sinh lý tiết niệu y 2

52 10 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 11:26

SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU BS CKII TRƯƠNG THANH MỤC TIÊU Sau học xong này, sinh viên có khả năng: Trình bày chức thận Trình bày trình lọc cầu thận Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng lọc Trình bày tượng tái hấp thu tiết phần ống thận Vận dụng vào lâm sàng để chẩn đoán Chức Ứng dụng Chẩn đoán Điều trị Dự phòng TTGDSK HỆ TIẾT NIỆU Rối loạn Bệnh lý ? Điều hòa Cơ chế hoạt động CẤU TRÚC HỆ TIẾT NIỆU THẬN NIỆU QUẢN BÀNG QUANG NIỆU ĐẠO MẠCH MÁU THẦN KINH CẤU TRÚC NEPRON ■ NEPHRON - CẦU THẬN NANG BOWMAN BÚI MẠCH BỘ MÁY CẬN CẦU THẬN Macula densa Tế bào cận cầu thận - ỐNG THẬN ỐNG LƯỢN GẦN QUAI HENLE Nhánh xuống Nhánh lên - ỐNG LƯỢN XA - ỐNG GÓP ■ MẠCH MÁU Tiểu đm đến Tiểu đm Mao mạch bao quanh ống (vasa recta) ■THẦN KINH Hệ tk giao cảm Ống lượn gần Bọc Bowman Vỏ NEPRON VỎ NEPRON TỦY triệu nephron Dài 35 → 50mm Diện tích → m2 Tạo nước tiểu cô đặc Ống lượn xa Nhánh xuống quai Henle Quai Henle Tủy Ống góp Nhánh lên quai Henle Macula densa Tiểu ĐM đến Ống lượn xa Vết đặc Tiểu ĐM Cơ trơn Tế bào cận cầu thận BỘ MÁY CẬN CẦU THẬN CHỨC NĂNG HỆ TIẾT NIỆU TẠO NƯỚC TIỂU ĐIỀU HỊA THỂ TÍCH MÁU ĐIỀU HÒA NƯỚC ĐIỆN GIẢI ĐIỀU HÒA ACID - BASE MÁU BÀI XUẤT NƯỚC TIỂU NỘI TIẾT Renin , Vit D Erythropoietin TẠO NƯỚC TIỂU (Urine formation) LỌC Ở CẦU THẬN Lọc huyết tương Ống thận Nước tiểu đầu TÁI HẤP THU TẠI ỐNG THẬN Các chất nước tiểu đầu Huyết tương BÀI TIẾT TẠI ỐNG THẬN Các chất từ mạch thẳng Ống thận Nước tiểu (cuối) Bài xuất BÀI XUẤT = Lọc – Tái hấp thu + Bài tiết Niệu quản Bàng quang Niệu đạo (Chất thải, thuốc, NH3) CHỨC NĂNG NỘI TIẾT CỦA THẬN VITAMIN D CALCITRIOL - Tăng lắng đọng calci xương (Tiền vit D ) - Tăng hấp thu Ca++, phospho ruột, thận (Calcitriol) Điều hòa Calci máu NGUN LÝ THĂM DỊ THẬN Thăm dò phép đo độ thải Độ thải creatinin  Đánh giá lọc cầu thận Độ thải inulin  Đo mức lọc cầu thận Độ thải EDTA  Đánh giá mức lọc cầu thận (không cần thu nước tiểu); theo dõi suy thận Định lượng ure huyết Độ thải PAH  Đánh giá chức tiết ống thận NGUYÊN LÝ THĂM DÒ THẬN Thăm dò chức ống thận Nghiệm pháp cô đặc Nhịn uống  đánh giá khả đặc, pha lỗng nước tiểu pha lỗng nước tiểu Vasopressin làm giảm niệu, tăng độ thẩm thấu nước tiểu Test với Vasopressin Đo tỉ lệ đào thải Natri  Đo đào thải Na/creatinin Cho biết chức ống thận Định lượng vết lithium  Đánh giá THT Na ống thận Nghiệm pháp acid hóa nước tiểu  Đo lưu lượng máu thận Xác định khả làm giảm pH nước tiểu Xác định từ độ thải PAH NGUN LÝ THĂM DỊ THẬN Chẩn đốn hình ảnh thận LỢI TIỂU (diuretic)  LỢI TIỂU THẨM THẤU Manitol,Glucose  LỢI TIỂU TÁC DỤNG Ở QUAI HENLE Furosemide, ethacrynic acid, Bumetanide,  LỢI TIỂU CẢN TÁI HẤP THU NA+ Thiazide  LỢI TIỂU CẢN CARBONIC ANHYDRASE Acetazolamide  LỢI NIỆU CẢN ALDOSTERON Spironolacton  LỢI TIỂU CẢN KÊNH NA+ Amiloride, Riamterene KIDNEY DISEASE Chọn /sai Dịch lọc tái hấp thu ống thận A Dịch lọc cầu thận có pH < pH huyết tương B Glucose hấp thu đoạn ống thận C Natri tái hấp thu đoạn ống thận D Nước hấp thu nhiều ống lượn gần Hấp thu tiết chất ống thận: A Hấp thu nước ống thận điều hoà ADH B Natri hấp thu nhiều ống góp C Creatin tiết ống lượn xa D Ngành xuống quai Henle không hấp thu nước Hấp thu tiết chất ống lượn xa: A Natri hấp thu ống lượn xa nhiều B Dịch vào ống lượn xa dịch đẳng trương C Ion hydro tiết ống lượn xa D Bài tiết kali điều hoà aldosterone B Chọn câu trả lời Các áp suất chủ yếu tham gia vào trình lọc cầu thận, trừ: A Áp suất thuỷ tĩnh mao mạch cầu thận B Áp suất keo huyết tương C Áp suất thuỷ tĩnh bọc Bowman D Áp suất keo bọc Bowman Hấp thu nước ống thận: A Hấp thu tất các đoạn ống thận B Hấp thu nhiều ống lượn gần C Hấp thu ống lượn xa ống lượn gần D Được điều hồ aldosteron ADH điều hòa hấp thu nước ở: A Ống lượn gần, quai Henle B Quai Henle, ống lượn xa C Ống lượn xa, ống lượn gần D Ống lượn xa ống góp ...MỤC TIÊU Sau học xong n y, sinh viên có khả năng: Trình b y chức thận Trình b y trình lọc cầu thận Trình b y yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng lọc Trình b y tượng tái hấp thu tiết phần ống thận Vận... Ứng dụng Chẩn đoán Điều trị Dự phòng TTGDSK HỆ TIẾT NIỆU Rối loạn Bệnh lý ? Điều hòa Cơ chế hoạt động CẤU TRÚC HỆ TIẾT NIỆU THẬN NIỆU QUẢN BÀNG QUANG NIỆU ĐẠO MẠCH MÁU THẦN KINH CẤU TRÚC NEPRON... BÀI TIẾT TÁI HẤP THU VÀ BÀI TIẾT Ở ỐNG LƯỢN GẦN Lọc 170 – 180 l/ng y, Tiểu 1,5 - 2l/ng y Cơ chế khuếch tán, Vận chuyển chủ động - Protein, acid amin - Glucose - Na+ - HCO3 - K+, CL- - H2O -
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh lý tiết niệu y 2, sinh lý tiết niệu y 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn