giao an hoa 10 ki i 1819

96 9 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 11:11

Nguyễn Anh Tuấn TIẾT ÔN TẬP ĐẦU NĂM I - Mục tiêu học: Kiến thức: Học sinh tái củng cố lại kiến thức học THCS, cụ thể : Nguyên tử ,nguyên tố hoá học ,hoá trị nguyên tố, định luật bảo toàn khối lượng ,mol , tỉ khối chất khí Kỹ năng: Rèn kĩ lập cơng thức, tính theo cơng thức phương trình phản ứng, tỉ khối chất khí -Rèn kĩ chuyển đổi khối lượng mol(M), khối lượng chất(m), số mol(n), số phân tử chất (A) Trọng tâm: Một số khái niệm, định nghĩa học biểu thức tính tốn Về phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực tính tốn hóa học II – Chuẩn bị đồ dùng dạy học: (Dụng cụ cần sử dụng thầy trò), gồm: - Mơ hình, Bảng TH ngun tố hoá học III – Phương pháp dạy học chủ yếu - Vấn đáp, đàm thoại IV- Hoạt động dạy học: Hoạt động 1 Nguyên tử Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung + Hạt vơ nhỏ bé tạo nên chất HS trả lời: theo - Nguyên tử hạt vô nhỏ bé tạo gọi gì? ( hay nguyên tử gì?) SGK nên chất Nguyên tử trung hoà + Nguyên tử có cấu tạo nào? (theo câu hỏi điện (L8) GV) - Nguyên tử nguyên tố HS trả lời: theo gồm có hạt nhân mang điện tích SGK dương lớp vỏ có hay nhiều electron mang điện tích âm Hoạt động 2 Nguyên tố hoá học Nguyên tố hoá học tập hợp + GV Nguyên tố hố học gì? HS trả lời: ngun tử có số hạt proton GV đàm thoại hoàn thiện hạt nhân Ng.tử nguyên tố hoá học có tính chất hố học giống + Những ng.tử nguyên tố HS trả lời: hố hoc chúng có giống nhau? Hoạt động 3 Hoá trị nguyên tố HS trả lời theo + Hoá trị số biểu thị khả + GV Hố trị gì? SGK: liên kết nguyên tử nguyên tố với nguyên tử nguyên tố khác Nguyễn Anh Tuấn + Hoá trị nguyên tố xác định nào? Cho ví dụ: + GV nhấn mạnh thêm: Theo QT hố trị: Trong cơng thức hố học, tích số hố trị ngun ng/tố tích số hoá trị ng/ tố a b + Tức cơng thức hố học Ax B y HS lấy ví dụ trả + Qui ước chọn hoá trị H lời theo SGK: O 2: HS vận dụng kiến Một ng.tử nguyên tố thức học để trả liên kết với nguyên lời tử H có nhiêu hố trị: Ví dụ: NH3 N hoá trị III H2O O hoá trị II HCl Cl hoá trị I … Và CaO Ca hoá trị II Al2O3 Al hoá trị III… HS thực theo + Tính hố trị ngun tố chưa x dẫn GV biết Ví dụ: Fe Cl3 , 1x a = 3x I  x III + Lập CTHH biết hoá trị Lập CT h/học S (VI) với O: x b II I  =  Ta có: SxOy:  y a VI III Vậy CT là: SO3 x b b,  ( ) y a a, + GV cho VD: GV h/ dẫn HS thực a) Lập CT h/học S (VI) với O (II): x b II I  Ta có: SxOy:  =  y a VI III Vậy CT là: SO3  b) Lập CT h/học Ca (II) với O (II): x b II I Ta có: CaxOy:  =   y a I I * Vậy CT là: CaO Hoạt động 4 Định luật bảo toàn khối lượng GV cho phản ứng: HS tính KL vế p/ứ: Trong phản ứng hoá học, 2Mg + O2  2MgO Được 80 (g) = 80 (g) tổng khối lượng chất sản  CaCO3 CaO + CO2 Và 100 (g) = 100 (g) phẩm tổng khối lượng Y/c HS tính tổng KL chất chất phản ứng p/ứ nhận xét gì? HS tính theo VD GV đưa MO + H2  tC  M + H2O (1) MO + H2  tC  M + H2O (1)  80 + 64 + X? GV Nhấn mạnh: Ap dụng có n  80(g) + (g) 64(g) + X? X = 82 – 64 = 18 (g) chất p/ứ mà biết khối MCl + AgNO   AgCl + MNO3(2) MCl + AgNO AgCl + MNO3 (2) lượng n-1 chất ta tính KL  143,5(g) + 85(g) Y? + 170 (g)  Y? + 170 (g) 143,5(g) + 85(g) chất lại ax = by Y = 143,5(g) + 85 (g) – 170 (g) Y = 58,5 (g) Mol Hoạt động GV mol gì? HS dựa vào SGK trả lời: * Là lượng chất chứa 1023 nguyên tử phân tử chất ** Khối lượng mol (M) chất khối lượng (tính gam) 1023 nguyên tử phân tử chất *** Thể tích mol chất khí thể tích chiếm 1023 phân tử khí Ở ĐKTC thể tích mol chất khí 22,4 lít Sự chuyển hố khối lượng, thể tích lượng chất Lượng chất N = 10 nguyên tử phân tử GV cho tập áp dụng: 23 Nguyễn Anh Tuấn Khối lượng chất (m g) bấ t kì n= v = 22 , n m M Lượng chất (n ) m=nM n= Thểtích chất khí v lít bấ t kì (ởđktc) v 22 ,4 mol n = A N A=nN Sốphâ n tửbấ t kì củ a chấ tA Hoạt động GV: Tỉ khối khí A so với khí B cho biết gì? GV Vấn đáp nhấn mạnh thêm: Trong đó: MB khối lượng mol khí B: Nếu B oxi MB = M O2 = 32 Nếu B kk MB = M kk = 29 Nếu B H2 MB = M H = GV cho tập áp dụng: theo dạng (1) Bài tập tính khối lượng mol MA theo dA/B MB (2) Bài tập cho biết khí A nặng hay nhẹ khí B lần mol n CóN phâ n tử A Tỉ khối chất khí HS dựa vào SGK + Tỉ khối khí A so với khí B cho để trả lời: biết khí A nặng hay nhẹ khí B lần HS trả lời áp dụng công thức làm MA tập: + Cơng thức tính: dA/B = MB HS làm tập Tính khối lượng mol phân tử khí A hướng dẫn Biết tỉ khối khí A so với khí B 14 GV Khí oxi so với khơng khí khí: nitơ, hiđro, amoniac, khí cacbonic; khí oxi nặng hay nhẹ lần Hoạt động Bài tập nhà: YCHS ôn tập cấc nội dung sau: -Cách tính theo cơng thức tính theo PTPƯ - Các công thức dung dịch: độ tan, nồng độ C%, nồng độ CM, Nguyễn Anh Tuấn TIẾT ÔN TẬP ĐẦU NĂM I - Mục tiêu học: Kiến thức: Học sinh tái củng cố lại kiến thức học THCS, cụ thể : - Dung dịch - Sự phân loại chất vô ( theo tính chât hố học) - Bảng tuần hồn ngun tố hoá học Kỹ năng: - HS vận dụng kiến thức vào việc giải tập làm sở cho việc học hoá học Về phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực tìm tòi NCKHTN (thực hành hố học) - Năng lực tính tốn hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống II – Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng phân loại hợp chất vố - Bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học III – Phương pháp dạy học chủ yếu Nêu vấn đề, vấn đáp IV- Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Y/C nhắc lại khái niệm HS trả lời theo KT học + GV dung dịch gì? Cho VD + Độ tan gì? HS: Trả lời theo SGK Ta có m T  t 100 m H 2O Dung dịch + Dung dịch hỗn hợp đồng dung môi chất tan + Độ tan (T) chất số gam chất hồ tan 100 gam nước thành dd bão hoà (ddbh) nhiệt độ xác định T 100 (1) Hoặc mt mH O (g) mt mddbh (g) T (100  T ) Các yếu tố ảnh hưởng: Nguyễn Anh Tuấn m T  t (2) Hoặc 100  T mddbh Độ tan S phụ thuộc yếu tố nào? HS trả lời theo SGK Nhiệt độ T t Đối với chất khí: S tăng giảm t tăng p + Nồng độ dung dịch gì? Có loại nồng độ dung dịch? Mà em học? HS trả lời: + Là lượng chất tan tính (g mol) chứa lượng xác định dung dịch ( g thể tích dung dịch) + Nồng độ phần trăm (C%) dung dịch cho biết số gam chất tan có 100g dung dịch a/ Nồng độ phần trăm gì? HS trả lời: Cho biết cơng thức tính? GV nói rõ thêm mct , mdd khối lượng chất tan khối lượng dung dịch tính gam b/ Nồng độ mol gì? HS trả lời: Cho biết cơng thức tính? GV nói rõ thêm n , v số mol thể tích dung dịch tính lít + Quan hệ C% CM chất tan + D khối lượng riêng dung dịch (g/ml g/cm3) Và 1ml = 1cm3 1lit = 1dm3= 1000ml C%  mct x100% mdd (1) + Nồng độ mol (CM) dung dịch cho biết số mol chất tan có 1lít dung dịch n CM  (2) v HS trả lời: C M C % 10.D Mt (3) Hoạt động Sự phân loại hợp chất vô GV giúp HS xây dựng sơ đồ HS tham gia xây dựng dạng phân loại: Dạng1: CAÙ C HP CHẤ T VÔCƠ ĐƠN CHẤ T KIM LOẠI HP CHẤ T OXIT PHI KIM OXIT BAZƠ OXIT LƯỢ NG TÍNH OXIT AXIT BAZƠ OXIT TRUNG TÍNH BAZƠ TAN (K IỀ M) BAZƠ KHÔ NG TAN Dạng 2: HIĐROXIT LƯỢ NG TÍNH MUỐ I AXIT AXIT CÓ OXI AXIT KHÔ NG CÓ OXI MUỐ I TUNG HOÀ OXIT AXIT KIM LOẠI ĐƠN CHẤT OXIT BAZƠ PHI KIM ÔXIT O LƯỠNG TÍNH O KHƠNG TẠO MUỐI MUỐ I AXIT Nguyễn Anh Tuấn A CĨ OXI AXIT CHẤT A KHƠNG CĨ OXI B KHƠNG TAN BAZƠ HỢP CHẤT HIĐROXIT KIỀM H LƯỠNG TÍNH M TRUNG HỒ MUỐI M AXIT QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ: KIM LOẠI PHI KIM Hoạt động Bài tập Hoạt động GV HS OXIT BAZƠ -GV: cho HS ghi đề Bài 1:Tính khối lượng muối NaCl tách làm lạnh 600g dung dịch NaCl bão hòa từ 900C xuống 00C? Biết SNaCl(00C)= 35g.Biết: BAZƠ SNaCl(90 C)=50g -YCHS làm tập MUÓI -GV: cho HS ghi đề Bài 2:Cho m gam CaS tác dubngj với m1 gam dung dịch HBr 8,58% thu m2 gam dung dịch muối có nồng độ 9,6% 672ml khí H2S(đktc) a)Tính m, m1, m2 b)Cho biết dung dịch HBr dùng đủ hay dư?Nếu dư tính nồng độ C% HBr dư sau phản ứng -YCHS làm tập MUÓI AXIT Nội dung OXIT AXIT Bài 1:Tính khối lượng muối NaCl tách làm lạnh 600g dung dịch NaCl bão hòa từ 900C xuống 00C? Biết SNaCl(00C)= 35g.Biết: SNaCl(900C)=50g Bài làm - Ở 90 C: 50g NaCl + 100g H2O  150g dd 200g NaCl  400g H2O  600g dd -Gọi m khối lượng NaCl tách  Ở 00C:m1 =(200 - m)g mdm =400g 200  m SNaCl(00C)= 100 =35 400  m=60g Bài 2: n a)- H2S=0,03( mol) -PTPƯ: CaS + 2HBr  CaBr2 + H2S 0,03  0,06  0,03  0,03 m = mCaS =0,03.72 = 2,16(g) mCaBr2 =0,03.200 = 6(g)  m2 = 6.100 = 62,5 (g) 9,6 Áp dụng ĐLBTKL:m + m1 = m2 +mH S  m1=62,5 + 0,03.34 -2,16 =61,36(g) Nguyễn Anh Tuấn 61,36.8,58 5,26(g) 100 - mHBr pư = 0,06.81= 4,86(g)  HBr dư - mHBr dư = 0,4(g) 0,4  C%(HBr dư)= 100 =0,64% 62,5 b)- mHBr bđ= V Dặn dò,bài tập nhà -Xem trước ‘Thành phần nguyên tử’ - Làm tập sau: Bài 1: Ở 120C có 1335g dung dịch CuSO4 bão hòa Đun nóng dung dịch lên 900C.hỏi phải thêm vào dung dịch gam CuSO4 để dung dịch bão hòa 900C?Biết:SCuSO4 (120C)=33,5g SCuSO4 (900C)=80g Bài 2: Cho 500ml dung dịch AgNO3 1M(d=1,2g/ml) vào 300ml dung dịch HCl 2M(d=1,5g/ml).Tính nồng độ mol chất tạo t dung dịch sau pha trộn nồng độ C% chúng? Giả thiết chất rắn chiếm thể tích khơng đáng kể * Kinh nghiệm: Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG I : NGUYÊN TỬ Tiết - Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I - Mục tiêu học: Về kiến thức: - Học sinh biết: * Thành phần nguyên tử gồm: Vỏ nguyên tử hạt nhân Vỏ nguyên tử gồm có electron Hạt nhân gồm hạt proton hạt notron * Khối lượng điện tích e, p, n Kích thước khối lượng nhỏ nguyên tử Về kĩ năng: Học sinh tập nhận xét rút kết luận từ thí nghiệm viết SGK Học sinh biết vận dụng đơn vị đo lường như: u, đvđt, A0 biết cách giải tập qui định Về thái độ:có thái độ nghiêm túc học tập Về phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực tính tốn hóa học II – Chuẩn bị đồ dùng dạy học: (Dụng cụ cần sử dụng thầy trò), gồm: - Phóng tơ hình 1.3 hình 1.4 (SGK) thiết kế máy vi tính ( dùng phần mềm Power point) mơ hình động thí nghiệm hai hình để dạy học III – Phương pháp dạy học chủ yếu - Nêu vấn đề, vấn đáp, nghiên cứu tìm hiểu tài liệu IV- Hoạt động dạy học: Hoạt động 1 Ổn định lớp Vào học Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung GV Cho HS đọc vài nét lịch sử quan HS đọc SGK vài nét + Các chất cấu tạo từ niệm nguyên tử từ thời Đê-mô-crit đến lịch sử quan niệm phần tử nhỏ, kỉ XIX (SGK tr.4)… nguyên tử từ thời Đê- khơng thể phân chia GV nhấn mạnh Kết luận: mô-crit đến kỉ nguyên tử  Các chất cấu tạo từ phần tử XIX (SGK tr.4)… ( xét kích thước nhỏ (gọi Atomos) nghĩa không khối lượng) thể phân chia nguyên tử  Vậy nguyên tử có TPCT nào? Hoạt động (Nội dung học) I THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ GV treo sơ đồ TN tia âm cực H1.3 sơ đồ HS sử dụng SGK chủ Electron tính chất tia âm cực GV dùng lời mô tả TN động trả lời câu hỏi a Sự tìm electron GV rút kết - Tia âm cực truyền thẳng # Năm 1897 Nhà bác học Tom – xơn (Anh) luận: ( mơ tả TN SGK tr khơng có điện trường bị phóng điện qua điện cực với U= 15000V 5) lệch phía cực dương trong bình kín khơng có khơng khí (P = điện trường 0,001mmHg) - Tia âm cực chùm hạt thấy huỳnh quang ống thuỷ tinh mang điện tích âm, mơĩ hạt phát sáng Do xuất tia khơng nhìn có khối lượng nhỏ gọi thấy từ cực âm sang cực dương gọi electron, kí tia âm cực Nguyễn Anh Tuấn + Tính chất tia âm cực? a Trên đường tia âm cực ta đặt chong chóng nhẹ chong chóng quay, chứng tỏ chùm hạt vật chất có khối lượng c/đ với vận tốc lớn b Khi khơng có điện trường chùm tia truyền thẳng c Khi có điện trường chùm tia lệch phía cực dương điện trường Khối lượng điện tích e: GV Thơng báo Hoạt động hiệu e b Khối lượng điện tích e me = 9,1094.10-31kg qe = -1,602.10-19C Chọn làm đơn vị kí hiệu - e0 Qui ước = - HS đọc nhìn sơ Sự tìm hạt nhân nguyên đồ (H 1.4) tử GV HS đọc sơ lược TN tìm HS giải thích dựa vào + Nguyên tử có cấu tạo rỗng HN NT (SGK tr 5) SGK + Hạt nhân nguyên tử (1911 Nhà vật lí người Anh Rơ – dơ – (mang điện tích dương) nằm cộng dùng hạt  bắn phá tâm ngun tử, có kích thước vàng mỏng dùng huỳnh quang nhỏ so kích thước nguyên tử đặt sau vàng để theo dõi đường + Lớp vỏ nguyên tử (mang điện hạt  …) tích âm) gồm e chuyển động  Vì số hạt  bị lệch hướng xung quanh hạt nhân số khơng? + KLNT tập trung chủ yếu HN, Sau GV tóm tắt thành nội dung me nhỏ khơng đáng kể học mnt=mp+mn+me mp+mn Hoạt động ( 1918 Rơ – dơ – pho: dùng hạt  HS đọc SGK trả lời: Cấu tạo hạt nhân nguyên bắn phá nguyên tử nitơ xuất hạt tử nhân nguyên tử oxi + loại hạt có a) Sự tìm pro ton (p) m=… điện tích qui ước 1+ mp = 1,6726 10-27kg proton, kí hiệu p.) đtP = eo = 1+ (qui ước) 14 17 b) Sự tìm nơtron (n) N +2 He � 8O+1H mn=1,6748.10-27kg,đtn= Hạt  (p) c) Cấu tạo hạt nhân nguyên ( 1932 Chat –uých cộng tác viên tử Rơ – dơ – dùng hạt  bắn phá * Hạt nhân nguyên tử nằm tâm nguyên tử beri xuất hạt nhân nguyên tử gồm hạt proton nguyên tử cacbon + loại hạt có m  notron mp… khơng mang điện * Vì ngun tử ln trung hồ notron, kí hiệu n.) điện nên số e vỏ NT = số p HN = 12 Be+2 He � C +0 n Số đvđtHN Còn n khơng mang Hạt  (n) điện GV Sau TN ta đến kết luận: + Hạt nhân nguyên tử cấu tạo nào? Hoạt động Nguyễn Anh Tuấn II KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ GV cho HS dựa vào SGK để tìm hiểu nhấn HS ng/c SGK để tìm 1.Kích thước mạnh: hiểu kích thước Nanomet(nm) vàAngstrom ( ) -Vì nguyên tử nhỏ ( kể e, p, n) nên đơn A nguyên tử vị đo độ dài phù hợp la: Nanomet (nm) -7 -9 1nm =10 cm = 10 m =10 A ; Angstrom ( A ) A =10-8 cm = 10-10m + Kích thước: a NT ng tố khác có kích thước khác NT nhỏ (H)có bán kính  0,053 nm b Đối nguyên tử (nói GV cho HS làm tập: chung), hn e Đường kính d HS làm tập: Tính đơn vị (u) NT Ng.tố có khối lượng: mo = 26,568 10-27kg  Mo? mC = 19,9265 10-27kg  MC? mAl= 44,8335 10-27kg  MAl? Ngược lại: Tính KL NT Ngtố: MN = 14  mN ? MP = 31  mP ? MNa = 23  mNa ? Ng.tử H nhân 10 10 10- nm tức 10-10m nm tức 10 -14 m nm tức 10-17m -1 Electron -5 Vậy d ng.tử lớn d h nhân 10 000 lần Khối lượng M ( tính u hay đvC) - Đơn vị: Dùng đơn vị khối lượng: u ( đvC) Để biểu thi khối lượng NT, e, p, n 19,9265.10  27 kg 1u  1,6605.10  27 kg 12 19,9265.10-27kg khối lượng tuyệt đối đồng vị cacbon 12 (mtđC) Vậy, với nguyên tố X thì: mtd ( X ) mtd ( X )  M nguyên tố (X) = (u) 1u 1,6605.10  27 Bảng tổng hợp: ( HS sử dụng trực tiếp SGK) ĐẶC TÍNH CỦA CÁC HẠT e, p, n Kích thước (đường kính d) Electron (e) Vỏ Hạt nhân Proton (p) ( d10- nm) Nơtron (n) Nguyên tử de10- nm dh.n 10-5 nm Khối lượng Điện tích me= 9,1094.10– 31kg 0,00055 u qe = - 1, 602.10 – 19C qe = 1 (đvđt) mp =1,6726.10- 27kg  1u qp= 1,602.10 – 19C qp = 1+ (đvđt) mn =1,6748.10 -27kg  1u qn = mp + mn Trung hoà điện dng.t10 nm Electron chuyển động không gian rỗng Do dng.t >>> dh.n ( V Hướng dẫn nhà Bài tập 1, 2, 3, 4, trang SGK 10 10 104 10.000 l ần) 5 10 Nguyễn Anh Tuấn oxi hoá khử, chất khử nhường hẳn electron cho chất oxi hố, việc cân phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng electron dựa theo nguyên tắc: Tổng số electron chất khử nhường phải tổng số electron mà chất oxi hố nhận vào GV Là mẫu thí dụ SGK theo nội dung ( Trọng tâm yêu cầu HS cân phản ứng, không yêu cầu tự viết sản phẩm phản ứng) Nội dung bước thiết lập khai thác HS dựa SGK để thực bước (GV không cần ghi chép lên bảng) Tăng soh  Nhường (cho) e  Chất khử Giảm soh  Thu (nhận) e  Chất oxi hoá pháp thăng electron Nguyên tắc: Tổng số electron chất khử nhường tổng số electron mà chất oxi hoá nhận vào HS theo dõi thí dụ Ví dụ 1: Lập phương trình hố học mẫu áp dụng làm phản ứng cháy P O2 tạo thí dụ thành P2O5 Theo sơ đồ: P + O2P2O5 Vấn đáp HS nêu Bước 1: Xác định SOH SGK nguyên tố, tìm chất khử, chất oxi hố (Dựa vào tăng giảm soh) 0 5 2 P  O � P O5 P tăng soh từ đến +5 nên P chất khử O2 giảm soh tử xuống -2 nên O chất oxi hoá Vấn đáp HS nêu Bước 2: Viết trình oxi SGK hoá khử, cân trình P 5  P  5e Quá trình oxi hố Nghĩa là:… Q trình khử Vấn đáp HS nêu O2 +2.2e 2O 2 SGK Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hố chất khử, � e chất khử nhường = � e mà chất oxi hoá nhận 4x  5 P  5e P Hoạt động GV cho HS vận dụng thiết lập phương trình phản ứng oxi hoá khử với 1/ Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2 2/ Bài tập trang 106 SGK a/ MnO2 +HCl MnCl2 +Cl2 +H2O b/ Cu +HNO3 Cu(NO3)2 + NO2+H2O 2 O2 + 2.2e  2O Vấn đáp HS nêu Bước 4: Đặt hệ số vào chất oxi SGK hoá chất khử hệ số chất khác Kiểm tra hệ số cân phương trình 4P + 5O2  2P2O5 ÁP DỤNG 5x HS vận dụng làm 2/ Bài tập trang 106 SGK tập a/ MnO2 +4HCl MnCl2 +Cl2 +2H2O b/ Cu + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2+2H2O c/ 3Mg +4H2SO4 3MgSO4 +S+ 4H2O Bài bổ sung: 4FeS2+15O2+ 2H2O2Fe2(SO4)+2H2SO4 c/ Mg + H2SO4 MgSO4 +S+ H2O Bài bổ sung: 2 1 Fe S +O2 + H2OFe2(SO4)+H2SO4 Hoạt động III Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ TRONG THỰC TIỄN 82 Nguyễn Anh Tuấn   GV cho HS tham khảo SGK Cung cấp lượng:… Sản xuất hoá học:… V CỦNG CỐ- DẶN DÒ Hướng dẫn nhà làm tập7, trang 82-83 TIẾT 31 LUYỆN TẬP: PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ( T1) I - Mục tiêu học: Kiến thức: a) HS nắm vững khái niệm: Sự khử, oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá phản ứng oxi hoá khử sở kiến thức phản ứng oxi hố – khử, định luật tuần hồn, liên kết hoá học số oxi hoá b) HS vận dụng: Nhận biết phản ứng oxi hoá – khử, cân PTHH phản ứng oxi hoá – khử, phân loại phản ứng hoá học Kỹ năng: a) Củng cố phát triển kĩ xác định số oxi hoá nguyên tố b) Củng cố phát triển kĩ cân PTHH phản ứng oxi hoá – khử phương pháp thăng electron c) Rèn luyện kĩ nhận biết phản ứng oxi hoá – khử, chất oxi hố, chất khử, chất tạo mơi trường cho phản ứng d) Rèn luyện kĩ giải tập có tính tốn đơn giản phản ứng oxi hoá– khử Về phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực tính tốn hóa học II – Chuẩn bị : HS xem chuẩn bị trước tập nhà trang 88-89-90 III – Phương pháp dạy học chủ yếu - GV nêu hệ thống câu hỏi, khai thác hướng dẫn HS chủ động làm tập IV- Hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ Bài Hoạt động Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung A GV nêu hệ thống câu hỏi: HS trả lời câu A Lý thuyết bản: - Sự oxi hố gì? Sự khử gì? hỏi: Sự oxi hố( q trình oxi hố) - Chất oxi hố gì? electron - Chất khử gì? Sự khử ( trình khử) thu - Phản ứng oxi hố – khử gì? electron - Dựa vào dấu hiệu để biết phản ứng oxi hoá – khử? Chất oxi hoá ( chất bị khử) chất - Dựa vào số oxi hoá người ta chia thu eletron phản ứng thành loại? Chất khử ( chất bị oxi hoá) chất ( GV ý uốn nắn phát biểu sai lệch nhường eletron HS) 83 Nguyễn Anh Tuấn Phản ứng oxi hoá – khử phản ứng hoá học, có chuyển electron chất phản ứng, hay phản ứng oxi hoá – khử phản ứng hố học có thay đổi số oxi hoá số nguyên tố ( GV ý uốn nắn phát biểu sai lệch HS) HS trả lời câu Dựa vào dấu hiệu: hỏi: - Phản ứng hố học có thay đổi số oxi hoá số ( hầu hết ) nguyên tố Hoạt động B Bài tập Bài tập Bài tập 9: Cân phương trình hố học phản ứng oxi hố - khử sau phương pháp thăng electron cho biết chất khử, chất oxi hoá phản ứng: t0 a) Al + Fe3O4 �� � Al2O3 + Fe b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O t0 c) FeS2 + O2 �� � Fe2O3 + SO2 t0 d) KClO3 �� � KCl + O2 t0 c) Cl2 +KOH �� � KCl+ KClO3+H2O NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl Clo trong: HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2 - Mn trong: MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4 -2 +8/3 0 +3 -2 -2 +3 0 -2 t Al + Fe3 O4 �� � Fe +4 Al O3 +8/3 -2 C khư: Al c oxi hoá: Fe3 O4 Các tập khác làm tương tự: Xác định số oxi hố Thăng e Xác định vai trò chất, dựa vào tăng giảm số oxi hoa Hướng dẫn: Bài tập 8: Chất khử Chấtoxi hoá a) HBr Cl2 b) Cu H2SO4 c) H2S HNO3 d) FeCl2 Cl2 Bài tập 8: Dựa vào thay đổi số oxi hoá, rõ chất oxi hoá, chất khử phản ứng oxi hoá- khử sau: a) Cl2 + 2HBr  2HCl + Br2 b) Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2+ 2H2O c) 2HNO3 + 3H2S  3S +2NO + 4H2O d)2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 Bài Xác định số oxihóa nguyên tố N trong: - +8/3 t a) Al + Fe3 O4 �� � Fe + Al O3 Do Fe3O4 = FeO Fe2O3 tạo nên x3 Fe+2,2Fe+3+8e  3Fe0 x8 Al0  Al+3 + 3e -2 -2 -2 -2 +2 +4 +5 +1 +5 HS vận dụng qui tắc N O, N O2, N2 O5, H N O3, +1 +3 -2 -3 +1 -3 +1 -1 để tính số oxi hố H N O2, N H3, N H4 Cl HS vận dụng qui tắc +1 -1 +1 +1 -2 +1 +3 -2 +1 +5 -2 H Cl, H Cl O, H Cl O2, H Cl O3, để tính số oxi hố +2 -2 +1 +1 +7 -2 H Cl O4 , CaO Cl HS vận dụng qui tắc +4 -2 +1 +7 -2 +1 +6 -2 MnO2 ,K MnO4, K MnO4, để tính số oxi hố +2 +6 -2 Mn S O4 84 Nguyễn Anh Tuấn Cr trong: K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3 - S trong: H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2 Bài tập 7: Dựa vào thay đổi số oxi hoá , tìm chất oxi hố chất khử phản ứng sau: +1 -2 t0 a) H + O �� � H2 O t b) 2KNO3 �� � 2KNO2 + O2 t0 c) NH4NO3 �� � N2 + 2H2O t d) Fe2O3 + 2Al �� � 2Fe + Al2O3 +3 -2 HS vận dụng qui tắc +1 +6 -2 +3 +6 -2 K Cr O , Cr (S O ) ,Cr 2 O3 để tính số oxi hố HS vận dụng qui tắc +1 -2 +4 -2 +1 +4 -2 +1 +6 -2 H2 S, S O2, H2 S O3, H S O4, để tính số oxi hố +2 -2 +2 -1 FeS, FeS2 HS dựa vào qui tắc Bài tập 7: xác định số oxi hoá để Chất khử, sau p/ứ tăng số oxi hoá biết chất khử, chất oxi Chất oxi hoá, sau p/ứ giảm số oxi hoá, hoá Vậy: Chất khử Chất oxi hoá 0 a) O2 H2 b) O2N+5 c) N-3 N+5 d) Al Fe2O3 V Củng cố- dặn dò Hướng dẫn nhà làm tập: 10, 11, 12, SGK trang 89-90 85 Nguyễn Anh Tuấn TIẾT 32 BÀI 18 : PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HỐ HỌC VƠ CƠ I - Mục tiêu học: Kiến thức: a/ Học sinh biết: phản ứng hoá hợp phản ứng phân huỷ thuộc loại phản ứng oxi hố – khử khơng thuộc loại phản ứng oxi hố khử Phản ứng thể ln thuộc loại phản ứng oxi hố khử phản ứng trao đổi không thuộc loại phản ứng oxi hoá khử b/ Học sinh hiểu: Dựa vào số oxi hố chia phản ứng thành hai loại là:- Phản ứng có thay đổi số oxi hố phản ứng khơng có thay đổi số oxi hoá Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ cân PTHH phản ứng oxi hoá- khử theo phương pháp thăng electron Về phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học II – Chuẩn bị đồ dùng dạy học: (Dụng cụ cần sử dụng thầy trò), gồm: GV yêu cầu HS ôn tập trước định nghĩa phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ, phản ứng thế, phản ứng trao đổi học THCS III – Phương pháp dạy học chủ yếu - Nêu vấn đề, vấn đáp, nghiên cứu tìm hiểu tài liệu IV- Hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ Bài Hoạt động Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung HS tả lời câu hỏi theo Lập PTHH phản ứng oxi hoá – khử: GV Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm yeu cầu GV Al + HNO3 – Al(NO3)3 + N2 + H2O về: phản ứng oxi hoá – khử, chất khử, 10x Al Al+3 + 3e chất oxi hố, q trình khử, q trình oxi hoá Qui tắc xác định số oxi hoá 2N+5 + 2.5e N2 10Al + 36HNO3 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O Hoạt động I PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HỐ VÀ PHẢN ỨNG KHƠNG CĨ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ Gv yêu cầu nhắc lại định phản ứng hoá HS: Phản ứng hoá Phản ứng hoá hợp hợp: hợp phản ứng hoá a/ Ví dụ: 0 +1 -2 GV lấy số ví dụ phản ứng hố học (1) 2H2 + O2  2H2O hợp có phản ứng thay đổi số chất (sản phẩm) Soh H tăng từ đến +1, O giảm từ oxi hố khơng thay đổi số oxi hoá từ hai hay nhiều chất đến -2 ban đầu (SGK8tr85) +2 -2 +4 -2 +2 +4 -2 (2) CaO + CO2  CaCO3 HS tính số oxi hố b/ Nhận xét: 86 Nguyễn Anh Tuấn Hoạt động Gv yêu cầu nhắc lại định nghĩa phản ứng phân huỷ: GV lấy số ví dụ phản ứng phân huỷ có phản ứng thay đổi số oxi hố khơng thay đổi số oxi hố nhận xét Trong phản ứng hoá hợp, số oxi hoá ngun tố thay đổi khơng thay đổi HS: Phản ứng phân huỷ phản ứng hố học chất sinh hai hay nhiều chất (SGK8tr 92) Phản ứng phân huỷ a/ Ví dụ: +1 +5 -2 +1 -1 (1) 2KClO32KCl + 3O2 Soh H tăng từ đến +1, O giảm từ đến -2 HS tính số oxi hoá nhận xét Hoạt động GV lấy số ví dụ phản ứng HS tính số oxi hoá nhận xét +2 -2 +1 +2 -2 +1 -2 (2) Cu(OH)2  CuO + H2O b/ Nhận xét: Trong phản ứng phân huỷ, số oxi hoá ngun tố thay đổi khơng thay đổi Phản ứng a/ Ví dụ: +1 +5 -2 +2 +5 -2 (1) Cu + AgNO3 Cu(NO)2 +2Ag Soh Cu tăng từ đến +2, Ag giảm từ +1 đến 0 +1 -1 +2 -1 (2) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 Soh Zn tăng từ đến +2, H giảm từ +1 đến b/ Nhận xét: Trong hoá học vơ cơ, phản ứng có thay đổi số oxi hoá nguyên tố Hoạt động GV lấy số ví dụ phản trao đổi HS tính số oxi hố nhận xét Phản ứng trao đổi a/ Ví dụ: +1 +5 -2 +1 -1 +1-1 +1 +5 -2 (1) AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3 Số oxi hoá nguyên tố không thay đổi (2) +1 -2 +1 +2 -1 +2 -2 +1 +1 -1 2NaOH + CuCl2 Cu(OH)2 + 2NaCl Số oxi hoá nguyên tố không thay đổi b/ Nhận xét: Trong phản trao đổi, số oxi hố ngun tố khơng thay đổi Hoạt động 6: Gv dựa vào thay đổi số oxi hố chia phản ứng hố học thành loại? II KẾT LUẬN HS dựa vào thay đổi số oxi hố chia phản ứng hố học thành loại? 87 Sơ đồ: Nguyễn Anh Tuấn Cá c phả n ứ ng (1) Phả n ứ ng hoáhọc cósựthay đổ i sốoxi hoálàphả n ứ ng oxi hoa-khử Mộ t số : (2) Phả n ứ ng hoáhọc khô ng cósựthay đổ i sốoxi hoá , khô ng phả i làphả n ứ ng oxi hoá- khử Phả n ứ ng phâ n huỷ Phả n nứ g trao đổ i V Củng cố- dặn dò Hướng dẫn nhà Bài tập SGK trang: 86- 87 tập chuẩn cho luyện tập: Bài tập SGK trang 88 – 89- 90 88 Phả n ứ ng hoáhợp Nguyễn Anh Tuấn TIẾT 33: BÀI 19: LUYỆN TẬP: PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ( T2) I - Mục tiêu học: Kiến thức: a) HS nắm vững khái niệm: Sự khử, oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá phản ứng oxi hoá khử sở kiến thức phản ứng oxi hoá – khử, định luật tuần hồn, liên kết hố học số oxi hoá b) HS vận dụng: Nhận biết phản ứng oxi hoá – khử, cân PTHH phản ứng oxi hoá – khử, phân loại phản ứng hoá học Kỹ năng: a) Củng cố phát triển kĩ xác định số oxi hoá nguyên tố b) Củng cố phát triển kĩ cân PTHH phản ứng oxi hoá – khử phương pháp thăng electron c) Rèn luyện kĩ nhận biết phản ứng oxi hoá – khử, chất oxi hoá, chất khử, chất tạo môi trường cho phản ứng d) Rèn luyện kĩ giải tập có tính tốn đơn giản phản ứng oxi hoá– khử Về phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực tính tốn hóa học II – Chuẩn bị : HS xem chuẩn bị trước tập nhà trang 88-89-90 III – Phương pháp dạy học chủ yếu.- GV nêu hệ thống câu hỏi, khai thác hướng dẫn HS chủ động làm tập IV- Hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ (lồng vào ) Bài Hoạt động Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung GV gợi ý HS giải tập trang 89 – Hướng dẫn: Bài tập 6: Xảy 90 SGK a) Ôxi hoá Cu khử AgNO3 Bài tập 6: Cho biết xảy oxi ( Ag+) hố khử chất b) Ơxi hoá Fe khử phản ứng sau? Cu SO4 ( Cu2+) a) Cu + 2AgNO3 Cu(NO3) + 2Ag c) Ơxi hố Na khử b) Fe + CuSO4  Cu + FeSO4 H2O ( H+) c) 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 89 Nguyễn Anh Tuấn Bài tập 7: Dựa vào thay đổi số oxi hố , tìm chất oxi hố chất khử phản ứng sau: +1 -2 t0 a) H + O �� � H2 O HS dựa vào qui tắc xác định số oxi hoá để biết chất khử, chất oxi hoá t b) 2KNO3 �� � 2KNO2 + O2 t0 c) NH4NO3 �� � N2 + 2H2O t d) Fe2O3 + 2Al �� � 2Fe + Al2O3 Bài tập 10: Có thể đ/c MgCl2 bằng: Phản ứng hố hợp Phản ứng Phản ứng trao đổi Viết PTHH phản ứng Hoạt động Bài tập 11: Cho chất sau: CuO, dd HCl, H2, MnO2 a) Chọn cặp chất cho để xảy phản ứng oxi hoá – khử viết phương trình hố học phản ứng b) Cho biết chất oxi hoá, chất khử oxi hoá, khử phản ứng nói Bài tập 12: Hoà tan 1,39 g muối FeSO4 7H2O dd H2SO4 lãng dư Cho dd tác dụng với dd KMnO4 0,1 M Tính thể tích dung dịch KMnO4 tham gia phảng ứng Hướng dẫn: Bài tập 7: Chất khử, sau p/ứ tăng số oxi hoá Chất oxi hoá, sau p/ứ giảm số oxi hoá, Vậy: Chất khử Chất oxi hoá 0 a) O2 H2 b) O2N+5 -3 c) N N+5 d) Al Fe2O3 Hướng dẫn: Bài tập 10: - Mg + Cl2  MgCl2 - Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 - MgSO4 + BaCl2  MgCl2 + BaSO4 HS lên bảng làm BT Hướng dẫn: Bài tập11: t0 a) CuO + H2 �� � Cu + H2O MnO2+ HClMnCl2 + Cl2 + H2O b) Chất khử: H2, HCl chất oxi hoá CuO, MnO2 + Sự oxi hoá H2 HCl , khử CuO MnO2 Hướng dẫn: Bài tập 12: 10FeSO4+2KMnO4 +8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O n FeSO4 7H2O = n FeSO4= 1,39: 278 = 0,005 (mol) Theo PTHH ta tính số mol là: nKMnO4 = (1/5)nFeSO4 = 0,005 : = 0,001 (mol) Tính thể tích dung dịch KMnO4 tham gia phảng ứng là: Vdd = ),001 : 0,1 = 0,01 (lít) hay 10ml I Bài tập phân loại phản ứng: Câu Phản ứng sau luôn HS chủ động giải phản ứng oxi hoá – khư tập: 1.Đáp án D A) Phản ứng hoá B) Phản ứng hợp phân huỷ C) P/ứ D) Phản ứng trao hoá vố đổi Câu Loại phản ứng sau ln ln phản ứng oxi hố – khử ? Đáp án C A) Phản ứng hoá B) Phản ứng hợp phân huỷ C) P/ứ D) Phản ứng trao hoá vố đổi 90 Nguyễn Anh Tuấn Đáp án: câu đúng: a, c Câu Câu , câu sai câu sai: b, d câu sau đây: a) Sự oxi hoá nguyên tố lấy bớt electron nguyên tố đó, làm cho số oxi hố tăng lên b) Chất oxi hoá chất thu electron, chất chứa ngun tố mà số oxi hố tăng sau phản ứng c) Sự khử nguyên tố thu thêm electron nguyên tố đó, làm cho số oxi hố ngun tố giảm xuống d) Chất khử chất thu electron, chất chứa ngun tố mà số oxi hố giảm sau phản ứng Câu Cho phản ứng: HS chủ động giải Đáp án D ( x = 3) M2Ox + HNO3 M(NO3)3+ … tập: Khi x có giá trị phản ứng khơng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử ? A x=1 B x = C x = x = D x = V- Củng cố- dặn dò Hướng dẫn nhà: Xem nội dung thực hành số trang 92 học số 20 TIẾT 34 : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ I - Mục tiêu học: Kiến thức: - Vận dụng kiến thức phản ứng oxi hố – khử để giải thích tượng xảy ra, xác định vai trò chất tham gia phản ứng 2.Kiến thức cần ôn tập: - HS ôn tập phản ứng oxi hoá – khử: Định nghĩa phản ứng oxi hoá – khử; Sự oxi hoá, khử; Vai trò chất phản ứng oxi hoá khử - Nghiên cứu trước để nắm dụng cu, hố chất, cách làm thí nghiệm Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm hố học: làm việc với dụng cụ, hoá chất; Quan sát tượng hoá học xảy Tổ chức: Chia lớp học thành nhóm thực hành phù hợp với số HS lớp điều kiện sở vật chất PTN Phân cơng nhóm trưởng nên có yêu cầu để HS có ý thức thực theo nhóm thực hành ổn định năm học ( cầcn thiết thay đổi) Về phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực hợp tác 91 Nguyễn Anh Tuấn - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực tìm tòi NCKHTN (thực hành hố học) - Năng lực tính tốn hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống II – Chuẩn bị đồ dùng dạy học:(Dụng cụ cần sử dụng thầy trò), gồm: * Dụng cụ: - Ống nghiệm - Ống hút nhỏ giọt - Kẹp hoá chất - Giá để ống nghiệm– Thìa lấy hố chất * Hố chất: - dd H2SO4 lỗng - dd FeSO4 - dd KMnO4 loãng – dd CuSO4 – Kẽm viên – đinh sắt nhỏ đánh gỉ III – Phương pháp dạy học chủ yếu - Làm thí nghiệmthực hành nghiên cứu IV- Hoạt động dạy học: Hoạt động Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung GV nêu thí nghiệm thực thực hành, điều cần ý thực thí nghiệm Biểu diễn cho HS xem động tác nhỏ giọt KMnO vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4, FeSO4 GV nhắc yêu cầu cần thực buổi thực hành Hoạt động GV lưu ý: HS thực TNTH Thí nghiệm 1: Phản ứng kim loại + Nên dùng dung dịch H2SO4 �15% quan sát tượng, dung dịch axit + Tiết kiệm hoá chất cách TN giải thích viết a) Cách tiến hành: hoá chất với lượng nhỏ Dùng hõm sứ PTHH phản ứng Cho vào ống nghiệm viên kẽm nhỏ đặt viên kẽm vào nhỏ 1-2 giọt HS xét thay đổi số chứa sẵn 2ml dd H2SO4 �15% H2SO4 vào oxi hoá xác định b) Quan sát tượng , giải thích, viết vai trò chất tham PTHH (…) +1 +2 0 gia phản ứng Zn + H2 SO4  ZnSO4 + H2 Hoạt động GV ý hướng dẫn HS: Phải mài cạo lớp gỉ bề mặt dây sắt cho thật sạch, dùng dây nhỏ dài khoảng 2cm Hoạt động GV hướng dẫn HS thay dõi đổi màu dd KMnO4 nhạt dần màu dừng lại, dựa vào thay đổi số oxi hoá, xác định chất khử, chất oxi hoá, khử oxi hoá 10FeSO4+2KMnO4 +8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O HS thực TNTH Thí nghiệm 2: Phản ứng kim loại quan sát tượng, dung dịch muối giải thích viết a) Cách tiến hành: PTHH phản ứng Cho đinh sắt cạo gỉ vào ống nghiệm chứa sẵn ml dd CuSO4 b) Đợi 10 phút sau quan sát tượng , giải thích, viết PTHH (…) Fe + CuSO4  Cu + FeSO4 Vai trò chất tham gia phản ứng:… HS thực TNTH Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hoá – khử quan sát tượng, mơi trường axit giải thích viết a) Cách tiến hành: PTHH phản ứng Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dd FeSO4 thêm vào 1ml dd H2SO4 lỗng, nhỏ tiếp giọt dd KMnO lắc nhẹ sau lần nhở giọt b) Quan sát tượng , giải thích, viết PTHH (…) Hoạt động 5: Cơng việc sau buổi thực hành: 92 Nguyễn Anh Tuấn GV + Nhận xét, đánh giá kết thực hành + Chấp hành nội quy học, PTN + Yêu cầu HS viết tường trình TN(theo mẫu) + HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, làm vệ sinh dụng cụ TN, xếp lại vệ sinh phòng TN Hoạt động Hướng dẫn nhà: Ôn tập học kỳ tập SGK + SBT TIẾT 35 ÔN TẬP HỌC KỲ I I - Mục tiêu học: HS biết hệ thống hoá kiến thức cấu tạo chất thuộc chương 1, 2, 3, học Hs hiểu có kĩ vận dụng kiến thức cấu tạo nguyên tử, bảng HTTH định luật tuần hồn, liên kết hố học, phản ứng oxi hoá – khử để giải tập., chuẩn bị kiến thức tốt cho học phần sau chương trình Về phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực tính tốn hóa học II – Chuẩn bị đồ dùng dạy học: * GV chuẩn bị: Máy tính, máy chiếu, bảng TH, hệ thống tập câu hỏi luyện tập * HS tự ơn kiến thức lí thuyết chương III – Phương pháp dạy học chủ yếu - Đàm thoại, hoạt động nhóm IV- Hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ (lồng vào ) Bài Hoạt động I NHỮNG NỘI DUNG LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA CÁC CHƯƠNG BÀI Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung HS nhắc lại kiến thức Chương 1:Nguyên tử ( nội dung chính) chương: Chương2: Bảng TH ĐLTH GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức nguyên tố hoá học chương: Chương 3: Liên kết hoá học Chương 4: Phản ứng oxi hoá – khử Hoạt động II CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN Ví dụ 1:Cho hợp chất MX3, biết: HS chủ động vận Dạng 1: Mối quan hệ loại hạt - Tổng số p,e, n 196 hạt dụng kiến thức làm (p, e, n) nguyên tử, ion , mang điện nhiều hạt không mang tập phân tử điện 60 Nguyên tử khối trung bình Hướng dẫn ví dụ 1: X lớn M Tổng số Hệ phương trình tốn học: loại hạt p, e, n ion X - nhiều (2Z+N)+(6Z’+ 3N’) =196 ion M3+ 16.Hãy xác định M (2Z+6Z’) – (N +3N’) = 60 X thuộc đồng vị hai (Z’+ N’) – (Z + N) = nguyên tố đó.( Xem TKBGHH10 T1 (2Z’ + N’ + 1) – (2Z+N-3) =16 93 Nguyễn Anh Tuấn tr150) Ví dụ 2: Ví dụ 1: Nguyên tử khối brom là79,91 Brom có hai đồng vị 79 đồng vị 35Br chiếm 54,5% số nguyên tử Hãy xác định số khối đồng vị thứ hai brom? Ví dụ 2: Ví dụ 1: a) Biết ngun tố Br thuộc chu kì 4, nhóm VII A Viết cấu hình electron nguyên tử brom? b) B) Biết nguyên tố Mn thuộc chu kì 4, nhóm VII B viết cấu hình electron ngun tử Mn Ví dụ 1: Cho cấu hình electron nguyên tố A: 1s2 2s2 2p63s2 3p6 3d54s1 suy vị trí A bảng tuần hồn? Ví dụ 2: Ví dụ 1: a) Dựa vào độ âm điện , xếp theo chiều tăng độ phân cực liên kết hai nguyên tử phân tử chất sau: CaO, MgO, CH4, AlN, AlCl3, NaBr, BCl3 ( Biết ĐÂĐ: O= 3,44; Cl = 3,16; Br = 2,96; Na = 0,93; Mg = 1,31 ; Ca = 2,55; H= 2,20; Al=1,61; N=3,04; B= 2,04)  Z= 13, Z’ = 17, N =14, N’ = 18 35  AM =27, Ax = 35  27 13 M 17 X HS chủ động vận Dạng 2: Xác định nguyên tửv khối dụng kiến thức làm trung bình biết % số lượng nguyên tập tử đồng vị ngược lại Hướng dẫn ví dụ 1: Gọi X số khối đồng vị thứ hai ta có: 79.54,5+X(100-54,5 A Br = =79,91 100 81 Br Giải ra: x= 81  35 HS chủ động vận Dạng 3: Biết vị trí nguyên tố dụng kiến thức làm BTH ( STT, CK, NHÓM A/B) viết cấu tập hình electron nguyên tử ion Hướng dẫn ví dụ 1: a) 1s2 2s2 2p63s2 3p6 3d104s2 4p5 b) 1s2 2s2 2p63s2 3p6 3d54s2 HS chủ động vận Dạng 4: Biết cấu hình electron dụng kiến thức làm nguyên tử ion suy vị trí tập nguyên tố bảng tuần hồn Hướng dẫn ví dụ 1: 24e  số 24 bảng TH, có lớp e nên A chu kì A có 5+1 = e hố trị ( ví điền vào phân lớp d) nên A nhóm VIB HS chủ động vận Dạng 5: Liên kết hoá học mạng tinh dụng kiến thức làm thể: tập Hướng dẫn ví dụ 1: a)  N2 < 0,4 CH4 0,35 < 0,4 BCl3 1,12 0,4
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hoa 10 ki i 1819, giao an hoa 10 ki i 1819

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn