Giáo trình dạy nghề tiện gỗ

71 7 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 11:34

GIỚI THIỆU MÔ ĐUNvị trí, ý nghĩa, vai trò của mô đun:Máy tiện dùng để gia công các chi tiết có dạng tròn xoay. Máy tiện làm theo nguyên lý: vật ia công quay tròn và lưỡi dao chuyển động thẳng, tịnh tiến hoặc chuyển động theo đường xuyên tuỳ theo hình dáng của chi tiết (Khi gia công vật thể hình chóp, hình tròn phức tạp).Máy tiện gỗ được phân làm 2 loại: Máy tiện đẩy tay. Máy tiện đẩy cơ giới.Mục tiêu của mô đun Mô tả quy trình kỹ thuật tiện gỗ trên máy tiện gỗ đẩy tay Tiện các chi tiết có hình dáng tròn xoay trên máy tiện gỗ đẩy tayMục tiêu thực hiện của mô đun Phân biệt được các loại mặt cong tròn xoay thường dùng trong sản xuất đồ mộc đảm bảo đúng hình dáng và vị trí mặt cong Sử dụng máy tiện đẩy tay để tiện được các chi tiết sản phẩm mộc theo hình dáng, kích thước đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật Tiện được các chi tiết có hình dáng tròn xoay trên máy tiện gỗ đẩy tay đảm bảo đúng quy trình, mặt được gia công đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn trong gia công Tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, các biện pháp an toàn ,đảm bảo tốt an toàn trong lao độngNội dung chính của mô đun Khái niệm và phân loại mặt cong Đặc điểm cấu tạo, nguyên tắc làm việc và tính năng tác dụng của máy tiện gỗ đẩy tay. Qui trình sử dụng máy tiện gỗ đẩy tay, những qui định về an toàn khi sử dụng máy tiện đẩy tay. Tiện gỗ bằng máy tiện đẩy tayBài 1: Khái niệm và phân loại mặt cong tròn xoay trong sản xuất hàng mộcBài 2: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy tiện gỗ đẩy tayBài 3: Tiện tông đục bằng máy tiện đẩy tayBài 4: Tiện song giường bằng máy tiện đẩy tayBài 5: Tiện chân ghế tựa bằng máy tiện đẩy tayBài 6: Tiện chân ghế sa lông nan bằng máy tiện đẩy tayBài 7: Tiện chân bàn sa lông nan bằng máy tiện đẩy tayBài 8: Tiện chân tủ bằng máy tiện đẩy tayBài 9: Tiện chân giường bằng máy tiện đẩy tay BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Dự án giáo dục kỹ thuạt dạy nghề (VTEP) Logo GIÁO TRÌNH Mơ đun: TIỆN GỖ Mã số: 32542201- 06 NGHỀ: MỘC DÂN DỤNG Trình độ: Công nhân lành nghề Hà Nội - 2004 -1- Tuyên bố quyền : Tài liệu thuộc loại sách giáo trình Cho nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác có ý đồ lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm Tổng Cục Dạy nghề làm cách để bảo vệ quyền Tổng Cục Dạy Nghề cám ơn hoan ngênh thông tin giúp cho việc tu sửa hoàn thiện tốt tàI liệu Địa liên hệ: Dự án giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp Tiểu Ban Phát triển Chương trình Học liệu ……………………………………………… Mã tài liệu: Mã quốc tế ISBN: …… -2- ……… LỜI tùa (vài nét giới thiệu xuất xứ chương trình tài liệu) tài liệu kết Dự án GDKT-DN… (tóm tắt nội dung dự án) (Vài nét giới thiệu trình hình thành tài liệu thành phần tham gia) (Lời cảm ơn quan liên quan, đơn vị cá nhân than gia….) (Giới thiệu tài liệu thực trạng) Tài liệu thiết kế theo mô đun/ môn học thuộc hệ thống mơ đun/ mơn học chương trình, đào tạo hoàn chỉnh Nghề………………………… cấp độ………… Và dùng làm Giáo trình cho học viên khóa đào tạo, sử dụng cho đào tạo ngắn hạn cho công nhân kỹ thuật, nhà quản lý người sử dụng nhân lực tham khảo Đây tài liệu thử nghiệm hoàn chỉnh để trở thành giáo trình thức hệ thống dạy nghề Hà nội, ngày…… tháng…… năm……… Giám đốc Dự án quốc gia -3- Mơc lơc ®Ị mơc Trang Lời tựa Mục lục Giới thiệu mô đun Gợi ý tổ chức thực dạy Bài 1: Khái niệm phân loại mặt cong tròn xoay sản xuất hàng mộc 10 Bài 2: Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy tiện gỗ đẩy tay 12 Bài 3: Tiện tông đục máy tiện đẩy tay 15 Bài 4: Tiện song giường máy tiện đẩy tay 20 10 Bài 5: Tiện chân ghế tựa máy tiện đẩy tay 29 11 Bài 6: Tiện chân ghế sa lông nan máy tiện đẩy tay 36 12 Bài 7: Tiện chân bàn sa lông nan máy tiện đẩy tay 43 13 Bài 8: Tiện chân tủ máy tiện đẩy tay 50 14 Bài 9: Tiện chân giường máy tiện đẩy tay 57 15 ỏp ỏn 64 16 Tài liệu tham khảo 71 -4- GIỚI THIỆU MƠ ĐUN vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun: Máy tiện dùng để gia công chi tiết có dạng tròn xoay Máy tiện làm theo ngun lý: vật ia cơng quay tròn lưỡi dao chuyển động thẳng, tịnh tiến chuyển động theo đường xuyên tuỳ theo hình dáng chi tiết (Khi gia cơng vật thể hình chóp, hình tròn phức tạp) Máy tiện gỗ phân làm loại: - Máy tiện đẩy tay - Máy tiện đẩy giới Mục tiêu mơ đun - Mơ tả quy trình kỹ thuật tiện gỗ máy tiện gỗ đẩy tay - Tiện chi tiết có hình dáng tròn xoay máy tiện gỗ đẩy tay Mục tiêu thực mô đun - Phân biệt loại mặt cong tròn xoay thường dùng sản xuất đồ mộc đảm bảo hình dáng vị trí mặt cong - Sử dụng máy tiện đẩy tay để tiện chi tiết sản phẩm mộc theo hình dáng, kích thước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Tiện chi tiết có hình dáng tròn xoay máy tiện gỗ đẩy tay đảm bảo quy trình, mặt gia công yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an tồn gia cơng - Tn thủ quy định vệ sinh môi trường, biện pháp an toàn ,đảm bảo tốt an toàn lao động Nội dung mơ đun - Khái niệm phân loại mặt cong - Đặc điểm cấu tạo, nguyên tắc làm việc tính tác dụng máy tiện gỗ đẩy tay - Qui trình sử dụng máy tiện gỗ đẩy tay, qui định an toàn sử dụng máy tiện đẩy tay - Tiện gỗ máy tiện đẩy tay Bài 1: Khái niệm phân loại mặt cong tròn xoay sản xuất hàng mộc Bài 2: Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy tiện gỗ đẩy tay Bài 3: Tiện tông đục máy tiện đẩy tay -5- Bài 4: Tiện song giường máy tiện đẩy tay Bài 5: Tiện chân ghế tựa máy tiện đẩy tay Bài 6: Tiện chân ghế sa lông nan máy tiện đẩy tay Bài 7: Tiện chân bàn sa lông nan máy tiện đẩy tay Bài 8: Tiện chân tủ máy tiện đẩy tay Bài 9: Tiện chân giường máy tiện y tay -6- Sơ đồ mồi liên hệ mô un / môn học chơng trình học 07 An toan lao động vệ sinh môi trờng học 08H Điện kỹ thuật 325 42201 - 03 Gia công mặt phẳng 325 Môn 42201 - 06 Tiện học 09 Chuẩn bị nguyên vật liệu 42201 - 02 Pha phôi 325 42201 - 04 Gia c«ng méng 325 325 42201 - 05 Gia công mặt cong ghép ván 325 42201 09 GhÕ tùa nan cong 325 42201 - 08 Trang søc s¶n phÈm 325 325 325 42201 - 01 Vẽ mẫu dự tính giá thành sản phẩm 42201 - 07 Lắp ráp sản phẩm 325 42201 -10 Ghế xa lông nan tay thẳng 325 42201 11 Bàn làm việc 325 42201 12 Bàn làm việc quầy 325 42201 13 Gia công bàn, tủ từ nguyên liệu gỗ nhân tạo 42201 14 Giờng cá nhân 325 42201 -15 Giêng tiƯn 325 42201 16 Tđ tµi liƯu 325 325 -7- 42201 - 18 Gia c«ng méng 325 42201 - 19 Gia công mộng Tuy 42201 -17 Tủ áo bng M«n CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA MƠ ĐUN Học lớp: - Khái niệm mặt cong tròn xoay sản xuất hàng mộc - Phân loại mặt cong sản phẩm tiện - Trình bày cấu tạo tính tác dụng phận máy tiện gỗ đẩy tay - Mô tả nguyên lý làm việc máy tiện gỗ đẩy tay Trình bày đầy đủ xác quy trình quy điịnh an toàn vận hành máy tiện gỗ đẩy tay Học xưởng: + Xem trình diễn cách sử dụng loại dụng cụ, thiết bị để tiện sản phẩm mộc + Sử dụng loại dụng cụ, thiết bị để tiện sản phẩm mộc + Rèn luyện việc thực qui định an toàn sử dụng loại dụng cụ, thiết bị tiện tay YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THANH MƠ ĐUN Về kiến thức: - Mơ tả quy trình sử dụng máy tiện gỗ đẩy tay quy định an toàn sử dụng máy - Các tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm tiện Về kỹ năng: Thc hin ỳng v y qui trình kỹ thuật tiện sản phẩm gỗ  Thực đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật tiện sản phẩm gỗ  Sử dụng thành thạo, an toàn chức loại dụng cụ, thit b tin Về thái độ: Nghiờm tỳc thc nội qui an toàn sử dụng loại dụng cụ, thiết bị  Nghiêm túc việc thực theo quy trình đề  Chủ động tìm hiểu, học hỏi phát sai phạm kỹ thuật để rút kinh nghiệm  Tự rèn luyện cho đức tính tỷ mỉ, cẩn thận sản xuất -8- BÀI KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MẶT CONG TRÒN XOAY TRONG SẢN XUẤT HÀNG MỘC Mã bài: 32542201- 06 - 01 Giới thiệu: Để tạo cho sản phẩm mộc dân dụng có nét mềm mại, duyên dáng, thể văn hoá truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm mà đáp ứng tối đa yêu cầu sử dụng, người ta thường đưa chi tiết có mặt cong vào sản phẩm Bài học “Khái niệm mặt cong sản xuất hàng mộc” biên soạn nhằm giúp học viên có những khái niệm loại mặt cong ứng dụng chúng vào sản phẩm mộc dân dụng Mục tiêu thực hiện: Học xong học viên có lực: - Nhận dạng loại mặt cong tròn xoay thường dùng sản xuất đồ mộc Nội dung - Khái niệm mặt cong tròn xoay sản xuất hàng mộc - Phân loại mặt cong sản phẩm tiện Nghe giảng giải thảo luận lớp Khái niệm mặt cong tròn xoay sản xuất hàng mộc Một mặt vật thể mặt chi tiết mà phàn tử mặt khơng nằm mặt phẳng mặt gọi mặt cong Thơng thường hàng mộc mặt cong mặt tạo nên đường sinh chuyển động theo quỹ đạo định đường cong Một mặt vật thể mặt chi tiết mà phần tử mặt khơng năm mặt phẳng mặt gọi mặt cong Các chi tiết cong sản phẩm mộc dân dụng thường gia công theo hai phương pháp: - Phương pháp gia công chi tiết cong từ gỗ nguyên khối Ví dụ ghế tựa nan cong, khung cách tủ áo cánh cong, tay ghế xa lông - Phương pháp uốn ép Ví dụ ván cánh tú chè, ván tủ áo cánh cong -9- Trong giáo trình đề cập đến phương pháp gia cơng chi tiết cong từ gỗ nguyên khối Thông thường sản phẩm mộc dân dụng, mặt cong mặt tạo nên đường sinh chuyển động theo quỹ đạo định đường cong (hình 1.1) Phân loại mặt cong Đường cong đồ mộc dân dụng đa dạng phong phú, ta vào hình dạng đường sinh quỹ đạo chuyển động đường sinh để phân thành loại mặt cong sau: + Đường sinh đường thẳng, quỹ đạo chuyển động đường sinh l ng cong a,Quỹ đạo chuyển động đờng sinh đờng cong chiều b,Quỹ đạo chuyển động đờng sinh đờng tròn c,Quỹ đạo chuyển ®éng cđa ®êng sinh lµ mét ®êng cong hai chiỊu Hình 1.1: Các mặt cong đợc tạo đờng sinh đờng thẳng có quỹ đạo chuyển động mét ®êng cong + Đường sinh đường cong lồi, quỹ đạo chuyển động đường sinh đường cong Ví dụ: ngang đầu giường tiện (hình 1.2), tay ghế xa lơng hộp H×nh Thanh ngang ®Çu giêng tiƯn + Đường sinh đường cong lõm, quỹ đạo chuyển động đường sinh đường cong Ví dụ bề mặt khay đựng hoa gỗ hình trái đào, mặt ngồi ghế tựa (loại tạo lõm) - 10 - BÀI Tiện chân giờng máy tiện đẩy tay Mó bi: 32542201- 06 -9 Giới thiệu: - Để tăng xuất lao động, đảm bảo an toàn cho người, máy máy tiện hoạt động tốt lâu bền người cơng nhân phải thực quy trình vận hành máy, tuân thủ nghiêm ngặt quy định an tồn Ngồi người cơng nhân phải biết cách chăm sóc bảo dưỡng máy kỹ thuật - Bài học gia công chân giường máy tiện đẩy tay biên soạn nhằm giúp học viên rèn luyện kỹ vận hành máy tiện đẩy tay theo quy trình kỹ thuật Bài học giúp cho học viên biết cách chăm sóc bảo dưỡng máy tiện đẩy tay Mục tiêu thực hiện: Học xong học viên có lực: - Mơ tả đầy đủ, xác quy trình tiện chân giường máy tiện gỗ đẩy tay - Tiện chân giường theo mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ - mỹ thuật Nội dung chính: - Sơ đồ quy trình tiện chân giường máy tiện gỗ đẩy tay - Điều chỉnh tốc độ quay ( có ) - Điều chỉnh khoảng cách để lắp phôi - Gá phôi lên máy - Tiện - Bảo dưỡng máy tiện BàI thực hành ứng dụng: - Mài dao tiện - Tiện chân giường, máy tiện đẩy tay - 57 - Nghe giảng giải thảo luận lớp I QUY TRÌNH TIỆN CHÂN GIƯỜNG TRÊN MÁY TIỆN ĐẨY TAY Chuẩn bị: - Trước vận hành máy cần kiểm tra lại toàn máy Các phận hoạt động, tra dầu mỡ cho khớp, ổ trục thiếu dầu mỡ Mài sắc loại dao tiện cần dùng Điều chỉnh tốc độ quay trục cho phù hợp với loại gỗ Điều chỉnh chấu giữ phôi, bàn dao co phù hợp với phôi - Chuẩn bị nguyên vật liệu: Phôi gia công vát cạnh phôi vuông xác định tâm phôi trước: + Cách xác định tâm phơi cách: Nếu phơi hình trụ tròn xác định tâm phơi compa, phơi hình vng bát giác xác định tâm phải cách kẻ đường chéo - Phôi phải xếp ngắn tiện cho thao tác trình gia cơng Kiểm tra máy - Kiểm tra hệ thống an toàn + Hệ thống điện bao gồm: Cầu dao, aptomat, dây dẫn, dây tiếp địa tiếp điểm + Hệ thống an toàn máy bao gồm: Sự chắn của hệ thống thước tỳ dao, chắn máy - Kiểm tra xiết chặt phận, ốc vít bị lỏng Điều chỉnh - Kiểm tra độ lệch tâm hai đầu định tâm, hai đầu định tâm không đồng tâm yêu cầu kỹ thuật phải chỉnh lại - Điều chỉnh khoảng cách hai đầu định tâm cho lớn 2cm với khoảng cách chách chiều dài phôi tiện - Điều chỉnh khoảng cách thước tỳ dao phôi tiện cho thích hợp (1-2cm) - Điều chỉnh độ cao thước tỳ dao đường tâm phôi tiện Tiện chân giường - Máy tiện hoạt động thực tốt bước khởi động - 58 - - Nhấn nút khởi động cho máy chạy chế độ không tải từ 3-5 phút để kiểm tra xem máy có tiếng kêu lạ máy, điện truyền qua vỏ động điện vv không phát có trục tặc cho máy chạy chế độ có tải - Người đứng vận máy tư đối diện với trục với tư thoải mái Cầm dao tiện (tay phải cầm trước, tay trái cầm sau) đặt dao lên giá đỡ dao Điều chỉnh cho mũi dao cao trục quay tâm phôi từ 2-3 mm Từ từ đẩy dao tiện vào cho dao ăn phơi Cho dao ăn vòng có đường kính gần với đường kính chi tiết sau dùng thước cặp kiểm tra kích thước gia cơng tiếp cho đạt thiết kế Tiếp sau tiện chiều dài chi tiết Nếu phải tiện chi tiết có đường kính thay đổi chiều dài chi tiết trước hết tiện hình trụ có đường kính đường kính lớn chi tiết Sau tiện tiếp phần có đường kính bé dần đến hồn chỉnh chi tiết - Trong thực công việc tuyệt đối người vận hành máy phải tập trung vào cơng việc, ý an tồn lao động, khơng nói chuyện riêng Trong máy làm việc phát máy có tiếng động khác thường dừng máy để kiểm tra Dừng máy Khi hết thời gian làm việc dừng máy, chờ cho máy dừng hẳn thực công tác vệ sinh máy, vệ sinh sung quanh khu vực làm việc, thu xếp gọn gàng sản phẩm bàn giao sản phẩm, tình trạng máy cho ca làm việc II NHỮNG QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY TIỆN ĐẨY TAY Khi sử dụng máy tiện thiết thiết phải thực quy định an toàn sau đây: - Quy định phải đề cập am hiểu kỹ thuật vận hành máy tiện đẩy tay để tiện chi tiết có dạng tròn xoay Người vận hành phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như: quần áo bảo hộ, kính bảo hiểm, mũ v v - Khi chuẩn bị khởi động máy phải quan sát kỹ vật cản xung quanh có tín hiệu báo cho người xung quanh biết - Phải có đầy đủ thiết bị an tồn máy - Khơng dùng tay để gạt vật cản máy hoạt động - Thao tác quy trình kỹ thuật quy định, thao tác xác, thoải mái, khơng gò bó Trong vận hành phải tập trung vào công việc - Phải kiểm tra máy trước đưa vào vận hành - Phôi phải gá vào trục máy chắn trước mở máy - 59 - - Dao tiện phải lắp thật chặt vào chuôi Khi đặt dao lên giá dao phải có tư vững vàng, cần chuôi dao Tư thoải mái - Điều chỉnh khoảng cách gá dao phôi nhỏ mm Để tránh gẫy dao trình gia cơng - Khi phơi dài 800 mm phải có gối đỡ phụ để phơi cứng vững, gia cơng xác - Khi tiện gỗ có khuyết tật cần đề phòng tượng vỡ bắn trở lại dễ gây tai nạn cho người vận hanh người xung quanh III CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG MÁY TIỆN GỖ ĐẨY TAY - Chăm sóc bảo dưỡng máy công việc phải thực theo lịch trình cụ thể phải phụ thuộc vào cường độ làm việc tình trạng máy Chăm sóc Trước ca sản xuất phải kiểm tra lại ổ bi, dây đai lau dầu vị trí cần thiết, cuối ca phải vệ sinh máy, kiểm tra dầu mỡ trục khớp, ổ bi thấy không đảm bảo cho sản xuất báo cho phận kỹ thuật để xử lý Bảo dưỡng Cuối tuần cuối đơn hàng sản xuất phải có bảo dưỡng máy, cơng tác bảo dưỡng tiến hành sau: - Bơm mỡ vào gối đỡ trục máy - Lau dầu vào trục thiết bị cần thiết - Kiểm tra, thay dây curoa - Kiểm tra, điều chỉnh lại hộp bảo bảo vệ, phận che chắn dây đai - Kiểm tra, điều chỉnh cấu đảm bảo độ xác CÂU HỎI ƠN TẬP - Cõu hi 1: Hóy trỡnh bày công việc cụ thể gia công chân giờng máy tiện ®Èy tay? - 60 - Thực hành xưởng yêu cầu : Đây thực hành học viên làm quen với việc gia công chân giường máy tiện đẩy tay Nội dung thực hành đòi hỏi nghiêm túc, cẩn thận xác Trong q trình thực dễ gây tai nạn lao động, yêu cầu học viên phải tập trung, nghiêm túc thực nội quy xưởng, quy trình kỹ thuật, tư thực công việc Địa điểm : Tại xưởng thực hành Biện pháp an tồn: - Gia cơng chi tiết tròn xoay máy tiện đẩy tay cơng việc đòi hỏi tập trung cao độ, thao tác nhanh nhẹn, hay tai nạn nên học viên phải thường xuyên: - Thường xuyên mang bảo hộ lao động cá nhân: Khẩu trang, kính, mũ, giầy, quần áo bảo hộ - Kiểm tra tình trạng máy móc trước sử dụng - Thu xếp chỗ làm việc gọn gàng, ngăn nắp Nguồn lực liên quan : - Có đủ loại dụng đo, cữ vạch để kiểm tra kích thước Có đầy đủ vật mẫu, bảng quy trình với lượng nguyên vật liệu Chuẩn bị cho công việc: - Chuẩn bị chỗ làm việc - Chuẩn bị máy - Xắp xếp phôi liệu theo vị trí làm việc - Học viên tự chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động cá nhân thu xếp chỗ làm việc - Chia nhóm phân cơng cơng việc cho nhóm, người nhóm - 61 - Nội dung thực tập: Mài dao tiện Nội dung Chỉ dẫn Yêu cầu Dụng cụ công việc thực kỹ thuật trang bị Chuẩn bị Chuẩn bị: - Bề mặt đá mài phải phẳng - Đám mài nhám - Chọn đá mài có mật độ hạt - Đá mài màu cát cao, độ cứng vừa, hạt - Nước để làm nguội mài nhỏ - Đá mài nhám sản trình mài xuất theo tiêu chuẩn có mặt mài thơ mài trung, có kích thước 200x50x30mm) - Đá mài màu cắt từ đá non Mài đá nhám - Đặt mặt vát lưỡi dao tiếp - Mặt mài phải áp sát vào - Máy mài xúc với mặt đá Đẩy lưỡi dao mặt đá - Đá mài tiến lùi theo chiều dọc đá cho - Mài theo mặt nghiêng lưỡi công nghiệp đến thấy mặt trước dao, với góc mài khoảng 600 - Mũi dao tiện lưỡi dao gợn tay - Mặt mài phải phẳng, vuông phẳng chuyển sang bước sau - Đầu lưỡi mài phải sắc - Nước mài - Luôn tưới nước để hạ nhiệt mịn độ làm cho thép dao không bị non Mài đá cát mịn - Liếc mặt trước lưỡi dao - Đầu lưỡi phải sắc bén, - Máy mài cách áp sát lên mặt đá - Mặt mài dao phải bóng - Đá mài tinh màu đẩy đẩy lại theo (cát mịn) chiều dọc viên đá - Cạnh cắt sắc, nhìn phần - Mũi dao tiện hết gợn chuyển sang mặt mài thép lưỡi dao thấy phẳng vát Cách mài mặt vát đấ khơng có vết trắng - Nước mài màu cách mài bước hai - Luôn tưới nước để hạ nhiệt độ làm cho thép dao không bị non - 62 - Tiện chân giường máy tiện đẩy tay Nội dung Chỉ dẫn Yêu cầu công việc Chuẩn bị máy phơi gỗ thực - Kiểm tra tình trạng hoạt động máy tiện - Chuẩn bị phôi gỗ Điều chỉnh khoảng cách chấu giữ phôI với ụ định tâm khoảng cách bàn dao với phôI tiện - Di chuyển đầu định tâm theo chiều dài phôi kỹ thuật - Máy tiện trạng thái hoạt động tốt, có đầy đủ thiết bị an tồn - Phơi gỗ chuẩn bị đầy đủ, sơ chế theo quy cách xếp vị trí thuận lợi trước gia cơng - Khoảng cách chấu giữ phôi với ụ định tâm phù hợp với chiều dài phôi Trường hợp phôi dài 0,8m phải có gối đỡ phụ - Khoảng cách phù hợp bàn dao với phôi nhỏ 3mm - Mũi dao ( mép bàn dao ) cao tâm trục quay từ 2-3mm - Tâm phơi đầu xác định phải xác vạch dấu Xác định tâm phôi gá phôi lên máy Tiện gỗ - Điều chỉnh khoảng cách bàn dao với phôi - Điều chinh chiều cao bàn dao - Dùng thước bút chì để kẻ đường chéo để xác định tâm dùng compa - Gá phôi lên máy - Gia công thử điều chỉnh caanf thiết - Gia công hàng loạt - Gá phôi phải chắn trước mở máy - Chi tiết tiện đảm bảo hình dáng, kích thước - Mặt gia cơng đảm bảo trơn, nhẵn ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI - 63 - Dụng cụ trang bị - Máy tiện đẩy tay - Máy tiện đẩy tay - Các loại dụng cụ chỉnh - Máy tiện đẩy tay - Các loại dụng cụ dấu mực chỉnh - Máy tiện đẩy tay - Các loại dụng cụ dấu mực chỉnh - Các loại dao tiện Bài 1: Khái niệm phân loại mặt cong tròn xoay sản xuất hàng mộc, Câu1: Hãy nêu cách phân loại mặt cong? Trả lời: Đường cong đồ mộc dân dụng đa dạng phong phú, ta vào hình dạng đường sinh quỹ đạo chuyển động đường sinh để phân thành loại mặt cong sau: + Đường sinh đường thẳng, quỹ đạo chuyển động đường sinh đường cong + Đường sinh đường cong lồi, quỹ đạo chuyển động đường sinh đường cong Ví dụ: ngang đầu giường tiện (hình 1.2), tay ghế xa lông hộp + Đường sinh đường cong lõm, quỹ đạo chuyển động đường sinh đường cong Ví dụ bề mặt khay đựng hoa gỗ hình trái đào, mặt ngồi ghế tựa (loại tạo lõm) + Đường sinh đường bất kỳ, quỹ đạo chuyển động đường sinh đường tròn khép kín (mặt cong tròn xoay) Ví dụ sản phẩm tiện (hình 2.3) + Đường sinh đường bất kỳ, quỹ đạo chuyển động đường sinh đường thẳng Ví dụ: tủ gương, vai dọc giường tiện + Các mặt cong khơng theo quy luật Ví dụ: lưng dựa ghế tựa kiểu, tay ghế xa long kiểu cổ Bài 2: Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy tiện đẩy tay Câu 1: Anh (chị) trình bày nguyên lý hoạt động số chức năng, phận máy tiện đẩy tay? Trả lời: - Động lực máy tiên đẩy tay động điện không đồng ba pha - Bộ truyền trung gian truyền đai hình thang - Giá đỡ dao gá thân máy (hình 2) gá đỡ giao điều chỉnh độ cao thấp để điều chỉnh vị trí ăn dao cho lực cắt bé - Dao tiện có nhiều loại khác hình dạng mục đích sử dụng Dao tiện có phần: Phần lưỡi thép phần chuôi để cầm làm gỗ - Dao tiện có nhiều kích thước khác nhau, rộng từ 5-10 mm Các loại dao tiện cạnh cắt có hình dạng phức tạp dùng để tiện mặt định hình - 64 - - Bộ đỡ gồm có hai bên chế tạo gang - Thân máy nằm phận đỡ cgế tạo gang - Ụ trước giá đỡ trục Mâm cặp gá vào trục - Ụ sau giá đỡ chấu định tâm7 Ụ sau di chuyển dọc băng máy để thay đổi chiều dài phôi tiện Phôi gá gữa mâm cặp chấu định tâm Phôi quay tròn nhờ động truyền chuyển động cho trục thông qua truyền đai Dao tiện đẩy tay nhờ bàn gá dao, đẩy dao vào phôi Dao chuyển động tịnh tiến phôi chuyển động quay tròn, kết hợp hai chuyển động thực q trình cắt Bài 3: Tiện tơng đục máy tiện đẩy tay Câu 1:Hãy trình bày sơ đồ gia công tông đục máy tiện đẩy tay? Trả lời: Chuẩn bị Sản phẩm Xác định tâm phôi Tiện tinh Câu 2:Hãy trình bày quy trình vận hành máy tiện đẩy tay? Trả lời: B1- Kiểm tra máy B2- Gá phôi B3 Tiện B4- Kiểm tra B5- Thu dọn vệ sinh Bài 4: Tiện song giường máy tiện đẩy tay - 65 - Lắp phôi vào máy Tiện thô Câu 1:Hãy trình bày sơ đồ mơ tả quy trình gia cơng song giường máy tiện đẩy tay? Trả lời: Chuẩn bị Xác định tâm phôi Sản phẩm Tiện tinh Lắp phôi vào máy Tiện thô Chuẩn bị: - Trước vận hành máy cần kiểm tra lại toàn máy Các phận hoạt động, tra dầu mỡ cho khớp, ổ trục thiếu dầu mỡ Mài sắc loại dao tiện cần dùng Điều chỉnh tốc độ quay trục cho phù hợp với loại gỗ Điều chỉnh chấu giữ phôi, bàn dao co phù hợp với phôi - Chuẩn bị nguyên vật liệu: Phôi gia công vát cạnh phôi vuông xác định tâm phôi trước: Kiểm tra máy - Kiểm tra hệ thống an toàn + Hệ thống điện bao gồm: Cầu dao, aptomat, dây dẫn, dây tiếp địa tiếp điểm + Hệ thống an toàn máy bao gồm: Sự chắn của hệ thống thước tỳ dao, chắn máy - Kiểm tra xiết chặt phận, ốc vít bị lỏng Điều chỉnh - Kiểm tra độ lệch tâm hai đầu định tâm, hai đầu định tâm khơng đồng tâm u cầu kỹ thuật phải chỉnh lại - Điều chỉnh khoảng cách hai đầu định tâm cho lớn 2cm với khoảng cách chách chiều dài phôi tiện - Điều chỉnh khoảng cách thước tỳ dao phơi tiện cho thích hợp (1-2cm) - Điều chỉnh độ cao thước tỳ dao đường tâm phôi tiện Tiện song giường - Máy tiện hoạt động thực tốt bước khởi động - 66 - - Người đứng vận máy tư đối diện với trục với tư thoải mái Cầm dao tiện (tay phải cầm trước, tay trái cầm sau) đặt dao lên giá đỡ dao Điều chỉnh cho mũi dao cao trục quay tâm phôi từ 2-3 mm Từ từ đẩy dao tiện vào cho dao ăn phơi Cho dao ăn vòng có đường kính gần với đường kính chi tiết sau dùng thước cặp kiểm tra kích thước gia cơng tiếp cho đạt thiết kế Tiếp sau tiện chiều dài chi tiết Nếu phải tiện chi tiết có đường kính thay đổi chiều dài chi tiết trước hết tiện hình trụ có đường kính đường kính lớn chi tiết Sau tiện tiếp phần có đường kính bé dần đến hoàn chỉnh chi tiết Dừng máy Khi hết thời gian làm việc dừng máy, chờ cho máy dừng hẳn thực công tác vệ sinh máy, vệ sinh sung quanh khu vực làm việc, thu xếp gọn gàng sản phẩm bàn giao sản phẩm, tình trạng máy cho ca làm việc Bài 5: Tiện chân ghế tựa máy tiện đẩy tay Câu 1:Hãy trình bày quy trình mài dao tiện? Trả lời: Chuẩn bị: - Bề mặt đá mài phải phẳng - Chọn đá mài có mật độ hạt cát cao, độ cứng vừa, hạt mài nhỏ - Đá mài nhám sản xuất theo tiêu chuẩn có mặt mài thơ mài trung, có kích thước 200x50x30mm) - Đá mài màu cắt từ đá non Mài đá nhám: - Mặt mài phải áp sát vào mặt đá - Mài theo mặt nghiêng lưỡi dao, với góc mài khoảng 600 - Mặt mài phải phẳng, vuông - Đầu lưỡi mài phải sắc mịn Mài đá cát mịn - Đầu lưỡi phải sắc bén, - Mặt mài dao phải bóng - Cạnh cắt sắc, nhìn phần thép lưỡi dao thấy khơng có vết trắng Bài 6: Tiện chân ghế sa lông nan máy tiện đẩy tay - 67 - Câu 1:Trình bày yêu cầu kỹ thuật gia công chân ghế sa lông nan máy tiện đẩy tay? Trả lời: Chuẩn bị máy phôi gỗ - Máy tiện trạng thái hoạt động tốt, có đầy đủ thiết bị an tồn - Phơi gỗ chuẩn bị đầy đủ, sơ chế theo quy cách xếp vị trí thuận lợi trước gia cơng Điều chỉnh khoảng cách chấu giữ phôI với ụ định tâm khoảng cách bàn dao với phôI tiện - Khoảng cách chấu giữ phôi với ụ định tâm phù hợp với chiều dài phôi Trường hợp phôi dài 0,8m phải có gối đỡ phụ - Khoảng cách phù hợp bàn dao với phôi nhỏ 3mm - Mũi dao ( mép bàn dao ) cao tâm trục quay từ 2-3mm Xác định tâm phôi gá phôi lên máy - Tâm phơi đầu xác định phải xác vạch dấu - Gá phôi phải chắn trước mở máy Tiện gỗ - Chi tiết tiện đảm bảo hình dáng, kích thước - Mặt gia công đảm bảo trơn, nhẵn Bài 7: Tiện chân bàn sa lông nan máy tiện đẩy tay Câu 1: Hóy trỡnh quy định an toàn máy tiƯn ®Èy tay? Trả lời: Khi sử dụng máy tiện thiết thiết phải thực quy định an toàn sau đây: - Quy định phải đề cập am hiểu kỹ thuật vận hành máy tiện đẩy tay để tiện chi tiết có dạng tròn xoay Người vận hành phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như: quần áo bảo hộ, kính bảo hiểm, mũ v v - Khi chuẩn bị khởi động máy phải quan sát kỹ vật cản xung quanh có tín hiệu báo cho người xung quanh biết - Phải có đầy đủ thiết bị an tồn máy - Khơng dùng tay để gạt vật cản máy hoạt động - Thao tác quy trình kỹ thuật quy định, thao tác xác, thoải mái, khơng gò bó Trong vận hành phải tập trung vào công việc - Phải kiểm tra máy trước đưa vào vận hành - 68 - - Phôi phải gá vào trục máy chắn trước mở máy - Dao tiện phải lắp thật chặt vào chuôi Khi đặt dao lên giá dao phải có tư vững vàng, cần chi dao Tư thoải mái - Điều chỉnh khoảng cách gá dao phôi nhỏ mm Để tránh gẫy dao q trình gia cơng - Khi phơi dài 800 mm phải có gối đỡ phụ để phôi cứng vững, gia công xác - Khi tiện gỗ có khuyết tật cần đề phòng tượng vỡ bắn trở lại dễ gây tai nạn cho người vận hanh người xung quanh Bài 8: Tiện chân tủ máy tin y tay Cõu 1: Hóy trỡnh quy trỡnh chăm sóc bảo dỡng máy tiện đẩy tay? Tr li: - Chăm sóc bảo dưỡng máy cơng việc phải thực theo lịch trình cụ thể phải phụ thuộc vào cường độ làm việc tình trạng máy * Chăm sóc Trước ca sản xuất phải kiểm tra lại ổ bi, dây đai lau dầu vị trí cần thiết, cuối ca phải vệ sinh máy, kiểm tra dầu mỡ trục khớp, ổ bi thấy không đảm bảo cho sản xuất báo cho phận kỹ thuật để xử lý * Bảo dưỡng Cuối tuần cuối đơn hàng sản xuất phải có bảo dưỡng máy, công tác bảo dưỡng tiến hành sau: - Bơm mỡ vào gối đỡ trục máy - Lau dầu vào trục thiết bị cần thiết - Kiểm tra, thay dây curoa - Kiểm tra, điều chỉnh lại hộp bảo bảo vệ, phận che chắn dây đai - Kiểm tra, điều chỉnh cấu đảm bảo độ xác Bài 9: Tiện chân giường máy tiện đẩy tay - 69 - Cõu 1: Hóy trỡnh bày công việc cụ thể gia công chân giờng máy tiện ®Èy tay? Trả lời: Nội dung Chỉ dẫn Yêu cầu công việc Chuẩn bị máy phôi gỗ thực - Kiểm tra tình trạng hoạt động máy tiện - Chuẩn bị phôi gỗ Điều chỉnh khoảng cách chấu giữ phôI với ụ định tâm khoảng cách bàn dao với phôI tiện - Di chuyển đầu định tâm theo chiều dài phôi kỹ thuật - Máy tiện trạng thái hoạt động tốt, có đầy đủ thiết bị an tồn - Phôi gỗ chuẩn bị đầy đủ, sơ chế theo quy cách xếp vị trí thuận lợi trước gia công - Khoảng cách chấu giữ phôi với ụ định tâm phù hợp với chiều dài phơi Trường hợp phơi dài 0,8m phải có gối đỡ phụ - Khoảng cách phù hợp bàn dao với phôi nhỏ 3mm - Mũi dao ( mép bàn dao ) cao tâm trục quay từ 2-3mm - Tâm phôi đầu xác định phải xác vạch dấu Xác định tâm phôi gá phôi lên máy Tiện gỗ - Điều chỉnh khoảng cách bàn dao với phôi - Điều chinh chiều cao bàn dao - Dùng thước bút chì để kẻ đường chéo để xác định tâm dùng compa - Gá phôi lên máy - Gia công thử điều chỉnh caanf thiết - Gia công hàng loạt - Gá phôi phải chắn trước mở máy - Chi tiết tiện đảm bảo hình dáng, kích thước - Mặt gia cơng đảm bảo trơn, nhẵn Tài liệu tham khảo ( dùng cho giáo viên nghiên cứu giảng dạy) - 70 - Dng c trang bị - Máy tiện đẩy tay - Máy tiện đẩy tay - Các loại dụng cụ chỉnh - Máy tiện đẩy tay - Các loại dụng cụ dấu mực chỉnh - Máy tiện đẩy tay - Các loại dụng cụ dấu mực chỉnh - Các loi dao tin Giáo trình Pha phôi Ca tô lô loại máy ca kèm theo hóng dẫn Sách - Máy gia công gỗ - Phạm Quang Đẩu - Nhà xuất Công nhân kỹ thuật 1982, Giáo trình - Công nghệ mộc - Nguyễn Bá Đại - Bộ Lâm nghiệp 1992 Giáo trình Kỹ thuật mộc xây dựng Phạm Thú - Bộ xây dựng Giáo trình Máy thiết bị chế biến gỗ Hoàng Việt Trờng Đại học Lâm nghiệp Giáo trình Tập Máy thiết bị gia công gỗ Hoàng Nguyên Bộ nông nghiệp - 71 - ... truyền đai hình thang b Bộ phận cắt gọt máy tiện đẩy tay - Giá đỡ dao gá thân máy (hình 2) gá đỡ giao điều chỉnh độ cao thấp để điều chỉnh vị trí ăn dao cho lực cắt bé - 13 - - Dao tiện có nhiều... hẳn thực công tác vệ sinh máy, vệ sinh sung quanh khu vực làm việc, thu xếp gọn gàng sản phẩm bàn giao sản phẩm, tình trạng máy cho ca làm việc II NHỮNG QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY TIỆN ĐẨY... hẳn thực công tác vệ sinh máy, vệ sinh sung quanh khu vực làm việc, thu xếp gọn gàng sản phẩm bàn giao sản phẩm, tình trạng máy cho ca làm việc II NHỮNG QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY TIỆN ĐẨY
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình dạy nghề tiện gỗ, Giáo trình dạy nghề tiện gỗ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn