bo de thi van dap mon ly luan nha nuoc va phap luat 1

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 13:02

VnDoc com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CÂU HỎI ƠN TẬP DÙNG CHO HÌNH THỨC THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 1 Hãy trình bày đối tượng nghiên cứu khoa học lý luận nhà nước pháp luật Hãy phân biệt khoa học lý luận nhà nước pháp luật với khoa học lịch sử nhà nước pháp luật Trình bày phương pháp luận khoa học lý luận nhà nước pháp luật Các phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận nhà nước pháp luật? Hãy trình bày điểm chung học thuyết phi mác xít nguồn gốc chất nhà nước Trình bày quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin nguồn gốc nhà nước Phân tích chất nhà nước Anh chị cho biết vị trí, vai trò nhà nước đời sống xã hội có giai cấp Kiểu nhà nước gì? Tại nói thay kiểu nhà nước kiểu nhà nước khác lịch sử tất yếu khách quan? 10 Chức nhà nước gì? Các hình thức phương pháp thực chức nhà nước? 11 Trình bày khái niệm máy nhà nước 12 Trình bày khái niệm hình thức nhà nước 13 Các hình thức thể có lịch sử có nhà nước? 14 Hình thức cấu trúc nhà nước gì? Các hình thức cấu trúc nhà nước? 15 Chế độ trị gì? Các dạng chế độ trị có lịch sử? 16 Các hình thức thể kiểu nhà nước chủ nơ? 17 Phân tích chất nhà nước chủ nô 18 Mối liên hệ chất nhà nước chủ nô với chức nhà nước chủ nơ? 19 Mối liên hệ hình thức thể với chế độ trị kiểu nhà nước chủ nô? VnDoc com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 20 Trình bày hiểu biết anh chị chất nhà nước phong kiến? 21 Hình thức thể nhà nước phong kiến? 22 Các chức nhà nước phong kiến? 23 Trình bày chất nhà nước tư sản 24 Các chức nhà nước tư sản? 25 Nêu hình thức thể có nhà nước tư sản 26 Hãy phân biệt hình thức thể cộng hòa tổng thống với hình thức thể cộng hòa đại nghị 27 Hãy phân biệt hình thức thể qn chủ nhị ngun hình thức thể qn chủ đại nghị 28 Hình thức cấu trúc kiểu nhà nước tư sản? 29 Các đặc trưng chế độ trị dân chủ tư sản? 30 Các đặc trưng chế độ phản dân chủ kiểu nhà nước tư sản? 31 Các tiền đề dẫn đến đời nhà nước xã hội chủ nghĩa? 32 Nêu chất nhà nước xã hội chủ nghĩa? 33 Hãy trình bày hình thức thể cơng xã Pari? 34 Hãy trình bày hình thức thể Cộng hòa Xơ Viết? 35 Hãy trình bày hình thức thể Cộng hòa dân chủ nhân dân? 36 Nêu chức nhà nước xã hội chủ nghĩa? 37 Nội dung chức kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa? 38 Nội dung chức xã hội nhà nước xã hội chủ nghĩa? 39 Nội dung chức ổn định trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bảo đảm quyền công dân? 40 Nêu khái niệm máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 41 Trình bày nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước tư sản 42 Trình bày thiết chế nghị viện máy nhà nước tư sản 43 Trình bày thiết chế nguyên thủ quốc gia máy nhà nước tư sản 44 Trình bày thiết chế phủ máy nhà nước tư sản 45 Trình bày thiết chế tư pháp máy nhà nước tư sản VnDoc com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 46 Nêu nội dung nguyên tắc nhân dân chủ thể tối cao quyền lực nhà nước tổ chức hoạt động máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 47 Nêu nội dung nguyên tắc Đảng lãnh đạo tổ chức hoạt động máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 48 Nêu nội dung biểu nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 49 Nêu nội dung biểu nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa tổ chức hoạt động máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 50 Trình bày hệ thống quan quyền lực máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 51 Trình bày thiết chế nguyên thủ quốc gia máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 52 Trình bày hệ thống quan hành nhà nước máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 53 Trình bày hệ thống quan tư pháp máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 54 Khái niệm hệ thống trị xã hội chủ nghĩa? 55 Vị trí, vai trò nhà nước xã hội chủ nghĩa hệ thống trị xã hội chủ nghĩa? 56 Vị trí, vai trò Đảng cộng sản hệ thống trị xã hội chủ nghĩa? 57 Vị trí, vai trò tổ chức xã hội hệ thống trị xã hội chủ nghĩa? 58 Khái niệm nhà nước pháp quyền tư sản? 59 Khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa? 60 Các đặc trưng nhà nước? 61 Tại Lý luận nhà nước pháp luật khoa học pháp lý sở có ý nghĩa phương pháp luận khoa học pháp lý chuyên ngành? 62 Phân biệt nhà nước với tổ chức xã hội khác 63 Tại nhà nước vừa có tính giai cấp vừa có tính xã hội? VnDoc com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 64 Phân tích khái niệm quan nhà nước Phân loại quan máy nhà nước? 65 So sánh hình thức thể cộng hòa tổng thống với hình thức thể cộng hòa lưỡng tính 66 So sánh hình thức thể cộng hòa nghị viện với hình thức thể cộng hòa lưỡng tính 67 So sánh hình thức thể qn chủ chun chế với hình thức thể quân chủ lập hiến 68 Phân tích mối quan hệ nhà nước với kinh tế 69 Phân tích hình thức, phương pháp nhân dân tham gia vào tổ chức hoạt động máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 70 Nêu nội dung chức đối ngoại nhà nước xã hội chủ nghĩa Lưu ý: Các câu hỏi câu hỏi có đề thi vấn đáp Ngoài câu hỏi này, hỏi thi giảng viên có quyền đặt câu hỏi phụ có liên quan đến kiến thức mà sinh viên học chương trình ... 41 Trình bày nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước tư sản 42 Trình bày thi t chế nghị viện máy nhà nước tư sản 43 Trình bày thi t chế nguyên thủ quốc gia máy nhà nước tư sản 44 Trình bày thi t... hội chủ nghĩa? 55 Vị trí, vai trò nhà nước xã hội chủ nghĩa hệ thống trị xã hội chủ nghĩa? 56 Vị trí, vai trò Đảng cộng sản hệ thống trị xã hội chủ nghĩa? 57 Vị trí, vai trò tổ chức xã hội hệ... nước xã hội chủ nghĩa 50 Trình bày hệ thống quan quyền lực máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 51 Trình bày thi t chế nguyên thủ quốc gia máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 52 Trình bày hệ thống quan hành
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de thi van dap mon ly luan nha nuoc va phap luat 1, bo de thi van dap mon ly luan nha nuoc va phap luat 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn