Lắp ráp sản phẩm mộc

52 2 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 11:41

vị trí, ý nghĩa, vai trò của mô đun:Lắp ráp là bước quyết định tính chất của sản phẩm, là khâu cuối cùng của quá trình gia công hàng mộc. Sản phẩm đẹp hay xấu, chắc chắn hay lỏng lẻo tuỳ theo vào khâu lắp ráp.Mô đun “lắp ráp sản phẩm” là mô đun cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị lắp ráp. Mô đun này cũng giúp cho học viên làm quen và rèn luyện cách bảo dưỡng và sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị lắp ráp thông thường trong nghề mộc dân dụng.Mục tiêu của mô đunMô tả quy trình kỹ thuật lắp ráp các sản phẩm đồ mộc đân dụngLắp ráp các loại sản phẩm đồ mộc dân dụng Mục tiêu thực hiện của mô đun1.Nhận biết được các loại lắp ráp, các loại mối ghép thường dùng trong việc lắp ráp sản phẩm đồ mộc dân dụng, đảm bảo chính xác về tên gọi và tác dụng của từng loại mối ghép 2.Giải thích được nội dung các bước công việc trong lắp ráp và quy trình lắp ráp sản phẩm đảm bảo đầy đủ, chính xác , đúng trình tự3.Sửa được mặt gia công đảm bảo đúng quy trình và các yêu cầu về kỹ thuật 4.Lập được sơ đồ lắp ráp cho các sản phẩm mộc dân dụng, đảm bảo hợp lý, dễ lắp và khoa học5.Lắp ráp được các sản phẩm mộc dân dụng đúng theo sơ đồ được lập và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật 6.Lắp ráp được các chi tiết nối ghép động lên các sản phẩm mộc dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật Giải thích các nội dung quy định để đảm bảo an toàn lao động trong phân xưởng gia công mặt cong và ghép ván, đạt 100% câu trả lời đúng trong bài trắc nghiệm viếtNội dung chính của mô đun1.Khái niệm về lắp ráp2.Qui trình lắp ráp sản phẩm3.Khái niệm về sơ đồ lắp ráp 4.Phương pháp lập sơ đồ lắp ráp5.Chọn chi tiết6.Sửa mặt gia công7.Sửa mộng và lỗ mộng8.Tráng keo9.Lắp ráp chi tiết 10.Lắp ráp bộ phận11.Lắp ráp tổng thể12.Vam và chốt mối ghép 13.Nối ghép động Những yêu cấu kỹ thuật cần đạt được trong quá trình lắp rápAn toàn lao động và môi trường làm việc: Phòng cháy, xử lý chất thải bụi bẩn, bảo vệ thân thể. Nơi làm việc phải đủ ánh sáng và thông thoáng,chấp hành đúng các quy tắc an tòan lao động và vệ sinh môi trường làm việcXây dựng thái độ: Gọn gàng, ngăn nắp, bình tĩnh, chính xác, kiên trì, linh hoạt, BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Dự án giáo dục kỹ thuạt dạy nghề (VTEP) Logo GIÁO TRÌNH Mơ đun: LẮP RÁP SẢN PHẨM Mã số: 32542201- 07 NGHỀ: MỘC DÂN DỤNG Trình độ: Cơng nhân lành nghề Hà Nội - 2004 -1- Tuyên bố quyền : Tài liệu thuộc loại sách giáo trình Cho nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác có ý đồ lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm Tổng Cục Dạy nghề làm cách để bảo vệ quyền Tổng Cục Dạy Nghề cám ơn hoan ngênh thông tin giúp cho việc tu sửa hoàn thiện tốt tàI liệu Địa liên hệ: Dự án giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp Tiểu Ban Phát triển Chương trình Học liệu ……………………………………………… Mã tài liệu: Mã quốc tế ISBN: …… -2- ……… lời tựa (vài nét giới thiệu xuất xứ chương trình tài liệu) tài liệu kết Dự án GDKT-DN… (tóm tắt nội dung dự án) (Vài nét giới thiệu trình hình thành tài liệu thành phần tham gia) (Lời cảm ơn quan liên quan, đơn vị cá nhân than gia….) (Giới thiệu tài liệu thực trạng) Tài liệu thiết kế theo mô đun/ môn học thuôc hệ thống mô đun/ môn học chương trình, đào tạo hồn chỉnh Nghề………………………… cấp độ………… Và dùng làm Giáo trình cho học viên khóa đào tạo, sử dụng cho đào tạo ngắn hạn cho công nhân kỹ thuật, nhà quản lý người sử dụng nhân lực tham khảo Đây tài liệu thử nghiệm hồn chỉnh để trở thành giáo trình thức hệ thống dạy nghề Hà nội, ngày…… tháng…… năm……… Giám đốc Dự án quốc gia -3- Mơc lơc ®Ị môc Trang Lời tựa Mục lục Giới thiệu mô đun Bài 1: Các loại lắp ráp hàng mộc 10 Bài 2: Phương pháp lắp ráp 19 Bài 3: Lập sơ đồ lắp ráp 25 Bài 4: Lắp ráp ghế đẩu 33 Bài 5: Lắp ráp bàn học sinh 38 Bài 6: Lắp ráp ghế tựa nan cong 43 10 Đáp án trả lời câu hỏi 48 11.Tµi liệu tham khảo 52 -4- giới thiệu mô đun vị trí, ý nghĩa, vai trò mơ đun: Lắp ráp bước định tính chất sản phẩm, khâu cuối q trình gia cơng hàng mộc Sản phẩm đẹp hay xấu, chắn hay lỏng lẻo tuỳ theo vào khâu lắp ráp Mô đun “lắp ráp sản phẩm” mô đun cung cấp kiến thức đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình phạm vi sử dụng loại dụng cụ, thiết bị lắp ráp Mô đun giúp cho học viên làm quen rèn luyện cách bảo dưỡng sử dụng loại dụng cụ, thiết bị lắp ráp thông thường nghề mộc dân dụng Mục tiêu mơ đun Mơ tả quy trình kỹ thuật lắp ráp sản phẩm đồ mộc đân dụng Lắp ráp loại sản phẩm đồ mộc dân dụng Mục tiêu thực mô đun Nhận biết loại lắp ráp, loại mối ghép thường dùng việc lắp ráp sản phẩm đồ mộc dân dụng, đảm bảo xác tên gọi tác dụng loại mối ghép Giải thích nội dung bước công việc lắp ráp quy trình lắp ráp sản phẩm đảm bảo đầy đủ, xác , trình tự Sửa mặt gia cơng đảm bảo quy trình yêu cầu kỹ thuật Lập sơ đồ lắp ráp cho sản phẩm mộc dân dụng, đảm bảo hợp lý, dễ lắp khoa học Lắp ráp sản phẩm mộc dân dụng theo sơ đồ lập đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Lắp ráp chi tiết nối ghép động lên sản phẩm mộc dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật Giải thích nội dung quy định để đảm bảo an toàn lao động phân xưởng gia công mặt cong ghép ván, đạt 100% câu trả lời trắc nghiệm viết Nội dung mơ đun Khái niệm lắp ráp Qui trình lắp ráp sản phẩm Khái niệm sơ đồ lắp ráp Phương pháp lập sơ đồ lắp ráp Chọn chi tiết Sửa mặt gia công Sửa mộng lỗ mộng Tráng keo Lắp ráp chi tiết 10 Lắp ráp phận -5- 11 Lắp ráp tổng thể 12 Vam chốt mối ghép 13 Nối ghép động Những yêu cấu kỹ thuật cần đạt q trình lắp ráp An tồn lao động mơi trường làm việc: Phòng cháy, xử lý chất thải / bụi bẩn, bảo vệ thân thể Nơi làm việc phải đủ ánh sáng thơng thống,chấp hành quy tắc an tòan lao động vệ sinh mơi trường làm việc Xây dựng thái độ: Gọn gàng, ngăn nắp, bình tĩnh, xác, kiên trì, linh hoạt, -6- Sơ đồ mồi liên hệ mô đun / môn học chơng trình học 07 An toan lao động vệ sinh môi trờng học 08 Điện kỹ thuật 42201 - 03 Gia công mặt phẳng 325 325 M«n 42201 - 06 TiƯn 42201 - 02 Pha ph«i học 09 Chuẩn bị nguyên vật liệu 42201 - 04 Gia c«ng méng 325 325 325 42201 - 05 Gia công mặt cong ghép ván 325 325 42201 09 GhÕ tùa nan cong 325 325 325 325 42201 - 01 Vẽ mẫu dự tính giá thành sản phÈm 42201 - 08 Trang søc s¶n phÈm 42201 - 07 Lắp ráp sản phẩm 42201 -10 Ghế xa lông nan tay thẳng 325 42201 11 42201 12 Bàn làm việc Bàn làm việc quầy 325 325 42201 13 42201 14 42201 -15 42201 16 Gia công bàn, tủ từ nguyên liệu gỗ nhân tạo Giờng cá nhân Giờng tiƯn Tđ tµi liƯu 325 325 325 325 42201 - 18 Gia c«ng méng -7- 325 42201 - 19 Gia công mộng Tuy 42201 -17 Tủ áo buồng Môn CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA MƠ ĐUN Học lớp: - Giới thiệu quy trình lắp ráp sản phẩm - Giới thiệu phương pháp lập sơ đồ lắp ráp - Giới thiệu phương pháp chọn chi tiết - Giới thiệu phương pháp sửa mặt gia công - Giới thiệu phương pháp sửa mộng lỗ mộng - Giới thiệu phương pháp tráng keo - Giới thiệu phương pháp lắp ráp chi tiết - Giới thiệu phương pháplắp ráp phận - Giới thiệu phương pháp lắp ráp tổng thể - Giới thiệu phương pháp vam chốt mối ghép Học xưởng: + Xem trình diễn cách sử dụng loại dụng cụ, thiết bị để lắp ráp sản phẩm +Thực phương pháp sửa mặt gia công + Thực phương pháp sửa mộng lỗ mộng + Thực phương pháp tráng keo + Thực phương pháp lắp ráp chi tiết + Thực phương pháplắp ráp phận + Thực phương pháp lắp ráp tổng thể + Thực phương pháp vam chốt mối ghép + Rèn luyện việc thực qui định an toàn sử dụng loại dụng cụ, thiết bị lắp ráp -8- YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HỒN THANH MƠ ĐUN Về kiến thức: - Đọc tên gọi loại lắp ráp, loại mối ghép thường dùng việc lắp ráp sản phẩm đồ mộc dân dụng - Mô tả công việc tiến hành để lắp ráp sản phâm mộc dân dụng - Giải thích nội dung bước cơng việc quy trình lắp ráp sản phẩm - Mô tả cấu tạo, công dụng dụng cụ, thiết bị lắp ráp - Trình bày phương pháp lập sơ đồ lắp ráp cho sản phẩm mộc - Lập sơ đồ lắp ráp cho sản phẩm mộc dân dụng - Mơ tả trình tự bước thực quy trình lắp ráp ghế đẩu - Lắp ráp ghế đẩu đảm bảo quy trình yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật - Mơ tả trình tự bước thực quy trình lắp ráp bàn học sinh - Lắp ráp bàn học sinh đảm bảo quy trình yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật - Mô tả trình tự bước thực quy trình lắp ráp ghế tựa xà cong - Lắp ráp ghế tựa xà cong đảm bảo quy trình yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật Về kỹ năng: - Thc hin ỳng v y qui trình kỹ thuật lắp ráp - Thực công việc tiến hành để lắp ráp sản phâm mộc dân dụng - Thực phương pháp lập sơ đồ lắp ráp cho sản phẩm mộc - Thực đầy đủ trình tự bước thực quy trình lắp ráp ghế đẩu - Thực đầy đủ trình tự bước thực quy trình lắp ráp bàn học sinh - Thực đầy đủ trình tự bước thực quy trình lắp ráp ghế tựa xà cong - Thực đầy đủ quy trình yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật - Sử dụng thành thạo, an toàn chức loại dụng cụ, thiết bị lắp ráp sản phm Về thái độ: Nghiờm tỳc thc hin cỏc nội qui an toàn sử dụng loại dụng cụ, thiết bị  Nghiêm túc việc thực theo quy trình đề  Chủ động tìm hiểu, học hỏi phát sai phạm kỹ thuật để rút kinh nghiệm  Tự rèn luyện cho đức tính tỷ mỉ, cẩn thận sản xuất -9- BÀI CÁC LOẠI LẮP RÁP HÀNG MỘC Mã bài: 32542201- 07 - 01 Giới thiệu: - Trong sống hàng ngày, thường sử dụng đồ mộc sản xuất từ gỗ như: Giường, tủ, bàn ghế vv Bên cạnh đồ dùng lớn nói đồ dùng nhỏ như: Hộp bút, hộp thuốc, khung ảnh…vv Chúng đ ều hợp thành từ hay nhiều chi tiết liên kết lại + Liên kết khung + Liên kết mối ghép + Liên kết ốc vít đinh + Liên kết keo Mục tiêu thực hiện: Học xong học viên có lực: - Đọc tên gọi loại lắp ráp, loại mối ghép thường dùng việc lắp ráp sản phẩm đồ mộc dân dụng Nội dung chính: - Khái niệm lắp ráp - Lắp ráp cố định - Lắp ráp động Nghe giảng giải thảo luận lớp I KHÁI N ỆM CÁC HÌNH THỨC LẮP RÁP Khái niệm lắp ráp Liên kết chi tiết lại với tạo thành phận liên kết phận lại thành sản phẩm hàng mộc gọi lắp ráp Lắp ráp cố định Loại lắp ráp mà ln ln giữ vị trí định, khơng xê dịch hay quay quanh điểm Người ta gọi lắp ráp cố định lắp ghép Các mối ghép cố định chia làm loại: mối ghép tháo mối ghép không tháo a Lắp ghép không tháo được: Ghép đinh dài, ghép keo dán Mối ghép muốn tháo buộc phải phá một, hai hay toàn chi tiết lắp ghép b Lắp ghép tháo được: Như lắp mộng, nối chốt, bắt vít, bu lơng, ê cu Loại dùng tua vít hay dụng cụ chuyên dùng để tháo vặn chi tiết cách dễ dàng Lắp ráp động Trong hàng mộc có nhiều mối lắp phải thường xuyên quay quanh điểm cố định, lề vv Loại mối ráp khớp động, tháo mà không tổn hại đến chi tiết lắp ráp - 10 - BÀI LẮP RÁP BÀN HỌC SINH Mã bài: 32542201- 07 -5 Giới thiệu: Lắp ráp khâu định đến hình dạng, độ chắn, vẻ đẹp giá trị sản phẩm Thời gian lắp ráp trang sức bề mặt không nhiều chiếm khoảng 30 - 40% tổng thời gian gia công sử dụng nhiều loại dụng cụ thủ công búa, vồ, vam, khoan chốt, cưa cắt, bào, nạo học viên phải sử dụng hợp lý loại dụng cụ, thiết bị rèn luyện đức tính cẩn thận, tỷ mỉ Mục tiêu thực hiện: Học xong học viên có lực: - Mơ tả trình tự bước thực quy trình lắp ráp bàn học sinh - Lắp ráp bàn học sinh đảm bảo quy trình yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật Nội dung chính: - Giới thiệu sơ đồ lắp - Giới thiệu quy trình lắp bàn học sinh - Lắp ráp bàn học sinh + Chọn chi tiết + Sửa mặt gia công + Sửa mộng lỗ mộng + Tráng keo + Lắp ráp chi tiết + Lắp ráp phận + Lắp ráp tổng thể + Vam chốt mối ghép - Những yêu cấu kỹ thuật cần đạt trình lắp bàn học sinh ( Mỗi học sinh lắp bàn, sử dụng loại dụng cụ học, thực theo sơ đồ lập quy trình lắp ráp) Giới thiệu sơ đồ lắp ráp STT Trình tự lắp ráp Nhóm Tên chi tiết Khung Sản phẩm Số lượng chi tiết Chân 1 Chân Vai bàn Giằng ngang Chân Chân Vai bàn Giằng ngang Vai trước 10 Giằng dọc 11 Thanh đỡ hộc bàn 12 Ván đáy hộc bàn 13 Tấm ngăn hộc bàn 14 Ván mặt bàn 1 N1 1 N2 1 K SP Giới thiệu quy trình lắp ghế đẩu Chuẩn bị Lắp ráp chi tiết Lắp ráp phận Sửa mặt gia công Lắp ráp Lắp ráp tổng thể Câu hỏi ơn tập Mơ tả sơ đồ quy trình lắp ráp bàn học sinh ? Sửa mộng, lỗ mộng Tráng keo Vam chốt mối ghép Thực hành xưởng BÀI THỰC HÀNH Tên : LẮP RÁP BÀN HỌC SINH Mã bài: 32542201 - - yêu cầu : Đây thực hành tạo sản phẩm mơ đun, cần tn thủ nghiêm ngặt quy trình trú trọng nhiều tới chất lượng sản phẩm Đây thực hành học viên làm quen với việc lắp ráp Nội dung thực hành đòi hỏi nghiêm túc, cẩn thận xác Trong trình thực dễ gây tai nạn lao động, yêu cầu học viên phải tập trung, nghiêm túc thực nội quy xưởng, quy trình kỹ thuật, tư thực công việc Địa điểm : Tại xưởng thực hành Biện pháp an toàn: Sử dụng dụng cụ thủ cơng để lắp ráp cơng việc đòi hỏi xác, nhiều sức lực dễ gây an tồn học viên phải: - Trong việc lắp ráp phải sử dụng hoá chất độc hại keo dán gỗ…nên phải: Thường xuyên mang bảo hộ lao động cá nhân găng tay cao su, mũ, trang - Kiểm tra kỹ dụng cụ thiết bị trước sử dụng: loại cưa, đục, búa, thước, thiết bị Nếu phát thấy dụng cụ thiết bị chưa tốt , không đảm bảo an tồn phải chỉnh sửa lại - Thu xếp chỗ làm việc gọn gàng, ngăn nắp Nguồn lực liên quan : - Có đầy đủ vẽ thiết kế vật mẫu - Có đầy đủ loại dụng cụ, thiết bị lắp ráp - Có đủ đá mài: (04 học viên/bộ) - Có đủ chi tiết cần thiết đủ dùng cho học sinh thực tập Chuẩn bị cho công việc: - Xem lại vẽ thiết kế nghiên cứu lại vật mẫu sơ đồ lắp ráp - Xắp xếp bố trí cho thuận lợi trình lắp ráp - Tự chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thu xếp chỗ làm việc - Chia nhóm vầ phân cơng cơng việc cho nhóm, người nhóm TT Nội dung bước Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị : Chỉ dẫn công nghệ/ thực Yêu cầu kỹ thuật + Dụng cụ lắp ráp: dùi đục vồ nhỏ, cục gỗ kê + Dụng cụ sửa mộng: đục bạt, cưa rà mộng, thước vuông, mũi vạch + Đúng chủng loại sẵn có Dụng cụ, trang bị Đá mài nhám, đá mài mịn + Dụng cụ vam, chốt: vam, máy khoan cầm tay (nếu dùng chốt tre) búa đinh, đột đinh + Dụng cụ đột lỗ đinh: búa đinh, đột đinh Chọn chi tiết - Xác định lượng chi tiết sản phẩm - Xác định chi tiết để lắp thành phận - Xác định chi tiết phận để lắp thành khung + Đúng chủng loại sẵn có - Xác định chi tiết để liên kết với khung tạo thành sản phẩm - Màu sác chi tiết sản phẩm phải màu Sửa mộng lỗ mộng * Sửa mộng: - Chính xác theo dấu mực - Má mộng - Thân mộng vai mộng phẳng, thân mông phải phẳng yêu cầu, kỹ thuật thẳng * Sửa lỗ mộng: - Chính xác theo mực dấu vng góc - Lỗ mộng phẩi góc độ, - Lỗ mộng mặt lỗ mộng phải phẳng không gồ ghề, vênh phảng phảng vặn nhẵn Cưa xẹp, đục loại, vồ đục, búa, kê Tráng keo - Dùng chổi quét keo Chổi quét keo - Lượng keo vừa đủ với diện tích cần dán (thành lỗ mộng thành thân mộng - Lớp keo dán mỏng, khắp mặt dán (thành lỗ mộng mặt thân mộng) Lắp ráp chi tiết - Chính xác theo mực dấu - Thân mộng vai mộng phải phẳng, yêu cầu, không gồ ghề vênh vặn - Vị trí xác - Phẳng, - Các đường xoi, rãnh, chỉ, huỳnh, chạm đường vuông góc nét ăn nhau, khơng bị lệch cao thấp - Chăc chắn Thanh kê, vồ đục, búa, cưa xẹp, đục loại - Đảm bảo kín, khít, bền chắc, vng khơng vênh vặn - Đảm bảo trình tự lắp ráp Lắp ráp phận - Chính xác theo mực dấu - Thân mộng vai mộng phải phẳng, yêu cầu, không gồ ghề vênh vặn - Vị trí xác - Phẳng, - Các đường xoi, rãnh, chỉ, huỳnh, chạm đường vng góc nét ăn nhau, không bị lệch cao thấp - Chăc chắn Thanh kê, vồ đục, búa, cưa xẹp, đục loại - Đảm bảo kín, khít, bền chắc, vng khơng vênh vặn - Đảm bảo trình tự lắp ráp Lắp ráp tổng thể - Đảm bảo kích thước yêu cầu phẳng - Vị trí nhẵn bóng (trừ ván phụ) xác - Thân mộng vai mộng phải phẳng, yêu cầu, không gồ ghề vênh vặn - Phẳng, vng góc - Đảm bảo kín, khít, bền chắc, vng khơng vênh vặn - Chăc chắn Thanh kê, vồ đục, búa, cưa xẹp, đục loại - Đảm bảo tính hài hồ, cân đối - Đảm bảo độ bền tính thẩm mỹ Vam, chốt mối ghép - Dùng vam đẻ cố định mối ghép - Khoan vùng mối ghép để chốt (Chốt tre) đóng đinh - Dùng đục bạt để chặt chốt + Không xước vỡ + Không để lẹm bề mặt sản phẩm - Nhẹ nhàng, cẩn thận Vam phải chắn, khoan cầm tay, búa, đục bạt BÀI LẮP RÁP GHẾ TỰA XÀ CONG Mã bài: 32542201- 07 -6 Giới thiệu: Lắp ráp khâu định đến hình dạng, độ chắn, vẻ đẹp giá trị sản phẩm Thời gian lắp ráp trang sức bề mặt không nhiều chiếm khoảng 30 - 40% tổng thời gian gia cơng học viên phải sử dụng hợp lý loại dụng cụ, thiết bị rèn luyện đức tính cẩn thận, tỷ mỉ Mục tiêu thực hiện: Học xong học viên có lực: - Mơ tả trình tự bước thực quy trình lắp ráp ghế tựa xà cong - Lắp ráp ghế tựa xà cong đảm bảo quy trình yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật Nội dung chính: - Giới thiệu sơ đồ lắp - Giới thiệu quy trình lắp ghế tựa xà cong - Lắp ráp ghế tựa xà cong + Chọn chi tiết + Sửa mặt gia công + Sửa mộng lỗ mộng + Tráng keo + + + + Lắp ráp chi tiết Lắp ráp phận Lắp ráp tổng thể Vam chốt mối ghép - Những yêu cấu kỹ thuật cần đạt trình lắp ghế tựa xà cong ( Mỗi học sinh lắp ghế, sử dụng loại dụng cụ học, thực theo sơ đồ lập quy trình lắp ráp) Giới thiệu sơ đồ lắp ráp STT Trình tự lắp ráp Tên chi tiết Nhóm Khung Sản phẩm Số lượng chi tiết Chân sau 2 Vai tựa Nan cong nhỏ Vai sau Chân trước Vai trước Giằng trước Giằng bên Vai bên 10 Ván mặt N1 N2 K SP Giới thiệu quy trình lắp ráp ghế tựa xà cong Chuẩn bị Lắp ráp chi tiết Lắp ráp phận Sửa mặt gia công Sửa mộng, lỗ mộng Lắp ráp Lắp ráp tổng thể Câu hỏi ôn tập Mô tả sơ đồ quy trình lắp ráp ghế tựa ba nan cong ? Tráng keo Vam chốt mối ghép Thực hành xưởng BÀI THỰC HÀNH Tên : LẮP RÁP GHẾ TỰA BA NAN CONG Mã bài: 32542201 - - yêu cầu : Đây thực hành tạo sản phẩm mơ đun, cần tn thủ nghiêm ngặt quy trình trú trọng nhiều tới chất lượng sản phẩm Là thực hành học viên làm quen với việc lắp ráp Nội dung thực hành đòi hỏi nghiêm túc, cẩn thận xác Trong trình thực dễ gây tai nạn lao động, yêu cầu học viên phải tập trung, nghiêm túc thực nội quy xưởng, quy trình kỹ thuật, tư thực công việc Địa điểm : Tại xưởng thực hành Biện pháp an toàn: Sử dụng dụng cụ thủ cơng để lắp ráp cơng việc đòi hỏi xác, nhiều sức lực dễ gây an tồn học viên phải: - Trong việc lắp ráp phải sử dụng hoá chất độc hại keo dán gỗ…nên phải: Thường xuyên mang bảo hộ lao động cá nhân găng tay cao su, mũ, trang - Kiểm tra kỹ dụng cụ thiết bị trước sử dụng: loại cưa, đục, búa, thước, thiết bị Nếu phát thấy dụng cụ thiết bị chưa tốt , không đảm bảo an tồn phải chỉnh sửa lại - Thu xếp chỗ làm việc gọn gàng, ngăn nắp Nguồn lực liên quan : - Có đầy đủ vẽ thiết kế vật mẫu - Có đầy đủ loại dụng cụ, thiết bị lắp ráp - Có đủ đá mài: (04 học viên/bộ) - Có đủ chi tiết cần thiết đủ dùng cho học sinh thực tập Chuẩn bị cho công việc: - Xem lại vẽ thiết kế nghiên cứu lại vật mẫu sơ đồ lắp ráp - Xắp xếp bố trí cho thuận lợi trình lắp ráp - Tự chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thu xếp chỗ làm việc - Chia nhóm vầ phân cơng cơng việc cho nhóm, người nhóm Quy trình lắp ráp trang sức bề mặt ghế tựa nan cong TT Nội dung bước Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị : Chỉ dẫn công nghệ/ thực Yêu cầu kỹ thuật + Dụng cụ lắp ráp: dùi đục vồ nhỏ, kê Dụng cụ, trang bị + Đúng chủng loại sẵn có Đá mài nhám, đá mài mịn + Đúng chủng loại sẵn có Dùng vẽ chi tiết mẫu - Má mộng thân mông phải phẳng thẳng vuông góc Cưa xẹp, đục loại, vồ đục, búa, kê + Dụng cụ sửa mộng: đụcút chìác loại, cưa xẹp, thước vuông, but + Dụng cụ vam, chốt: vam, máy khoan cầm tay (nếu dùng chốt tre) búa đinh, đột đinh + Dụng cụ đột lỗ đinh: búa đinh, đột đinh + Dụng cụ làm nhẵn bề mặt: bào lau, nạo + Dụng cụ quét dầu bóng: chổi quét sơn, loại chai lọ đựng vẹc ni dầu bóng Chọn chi tiết - Xác định lượng chi tiết sản phẩm - Xác định chi tiết để lắp thành phận - Xác định chi tiết phận để lắp thành khung - Xác định chi tiết để liên kết với khung tạo thành sản phẩm - Màu sác chi tiết sản phẩm phải màu Sửa mộng lỗ mộng * Sửa mộng: - Chính xác theo dấu mực - Thân mộng vai mộng phẳng, yêu cầu, kỹ thuật * Sửa lỗ mộng: - Chính xác theo mực dấu - Lỗ mộng phẩi góc độ, mặt lỗ mộng phải phẳng khơng gồ ghề, vênh vặn Tráng keo - Lỗ mộng phảng phảng nhẵn - Dùng chổi quét keo Chổi quét keo - Lượng keo vừa đủ với diện tích cần dán (thành lỗ mộng thành thân mộng - Lớp keo dán mỏng, khắp mặt dán (thành lỗ mộng mặt thân mộng) Lắp ráp chi - Chính xác theo mực dấu - Vị trí Thanh kê, tiết - Thân mộng vai mộng phải phẳng, xác yêu cầu, không gồ ghề vênh vặn - Phẳng, - Đảm bảo kín, khít, bền chắc, vng khơng vng góc vênh vặn - Chăc chắn vồ đục, búa, cưa xẹp, đục loại - Đảm bảo trình tự lắp ráp Lắp ráp phận - Chính xác theo mực dấu - Vị trí - Thân mộng vai mộng phải phẳng, xác yêu cầu, không gồ ghề vênh vặn - Phẳng, - Các đường xoi, rãnh, chỉ, huỳnh, chạm vng góc Thanh kê, vồ đục, búa, cưa xẹp, đục loại đường nét ăn nhau, không bị lệch - Chăc chắn cao thấp - Đảm bảo kín, khít, bền chắc, vng khơng vênh vặn - Đảm bảo trình tự lắp ráp Lắp ráp tổng thể - Đảm bảo kích thước yêu cầu phẳng nhẵn bóng (trừ ván phụ) - Vị trí xác - Thân mộng vai mộng phải phẳng, - Phẳng, yêu cầu, khơng gồ ghề vênh vặn vng góc - Đảm bảo kín, khít, bền chắc, vng khơng vênh vặn Thanh kê, vồ đục, búa, cưa xẹp, đục loại - Chăc chắn - Đảm bảo tính hài hồ, cân đối - Đảm bảo độ bền tính thẩm mỹ Vam, chốt : - Dùng vam đẻ cố định mối ghép + Vam - Khoan vùng mối ghép để chốt (Chốt tre) đóng đinh + Chốt đinh khoan lỗ chốt đinh tre - Dùng đục bạt để chặt chốt + Không xước vỡ + Không để lẹm bề mặt sản phẩm - Nhẹ nhàng, cẩn thận + Vam + Máy khoan cầm tay (nếu dùng chốt tre) đục bạt, dùi đục chốt tre + Búa đinh đinh 2,5cm DÁP ÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1: Các loại lắp ráp hàng mộc Câu hỏi Hãy liệt kê dạng liên kết thường dùng nêu phạm vi sử dụng chúng? Trả lời: + Mộng thẳng kín có ốc mộng hai vai mộng: loại mộng đầu khung, có yêu cầu mối ghép đẹp, kín + Mộng thẳng kín có hai vai mộng khơng có ốc mộng: loại mộng đầu khung, có u cầu mối ghép đẹp + Mộng thẳng kín có ốc mộng vai mộng: loại mộng đầu khung, bề dày dọc ngang khơng nhau, có u cầu mối ghép đẹp, kín + Mộng suốt có hai vai mộng: loại mộng khung, có yêu cầu mối ghép đẹp Mộng suốt có vai mộng: loại mộng khung, bề dày dọc ngang khơng nhau, có u cầu mối ghép đẹp + Mộng tròn loại mộng có thân mộng lỗ mộng hình trụ tròn, loại mộng thường sử dụng để lắp chi tiết tiện chuốt tròn với chi tiết khác dùng để ghép hai chi tiết lại với + Mộng én hờ có mộng lỗ mộng hở ngồi, cấu tạo gần giống mộng âm dương mộng có hình én Mộng én hở thường dùng để ghép vị trí vng góc với dùng để ghép vàn vng góc với + Mộng én kín có mộng lỗ mộng khơng nhìn thấy sau ghép lại với Mộng én kín có loại: mộng góc, mộng vng mộng ghép ván Mộng góc mộng ghép ván thường dùng mối ghép ván đồ mộc dân dụng với yêu cầu mang tính thẩm mỹ cao mộng vng thường dùng để ghép vị trí vng góc với với u cầu chắn mối ghép khung nhà gỗ khung giàn + Mộng mòi hay gọi mộng chéo có mộng thân mộng thẳng vai mộng cắt chéo so với mặt chuẩn gỗ Mộng mòi có nhiều loại: mộng mòi mặt, mộng mòi hai mặt, mộng mòi mặt góc + Mộng mòi hai mặt có cấu tạo gần giống mộng thẳng (cả lỗ mộng mộng thẳng) hai vai mộng (ở mặt chuẩn mặt đối diện thứ nhất) cắt chéo so với mặt chuẩn phụ góc (thường 450) + Mộng kép thực chất mối ghép hai mộng thẳng đơn đặt gần kề Mộng kép có hai dạng: mộng kép dọc mộng kép ngang Mộng kép có ưu điểm chắn, đẹp, kín có cấu tạo phức tạp, gia cơng khó + Mộng thắt thực chất mối ghép mộng thẳng đơn mộng én đặt kề Để ráp hai chi tiết lại với mộng thắt, người ta phải làm lỗ mộng có chiều dài chiều rộng mộng cộng thêm chiều rộng phần mộng thẳng Mộng kép có ưu điểm chắn, đẹp, kín có cấu tạo phức tạp, gia cơng khó đặc biệt gia công máy Bài Phương pháp lắp ráp Câu hỏi Hãy mô tả công việc tiến hành để lắp ráp sản phâm mộc dân dụng? Trả lời: + Chọn chi tiết + Bào lau lại chi tiết + Sửa lại thân mộng lỗ mộng + Tráng keo + Lắp phận + Lắp khung + Lắp nhóm + Lắp sản phẩm + Chốt mối ghép - Dụng cụ thiết bị lắp ráp - An toàn lao động lắp ráp Bài Lập sơ đồ lắp ráp Câu hỏi Hãy trình bày trình tự bước lập sơ đồ lắp ráp sản phẩm ? Trả lời: + Phân loại chi tiết sản phẩm: + Xác định nhóm sản phẩm để lắp ráp nhóm + Xác định nhóm chi tiết để lắp ráp khung + Xác định chi tiết khung để ráp hoàn thiện Bài Lắp ráp ghế đẩu Câu hỏi Mơ tả sơ đồ quy trình lắp ráp ghế đẩu ? Trả lời: Dụng cụ, thiết bị Chuẩn bị Sửa mặt gia công Sửa mộng, lỗ mộng Tráng keo Lắp ráp chi tiết Lắp ráp phận Lắp ráp tổng thể Vam, chốt mối ghép Chi tiết Sơ đồ lắp lắp ráp Bài Lắp ráp bàn học sinh Câu hỏi Mô tả sơ đồ quy trình lắp ráp bàn học sinh ? Trả lời: Chuẩn bị Sửa mặt gia công Lắp ráp chi tiết Lắp ráp phận Sửa mộng, lỗ mộng Lắp ráp Lắp ráp tổng thể Tráng keo Vam chốt mối ghép Bài Lắp ráp ghế tựa ba nan cong Câu hỏi Mơ tả sơ đồ quy trình lắp ráp ghế tựa ba nan cong ? Trả lời: Chuẩn bị Lắp ráp chi tiết Lắp ráp phận Sửa mặt gia công Lắp ráp Lắp ráp tổng thể Sửa mộng, lỗ mộng Tráng keo Vam chốt mối ghép Tµi liƯu tham khảo ( dùng cho giáo viên nghiên cứu giảng dạy) Giáo trình Pha phôi Ca tô lô loại m¸y ca kÌm theo hãng dÉn S¸ch - M¸y gia công gỗ - Phạm Quang Đẩu - Nhà xuất Công nhân kỹ thuật 1982, Giáo trình - Công nghệ mộc - Nguyễn Bá Đại - Bộ Lâm nghiệp 1992 Giáo trình Kỹ thuật mộc xây dựng Phạm Thú - Bộ xây dựng Giáo trình Máy thiết bị chế biến gỗ Hoàng Việt Trờng Đại học Lâm nghiệp Giáo trình Tập Máy thiết bị gia công gỗ Hoàng Nguyên Bộ n«ng nghiƯp ... niệm lắp ráp Qui trình lắp ráp sản phẩm Khái niệm sơ đồ lắp ráp Phương pháp lập sơ đồ lắp ráp Chọn chi tiết Sửa mặt gia công Sửa mộng lỗ mộng Tráng keo Lắp ráp chi tiết 10 Lắp ráp phận -5- 11 Lắp. .. loại lắp ráp, loại mối ghép thường dùng việc lắp ráp sản phẩm đồ mộc dân dụng - Mô tả công việc tiến hành để lắp ráp sản phâm mộc dân dụng - Giải thích nội dung bước cơng việc quy trình lắp ráp sản. .. keo + Lắp phận + Lắp khung + Lắp nhóm + Lắp sản phẩm + Chốt mối ghép - Dụng cụ thiết bị lắp ráp - An toàn lao động lắp ráp Nghe giảng giải thảo luận lớp I T ÍNH LẮP LẪN TRONG SẢN PHẨM MỘC Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Lắp ráp sản phẩm mộc, Lắp ráp sản phẩm mộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn