáo phạm trù lịch sử vì: a Là sản phẩm người b Là điều kiện KT-XH sinh c Tôn giáo đời, tồn biến đổi giai đoạn lịch sử định loài người Tôn giáo tồn phát triển với phát triển lịch sử nhân loại 109 Khi tơn giáo mang tính trị? a Phản ánh nguyện vọng nhân dân b Khi đấu tranh tôn giáo nổ c Khi giai cấp thống trị lợi dụng sử dụng tơn giáo để phục vụ lợi ích d Cả a, b c 110 Điền từ thiếu vào chỗ trống: tơn giáo hình thái ý thức –XH phản ánh cách hoang đường, hư ảo…………khách quan Qua phản ánh tôn giáo, sức mạnh tự phát tự nhiên xã hội trở thành thần bí a Thực tiễn c Điều kiện b Hiện thực d Cuộc sống 111 Giữa CN Mác-Lênin hệ tư tưởng tôn giáo khác điểm nào? a Khác giới quan b Khác nhân sinh quan c Khác đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân d Cả a, b c 112 Đặc trưng chủ yếu ý thức Tôn giáo? a Sự phản kháng bất công xã hội b Niềm tin vào tồn đấng siêu nhiên thần thánh c Khát vọng giải d Phản ánh khơng thực khách quan 113 Đại lễ phật đản liên hiệp quốc 2008 tổ chức Việt Nam có tên gọi gì? a Vesak b Sevak c Vekas d Sekav 114 Một khuynh hướng tích cực hoạt động tôn giáo nước ta nay? a Truyền bá chủ trương sách đảng nhà nước ta b Tốt đời đẹp đạo c Tổ chức nghi lễ tơn giáo hồnh tráng d Cả ba đáp án 115 Tôn giáo tơn giáo có Việt Nam? a Phật giáo b Cao đài c Hindu d Thiên chúa giáo 116 Nguyên nhân dẫn đến sụp đổ CNXH Liên Xô Đông âu? a Quan niệm vận dụng không đắn CNXH b Những sai lầm đảng người lãnh đạo cấp cao ĐCS Liên Xô c Sự chống phá chủ nghĩa đế quốc lực thù địch “Diễn biến hòa bình” d Cả a, b c 117 Sự sụp đổ Liên Xô Đông Âu là? a Là sụp đổ chủ nghĩa xã hội thực b Sự sụp đổ mơ hình chủ nghĩa xã hội trình tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa c Là sụp đổ chủ nghĩa Mác - Lênin d ba đáp án sai
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi trac nghiem mac lenin day du nhat, cau hoi trac nghiem mac lenin day du nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn