Een midzomernachtdroom

126 1 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 10:49

TheProjectGutenbergEBookofEenMidzomernachtdroom,byWilliamShakespeare ThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever Youmaycopyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProjectGutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineatwww.gutenberg.org Title:EenMidzomernachtdroom Author:WilliamShakespeare Translator:Dr L.A.J Burgersdijk ReleaseDate:January30,2010[EBook#31126] Language:Dutch ***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOKEENMIDZOMERNACHTDROOM*** ProducedbyJeroenHellingmanandtheOnlineDistributed ProofreadingTeamathttp://www.pgdp.net/ EenMidzomernachtdroom Personen: THESEUS,hertogvanAthene HIPPOLYTA,koninginderAmazonen,verloofdmetTheseus EGEUS,vadervanHermia HERMIA,dochtervanEgeus,verliefdopLysander MinnaarsvanHermia LYSANDER, DEMETRIUS HELENA,verliefdopDemetrius PHILOSTRATUS,bestuurderderhoffeesten DISSEL,eentimmerman SCHAAF,eenschrijnwerker SPOEL,eenwever WIND,eenblaasbalgmaker TUIT,eenketellapper SLOKKER,eensnijder OBERON,dekoningderElfen TITANIA,dekoninginderElfen PUCK,eenkabouter,Oberonsdienaar Elfen ERWTEBLOESEM, SPINRAG, MOT, MOSTERDZAAD AndereElfen,inhetGevolgvanhunkoningenkoningin GevolgvanTheseusenHippolyta HettooneelisteAtheneenineennabijgelegenwoud EersteBedrijf EersteTooneel A t h e n e EenZaalinhetpaleisvanTheseus THESEUS,HIPPOLYTA,PHILOSTRATUSenGevolgkomenop Theseus Thanskomt,Hippolyta,onshuwlijksuur Metspoednabij Vierblijdedagenbrengen Eennieuwemaan;maaro!wattalmtdieoude Metaftenemen!Watikvurigwensch Vertraagtze,dralendalseenweduwdoet, Dievanhaarstiefzoonsrenten’tlevenrekt Hippolyta Vierdagen,zijverzinkensnelinnacht; Viernachten,zijverdroomensneldentijd; Danwordtopnieuwdezilvrenboogdermaan Gespannenaandenhemel,enbeschouwt Denachtvanonsfestijn 12 Theseus Denachtvanonsfestijn Philostratus, Ga,wekAthene’sjeugdtotblijgejuich; Roepopdenvluggen,dartlengeestdervreugd; Verbanzwaarmoedigheidnaar’thuisvanrouw; Diebleekegastpastnietbijonzentrouw.— (PHILOSTRATUSaf.) Hippolyta,ikvroegumetmijnzwaard, Enwonuwliefdedooruleedtedoen; Maarwiluhuwenopeenandrewijs, Metprachtenpraalenblijdefeestlijkheid (EGEUS,HERMIA,LYSANDERenDEMETRIUSkomenop.) Egeus HeilTheseus,onzengrootenhertogheil! Theseus Dank,Egeus,dank!—Gijwiltietsvragen?Spreek! Egeus Volleedgevoelverschijnikenverklaag Mijnkindhier,mijnedochterHermia Treêvoor,Demetrius.—MijneedleHeer, Aandezenmanbeloofdeikharehand;— Treêvoor,Lysander;—en,genadigvorst, Hierdezeheeftmijndochtershartbetooverd;— Gij,gij,Lysander,schonkthaarteedrerijmpjes, Gijruildetminnepandenmetmijnkind, Zongtaanhaarvenstervaakbijmaneschijn, Metvalschestem,eenliedvanvalschemin, Enprenttethaartersluikuwbeeldin’tbrein Doorringen,wissewasjes,vlokjeshaar, Doorspeeltuig,tuiltjes,lekkernijen,—boden Vanveelgewichtbijdeonervarenjeugd; Doorlisthebtgijmijndochtershartgekaapt, Devolgzaamheid,diezijmijschuldigis, Inwreevlekoppigheidverkeerd.—Mijnvorst, Wanneerzijthansnietvooruwtroonbelooft Inde’echttetredenmetDemetrius, Danvraagik,krachtens’toudeAtheenscherecht, Volstrektemachtophaar,mijneigendom; Zijkieze:enneem’deez’mantotechtgenoot, Oflijd’dedoodstraf,dienaaronzewet Inditgevalonmidlijkvolgenmag Theseus Watzegtgij,Hermia?weeswijs,schoonkind;46 Uwvadermoetugeldenvooreengod, Dieuweschoonheidschiep;vooriemand,wien Gijslechtseenbeeldvanwaszijt,datdoorhem Gevormdisendathijbewarenkan, Maardathijookdemachtheeftteverbreken Demetriusistocheenwaardigman Hermia Lysanderishetook Theseus Lysanderishetook Ja,opzichzelf; Maarhier,nuhijuwsvadersstemnietheeft, Isdeanderheminwaardigheidvooruit Hermia O,waar’’tmijnoog,waarmeêmijnvaderkoos! Theseus Wierdeerùwoogdoorzijnekeusgeleid! Hermia Iksmeekuomverschooning,edelvorst; Ikweetniet,watdekracht,denmoedmijgeeft, Nochofhetaaneenzedigmeisjepast, Datikinzulkeenhoogenkringmijuit; Maartoch,ikwaag’t,mijnvorst,devraagtedoen: Watishetergste,datmijtreffenkan, AlsikDemetriusmijnhandontzeg? Theseus Ziehieruwkeus:gijsterftdendood,ofzweert ’tVerkeermetmannenvooruwlevenaf Dus,schooneHermia,beproefuzelf; Denkaanuwjeugdigbloed;steludevraag, Of,—alsgeuwsvaderswenschenwederstreeft,— Gijookdernonnendrachtverdurenkunt, En,steedsin’tsombrekloosteringesperd, Alskuischezusterlevenslangdenlof Derkoudemaanmetmatteliedrenzingen! Driewerfgelukkig,wien’tbetoomdebloed Aldusdeslevenspelgrimstochtvergunt; Doch’troosje,datzijngeurgenietendoet, Leeftzoeterleven,dandatopzijnstruik Groeit,leeftensterftinheiligeeenzaamheid Hermia Zoowilikgroeien,leven,sterven,Heer, Eerdatmijnmaagdeblosdeheerschappij Erkenn’vanhem,wiensopgedrongenjuk Mijnzielversmaadtennooitaanvaardenzal Theseus Bedenkunog;—bijdeeerstenieuwemaan,— Dendag,dietusschenmijngeliefdeenmij Deneeuw’genbandvantrouwbezeeglenzal,— Weesdanbereidtestervenopdiendag, Wijlgijdenwiluwsvadersnietwiltdoen; Ofdoedien,reikDemetriusdehand; Ofwel,Diana’souterhooreuweed Vanstrengeneenzaamlevenvooraltoos 90 Demetrius Word,Hermia,verzacht!—Lysander,geef Voormijngoedrechtuwkrachtloozeaanspraakop! Lysander Gijhebthaarsvadersgunst,Demetrius; TrouwdusmethemenlaatmijHermia Egeus ’tIswaar,gijspotter,hijbezitmijngunst; Enalhetmijneschenktmijngunstaanhem; Ookzijismijn,enalmijnrechtophaar VerleentmijngunstnuaanDemetrius Lysander ’kBen,Heer,vanevenedelbloedalshij; Nietminderrijk;mijnliefdeisgrooterzelfs; Zooweegtmijnrang,mijnstand,kortommijnstaat Denzijnenop,ofoverweegtdiennog; En,—watnogmeerdanalditroemengeldt,— MijschonkdeschooneHermiahaarmin; Waaromduszouikopmijnrechtnietstaan? Demetrius,—ikzeg’themin’tgezicht,— HeeftNedarsdochter,schooneHelena, Hethofgemaakt;hetmeisjekreeghemlief, Heminniglief,jameer,afgodischlief, Hem,dezenvalschen,wisselziekenman Theseus ’kErken,datik’tvernam,en’kwasvanzins Demetriushieroveraantespreken; Maareigenzakenboeidenmijtezeer, Hetismeontgaan.—Maarkom,Demetrius, EnEgeusook;ikwiluonderons Eenszeggen,watikdenkvandezezaak.— Gij,schooneHermia,houdubereid Uwhoofdtebuigenvooruwsvaderswil; WantanderseischtAthene’swet,—doorons In’tminstnietteverzwakken,—uwendood, Ofdoemtutotdenongehuwdenstaat.— Hippolyta,hoeis’t,mijnlievebruid?— Komt,EgeusenDemetrius,wijgaan; Ikhebunoodigvooronshuwlijksfeest, Maardeelheteenenanderbovendien Umeê,datvannabijuzelfbetreft Egeus Wijvolgenu,naarplichteneigenwensch (THESEUS,HIPPOLYTA,EGEUS,DEMETRIUSenGevolgaf.) Lysander Hoeis’t,mijnlief,hoezietuwwangzoobleek? Hoezijnderozenerzoosnelverwelkt? Hermia Wellichtwijlregenhaarontbreekt,ofschoon Mijnoogenrijkgenoegintranenzijn Lysander Weemij;naaralleswatiklasenooit Uitsagenofgeschiedenisvernam, Vlootnooitdestroomvanwareliefdezacht; Nùwaszijteverschillenddoorgeboort’,— Hermia Oramp!voorneedrigdienenaltehoog!136 Lysander Danweer,watleeftijdaangaat,slechtgeënt,— Hermia Ohoon!teoudvooreenverbondmetjeugd! Lysander Danhingzijvandekeusvanvriendenaf,— Hermia Ohel!tekiezenmeteensandersoog! Lysander Of,wasookzielmetzielaaneengesmeed, Danheefthaarziekte,krijgofdoodbelaagd, Voorbijgaand,vluchtigalseenklankdoenzijn, Kortalseendroombeeld,ijdelalseenschim, Snelalshetweerlichtinkoolzwartenacht, Datplotslingaardeenhemelopenbaart, Maar,eereenmenschnogzeggenkan:“hetlicht!” Weerdoordeduisternisverslondenwordt; Zoosnelverdwijnthetschoonstenschitt’rendstheil Hermia Alsleeddusaltijdtrouweliefdetrof, Zooblijkthet,dathetnoodlotditbesloot, Endanleer’debeproevingonsgeduld, Wijlimmerbijdeliefdeleedbehoort, Zooalsookmijmren,droomen,wenschen,zuchten Entranenvastemintrawantenzijn Lysander Eenjuistbesluit Dushoornu,Hermia; Ikhebeenmoei,dieweduweis:zijwoont OpzevenmijlenafstandsvanAthene; Zijisvangrootvermogen,kinderloos, KoningCambyses,eenstuk,datlangmettoejuichingbegroetwasenaanSh.’s tijdgenootengoedbekendwas: “Oblissfulbabe, Ojoyofwomb, Heart’scomfortanddelight, Forcounselgiven Untotheking, Isthisthyjustrequite? Oheavyday Anddolefultime, Thesemourningtunestomake! Withblubredeyes Intominearms FromearthIwilltheetake” Sh heefthetrijmvermeerderd,omderegelsnogduidelijkertedoenuitkomen Deparodiemoesthettusschenspelvoordetoeschouwersnogveelvermakelijker doenzijn,danhetvooronswezenkan V 311 O , s n e e f , s n e e f , s n e e f , s n e e f , s n e e f !Deinhet oorspronkelijkevolgendewoordspelingenzijnopmerkelijk NaPyramus’ O,die,die,die,die,die,(sterf!) zegtDemetrius: Nodie(dobbelsteen),butanace(aas,=1bijhetdobbelspel)forhim;forheis butone;enhieropLysander: Lessthananace,man;forheisdead;heisnothing; waaropTheseusherneemt: Withthehelpofasurgeonhemightyetrecover,andproveanass(ezel) Deonvertaalbarewoordspelingenhebikdooreenpaarrijmenvervangen.—Ik noemdezeopmerkelijk,daareruitblijkt,dataceenasstentijdevanSh nagenoegeveneenswerdenuitgesproken,beidezekermetdena-klank,maarin heteenewoordietslangerdaninhetander V 360 Z e l f b e d a c h t e n d a n s Meteendanseindigdende tusschenspelenvaak InhetoorspronkelijkestaatBergomaskerdans,naar Bergamozoogenoemd Delandliedenuitdenomtrekdierstadwarenbekendom hunlompemanierenenspeeldenbijgrofboertigevertooningennogaleenseen rol;indegeschiedenisvandenItaliaanschenArlequinoisBergamovanbelang EenBergomasker-dansisduseenHansworstendans V 40 E n h e r h a l e w a t i k z i n g Hetgezang,datvolgenmoest,isniet naderaangewezen;hetbleefwaarschijnlijkaandekeuzederspelersovergelaten Agnusniet=Lam,maarhetGriekschewoordvoorcastus,kuisch Inhoudsopgave EenMidzomernachtdroom EersteBedrijf EersteTooneel TweedeTooneel TweedeBedrijf EersteTooneel TweedeTooneel DerdeBedrijf EersteTooneel TweedeTooneel VierdeBedrijf EersteTooneel TweedeTooneel VijfdeBedrijf EersteTooneel Aanteekeningen Colofon Beschikbaarheid DiteBoekisvoorkosteloosgebruikdooriedereenoveral,metvrijwelgeen beperkingenvanwelkesoortdanook Umaghetkopiëren,weggevenof hergebruikenonderdevoorwaardenvandeProjectGutenbergLicentiebijdit eBoekofon-lineopwww.gutenberg.org DiteBoekisgeproduceerddoorJeroenHellingmanenheton-linegedistribueerd correctieteamopwww.pgdp.net HetEngelseorigineelvanditeBoekisAMidsummerNight’sDream,beschikbaarin ProjectGutenbergalseBoeknummers1113,1514,1778,8609 EenDuitse vertalingisbeschikbaaralsEinSommernachtstraum,eBoeknummer7022 ThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwithalmostno restrictionswhatsoever Youmaycopyit,giveitawayorre-useitundertheterms oftheProjectGutenbergLicenseincludedwiththiseBookoronlineat www.gutenberg.org ThiseBookisproducedbyJeroenHellingmanandtheOnlineDistributed ProofreadingTeamatwww.pgdp.net Codering Ditbestandisineenverouderdespelling Erisgeenpoginggedaandetekstte moderniseren Afgebrokenwoordenaanheteindevanderegelzijnstilzwijgend hersteld Kennelijkezetfouteninhetorigineelzijngecorrigeerd Dergelijke correctieszijngemarkeerdmethetcorr-element Hoewelinhetorigineellaagliggendeaanhalingstekensopenengebruikt,zijndeze inditbestandgecodeerdmet“ Genestedubbeleaanhalingstekenszijnstilzwijgend veranderdinenkeleaanhalingstekens Documentgeschiedenis 2010-01-23begonnen ExterneReferenties DitProjectGutenbergeBoekbevatexternereferenties Hetkanzijndatdezelinks voorunietwerken Verbeteringen Devolgendeverbeteringenzijnaangebrachtindetekst: Bladzijde Bron 236 minnaars 236 , 236 , 241 Perigyna 248 [Nietinbron] 254 Demetius 261 [Nietinbron] 263 1895 264 Perkjes Verbetering Minnaars Periguna ? Demetrius ” 1595 Plekjes EndofProjectGutenberg'sEenMidzomernachtdroom,byWilliamShakespeare ***ENDOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOKEENMIDZOMERNACHTDROOM*** *****Thisfileshouldbenamed31126-h.htmor31126-h.zip***** Thisandallassociatedfilesofvariousformatswillbefoundin: http://www.gutenberg.org/3/1/1/2/31126/ ProducedbyJeroenHellingmanandtheOnlineDistributed ProofreadingTeamathttp://www.pgdp.net/ Updatededitionswillreplacethepreviousone theoldeditions willberenamed Creatingtheworksfrompublicdomainprinteditionsmeansthatno oneownsaUnitedStatescopyrightintheseworks,sotheFoundation (andyou!)cancopyanddistributeitintheUnitedStateswithout permissionandwithoutpayingcopyrightroyalties Specialrules, setforthintheGeneralTermsofUsepartofthislicense,applyto copyinganddistributingProjectGutenberg-tmelectronicworksto protectthePROJECTGUTENBERG-tmconceptandtrademark Project Gutenbergisaregisteredtrademark,andmaynotbeusedifyou chargefortheeBooks,unlessyoureceivespecificpermission Ifyou donotchargeanythingforcopiesofthiseBook,complyingwiththe rulesisveryeasy YoumayusethiseBookfornearlyanypurpose suchascreationofderivativeworks,reports,performancesand research Theymaybemodifiedandprintedandgivenaway youmaydo practicallyANYTHINGwithpublicdomaineBooks Redistributionis subjecttothetrademarklicense,especiallycommercial redistribution ***START:FULLLICENSE*** THEFULLPROJECTGUTENBERGLICENSE PLEASEREADTHISBEFOREYOUDISTRIBUTEORUSETHISWORK ToprotecttheProjectGutenberg-tmmissionofpromotingthefree distributionofelectronicworks,byusingordistributingthiswork (oranyotherworkassociatedinanywaywiththephrase"Project Gutenberg"),youagreetocomplywithallthetermsoftheFullProject Gutenberg-tmLicense(availablewiththisfileoronlineat http://gutenberg.org/license) Section1 GeneralTermsofUseandRedistributingProjectGutenberg-tm electronicworks 1.A ByreadingorusinganypartofthisProjectGutenberg-tm electronicwork,youindicatethatyouhaveread,understand,agreeto andacceptallthetermsofthislicenseandintellectualproperty (trademark/copyright)agreement Ifyoudonotagreetoabidebyall thetermsofthisagreement,youmustceaseusingandreturnordestroy allcopiesofProjectGutenberg-tmelectronicworksinyourpossession IfyoupaidafeeforobtainingacopyoforaccesstoaProject Gutenberg-tmelectronicworkandyoudonotagreetobeboundbythe termsofthisagreement,youmayobtainarefundfromthepersonor entitytowhomyoupaidthefeeassetforthinparagraph1.E.8 1.B "ProjectGutenberg"isaregisteredtrademark Itmayonlybe usedonorassociatedinanywaywithanelectronicworkbypeoplewho agreetobeboundbythetermsofthisagreement Thereareafew thingsthatyoucandowithmostProjectGutenberg-tmelectronicworks evenwithoutcomplyingwiththefulltermsofthisagreement See paragraph1.Cbelow TherearealotofthingsyoucandowithProject Gutenberg-tmelectronicworksifyoufollowthetermsofthisagreement andhelppreservefreefutureaccesstoProjectGutenberg-tmelectronic works Seeparagraph1.Ebelow 1.C TheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation("theFoundation" orPGLAF),ownsacompilationcopyrightinthecollectionofProject Gutenberg-tmelectronicworks Nearlyalltheindividualworksinthe collectionareinthepublicdomainintheUnitedStates Ifan individualworkisinthepublicdomainintheUnitedStatesandyouare locatedintheUnitedStates,wedonotclaimarighttopreventyoufrom copying,distributing,performing,displayingorcreatingderivative worksbasedontheworkaslongasallreferencestoProjectGutenberg areremoved Ofcourse,wehopethatyouwillsupporttheProject Gutenberg-tmmissionofpromotingfreeaccesstoelectronicworksby freelysharingProjectGutenberg-tmworksincompliancewiththetermsof thisagreementforkeepingtheProjectGutenberg-tmnameassociatedwith thework Youcaneasilycomplywiththetermsofthisagreementby keepingthisworkinthesameformatwithitsattachedfullProject Gutenberg-tmLicensewhenyoushareitwithoutchargewithothers 1.D Thecopyrightlawsoftheplacewhereyouarelocatedalsogovern whatyoucandowiththiswork Copyrightlawsinmostcountriesarein aconstantstateofchange IfyouareoutsidetheUnitedStates,check thelawsofyourcountryinadditiontothetermsofthisagreement beforedownloading,copying,displaying,performing,distributingor creatingderivativeworksbasedonthisworkoranyotherProject Gutenberg-tmwork TheFoundationmakesnorepresentationsconcerning thecopyrightstatusofanyworkinanycountryoutsidetheUnited States 1.E UnlessyouhaveremovedallreferencestoProjectGutenberg: 1.E.1 Thefollowingsentence,withactivelinksto,orotherimmediate accessto,thefullProjectGutenberg-tmLicensemustappearprominently wheneveranycopyofaProjectGutenberg-tmwork(anyworkonwhichthe phrase"ProjectGutenberg"appears,orwithwhichthephrase"Project Gutenberg"isassociated)isaccessed,displayed,performed,viewed, copiedordistributed: ThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever Youmaycopyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProjectGutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineatwww.gutenberg.org 1.E.2 IfanindividualProjectGutenberg-tmelectronicworkisderived fromthepublicdomain(doesnotcontainanoticeindicatingthatitis postedwithpermissionofthecopyrightholder),theworkcanbecopied anddistributedtoanyoneintheUnitedStateswithoutpayinganyfees orcharges Ifyouareredistributingorprovidingaccesstoawork withthephrase"ProjectGutenberg"associatedwithorappearingonthe work,youmustcomplyeitherwiththerequirementsofparagraphs1.E.1 through1.E.7orobtainpermissionfortheuseoftheworkandthe ProjectGutenberg-tmtrademarkassetforthinparagraphs1.E.8or 1.E.9 1.E.3 IfanindividualProjectGutenberg-tmelectronicworkisposted withthepermissionofthecopyrightholder,youruseanddistribution mustcomplywithbothparagraphs1.E.1through1.E.7andanyadditional termsimposedbythecopyrightholder Additionaltermswillbelinked totheProjectGutenberg-tmLicenseforallworkspostedwiththe permissionofthecopyrightholderfoundatthebeginningofthiswork 1.E.4 DonotunlinkordetachorremovethefullProjectGutenberg-tm Licensetermsfromthiswork,oranyfilescontainingapartofthis workoranyotherworkassociatedwithProjectGutenberg-tm 1.E.5 Donotcopy,display,perform,distributeorredistributethis electronicwork,oranypartofthiselectronicwork,without prominentlydisplayingthesentencesetforthinparagraph1.E.1with activelinksorimmediateaccesstothefulltermsoftheProject Gutenberg-tmLicense 1.E.6 Youmayconverttoanddistributethisworkinanybinary, compressed,markedup,nonproprietaryorproprietaryform,includingany wordprocessingorhypertextform However,ifyouprovideaccesstoor distributecopiesofaProjectGutenberg-tmworkinaformatotherthan "PlainVanillaASCII"orotherformatusedintheofficialversion postedontheofficialProjectGutenberg-tmwebsite(www.gutenberg.org), youmust,atnoadditionalcost,feeorexpensetotheuser,providea copy,ameansofexportingacopy,orameansofobtainingacopyupon request,oftheworkinitsoriginal"PlainVanillaASCII"orother form AnyalternateformatmustincludethefullProjectGutenberg-tm Licenseasspecifiedinparagraph1.E.1 1.E.7 Donotchargeafeeforaccessto,viewing,displaying, performing,copyingordistributinganyProjectGutenberg-tmworks unlessyoucomplywithparagraph1.E.8or1.E.9 1.E.8 Youmaychargeareasonablefeeforcopiesoforproviding accesstoordistributingProjectGutenberg-tmelectronicworksprovided that -Youpayaroyaltyfeeof20%ofthegrossprofitsyouderivefrom theuseofProjectGutenberg-tmworkscalculatedusingthemethod youalreadyusetocalculateyourapplicabletaxes Thefeeis owedtotheowneroftheProjectGutenberg-tmtrademark,buthe hasagreedtodonateroyaltiesunderthisparagraphtothe ProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation Royaltypayments mustbepaidwithin60daysfollowingeachdateonwhichyou prepare(orarelegallyrequiredtoprepare)yourperiodictax returns Royaltypaymentsshouldbeclearlymarkedassuchand senttotheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationatthe addressspecifiedinSection4,"Informationaboutdonationsto theProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation." -Youprovideafullrefundofanymoneypaidbyauserwhonotifies youinwriting(orbye-mail)within30daysofreceiptthats/he doesnotagreetothetermsofthefullProjectGutenberg-tm License Youmustrequiresuchausertoreturnor destroyallcopiesoftheworkspossessedinaphysicalmedium anddiscontinuealluseofandallaccesstoothercopiesof ProjectGutenberg-tmworks -Youprovide,inaccordancewithparagraph1.F.3,afullrefundofany moneypaidforaworkorareplacementcopy,ifadefectinthe electronicworkisdiscoveredandreportedtoyouwithin90days ofreceiptofthework -Youcomplywithallothertermsofthisagreementforfree distributionofProjectGutenberg-tmworks 1.E.9 IfyouwishtochargeafeeordistributeaProjectGutenberg-tm electronicworkorgroupofworksondifferenttermsthanareset forthinthisagreement,youmustobtainpermissioninwritingfrom boththeProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationandMichael Hart,theowneroftheProjectGutenberg-tmtrademark Contactthe FoundationassetforthinSection3below 1.F 1.F.1 ProjectGutenbergvolunteersandemployeesexpendconsiderable efforttoidentify,docopyrightresearchon,transcribeandproofread publicdomainworksincreatingtheProjectGutenberg-tm collection Despitetheseefforts,ProjectGutenberg-tmelectronic works,andthemediumonwhichtheymaybestored,maycontain "Defects,"suchas,butnotlimitedto,incomplete,inaccurateor corruptdata,transcriptionerrors,acopyrightorotherintellectual propertyinfringement,adefectiveordamageddiskorothermedium,a computervirus,orcomputercodesthatdamageorcannotbereadby yourequipment 1.F.2 LIMITEDWARRANTY,DISCLAIMEROFDAMAGES-Exceptforthe"Right ofReplacementorRefund"describedinparagraph1.F.3,theProject GutenbergLiteraryArchiveFoundation,theowneroftheProject Gutenberg-tmtrademark,andanyotherpartydistributingaProject Gutenberg-tmelectronicworkunderthisagreement,disclaimall liabilitytoyoufordamages,costsandexpenses,includinglegal fees YOUAGREETHATYOUHAVENOREMEDIESFORNEGLIGENCE,STRICT LIABILITY,BREACHOFWARRANTYORBREACHOFCONTRACTEXCEPTTHOSE PROVIDEDINPARAGRAPHF3 YOUAGREETHATTHEFOUNDATION,THE TRADEMARKOWNER,ANDANYDISTRIBUTORUNDERTHISAGREEMENTWILLNOTBE LIABLETOYOUFORACTUAL,DIRECT,INDIRECT,CONSEQUENTIAL,PUNITIVEOR INCIDENTALDAMAGESEVENIFYOUGIVENOTICEOFTHEPOSSIBILITYOFSUCH DAMAGE 1.F.3 LIMITEDRIGHTOFREPLACEMENTORREFUND-Ifyoudiscovera defectinthiselectronicworkwithin90daysofreceivingit,youcan receivearefundofthemoney(ifany)youpaidforitbysendinga writtenexplanationtothepersonyoureceivedtheworkfrom Ifyou receivedtheworkonaphysicalmedium,youmustreturnthemediumwith yourwrittenexplanation Thepersonorentitythatprovidedyouwith thedefectiveworkmayelecttoprovideareplacementcopyinlieuofa refund Ifyoureceivedtheworkelectronically,thepersonorentity providingittoyoumaychoosetogiveyouasecondopportunityto receivetheworkelectronicallyinlieuofarefund Ifthesecondcopy isalsodefective,youmaydemandarefundinwritingwithoutfurther opportunitiestofixtheproblem 1.F.4 Exceptforthelimitedrightofreplacementorrefundsetforth inparagraph1.F.3,thisworkisprovidedtoyou'AS-IS'WITHNOOTHER WARRANTIESOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTO WARRANTIESOFMERCHANTIBILITYORFITNESSFORANYPURPOSE 1.F.5 Somestatesdonotallowdisclaimersofcertainimplied warrantiesortheexclusionorlimitationofcertaintypesofdamages Ifanydisclaimerorlimitationsetforthinthisagreementviolatesthe lawofthestateapplicabletothisagreement,theagreementshallbe interpretedtomakethemaximumdisclaimerorlimitationpermittedby theapplicablestatelaw Theinvalidityorunenforceabilityofany provisionofthisagreementshallnotvoidtheremainingprovisions 1.F.6 INDEMNITY-YouagreetoindemnifyandholdtheFoundation,the trademarkowner,anyagentoremployeeoftheFoundation,anyone providingcopiesofProjectGutenberg-tmelectronicworksinaccordance withthisagreement,andanyvolunteersassociatedwiththeproduction, promotionanddistributionofProjectGutenberg-tmelectronicworks, harmlessfromallliability,costsandexpenses,includinglegalfees, thatarisedirectlyorindirectlyfromanyofthefollowingwhichyoudo orcausetooccur:(a)distributionofthisoranyProjectGutenberg-tm work,(b)alteration,modification,oradditionsordeletionstoany ProjectGutenberg-tmwork,and(c)anyDefectyoucause Section InformationabouttheMissionofProjectGutenberg-tm ProjectGutenberg-tmissynonymouswiththefreedistributionof electronicworksinformatsreadablebythewidestvarietyofcomputers includingobsolete,old,middle-agedandnewcomputers Itexists becauseoftheeffortsofhundredsofvolunteersanddonationsfrom peopleinallwalksoflife Volunteersandfinancialsupporttoprovidevolunteerswiththe assistancetheyneed,arecriticaltoreachingProjectGutenberg-tm's goalsandensuringthattheProjectGutenberg-tmcollectionwill remainfreelyavailableforgenerationstocome In2001,theProject GutenbergLiteraryArchiveFoundationwascreatedtoprovideasecure andpermanentfutureforProjectGutenberg-tmandfuturegenerations TolearnmoreabouttheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation andhowyoureffortsanddonationscanhelp,seeSections3and4 andtheFoundationwebpageathttp://www.pglaf.org Section3 InformationabouttheProjectGutenbergLiteraryArchive Foundation TheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationisanonprofit 501(c)(3)educationalcorporationorganizedunderthelawsofthe stateofMississippiandgrantedtaxexemptstatusbytheInternal RevenueService TheFoundation'sEINorfederaltaxidentification numberis64-6221541 Its501(c)(3)letterispostedat http://pglaf.org/fundraising ContributionstotheProjectGutenberg LiteraryArchiveFoundationaretaxdeductibletothefullextent permittedbyU.S federallawsandyourstate'slaws TheFoundation'sprincipalofficeislocatedat4557MelanDr S Fairbanks,AK,99712.,butitsvolunteersandemployeesarescattered throughoutnumerouslocations Itsbusinessofficeislocatedat 809North1500West,SaltLakeCity,UT84116,(801)596-1887,email business@pglaf.org Emailcontactlinksanduptodatecontact informationcanbefoundattheFoundation'swebsiteandofficial pageathttp://pglaf.org Foradditionalcontactinformation: Dr GregoryB Newby ChiefExecutiveandDirector gbnewby@pglaf.org Section4 InformationaboutDonationstotheProjectGutenberg LiteraryArchiveFoundation ProjectGutenberg-tmdependsuponandcannotsurvivewithoutwide spreadpublicsupportanddonationstocarryoutitsmissionof increasingthenumberofpublicdomainandlicensedworksthatcanbe freelydistributedinmachinereadableformaccessiblebythewidest arrayofequipmentincludingoutdatedequipment Manysmalldonations ($1to$5,000)areparticularlyimportanttomaintainingtaxexempt statuswiththeIRS TheFoundationiscommittedtocomplyingwiththelawsregulating charitiesandcharitabledonationsinall50statesoftheUnited States Compliancerequirementsarenotuniformandittakesa considerableeffort,muchpaperworkandmanyfeestomeetandkeepup withtheserequirements Wedonotsolicitdonationsinlocations wherewehavenotreceivedwrittenconfirmationofcompliance To SENDDONATIONSordeterminethestatusofcomplianceforany particularstatevisithttp://pglaf.org Whilewecannotanddonotsolicitcontributionsfromstateswherewe havenotmetthesolicitationrequirements,weknowofnoprohibition againstacceptingunsoliciteddonationsfromdonorsinsuchstateswho approachuswithofferstodonate Internationaldonationsaregratefullyaccepted,butwecannotmake anystatementsconcerningtaxtreatmentofdonationsreceivedfrom outsidetheUnitedStates U.S lawsaloneswampoursmallstaff PleasechecktheProjectGutenbergWebpagesforcurrentdonation methodsandaddresses Donationsareacceptedinanumberofother waysincludingchecks,onlinepaymentsandcreditcarddonations Todonate,pleasevisit:http://pglaf.org/donate Section5 GeneralInformationAboutProjectGutenberg-tmelectronic works ProfessorMichaelS HartistheoriginatoroftheProjectGutenberg-tm conceptofalibraryofelectronicworksthatcouldbefreelyshared withanyone Forthirtyyears,heproducedanddistributedProject Gutenberg-tmeBookswithonlyaloosenetworkofvolunteersupport ProjectGutenberg-tmeBooksareoftencreatedfromseveralprinted editions,allofwhichareconfirmedasPublicDomainintheU.S unlessacopyrightnoticeisincluded Thus,wedonotnecessarily keepeBooksincompliancewithanyparticularpaperedition MostpeoplestartatourWebsitewhichhasthemainPGsearchfacility: http://www.gutenberg.org ThisWebsiteincludesinformationaboutProjectGutenberg-tm, includinghowtomakedonationstotheProjectGutenbergLiterary ArchiveFoundation,howtohelpproduceourneweBooks,andhowto subscribetoouremailnewslettertohearaboutneweBooks
- Xem thêm -

Xem thêm: Een midzomernachtdroom , Een midzomernachtdroom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn